Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki azvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 31.10.2007. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkoga prostora i inovacijama (2002. – 2006.)

HRVATSKI SABOR

113

Na temelju članka 88.L359325 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE ŠESTOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI, KOJI PRIDONOSI STVARANJU EUROPSKOGA ISTRAŽIVAČKOGA PROSTORA I INOVACIJAMA (2002. – 2006.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/145

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE ŠESTOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI, KOJI PRIDONOSI STVARANJU EUROPSKOGA ISTRAŽIVAČKOGA PROSTORA I INOVACIJAMA (2002. – 2006.)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.), potpisan 18. studenoga 2005. godine u Zagrebu, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkoga prostora i inovacijama (2002. – 2006.)

Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«,

s jedne strane, i

Komisija Europskih zajednica, u ime Europske zajednice, u daljnjem tekstu: »Komisija«,

s druge strane,

u daljnjem tekstu zajednički »stranke«

BUDUĆI DA:

(1) je Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice usvojen 22. studenoga 2004.1 i stupio na snagu 22. kolovoza 2005. (u daljnjem tekstu: »Okvirni sporazum«), prepuštajući Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske da odrede posebne uvjete, uključujući financijski doprinos, vezano uz sudjelovanje u svakom pojedinom programu;

(2) su Europski parlament i Vijeće 27. lipnja 2002. usvojili Odluku br. 2002/1513/EC o Šestom okvirnom programu za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkoga prostora i inovacijama (2002. – 2006.)2(u daljnjem tekstu: »Šesti okvirni program«);

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Hrvatska sudjeluje u Šestom okvirnom programu uključujući sljedeće posebne programe i pravila sudjelovanja:

Odluku Vijeća br. 2002/834/EC usvojenu 30. rujna 2002. koja se odnosi na posebni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstraciju: »Integracija i jačanje Europskoga istraživačkoga prostora« (2002. – 2006.)3;

Odluku Vijeća br. 2002/835/EC usvojenu 30. rujna 2002. koja se odnosi na posebni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstraciju: »Strukturiranje Europskoga istraživačkoga prostora« (2002. – 2006.)4;

Odluku Vijeća br. 2002/836/EC usvojenu 30. rujna 2002. koja se odnosi na posebni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti koji će se provoditi izravnim aktivnostima Zajedničkoga istraživačkoga centra (2002.-2006.)5; i

Uredbu br. 2002/2321/EC Europskoga parlamenta i Vijeća usvojenu 16. prosinca 2002. koja se odnosi na pravila sudjelovanja tvrtki, istraživačkih centara i sveučilišta te diseminacije rezultata istraživanja, za provedbu Šestoga okvirnoga programa Europske zajednice (2002.-2006.)6.

Članak 2.

UVJETI VEZANI UZ SUDJELOVANJE U PROGRAMU

1. Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Šestoga okvirnoga programa u skladu s uvjetima utvrđenima u Okvirnom sporazumu te u skladu s ciljevima i uvjetima utvrđenima u ovome Memorandumu o razumijevanju i njegovim prilozima.

2. Subjekti koji imaju pravnu osobnost osnovani u Hrvatskoj sudjeluju u neizravnim aktivnostima Šestoga okvirnoga programa pod uvjetima koji su jednaki onima koji se primjenjuju na subjekte koji imaju pravnu sposobnost u državama članicama Europske unije, sukladno uvjetima utvrđenima ili navedenima u ovome Memorandumu o razumijevanju te određenima u Prilogu I.

3. Za sudjelovanje u Šestom okvirnom programu Hrvatska će uplaćivati financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s člankom 3. u nastavku i Prilogom II.

4. Predstavnici Hrvatske imaju pravo sudjelovati u svojstvu promatrača i u vezi s točkama koje se odnose na Hrvatsku u upravljačkim odborima nadležnima za nadgledanje posebnih programa na temelju Šestoga okvirnoga programa za koji Hrvatska uplaćuje financijski doprinos.

Ovi se odbori sastaju bez prisutnosti predstavnika Hrvatske u vrijeme glasovanja. Hrvatska će biti izviještena o ishodu.

Sudjelovanje, kako je navedeno u ovome stavku, odvija se na način, uključujući postupke za zaprimanje podataka i dokumentacije, jednak onome koji se primjenjuje na predstavnike država članica Europske unije.

5. Predstavnici Hrvatske smiju sudjelovati, u svojstvu promatrača i u vezi s točkama koje se odnose na Hrvatsku i za koje financijski pridonese, u Odboru guvernera Zajedničkoga istraživačkog centra.7

Sudjelovanje, kako je navedeno u ovome stavku, odvija se na način, uključujući postupke za zaprimanje podataka i dokumentacije, jednak onome koji se primjenjuje na predstavnike država članica Europske unije.

6. Komisija nadoknađuje putne troškove i dnevnice predstavnika Hrvatske koji sudjeluju na sastancima odbora i tijela navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju ili na sastancima u vezi s provedbom Šestoga okvirnoga programa ili ovoga Memoranduma o razumijevanju na osnovi i u skladu s postupcima jednakima onima koji su trenutno na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

7. U postupcima povodom zahtjeva, ugovora i izvješća, kao i ostalih administrativnih pitanja Šestoga okvirnoga programa, koristi se jedan od službenih jezika Zajednice.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE

1. Pravila kojima se propisuje izračun i plaćanje financijskoga doprinosa Hrvatske sadržana su u Prilogu II.

2. Financijski doprinos Hrvatske dodaje se iznosu koji je u Općem proračunu Europske unije svake godine namijenjen za rashode prema obračunskom načelu radi ispunjavanja financijskih obveza koje proizlaze iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, vođenje i funkcioniranje Šestoga okvirnog programa.

3. Dio financijskoga doprinosa Hrvatske može se pokriti iz odgovarajućeg instrumenta vanjske pomoći Zajednice, ako Hrvatska tako zatraži.

Članak 4.

IZVJEŠĆIVANJE I OCJENJIVANJE

Hrvatska Komisiji podnosi odgovarajuća izvješća te sudjeluje u ostalim posebnim aktivnostima koje Zajednica predviđa u kontekstu Šestoga okvirnoga programa.

Ne dovodeći u pitanje zadatke Komisije i Revizorskoga suda Europskih zajednica vezane uz nadgledanje i ocjenu Šestoga okvirnog programa, sudjelovanje Hrvatske u Šestom okvirnom programu kontinuirano se prati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku.

Pravila vezana za financijsku kontrolu, povrat sredstava i ostale mjere protiv prijevare sadržana su u Prilogu III.

Članak 5.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

»Intelektualno vlasništvo« ima značenje iz članka 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, sastavljene u Stockholmu 14. srpnja 1967. godine.

Prava intelektualnog vlasništva utvrđena ili dodatno regulirana sukladno ovom Memorandumu o razumijevanju dodjeljuju se u skladu s pravilima sudjelovanja te u skladu s odredbama nacrta ugovora Šestoga okvirnoga programa.

Članak 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj se Memorandum o razumijevanju primjenjuje tijekom trajanja Šestoga okvirnoga programa, s početkom od 1. siječnja 2006. godine.

Projekti i aktivnosti koje su u tijeku u trenutku prestanka i/ili isteka ovoga Memoranduma o razumijevanju nastavljaju se do njihovog završetka pod uvjetima utvrđenima u ovome Memorandumu o razumijevanju.

Prilozi čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Izmjene i dopune ovoga Memoranduma o razumijevanju moguće su samo u pisanom obliku i uz zajednički pristanak stranaka.

Pristupanje Hrvatske Sedmom okvirnom programu, ako Hrvatska tako zatraži, bit će predmetom novog Memoranduma o razumijevanju koji se treba usuglasiti između stranaka.

Članak 7.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na dan potpisivanja ili kasnije, kada Hrvatska izvijesti Komisiju da su u Hrvatskoj ispunjeni svi potrebni unutarnji uvjeti za stupanje na snagu ovog Memoranduma.

Ovaj se Memorandum o razumijevanju primjenjuje od 1. siječnja 2006.

Sastavljeno u Zagrebu dana 18. studenoga 2005. u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Za Vladu Hrvatske, u ime Za Komisiju, u ime

Republike Hrvatske Europske zajednice

Dragan Primorac, v. r. Janez Potočnik, v. r.

Ministarstvo znanosti, Član Europske komisije

obrazovanja i športa za istraživačku politiku

PRILOG I.

UVJETI SUDJELOVANJA PRAVNIH SUBJEKATA IZ HRVATSKE U »ŠESTOM OKVIRNOM PROGRAMU«

1. U svrhu sudjelovanja Hrvatske u Šestom okvirnom programu, pravni subjekt iz Hrvatske definira se kao svaka fizička osoba ili svaka pravna osoba osnovana sukladno hrvatskome zakonodavstvu koja ima pravnu osobnost te koja pod svojim imenom uživa prava i ima obveze bilo koje vrste.

2. Sudjelovanje pravnih subjekata iz Hrvatske u Šestom okvirnom programu odvija se u skladu s uvjetima određenima za »pridružene zemlje kandidate« kako je navedeno u Pravilima sudjelovanja.

3. Pravni subjekti iz Hrvatske uzimaju se u razmatranje zajedno s onima iz Zajednice za odabir neovisnih stručnjaka za zadatke i pod uvjetima predviđenima u Pravilima sudjelovanja.

4. U skladu s Pravilima sudjelovanja u Šestom okvirnom programu te Financijskom uredbom Zajednice, ugovori koje Zajednica zaključi s bilo kojim pravnim subjektom iz Hrvatske radi provedbe neke neizravne aktivnosti predviđaju kontrole i revizije koje obavlja Komisija ili druge osobe koje je Komisija ovlastila, uključujući Europski ured za sprječavanje prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF), i Revizorski sud Europskih zajednica. U duhu suradnje i obostranog interesa, nadležna tijela Hrvatske pružaju svu razumnu i izvedivu pomoć koja može biti potrebna ili korisna ili zatražena u određenim uvjetima radi provedbe takvih kontrola i revizija.

5. Stranke u okviru postojećih odredaba poduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi olakšale slobodno kretanje i boravak istraživačkih radnika koji sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima ovim Memorandumom o razumijevanju, te kako bi olakšale prekogranično kretanje roba namijenjenih uporabi u takvim aktivnostima.

6. Ovim se Memorandumom o razumijevanju osniva zajednički odbor pod nazivom »Istraživački odbor Hrvatske i EZ-a«, a čiji zadaci obuhvaćaju:

– pregled, procjenu i raspravu o mjerama kako bi se osigurala provedba ovoga Memoranduma o razumijevanju,

– razmatranje svih mjera koje mogu poboljšati i razviti suradnju.

Odbor se sastaje na zahtjev svake od stranaka, a najmanje jednom godišnje.

PRILOG II.

PRAVILA VEZANA UZ FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE ŠESTOM OKVIRNOM PROGRAMU

I. IZRAČUN FINANCIJSKOGA DOPRINOSA HRVATSKE

1. Financijski doprinos Hrvatske Šestom okvirnom programu u 2006. određuje se sukladno i pored iznosa koji je te godine raspoloživ u Općem proračunu Europske unije za rashode prema obračunskom načelu potrebne za provedbu, vođenje i funkcioniranje Šestoga okvirnoga programa.

2. Faktor proporcionalnosti koji uređuje doprinos Hrvatske dobiva se određivanjem omjera između bruto društvenog proizvoda Hrvatske po tržišnim cijenama i zbroja bruto društvenih proizvoda država članica Europske unije i Hrvatske po tržišnim cijenama. Omjer se izračunava na temelju najnovijih statističkih podataka Statističkoga ureda Europskih zajednica (Eurostata) za istu godinu, raspoloživih u vrijeme objavljivanja preliminarnog nacrta proračuna Europske unije.

3. Radi lakšeg sudjelovanja u posebnim programima, doprinos Hrvatske za 2006. godinu provodi se kako slijedi:

– doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,5.

4. Komisija će Hrvatskoj, što je prije moguće, a nakon stupanja na snagu Memoranduma o razumijevanju dostaviti sljedeće podatke zajedno s odgovarajućim popratnim materijalom:

– iznose rashoda prema obračunskom načelu u izjavi o izdacima preliminarnoga nacrta proračuna Europskih zajednica koji odgovaraju Šestom okvirnom programu;

– procijenjeni iznos doprinosa izvedenih iz preliminarnog nacrta proračuna, koji odgovara sudjelovanju Hrvatske u Šestom okvirnom programu sukladno stavcima 1., 2. i 3.

Nakon konačnog usvajanja Općeg proračuna, Komisija će Hrvatskoj u izjavi o izdacima koji odgovaraju udjelu Hrvatske, dostaviti konačne iznose iz prve točke.

II. PLAĆANJE FINANCIJSKOGA DOPRINOSA HRVATSKE

1. Komisija najkasnije do 30. siječnja i 15. lipnja 2006. upućuje Hrvatskoj poziv za sredstva koja su sukladna njezinom doprinosu na temelju ovoga Memoranduma o razumijevanju.

2. Ti se pozivi za sredstva odnose na plaćanje:

– šest dvanaestina doprinosa Hrvatske najkasnije do 15. ožujka; i

– šest dvanaestina doprinosa Hrvatske najkasnije do 20. srpnja.

Međutim, s obzirom na posljednju godinu okvirnoga programa, cjelokupan iznos doprinosa Hrvatske treba biti uplaćen najkasnije do 20. srpnja 2006.

3. Doprinos Hrvatske izračunava se i uplaćuje u eurima.

4. Plaćanje Hrvatske pripisuje se programima Zajednice kao proračunskim primicima dodijeljenim odgovarajućoj proračunskoj stavci u izjavi o prihodima Općeg proračuna Europskih zajednica. Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjuje se na upravljanje doznačenim sredstvima.

5. Hrvatska uplaćuje doprinos prema ovome Memorandumu o razumijevanju u skladu s rasporedom u ovome stavku.

Svako kašnjenje u plaćanju doprinosa znači povećanje dospjelih obveza Hrvatske za kamate na preostali iznos od datuma dospijeća. Kamatna stopa za iznose koji nisu plaćeni na dan dospijeća jest stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, a koja je objavljena u seriji C Službenog lista Europskih zajednica i na snazi je prvoga kalendarskog dana mjeseca u kojemu pada datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda.

Ako je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da bi u znatnoj mjeri moglo ugroziti provedbu i upravljanje programom te ako plaćanje ne uslijedi tijekom 20 radnih dana od slanja službene požurnice, Komisija će privremeno prekinuti sudjelovanje Hrvatske u Šestome okvirnome programu, ne dovodeći u pitanje obveze Zajednice u skladu s već zaključenim ugovorima koji se odnose na provedbu određenih neizravnih aktivnosti.

6. Najkasnije 31. svibnja 2007. godine bit će pripremljena izjava o sredstvima za doznačivanje za Šesti okvirni program te financijske godine i dostavljena Hrvatskoj na znanje, u skladu s iznosima računa prihoda i rashoda Komisije.

7. Komisija će u vrijeme zatvaranja računa koji se odnose na financijsku godinu 2006., u okviru utvrđivanja računa prihoda i rashoda, obaviti usklađivanje računa s obzirom na sudjelovanje Hrvatske.

To će usklađivanje uzeti u obzir modifikacije koje su se dogodile bilo prijenosom, ukidanjem, prenošenjem, prestankom obveze ili izmjenama i dopunama proračuna tijekom financijske godine.

Usklađivanje će se obavljati u srpnju 2007. godine. Daljnje će se usklađivanje obavljati svake godine do srpnja 2010. godine.

PRILOG III.

FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARE

I. KONTROLA I MJERE PROTIV PRIJEVARE U ZAJEDNICI

1. U skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na Opći proračun Europskih zajednica8, Uredbom Komisije br. 1261/2005 od 20. srpnja 2005.9 koja dopunjava Uredbu br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. kojom se utvrđuju detaljna pravila provedbe Financijske uredbe i bilo koje buduće dopune (u daljnjem tekstu: Financijska uredba), Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995.10 o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, kao i s ostalim pravilima iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori zaključeni s korisnicima programa osnovanima u Hrvatskoj predviđaju da zastupnici Komisije ili druge osobe koje je Komisija ovlastila, obavljaju financijsku ili drugu reviziju u bilo koje vrijeme u prostorima korisnika i njihovih podizvođača.

2. Zastupnici Komisije i druge osobe koje je Komisija ovlastila imaju odgovarajući pristup prostorima, pogonima i dokumentima te svim informacijama potrebnima za provođenje takvih revizija, uključujući i u elektroničkom obliku. Pravo pristupa izrijekom se navodi u ugovorima zaključenima radi provedbe instrumenata navedenih u ovome Memorandumu. Europski revizorski sud ima jednaka prava kao i Komisija.

3. Na temelju ovoga Memoranduma o razumijevanju, Komisija, uključujući OLAF, ovlaštena je obavljati provjere na licu mjesta i inspekcije na teritoriju Hrvatske, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.11, u svrhu zaštite financijskih interesa Europskih zajednica protiv prijevare i drugih nepravilnosti te u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za sprječavanje prijevara (OLAF)12.

Provjere i inspekcije pripremaju se i provode u uskoj suradnji s nadležnim hrvatskim tijelima koja su imenovala hrvatska tijela vlasti, a koja će na vrijeme biti obaviještena o cilju, svrsi i pravnom temelju provjera i inspekcija kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

Ako hrvatske vlasti tako zahtijevaju, provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi zajedno s njima.

Ako se sudionici programa protive provođenju provjera ili inspekcija na licu mjesta, hrvatska će tijela, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima, pružiti svu potrebnu pomoć inspektorima Komisije, uključujući OLAF, kako bi obavili svoju dužnost provjeravanja ili inspekcije na licu mjesta.

Komisija, uključujući OLAF, obavijestit će što je prije moguće hrvatske vlasti o svakoj činjenici ili sumnji vezano za nepravilnost koju su opazili tijekom provjere ili inspekcije na licu mjesta. U svakom slučaju, Komisija, uključujući OLAF, obvezna je obavijestiti navedeno tijelo o rezultatu takvih provjera i inspekcija.

II. INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE

1. U svrhu valjane provedbe ovoga Priloga, nadležne vlasti Hrvatske i Zajednice redovito će razmjenjivati informacije i, na zahtjev jedne od strana, provoditi savjetovanja.

2. Nadležna hrvatska tijela vlasti dužna su obavijestiti Komisiju bez odgode o svakoj nepravilnosti ili sumnji u vezi sa zaključivanjem i provedbom ugovora zaključenih na temelju ovoga Memoranduma o razumijevanju te provedbom ugovora zaključenih u primjeni instrumenata navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju.

III. UPRAVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu kaznenog zakonodavstva Hrvatske, Komisija može nametnuti upravne mjere i kazne u skladu s Financijskom uredbom Zajednica.

Odgovarajuće mjere će također poduzeti Hrvatska u svrhu sprječavanja nepravilnosti i prijevare te će poduzeti potrebne korake kako bi nadoknadila izgubljena, pogrešno uplaćena ili nepravilno iskorištena sredstva.

Hrvatska će također poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala da Europska komisija, OLAF i Revizorski sud Europske zajednice imaju priznata prava za obavljanje financijske kontrole i revizija koje provode Europska komisija, OLAF i Revizorski sud Europskih zajednica ili druge osobe koje su oni ovlastili, o obzirom na korisnike ili izvođače utemeljene u Hrvatskoj.

IV. POVRAT SREDSTAVA

Odluke koje Komisija donosi u okviru ovoga Memoranduma o razumijevanju, a koje propisuju novčane obveze za sve osobe, osim državama, izvršne su u Hrvatskoj. Izvršenje se provodi po pravilima građanskog postupka koja su na snazi u državi na čijem se teritoriju izvršenje obavlja. Nalog za izvršenje prilaže se odluci uz jednu formalnost, a to je potvrda o vjerodostojnosti odluke državnog tijela koje u tu svrhu imenuje Vlada Republike Hrvatske i o tome obavještava Komisiju. Nakon ispunjenja tih formalnosti oko prijave Komisije, Komisija može nastaviti s primjenom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom iznošenjem pitanja neposredno nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije predmet je kontrole Suda Europskih zajednica.

Presude Suda Europskih zajednica prema klauzuli o arbitraži sadržanoj u ugovoru u okviru područja primjene ovoga Memoranduma o razumijevanju, izvršavaju se pod jednakim uvjetima.

V. IZRAVNA KOMUNIKACIJA

Komisija će izravno komunicirati sa svim sudionicima Šestoga okvirnoga programa utemeljenima u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima. Oni mogu Komisiji izravno dostavljati sve odgovarajuće podatke i dokumente koje trebaju dostaviti na temelju instrumenata navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju i ugovora zaključenih radi njihove provedbe.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i tehnologije.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku već se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2006. godine, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-01/07-01/01

Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki azvoj i demonstracijske aktivnosti, koji pridonosi stvaranju Europskoga istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !