Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.4.1994 Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89.L113310 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE U BORBI PROTN TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPOTREBE DROGA KAO I PROTV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-30/ 1-94.
Zagreb, 31, ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPOTREBE DROGA KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji zmeđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protm organiziranog kriminala (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisan u Ukrajini, Kijevu dana 26. listopada 1993. godine na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

o suradnji između Vlade Republike Hreatske i Vlada Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ukrajine, u daljnjem tekstu ugovorne stranke, u želji za razvojem i učvršćivanjem odnosa prijateljstva i suradnje u duhu Zaključnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi od 1. kolovoza 1975. godine, izražavajući svoju zabrinutost zbog proširenja granica međunarodnog kriminala, između ostaloga organiziranog kriminala te proširenja terorizma i ilegalnog prometa drogama i psihotropnim tvarima, izražavajući odlućnost da ujedinjenjim naporom provode zajedničke djelatnosti usmjerene k osiguravanju javne sigurnosti u svojim državama, rukovodeći se principima ravnopravnosti, uzajamnog razumijevanja i uzajamne koristi te uvažavanja državnog suvereniteta, dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Ugovorne stranke u okvirima ovoga Ugovora obvezuju se da će ostvarivati suradnju i ukazivati jedna drugoj pomoć u osiguravanju ustavnog ustrojstva, u sprečavanju, otkrivanju i isčraživanju zločina, prije svega na području:

a) borbe protiv terorizma,

b) borbe protiv organiziranog kriminala,

c) borbe protiv ilegalne nabave ili čuvanja vatrenog oruija, streljiva, eksploziva, jakih otrova i radioaktivnih tvari,

d) borbe protiv ilegalnog prometa drogama i psihotropnim tvarima,

e) borbe protiv izrade i prodaje falsificiranih financijsko-bankarskih dokumenata, novca i vrijednosnog papira,

f) borbe protiv nezakonitih financijsko-bankarskih operacija, pranja novca stečenog na nezakonit način, šverca i drugih kriminalnih radnji na području gospodarstva,

g) zaštite života, zdravlja, časti i slobode gradana. te njihove imovine od kriminalnih pokušaja;

h) traženja nestalih osoba, te osoba osumnjičenih za počinjena kaznena djela,

i) traženja osoba koje se nala~e u bijegu od kriminalne odgovornosti i kazne;

j) traženja predmeta u svezi s kriminalnom djelatnošću,

k) borbe protiv kriminala na području kulture, povijesnih spomenika i drugih vrijednih predmeta,

l) borbe protiv krade i otimanja motornih sredstava, krivotvorenja vozačkih i saobraćajnih dozvola za automobile i drugih dokumenata u svezi s ovom vrstom prijevoza,

m) borbe protiv krivotvorenja dokumenata za prijelaz preko državne granice,

n) borbe protiv trgovine ljudima.

2. Suradnja ugovornih stranaka se ostvaruje u sljedećim oblicima:

a) izvršavanju zahtjeva prema ovom Ugovoru,

b) razmjeni operativno-istraTnih i kriminalističkih informacija i materijala, izvješća o načinu provo8enja ekspertiza i mogućnosti njihove primjene,

c) provođenju zajedničkih, unaprijed dogovorenih akcija u okviru ovog Ugovora,

d) razmjeni pravnih i znanstvenih informacija,

e) razmjeni tehničkih sredstava koja se koriste u borbi protiv kriminala,

f) razmjeni radnog iskustva i suradnji na profesionalnoj pripremi kadrova i znanstvenih istraživanja.

3. Ovaj Ugovor ne sprečava ugovorne stranke u razradivanju i razvijanju inih, uzajamno prihvatljivih oblika suradnje.

4. Molbe predviđene ovim Ugovorom dostavljaju se u pismenom obliku. U hitnim slučajevima molba može biti predana u usmenom obliku, uz ovjerenu pismenu potvrdu.

Članak 2.

Neposrednu suradnju u okviru realizacije ovoga Ugovora, ostvaruju ugovorne stranke, i to:

za Republiku Hrvatsku - centralne sluibe Ministarstva unutarnjih poslova,

za Ukrajinu - samostalne strukturne sluibe Ministarstva unutarnjih poslova, koje mogu potpisivati protokole, odredujući njihov sadržaj, oblike i područja suradnje, što će biti međusobno uskladeno.

Članak 3.

1. Tijekom ostvarivanja suradnje na temelju ovoga Ugovora primjenjuju se pravne norme države ugovorne stranke na teritoriju koje se ona ostvaruje. Na molbu jedne ugovorne stranke mogu biti primijenjeni propisi jedne države, ako oni nisu u suprotnosti s pravnim propisima druge ugovorne stranke na području koje se ostvaruje suradnja.

2. Da bi se ostvarila uskladenost djelatnosti prilikom istražnog postupka, ugovorne stranke mogu uz uzajamnu suglasnost službeno uputiti svoje suradnike na teritorij države druge ugovorne stranke.

Članak 4.

1. Svaka od ugovornih stranaka ima pravo, nakon primljene molbe, otkazati pomoć ili suradnju ako to ugroiava njen suverenitet, sigurnost ili ine interese njene države, ili u slućajevima kad je ostvarivanje suradnje u suprotnosti sa zakonodavstvom te države.

2. O otkazivanju davanja pomoći, o nemogućnosti izvršenja molbe ili o njegovom djelomićnom izvršavanju, ugovorne stranke obvezne su odmah pismeno izvijestiti jedna drugu.

Članak 5.

1. Svaka od ugovornih stranaka treba poduzeti sve neophodne mjere da bi se sačuvala tajnost podataka koje je dobila od druge ugovorne stranke, ako su oni tajn~g karaktera ili ako ugovorna stranka koja ih dostavlja smatra nepoželjnim davanje u javnost njihovog sadriaja. Ugovorna stranka koja dostavlja podatke odreduje stupanj njihove tajnosti.

2. Ugovorna stranka koja je dobila podatke koji se odnose na prava i slobode gradana moie ih koristiti samo u one svrhe i uz one uvjete koje je naznačila ugovorna stranka koja ih je dala.

3. Podaci o Građanima predaju se samo sluibama za borbu protiv zloćina, terorizma, nezakonite trgovine opojnim sredstvima i organiziranog zločina.

4. U slučajevima kada gradanin o kojemu su predani podaci moli da ga se o tome informira, ugovorne stranke su duine izvijestiti ga o sadriaju i svrsi njihovog korištenja. Ova informacija se ne daje ako je tako predviđeno zakonodavstvom države ugovorne stranke.

5. Ugovorne stranke osiguravaju tajnost podataka od neovlaštenog korištenja, a također ne dopuštaju njihovu promjenu ili objavu. Ugovorne stranke osiguravaju kontrolu i registraciju primanja, prijenosa i uništavanja poda taka o Građanima na način, utvrden zakonodavstvom države ugovorne stranke.

e. Na zahtjev ugovorne stranke koja je dala podatke, ugovorna stranka koja ih je dobila obvezna je dati informaciju kako ih je koristila i koje je rezultate zahvaljujući njima postigla.

7. Materijali, informacije, tehnička i ina sredstva dobivena u skladu s ovim Ugovorom mogu se predati trećoj Strani samo uz suglasnost ugovorne stranke koje ih je predala.

Članak 6.

1. Ugovorne stranke osnovat će mješovitu komisiju radi pospješivanja i ocjenjivanja suradnje koja je utvrdena ovim Ugovorom.

Stranke će diplomatskim putem razmijeniti informacije o Članovima te komisije.

2. Zasjedanja mješovite komisije održavat će se jednom godišnje, naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Ukrajini. 3. Ako je potrebno, na zamolbu jedne ugovorne stranke, mogu se održavati izvanredni sastanci za potrebe razmatranja hitnih pitanja.

Članak 7.

Troškove nastale prilikom ostvarivanja suradnje i pružanja pomoći, ugovorne stranke snose same, ako nije drukčije dogovoreno.

Članak 8.

Prilikom ostvarivanja suradnje ugovorne stranke koristit će hrvatski i ukrajinski jezik, a u slučaju potrebe ruski ili engleski.

Članak 9.

Odredbe ovoga Ugovora ne utječu na ranije preuzete obveze ugovornih stranaka koje su preuzele ugovorne stranke u drugim međunarodnim dogovorima (ugovorima).

Članak 10.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana zadnje obavijesti diplomatskim putem jedne ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

2. Ovaj Ugovor sklapa se na neograničeno vrijeme. 3. Svaka ugovorna stranka ima pravo raskinuti Ugovor. U tom slučaju Ugovor prestaje vrijediti u roku od tri mjeseca od dana kada je druga ugovorna stranka diplomatskim putem primila obavijest o raskidu Ugovora.

Članak 11.

Ugovor je sastavljen u Kijevu dana 28. listopada 1993. godine u dva izvorna primjerka , svaki na ukrajinskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba primjerka jednako vjerodostoj na.

U ime Vlade Republike Hrvatske
ministar poslova
Ivan Jarnjak, v. r.

U ime Vlade Ukrajine
ministar unutarnjih poslova unutarnjih
Andrej Vasilišin, v. r.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 018-O5/93-O1/26
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga kao i protiv organiziranog kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !