Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država... - ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 27.10.2005 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi s korištenjem zračnog prostora, poligona, zračnih i pomorskih luka i objekata za obuku od strane američkih oružanih snaga u Europi

HRVATSKI SABOR

105

Na temelju članka 88.L282462 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJE DJELUJE U IME VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U VEZI S KORIŠTENJEM ZRAČNOG PROSTORA, POLIGONA, ZRAČNIH I POMORSKIH LUKA I OBJEKATA ZA OBUKU OD STRANE AMERIČKIH ORUŽANIH SNAGA U EUROPI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi s korištenjem zračnog prostora, poligona, zračnih i pomorskih luka i objekata za obuku od strane američkih oružanih snaga u Europi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. listopada 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3068/2

Zagreb, 11. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJE DJELUJE U IME VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U VEZI S KORIŠTENJEM ZRAČNOG PROSTORA, POLIGONA, ZRAČNIH I POMORSKIH LUKA I OBJEKATA ZA OBUKU OD STRANE AMERIČKIH ORUŽANIH SNAGA U EUROPI

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi s korištenjem zračnog prostora, poligona, zračnih i pomorskih luka i objekata za obuku od strane američkih oružanih snaga u Europi (u daljnjem tekstu: Memorandum), potpisan u Ramsteinu AB GE 15. srpnja 2004., u izvorniku na engleskom i hrvatskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJE DJELUJE U IME VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U VEZI S KORIŠTENJEM ZRAČNOG PROSTORA, POLIGONA, ZRAČNIH I POMORSKIH LUKA I OBJEKATA ZA OBUKU OD STRANE AMERIČKIH ORUŽANIH SNAGA U EUROPI

Vlada Republike Hrvatske i Europsko zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu: »Stranke«),

RAZMATRAJUĆI svoja prethodna iskustva i plodonosnu suradnju na području obrane,

NAGLAŠAVAJUĆI činjenicu da će se spone prijateljstva i suradnje i dalje razvijati i jačati pod načelom zajedničkih i općih interesa te da će promicati zajedničke interese obiju država, kao i mir i sigurnost u svijetu,

POTVRĐUJUĆI primjenjivost ovoga Sporazuma između država Stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir u vezi sa Sporazumom o pravnom položaju njihovih snaga (PfP SOFA), od 19. lipnja 1995., a glede svih pitanja koja se u navedenom Sporazumu spominju, te sveukupnog osoblja Sjedinjenih Američkih Država koje se u Republici Hrvatskoj nalazi u vezi s ovim Sporazumom,

U ŽELJI da se ojača vojna suradnja, te unaprijedi interoperabilnost, spremnost i učinkovitost njihovih oružanih snaga, složili su se na sljedeći način:

Članak I.

Svrha i područje primjene

Svrha ovoga Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država, koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država koje predstavlja Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država, jest utvrđivanje uvjeta pod kojima se Sjedinjenim Američkim Državama za svrhu obuke i vježbi dopušta korištenje zračnog prostora, zračnih luka, poligona, pomorskih luka i objekata za obuku, koje je odredila Republika Hrvatska, a što se temelji na prijedlozima koje je izložila Skupina za zajedničko planiranje i upravljanje u skladu s ovim Memorandumom.

Članak II.

Pojmovi

CSAG

Combined Scheduling and Administration Group – Skupina za zajedničko planiranje i upravljanje. Vidi članke IV i V.

EUCOM

United States European Command – Europsko zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država

MOU

Memorandum of Understanding – Memorandum o suglasnosti između Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država glede korištenja zračnog prostora, poligona, zračnih i pomorskih luka i objekata za obuku od strane snaga Sjedinjenih Američkih Država u Europi

PfP SOFA

Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog saveza i drugih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir u vezi sa statusom njihovih snaga. Članak I. ovoga Sporazuma uključuje tekst NATO SOFA-e.

NATO

SOFA

Sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga

CCL

Croatia Control, Croatian Air Navigation Services, Limited-Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

FIR

Flight Information Region-Područje letnih informacija

RH

Država primateljica, Vlada Republike Hrvatske

SAD

Država šiljateljica, Vlada Sjedinjenih Američkih Država

VU

Visiting Unit – Gostujuća postrojba, uključuje članove Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država te civilnu sastavnicu koja prati Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, u skladu s ovim Memorandumom

Članak III.

Osoblje

1. Po dolasku na teritorij Republike Hrvatske, članovi VU-a uživat će status u skladu s odredbama članka III. NATO SOFA-e, kako je to određeno člankom I. PfP SOFA-e. Osoblje VU-a je po ulasku ili izlasku s teritorija države šiljateljice obvezno imati:

a) važeću putovnicu ili identifikacijsku ispravu izdanu od strane SAD, koja sadrži ime i prezime, datum rođenja, čin i broj (ako ga ima), vrstu službe i sliku. Istu putovnicu ili identifikacijsku ispravu moraju pokazati na zahtjev nadležnih vlasti RH.

b) VU će najmanje 48 sati prije dolaska na teritorij RH, za aktivnosti utemeljene ovim MOU, dostaviti podatke o broju osoblja, vozila, zrakoplova i brodova koji ulaze na hrvatski teritorij zbog sudjelovanja u aktivnostima vojne obuke.

2. RH će bez provjere vozačkih sposobnosti ili plaćanja pristojbi kao važeće prihvatiti vozačke dozvole koje je izdalo nadležno vojno ili civilno tijelo SAD-a, ili bilo koje od njezinih zamjenskih tijela, u skladu s odredbama članka IV. NATO SOFA-e.

3. RH će osigurati zaštitu i sigurnost osoblja Sjedinjenih Američkih Država prema prosudbi nadležnih tijela RH, dok će bilo koja dodatna sigurnosna mjera koju se osigura na zahtjev SAD-a biti provedena i naplaćena kako su to međusobno unaprijed dogovorile Stranke.

4. VU ima pravo poduzeti sve antiterorističke mjere, kao i one za zaštitu snaga kako je predviđeno u NATO SOFA-i. VU ima pravo održavati red u svim vojnim taborima, objektima ili drugim prostorijama u kojima su smješteni. VU može poduzimati odgovarajuće mjere kako bi osiguralo održavanje reda i sigurnosti na takvim prostorima. Izvan tih prostora VU će djelovati samo u dogovoru ili zajedno s vlastima RH.

Članak IV.

Aktivnosti vojne obuke

1. CSAG će biti koordinacijsko tijelo za aktivnosti vojne obuke. CSAG će svesti na najmanju moguću mjeru nepovoljne učinke aktivnosti vojne obuke na javne i ekonomske aktivnosti, zdravlje ljudi, prirodu te okoliš u RH.

2. RH ima prioritet s obukom i pitanjima u slučaju spora.

3. VU će imati kontrolirani pristup bez pratnje u zračni prostor, zračne baze, na poligone, pomorske luke i objekte za obuku koji su odobreni za obuku VU-a. Detaljna pravila i standardni operativni postupci (SOP-standard operating procedures), temeljeni na postojećim propisima RH, utvrdit će se provedbenim sporazumima u skladu sa zahtjevima CSAG-a.

4. VU će koristiti zračni prostor namijenjen za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova, a koji je objavljen na način uobičajen u zrakoplovstvu (AIP) za njihovu praktičnu obuku, uključujući operacije po danu i noći te operacije na visokim i malim visinama.

5. VU će platiti troškove za usluge koje im pružaju civilni subjekti prema javno objavljenim tarifama ili sklopljenim sporazumima, osim za korištenje vojnih objekata i infrastrukture Ministarstva obrane RH i OS RH. Zrakoplovi u vlasništvu ili koji se koriste od strane ili u ime VU-a neće podlijegati plaćanju pristojbi za slijetanje ili parking u hrvatskim vojnim bazama niti naknadi za prelete ili zračnu navigaciju dok su u hrvatskom zračnom prostoru.

Članak V.

Skupina za zajedničko planiranje i upravljanje

1. Ovim MOU osniva se CSAG, združeni stručni tim, sastavljen od hrvatskih i američkih predstavnika. Hrvatski predstavnici u CSAG-u su stalni i povremeni članovi čija će zadaća biti koordinacija svih pitanja vezanih za nadzor poligona, operativnih postupaka te planske i operativne provedbe operacija Snaga Sjedinjenih Američkih Država.

2. Hrvatski stalni predstavnici i njihovi zamjenici u CSAG-u imenovat će se iz:

– Ministarstva obrane Republike Hrvatske – voditelj tima,

– Ministarstva unutarnjih poslova,

– Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka,

– Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

– Ministarstva vanjskih poslova,

– Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

3. Američki stalni predstavnici i njihovi zamjenici u CSAG-u imenovat će se iz:

– Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu,

– Zračnih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Europi,

– Pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Europi,

– Snaga Mornaričkog pješaštva Sjedinjenih Američkih Država u Europi,

– Kopnenih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Europi,

– Zapovjedništva za posebne operacije u Europi.

4. Voditelj hrvatske skupine bit će predsjednik CSAG-a i voditelj hrvatske strane. Glavni predstavnik američke strane bit će dopredsjednik u skladu s Poslovnikom o radu CSAG-a.

Stručnjaci za pojedina područja, a koji nisu članovi CSAG-a, mogu sudjelovati na zahtjev CSAG-a, ukoliko određena misija to bude zahtijevala.

5. CSAG će biti odgovoran za:

a. Dogovaranje načina i parametara uporabe već objavljenih zona i koridora koje koriste hrvatski vojni zrakoplovi te utvrđivanje prijedloga geografskih granica za pojedinačne poligone za obuku i zračnih koridora, uključujući i skiciranje koridora za niske letove i područja operacija, a na temelju hrvatske zakonske regulative te poštujući rokove propisane od strane ICAO-a,

b. Utvrđivanje dugoročnih planova i SOP-ova za obuku i vježbe,

c. Usklađivanje odobrenih združenih operacija zahtjeva obuke,

d. Koordinaciju i usklađivanje odobrenih aktivnosti u zračnom prostoru nadležnosti FIR Zagreb, sukladno članku III., stavku 1. ovoga MOU, te u skladu s Poslovnikom o radu CSAG-a.

e. Izradu nacrta provedbenih sporazuma temeljenih na ovom MOU.

Članak VI.

Planiranje

1. RH će odobriti godišnji plan temeljen na prijedlogu CSAG-a, koji će uključivati raspored s predloženim planom vježbi i koji će se po potrebi ažurirati ili mijenjati. Godišnji plan bit će odobren sukladno nacionalnom zakonodavstvu RH. Kada se mijenja datum planirane vježbe, VU će izvijestiti RH o svojim zahtjevima najkasnije deset dana od početka tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec.

2. Obavijesti i obrasce o zahtjevima za korištenje poligona, zabranjenih, uvjetno zabranjenih i opasnih područja VU će u skladu s planom CSAG-a podnositi u Operativno središte HRZ-a i PZO-a. Ukoliko VU podnese zahtjev za korištenje poligona u razdoblju koje je već dodijeljen na korištenje hrvatskim Oružanim snagama, Operativno središte HRZ i PZO će predložiti bilo koji od dostupnih poligona, odbiti zahtjev VU-a ili odgoditi planiranu aktivnost.

Članak VII.

Objavljivanje zrakoplovnih informacija

CCL će na zahtjev Operativnog središta HRZ-a i PZO-a javno obznaniti sve relevantne informacije vezane za strukturu i organizaciju zračnog prostora i odgovarajuće postupke za provođenje odobrene obuke i vježbe putem standardnih publikacija na način uobičajen u zrakoplovstvu, sukladno s ICAO standardima, odredbama nacionalnih zakona i pripadajućih pravilnika.

Članak VIII.

Procedure za ulazak, izlazak i korištenje zračnog prostora Područja letnih informacija Zagreb

VU će primjenjivati GAT postupke za ulazak, izlazak i korištenje zračnog prostora FIR Zagreb, s izuzetkom posebno određenoga zračnog prostora (R, D, TSA i Low Level Corridors) koji će koristiti kao OAT, a što će biti utvrđeno posebnim provedbenim sporazumom s CCL-om.

Članak IX.

Postupci za korištenje zračnih i pomorskih luka, poligona i objekata za obuku

1. Korištenje zračnih i pomorskih luka, poligona i objekata za obuku bit će u skladu s provedbenim sporazumima i standardnim operativnim procedurama koje usklađuje CSAG. Oružane snage Republike Hrvatske imaju prioritet u pravu na korištenje.

2. O korištenju civilnih zračnih luka VU izravno će pregovarati s operatorima aerodroma, a o korištenju civilnih pomorskih luka VU izravno će pregovarati s lučkom upravom i ovlaštenim koncesionarom. O svakom sklopljenom sporazumu CSAG će biti izviješten, te će mu biti i proslijeđen. Zrakoplovi i brodovi različiti od redovitih komercijalnih zrakoplova i brodova, a koje koristi Vlada Sjedinjenih Američkih Država u vezi s aktivnostima iz ovog MOU u Republici Hrvatskoj, bit će oslobođeni carinskih pristojbi, carinskih kontrola i poreza. VU neće platiti troškove preleta, zračne ili pomorske navigacije. Korištenje civilnih zračnih i pomorskih luka ne smije ugrožavati sigurnost i redovito odvijanje civilnog prometa.

Članak X.

Financijska pitanja

1. Financijske obveze Stranaka u ovom MOU ovisit će o raspoloživosti dodijeljenih novčanih sredstava u skladu s pripadajućim državnim zakonima.

2. Troškovi će biti usuglašeni po načelu »slučaj po slučaj« unutar CSAG-a, a u skladu s PfP SOFA-om. Troškovi VU-a za korištenje vojnih poligona, dobara i usluga neće biti veći od onih koje za iste namjene plaćaju i hrvatske Oružane snage.

Članak XI.

Izvođenje manjih konstrukcija

Kako bi zadovoljila svoje potrebe za obuku i sigurnost, VU može izvesti manju konstrukciju na ili blizu objekata za obuku u Slunju i Gašincima, na uzletištu u Puli, Zadru i Udbini (koja ne ugrožava sigurnost letenja) te u lučkim objektima u Splitu, Rijeci i Dubrovniku.

Pojedinosti koje se tiču manjih konstrukcija bit će dijelom izdvojenog sporazuma između Stranaka.

Članak XII.

Sigurnost letenja, istrage nesreća i katastrofa, operacije traganja i spašavanja

1. Za vrijeme izvođenja svojih operacija, VU će poštivati zakonodavstvo RH.

2. Povjerenstvo za istraživanje nesreća iz članka 124.L282460 Zakona o zračnom prometu RH (»Narodne novine« br. 132/98), a u dodatku članovima koje je imenovalo Ministarstvo obrane, uključivat će predstavnike VU-a. Ova odredba ne sprječava mogućnost neovisne i istodobne istrage od strane VU-a, premda su nalazi navedenog Povjerenstva jedini bitni nalazi za RH.

3. U slučaju nesreće zrakoplova koja bi uključivala i opremu ili osoblje VU-a, VU i RH u potpunosti će surađivati u operacijama traganja i spašavanja, pri čemu će osiguravati područje mjesta nesreće, te ujedno u provođenju istrage vezane za aktivnosti iz ovoga MOU. Nadležna tijela RH imat će primarnu odgovornost za utvrđivanje prikladnih sigurnosnih mjera za samo područje mjesta nesreće. Bude li potrebno, VU će se uskladiti s RH u vezi s bilo kakvom istragom nesreće. VU će imati pravo na promatrača koji će nazočiti bilo kojoj istrazi koju provodi RH. VU i RH imat će neograničenu mogućnost ulaska na mjesto nesreće. VU će zadržati nadzor nad bilo kakvim oštećenim vlasništvom VU, te će imati pravo na provođenje dodatnih mjera osiguranja u unutarnjem perimetru mjesta nesreće, pravo i obvezu na uklanjanje oštećenog vlasništva VU-a. VU i RH će surađivati u razmjeni informacija vezanih za bilo kakvu nesreću. Povjerljivi sigurnosni materijali o istrazi neće se javno obznaniti. VU će imati preslik bilo kojeg izvješća o nesreći koju sastavi nadležno tijelo RH, a koja se odnosi na snage VU-a i aktivnosti vezane za ovaj MOU.

a. RH će osigurati svu potrebnu pomoć kako bi osigurao koordinaciju za potrebnu kopnenu ili zračnu medicinsku evakuaciju osoblja VU-a u medicinske objekte RH.

b. RH će osigurati zbrinjavanje i njegu sveukupnog osoblja VU-a kojemu treba medicinska potpora RH.

c. RH će osigurati medicinski siguran povratak bilo kojeg od osoblja VU-a, koje ostane na liječenju u medicinskom objektu RH u trenutku prestanka bilo kakve vojne aktivnosti.

d. VU će skupiti, prevesti i odložiti sav medicinski otpad proizveden u vezi s medicinskim uslugama za vrijeme vojnih aktivnosti VU-a.

e. Troškovi vezani za ove operacije pokriveni su člankom X. ovoga MOU.

4. Sporovi glede sigurnosti letenja, zrakoplovnih nesreća ili istraga katastrofa te operacija traganja i spašavanja koje nisu riješile same Stranke proslijedit će se na razini CSAG-a, poštujući zakone i propise RH, i u načelu odredbe NATO STANAG-a 3531 o sigurnosti istraga i izvješćivanja o nesrećama/događajima koji uključuju vojne zrakoplove i/ili projektile.

Članak XIII.

Pitanja žrtava

U slučaju ozljede ili smrti stanovnika RH za vrijeme aktivnosti VU-a, u kojem je možda sudjelovalo osoblje VU-a, liječnik iz RH obavit će pregled ili obdukciju u vrijeme i na mjestu koje će odrediti RH. Liječnik ili drugi odgovarajući medicinski stručnjak iz VU-a imat će pravo nazočiti i promatrati pregled ili obdukciju. Ukoliko VU to zatraži, RH će joj osigurati preslik izvješća o pregledu ili obdukciji.

Članak XIV.

Zaštita prirode i okoliša

1. Zaštita prirode i okoliša predstavlja poseban interes RH, i njemu će se pridati posebna pozornost.

2. VU će poštivati zakonodavstvo RH koje regulira pitanja zaštite okoliša.

3. Za vrijeme provedbe aktivnosti, sljedeće radnje neće biti dozvoljene bez posebnog odobrenja RH:

a. Preleti i korištenje zračnog prostora i kopnenih i/ili pomorskih prostora Nacionalnih parkova Brijuni, Risnjak, Sjeverni Velebit, Plitvička jezera, Paklenica, Kornati, Krka i Mljet, parkova prirode Medvednica, Telašćica, Papuk, Učka, Žumberak-Samoborsko gorje, Kopački rit, Lonjsko polje, Vransko jezero i Biokovo; rezervata divljači te ornitoloških i zooloških rezervata.

b. Preleti preko Parka prirode Velebit na visini manjoj od 3000 m iznad terena (FL 120);

c. Spaljivanje otpada,

d. Namjerno ispuštanje goriva, neiskorištenog i neispaljenog i drugog oružja u okolišu, izvan prostora izričito određenih za tu svrhu.

4. Prije prve upotrebe poligona RH Ministarstvo obrane RH i VU-a izvest će početni pregled okoliša za svaki poligon.

5. U slučaju iznenadnog onečišćenja u okolišu, VU će putem Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država o tome odmah izvijestiti voditelje:

a. Stožera za provedbu Plana intervencija u slučaju iznenadnog onečišćenja mora u RH,

b. Državnog Eko-stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša,

c. Stožera za provedbu Državnog plana za zaštitu voda.

Članak XV.

Štete

1. Bilo kakva potraživanja naknade štete nastale kao posljedice aktivnosti iz ovoga MOU bit će vođena u skladu s odredbama članka VIII. NATO SOFA-e.

2. VU se obvezuje odmah nakon iznenadnog onečišćenja okoliša pristupiti sanaciji i uređenju onečišćenog okoliša u koordinaciji s ovlaštenim stručnim institucijama RH.

Članak XVI.

Izvješćivanje javnosti

1. CSAG je nadležan za pripreme svih informativnih materijala namijenjenih javnosti i tijelima državne uprave glede aktivnosti koje se izvode u skladu s ovim MOU.

2. Sve informacije koje se trebaju javno obznaniti u RH odobrit će nadležna tijela RH, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu i relevantne službe VU-a.

Članak XVII.

Nadležnost

Nadležno tijelo za provođenje ovoga MOU u RH je Ministarstvo obrane RH.

Članak XVIII.

Provedbeni sporazumi

Stranke mogu sklopiti zasebne provedbene sporazume kako bi omogućile izvršenje ovoga MOU. Takve provedbene sporazume sklopit će Ministarstvo obrane, a supotpisat će ih ovlašteni predstavnici trgovačkog društva ili ministarstva koje je nadležno za pojedinačne sporazume koji su u pitanju.

Članak XIX.

Trajanje Memoranduma

Ovaj MOU ostaje na snazi za razdoblje od pet godina od dana stupanja na snagu. Nakon toga trajanje mu može biti produženo za isto vremensko razdoblje, osim ako jedna od Stranaka u pisanom obliku diplomatskim putem ne izvijesti drugu Stranku o svojoj namjeri da ga otkaže, ili pak izrazi svoju želju za postizanjem novog MOU. Svaka od stranaka može u svako doba otkazati ovaj MOU nakon prve godine dana. Obavijest o otkazu ili sklapanju novog MOU mora se dostaviti u pisanom obliku diplomatskim putem najkasnije šest mjeseci unaprijed.

Članak XX.

Izmjene Memoranduma

Ovaj MOU može se izmijeniti ili dopuniti u bilo koje vrijeme i uz uzajamni pristanak obiju Stranaka. Izmjene i dopune moraju biti u pisanom obliku i uključivati puni naziv i datum sklapanja MOU koji se izmjenjuje.

Članak XXI.

Rješavanje sporova

Bilo kakvi sporovi glede tumačenja ili primjene ovoga MOU riješit će se konzultacijama između Stranaka, te se neće upućivati na rješavanje trećoj strani, domaćem ili međunarodnom sudu. U slučaju neusklađenosti ovoga MOU i PfP SOFA-e, mjerodavna je PfP SOFA.

Članak XXII.

Stupanje na snagu

Ovaj Memorandum stupit će na snagu danom primitka zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom se stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni uvjeti propisani nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Prihvativši gore navedene odredbe, dolje potpisani i propisno ovlašteni predstavnici Stranaka potpisali su ovaj MOU.

Potpisano u Ramsteinu AB GE dana 15. srpnja 2004., u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA EUROPSKO ZAPOVJEDNIŠTVO

REPUBLIKE HRVATSKE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

dr. sc. Jelena Grčić Polić, v. r. Vern Findley II, v. r.

pomoćnica ministra obrane brigadni general

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Memorandum nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/04-03/01

Zagreb, 6. listopada 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država... -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !