Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/93, XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 12.7.1993 Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89.L113261 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-49/ 1-93.
Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala, potpisan u Zagrebu 9. prosinca 1992. na hrva.tsknm i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala u originalu na hrvatskom i Mađarskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike MaBarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja izloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Vlada Republilse Hrvatskc i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: strane), vodeći se željom za razvijanjem i produbljivanjem međusobne suradnje, a u uvjerenju da, će suradnja, u borbi protiv organiziranog kriminala, pogotovo protiv zloupotrebe droga i terorizma biti od obostrane koristi, sa ciljem da obostrano pojačaju napore u suzbijanju terorizma i da koordiniraju svoje aktivnosti u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala, i respektirajući u ovom predmetu postojeće međunarodne ugovore, složile su se u slijedećem:

Članak1.

(1) Strane će surađivati u borbi protiv terorizma, krijumčarenja droge i organiziranog kriminala, u sprečavanju vršenja kriminalnih djelatnosti kao i u gonjenju osoba koje su izvršile kriminalna djela, poštivajući važeće pravne propise svojih zemalja.

(2) Strane će naročito surađivati u slučajevima kada će se kriminalna aktivnost ili njezino planiranje odvijati na teritoriju jedne od država potpisnica ovog Ugovora, ili ako će dokazi o organiziranom kriminalu upućivati na teritorij jedne od država potpisnica ovog Ugovora.

Članak 2.

Radi suzbijanja terorizma, Strane će, prema važećim zakonima svojih zemalja i vodeći se odredbama ovog ugovora:

1) razmjenjivati podatke i saznanja o planiranoj ili iavršenoj teroristićkoj akciji, o osobama koje su sudjelovale u njoj, o nacinu izvršenja te aktivnusti kao i o tehniekim srQdstvima koja su pri tome korištena;

2) razmjenjivati podatke i saznanja o onim terorističkim grupama i njihovim Članovima koji svoje kriminalne aktivnosti izvršavaju lli su izvršili ili planiraju na teritoriju, na štetu i protiv interesa druge Strane, kao i podatke koji su važni za suzbijanje terorističkih ili kriminalnih aktivnosti opasnih za javnu sigurnost.

Članak 3.

U cilju sprečavanja uzgoja i iskorištavanja sirovina za proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstancija i prekursora, proizvodnju istih, njihovog uvoza-izvoza-tranzita, kao i protupravne trgovine, Strane će u skladu s važećim zakonima svojih zemalja:

1) pružati obavijesti o osobama koje su sudjelovale u protuzakonitoj proizvodnji i trgovini drogom, o njihovim skloništima i prijevoznim sredstvima, o načinu izvršenja tih aktivnosti, o podrijetlu opojnih droga i psihotropnih supstanci, o mjestima njihove isporuke, kao i dati opis specifičnih detalja takvih kriminalnih aktivnosti, ukoliko bi to pomoglo u spređavanju izvršenja tih aktivnosti, ili je važno za suzbijanje kriminalnih aktivnosti koje narušavaju javni red;

2) razmijeniti podatke i saznanja o uobićajenim metodama koje se koriste u međunarodnom transportu droge i opojnih supstanci, kao i svih informacija s tim u svezi;

3) razmijeniti iskustva i rezultate dobivene kriminalističkim i kriminološkim istraživanjima a koji se tiću trgovine drogom i njene zloupotrebe;

4) razmijeniti uzorke biljaka, sintetićkih ili psihotropnih supstanci pogodnih za zloupotrebu;

5) razmijeniti iskustva u nadgledanju i kontroli zakonitog transporta opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, glede njihove moguće protuzakonite zloupotrebe;

6) Strane će u skladu s važećim zakonima svojih zemalja ostvariti usuglašavanje policijskih metoda u cilju sprećavanja proizvodnje opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Članak 4.

Strane će u cilju otkrivanja i sprećavanja organiziranog kriminala, tijekom svoje suradnje:

1) razmijeniti podatke o sudionicima organiziranog kriminala, o postojećim vezama među kriminalcima, o udruženjima kriminalaca i o osnivanju novih kriminalističkih grupa, o tipićnim poćiniteljima kao i o ponašanju grupe, o činjenićnom stanju, pogotovo o vremenu, mjestu i načinu izvršenog djela, o napadnutim objektima, o specijalnim okolnostima, kao i o prekršenim pravnim propisima i o adekvatnim poduzetim mjerama, ako je to neophodno za sprećavanje kriminalnih aktivnosti;

2) na zahtjev, donijeti takve policijske mjere koje će biti u suglasnosti s pravnim propisima druge ugovorne Strane;

3) u istragama će surađivati uskladenim policijskim odredbama uz kadrovsku, materijalnu i organizacijsku potporu uvažavajući postojeće zakone o ekstradiciji i krivićno-pravne propise koje su zemlje potpisnice donijele;

4) razmjenjivat će podatke i saznanja o novim metodama i oblicima, koji se koriste u međunarodnom kriminalu;

5) u svrhu daljnjeg usavršavanja, razmjenjivat će rezultate postignute u kriminalističkim, kriminološkim i drugim istragama, obostrano će se informirati o metodama koje se koriste u praksi u otvorenim i tajnim istražnim postupcima, kao i o najdjelotvornijim metodama;

6) na molbu, obje strane će razmijeniti saznanja i dati na uvid uzorke predmeta koji potiću iz kriminalnih aktivnosti, ili koji su korišteni za izvršenje krivičnih djela ili su služili za zloupotrebu;

7) u cilju bolje pripremljenosti u borbi protiv organiziranog kriminala, razmjenjivat će strućne kadrove za njihovo bolje strućno usavršavanje, za međusobno upoznavanje metoda i oruda koji su korišteni u borbi protiv kriminalnih aktivnosti, kao i za upoznavanje suvremene tehnike . korištene u kriminalistici;

8) prema potrebi, organizirat će radne sastanke za pripremu koordinacije i realizacije svojih daljnjih aktivnosti.

Članak 5.

Suradnja među Stranama će se proširiti i na:

1) razmjenu informacija o pravnim propisima koji se odnose na krivićna djela koja su predmet ovog Ugovora, 2) informacije u svezi dobiti koja proizlazi iz kriminalnih djelatnosti,

3) razmjenu informacija u svezi s pravnim odredbama koje se tiču pitanja stranaca i migracije,

4) razmjenu informacija koje bi pomogle drugoj Strani u sprećavanju otmica i protuzakonite trgovine radnom snagom,

5) informacije o onim međunarodnim krivičnim djelima koja štete interesima obiju Strana.

Članak 6.

Ovlaštene službe Strana potpisnica ovog Ugovora, sa strane Republike Hrvatske: odgovarajuće službe Republike Hrvatske, a sa strane Republike Mađarske: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo skrbi, Državna policijska kapetanija, Carinska i financijska državna policija, Komanda državne pogranične policije, će neporedno i operativno djelovati i surađivati prema svojim ovlastima, u svrhu izvršenja ovdje danih odredbi, a poslije će o načinu suradnje napraviti zapisnik.

Članak 7.

Nakon razmjene podataka o privatnim osobama, a u cilju zaštite istih, uvažavajući postojeće zakone svake zemlje potpisnice ovog Ugovora, uvažavat će se i slijedeći uvjeti:

1) Strana koja je dobila podatke, može ih koristiti samo u one svrhe i pod onim uvjetima koje je specificirala Strana koja ih je dala;

2) na zahtjev Strane koja je dala podatke, Strana koja ih je primila, dužna je dati informacije o tome kako ih je koristila i koje rezultate je zahvaljujući njima polučila;

3), podaci koji se odnose na privatne osobe mogu se predati iskljućivo policijskim službama koje se bave suzbijanjem kriminala, terorizma, zloupotrebe droge i organiziranog kriminala. Podaci se mogu dati drugim službenim tijelima samo uz dozvolu Strane koja je dala podatke;

4) Strana koja daje podatke je dužna provjeriti ispravnost istih, odlučiti da li je neophodno njihovo davanje i da li su podaci u razmjeru s ciljem davanja. Isto tako je dužna poštovati pravila o zabrani davanja tih podataka koju prema nacionalnom pravu ima Strana koja daje podatke. Ako se ispostavi da su predati krivi podaci, odnosno podaci koji nisu smjeli biti predati, o tome se treba obavezno upoznati Strana koja prima podatke. Ista je dužna ispraviti grešku, odnosno uništiti podatke.

5) u slučaju da osoba o ćijim se podacima radi, to zatraži, mora dobiti obavještenje o kojim se podacima radi i u koju svrhu će se koristiti. To obavještenje se ne daje ako to zakonom te zemlje nije uvjetovano. Kod davanja informacija o podacima privatnih osoba, mjerodavno je nacionalno pravo zemlje koja daje podatke;

6) prilikom predaje podataka, Strana koja ih predaje navodi vrijeme kada isti moraju biti brisani, prema svojim va,žećim zakonima. Neovisno o tome, podaci o privatnim osobama se brišu ćim prestaju biti važni. Istovremeno s brisanjem podataka, o tome mora biti obaviještena strana koja je dala podatke, kao i o razlozima za brisanje. Preuzeti podatak se istovremeno briše s prestankom važenja Ugovora;

7) obje Strane su dužne voditi evidenciju o predaji, primitku, kao i o brisanju podataka koji se tiću privatnih osoba;

8) Strane su dužne čuvati podatke privatnih osoba od ilegalnog im pristupa, njihovog mijenjanja i njihovog objavljivanja.

Članak8.

(1) Strane garantiraju tajnost svakog povjerljivog dokumenta, ako oni u drža,vi koja ih daje imaju takav pravni status.

(2) Prema ovom Ugovoru, predani materijali, podaci i tehnička pomagala, mogu biti predani trećoj državi samo uz dozvolu Strane koja ih daje.

Članak 9.

(1) Strane će u cilju reguliranja suradnje koja je donijeta ovim Ugovorom, osnovati mješovitu komisiju. Strane će diplomatskim putem razmijeniti informaciju o Članovima te komisije.

(2) Mješovita komisija će se sastajati barem jednom godišnje. Prema potrebi, svaka Strana može dati inicijativu za drugi sastanak. Komisija će naizmjenićno, u Republici Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj održavati sastanke.

Članak 10.

Svaka Strana može djelomično ili u potpunosti uskratiti zahtjev za zajedničkom suradnjom i potporom ili ih uvjetno prihvatiti, ako to ogranićava vlastito nacionalno pravo, sigurnost zemlje, ili ako predstavlja opasnost za njezine interese, odnosno ako vrijeda njen nacionalni pravni poredak.

Članak 11.

Strane će odrediti svaka po jednu osobu koja će održavati kontakte s nadležnom državnom institucijom druge Strane.

Članak 12.

Odredbe ovog Ugovora ne utjeću na već potpisane, jedno ili višestrane međunarodne ugovore između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

Članak 13.

(1) Ovaj Ugovor zahtijeva ratifikaciju. Stupa na snagu 30. dan od dana kada Strane diplomatskim putem pismeno razmijene dokumente o ratifikaciji istog.

(2) Strane ovaj Ugovor potpisuju na neograničeno vrijeme. Ovaj Ugovor bilo koja Strana može diplomatskim putem raskinuti. Ugovor prestaje važiti e. mjesec od dana kad,a druga Strana primi dokumente o raskidu istog.

Ugovor je saćinjen u Zagrebu daria 9. prosinca 1992. u dva originalna primjerka, na hrvatskom i na Mađarskom jeziku, oba primjerka su punovažna.

U ime Vlade U ime
Vlade Republike Hrvatske Republike Mađarske
ministar unutarnjih poslova ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r. dr. Peter Boross, v. r.

MEGÁLLAPODÁS

a Horvát Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Horvát Közttírsaság Kormtínya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) attól a törekvéstől vezérelve, hogy:

- hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez;

- abban a meggyőződésűkben, hogy az együttműködés a szervezett bűnözés, különösen a kábítószerekkel folytatott bűnözés, a terrorizmus elleni harcban és ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír;

- azzal a célkitűzéssel, hogy fokozzák közös erőfeszítéseiket a terrorizmus elleni harcban;

- egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett bűnözés elleni akcióit;

- figyelembe véve a tárgyban meglévő .nemzetközi szerződéseket;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Felek országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve együttműködnak a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés megakadályozásában, a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben.

(2) A Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei valamelyik Fél országának felségterületén valósulnak meg, avagy szervezett bűnözésre vonatkozó egyéb a.de,tok a,z e~;yik Fél orszzá,gának felségterületére utalnak.

2. cikk

A terrorizmus leküzdésére, a Felek országaik jogrendje alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:

1_) ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakc(ókról, a résztvevő személyekről, a végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökről;

2.J ismereteket és adatokat cserélnek azokról a terrorista csoportosulásokról; azok tagjairól, akik cselekményeiket a másik Fél országá,nak területén, annak hátrá.nyára, érde kei ellen terveznek, hajtanak végre, illetve hajtottak végre, továbbá amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra súlyos veszélyt jelentő bűncselekmények elhárításához szükségesek.

3. cikk

A kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, előállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megszüntetésére a Felek országaik jogrendjének figyelembevételével különösen:

1.) közlik egymással a~kábítószer tiltott előállításában és kereskedelmében résztvevő személyek, rejtekhelyeik és szállítóeszközeik adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteit, amennyiben ez bűncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztető bűncselekmény elhárításához szükséges;

2.) a tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett és egyéb ide vonatkozó ismereteiket közlik egymással;

3.) kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket;

4.) visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerekből, pszichotrop anyagokból mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére;

5.) kicserélik tapasztalataikat a kábítószerek, a pszichotrop anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellenőrzésében, tekintettel annak lehetséges tiltott vonatkozására;

6.) a Felek országaik jogrendje által megengedett, összehangolt rendőri intézkedéseket foganatosítanak a tiltott kábítószerek és pszichotrop anyagok előállításának megakadályozására.

4. cikk

A Felek a szervezett bűnözés felderítésére, megakadályozására irányuló együttműködésük során:

1.) közlik egymással a szervezett bűnözésben részt vevők adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bűnöző szervezetek és bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat; különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett büntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a bűncselekmények megelőzéséhez, megakadályozásához szükséges.

2.) megkeresésre olyan rendőri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga megenged;

3.) a nyomozásnál együttműködnek - a Felek országai által kötött hatályban lévő kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezménynek megfelelően - egyeztetett rendőri intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;

4.) adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés alkalmazott módszereiről, új formáiról;

5.) kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, egyéb bűnügyi vonzatú kutatási eredményeket, kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyílt és titkos nyomozások gyakorlatáról, leghatékonyabb munkamódszereiről, azok továbbfejlesztése céljából;

6.) kérelemre'egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, továbbá amelyekkel bűncselekményeket vagy visszaéléseket követtek el;

7.) á szervezett bűnözés elleni harc elősegítésére, kép. zésre, továbbképzésre szakembereket küldenek egymás országaiba a mágasabb szintű szakismeretek megszerzéséhez, a bűnözéssel szemben alkalmazott észközök és módszerek, a krimináltechnika korszerű eredményeinek kölcsönös megismerésére;

8.) szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtásának elősegítésére.

5. cikk

A Felek együttműködése kiterjed továbbá:

1.) a Megállapodás tárgyát képező bűncselekményekkel kapcsolatos jógi szabályozással összefüggő információcserére;

2.) a bűncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos információ cseréjére;

3.) a külföldiekre, illetőleg a migrációra vónatkozó jogi szabályozás és tapasztalatok cseréjére;

4.) az embercsempészés megakadályozására a Felek közlik egymással azon információikat, amelyek a másik Fél számára az embercsempészés, valamint a munkaerővel való tiltott kereskedelem elleni harchoz szükségesek;

5.) ázon bűncselekményekre is, amelyek nemzetközi jellegüket tekintve mindkét Fél érdekét sértik.

6. cikk

A Felek felhatalmazott szervei: a Horvát Köztársaság részéről: a Horvát Köztársaság megfelelő szolgálatai, a Magyar Köztársaság részéről a Belügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Határőrség Országos Parancsnoksága saját hatásörükben és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és operativ módon együttműködnek, ennek során az együttműködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttműködési jegyzőkönyvbe rögzíthétik.

7. cikk

Az együttműködés során átadott, a személyre vonatkozó adatok védelmére mindegyik Fél országának hatályos jogszabályainak f'igyelembevételével a következő feltételek érvényesek:

1.) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott ~élra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

2.) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

3.) a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és.a terrorizmus, kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

4.) az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükségszerű-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatkozó előírásokat. Ha bebizonyosódik, hogy helytelen vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítés átvezetésére, a helytelen adat azonnali megsemmisítésére;

5.) az érintett személy számára, kérésére felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezéttség nem áll fenn, ha az adott ország joga nem teszi kötelezővé. A személyi adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;

6.) az átadó Fél közli az átadáskor a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet azzal egy időben értesíteni kell. Az átvett adatot a megállapodás megszűnésével egyidejűleg törölni kPll;

7.) mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról és átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni; 8.) a Felek kötelesek az átadott személyre szóló adato

kat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

8. cikk

(1) A Felek biztosítják a bármelyik Fél által bizalmasnak minősített -adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó ország jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.

(2) A Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok és technikai eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

9. cikk

(1) A Felek a Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére vegyesbizottságot állítanak fel. A Felek a vegyesbizottság összetételéről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A vegyesbizottság évente legalább egyszer ülést tart. További ülések megtartását szükség szerint bármely Fél kezdeményezheti. A bizottság a Horvát Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban felváltva tartja üléseit.

10. cikk

Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, az együttműködési intézkedést, támogatást részben vagy egészben megtagadhatja vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti, ha az saját nemzeti jogát korlátozza, a biztonságát avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőleg nemzeti jogrendjét sérti.

11. cikk

A Felek kölcsönösen kijelölhetnek egy-egy személyt, aki a másik Fél országos hatáskörű szervével tartja a kapcsolatot.

12. cikk

E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Horvát Köztársaság és a Magyar Köztársaság által kötött egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződéseket.

13. cikk

(1) Ez a Megállapodás jóváhagyásra szorul. A Megállapodás a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékek kicserélését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A Felek ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett. ,

Készült Zágrábban, 1992. december 9-én két eredeti példányban horvát és magyar nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Horvát Köztársaság A Magyar Köztársaság

Kormánya nevében Kormánya nevében

Ivan Jarnjak Dr: Boross Péter

belügyminiszter belügyminiszter

Članak 3.

Za provedbu ovog Ugovora nadležna su:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2. Ministarstvo pravosuda i uprave Republike Hrvatske, 3. Ministarstvo financija Republike Hrvatske,

4. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,

5. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 217-O1/92-01/03
Zagreb, 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !