Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 28.2.2007 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima ( IDABC )

HRVATSKI SABOR

23

Na temelju članak 88.L326873 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE O INTEROPERABILNOM PRUŽANJU EUROPSKIH PREKOGRANIČNIH ELEKTRONIČKIH USLUGA JAVNE VLASTI JAVNIM UPRAVAMA, PODUZETNICIMA I GRAĐANIMA (IDABC)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 7. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE O INTEROPERABILNOM PRUŽANJU EUROPSKIH PREKOGRANIČNIH ELEKTRONIČKIH USLUGA JAVNE VLASTI JAVNIM UPRAVAMA, PODUZETNICIMA I GRAĐANIMA (IDABC)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC), potpisan od strane Republike Hrvatske u Zagrebu 27. rujna 2006. godine, a od strane Europske komisije u Bruxellesu 26. listopada 2006. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE O INTEROPERABILNOM PRUŽANJU EUROPSKIH PREKOGRANIČNIH ELEKTRONIČKIH USLUGA JAVNE VLASTI JAVNIM UPRAVAMA, PODUZETNICIMA I GRAĐANIMA (IDABC)

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Hrvatska), s jedne strane, i

Komisija Europskih zajednica (u daljnjem tekstu: Komisija), u ime Europske zajednice, s druge strane,

time da:

(1) Okvirni sporazum od 22. studenoga 2004.1 između Republike Hrvatske i Europske zajednice uspostavlja opća načela za sudjelovanje Hrvatske u programima Zajednice, ostavljajući Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske da odrede posebne uglavke i uvjete, uključujući financijski doprinos, glede takvoga sudjelovanja u svakom pojedinom programu,

(2) je Program IDABC ustanovljen Odlukom Europskoga parlamenta i Vijeća broj 2004/387/EC od 21. travnja 2004.2

SPORAZUMJELE SU KAKO SLIJEDI

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska sudjeluje u Programu IDABC (u daljnjem tekstu Program), u skladu s uvjetima postavljenim Okvirnim sporazumom od 22. studenoga 2004. između Europske unije i Hrvatske o općim načelima za sudjelovanje Hrvatske u programima Zajednice, a prema odredbama i uvjetima navedenim u člancima od 2. do 4. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

ODREDBE I UVJETI GLEDE SUDJELOVANJA U PROGRAMU

1. Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Programa sukladno ciljevima, mjerilima, postupcima i rokovima određenim Odlukom broj 2004/387/EC.

2. Odredbe i uvjeti primjenjivi na podnošenje, ocjenu i odabir prijava od strane onih institucija, organizacija i pojedinaca iz Hrvatske koji se imaju pravo natjecati, bit će isti onima primjenjivima na institucije, organizacije i pojedince iz država članica Europske unije koji se imaju pravo natjecati.

3. Hrvatska će za sudjelovanje u Programu svake godine uplaćivati financijski doprinos u Opći proračun Europske unije sukladno članku 3. ovoga Memoranduma.

4. Financijski doprinos Hrvatske glede svoga sudjelovanja i u provedbi Programa pridodaje se iznosu koji se svake godine u Općem proračunu Europske unije namjenjuje izdvajanju radi ispunjavanja financijskih obveza proizišlih iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, upravljanje i izvršavanje Programa.

5. U postupcima koji se odnose na zahtjeve, ugovore i izvješća, kao i za druge upravne stvari rabit će se jedan od službenih jezika Zajednice.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske sadržana su u Dodatku I.

Dio toga financijskog doprinosa može se financirati odgovarajućim instrumentima vanjske pomoći Zajednice, ako Hrvatska to zatraži.3

Članak 4.

IZVJEŠTAVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Suda revizora Europskih zajednica u odnosu na praćenje i ocjenjivanje Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu će se neprekidno nadzirati na partnerskoj osnovi koja uključuje Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska će Komisiji podnositi mjerodavne izvještaje te sudjelovati i u drugim konkretnim aktivnostima koje Zajednica organizira u tom kontekstu.

U skladu s Uredbama (EC, Euratom) broj 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EC, Euratom) broj 2342/2002 od 23. prosinca 2002. kao i drugim pravilima navedenim u ovom Memorandumu o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima programa utemeljenih u Hrvatskoj omogućit će financijsku ili drugu reviziju na temelju dokumenata te na licu mjesta, a koju predstavnici Komisije ili druge osobe koje Komisija ovlasti mogu provesti u bilo kojem trenutku.

Predstavnici Komisije ili druge osobe koje ovlasti Komisija imat će odgovarajući pristup dokumentima kao i svim drugim informacijama kako bi obavili takve revizije, uključujući i one u elektroničkom obliku. Ovo pravo na pristup bit će izrijekom navedeno u ugovorima sklopljenim radi provedbe instrumenata navedenih u ovome Memorandumu. Sud revizora Europskih zajednica imat će ista prava kao Komisija.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju se primjenjuje tijekom trajanja Programa.

Ipak, odluči li Europska zajednica produljiti trajanje bez nekih značajnih promjena u Programu, ovaj Memorandum će se odgovarajuće i automatski produljiti, ako ga ni jedna strana ne otkaže u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o produljenju.

Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u trenutku prestanka nastavljaju se do završetka pod uvjetima određenim ovim Memorandumom o razumijevanju, kao i sve ugovorne odredbe koje se odnose na te projekte i aktivnosti.

Dodatak I. je sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti ili dopuniti u pisanom obliku uz pristanak stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na dan kada Komisija primi pisanu obavijest da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni hrvatskim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Memoranduma.

U Zagrebu,

27. rujna 2006. godine

Za Vladu Republike Hrvatske

Miroslav Kovačić,
državni tajnik Središnjeg
državnog ureda za e-Hrvatsku
Vlade Republike Hrvatske

U Bruxellesu,

26. listopada 2006. godine

Za Komisiju, u ime Europske zajednice,

Günter Verheugen,
član Komisije za poduzetništvo i industriju

DODATAK I.

PRAVILA KOJA UREĐUJU FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE U PROGRAMU IDABC

1. Financijski doprinos koji Hrvatska ima uplatiti u Opći proračun Europske unije za sudjelovanje u Programu, bit će sljedeći:

– za 2006. godinu = 31 331 EUR,

– za 2007. godinu = 102.366 EUR,

– za 2008. godinu = 110.162 EUR,

– za 2009. godinu = 117.958 EUR.

2. Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane za pripremu, izvedivost, razvitak i provedbu projekata od zajedničkog interesa, kao i za razvitak i provedbu vodoravnih mjera predviđenih Programom.

3. Putni troškovi i troškovi dnevnica predstavnika i stručnjaka iz Hrvatske u svrhu sudjelovanja kao promatrača u radu vijeća navedenog u članku 11. Odluke broj 2004/387/EC ili na drugim sastancima u svezi s provedbom Programa, Komisija nadoknađuje na jednak način i u skladu s postupcima koji su na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

4. Financijska uredba koja se primjenjuju na Opći proračun Europske unije primjenjuju se i na upravljanje financijskim doprinosom Hrvatske.

5. Kad Memorandum o razumijevanju stupi na snagu kao i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija će Hrvatskoj poslati poziv za uplatom sredstava koja odgovaraju njezinom doprinosu za troškove pokrivene ovim Memorandumom o razumijevanju.

6. Isti doprinos se ima uplatiti u eurima na bankovni račun Komisije vođen u eurima.

7. Hrvatska uplaćuje svoj doprinos za godišnje troškove u skladu s pozivom za uplatu sredstava, ne kasnije od tri mjeseca od dana poziva. Svako kašnjenje s plaćanjem doprinosa povećava dospjele obveze za kamate na neplaćeni iznos od dana dospijeća. Kamatna stopa jest ona stopa koju primjenjuje Središnja europska banka za svoje glavne poslove refinanciranja, kao što je objavljeno u nizu C Službenoga glasnika Europske unije na snazi prvoga kalendarskog dana u mjesecu u kojemu pada nadnevak dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda. U slučaju da je kašnjenje s uplatom doprinosa takvo da može značajno ugroziti provedbu i upravljanje Programom, kao i u slučaju neplaćanja 20 (dvadeset) radnih dana nakon što Komisija službeno pošalje požurnicu Hrvatskoj, sudjelovanje Hrvatske u Programu u predmetnoj godini će se obustaviti.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COMMUNITY PROGRAMME ON THE INTEROPERABLE DELIVERY OF PAN-EUROPEAN eGOVERNMENT SERVICES TO PUBLIC ADMINISTRATIONS, BUSINESSES AND CITIZENS (IDABC)

The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the one part, and

The Government of the Republic of Croatia, hereinafter referred to as «Croatia», of the other part,

Whereas:

(1) The Framework Agreement of 22 November 20041 between the European Community and Croatia establishes the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

(2) The IDABC programme was established by Decision No 2004/387/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 20042

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the IDABC programme, (hereinafter called the «Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and Croatia on the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Article 2 – 4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

1. Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Decision No 2004/387/EC.

2. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

3. To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

4. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

5. One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.3

Article 4

REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits, on the basis of documents and on the spot, to be conducted at any time by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Article 5

FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme.

Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities.

The annex forms an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum shall enter into force on the day on which the Commission receives a notification that the requirements by Croatian legislation for complying with the Memorandum are fulfilled.

Done at Zagreb

On 27th September 2006

For the Government of Croatia

Mr. Miroslav Kovačić
State Secretary of Central
State Administrative Office for e-Croatia of the Government
of the Republic of Croatia

Done at Brussels

on 26th October 2006

For the Commission, on behalf of the European Community,

Mr. Günter Verheugen
Member of the Commission for Enterprise and Industry

ANNEX I

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF CROATIA IN THE IDABC PROGRAMME

1. The financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be the following:

– EUR 31 331 for the year 2006,

– EUR 102 366 for the year 2007,

– EUR 110 162 for the year 2008,

– EUR 117 958 for the year 2009.

2. The contribution of Croatia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 11 of the Decision No 2004/387/EC or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

5. When this Memorandum of Understanding enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

6. That contribution shall be paid in Euro to a Euro denominated bank account of the Commission.

7. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, participation of Croatia in the programme for the concerned year will be suspended.

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, planirat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za 2007. i sljedeće tri godine.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležan je Središnji državni ured za e-Hrvatsku.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 650-02/07-01/01

Zagreb, 2. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !