Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/07, XX/10, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Zakon o potvrđivanju instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO)

HRVATSKI SABOR

100

Na temelju članka 88.L350914 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU INSTRUMENTA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA O USPOSTAVLJANJU EUROPSKOG UREDA ZA RADIOKOMUNIKACIJE (ERO)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/113

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU INSTRUMENTA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA O USPOSTAVLJANJU EUROPSKOG UREDA ZA RADIOKOMUNIKACIJE (ERO)

Članak 1.

Potvrđuje se Instrument kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), sastavljen u Kopenhagenu 17. prosinca 2002. u izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, koji je Republika Hrvatska potpisala 29. lipnja 2007. u Kopenhagenu.

Članak 2.

Tekst Instrumenta iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

INSTRUMENT KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE KONVENCIJA O USPOSTAVLJANJU EUROPSKOG UREDA ZA RADIOKOMUNIKACIJE (ERO)

Ugovorne stranke Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (Den Haag, 1993.),

smatrajući

da je Vijeće Europskog ureda za radiokomunikacije na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj u Kopenhagenu od 8. do 9. travnja 2002. godine, usvojilo izmjene i dopune Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (Den Haag, 1993.), u skladu s odgovarajućim odredbama članka 20. navedene Konvencije,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (Den Haag, 1993.), u daljnjem tekstu: »Konvencija«, mijenja se i dopunjuje, a pročišćena verzija teksta Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, nalazi se u dodatku ovome Instrumentu.

Članak 2.

U skladu s odredbama članka 20. Konvencije, Konvencija, kako je izmijenjena i dopunjena, stupit će na snagu za sve ugovorne stranke, prvog dana trećeg mjeseca nakon što je Vlada Danske obavijestila ugovorne stranke o zaprimanju obavijesti o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju od strane svih ugovornih stranaka.

U POTVRDU TOGA dolje potpisani predstavnici ugovornih stranaka, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Instrument kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (Den Haag, 1993.).

SASTAVLJENO u Kopenhagenu 17. prosinca 2002. godine u jednom primjerku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Za Republiku Austriju Za Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Za Republiku Bugarsku Za Kneževinu Monako

Za Republiku Hrvatsku Za Kraljevinu Nizozemsku

Za Republiku Cipar Za Kraljevinu Norvešku

Za Kraljevinu Dansku Za Republiku Poljsku

Za Republiku Estoniju Za Portugalsku Republiku

Za Republiku Finsku Za Rumunjsku

Za Francusku Republiku Za Slovačku Republiku

Za Saveznu Republiku Njemačku Za Kraljevinu Španjolsku

Za Helensku Republiku Za Kraljevinu Švedsku

Za Republiku Mađarsku Za Švicarsku Konfederaciju

Za Republiku Island Za Republiku Tursku

Za Irsku Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike

Britanije i Sjeverne Irske

Za Talijansku Republiku Za Državu Vatikanskog Grada

Za Kneževinu Lihtenštajn

DODATAK

KONVENCIJA O OSNIVANJU EUROPSKOG KOMUNIKACIJSKOG UREDA (ECO)

Den Haag, 23. lipnja 1993. godine, kako je izmijenjena i dopunjena u Kopenhagenu, 9. travnja 2002. godine

Države stranke ove Konvencije, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

odlučne osnovati stalnu neprofitnu organizaciju sa svrhom pomaganja Europskoj konferenciji poštanskih i telekomunikacijskih uprava, u daljnjem tekstu: CEPT, sa zadaćom da osnaži odnose među članicama CEPT-a, da promiče njihovu suradnju i doprinosi stvaranju dinamičnog tržišta u području europskih poštanskih i elektroničkih komunikacija,

primjećujući da ova Konvencija predstavlja izmijenjeni i dopunjeni tekst Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije te da će Ured osnovan ovom Konvencijom preuzeti dosadašnje nadležnosti i poslove Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) i Europskog ureda za telekomunikacije (ETO),

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

OSNIVANJE EUROPSKOG KOMUNIKACIJSKOG UREDA

(1) Ovime se osniva Europski komunikacijski ured, u daljnjem tekstu: ECO.

(2) Sjedište ECO-a je u Kopenhagenu, Danska.

Članak 2.

SVRHA ECO-a

ECO će biti središte stručnih znanja o poštanskim i elektroničkim komunikacijama, u svrhu pomaganja i savjetovanja Predsjedništva CEPT-a i odbora CEPT-a.

Članak 3.

DJELATNOSTI ECO-a

(1) Temeljne djelatnosti ECO-a su:

1. uspostava središta stručnih znanja koje će djelovati kao žarišno mjesto, prepoznavajući problematična područja i nove mogućnosti na području poštanskih i elektroničkih komunikacija, te u skladu s tim savjetovati Predsjedništvo CEPT-a i odbore CEPT-a;

2. izrada dugoročnih planova za buduću uporabu ograničenih dobara kojima se koriste elektroničke komunikacije na europskoj razini;

3. suradnja s nadležnim državnim tijelima, prema potrebi;

4. proučavanje regulatornih pitanja u području poštanskih i elektroničkih komunikacija;

5. provedba savjetovanja o određenim temama;

6. vođenje očevidnika o važnim djelatnostima odbora CEPT-a i o provedbi odgovarajućih odluka i preporuka CEPT-a;

7. redovito dostavljanje izvješća o stanju odborima CEPT-a;

8. suradnja s Europskom unijom i Europskim udruženjem za slobodnu trgovinu;

9. pružanje potpore Predsjedništvu CEPT-a, uz ostalo, u kontinuiranom praćenju pitanja tekuće politike (Rolling Policy Agenda);

10. pružanje potpore i izrada studija za odbore CEPT-a, uz ostalo, radi predlaganja programa rada CEPT-a na temelju praćenja pitanja tekuće politike (Rolling Policy Agenda);

11. pružanje potpore radnim skupinama CEPT-a i projektnim timovima, osobito u pripremi posebnih savjetodavnih sastanaka;

12. ostvarivanje uloge čuvara pismohrane CEPT-a i raspačavanje informacija CEPT-a, prema potrebi.

(2) U obavljanju gore navedenih djelatnosti koje se odnose na savjetodavne sastanke, ECO izrađuje i osuvremenjuje postupke svrha kojih je omogućivanje organizacijama u Europi, koje imaju odgovarajući interes u korištenju poštanskim i elektroničkim komunikacijama – uključujući vladine odjele, javne operatore, proizvođače, korisnike i operatore privatnih mreža, davatelje usluga, istraživačke ustanove i normirna tijela, ili organizacije koje predstavljaju skupine takvih stranaka – da se pretplate na odgovarajuće informacije na redovitoj osnovi te da sudjeluju u radu tih savjetodavnih sastanaka na jednakopravnoj osnovi, uzimajući u obzir njihove posebne interese.

(3) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka, ECO priređuje redovite sastanke otvorene za organizacije iz stavka 2. ovoga članka, kako bi se pružila mogućnost rasprave o djelatnostima i budućim programima rada odbora CEPT-a i ECO-a.

Članak 4.

PRAVNI POLOŽAJ I POVLASTICE

(1) ECO ima pravnu osobnost. ECO raspolaže svim svojstvima nužnim za obavljanje svoje djelatnosti i ostvarivanje svoje svrhe, te može osobito:

1. sklapati ugovore;

2. stjecati, iznajmljivati, držati i raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom;

3. biti stranka u pravnim postupcima;

i

4. sklapati sporazume s državama ili međunarodnim organizacijama.

(2) Direktor i osoblje ECO-a imat će povlastice i imunitete u Danskoj, kako je određeno Sporazumom koji se odnosi na sjedište ECO-a, između ECO-a i Vlade Danske.

(3) Druge zemlje mogu odobriti slične povlastice i imunitete kao potporu djelatnosti ECO-a u tim zemljama, osobito s obzirom na imunitet od pravnih postupaka u vezi s izrečenim i napisanim riječima i svim djelima koje učine direktor i osoblje ECO-a u svojstvu službenih osoba.

Članak 5.

TIJELA ECO-a

ECO se sastoji od Vijeća i direktora kojima pomaže osoblje.

Članak 6.

VIJEĆE

(1) Vijeće čine predstavnici ugovornih stranaka.

(2) Vijeće bira svojeg predsjednika i potpredsjednika koji je predstavnik ugovorne stranke. Mandat iznosi tri godine i može se obnoviti za još jedno razdoblje. Predsjednik ima ovlasti djelovati u ime Vijeća.

(3) Predstavnici Predsjedništva CEPT-a i odbora CEPT-a, Europske komisije i Tajništva Europskog udruženja za slobodnu trgovinu mogu sudjelovati u Vijeću u svojstvu promatrača.

Članak 7.

DJELATNOSTI VIJEĆA

(1) Vijeće je vrhovno tijelo ECO-a koje donosi odluke, a osobito:

1. određuje politiku ECO-a u tehničkim i upravnim stvarima;

2. odobrava program rada, proračun i obračun;

3. određuje broj osoblja i uvjete njihova zapošljavanja;

4. imenuje direktora i osoblje;

5. sklapa ugovore i sporazume u ime ECO-a;

6. usvaja izmjene i dopune ove Konvencije u skladu s člancima 15. i 20. ove Konvencije;

i

7. poduzima sve mjere potrebne za ispunjavanje ciljeva ECO-a unutar okvira ove Konvencije.

(2) Vijeće utvrđuje sva potrebna pravila za ispravno djelovanje ECO-a i njegovih tijela.

Članak 8.

PRAVILA GLASOVANJA

(1) Odluke Vijeća donose se konsenzusom kad god je to moguće. Ako se konsenzus ne može postići, odluka se donosi dvotrećinskom većinom težinskih glasova svih nazočnih.

(2) Težina pojedinačnih glasova Vijeća mora biti u skladu s Dodatkom A.

(3) Prijedlozi za izmjene i dopune ove Konvencije, uključujući i Dodatke, razmatrat će se samo ako imaju potporu najmanje 25% ukupnih težinskih glasova svih ugovornih stranaka.

(4) Za sve odluke Vijeća mora postojati kvorum u vrijeme donošenja odluke, koji iznosi:

1. najmanje dvije trećine ukupnih težinskih glasova svih ugovornih stranaka za odluke koje se odnose na izmjene i dopune ove Konvencije i njezinih Dodataka,

2. najmanje polovicu ukupnih težinskih glasova svih ugovornih stranaka za sve druge odluke.

(5) Promatrači pri Vijeću mogu sudjelovati u raspravama, bez prava glasa.

Članak 9.

DIREKTOR I OSOBLJE

(1) Direktor je zakonski predstavnik ECO-a i ima ovlast sklapati ugovore u ime ECO-a, uz ograničenja dogovorena u Vijeću. Direktor može prenijeti tu ovlast, u cijelosti ili djelomično, na zamjenika direktora.

(2) Direktor je odgovoran za pravilno izvršavanje svih unutarnjih i vanjskih djelatnosti ECO-a u skladu s ovom Konvencijom, Sporazumom o sjedištu, programom rada, proračunom te direktivama i smjernicama koje je donijelo Vijeće.

(3) Skup pravila za osoblje utvrđuje Vijeće.

Članak 10.

PROGRAM RADA

Program rada ECO-a, koji obuhvaća trogodišnje razdoblje, utvrđuje Vijeće svake godine na temelju prijedloga Skupštine CEPT-a i odbora CEPT-a. Prva godina ovoga programa mora sadržavati dovoljno pojedinosti kako bi se omogućilo utvrđivanje godišnjeg proračuna ECO-a.

Članak 11.

FINANCIRANJE I RAČUNOVODSTVO

(1) Financijska godina ECO-a traje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.

(2) Direktor je odgovoran za pripremu godišnjeg proračuna i godišnjeg obračuna ECO-a, te za njihovo podnošenje Vijeću na raspravu i odobravanje.

(3) Proračun se priprema vodeći računa o zahtjevima iz programa rada koji je izrađen u skladu s odredbama članka 10. ove Konvencije. Vremenski rok za podnošenje i odobravanje proračuna, unaprijed za godinu na koju se odnosi, određuje Vijeće.

(4) Vijeće utvrđuje skup podrobnih financijskih propisa, koji, uz ostalo, sadržavaju odredbe o rokovima za podnošenje i odobravanje godišnjih obračuna ECO-a, te odredbe koje se odnose na reviziju obračuna.

Članak 12.

FINANCIJSKI DOPRINOSI

(1) Glavni izdaci i tekući troškovi poslovanja ECO-a, ne uzimajući u obzir troškove sastanaka Vijeća, snose ugovorne stranke, koje dijele troškove na temelju jediničnog doprinosa u skladu s tablicom u Dodatku A, koji čini sastavni dio ove Konvencije.

(2) Ovo neće spriječiti ECO da, na temelju odluke Vijeća, obavlja aktivnosti za treću stranu, uključujući i Predsjedništvo CEPT-a, na temelju nadoknade troškova.

(3) Troškove sastanaka Vijeća snosi ugovorna stranka koja saziva sastanak, ili ECO ako sastanak nije sazvala ugovorna stranka. Putne troškove i troškove boravka snose predstavnici ugovornih stranaka.

Članak 13.

UGOVORNE STRANKE

(1) Država postaje ugovornom strankom ove Konvencije prema postupku iz članka 14. ili prema postupku iz članka 15. ove Konvencije.

(2) Na državu koja postaje ugovorna stranka ove Konvencije, primjenjuje se jedinični doprinos iz Dodatka A, kako je izmijenjen i dopunjen u skladu s člankom 15. ove Konvencije.

Članak 14.

POTPISIVANJE

(1) Svaka država, čije je upravno tijelo nadležno za telekomunikacije član CEPT-a, može postati ugovornom strankom, i to:

1. potpisivanjem bez rezerve ratifikacije, prihvata ili odobrenja,

ili

2. potpisivanjem koje podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, nakon čega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.

(2) Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje od 23. lipnja 1993. godine pa do dana stupanja na snagu, a nakon toga ostaje otvorena za pristup.

Članak 15.

PRISTUP

(1) Ova je Konvencija otvorena za pristup svakoj državi čije je nadležno upravno tijelo član CEPT-a.

(2) Nakon konzultacija s državom pristupnicom Vijeće usvaja potrebne izmjene i dopune Dodatka A. Bez obzira na članka 20. stavak 2. ove Konvencije, takva izmjena i dopuna stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon nadnevka na koji je Vlada Danske zaprimila ispravu o pristupu od te države.

(3) Isprava o pristupu izražava pristanak države koja pristupa na usvojene izmjene i dopune Dodatka A.

Članak 16.

STUPANJE NA SNAGU

(1) Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon nadnevka na koji je Vlada Danske zaprimila dostatan broj potpisa i, ako je potrebno, isprava o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju od ugovornih stranaka, i to tako da je osigurano najmanje 80% najvećeg mogućeg broja dodijeljenih jediničnih doprinosa iz Dodatka A.

(2) Nakon stupanja na snagu ove Konvencije, svaka sljedeću ugovornu stranku obvezuju odredbe ove Konvencije, uključujući izmjene i dopune koje su na snazi od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon nadnevka na koji je Vlada Danske zaprimila ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu od te ugovorne stranke.

Članak 17.

OTKAZIVANJE

(1) Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Konvencije svaka ugovorna stranka može otkazati ovu Konvenciju upućivanjem pisane obavijesti Vladi Danske, koja će o tom otkazivanju obavijestiti Vijeće, ugovorne stranke, direktora i predsjednika CEPT-a.

(2) Otkaz stupa na snagu po isteku sljedeće pune financijske godine, kako je određeno u članku 11. stavku 1. ove Konvencije, nakon nadnevka kad je Vlada Danske zaprimila obavijest o otkazu.

Članak 18.

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA

(1) Ništa u ovoj Konvenciji ne zadire u suvereno pravo svake ugovorne stranke da uređuje vlastite poštanske i elektroničke komunikacije.

(2) Svaka ugovorna stranka, koja je država članica Europske unije, primjenjivat će ovu Konvenciju u skladu sa svojim obvezama prema odgovarajućim Ugovorima.

(3) Na ovu Konvenciju ne mogu se stavljati rezerve.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Bilo koji spor glede tumačenja ili primjene ove Konvencije i njezinih Dodataka, koji nije riješen posredovanjem Vijeća, stranke uključene u spor podnijet će na arbitražu u skladu s Dodatkom B, koji čini sastavni dio ove Konvencije.

Članak 20.

IZMJENE I DOPUNE

(1) Vijeće može usvojiti izmjene i dopune ove Konvencije uz uvjet pisane suglasnosti svih ugovornih stranaka.

(2) Izmjene i dopune stupaju na snagu za sve ugovorne stranke prvog dana trećeg mjeseca nakon što je Vlada Danske obavijestila ugovorne stranke o zaprimanju obavijesti o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju od svih ugovornih stranaka.

Članak 21.

DEPOZITAR

(1) Izvornik ove Konvencije, zajedno s naknadnim izmjenama i dopunama, te isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu pohranjuju se u arhivu Vlade Danske.

(2) Vlada Danske osigurat će ovjerenu presliku ove Konvencije i teksta svake izmjene i dopune, koju je usvojilo Vijeće, svim državama koje su potpisale ili pristupile ovoj Konvenciji, te predsjedniku CEPT-a. Primjerci će također biti dostavljeni za informaciju direktoru ECO-a, glavnom tajniku Svjetske poštanske unije, glavnom tajniku Međunarodne telekomunikacijske unije, predsjedniku Europske komisije i glavnom tajniku Europskog udruženja za slobodnu trgovinu.

(3) Vlada Danske obavijestit će sve države koje su potpisale ili pristupile ovoj Konvenciji, te predsjednika CEPT-a, o svim potpisima, ratifikacijama, prihvatima, odobrenjima i otkazivanjima, kao i o stupanju na snagu ove Konvencije i svake njezine izmjene i dopune. Vlada Danske će također obavijestiti sve države koje su potpisale ili pristupile ovoj Konvenciji, te predsjednika CEPT-a, o stupanju na snagu svakog pristupa.

DODATAK A

JEDINIČNI DOPRINOSI KOJI SE PRIMJENJUJU KAO TEMELJ ZA FINANCIJSKI DOPRINOS I TEŽINSKO GLASOVANJE

25 jedinica: Francuska Španjolska

Njemačka Ujedinjena Kraljevina

Italija

15 jedinica: Švicarska Nizozemska

10 jedinica: Austrija Norveška

[Belgija] Portugal

Danska [Ruska Federacija]

Finska Švedska

Grčka Turska

Luksemburg

5 jedinica: Irska

1 jedinica: [Albanija] [Latvija]

[Andora] Lihtenštajn

[Azerbajdžan] [Litva]

[Bosna i Hercegovina] [Malta]

Bugarska [Moldova]

Hrvatska Monako

Cipar Poljska

[Češka Republika] Rumunjska

Estonija [San Marino]

[Bivša Jugoslavenska Slovačka

Republika Makedonija] [Slovenija]

Mađarska [Ukrajina]

Island Država Vatikanskog Grada

Članice CEPT-a, koje nisu ugovorne stranke ove Konvencije, nalaze se u uglatim zagradama. Njima je dodijeljen jedinični doprinos koji odgovara jedinici izabranoj prema CEPT-ovom Sporazumu.

DODATAK B

POSTUPAK ARBITRAŽE

(1) U svrhu utuživosti bilo kakvog spora prema članku 19. ove Konvencije, osnovat će se Arbitražni sud u skladu sa sljedećim stavcima.

(2) Bilo koja stranka ove Konvencije može se pridružiti drugoj stranci tijekom arbitraže.

(3) Sud je sastavljen od tri člana. Svaka od stranaka u sporu imenovat će jednog arbitra unutar razdoblja od dva mjeseca, od dana zaprimanja zahtjeva za arbitražu od jednog od sudionika u sporu. Prva dva arbitra će, u razdoblju od šest mjeseci od imenovanja drugog od tih arbitara, imenovati trećeg arbitra koji će biti predsjednik Suda. Ako jedan od dva arbitra ne bude imenovan u traženom roku, njega će, na zahtjev bilo koje od stranaka, imenovati glavni tajnik Stalnog arbitražnog suda. Isti postupak primjenjuje se ako u traženom roku ne bude imenovan predsjednik Suda.

(4) Sud će odrediti svoje sjedište i utvrditi svoja pravila postupka.

(5) Odluka Suda mora biti u skladu s međunarodnim pravom i temeljiti se na ovoj Konvenciji i općim pravnim načelima.

(6) Svaka od stranaka snosi troškove arbitra za čije je imenovanje odgovorna kao i troškove zastupanja pred Sudom. Troškove koji se odnose na predsjednika Suda stranke u sporu dijele na jednake dijelove.

(7) Pravorijek Suda donosi se većinom glasova njegovih članova, koji se ne mogu suzdržati od glasovanja. Ovaj pravorijek je konačan i obvezujući za sve stranke u sporu, a protiv njega se ne može uložiti žalba. Stranke se moraju pridržavati pravorijeka bez odgode. U slučaju spora u svezi sa značenjem ili dosegom pravorijeka, Sud će ga tumačiti na zahtjev bilo koje od stranaka u sporu.

INSTRUMENT AMENDING THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN RADIOCOMMUNICATIONS OFFICE (ERO)

The Contracting Parties of the Convention for the Establishment of the European Radiocommunications Office (ERO) (The Hague, 1993),

considering

that the Council of the European Radiocommunications Office, at its 14th ordinary meeting, held at Copenhagen, 8-9 April 2002, has adopted amendments to the Convention for the Establishment of the European Radiocommunications Office (ERO) (The Hague, 1993), in accordance with the relevant provisions of Article 20 of the said Convention,

have agreed as follows:

Article 1

The Convention for the Establishment of the European Radiocommunications Office (ERO) (The Hague, 1993), hereinafter referred to as «the Convention», is amended and the consolidated version of the text of the Convention, as amended, is annexed to this Instrument.

Article 2

According to the provisions of Article 20 of the Convention, the Convention, as amended, will enter into force for all Contracting Parties on the first day of the third month after the Government of Denmark has notified the Contracting Parties of the receipt of notifications of ratification, acceptance or approval from all Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives of the Contracting Parties, having been duly authorised thereto, have signed the present Instrument amending the Convention for the Establishment of the European Radiocommunications Office (ERO) (The Hague, 1993).

DONE at Copenhagen this 17th of December 2002 in a single copy in the English, French and German languages, each text being equally authentic.

For the Republic of Austria For the Grand Duchy of Luxembourg

For the Republic of Bulgaria For the Principality of Monaco

For the Republic of Croatia For the Kingdom of the Netherlands

For the Republic of Cyprus For the Kingdom of Norway

For the Kingdom of Denmark For the Republic of Poland

For the Republic of Estonia For the Portuguese Republic

For the Republic of Finland For Romania

For the French Republic For the Slovak Republic

For the Federal Republic For the Kingdom of Spainof Germany

For the Hellenic Republic For the Kingdom of Sweden

For the Republic of Hungary For the Swiss Confederation

For the Republic of Iceland For the Republic of Turkey

For Ireland For the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland

For the Italian Republic For the Vatican City State

For the Principality of Liechtenstein

ANNEX

CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN COMMUNICATIONS OFFICE (ECO)

The Hague on 23rd June 1993 as amended at Copenhagen on 9th April 2002

The States Parties to this Convention, hereinafter referred to as the «Contracting Parties»;

determined to establish a permanent non-profit-making institution to assist the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, hereinafter referred to as «CEPT», with its tasks to strengthen relations between its Members, to promote their co-operation and to contribute to creating a dynamic market in the field of European postal and electronic communications;

noting that this Convention constitutes the amended text of the Convention for the establishment of the European Radiocommunications Office and that the Office established by this Convention shall assume the former responsibilities and tasks of the European Radiocommunications Office (ERO) and the European Telecommunications Office (ETO);

have agreed as follows:

Article 1

ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN COMMUNICATIONS OFFICE

(1) A European Communications Office, hereinafter referred to as the «ECO», is hereby established.

(2) The Headquarters of the ECO shall be in Copenhagen, Denmark.

Article 2

PURPOSE OF THE ECO

The ECO shall be a centre of expertise in postal and electronic communications to assist and advise the CEPT Presidency and the CEPT Committees.

Article 3

FUNCTIONS OF THE ECO

(1) The primary functions of the ECO shall be:

1. to provide a centre of expertise which shall act as a focal point, identifying problem areas and new possibilities in the postal and electronic communications field and to advise the CEPT Presidency and the CEPT Committees accordingly;

2. to draft long-term plans for future use of scarce resources utilised by electronic communications on a European level;

3. to liaise with the national authorities, as appropriate;

4. to study regulatory issues in the postal and electronic communications field;

5. to conduct consultations on specific topics;

6. to maintain a record of important CEPT Committee actions and of the implementation of relevant CEPT Decisions and Recommendations;

7. to provide the CEPT Committees with status reports at regular intervals;

8. to liaise with the European Union and with the European Free Trade Association;

9. to support the CEPT Presidency, inter alia in maintaining the Rolling Policy Agenda;

10. to provide support and studies for the CEPT Committees, inter alia for proposing a work programme for CEPT on the basis of the Rolling Policy Agenda;

11. to support CEPT Working Groups and Project Teams, in particular in the arrangement of specific consultation meetings;

12. to be the custodian of the CEPT archives and to disseminate CEPT information as appropriate.

(2) In carrying out the above functions related to consultation meetings, the ECO shall develop and maintain up-to-date procedures designed to enable organisations in Europe with a relevant interest in the use of postal and electronic communications -including government departments, public operators, manufacturers, users and private network operators, service providers, research establishments and standards-making bodies or organisations representing groups of such parties – to subscribe to relevant information on a regular basis and to participate in these consultation meetings in an equitable manner having regard to their particular interests.

(3) In addition to the functions mentioned in paragraph 1 the ECO shall organise regular meetings open to organisations mentioned in paragraph 2 to provide an opportunity to discuss the activities and the future work programmes of the CEPT Committees and the ECO.

Article 4

LEGAL STATUS AND PRIVILEGES

(1) The ECO shall have legal personality. The ECO shall enjoy full capacity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, and may in particular:

1. enter into contracts;

2. acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;

3. be a party to legal proceedings;

and

4. conclude agreements with States or international organisations.

(2) The Director and the Staff of the ECO shall have privileges and immunities in Denmark as defined in an Agreement concerning the Headquarters of the ECO between the ECO and the Government of Denmark.

(3) Other countries may grant similar privileges and immunities in support of the ECO’s activities in such countries, in particular with regard to immunity from legal process in respect of words spoken and written and all acts performed by the Director and the Staff of the ECO in their official capacity.

Article 5

ORGANS OF THE ECO

The ECO shall consist of a Council and a Director, assisted by a Staff.

Article 6

THE COUNCIL

(1) The Council shall consist of representatives of the Contracting Parties.

(2) The Council shall elect its Chairman and Vice-Chairman, who shall be a representative of a Contracting Party. The term of office shall be three years, renewable for one period. The Chairman shall have authority to act on behalf of the Council.

(3) Representatives of the CEPT Presidency and the CEPT Committees, the European Commission and of the Secretariat of the European Free Trade Association may participate in the Council with the status of Observer.

Article 7

FUNCTIONS OF THE COUNCIL

(1) The Council shall be the supreme decision-making body of the ECO and shall in particular:

1. determine the ECO’s policy on technical and administrative matters;

2. approve the work programme, the budget and the accounts;

3. determine the number of staff and their terms of employment;

4. appoint the Director and the Staff;

5. enter into contracts and agreements on behalf of the ECO;

6. adopt amendments to this Convention in accordance with Articles 15 and 20;

and

7. take all measures necessary for the fulfilment of the purposes of the ECO within the framework of this Convention.

(2) The Council shall establish all necessary rules for the proper functioning of the ECO and its organs.

Article 8

VOTING RULES

(1) Decisions of the Council shall be reached by consensus as far as possible. If consensus cannot be reached a decision shall be taken by a two-thirds majority of the weighted votes cast.

(2) The weighting of the individual votes of the Council shall be in accordance with Annex A.

(3) Proposals to amend this Convention, including the Annexes, shall be considered only if they are supported by at least 25% of the total weighted votes of all Contracting Parties.

(4) For all decisions of the Council, a quorum must exist at the time when the decision is made which:

1. for decisions relating to amendments to this Convention and its Annexes, is equivalent to at least two thirds of the total weighted votes of all Contracting Parties;

2. for all other decisions, is equivalent to at least one half of the total weighted votes of all Contracting Parties.

(5) Observers to the Council may participate in the discussions but shall not have the right to vote.

Article 9

DIRECTOR AND STAFF

(1) The Director shall act as the legal representative of the ECO and shall have the authority, within limits agreed by the Council, to enter into contracts on behalf of the ECO. The Director may delegate this authority, in whole or in part, to the Deputy Director.

(2) The Director shall be responsible for the proper execution of all internal and external activities of the ECO in accordance with this Convention, the Headquarters Agreement, the work programme, the budget, and directives and guidelines given by the Council.

(3) A set of Staff Rules shall be established by the Council.

Article 10

WORK PROGRAMME

A work programme for the ECO covering a three-year period shall each year be established by the Council on the basis of proposals from the CEPT Assembly and the CEPT Committees. The first year of this programme shall contain sufficient detail to enable the annual budget of the ECO to be established.

Article 11

BUDGETING AND ACCOUNTING

(1) The financial year of the ECO shall run from the 1st of January to the 31st of December following.

(2) The Director shall be responsible for preparing the annual budget and annual accounts for the ECO and submitting them for consideration and approval as appropriate by the Council.

(3) The budget shall be prepared taking into account the requirements of the work programme established in accordance with Article 10. The timetable for submitting and approving the budget, in advance of the year to which it applies, shall be determined by the Council.

(4) A set of detailed financial regulations shall be established by the Council. They shall, inter alia, contain provisions about the timetable for the submission and approval of the annual accounts of the ECO and provisions concerning the audit of the accounts.

Article 12

FINANCIAL CONTRIBUTIONS

(1) The capital expenditure and the current operating expenses of the ECO, excluding costs related to Council meetings, shall be borne by the Contracting Parties, who shall share the costs on the basis of the contributory units in accordance with the table in Annex A, which is an integral part of this Convention.

(2) This shall not preclude the ECO, after decision by the Council, from carrying out work for third parties, including the CEPT Presidency, on a cost-recovery basis.

(3) Costs related to Council meetings shall be borne by the inviting Contracting Party or, if there is no inviting Contracting Party, by the ECO. Travel and subsistence expenses shall be borne by the Contracting Parties represented.

Article 13

CONTRACTING PARTIES

(1) A State becomes a Contracting Party to this Convention either by the procedure of Article 14 or by the procedure of Article 15.

(2) On a State becoming a Contracting Party to this Convention, the contributory unit referred to in Annex A, as amended in accordance with Article 15, shall apply.

Article 14

SIGNATURE

(1) Any State whose Telecommunications Administration is a Member of CEPT may become a Contracting Party by:

1. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval,

or

2. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

(2) This Convention shall be open for signature as of the 23rd of June 1993 until it enters into force, and shall thereafter remain open for accession.

Article 15

ACCESSION

(1) This Convention shall be open for accession by any State whose Administration is a Member of CEPT.

(2) After consultation with the acceding State, the Council shall adopt the necessary amendments to Annex A. Notwithstanding paragraph 2 of Article 20, such amendment shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Government of Denmark has received the instrument of accession of that State.

(3) The instrument of accession shall express the consent of the acceding State with the adopted amendments of Annex A.

Article 16

ENTRY INTO FORCE

(1) This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Government of Denmark has received sufficient signatures and, if required, instruments of ratification, acceptance or approval from Contracting Parties, so as to ensure that at least 80% of the maximum possible number of contributory units referred to in Annex A have been committed.

(2) After entry into force of this Convention each subsequent Contracting Party shall be bound by its provisions including amendments in force as from the first day of the second month following the date on which the Government of Denmark has received that party’s instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 17

DENUNCIATION

(1) After this Convention has been in force for two years, any Contracting Party may denounce it by giving notice in writing to the Government of Denmark, who shall notify this denunciation to the Council, the Contracting Parties, the Director and the President of CEPT.

(2) The denunciation shall take effect at the expiry of the next full financial year as specified in Article 11, paragraph 1, following the date of receipt of the notice of denunciation by the Government of Denmark.

Article 18

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

(1) Nothing in this Convention shall interfere with the sovereign right of each Contracting Party to regulate its own postal and electronic communications.

(2) Each Contracting Party which is a Member State of the European Union will apply this Convention in accordance with its obligations under the relevant Treaties.

(3) No reservation may be made to this Convention.

Article 19

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention and its Annexes which is not settled by the good offices of the Council, shall be submitted by the parties concerned to arbitration in accordance with Annex B, which is an integral part of this Convention.

Article 20

AMENDMENTS

(1) The Council may adopt amendments to this Convention subject to confirmation in writing by all Contracting Parties.

(2) The amendments shall enter into force for all Contracting Parties on the first day of the third month after the Government of Denmark has notified the Contracting Parties of the receipt of notifications of ratification, acceptance or approval from all Contracting Parties.

Article 21

DEPOSITARY

(1) The original of this Convention, with subsequent amendments, and instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited in the archives of the Government of Denmark.

(2) The Government of Denmark shall provide a certified copy of this Convention and the text of any amendment as adopted by the Council, to all States that have signed or acceded to this Convention and to the President of CEPT. Copies shall further be sent for information to the Director of ECO, the Secretary-General of the Universal Postal Union, to the Secretary-General of the International Telecommunication Union, to the President of the European Commission and to the Secretary-General of the European Free Trade Association.

(3) The Government of Denmark shall notify all States that have signed or acceded to this Convention and the President of CEPT, of all signatures, ratifications, acceptances, approvals and denunciations, as well as of the entry into force of this Convention and of each amendment. The Government of Denmark shall further notify all States that have signed or acceded to this Convention and the President of CEPT of the entry into force of each accession.

ANNEX A

CONTRIBUTORY UNITS TO BE USED AS A BASIS FOR FINANCIAL CONTRIBUTION AND IN WEIGHTED VOTING

25 Units: France Spain

Germany United Kingdom

Italy

15 Units: Switzerland Netherlands

10 Units: Austria Norway

[Belgium] Portugal

Denmark [Russian Federation]

Finland Sweden

Greece Turkey

Luxembourg

5 Units: Ireland

1 Unit: [Albania] [Latvia]

[Andorra] Liechtenstein

[Azerbaijan] [Lithuania]

[Bosnia and Herzegovina] [Malta]

Bulgaria [Moldova]

Croatia Monaco

Cyprus Poland

[Czech Republic] Romania

Estonia [San Marino]

[Former Yugoslav Republic Slovak Republic

of Macedonia] [Slovenia]

Hungary [Ukraine]

Iceland Vatican City

The CEPT Members who are not Contracting Parties to this Convention are in square brackets. They have been placed under the Contributory Unit corresponding to the Unit chosen under the CEPT Arrangement.

ANNEX B

ARBITRATION PROCEDURE

(1) For the purposes of adjudicating upon any dispute referred to in Article 19 of this Convention, an Arbitral Tribunal shall be established in accordance with the following paragraphs.

(2) Any Party to this Convention may join either party to the dispute in the arbitration.

(3) The Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. The first two arbitrators shall, within a period of six months from the nomination of the second arbitrator, nominate the third arbitrator, who shall be the Chairman of the Tribunal. If one of the two arbitrators has not been nominated within the required period he shall, at the request of either party, be nominated by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration. The same procedure shall apply if the Chairman of the Tribunal has not been nominated within the required period.

(4) The Tribunal shall determine its seat and establish its own rules of procedure.

(5) The decision of the Tribunal shall be in accordance with international law and shall be based on this Convention and general principles of law.

(6) Each party shall bear the costs relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs of being represented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Tribunal shall be shared equally by the parties to the dispute.

(7) The award of the Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The parties shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope, the Tribunal shall interpret it at the request of any party to the dispute.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove telekomunikacija.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Instrument iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/07-01/04

Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !