Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju zajednice o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 12.1.2007. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju zajednice o ravnopravnosti spolova

HRVATSKI SABOR

5

Na temelju članka 88.L321375 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU KOJI SE ODNOSI NA OKVIRNU STRATEGIJU ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razmijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/92

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU KOJI SE ODNOSI NA OKVIRNU STRATEGIJU ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova, potpisan u Bruxellesu 22. i 31. svibnja 2006. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU KOJI SE ODNOSI NA OKVIRNU STRATEGIJU ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s jedne strane, i

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, u ime Republike Hrvatske, s druge strane, budući da:

(1) Okvirni sporazum od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Hrvatske1

utvrđuje opća načela sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice, prepuštajući

Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske da odrede specifične uvjete, uključujući

financijske doprinose, vezano za sudjelovanje u svakom pojedinom programu,

(2) Program koji se odnosi na Okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova

ustanovljenje Odlukom Vijeća br. 2001/51/EZ od 20. prosinca 20002

(3) Program je produžen na 2006. Odlukom Vijeća br. 1554/2005/EC od 7. rujna 20053

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska će sudjelovati u Programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova, (u daljnjem tekstu »Program«), u skladu s uvjetima utvrđenima Okvirnim sporazumom od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Hrvatske o općim načelima sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice te sukladno rokovima i uvjetima navedenima u člancima 2. do 4. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

ROKOVI I UVJETI SUDJELOVANJA U PROGRAMU

Hrvatska će sudjelovati u aktivnostima Programa u skladu sa ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima utvrđenima u Odluci Vijeća 2001/5 l/EZ od 20. prosinca 2000., a prema sljedećim uvjetima/vremenskom rasporedu:

Program je produžen na 2006. Odlukom Vijeća br. 1554/2005/EC od 7. rujna 2005. Hrvatska će započeti sa sudjelovanjem u Programu u 2006.

Aktivnosti u okviru linija 1(1), 1(2), 1(4) i 1(6) iz Programa, koje se odnose na podizanje svijesti, i dio aktivnosti u okviru linije 2(3), bit će otvorene sudjelovanju Hrvatske kako bi omogućili:

Podršku organizaciji seminara za mobilizaciju ključnih aktera u Hrvatskoj u području ravnopravnosti spolova uključujući, ukoliko je primjereno, podršku za ažuriranje općih informacija i diseminaciju nalaza relevantnih istraživanja iz područja ravnopravnosti spolova

Sudjelovanje u bazi podataka Komisije o zastupljenosti žena i muškaraca u procesima donošenja odluka.

Pokrivanje administrativnih troškova vezanih za sudjelovanje jednog/e predstavnika/ice iz Hrvatske kao promatrača/ice na sastancima Odbora za upravljanje Programom (potrebna su dva sastanka godišnje) i pri posjetima službenika/ica Komisije Hrvatskoj radi misija povezanih s Programom, te drugu administrativnu podršku koja će biti pokrivena financijskim doprinosom Hrvatske.

Uvjeti koji se primjenjuju na podnošenje, ocjenu i odabir prijava odgovarajućih institucija, organizacija i pojedinaca/ki iz Hrvatske jednaki su onima koji se primjenjuju na odgovarajuće institucije, organizacije i pojedince/ke država članica Europske unije.

Za sudjelovanje u Programu, Hrvatska će uplatiti financijski doprinos u Glavni proračun Europske unije u skladu s člankom 3. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Financijski doprinos Hrvatske koji se odnosi na njezino sudjelovanje i provedbu Programa dodaje se iznosu koji se svake godine u Glavnom proračunu Europske unije namjenjuje izdvajanju za obvezu pokrivanja financijskih zaduženja koja proizlaze iz različitih mjera neophodnih za provedbu, upravljanje i funkcioniranje Programa.

Jedan od službenih jezika Zajednice koristi se u postupcima vezanima uz zahtjeve, ugovore i izvješća, kao i za ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske sadržana su u Dodatku I.

Dio financijskog doprinosa može se pokriti iz odgovarajućeg instrumenta vanjske pomoći Zajednice, ako Hrvatska tako zatraži.

Članak 4.

IZVJEŠĆIVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica vezano za nadgledanje i ocjenu Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu kontinuirano se prati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska Komisiji podnosi odgovarajuća izvješća te sudjeluje u ostalim specifičnim aktivnostima koje Zajednica predviđa u tom kontekstu.

Pravila vezana za financijsku kontrolu, povrat sredstava i ostale mjere protiv prijevare sadržana su u Dodatku II.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa. Ipak, odluči li Europska zajednica produljiti trajanje bez znatnih promjena unutar Programa, ovaj će se Memorandum također odgovarajuće i automatski produžiti ako ga nijedna stranka ne otkaže u roku od jednog mjeseca od odluke o produženju.

Projekti i aktivnosti koje su u tijeku u trenutku prestanka Memoranduma nastavljaju se do završetka, pod uvjetima utvrđenima u ovom Memorandumu o razumijevanju, kao i ugovorna uređenja koja se primjenjuju na te projekte i aktivnosti te odredbe Dodatka II.

Dodaci čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti i dopuniti pisanim putem i uz zajednički pristanak stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisa obiju stranaka.

Sastavljeno u Bruxellesu Sastavljeno u Bruxellesu

22. 5. 2006. 31. 5. 2006

Za Vladu Republike Hrvatske, Za Komisiju,

u ime Europske zajednice

Branko Baričević, v. r. Vladimir Špidla, v. r.

izvanredni i opunomoćeni

veleposlanik, šef Misije član Komisije za zapošljavanje,

Republike Hrvatske pri socijalne poslove i jednake

Europskim zajednicama mogućnosti

DODATAK I.

PRAVILA VEZANA ZA FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE U PROGRAMU KOJI SE ODNOSI NA OKVIRNU STRATEGIJU ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Financijski doprinos koji Hrvatska treba uplatiti u Glavni proračun Europske unije radi sudjelovanja u Programu iznosit će kako slijedi:

30 000 EUR godišnje.

Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane za pripremu, izvedivost, razvoj i provedbu projekata od zajedničkog interesa kao i za razvoj i provedbu horizontalnih mjera predviđenih Programom.

Troškovi života i putovanja predstavnika/ica i stručnjaka/kinja Hrvatske u svrhu sudjelovanja u ulozi promatrača/ica u radu odbora iz članka 7. Odluke Vijeća od 2001/51/EZ, odnosno drugih sastanaka vezanih za provedbu Programa, Komisija nadoknađuje na osnovi i u skladu s postupcima jednakima onima koji su trenutno na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

Financijska uredba koja se primjenjuje na Glavni proračun Europske unije primjenjuje se na financijski doprinos Hrvatske.

Kad ovaj Memorandum o razumijevanju stupi na snagu, Komisija će Hrvatskoj poslati poziv za prikupljanje sredstava čiji iznos odgovara troškovima obuhvaćenima ovim Memorandumom o razumijevanju.

Isti se doprinos plaća u eurima na bankovni račun Komisije denominiran u eurima.

Hrvatska plaća svoj doprinos za godišnje troškove u skladu s pozivom za prikupljanje sredstava, najkasnije tri mjeseca nakon datuma poziva. Svako kašnjenje u plaćanju doprinosa za Hrvatsku znači povećanje dospjelih obveza za kamate na preostali iznos od datuma dospijeća. Kamatna stopa jest stopa koju Europska centralna banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, a koja je objavljena u seriji C Službenog lista Europskih zajednica i na snazi je prvog kalendarskog dana mjeseca u kojemu pada datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda. U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da bi u znatnoj mjeri moglo ugroziti provedbu i upravljanje Programom te ako plaćanje ne uslijedi tijekom 20 radnih dana nakon što Komisija Hrvatskoj pošalje službenu požurnicu, sudjelovanje Hrvatske u Programu bit će suspendirano za dotičnu godinu.

DODATAK II.

FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARE

I. KONTROLE I MJERE ZAJEDNICE PROTIV PRIJEVARE

U skladu s Uredbama (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002., kao i s ostalim pravilima iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima/cama Programa osnovanima u Hrvatskoj predviđaju da agenti/ice Komisije, odnosno druge osobe koje je Komisija ovlastila, obavljaju financijsku ili druge revizije u bilo koje vrijeme u prostorima korisnika/ica i njihovih podizvođača/ica.

Agenti/ice Komisije i druge osobe koje je Komisija ovlastila imaju odgovarajući pristup prostorijama, poslovima i dokumentima, kao i svim informacijama potrebnima radi obavljanja takvih revizija, uključujući i informacije u elektroničkom obliku. Ovo se pravo pristupa izričito navodi u ugovorima sklopljenim s ciljem provedbe instrumenata iz ovoga Memoranduma. Europski revizorski sud ima jednaka prava kao i Komisija.

U okviru ovoga Memoranduma, Komisija odnosno OLAF (Europski ured za sprječavanje prijevara) ovlašteni su obavljati provjere na licu mjesta i inspekcije na državnom području Hrvatske, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.

Provjere i inspekcije pripremaju se i provode u uskoj suradnji s nadležnim tijelima Hrvatske koja su imenovale hrvatske vlasti, a koja će na vrijeme biti obaviještena o cilju, svrsi i pravnoj osnovi provjera i inspekcija, kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

Ako hrvatske vlasti tako zahtijevaju, provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi zajedno s njima.

Ako se sudionici/ice Programa odupiru provođenju provjera ili inspekcija na licu mjesta, hrvatska tijela će, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima, pružiti svu pomoć inspektorima/icama Komisije, odnosno OLAF-a, koja im je potrebna kako bi izvršili svoju dužnost provjeravanja, odnosno inspekcije na licu mjesta.

Komisija odnosno OLAF obavještava što je prije moguće hrvatske vlasti o bilo kakvoj činjenici ili sumnji vezanoj za nepravilnost koju su opazili tijekom provjere odnosno inspekcije na licu mjesta. U svakom slučaju, Komisija, odnosno OLAF, obvezni su obavijestiti gore spomenuto tijelo o rezultatu takvih provjera i inspekcija.

II. INFORMACIJE I KONZULTACIJE

1. Kako bi se ovaj Dodatak proveo na odgovarajući način, nadležna tijela Hrvatske i Zajednice

redovno razmjenjuju informacije i, na zahtjev jedne od strana, održavaju konzultacije.

2. Nadležna hrvatska tijela obavještavaju Komisiju bez odgode o svakoj činjenici odnosno

sumnji koju su primijetili vezano za nepravilnost oko sklapanja i provedbe ugovora

sklopljenih radi primjene instrumenata iz ovoga Memoranduma.

III. ADMINISTRATIVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu hrvatskoga kaznenog zakonodavstva, Komisija može nametnuti administrativne mjere i kazne u skladu s Uredbama (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002.

IV. POVRAT

Odluke koje je Komisija donijela u okviru ovoga Memoranduma, a koje nameću novčane obveze bilo kojim osobama, osim država, primjenjive su u Hrvatskoj. Primjenu uređuju pravila građanskog postupka koja su na snazi u državi na čijem se državnom području primjena odvija. Nalog za primjenu dodaje se odluci, uz jednu formalnost a to je potvrda o autentičnosti odluke od strane državnog tijela koje su u tu svrhu imenovale hrvatske vlasti te o tome obavještavaju Komisiju. Nakon dovršetka formalnosti oko prijave Komisije, ona može nastaviti s primjenom, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, i to podnošenjem predmeta neposredno nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podložna je kontroli Suda Europskih zajednica.

Sudske odluke koje donosi Sud Europskih zajednica prema klauzuli o arbitraži sadržanoj u ugovoru u okviru ovoga Memoranduma primjenjuju se podjednakim uvjetima.

V. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Komisija komunicira neposredno sa sudionicima/cama programa koji se odnosi na Okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova koji je osnovan u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima/icama. Oni mogu neposredno Komisiji podastrijeti sve bitne informacije i dokumentaciju koju su dužni podastrijeti na osnovi instrumenata sadržanih u ovom Memorandumu kao i ugovora sklopljenih radi njihove provedbe.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE PROGRAMME RELATING TO THE COMMUNITY FRAMEWORK STRATEGY ON GENDER EQUALITY

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the one part, and

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia», of the otherpart, Whereas:

(1) The Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and Croatia1

establishes the general principles for Croatia’s participation in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions,

including

financial contribution, with regard to such participation in each particular

programme,

(2) The Programme relating to the Community framework strategy on gender equality was

established by Council Decision 2001/51/EC of 20 December 200052.

(3) The Programme was extended to 2006 by Council Decision 1554/2005/EC of 7 September 20053.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality, (hereinafter called «the Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and Croatia on the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines defined in Council Decision 2001/51/EC of 20December 2000, and according to the follovving conditions/timetable:

The Programme was extended to 2006 by Council Decision1554/2005/EC of 7 September 2005. Croatia’s participation will begin in 2006.

Strands 1(1), 1(2), 1(4) and 1(6) of the Programme, which concern awareness-raising, and part of strand 2(3), will be opened to the participation of Croatia to permit:

support for the organisation of a seminar in Croatia to mobilize key actors on issues related to gender equality issues including, if appropriate, the support for updating general information on gender equality and the dissemination of findings of relevant studies.

participation in the Commission database on women and men in decision-making.

The administrative costs of the participation of one representative from Croatia as an observer in the meetings of the Programme Management Committee (two meetings per year as necessary), missions in relation to the programme by Commission officials to Croatia and other administrative support shall be covered by Croatia’s financial contribution.

The terms and conditions for submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

To participate in the Programme, Croatia shall pay a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

Croatia’s financial contribution in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing Croatia’s financial contribution are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be fmanced under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.

Article 4

REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the Croatia’s participation in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

The rules conceming financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex II.

Article 5

FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The Annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day of signature by both parties.

Done at Brussels on 22. 5. 2006 Done at Brussels on 31. 5. 2006

For the Government of Croatia, For the Commission, on behalf

of the European Community,

Branko Baričević Vladimir Špidla

Ambassador extraordinary and Member of the Commission for

Plenipotentiary Employment, Social Affairs and

Head of the mission of the Equal Opportunities

Republic of Croatia to the

European Communities

ANNEX I

RULES GOVERNING CROATIA’S FMANCIAL CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME RELATING TO THE COMMUNITY FRAMEWORK STRATEGY ON GENDER EQUALITY

The fmancial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be the following:

EUR 30,000 per year,

Croatia’s contribution shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

Travel costs and subsistence costs incurred by Croatian representatives and experts for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 7 of Council Decision 2001/51/EC or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of Croatia’s contribution.

When this Memorandum of Understanding enters into force, the Commission shall send Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.

Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the pavment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Communities, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, Croatia’s participation in the Programme for the relevant year will be suspended.

ANNEX II

FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES

I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURES BY THE COMMUNITY

In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to ali the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Within the framework of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European Anti Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on Croatian territory, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent Croatian authorities designated by the Croatia authorities, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide ali the requisite help.

If the Croatian authorities concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the Croatian authorities, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

Commission/OLAF shall report as soon as possible to the Croatia authorities any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent Croatian and Community authorities

shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

2. The competent Croatian authorities shall inform the Commission without delay of any fact or

suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts

concluded in application of the instruments referred to in this Memorandum.

III. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to application of Croatian criminal law, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with Regulations (EC, Euratom) No1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of Croatia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.

Judgments given by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality established in Croatia and with their subcontractors. They may submit directly to the Commission ali relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona osigurana su iz pretpristupnog programa PHARE u iznosu od 25.000 eura, dok je iznos od 5.000 eura osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 5.

Memorandum o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona stupio je na snagu 31. svibnja 2006.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/06-01/06

Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju zajednice o ravnopravnosti spolova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !