Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 28.11.2007 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)«

HRVATSKI SABOR

152

Na temelju članka 88.L359916 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE »INTELIGENTNA ENERGIJA – EUROPSKI PROGRAM ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (2007. – 2013.)«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01-170

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 19. listopada 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE »INTELIGENTNA ENERGIJA – EUROPSKI PROGRAM ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (2007. – 2013.)«

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)«, potpisan u Brusselesu 3. listopada 2007. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJUIZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE»INTELIGENTNA ENERGIJA – EUROPSKI PROGRAM ZA KONKURENTNOSTI INOVACIJE(2007. – 2013.)«

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu »Hrvatska«, s jedne strane, i

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu »Komisija« u ime Europske zajednice, s druge strane,

Budući da:

(1) Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice potpisan 22. studenog 2004. godine, a koji je stupio na snagu 22. kolovoza 2005. godine (u daljnjem tekstu »Okvirni sporazum«),1 uspostavlja opća načela sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice, ostavljajući Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske da odrede posebne odredbe i uvjete, uključujući i financijski doprinos, za takvo sudjelovanje u svakom pojedinom programu,

(2) će u skladu s člankom 1. stavkom 2. Okvirnog sporazuma, Hrvatska moći sudjelovati u programima Zajednice izrađenim ili obnovljenim nakon stupanja na snagu Sporazuma i koji sadrže uvodnu klauzulu koja predviđa sudjelovanje Hrvatske,

(3) Okvirni program za konkurentnost i inovacije utemeljen Odlukom br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006.2,

(4) u skladu sa člankom 4. točkom (b) Odluke br. 1639/2006/EZ, zemlje pristupnice i zemlje kandidati koje koriste pretpristupnu strategiju, mogu sudjelovati u odlučivanju u skladu s općim načelima i uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Zajednice, predviđenim odgovarajućim Okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća za pridruživanje.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska sudjeluje u europskom Programu – Inteligentna energija, (u daljnjem tekstu »Program«), u skladu s uvjetima predviđenim Okvirnim sporazumom i u skladu s odredbama i uvjetima ovog Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

ODREDBE I UVJETI ZA SUDJELOVANJEU PROGRAMU

1. Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Programa u skladu sa ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima predviđenim Odlukom br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006.

2. Odredbe i uvjeti koji se primjenjuju na podnošenje, ocjenu i odabir zahtjeva od strane prihvatljivih institucija, organizacija i pojedinaca u Hrvatskoj isti su kao i oni koji se primjenjuju na prihvatljive institucije, organizacije i pojedince država članica Europske unije.

3. Za sudjelovanje u Programu Hrvatska svake godine plaća financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu sa dolje navedenim člankom 3. Financijski doprinos Hrvatske za njeno sudjelovanje i izvršenje Programa dodaje se na iznos koji se svake godine u Općem proračunu Europske unije raspoređuje za obveze izdvajanja za podmirenje financijskih obveza koje proizlaze iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, upravljanje i funkcioniranje Programa.

4. Jedan od službenih jezika Zajednice će se koristiti za procedure koje se odnose na prijave, ugovore i izvješća, kao i na ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske utvrđena su u Dodatku I.

Dio tog financijskog doprinosa može se financirati u okviru vanjskih instrumenata pomoći, ukoliko to Hrvatska zatraži.3

Članak 4.

IZVJEŠĆIVANJE I EVALUACIJA

Ne dovodeći u pitanje nadležnost Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica u pogledu praćenja i evaluacije Programa, sudjelovanje Hrvatske u programu stalno se prati na partnerskoj osnovi, koja uključuje Hrvatsku i Komisiju. Hrvatska podnosi Komisiji relevantna izvješća i sudjeluje u ostalim posebnim aktivnostima, koje je u tom kontekstu Zajednica predvidjela.

U skladu s Uredbama (EZ-a, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj Uredbi koja se primjenjuje na Opći proračun Europskih zajednica4 i Uredbe Komisije (EZ-a, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. koja propisuje detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća br. 1605/20025 kao i s ostalim pravilima iz ovog Memoranduma o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima programa osnovanim u Hrvatskoj osigurat će financijske i ostale revizije na osnovi dokumenata i revizije na licu mjesta, koje će se službenici Komisije, ili ostale osobe koje odredi Komisija, provoditi u bilo koje vrijeme.

Službenici komisije i ostale osobe koje odredi Komisija imaju odgovarajući pristup dokumentima i svim informacijama potrebnim za provedbu takvih revizija, uključujući i one u elektronskom obliku. To je pravo pristupa izričito navedeno u sklopljenim ugovorima, kako bi se proveli instrumenti navedeni u ovom Memorandumu. Revizorski sud Europskih zajednica ima ista prava kao i Komisija.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa. Međutim, ukoliko Europska zajednica odluči produžiti trajanje bez značajne promjene u okviru programa, ovaj Memorandum će se isto tako odgovarajuće i automatski produžiti, ukoliko ga niti jedna stranka ne otkaže u roku od mjesec dana od odluke o produženju.

Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u trenutku raskida, nastavljaju se do okončanja pod uvjetima predviđenim ovim Memorandumom o razumijevanju, kao i ugovorni dogovori koji se primjenjuju na te projekte i aktivnosti i odredbe Dodatka II.

Dodaci su sastavni dio ovog Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti i dopuniti samo u pisanom obliku uz zajednički pristanak stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu datumom primitka pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojem Hrvatska izvješćuje Komisiju da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Brusselsu

dana 2. listopada 2007.

Za Republiku Hrvatsku

g. Branko Baričević

izvanredni i opunomoćeni veleposlanik

Šef Misije Republike Hrvatske
pri Europskim Zajednicama

Sastavljeno u Brusselsu

dana 3. listopada 2007.

Za Komisiju,

u ime Europske zajednice

g. Andris Piebalgs

Član Komisije

nadležan
za energiju i prijevoz

DODATAK I.

PRAVILA KOJA UREĐUJU FINANCIJSKI DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM PROGRAMU - INTELIGENTNA ENERGIJA (IEE) U OKVIRU PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I INOVACIJU (CIP)

I. IZRAČUN FINANCIJSKOG DOPRINOSAHRVATSKE

1. Financijska doprinos koju Hrvatska plaća u Opći proračun Europske unije za sudjelovanje u IEE-u određuje se na godišnjoj osnovi proporcionalno i dodatno na iznos koje je za tu godinu na raspolaganju u općem proračunu Europske zajednice za obveze izdvajanja potrebne za provedbu, upravljanje i funkcioniranje IEE-a.

2. Faktor proporcionalnosti koji uređuje doprinos Hrvatske, dobiva se uspostavom omjera između bruto domaćeg proizvoda Hrvatske po tržišnim cijenama, stanovništva i bruto domaće potrošnje energije i zbroja bruto domaćih proizvoda po tržišnim cijenama, zbroja stanovništva i zbroja bruto domaće potrošnje energije država članica Europske unije i Hrvatske. U formuli se bruto domaći proizvod, stanovništvo i bruto domaća potrošnja energije mjere jednako kako bi se dobio omjer. Taj je omjer iskazan na sljedeći način: C=aGDP + aPOP + aGIEC. Taj se omjer izračunava na osnovi najnovijih statističkih podataka za istu godinu Statističkog ureda Europskih zajednica (Eurostat), koji su dostupni u vrijeme objave preliminarnog prijedloga proračuna Europske zajednice.

3. Financijska doprinos koju Hrvatska plaća u Opći proračun Europske unije za sudjelovanje u Programu je sljedeći:

364 000 EUR za 2007.

Indikativni iznosi za sljedeće godine osnivaju se na pretpostavci godišnjeg rasta BDP-a od 2,8 % za EU 27, odnosno 4,2 % za Hrvatsku te rasta GIEC-a od 1,2 % za EU 27, odnosno 1,7 % za Hrvatsku.

394 240 EUR za 2008.

494 480 EUR za 2009.

611 520 EUR za 2010

630 560 EUR za 2011.

734 720 EUR za 2012.

843 360 EUR za 2013.

4. Nakon stupanja na snagu Memoranduma o razumijevaju Komisija će Hrvatskoj poslati što je prije moguće sljedeće podatke zajedno s odgovarajućim dodatnim dokumentima:

– iznose obvezi izdvajanja u izjavi o rashodima preliminarnog prijedloga proračuna Europskih zajednica, koji odgovara IEE-u,

– procijenjeni iznos doprinosa koji proizlazi iz preliminarnog prijedloga proračuna, koji odgovara sudjelovanju Hrvatske u IEE u skladu sa stavcima 1., 2. i 3.

5. Jednom kad se opći proračun konačno usvoji, Komisija izjavom o rashodima koji odgovaraju sudjelovanju Hrvatske, izvještava Hrvatsku o konačnim iznosima iz prvog stavka.

6. Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane uz pripremu, izvedivost, razvoj i izvršenje projekata od zajedničkog interesa, kao i za razvoj i provedbu horizontalnih mjera predviđenih Programom.

7. Putne troškove i troškove dnevnica nastale sudjelovanjem hrvatskih predstavnika i stručnjaka kao promatrača u radu Odbora iz članka 46. stavka 1. točke (a) Odluke br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o osnivanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (Upravni odbor IEE-a), ili ostalim sastancima vezanim uz provedbu Programa Komisija naplaćuje na istoj osnovi i u skladu s postupcima važećim za predstavnike država članica Europske unije.

8. Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjuje se i na upravljanje doprinosom za Hrvatsku.

II. PLAĆANJE FINANCIJSKOG DOPRINOSA HRVATSKE

1. Po stupanju na snagu ovog Memoranduma o razumijevanju i početkom svake naredne proračunske godine, Komisija šalje Hrvatskoj poziv za plaćanje sredstava koja odgovaraju njenom doprinosu u troškovima obuhvaćenim ovim Memorandumom o razumijevanju.

2. Taj se doprinos plaća u eurima na bankovni račun Komisije za eure.

3. Hrvatska plaća svoj doprinos za godišnje troškove u skladu sa pozivom za plaćanje iznosa najkasnije tri mjeseca od datuma poziva. Za svako kašnjenje u plaćanju doprinosa Hrvatska za neplaćeni iznos od datuma dospijeća plaća zateznu kamatu. Kamatna stopa je stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne poslove refinanciranja, kako je objavljeno u seriji C Službenog lista Europskih zajednica, koja je važeća prvi kalendarski dan mjeseca u kojem nastupi datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotnih točaka. U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da može značajno ugroziti provedbu i upravljanje Programa, i ukoliko plaćanje ne uslijedi u roku od 20 radnih dana od dana kad Komisija Hrvatskoj pošalje službenu opomenu o neplaćanju, sudjelovanje Hrvatske u programu za predmetnu godinu privremeno se obustavlja. U slučaju da Hrvatska kasni s plaćanjem doprinosa, Komisija može privremeno obustaviti i plaćanje hrvatskim korisnicima.

DODATAK II.

FINANCIJSKA KONTROLA, NAPLATA I OSTALE MJERE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA

I. KONTROLE I MJERE ZAJEDNICE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA

1. Sukladno Uredbama (EZ-a, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. godine i (EZ-a, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. godine te drugim pravilima iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima programa osnovanim u Hrvatskoj osiguravaju službenicima Komisije, ili drugim osobama koje je Komisija ovlastila, provedbu financijskih ili drugih revizija, u bilo koje vrijeme u prostorijama korisnika i podizvođača.

2. Službenici Komisije i druge osobe koje je ovlastila Komisija imaju odgovarajući pristup mjestima, radovima i dokumentima, kao i svim informacijama, potrebnima za provedbu takvih revizija, uključujući i one u elektronskom obliku. Ovo pravo na pristup izričito se navodi u sklopljenim ugovorima kako bi se proveli instrumenti navedeni u ovome Memorandumu. Revizorski sud Europskih zajednica ima ista prava kao i Komisija.

3. U okviru ovog Memoranduma, Komisija/OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) ovlašten je za provedbu provjera i inspekcijskog nadzora na licu mjesta na državnom području Hrvatske, sukladno postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EC) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. godine.

Ove provjere i inspekcijski nadzori pripremaju se i provode u bliskoj suradnji s nadležnim hrvatskim tijelima ovlaštenima od hrvatskih vlasti, koje se pravodobno izvještava o cilju, svrsi i pravnom temelju tih provjera i inspekcijskih nadzora, kako bi mogli pružiti svu potrebnu pomoć.

Ako nadležne hrvatske vlasti tako žele, provjere i inspekcijski nadzori na licu mjesta mogu se provesti zajednički.

Ako sudionici programa odbiju izvršavanje provjere ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta, hrvatske vlasti, djelujući sukladno nacionalnim propisima, pružaju Komisijinim/OLAF-ovim inspektorima potrebnu pomoć u izvršavanju dužnosti pri provedbi provjera ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta.

Komisija/OLAF izvještava hrvatske vlasti što je prije moguće o bilo kakvim nepravilnostima ili sumnji na nepravilnosti koje su se pojavile tijekom provjere ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta. U svakom slučaju Komisija/OLAF treba obavijestiti gore spomenute vlasti o rezultatima provjera i inspekcijskih nadzora.

II. INFORMACIJE I SAVJETOVANJE

1. U cilju pravilne provedbe ovoga Dodatka, nadležna tijela u Hrvatskoj i u Zajednici redovito razmjenjuju informacije i, na traženje jedne od stranaka, provode savjetovanje.

2. Nadležna hrvatska tijela bez odgode izvješćuju Komisiju o bilo kojim činjenicama ili sumnji na nepravilnost koju su primijetili vezano uz sklapanje i provedbu ugovora tijekom primjene instrumenata navedenih u ovome Memorandumu.

III. ADMINISTRATIVNE MJERE I SANKCIJE

Ne dovodeći u pitanje primjenu hrvatskog kaznenog prava, Komisija može primijeniti administrativne mjere i sankcije u skladu s Uredbama (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. godine i (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. godine.

IV. NAPLATA DUGOVANJA

Odluke Komisije koje u okviru ovog Memoranduma osim za državu predviđaju novčanu obvezu i za pravne i/ili fizičke osobe bit će izvršene u Hrvatskoj. Izvršenje će se provoditi u skladu s pravilima građanskog postupka na snazi na području na kojem se provodi. Rješenje o izvršenju koje će donijeti državno tijelo imenovano od Vlade Republike Hrvatske i o čijem imenovanju će obavijestiti Komisiju, bit će priloženo odluci bez drugih formalnosti osim potvrde o vjerodostojnosti odluke. Kada se na zahtjev Komisije ove formalnosti okončaju, Komisija može započeti s provedbom odluke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, podnošenjem slučaja nadležnom sudskom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podliježe kontroli Suda pravde Europskih zajednica.

Odluke Suda Europskih zajednica sukladno arbitražnoj klauzuli iz ugovora u okviru ovog Memoranduma provodit će se u skladu s istim pravilima.

V. IZRAVNA RAZMJENA INFORMACIJA

Komisija će razmjenjivati informacije izravno sa sudionicima programa Inteligentna energija – Europski program II. u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima. Oni izravno mogu dostaviti Komisiji sve potrebne informacije i dokumentaciju koje su dužni dostaviti na osnovi instrumenata u skladu s ovim Memorandumom ugovora i sklopljenih radi njihove provedbe.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COMMUNITY PROGRAMME «INTELLIGENT ENERGY-EUROPE PROGRAMME OF THE COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME (2007 TO 2013)»

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia», of the one part, and

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the other part,

Whereas:

(1) the Framework Agreement between the Republic of Croatia and the European Community on the General Principles for the Participation of the Republic of Croatia in Community Programmes, which was signed on 22 November 2004 and entered into force on 22 August 2005 (hereinafter referred to as the «Framework Agreement»),1 establishes the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

(2) pursuant to Article 1 (2) of the Framework Agreement, Croatia shall be allowed to participate in Community Programmes established or renewed after the entry into force of the Agreement and which contain an opening clause which foresees the participation of Croatia,

(3) the Competitiveness and Innovation Framework Programme was established by Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 20062,

(4) pursuant to Article 4 (b) of Decision No 1639/2006/EC, accession countries and candidate countries benefiting from a pre-accession strategy, can participate in the decision in accordance with the general principles and conditions for the participation of those countries in Community programmes established in the respective Framework Agreements and Association Council Decisions;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the Intelligent Energy-Europe Programme, (hereinafter referred to as «the Programme), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement between the Republic of Croatia and the European Community on the General Principles for the Participation of the Republic of Croatia in Community Programmes, and under the terms and conditions referred to in this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006.

The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union

To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General budget of the European Communities in accordance with Article 3 below. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General budget of the European Communities for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.3

Article 4

REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving Croatia and the Commission. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

In accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities4 and Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation No 1605/20025 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits, on the basis of documents and on the spot, to be conducted at any time by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Article 5

FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the Parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the written notification through diplomatic channels by which the Republic of Croatia notifies the Commission that its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

Done at Brussels
on October 2, 2007

For the Republic of Croatia

Mr Branko Baričević

Ambassador extraordinary and plenipotentiary

Head of Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Done at Brussels
on October 3,2007

For the Commission,

On behalf of the European Community,

Mr Andris Piebalgs

Member of the
Commission for Energy

ANNEX I

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE INTELLIGENT ENERGY-EUROPE PROGRAMME (IEE) OF THE COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME (CIP)

I. CALCULATION OF CROATIA’S FINANCIAL CONTRIBUTION

1. The financial contribution to be paid by Croatia to the General budget of the European Communities to participate in the IEE shall be established annually in proportion to, and in addition to, the amount available that year in the General budget of the European Communities for commitment appropriations needed for the implementation, management and operation of the IEE.

2. The proportionality factor governing the contribution of Croatia shall be obtained by establishing the ratio between Croatia’s gross domestic product at market prices, population, and gross inland energy consumption and the sum of gross domestic products at market prices, the sum of population and the sum of gross inland energy consumption of the Member States of the European Union and Croatia. In the formula gross domestic product, population and gross inland energy consumption is weighted equally to arrive at the ratio. The ratio is expressed as follows: C = aGDP + aPOP + aGIEC. This ratio shall be calculated on the basis of the latest statistical data pertaining to the same year from the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), available at the time of publication of the preliminary draft budget of the European Union.

3. The financial contribution to be paid by Croatia to the General budget of the European Communities to participate in the Programme shall be the following:

EUR 364,000 for 2007

Indicative amounts for the following years are based on assumptions of annual GDP growth of 2.8% for the EU 27 and 4.2% for Croatia and annual GIEC growth of 1.2% for the EU 27 and 1.7% for Croatia.

EUR 394,240 for 2008

EUR 494,480 for 2009

EUR 611,520 for 2010

EUR 630,560 for 2011

EUR 734,720 for 2012

EUR 843,360 for 2013

4. The Commission shall communicate to Croatia, as soon as possible after the entry into force of the Memorandum of Understanding, the following information together with relevant background material:

– the amounts in the commitment appropriations in the statement of expenditures of the preliminary draft budget of the European Communities corresponding to the IEE;

– the estimated amount of the contributions derived from the preliminary draft budget, corresponding to the participation of Croatia in the IEE according to paragraphs 1,2 and 3.

5. Once the general budget has been finally adopted, the Commission shall communicate to Croatia, in a statement of expenditure corresponding to Croatia’s participation, the final amounts referred to in the first paragraph.

6. The contribution of Croatia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

7. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the Committee referred to in Article 46.1 (a) of Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing the Competitiveness and Innovation Framework Programme (the IEE Management Committee), or other meetings related to the implementation of the Programme, shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

8. The Financial Regulation applicable to the General budget of the European Communities shall apply to the management of the contribution of Croatia.

II. PAYMENT OF CROATIA’S FINANCIAL CONTRIBUTION

1. When this Memorandum of Understanding enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

2. That contribution shall be paid in Euro to a Euro denominated bank account of the Commission.

3. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Communities, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, participation of Croatia in the programme for the concerned year will be suspended. In case of a delay in the payment of the contribution by Croatia, the Commission may also suspend payment to Croatian beneficiaries.

ANNEX II

FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES

I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURESBY THE COMMUNITY

1. In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

3. Within the framework of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European Anti Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on Croatian territory, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent Croatian authorities designated by the Croatian authorities, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

If the Croatian authorities concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the Croatian authorities, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

Commission/OLAF shall report as soon as possible to the Croatian authorities any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent Croatian and Community authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

2. The competent Croatian authorities shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts concluded in application of the instruments referred to in this Memorandum.

III. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to application of Croatian criminal law, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of Croatia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.

Judgments given by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the Intelligent Energy-Europe II programme established in Croatia and with their subcontractors. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona osigurat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu na poziciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 310-02/07-01/04

Zagreb, 12. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !