Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

117

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KROVNOG SPORAZUMA O INSTITUCIJSKOM OKVIRU ZA USPOSTAVU MEĐUNARODNIH SUSTAVA ZA TRANSPORT NAFTE I PLINA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 25. listopada 2000.

Broj: 01-081-00-3689/2
Zagreb, 31. listopada 2000.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU KROVNOG SPORAZUMA O INSTITUCIJSKOM OKVIRU ZA USPOSTAVU MEĐUDRŽAVNIH SUSTAVA ZA TRANSPORT NAFTE I PLINA

Članak 1.

Potvrđuje se Krovni sporazum o institucijskom okviru za uspostavu međudržavnih sustava za transport nafte i plina koji je sklopljen u Kijevu 22. srpnja 1999. u izvorniku na engleskom jeziku i kojeg je Republika Hrvatska potpisala samo u izvorniku na engleskom jeziku 19. rujna 1999. na svečanosti održanoj u Bukureštu.

Č
lanak 2.

Tekst Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međudržavnih sustava za transport nafte i plina u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 KROVNI SPORAZUM O INSTITUCIJSKOM OKVIRU ZA USPOSTAVU MEĐUDRŽAVNIH SUSTAVA ZA TRANSPORT NAFTE I PLINA

Države kao strane ovoga sporazuma (u daljnjem tekstu »Ugovorne strane«),

uviđajući da će sigurni pristupni putovi nafte i plina do svjetskih tržišta biti važni za budući napredak i energetsku sigurnost Ugovornih strana,

svjesne da je nužno uzeti u obzir sve pravne, tehničke, komercijalne, ekološke i financijske faktore za pronalaženje rješenja o tranzitu nafte i plina i prirodnoga plina i/ili njihovih derivata u suradnji s drugim zainteresiranim državama, te s lokalnim i stranim kompanijama koje investiraju u iskorištavanje ugljikovodika,

poštujući pravila tržišnog gospodarstva u sektoru nafte i plina i plina, kao što su to primjerice pravila i propisi koji se primjenjuju u zemljama Europske unije i želeći doprinijeti razvitku međunarodnih propisa i prakse, koji se odnose na tranzitne djelatnosti u sektoru nafte i plina,

svjesne da države trebaju odigrati važnu ulogu u smanjenju rizika pri investiranju i rizika tranzita,

smatrajući da zaštita, poticanje i tretman stranih ulaganja i investitora, sukladno međunarodno usvojenim normama, i postupanje prema pravilima međunarodnog gospodarskog prava, tvore odgovarajuće mjere za razvitak sektora tranzita nafte i plina,

odlučne da uspostave zajednička pravila i mehanizme, radi jamstva učinkovitog rada međudržavnih sustava za transport nafte i plina, sukladno propisima i praksi važećima u svjetskoj industriji nafte i plina,

uzimajući u obzir načela koja su uglavljena u Ugovoru o Energetskoj povelji,

DOGOVORILE SU SLJEDEĆE:

DEFINICIJE I NASLOVI

1. U svrhu ovoga Sporazuma,

I. Izgradnja znači gradnju novih sustava za transport nafte i plina ili nekog novoga dijela međudržavnog sustava za transport nafte i plina.

II. Interventno povjerenstvo opisano u članku 8., stavku 4. ovoga Sporazuma je povjerenstvo koje sačinjavaju predstavnici svih zemalja sudionica, koji su ovlašteni da daju preporuke za koordinaciju svih koraka, mjera i općih radnji koje vlada svake Ugovorne strane treba poduzeti na svom teritoriju radi potrebnog osiguranja i zaštite postrojenja međunarodnog sustava za transport nafte i plina, utemeljenog sukladno ovom Sporazumu, od događaja kao što su prirodne katastrofe, potresi, radioaktivna ili kemijska kontaminacija, građanski nemiri, teroristički čin ili sabotaža, kažnjiva šteta i drugi događaji slične naravi.

III. Integrirani oblik ostvarivanja projekta predstavlja oblik suradnje kojeg odabiru Ugovorne strane radi uspostave međunarodnog sustava za transport nafte i plina, kojim se zadužuje neki pravni subjekt, ili skupina pravnih subjekata, s dvije ili više zasebnih funkcija, prema navedenom u članku 7. ovoga Sporazuma, ili bilo kojim drugim oblikom integracije.

IV. Međudržavno povjerenstvo navedeno u članku 8., stavku 3. ovoga Sporazuma je povjerenstvo sastavljeno od ovlaštenih predstavnika svih Ugovornih strana, koji su opunomoćeni pratiti, u ime i korist tih Ugovornih strana, ostvarivanje njihove odluke o osnivanju jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina.

V. Međudržavni sustav za transport nafte i plina znači sustav za transport nafte i prirodnoga plina i/ili derivata, koji prolazi kroz teritorij više od jedne države.

VI. Održavanje znači tehničke djelatnosti koje su nužne za očuvanje međudržavnog sustava za transport nafte i plina ili dijela, ili postrojenja takvoga transportnog sustava, u dobrom funkcijskom stanju, radi ostvarenja cilja za koji je dotični sustav namijenjen, sukladno primjenjivim tehničkim, sigurnosnim i ekološkim standardima.

VII. Subjekt održavanja je pravni subjekt, ili skupina pravnih subjekata, koji je osnovan ili izabran prema ovom Sporazumu kako bi preuzeo funkciju održavanja međudržavnog sustava za transport nafte i plina ili nekog njegovog dijela.

VIII. Pogon znači sve aktivnosti koje su nužne za kontinuirano, neprekinuto, ispravno i učinkovito funkcioniranje međudržavnog sustava za transport nafte i plina, u suglasju s primjenjivim pravilima i propisima.

IX. Pogonski subjekt je pravni subjekt, ili skupina pravnih subjekata, koji je utemeljen ili izabran prema ovom Sporazumu kako bi preuzeo Pogon međunarodnog sustava za transport nafte i plina.

X. Ostali angažirani pravni subjekti o kojima se govori u člancima 3. i 6. ovoga Sporazuma znače Ovlaštene međunarodne subjekte opisane u članku 13. ovoga Sporazuma.

XI. Ugovorne strane znači Ugovorne strane čijim teritorijem prolazi međudržavni sustav za transport nafte i plina, a koji je osnovan sukladno ovom Sporazumu.

XII. Praksa ili običaji, o kojima se govori u preambuli i članku 3., predstavljaju oblike i načine vođenja specifičnih tehničkih, komercijalnih i financijskih djelatnosti unutar specifične industrije ili tržišta, koji su uvedeni kroz uobičajenu primjenu i kojih se drže stručnjaci unutar te iste industrije ili tržišta.

XIII. Projekt znači planiranje i preuzimanje obveze izvođenja posebnih djelatnosti ili djelatnosti u okviru jednoga međudržavnog sustava za transport nafte i plina osnovanog na temelju ovog Sporazuma.

XIV. Upravljanje projektom je mobilizacija multidisciplinarnog tima nužnog za realizaciju kompletnog projekta za sanaciju ili izgradnju međudržavnog sustava za transport nafte i plina, nadgledanje i koordiniranje poslova vezanih za projektiranje, nabavu, tehnički monitoring i nadzor te rukovođenje izgradnjom i puštanje u pogon takvog projekta, unutar primjenjivih ciljeva hodograma terminskog plana, kakvoće i troškova.

XV. Subjekt upravljanja projektom je pravni subjekt, ili skupina pravnih subjekata, osnovana ili odabrana prema ovom Sporazumu kako bi preuzela funkciju upravljanja projektom.

XVI. Subjekt upravljanja projektom i pogonski subjekt mogu biti dva različita subjekta, koji nastupaju u dvije različite faze realizacije projekta i pogona, sukladno odredbama ovoga Sporazuma, osim ako dvojna funkcija upravljanja projektom (prije datuma dovršenja) i projektnog pogona (nakon datuma dovršenja) ne bude povjerena jednome pravnom subjektu ili skupini pravnih subjekata na temelju uvjeta iz članka 6. stavka 2. ovog Sporazuma.

XVII. Protokol ili protokoli znači svaki naknadni sporazum ili sporazume, koje zaključe dvije ili više Ugovornih strana u okviru i za realizaciju ovoga Sporazuma u suglasju s temeljnim načelima, pravilima i postupcima postavljenim u ovom Sporazumu, a koji će se priložiti ovom Sporazumu.

XVIII. Sanacija znači revitalizaciju, rekonstrukciju ili obnovu bilo kojega postojećega međudržavnog sustava za transport nafte i plina ili nekoga postojećeg dijela takvog sustava transporta.

XIX. Krovni sporazum znači ovaj Sporazum koji postavlja nužni okvir u smislu temeljnih načela, pravila i postupaka za realizaciju njegovoga opsega primjene, te za zaštitu trećih strana koje posluju unutar postavljenoga institucijskog okvira.

2. Naslovi u ovom Sporazumu služe samo za lakše snalaženje i ne smiju se tumačiti tako da utječu na tumačenje odredaba ovoga Sporazuma.

Č
lanak 1.

OPĆE OBVEZE

Ugovorne će strane surađivati u okviru ovoga Sporazuma, kako bi, na temelju međusobno prihvaćenih pojmova i uvjeta, uspostavili jedan ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina putem sanacije postojećeg/ih sustava za transport nafte i plina, izgradnje, gdje bude prikladno, novoga međudržavnog sustava za transport nafte i plina, te pogon i održavanje ovoga/ovih sustava transporta.

Članak 2.

OPSEG PRIMJENE

1. U cilju ostvarenja predmeta članka 1. Ugovorne su strane suglasne poduzeti, ili voditi bilateralne i/ili multilateralne pregovore s drugim Ugovornim stranama kako bi zasebnim Protokolom odredili koje dijelove postojećeg sustava za transport nafte i plina, ili onoga u izgradnji, a koji prolazi kroz njihov teritorij, žele koristiti kao dio jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina, koji će se uspostaviti, održavati i koristiti sukladno ovom Sporazumu, te kako bi odredili izgradnju, korištenje i održavanje novih dijelova koje prihvaćaju na njihovom teritoriju kao dijelove naprijed navedenih međudržavnih sustava za transport nafte i plina.

2. Ne dovodeći u pitanje međusobno povezivanje dvaju ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina iz ovoga Sporazuma, takvi transportni sustavi mogli bi se smatrati kao zasebni projekti, koji će se projektirati, financirati, sanirati, graditi, koristiti i održavati u skladu s različitim tehničkim, komercijalnim, financijskim i ekološkim okolnostima. Svaka se Ugovorna strana može dogovoriti s drugim Ugovornim stranama da uspostave više od jednoga međunarodnog sustava za transport nafte i plina.

Č
lanak 3.

POGON

1. Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 2. a uzimajući u obzir potrebu za uvođenjem pravila koja će osigurati učinkovito funkcioniranje bilo kojega međudržavnog sustava za transport nafte i plina utemeljenog prema ovom Sporazumu, pogon takvog sustava, ako se Ugovorne strane tako dogovore, može se dodijeliti nekom zajedničkom pogonskom subjektu, koji će se uspostaviti ili izabrati sukladno načelnim pravilima i postupcima o kojima će pregovarati i dogovoriti se Ugovorne strane kao i drugi zainteresirani pravni subjekti, ovisno o konkretnome slučaju.

2. Pogonski subjekt može sklopiti zajednički Sporazum o pogonu s Ugovornim stranama i, ovisno o konkretnome slučaju, s drugim zainteresiranim pravnim subjektima, a koji će sadržavati načela i pravila prema kojima će se raditi (poslovati) međunarodni sustav za transport nafte i plina kojeg su te Ugovorne strane osnovale.

3. Ne dovodeći u pitanje članak 7., te ako nije drugačije izričito predviđeno u Protokolu koji će se naknadno priložiti ovom Sporazumu, zajednički pogonski subjekt može jedino osiguravati transportne usluge kupcima i/ili dobavljačima nafte i plina prema ugovorima o transportu nafte i plina, u skladu s međunarodnim normama i prihvaćenom praksom u industriji nafte i plina.

Č
lanak 4.

SANACIJA I IZGRADNJA

1. Ukoliko u sadašnjem Sporazumu nije izričito navedeno drugačije, svaka Ugovorna strana, u realizaciji odluka dviju ili više Ugovornih strana vezano za osnivanje jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina, zadržava pravo i odgovornost da sanira postojeći međudržavni sustav za transport nafte i plina koji prelazi preko njenog teritorija i izradi novi međudržavni sustav za transport nafte i plina koji prolazi kroz njen teritorij sukladno nacionalnim pravilima i propisima na snazi kod te Ugovorne strane.

2. Odredbe iz stavka 1. ne isključuju pravo neke Ugovorne strane da s drugim Ugovornim stranama zaključi drugačiji aranžman u pogledu sanacije i izgradnje dijelova međudržavnog sustava za transport nafte i plina koji prolazi kroz njihove teritorije. U tu svrhu, dvije ili više Ugovornih strana mogu odlučiti da će projektiranje, sanaciju i izvedbu radova unutar svojih teritorija ustupiti nekom pravnom subjektu ili skupini pravnih subjekata koji budu osnovani ili izabrani na način kako to Ugovorne strane zajednički odluče.

3. Kako bi osigurali tehničku homogenost i pogonsku učinkovitost jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina, koji će se uspostaviti između više od jedne Ugovorne strane, takve Ugovorne strane su suglasne da će kod ugovaranja, sukladno stavku 1. i 2., sanacije i izgradnje nacionalnih dijelova jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina primjenjivati zajednički dogovorene tehničke specifikacije međunarodno priznate u industriji nafte i plina.

Članak 5.

ODRŽAVANJE

1. Odredbe iz članka 4. slično se primjenjuju i na održavanje saniranih i novoizgrađenih dijelova jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina uspostavljenih sukladno ovom Sporazumu.

2. Sukladno odredbama iz članka 3. stavka 1., kad zajednički pogonski subjekt upravlja nekim međudržavnim sustavom za transport nafte i plina, utemeljen sukladno ovom Sporazumu, te ako održavanje takvog sustava bude ustupljeno nekom pravnom subjektu ili skupini pravnih subjekata, koji nisu zajednički pogonski subjekt kako je opisano u članku 3., pravni subjekt, ili skupina pravnih subjekata, odgovoran za održavanje takvoga transportnog sustava ima poštovati pod kontrolom i nadzorom zajedničkoga pogonskog subjekta, kao što će Sporazum o održavanju, koji će se zaključiti na temelju ovoga članka i zajednički Sporazum o poslovanju predviđen u članku 3. stavku 2. to izričito osigurati.

Č
lanak 6.

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

1. U realizaciji odluke o osnivanju međudržavnog sustava za transport nafte i plina prema ovom Sporazumu, Ugovorne strane i, ovisno o konkretnome slučaju, drugi zainteresirani pravni subjekt, ukoliko se suglase, mogu odlučiti da ustupe sveobuhvatnu odgovornost za studiju opravdanosti investicije, projektiranje i nadzor nad sanacijom i izgradnjom takvoga transportnog sustava nekom zajedničkom subjektu vođenja projekta, kojeg osnivaju ili odaberu Ugovorne strane i, ovisno o konkretnome slučaju, drugi zainteresirani pravni subjekti prema međusobno prihvatljivim načelima, pravilima i postupcima koje će dogovorit i usvojiti sudionice te, ovisno o konkretnome slučaju, drugi zainteresirani pravni subjekti.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 7. stavka 2. ništa neće spriječiti Ugovorne strane i, ovisno o konkretnome slučaju, druge zainteresirane pravne subjekte, da funkciju subjekta upravljanja projektom ustupe nekom zajedničkom pogonskom subjektu kako je opisano u članku 3. stavku 1.

Č
lanak 7.

Integrirani oblici realizacije projekta

1. Uzimajući u obzir specifične tehničke, komercijalne i financijske zahtjeve za osnivanje nekoga zasebnoga međudržavnog sustava za transport nafte i plina prema ovom Sporazumu, Ugovorne strane se mogu suglasiti da ustupe dvije ili više funkcija među predviđenima u člancima 3. do 6., jednom pravnom subjektu, ili skupini pravnih subjekata, kojeg će Ugovorne strane osnovati ili izabrati kao što je to pobliže opisano u:

a) članku 4., stavku 2. u svezi sa člankom 5. stavkom 1. za funkcije sanacije/Izgradnje i održavanja,

b) članku 3. stavku 1. u svezi sa člankom 5. stavkom 2 za funkcije održavanja i pogona,

c) članku 6. stavku 2. za funkcije upravljanja projektom i pogon, te

d) članku 6. stavku 2. u svezi sa člankom 5. stavkom 2. za funkcije upravljanja projektom, pogona i održavanja.

2. Ugovorne strane mogu izabrati bilo koji drugi integrirani oblik realizacije projekta, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na zajednički pogon, kako bi realizirali svoju odluku o osnivanju jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina sukladno ovom Sporazumu.

Članak 8.

PITANJA VEZANA NA ISKLJUČIVU NADLEŽNOST

1. U realizaciji odluke o osnivanju jednog ili više međunarodnih sustava za transport nafte i plina sukladno ovom Sporazumu, Ugovorne strane će jednim posebnim Protokolom uvesti pravila, koja će regulirati problematiku primjene od strane svake Ugovorne strane njene isključive nadležnosti na vlastitom teritoriju kao i na fizičke i pravne osobe, koje posluju unutar takvog teritorija, a vezano za problematiku, koja uključuje, ali se i ne ograničava samo na socijalnu sigurnost i radno zakonodavstvo, građevinske propise, postupke za dobivanje dozvola, sigurnosne i zdravstvene propise, fiskalna i carinska pitanja i zakone o zaštiti okoliša, a koja se odnose na projektiranje, sanaciju, izgradnju, održavanje i pogon nacionalnih dijelova međunarodnog sustva za transport nafte i plina osnovanog prema ovom Sporazumu.

2. Ako nije drugačije izričito navedeno u ovom Sporazumu, ili u Protokolima, koji će se naknadno priložiti ovom Sporazumu, nijedna Ugovorna strana neće mijenjati svoje zakonodavstvo u toj mjeri da će ono ugroziti uvjete izrade projekta, sanacije i izgradnje, održavanja i pogona međunarodnog sustava za transport nafte i plina osnovanog prema ovom Sporazumu, ili Protokolima, koji će se naknadno priložiti istome, nakon što ovaj Sporazum ili Protokoli, koji će se naknadno priložiti istome, stupe na snagu.

3. Ugovorne će strane surađivati tako da će jednim Protokolom, koji će se naknadno dodati ovom Sporazumu, imenovati međudržavno povjerenstvo koje će biti ovlašteno da u ime i u korist Ugovornih strana prati realizaciju njihove odluke o osnivanju jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina sukladno ovom Sporazumu.

4. Ugovorne će strane surađivati tako da će, jednim Protokolom, koji će se naknadno dodati ovom Sporazumu, imenovati ovlašteno interventno povjerenstvo koje će davati preporuke za koordinaciju svih koraka, mjera i zajedničkih radnji koje će poduzimati vlada Ugovornih strana na njenom teritoriju, a koji su nužni za sigurnost i zaštitu postrojenja međudržavnog sustava za transport nafte i plina, osnovanog prema ovom Sporazumu, od događaja kao što su prirodne katastrofe, potresi, radioaktivne i kemijske kontaminacije, građanski nemiri, teroristički čin ili sabotaže, kažnjive štete i drugi događaji slične naravi. Takve događaje, kao i funkcije i ovlaštenja interventnog povjerenstva, definirat će Ugovorne strane na međusobno prihvatljivoj osnovi za svaki pojedini međudržavni sustav za transport nafte i plina osnovan sukladno ovom Sporazumu.

5. Protokoli naknadno dodani ovom Sporazumu činit će njegov sastavni dio, a bit će na snazi samo za Ugovorne strane potpisnice ovoga Sporazuma.

Č
lanak 9.

ZAŠTITA OKOLIŠA

U realizaciji ovoga Sporazuma, Ugovorne su strane suglasne razvijati tijesnu međuvladinu suradnju s namjerom da se osnuju zajedničke institucije koje će djelovati u skladu s međunarodnim pravilima, kao što su oni koji su proglašeni u Protokolu iz Kyota uz Okvirnu povelju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama i u Protokolu o energetskoj učinkovitosti i pripadajućim problemima okoliša, uzimajući u obzir lokalne ekološke uvjete, a također su suglasne provoditi zajedničke postupke, koji će jamčiti zaštitu okoliša od bilo kakve štetne posljedice projektiranja, izgradnje, sanacije, održavanja i rada jednog ili više međudržavnih sustava za transport nafte i plina uspostavljenih sukladno ovom Sporazumu.

Članak 10.

Realizacija unutar domaĆega zakonodavstva

1. Ugovorne će stranke poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi uključile i realizirale odredbe ovoga Sporazuma u okviru njihovoga domaćeg zakonodavstva.

2. Tamo gdje ovaj Sporazum predviđa, ili podrazumijeva, zaključivanje posebnog Protokola koji bi se naknadno dodao ovom Sporazumu, takav Protokol ili Protokole Ugovorne strane trebaju usuglasiti pregovorima uzimajući u obzir specifične zahtjeve za realizaciju pojedinačnog projekta, koji se treba osnovati u okviru ovoga Sporazuma. Uključivanje i realizacija takvog Protokola ili Protokola u državnopravni poredak Ugovornih strana sudionica treba se izvesti u skladu s odgovarajućim ustavnim i zakonodavnim odredbama spomenutih Ugovornih strana.

3. Ugovorna se strana ne smije pozivati na odredbe svojega državnopravnog poretka kao opravdanje za njeno neizvršenje obveza preuzetih ovim Sporazumom i naknadno dodanim Protokolima.

Č
lanak 11.

DRŽAVNO I MEĐUDRŽAVNO JAMSTVO ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Svaka Ugovorna strana jamči ispravno i pravovremeno izvršenje svojih obveza iz ovoga Sporazuma i Protokola, koji će se naknadno priložiti istome, prema svim drugim Ugovornim stranama, te prema trećim stranama koja je zaključila ugovor ili sporazum s odnosnom ugovornom stranom za projektiranje, sanaciju, izgradnju, financiranje, pogon i održavanje međudržavnog sustava za transport nafte i plina osnovanog sukladno ovom Sporazumu.

Č
lanak 12.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporovi koji nastaju između Ugovornih strana vezano za tumačenje i provedbu ovoga Sporazuma i Protokola, koji će biti naknadno dodavani istome, te sporovi nastali između jedne Ugovorne strane i neke treće strane, a vezano za tumačenje i provedbu nekog ugovora ili sporazuma, koji je zaključen između neke Ugovorne strane i spomenute treće strane za provedbu ovoga Sporazuma i Protokola naknadno priloženih istome, moraju se rješavati u skladu s pravilima predviđenim u zasebnom Protokolu kako to utvrde Ugovorne strane.

Članak 13.

OVLAŠTENI NADLEŽNI SUBJEKTI

1. Svaka će Ugovorna strana imenovati i obavijestiti druge Ugovorne strane o državnom tijelu, agenciji, poduzeću u državnom vlasništvu, ili drugom ovlaštenom pravnom subjektu, koji će biti odgovoran, sukladno njenom nacionalnom zakonodavstvu, za realizaciju ovoga Sporazuma u sektoru nafte i plina, koji je obuhvaćen ovim Sporazumom.

2. Ugovorne strane prihvaćaju i jamče glede obveza preuzetih od ovih subjekata za realizaciju ovoga Sporazuma i Protokola naknadno dodanih istom, kao da su to njihove vlastite obveze.

Č
lanak 14.

ODNOS PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

1. Odredbe iz ovoga Sporazuma ne isključuju pravo Ugovornim stranama da se pozivaju na druge oblike međuvladine suradnje u sektoru tranzita nafte i plina.

2. Odredbe ovoga Sporazuma ne mogu se tumačiti na način da mijenjaju ili raskidaju druge međunarodne ugovore koji su na snazi u sektoru tranzita nafte i plina, te druge međunarodne ugovore koje su zaključile Ugovorne strane s drugim državama, a odnose se na zaštitu, tretman i promicanje, unutar teritorija Ugovornih strana, stranih ulaganja koja dolaze iz tih država.

Članak 15.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Sporazum ima neodređeni rok trajanja.

2. Ovaj će Sporazum biti otvoren za potpisivanje od dvadesetdrugog srpnja 1999. do prvog siječnja 2000. Ovaj Sporazum podliježe potvrđivanju od parlamenata ili od drugih nadležnih tijela država potpisnica. Dokumenti o potvrđivanju pohranjuju se kod Pohranitelja. Pohranitelj ovoga Sporazuma bit će Vlada Ukrajine.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana nakon datuma pohrane trećeg dokumenta o potvrđivanju od strane neke države potpisnice ovoga Sporazuma. Ovaj će Sporazum biti otvoren za pristupanje danom kad se Sporazum zatvara za potpisivanje. Dokumenti o pristupanju Sporazumu bit će pohranjeni kod Pohranitelja. Za sve Ugovorne strane koje instrumente o ratifikaciji ili o pristupanju pohrane nakon što je ovaj Sporazum stupio na snagu, ovaj će Sporazum stupiti na snagu na dan njihove pohrane kod Pohranitelja.

4. Ovaj Sporazum podliježe općim načelima međunarodnog prava, uključujući Bečku konvenciju o pravu međunarodnog ugovora.

Članak 16.

VJERODOSTOJNOST TEKSTA

U potvrdu gornjega potpisnici, propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum na engleskom jeziku i na službenom jeziku svake Ugovorne strane. U slučaju odstupanja, mjerodavan je engleski tekst.

Ovaj je Sporazum pohranjen kod Pohranitelja koji će ga čuvati u svojemu arhivu. Svaka će Ugovorna strana dobiti od Pohranitelja po jednu vjernu presliku ovoga Sporazuma. Od Pohranitelja ovoga Sporazuma se traži da jednu vjernu presliku ovoga Sporazuma dostavi i Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda radi registracije na temelju članka 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno u Kijevu dvadesetdrugog srpnja tisućudevetstodevedesetdevete godine.

Za Republiku Armeniju – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Azerbejdžan – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Bjelorusiju – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Bugarsku – ovlašteni potpisnik

Za Gruziju – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Kazakstan – ovlašteni potpisnik

Za Kirgišku Republiku – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Moldaviju – ovlašteni potpisnik

Za Rumunjsku – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Tadžikistan – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Turkmenistan – ovlašteni potpisnik

Za Ukrajinu – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Uzbekistan – ovlašteni potpisnik

Potpisano u Bukureštu devetnaestog rujna tisućudevetstodevedesetdevete godine.

Za Republiku Albaniju – ovlašteni potpisnik

Za Republiku Hrvatsku – ovlašteni potpisnik

 

UMBRELLA AGREEMENT ON THE
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE
ESTABLISHMENT OF INTERSTATE OIL AND GAS TRANSPORTATION SYSTEMS

The States party to the present Agreement (hereinafter referred to as »Parties«).

Recognizing that secure oil and gas access routes to world markets will be important to the future prosperity and energy security of the Parties;

Aware that account must be taken of all the legal, technical, commercial, environmental and financial factors in reaching decisions on transportation, including transit, of oil or natural gas and/or their processed products, in co-operation with other interested States, as well as with local and foreign companies investing in exploitation of hydrocarbon resources;

Respecting market economy rules in the oil and gas sector, such as the rules and regulations applicable in the EU countries, and wishing to contribute to the development of international rules and practices governing transit activities in the oil and gas sector;

Conscious that states have an important role to play in reducing investment and transit risks;

Considering that the protection, promotion and treatment of foreign investments and investors according to internationally acceptable standards and complying with the rules of international economic law constitute appropriate measures to develop the oil and gas transportation sector;

Determined to establish common rules and mechanisms, safeguarding the effective Operation of Interstate Oil and Gas Transportation Systems, in accordance with the rules and practices in force in the international oil and gas industry.

Taking into consideration the principles enunciated in the Energy Charter Treaty;

– HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Definitions and Titles

1. For the purposes of the present Agreement.

I. Construction means the building of new oil and gas transportation systems or any new part of an Interstate Oil and Gas Transportation System.

II. The Emergency Commitee described in Article 8 paragraph 4 of the present Agreement is the committee composed by authorized representatives of all the Participating Parties, empowered to make recommendations on the co-ordination of all the steps, measuers and common actions to be taken by the government of each Participating Party within its territory necessary to ensure the security and protection of the facilities of an Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to this Agreement against events such as natural disasters, earthquakes, radioactive or chemical contamination, civil riots, acts of terrorism or sabotage, criminal damage and other events of similar nature.

III. Integrated Form of Project Implementation is the form of co-operation selected by me Participating Parties for the establishment of an Interstate Oil and Gas Transportation System which entrusts a single legal entity, or a group of legal entities, with two or more separate functions, as decribed in Article 7 of the present Agreement, or any other form of integration.

IV. The Interstate Committee described in Article 8 paragraph 3 of the present Agreement is the commitee composed by authorized representatives of all the Participating Parties, empowered to monitor, in the name and on behalf of such Parties, the implementation of their decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems.

V. Interstate Oil and Gas Transportation System means a transportation system of oil or natural gas and/or their processed products crossing the territories of more than one States.

VI. Maintenance means the technical activities necessary to preserve an Interstate Oil and Gas Transportation System, or any part or facility of such transportation system, in good functional order, for the purpose for which such a system is intended, in accordance with the applicable technical, safety and environmental standards.

VII. Maintenance Entity is a legal entity or a group of legal entities established or selected pursuant to the present Agreement in order to undertake the function of Maintenance of an Interstate Oil and Gas Transportation System or any part thereof.

VIII. Operation means all the activities which are necessary for the continuous, uninterrupted, proper and efficient functioning of the Interstate Oil and Gas Transportation System, in accordance with the applicable rules and regulations.

IX. Operation Entity is a legal entity or a group of legal entities established or selected pursuant to the present Agreement in order to undertake the Operation of an Interstate Oil and Gas Transportation System.

X. Other Legal Entities Concerned, referred to in Articles 3 and 6 of the present Agreement, means the Authorized Competent Entities described in Article 13 of the present Agreement.

XI. Participating Parties means the Parties over whose territory an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement passes.

XII. Practices or usages, referred to in the Preamble and Article 3, are the forms and manners of conducting specific technical, commercial and financial activities within a specific industry or market, established through common use and followed by professionals operating within the same industry or market.

XIII. Project means the planning for and undertaking to carry out a specified activity or activities within the framework of an Interstate Oil and Gas Transportation System established under the present Agreement.

XIV. Project Management is the mobilisation of a multi-disciplinary team required to implement the overall Project of the Rehabilitation or Construction of an Interstate Oil and Gas Transportation System, overseeing and co-ordinating activities related to engineering, procurement, technical monitoring and supervision, Construction management and commissioning of such a Project, within the applicable objectives of time schedule, quality and costs.

XV. Project Management Entity is a legal entity or a group of legal entities established or selected pursuant to the present Agreement in order to undertake the function of Project Management.

XVI. The Project Management Entity and the Operation Entity might be two different entities acting at two different phases of the Project implementation and Operation, according to the provisions of the present Agreement, unless the dual function of Project Management (before the completion date) and Project Operation (after the completion date) is entrusted to a single legal entity or a group of legal entities under the terms of Article 6 paragraph 2 of the present Agreement.

XVII. Protocol or Protocols means any subsequent agreement or agreements concluded by two or more Parties in the framework and in implementation of this Agreement in compliance with the basic principles, rules and procedures set out in the present Agreement, to be annexed herein.

XVIII. Rehabilitation means the revitalisation, reconstruction, refurbishment expansion or modification of any existing Interstate Oil and Gas Transportation System or any existing part of such transportation system.

XIX. Umbrella Agreement means the present agreement wich sets out the necessary framework in terms of basic principles, rules and procedures for the implementation of its scope of application, as well as for the protection of any third parties operating within the institutional framework established by it.

2. Titles in the present Agreement are intended solely for ease of reference and should not be construed as affecting the interpretation of the provisions of this Agreement.

Article 1

GENERAL COMMITMENT

The Parties will co-operate, within the framework of the present Agreement, in order to establish, under mutually acceptable terms and conditions, one or more Interstate Oil and Gas Transportation System(s), by means to the Rehabilitation of the existing oil and gas transportation system(s), the Construction – where appropriate – of new Interstate Oil and Gas Transportation System(s) and the Operation and Maintenance of these transportation system(s).

Article 2

SCOPE OF APPLICATION

1. For the purposes of Article 1, the Parties agree to undertake, or to pursue bilateral and/or multilateral negotiations with other Parties in order to determine by separate Protocol which parts of the existing, or under Construction, Interstate Oil and Gas Transportation Systems crossing their territory, they wish to be used as parts of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems to be established, maintained and operated pursuant to the present Agreement, as well as which new parts they accept to be constructed, operated and maintained in their territory as parts of the aforementioned Interstate Oil and Gas Transportation Systems.

2. Without prejudice to the establishment of interconnections between two or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to the present Agreement, such transportation systems could be considered as separate projects, to be designed, financed, rehabilitated, constructed, operated and maintained in accordance with different technical, commercial, financial and environmental considerations. Each Party may agree with other Parties to establish more than one Interstate Oil and Gas Transportation Systems.

Article 3

OPERATION

1. Without prejudice to Article 7 paragraph 2, and taking into consideration the need to provide for rules ensuring efficient functioning of any Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement, the Operation of any such system, if agreed by the Participating Parties, may be assigned to a common Operation Entity, to be established or selected according to the principles rules and procedures, which will be negotiated and agreed upon by the Participating Parties and, as appropriate, by Other Legal Entities Concerned.

2. The Operation Entity could enter into a common Operation agreement with the Participating Parties and, as appropriate, with Other Legal Entities Concerned, describing the principles and rules according to which the Interstate Oil and Gas Transportation System established by these Parties shall be operated.

3. Without prejudice to Article 7, and unless otherwise expressly provided for in a Protocol to be subsequently annexed herein, a common Operation Entity may only provide transport services to oil and gas buyers and/or suppliers and to any other legal entity which has a right to such transportation services under a specific agreement, pursuant to oil and gas transportation agreements, following international standards and usages of the oil and gas industry.

Article 4

REHABILITATION AND CONSTRUCTION

1. Unless otherwise expressly provided for in the present Agreement, each Participating Party, in implementing the decision of two or more Participating Parties relating to the establishment of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems, maintains the right to rehabilitate the existing Interstate Oil and Gas Transportation System crossing its territory and to construct any new Interstate Oil and Gas Transportation System crossing its territory pursuant to the national legislation, rules and regulations in force in said Party.

2. The provisions of paragraph 1 do not preclude the right of a Party to enter into a different arrangement with other Participating Parties, in view of rehabilitating and constructing the parts of an Interstate Oil and Gas Transportation System crossing their territories. To this effect, two or more Parties may decide to assign the design, Rehabilitation and Construction of the works lying within their territories to a legal entity or to a group of legal entities, established or selected as the Participating Parties may jointly decide.

3. In order to ensure technical homogeneity and operational efficiency of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems to be established between more than one Participating Parties, such Participating Parties agree to apply, when contracting out, as per paragraphs 1 and 2, the Rehabilitation and Construction of the national parts of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems, commonly agreed technical specifications which are internationally recognised by the oil and gas industry.

Article 5

MAINTENANCE

1. The provisions of Article 4 similarly apply to the Maintenance of the rehabilitated or newly constructed parts of one more Interstate Oil and Gas Transportation Systems, established pursuant to the present Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 3 paragraph 1, when a common Operation Entity operates an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement and should the Maintenance of such a system be assigned to a legal entity, or a group of legal entities, different from the common Operation Entity as described in Article 3, the legal entity, or the group of legal entities, responsible for the Maintenance of such a transportation system shall operate under the control and supervision of the common Operation Entity, as the Maintenance agreement, to be made by virtue of this Article and the common Operation agreement, provided for in Article 3 paragraph 2, shall expressly provide.

Article 6

PROJECT MANAGEMENT

1. In implementing their decision to establish an Interstate Oil and Gas Transportation System pursuant to the present Agreement, the Participating Parties and, as appropriate, Other Legal Entities Concerned, if they so agree, may decide to assign the overall responsibility of the feasibility study, design and supervision of the Rehabilitation and Construction of such a transportation system to a common Project Management Entity to be established or selected by the Participating Parties and, as appropriate, by Other Legal Entites Concerned, according to mutually acceptable principles, rules and procedures which will be negotiated and agreed upon by the Participating Parties and, as appropriate, by Other Legal Entities Concerned.

2. Without prejudice to the provisions of Article 7 paragraph 2, nothing precludes the Participating Parties and, as appropriate, the Other Legal Entities Concerned, from assigning the function of the Project Management Entity to the common Operation Entity described in Artricle 3 paragraph 1.

Article 7

INTEGRATED FORMS OF PROJECT IMPLEMENTATION

1. Taking into consideration the specific technical, commercial and financial requirements for the establishment of any individual Interstate Oil and Gas Transportation System pursuant to the present Agreement, the Participating Parties might agree to assign two or more functions among those contemplated separately in Articles 3 to 6, to a single legal entity, or a group of legal entities, to be established or selected by the Participating Parties as more specifically described in:

a) Article 4 paragraph 2 in combination with Article 5 paragraph 1, for the functions of Rehabilitation/Construction and Maintenance;

b) Article 3 paragraph 1 in combination with Article 5 paragraph 2, for the functions of Maintenance and Operation;

c) Article 6 paragraph 2, for the functions of Project management and Operation, and

d) Article 6 paragraph 2 in combination with Article 5 paragraph 2, for the functions of Project management, Operation and Maintenance.

2. The Parties may adopt any other Integrated Form of Project Implementation, including but not limited to common Operation, in order to implement their decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems pursuant to the present Agreement.

Article 8

ISSUES RELATING TO THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE PARTIES

1. In implementing the decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems pursuant to the present Agreement, the Participating Parties shall establish, by separate Protocol, the rules governing issues relating to the application by each Participating Party of its exclusive jurisdiction over its territory, as well as over the natural and legal persons operating within such territory, concerning issues including but not limited to social security and labour legislation, Construction regulations, licensing procedures, safety and health regulations, fiscal and customs issues and environmental protection legislation, relating to the design, financing, Rehabilitation, Construction, Maintenance and Operation of the national parts of an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement.

2. Unless otherwise expressly provided for in the present Agreement or in the Protocols subsequently annexed herein, no Party will modify its national legislation to the extent that such legislation will impair the conditions of design, financing, Rehabilitation, Construction, Maintenance and Operation of an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement or Protocols subsequently annexed herein after the present Agreement or Protocols subsequently annexed herein enter into force in case of inconsistency between the provisions of the present Agreement or any Protocol subsequently annexed to this Agreement and the national legislation of the Parties, the provisions of this Agreement shall prevail.

3. The Parties shall co-operate in order to establish, by a Protocol to be subsequently annexed herein, an authorized Interstate Committee which will be empowered to monitor, in the name and on behalf of the Participating Parties, the implementation of their decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to the present Agreement.

4. The Parties shall co-operate in order to establish, by a Protocol to be subsequently annexed herein, an authorized Emergency Committee which will make recommendations regarding the co-ordination of all the steps, measures and common actions to be taken by the government of each Participating Party within its territory necessary to ensure the security and protection of the facilities of an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to this Agreement against events such as natural disasters, earthquakes, radioactive or chemical contamination, civil riots, acts of terrorism or sabotage, criminal damage and other events of similar nature. Such events, as well as the functions and powers of the Emergency Committee shall be determined by the Participating Parties, on a mutually acceptable basis for each individual Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement.

5. The Protocols subsequently annexed to the present Agreement shall constitute an integral part of this Agreement and shall be in force only for the Parties which have signed these Protocols.

Article 9

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

In implementing the present Agreement, the Parties agree to develop tighter intergovernmental co-operation with a view to creating common institutions acting in accordance with international rules, such as those enunciated in the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Treaty on Climate Change and the Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects, taking into account local environmental conditions, and to implement common policies safeguarding the environment against any harmful effect caused by the design, Construction, Rehabilitation, Maintenance and Operation of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to the present Agreement.

Article 10

IMPLEMENTATION IN THE NATIONAL LEGAL ORDERS

1. The Parties shall take all the appropriate measures in order to incorporate and implement the provisions of the present Agreement in their national legal orders.

2. Where the present Agreement provides for or implies the conclusion of a separate Protocol to be subsequently annexed to this Agreement, such a Protocol or Protocols shall be negotiated and agreed upon by the Participating Parties, taking into consideration the specific requirements for the implementation of any individual Project to be established within the framework of the present Agreement. The incorporation and implementation of such a Protocol or Protocols in the national legal orders of the Participating Parties shall be pursued in accordance with the relevant constitutional and legislative provisions of said Parties.

3. A Party may not invoke the provisions of its national legal order as justification for its failure to perform its obligations under the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein.

Article 11

STATE AND INTERSTATE PERFORMANCE GUARANTEE

Each Party guarantees the proper and timely execution of its obligations arising out of the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein vis-ŕ-vis all the other Parties, as well as vis-ŕ-vis any third parties entering into a contract or agreement with this Party for the design, Rehabilitation, Construction, financing, Operation and Maintenance of an Interstate Oil and Gas Transportation System, established pursuant to the present Agreement.

Article 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes arising between the Parties relating to the interpretation and to the implementation of the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein, as well as any disputes arising between a Party and a third party relating to the interpretation and implementation of any contract or agreement which is made between a Party and said third party for the implementation of this Agreement and the Protocols subsequently annexed herein, shall be settled in accordance with the rules provided for in a separate Protocol to be established by the Parties.

Article 13

AUTHORIZED COMPETENT ENTITIES

1. Each Party shall designate and notify to the other Parties the national authority, agency, state-owned enterprise or any other authorised legal entity, which will be responsible, according to its national legislation, for the implementation of the present Agreement in each one of the sectors (oil and gas) covered by this Agreement.

2. The Parties accept and guarantee the obligations undertaken by these entities for the implementation of the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein, as their own obligations.

Article 14

RELATION TO OTHER INTERNATIONAL TREATIES

1. The provisions of the present Agreement do not preclude the right of the Parties to have recourse to other forms of intergovernmental co-operation in the oil and gas transit sector.

2. The provisions of the present Agreement may not be interpreted as modifying or terminating any other international treaties in force in the oil and gas transit sector, as well as any other international treaties concluded by the Parties with other States, the purpose of which is related to the protection, treatment and promotion, within the territory of the Parties, of foreign investments originating from these other States.

Article 15

FINAL PROVISIONS

1. The present Agreement is of indefinite duration.

2. The present Agreement shall be open for signature from the twenty-second day of July 1999 until the first day of January 2000. The present Agreement shall be subject to ratification by the Parliaments of other competent bodies of the signatory States. Instruments of ratification shall be deposited with the Depositary. The Depositary of the present Agreement shall be the Government of the Ukraine.

3. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the third instrument of ratification by a State which is signatory to this Agreement. The present Agreement shall be open for accession from the date on which the Agreement is closed for signature. The instruments of accession shall be deposited with the Depositary. For each Party which shall deposit its instrument of ratification of accession after the present Agreement has entered into force, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit with the Depositary.

4. The present Agreement is subject to the general principles of international law, including the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Article 16

AUTHENTIC TEXTS

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed the present Agreement in English and the official language of each Party. In the case of discrepancy, the English text shall prevail.

The present Agreement is deposited with the Depositary which will retain it in its archives. Each of the Parties will receive from the Depositary a true copy of the present Agreement. The Depositary of this Agreement is equally requested to transmit an authentic copy of the present Agreement to the Secretary-General of the United Nations for registration under the Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Kiev, on the twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Republic of Armenia

Republic of Azerbaijan

Republic of Belarus

Republic of Bulgaria

Georgia

Republic of Kazakhstan

Kyrgyz Republic

Republic of Moldova

Romania

Republic of Tajikistan

Republic of Turkmenistan

Ukraine

Republic of Uzbekistan

Signed at Bucharest, on the nineteenth day of September in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Republic of Albania

Republic of Croatia

Č
lanak 3.

Za izvršenje ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Krovni sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Č
lanak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/00-01/05
Zagreb, 25. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora

Zlatko Tomičić, v.r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !