Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Instrumenta za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 13.6.2008 Zakon o potvrđivanju Instrumenta za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada

HRVATSKI SABOR

64

Na temelju članka 88.L402388 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU INSTRUMENTA ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Instrumenta za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/65
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU INSTRUMENTA ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Članak 1.

Potvrđuje se Instrument za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada usvojen u Ženevi 19. lipnja 1997. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Instrumenta iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

INSTRUMENT ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnoga ureda rada, sastavši se na svom osamdeset i petom zasjedanju 3. lipnja 1997.,
i
odlučivši donijeti izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada, a što je sedma točka dnevnog reda zasjedanja,
usvaja 19. lipnja 1997. sljedeći instrument za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada, koji se naziva Instrument o izmjeni i dopuni Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997.:

Članak 1.

Od datuma stupanja na snagu ovog Instrumenta o izmjeni i dopuni, članak 19. Statuta Međunarodne organizacije rada mijenja se dodavanjem sljedećega novog stavka nakon stavka 8.:
»9. Postupajući na prijedlog Upravnoga vijeća, Konferencija može dvotrećinskom većinom glasova prisutnih izaslanika, ukinuti svaku konvenciju donesenu u skladu s odredbama ovoga članka, ako se pokaže da je ta konvencija izgubila svoju svrhu ili da više ne predstavlja koristan doprinos postizanju ciljeva Organizacije.«

Članak 2.

Dva primjerka ovog Instrumenta o izmjeni i dopuni ovjeravaju se potpisima predsjednika Konferencije i glavnog ravnatelja Međunarodnog ureda rada. Jedan od tih primjeraka polaže se u arhiv Međunarodnog ureda rada, a drugi se dostavlja glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, radi registracije u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda. Glavni ravnatelj će po jednu ovjerenu presliku Instrumenta dostaviti svakoj članici Međunarodne organizacije rada.

Članak 3.

1. Formalne ratifikacije ili prihvati ovog Instrumenta o izmjeni i dopuni priopćuju se glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada, koji će o njihovome primitku obavijestiti članice Organizacije.
2. Ovaj Instrument o izmjeni i dopuni stupa na snagu u skladu s odredbama članka 36. Statuta Međunarodne organizacije rada.
3. Po stupanju ovog Instrumenta na snagu, glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada o tome će obavijestiti sve članice Međunarodne organizacije rada i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
Prethodni tekst je autentični tekst Instrumenta što ga je propisno usvojila Opća konferencija Međunarodne organizacije rada na svom osamdeset i petom zasjedanju koje je održano u Ženevi i proglašeno zatvorenim 19. lipnja 1997.

U POTVRDU TOGA, mi smo stavili svoje potpise 20. lipnja 1997.
Predsjednica Konferencije
Olga Keltosová
Glavni ravnatelj
Međunarodnog ureda rada
Míchel Hansenne

INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on 3 June 1997, and
Having decided upon the adoption of an amendment to the Constitution of the International Labour Organisation, a question which is included in the seventh item on the agenda of the Session;
adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1997:

Article 1

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion after paragraph 8 of the following new paragraph:
»9. Acting on a proposal of the Governing Body, the Conference may, by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present, abrogate any Convention adopted in accordance with the provisions of this article if it appears that the Convention has lost its purpose or that it no longer makes a useful contribution to attaining the objectives of the Organisation.«

Article 2

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General will communicate a certified copy of the Instrument to all the Members of the International Labour Organisation.

Article 3

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.
2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the International Labour Organisation.
3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.
The foregoing is the authenic text of the of the instrument duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Eighty-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the 19 June 1997.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twentieth day of June 1997

The President of the Conference
Olga Keltosová
The Director-General of the International Labour Office
Míchel Hansenne

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove rada.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Instrument iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podatak o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 120-02/08-01/01
Zagreb, 30. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

zatvori
Zakon o potvrđivanju Instrumenta za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !