Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 14.12.2005. Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu

HRVATSKI SABOR

111

Na temelju članka 88.L285411 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA STATUTA HAŠKE KONFERENCIJE O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine

Broj: 01-081-05-3432/2

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA STATUTA HAŠKE KONFERENCIJE O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

Članak 1.

Potvrđuju se Izmjene i dopune Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu, usvojene u Haagu, 30. lipnja 2005., u izvorniku na francuskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu, kako je izmijenjen i dopunjen Izmjenama i dopunama iz članka 1. ovoga Zakona, u prijevodu na hrvatski jezik i u izvorniku na engleskom jeziku glasi:

STATUT HAŠKE KONFERENCIJE O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU(Stupio na snagu 15. srpnja 1955. izmijenjen i dopunjen ………. 200...)

Vlade navedenih država:

Savezne Republike Njemačke, Austrije, Belgije, Danske, Španjolske, Finske, Francuske, Italije, Japana, Luksemburga, Norveške, Nizozemske, Portugala, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Švedske i Švicarske,

S obzirom na trajnu narav Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu,

U želji da naglase tu narav,

Smatrajući da je u tu svrhu poželjno izraditi Statut konferencije,

Sporazumjele su se o sljedećim odredbama:

Članak 1.

Svrha je Haške konferencije raditi na progresivnoj unifikaciji pravila međunarodnoga privatnog prava.

Članak 2.

1. Članice Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu su države koje su već sudjelovale na jednom ili više zasjedanja Konferencije te koje prihvaćaju ovaj Statut.

2. Bilo koja druga država čije je sudjelovanje s pravnoga gledišta od značaja za rad Konferencije može postati članicom. O primanju novih država članica odlučuju vlade država sudionica, na prijedlog jedne ili više njih, većinom glasova nazočnih, u roku od šest mjeseci od datuma na koji se taj prijedlog dostavi vladama.

3. Primitak proizvodi pravne učinke po prihvatu ovoga Statuta od zainteresirane države.

Članak 3.

1. Države članice mogu na sastanku o općim poslovima i politici, kad je nazočna većina država članica, većinom glasova nazočnih odlučiti o primanju u članstvo i bilo koje regionalne organizacije za ekonomsku integraciju koja podnese zahtjev za članstvo glavnome tajniku. Spominjanje članica u ovome Statutu tada obuhvaća i takve organizacije članice, ako se izričito ne odredi drugačije. Primanje u članstvo proizvodi pravne učinke po prihvatu Statuta od zainteresirane regionalne organizacije za ekonomsku integraciju.

2. Da bi ispunila uvjete za podnošenje zahtjeva za članstvo u Konferenciji, regionalnu organizaciju za ekonomsku integraciju moraju činiti isključivo suverene države koje su na nju prenijele nadležnost za niz pitanja iz djelokruga Konferencije, uključujući ovlast donošenja obvezujućih odluka za svoje države članice u spomenutim pitanjima.

3. Svaka regionalna organizacija za gospodarsku integraciju koja podnosi zahtjev za članstvo dužna je u vrijeme podnošenja toga zahtjeva dostaviti izjavu o nadležnosti kojom se preciziraju pitanja glede kojih su joj nadležnost prenijele njezine države članice.

4. Svaka organizacija članica i njezine države članice dužne su osigurati da se o svakoj promjeni u nadležnosti organizacije članice ili njezinu članstvu pisanim putem obavijesti glavni tajnik, koji će tu obavijest priopćiti ostalim članicama Konferencije.

5. Za države članice organizacije članice smatra se da zadržavaju nadležnost za sva pitanja za koja prijenos nadležnosti nije izričito izjavljen ili priopćen u pisanom obliku.

6. Svaka članica Konferencije može zatražiti od organizacije članice i njezinih država članica da dostavi informacije o tome je li organizacija članica ovlaštena po nekom konkretnom pitanju koje je pred Konferencijom. Organizacija članica i njezine države članice dužne su osigurati da se te informacije dostave u slučaju takvoga zahtjeva.

7. Organizacija članica uživa članska prava na alternativnoj osnovi sa svojim državama članicama, koje su i članice Konferencije, na područjima iz njihove nadležnosti.

8. Organizacija članica može o pitanjima iz svoje nadležnosti, na bilo kojemu zasjedanju Konferencije na kojemu ima pravo sudjelovati, imati broj glasova jednak broju svojih država članica koje su prenijele nadležnost na organizaciju članicu glede pitanja o kojemu je riječ te koje imaju pravo glasovanja na tome zasjedanju i za koje su se prijavile. Kad god organizacija članica koristi svoje pravo glasovanja, njezine države članice ne smiju koristiti svoje, i obratno.

9. »Regionalna organizacija za gospodarsku integraciju« znači međunarodnu organizaciju koju čine isključivo suverene države, na koju su njezine države članice prenijele nadležnost za niz pitanja, uključujući i ovlast za donošenje odluka obvezujućih za njezine države članice u tim pitanjima.

Članak 4.

1. Vijeće za opće poslove i politiku (u daljnjemu tekstu: »Vijeće«), koje se sastoji od svih članica, upravlja radom Konferencije. Sastanci Vijeća se u načelu održavaju jednom godišnje.

2. Vijeće svoj rad osigurava putem Stalnoga ureda, čije aktivnosti usmjerava.

3. Vijeće je dužno ispitati sve prijedloge koji se namjeravaju uvrstiti na dnevni red Konferencije. Slobodno je u određivanju postupanja o takvim prijedlozima.

4. Nizozemski Stalni vladin odbor, uspostavljen kraljevskom uredbom od 20. veljače 1897. u svrhu promicanja kodifikacije međunarodnoga privatnog prava, dužan je, nakon konzultacija s članicama Konferencije, odrediti datum diplomatskih zasjedanja.

5. Stalni vladin odbor obraća se Vladi Nizozemske glede sazivanja članica. Predsjedavajući Stalnoga vladinog odbora predsjedava zasjedanjima Konferencije.

6. Redovna zasjedanja Konferencije se, u načelu, održavaju svake četiri godine.

7. Prema potrebi, Vijeće može, nakon konzultacija sa Stalnim vladinim odborom, zatražiti od nizozemske vlade sazivanje izvanrednog zasjedanja Konferencije.

8. Vijeće može savjetovati Stalni vladin odbor glede bilo kojih drugih pitanja bitnih za Konferenciju.

Članak 5.

1. Stalni ured ima sjedište u Haagu. Sastoji se od glavnog tajnika i četiri tajnika koje imenuje nizozemska vlada na prijedlog Stalnoga vladinog odbora.

2. Glavni tajnik i tajnici moraju posjedovati odgovarajuće pravno znanje i praktično iskustvo. Kod njihovoga imenovanja mora se također uzeti u obzir raznolikost zemljopisne zastupljenosti kao i pravna stručnost.

3. Broj tajnika može se povećati u dogovoru s Vijećem te u skladu s člankom 10.

Članak 6.

Pod vodstvom Vijeća, Stalni ured zadužen je za:

a) pripremu i organizaciju zasjedanja Haške konferencije i sastanaka Vijeća te svih posebnih komisija,

b) rad tajništva zasjedanja i sastanaka predviđenih prethodnim stavkom,

c) sve zadaće obuhvaćene aktivnostima tajništva.

Članak 7.

1. Radi olakšanja komunikacije između članica konferencije i Stalnoga ureda, Vlada svake od država članica određuje nacionalno tijelo, a svaka organizacija članica tijelo za kontakt.

2. Stalni ured može voditi prepisku sa svim tako određenim tijelima, kao i s nadležnim međunarodnim organizacijama.

Članak 8.

1. Zasjedanja, a u intervalu između zasjedanja, Vijeće, mogu osnivati posebne komisije za pripremu nacrta konvencija ili za proučavanje svih pitanja međunarodnoga privatnog prava koja su u djelokrugu Konferencije.

2. Zasjedanja, Vijeće i posebna povjerenstva dužni su u najvećoj mogućoj mjeri postupati na temelju konsenzusa.

Članak 9.

1. Proračunski troškovi Konferencije dijele se među državama članicama Konferencije.

2. Organizacija članica nije dužna doprinosom sudjelovati u godišnjemu proračunu Konferencije dodatno uz doprinos svoje države članice, ali je dužna platiti svotu koju utvrdi Konferencija u dogovoru s organizacijom članicom za pokriće administrativnih troškova koji proizlaze iz njezina članstva.

3. U svakom slučaju, putne i životne troškove izaslanika u Vijeću i posebnim komisijama plaćaju zastupljene članice.

Članak 10.

1. Proračun Konferencije svake se godine dostavlja na odobrenje Vijeću diplomatskih predstavnika država članica u Haagu.

2. Također, predstavnici među državama članicama raspodjeljuju izdatke koji su tim proračunom istima određeni za plaćanje.

3. Diplomatski predstavnici u tu se svrhu sastaju pod predsjedanjem ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

Članak 11.

1. Troškove koji rezultiraju iz redovnih i izvanrednih zasjedanja Konferencije snosi Vlada Nizozemske.

2. U svakom slučaju, putne i životne troškove izaslanika plaćaju odnosne članice.

Članak 12.

Običaji Konferencije nastavit će se poštivati u svim točkama, ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom ili Poslovnikom.

Članak 13.

1. Izmjene i dopune Statuta moraju se usvojiti konsenzusom država članica nazočnih na zasjedanju o općim poslovima i politici.

2. Te izmjene i dopune stupaju na snagu, za sve članice, tri mjeseca nakon što ih odobre dvije trećine država članica u skladu s njihovim unutarnjim postupcima, ali ne prije nego što protekne devet mjeseci od datuma njihova usvajanja.

3. Zasjedanje spomenuto u stavku 1. može konsenzusom mijenjati rokove iz stavka 2.

Članak 14.

Radi omogućavanja njihova izvršavanja, odredbe ovoga Statuta bit će dopunjene Poslovnikom. Poslovnik utvrđuje Stalni ured te ga dostavlja diplomatskome zasjedanju, Vijeću diplomatskih predstavnika ili Vijeću za opće poslove i politiku na odobrenje.

Članak 15.

1. Ovaj Statut dostavlja se radi prihvaćanja vladama država koje su sudjelovale na jednome ili više zasjedanja Konferencije. Stupa na snagu čim ga prihvati većina država zastupljenih na sedmom zasjedanju.

2. Izjava o prihvatu polaže se kod nizozemske vlade koja s time upoznaje vlade navedene u stavku 1. ovoga članka.

3. Nizozemska vlada, u slučaju primitka nove članice, izvješćuje sve članice o izjavi nove članice o prihvatu.

Članak 16.

1. Svaka članica može otkazati ovaj Statut po proteku razdoblja od pet godina od datuma njegova stupanja na snagu pod uvjetima iz članka 15. stavka 1.

2. Obavijest o otkazivanju dostavlja se Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske najmanje šest mjeseci prije isteka proračunske godine Konferencije, te proizvodi pravne učinke po isteku te godine, ali samo za članicu koja je dostavila obavijest o tome.

Engleski i francuski tekst Statuta, kako su izmijenjeni i dopunjeni.................... 200…, jednako su vjerodostojni.

STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW(Entered into force 15 July 1955. Amended on ……. 200..)1

The Governments of the countries hereinafter specified:

the German Federal Republic, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, Italy, Japan, Luxembourg, Norway, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sweden and Switzerland,

In view of the permanent character of the Hague Conference on Private International Law,

Desiring to stress that character,

Having, to that end, deemed it desirable to provide the Conference with a Statute,

Have agreed upon the following provisions:

Article 1

The purpose of the Hague Conference is to work for the progressive unification of the rules of private international law.

Article 2

1. Members of the Hague Conference on Private International Law are the States which have already participated in one or more Sessions of the Conference and which accept the present Statute.

2. Any other State, the participation of which is from a juridical point of view of importance for the work of the Conference, may become a Member. The admission of new Member States shall be decided upon by the Governments of the participating States, upon the proposal of one or more of them, by a majority of the votes cast, within a period of six months from the date on which that proposal is submitted to the Governments.

3. The admission shall become effective upon the acceptance of the present Statute by the State concerned.

Article 3

1. The Member States may, at a meeting concerning General Affairs and Policy where the majority of Member States is present, by a majority of the votes cast, decide to admit also as a Member any Regional Economic Integration Organisation which has submitted an application for membership to the Secretary General. References to Members under this Statute shall include such Member Organisations, except as otherwise expressly provided. The admission shall become effective upon the acceptance of the Statute by the Regional Economic Integration Organisation concerned.

2. To be eligible to apply for membership of the Conference, a Regional Economic Integration Organisation must be one constituted solely by sovereign States, and to which its Member States have transferred competence over a range of matters within the purview of the Conference, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters.

3. Each Regional Economic Integration Organisation applying for membership shall, at the time of such application, submit a declaration of competence specifying the matters in respect of which competence has been transferred to it by its Member States.

4. Each Member Organisation and its Member States shall ensure that any change regarding the competence of the Member Organisation or in its membership shall be notified to the Secretary General, who shall circulate such information to the other Members of the Conference.

5. Member States of the Member Organisation shall be presumed to retain competence over all matters in respect of which transfers of competence have not been specifically declared or notified.

6. Any Member of the Conference may request the Member Organisation and its Member States to provide information as to whether the Member Organisation has competence in respect of any specific question which is before the Conference. The Member Organisation and its Member States shall ensure that this information is provided on such request.

7. The Member Organisation shall exercise membership rights on an alternative basis with its Member States that are Members of the Conference, in the areas of their respective competences.

8. The Member Organisation may exercise on matters within its competence, in any meetings of the Conference in which it is entitled to participate, a number of votes equal to the number of its Member States which have transferred competence to the Member Organisation in respect of the matter in question, and which are entitled to vote in and have registered for such meetings. Whenever the Member Organisation exercises its right to vote, its Member States shall not exercise theirs, and conversely.

9. »Regional Economic Integration Organisation« means an international organisation that is constituted solely by sovereign States, and to which its Member States have transferred competence over a range of matters, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters.

Article 4

1. The Council on General Affairs and Policy (hereafter »the Council«), composed of all Members, has charge of the operation of the Conference. Meetings of the Council shall, in principle, be held annually.

2. The Council ensures such operation through a Permanent Bureau, the activities of which it directs.

3. The Council shall examine all proposals intended to be placed on the agenda of the Conference. It shall be free to determine the action to be taken on such proposals.

4. The Netherlands Standing Government Committee, instituted by Royal Decree of 20 February 1897 with a view to promoting the codification of private international law, shall, after consultation with the Members of the Conference, determine the date of the Diplomatic Sessions.

5. The Standing Government Committee shall address itself to the Government of the Netherlands for the convocation of the Members. The Chair of the Standing Government Committee presides over the Sessions of the Conference.

6. The Ordinary Sessions of the Conference shall, in principle, be held every four years.

7. If necessary, the Council may, after consultation with the Standing Government Committee, request the Government of the Netherlands to convene the Conference in Extraordinary Session.

8. The Council may consult the Standing Government Committee on any other matter relevant to the Conference.

Article 5

1. The Permanent Bureau shall have its seat at The Hague. It shall be composed of a Secretary General and four Secretaries who shall be appointed by the Government of the Netherlands upon presentation by the Standing Government Committee.

2. The Secretary General and the Secretaries must possess appropriate legal knowledge and practical experience. In their appointment account shall also be taken of diversity of geographic representation and of legal expertise.

3. The number of Secretaries may be increased after consultation with the Council and in accordance with Article 10.

Article 6

Under the direction of the Council, the Permanent Bureau shall be charged with –

a) the preparation and organisation of the Sessions of the Hague Conference and the meetings of the Council and of any Special Commissions,

b) the work of the Secretariat of the Sessions and meetings envisaged above,

c) all the tasks which are included in the activity of a secretariat.

Article 7

1. With a view to facilitating communication between the Members of the Conference and the Permanent Bureau, the Government of each of the Member States shall designate a national organ and each Member Organisation a contact organ.

2. The Permanent Bureau may correspond with all the organs so designated and with the competent international organisations.

Article 8

1. The Sessions and, in the interval between Sessions, the Council, may set up Special Commissions to prepare draft Conventions or to study all questions of private international law which come within the purpose of the Conference.

2. The Sessions, Council and Special Commissions shall, to the furthest extent possible, operate on the basis of consensus.

Article 9

1. The budgeted costs of the Conference shall be apportioned among the Member States of the Conference.

2. A Member Organisation shall not be required to contribute in addition to its Member States to the annual budget of the Conference, but shall pay a sum to be determined by the Conference, in consultation with the Member Organisation, to cover additional administrative expenses arising out of its membership.

3. In any case, travelling and living expenses of the delegates to the Council and the Special Commissions shall be payable by the Members represented.

Article 10

1. The budget of the Conference shall be submitted each year to the Council of Diplomatic Representatives at The Hague for approval.

2. These Representatives shall also apportion among the Member States the expenses which are charged in that budget to the latter.

3. The Diplomatic Representatives shall meet for such purposes under the chairmanship of the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 11

1. The expenses resulting from the Ordinary and Extraordinary Sessions of the Conference shall be borne by the Government of the Netherlands.

2. In any case, the travelling and living expenses of the delegates shall be payable by the respective Members.

Article 12

The usages of the Conference shall continue to be observed on all points, unless contrary to the present Statute or to the Regulations.

Article 13

1. Amendments to the Statute must be adopted by consensus of the Member States present at a meeting concerning General Affairs and Policy.

2. Such amendments shall enter into force, for all Members, three months after they are approved by two thirds of the Member States in accordance with their respective internal procedures, but not earlier than nine months from the date of their adoption.

3. The meeting referred to in paragraph 1 may change by consensus the periods of time referred to in paragraph 2.

Article 14

To provide for their execution, the provisions of the present Statute will be complemented by Regulations. The Regulations shall be established by the Permanent Bureau and submitted to a Diplomatic Session, the Council of Diplomatic Representatives or the Council on General Affairs and Policy for approval.

Article 15

1. The present Statute shall be submitted for acceptance to the Governments of States which participated in one or more Sessions of the Conference. It shall enter into force as soon as it is accepted by the majority of the States represented at the Seventh Session.

2. The statement of acceptance shall be deposited with the Netherlands Government, which shall make it known to the Governments referred to in the first paragraph of this Article.

3. The Netherlands Government shall, in the case of the admission of a new Member, inform all Members of the declaration of acceptance of that new Member.

Article 16

1. Each Member may denounce the present Statute after a period of five years from the date of its entry into force under the terms of Article 15, paragraph 1.

2. Notice of the denunciation shall be given to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least six months before the expiration of the budgetary year of the Conference, and shall become effective at the expiration of the said year, but only with respect to the Member which has given notice thereof.

The English and French texts of this Statute, as amended on …….. 200., are equally authentic.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Izmjene i dopune Statuta iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/05-01/09

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !