Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 04.08.2010 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1498 (2004) - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima

HRVATSKI SABOR

85

Na temelju članka 88.L606084 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE O IZMJENAMA I DOPUNAMA OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE ODNOSI NA F/P 1498 (2004) – PROJEKT IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1498 (2004) – Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE O IZMJENAMA I DOPUNAMA OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE ODNOSI NA F/P 1498 (2004) – PROJEKT IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1498 (2004) – Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, potpisan u Zagrebu 1. veljače 2010. i Parizu 19. veljače 2010., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

F/P 1498 (2004)

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE O IZMJENAMA I DOPUNAMA OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE ODNOSI NA F/P 1498 (2004) – PROJEKT IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA

REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Ministarstvu financija (dalje u tekstu »Zajmoprimac«), s jedne strane

i

RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE, međunarodna organizacija, Pariz (dalje u tekstu »CEB«), s druge strane,

• s obzirom na molbu članice podnesenu 10. kolovoza 2004. od strane Vlade Republike Hrvatske,

• s obzirom na Rezoluciju Upravnog vijeća CEB-a: 1480 (2004),

• s obzirom na Okvirni ugovor o zajmu potpisan 15. prosinca 2004. između ranije spomenutih stranaka i koji je stupio na snagu 19. srpnja 2005. nakon potvrđivanja od strane Hrvatskoga sabora,

• s obzirom na zahtjev Ministarstva financija Republike Hrvatske podnesen 10. lipnja 2008. da se ponovno odrede ukupni troškovi i financijski plan Projekta te da se na odgovarajući način izmjeni i dopuni Okvirni ugovor o zajmu,

• s obzirom na odluku Upravnog vijeća od 20. studenoga 2008. kojom se odobrava gore spomenuti zahtjev,

• s obzirom na Treći protokol uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe,

• s obzirom na članke Pravila o zajmovima CEB-a, iz studenoga 1999.,

sporazumjele su se, ovim Ugovorom, izmijeniti i dopuniti sljedeće odredbe Okvirnog ugovora o zajmu sklopljenog 15. prosinca 2004.:

Dodatak 1 zamjenjuje se novom primjenjivom verzijom koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora.

Dodatak 4 zamjenjuje se novom primjenjivom verzijom koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora.

Svi članci Okvirnog ugovora o zajmu sklopljenog 15. prosinca 2004., će se tumačiti u skladu s izmijenjenim Projektom i financijskim planom kako je navedeno u izmijenjenom Dodatku 1 koji se nalazi u prilogu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom kada CEB primi obavijest, diplomatskim putem, kojom Zajmoprimac obavještava CEB da su okončani unutarnji pravni postupci predviđeni zakonodavstvom Zajmoprimca za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Zagreb, 1. veljače 2010.

Za Republiku Hrvatsku

________________________

(Potpis)

IME: Ivan Šuker, v. r.

TITULA: potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske

ministar financija

Pariz, 19. veljače 2010.

Za Razvojnu banku Vijeća Europe

______________________

(Potpis)

IME: Imre Tarafás, v. r.

TITULA: viceguverner

Izmijenjeni DODATAK 1

OPIS PROJEKTA

I.

F/P:

1498 (2004)

Zajmoprimac:

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija

Datum odobrenja Upravnog vijeća:

18. studenoga 2004. i 20. studenoga 2008.

Odobreni iznos:

193.364.371,00 HRK

II.

Područje utjecaja:

Ruralna modernizacija putem izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima

Planirani radovi:

Ulaganje u vodoopskrbu, kanalizaciju, socijalnu skrb, zdravstvenu skrb i obrazovanje

Lokacija:

Hrvatski otoci

Ukupni troškovi Projekta:

386.728.743,00 HRK

Indikativni financijski plan

CEB: 50% Vlada Republike Hrvatske: 50%

Raspored radova:

2004. – 2011.

III.

Kriteriji prihvatljivosti:

CEB može financirati infrastrukturu kao što su:

• mreže za opskrbu pitkom vodom

• mreže za opskrbu električnom energijom i plinom

• sustav lokalnog prijevoza

• izgradnja ili popravak cesta

• mreže za navodnjavanje

• objekti socijalne skrbi i kulturni objekti

• ruralno stambeno zbrinjavanje (ograničeno na glavne boravišne objekte) i objekti za seoski turizam na malim obiteljskim gospodarstvima manjim od 5 hektara

Projekti koji uključuju planove izgradnje brana i odgovarajuće infrastrukture za navodnjavanje prihvatljivi su u slučaju ispunjenja sljedećih uvjeta:

– nema prisilnog preseljenja stanovništva

– svladani su negativni učinci na okoliš

Ako određeni vodeni tok zahvaća više država, sve one moraju dati njihovo odobrenje za projekt.

Sva ulaganja će biti u skladu s Rezolucijom 1480 (2004).

IV.

Društveni učinci:

Ulaganja financirana ovim Projektom poboljšat će životne uvjete na hrvatskim otocima i osigurati da stanovništvo otoka ima pristup društvenoj i komunalnoj infrastrukturi koja je usporediva s onom na hrvatskom kopnu. Projekt će pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka pa se očekuje da će pomoći smanjenju iseljavanja i privući nove stanovnike.


F/P 1498 (2004)

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ON THE AMENDMENTS OF THE FRAMEWORK LOAN AGREEMENT BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK AND THE REPUBLIC OF CROATIA CONCERNING F/P 1498 (2004) – PROJECT FOR CONSTRUCTION OF MUNICIPAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES ON THE CROATIAN ISLANDS

The REPUBLIC OF CROATIA, represented by the Ministry of Finance (hereinafter called the »Borrower«), on the one hand,

and

The COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK, International Organisation, Paris (hereinafter called the »CEB«), on the other hand,

• Having regard to the application submitted by the Member Government of the Republic of Croatia dated August 10, 2004,

• Having regard to the Resolution of the Administrative Council of the CEB: 1480 (2004),

• Having regard to the Framework Loan Agreement signed between the aforementioned parties on December 15, 2004 and entered into force on July 19, 2005 upon ratification by the Croatian Parliament,

• Having regard to the request submitted by the Ministry of Finance of the Republic of Croatia on June 10, 2008 to redefine the total cost and the financing plan of the Project, and to amend the Framework Loan Agreement accordingly,

• Having regard to the decision of the Administrative Council of November 20, 2008 to approve the above request,

• Having regard to the Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe,

• Having regard to the articles of the Loan Regulations of the CEB, dated November 1999,

Have agreed, by this Agreement, to amend the following provisions of the Framework Loan Agreement dated December 15, 2004:

Appendix 1 is replaced by the new applicable version attached to this Agreement.

Appendix 4 is replaced by the new applicable version attached to this Agreement.

All Articles throughout the Framework Loan Agreement dated December 15, 2004 shall be interpreted in light of the modified Project and financing plan as laid down in revised Appendix 1 attached to this Agreement.

This Agreement shall enter into force on the date of receipt by the CEB the notification through diplomatic channels by which the Borrower informs the CEB that the internal legal procedures, foreseen by the legislation of the Borrower for entry into force of this Agreement, have been completed.

Zagreb, on 01 February 2010

For the Republic of Croatia

______________________

(Signature)

NAME: Ivan Šuker

TITLE: Vice Prime Minister of the Republic of Croatia
Minister of Finance

Paris, on 19 February 2010

For the Council of Europe
Development Bank

________________________

(Signature)

NAME: Imre Tarafás

TITLE: Vice-Governor

APPENDIX 1 revised

PROJECT DESCRIPTION

I.

F/P:

1498 (2004)

Borrower:

The Republic of Croatia, represented by the Ministry of Finance

Administrative Council date of approval:

November 18, 2004 and November 20, 2008

Amount approved:

HRK 193 364 371

II.

Intervention areas:

Rural modernisation through the construction of municipal and social infrastructure on the Croatian islands

Planned works:

Investments in water supply, sewerage, social welfare, healthcare and education

Location:

Croatian islands

Total cost of the Project:

HRK 386 728 743

Indicative financing plan

CEB: 50% Croatian Central Government: 50%

Schedule of works:

2004-2011

III.

Criteria of eligibility

The CEB can finance infrastructure such as:

• Drinking water supply networks

• Electricity and gas supply networks

• Local transport systems

• Road building or repairs

• Irrigation networks

• Social welfare and cultural facilities

• Rural housing (confined to main residences) and farm tourism facilities on small family farms less than 5 hectares in area

Projects involving the construction of retaining dams and related infrastructure for irrigation schemes are eligible where the following conditions are met:

– no forced transfer of populations

– negative environmental impact mastered

If the water course in question concerns several countries, the latter must all give their approval to the project.

All investments will comply with Resolution 1480 (2004).

IV.

Social effects:

Investments financed by the Project will improve living conditions on the Croatian islands and ensure that the inhabitants of the islands have access to social and municipal infrastructure comparable to that found on mainland Croatia. By contributing to the economic and social development of the islands, the Project is expected to help reduce emigration and attract new residents.DODATAK 4
APPENDIX 4

zatvori
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !