Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 21.05.2010 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjeni i dopuni Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1511 (2005) - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

54

Na temelju članka 30.L506032 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE O IZMJENI I DOPUNI OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE ODNOSI NA F/P 1511 (2005) – PROJEKT »ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK – VUKOVAR – VUČEDOL«

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjeni i dopuni Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1511 (2005) – Projekt »Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol«, potpisan u Zagrebu, 1. veljače 2010. i u Parizu, 19. veljače 2010. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

F/P 1511 (2005)

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE O IZMJENI I DOPUNI OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE ODNOSI NA F/P 1511 (2005) – PROJEKT »ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK – VUKOVAR – VUČEDOL«

REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Ministarstvu financija (dalje u tekstu »Zajmoprimac«), s jedne strane

i

RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE, međunarodna organizacija, Pariz (dalje u tekstu »CEB«), s druge strane

• uzimajući u obzir Okvirni ugovor o zajmu, sklopljen 23. svibnja 2005., koji je stupio na snagu, u skladu s odredbama njegovog članka 15., 22. rujna 2005. nakon potvrđivanja od strane Hrvatskoga sabora,

• uzimajući u obzir pismo državnog tajnika Ministarstva financija Republike Hrvatske od 7. svibnja 2008.,

• uzimajući u obzir prvu izmjenu i dopunu, sklopljenu 9. kolovoza 2006., koja je stupila na snagu datumom potpisivanja od strane obiju ugovornih stranaka,

sporazumjele su se, ovim Ugovorom, izmijeniti članak 4.1.2. »Nabava« Okvirnog ugovora o zajmu sklopljenog 23. svibnja 2005., kako je izmijenjen prvom izmjenom i dopunom sklopljenom 9. kolovoza 2006., tako da glasi:

Članak 4.1.2. Nabava

Svi radovi, robe i usluge u vrijednosti iznad praga direktiva Europske unije (TABLICA I) nabavljat će se u skladu s CEB-ovim Smjernicama za nabavu – verzija III iz studenoga 2004.

Radovi, robe i usluge čija je vrijednost ispod praga postavljenog direktivama Europske unije mogu se nabavljati putem nacionalnog postupka javne nabave u skladu s odredbama hrvatskog nacionalnog zakonodavstva. Postupci koji će se koristiti u nacionalnom postupku javne nabave bit će takvi da omogućavaju otvoreno nadmetanje za nabavu roba, radova i usluga, kako je određeno u navedenom zakonodavstvu uz odgovarajuća objašnjenja potrebna radi usklađivanja s CEB-ovim Smjernicama za nabavu – verzija III iz studenoga 2004.

Odredbe stavaka I.5 do I.17, navedenih Smjernica, primjenjivat će se na sve ugovore za radove, robe i usluge financirane u cijelosti, ili dijelom, iz CEB-ovog zajma.

S obzirom na prihvatljive ugovore pribavljene na temelju Zajmoprimčevog zakonodavstva o javnoj nabavi, mora se osigurati usklađenost s CEB-ovim Smjernicama za nabavu – verzija III iz studenoga 2004., te sa sljedećim dodatnim odredbama:

a) Fiksni postotak procijenjene cijene trebao bi biti bezuvjetno jamstvo.

b) Dodatni kriterij za odabir najbolje ponude mora biti određen u smislu vrednovanja (bodovanja) ili u smislu pad/prolaz.

c) Klauzula o otkazu određuje kada nastupa otkaz.

Za ugovore čija je vrijednost iznad praga postavljenog direktivama Europske unije, u slučaju nepostojanja nacionalnih standardnih dokumenata o natječajima, upotrebljavat će se CEB-ov usuglašeni standardni dokumenti o natječajima, te će takvi natječaji biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku o javnim nabavama (TED) – dodatku Službenog glasila Europske unije, i to istovremeno kad i u nacionalnom službenom glasilu ili lokalnim novinama.

Zajmoprimac će CEB-u podnositi Plan nabave (TABLICA II) na godišnjoj razini. CEB neće financirati izdatke za usluge, robe i radove koji nisu predviđeni Okvirnim ugovorom o zajmu te dalje zabilježeni u Planu nabave. U takvim slučajevima, CEB će objaviti nepropisnu nabavu, a politika CEB-a je da otkaže onaj dio zajma dodijeljen uslugama, robama i radovima koji su nepropisno nabavljeni. To bi bio događaj naveden u članku 13-h Poglavlja 3., Pravila o zajmovima, koji može dovesti do privremene obustave, otkazivanja ili prijevremene otplate zajma u skladu s odredbama članka 13. Pravila o zajmovima.

Zajmoprimac će hitno obavijestiti CEB o bilo kakvim odgodama ili drugim promjenama u vremenskom planiranju postupka nabave, koje bi mogle značajno utjecati na pravovremenu i uspješnu provedbu Projektnih ugovora te će se usuglasiti s CEB-om o korektivnim mjerama.

CEB neće izdavati dozvole za one ponude koje je predložio i prihvatio Zajmoprimac, uključujući ugovorni paket i postupke koji se primjenjuju, ali pridržava pravo prethodnih ili naknadnih pregleda nabavne dokumentacije na temelju uzorka.

U svakome slučaju, odgovornost za provedbu Projekta, te stoga i odgovornost za dodjelu i upravljanje ugovorima u okviru Projekta, leži na Zajmoprimcu.

TABLICA I
Pragovi vrijednosti nabave za Međunarodni konkurentni natječaj (MKN)

Nabava roba, radova, usluga i odabir konzultanata

Kategorija

Vrijednost ugovora (€)

Postupak nabave

Robe

Iznad EU praga

MKN-CEB Smjernice

Ispod EU praga

Nacionalno zakonodavstvo

Radovi

Iznad EU praga

MKN-CEB Smjernice

Ispod EU praga

Nacionalno zakonodavstvo

Konzultanti

Nacionalno zakonodavstvo

TABLICA II
PLAN NABAVE XXXX

Sve ostale odredbe Okvirnog ugovora o zajmu ostaju nepromijenjene.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom kada CEB primi obavijest, diplomatskim putem, kojom Zajmoprimac obavještava CEB da su okončani unutarnji pravni postupci predviđeni zakonodavstvom Zajmoprimca za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Zagreb, 1. veljače 2010.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

IME: Ivan Šuker, v. r.

TITULA: potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske i

ministar financija

Pariz, 19. veljače 2010.

ZA RAZVOJNU BANKU
VIJEĆA EUROPE

IME: Imre Tarafás, v. r.

TITULA: viceguverner

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK ON THE AMENDMENT OF THE FRAMEWORK LOAN AGREEMENT BETWEEN THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK AND THE REPUBLIC OF CROATIA CONCERNING F/P 1511 (2005) – PROJECT «EXPLORATION, RESTORATION AND REVITALISATION OF CULTURAL HERITAGE ILOK – VUKOVAR – VUČEDOL»

The REPUBLIC OF CROATIA, represented by the Ministry of Finance (hereinafter called the «Borrower»), on the one hand

and

The COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK, International Organisation, Paris (hereinafter called the «CEB») on the other hand,

• Having regard to the Framework Loan Agreement, dated May 23, 2005 and entered into force, according to the provisions of its Article 15, on September 22, 2005, upon ratification by the Parliament of the Republic of Croatia,

• Having regard to the letter of the State Secretary of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia of May 7, 2008,

• Having regard to the first Amendment, dated August 9, 2006 and entered into force upon the date of signature by both parties,

Have agreed, by this Agreement, to modify Article 4.1.2 «Procurement» of the Framework Loan Agreement dated May 23, 2005 as modified by the first Amendment dated August 9, 2006, to read as follows:

Article 4.1.2. Procurement

All works, goods and services above the European Union Directives’ thresholds (TABLE I) shall be procured in accordance with the CEB Procurement Guidelines – version III November 2004.

Works, goods and services below the European Union Directives’ thresholds may be procured through National Competitive Bidding in accordance with the provisions of the Croatian national legislation. The procedures followed for National Competitive Bidding shall be those allowing open tendering for procurement for goods, works and services set forth in the said Legislation with the appropriate clarification required for compliance with the CEB Procurement Guidelines – version III November 2004.

The provisions of Paragraph I.5 to I.17 of the said Guidelines shall apply to all contracts for works, goods and services financed in whole or in part from the CEB Loan.

With respect to eligible contracts procured under the Borrower’s Legislation on Public Procurement, compliance with the CEB Procurement Guidelines – version III November 2004, and with the following additional provisions, must be assured:

a) The unconditional guarantee should be a fix percentage of the estimated price.

b) The additional Criteria for the best tender selection need to be specified in term of scoring or in term of pass /fail.

c) The cancellation clause should explain when a cancellation could occur.

For contracts above the European Union Directives’ thresholds, in the absence of National Standard Bidding Documents, the CEB Harmonized Standard Bidding Documents shall be used and the bidding opportunity shall be advertised in the Tender Electronic Daily (TED) – Supplement to the Official Journal of the European Union at the same time as in the national Official Gazette or local newspapers.

The Borrower shall annually submit to CEB a Procurement Plan (TABLE II). CEB does not finance expenditures for services, goods and works which have not been provided for in the Loan Agreement and as further registered in the Procurement Plan. In such cases, the CEB will declare misprocurement, and it is the policy of the CEB to cancel that portion of the Loan allocated to the services, goods and works that have been misprocured. This would constitute an event as listed in Article 13-h of Chapter 3 of the Loan Regulations and may give rise to the suspension, cancellation or early reimbursement of the Loan under the terms of Articles 13 of the Loan Regulations.

The Borrower shall promptly inform the CEB of any delays or other changes in the scheduling of the procurement process, which could significantly affect the timely and successful implementation of the Project contracts, and agree with the CEB on corrective measures.

The CEB will not issue any «no-objection» to the procurement arrangements proposed by the Borrower, including contract packaging and applicable procedures, but will reserve the right to proceed to a pre-review or a post review of the procurement documentation on a sample basis.

In any case, the responsibility for the implementation of the Project, and therefore the responsibility for the award and administration of contracts under the Project, remains with the Borrower.

TABLE I
Procurement Thresholds for International Competitive Bidding (ICB)

Procurement of Goods, Works, Services and Selection of
Consultants

Category

Contract Value (€)

Method of Procurement

Goods

Above EU thresholds

ICB – CEB Guidelines

Below EU thresholds

National legislation

Works

Above EU thresholds

ICB – CEB Guidelines

Below EU thresholds

National legislation

Consultants

National legislation

TABLE II

PROCUREMENT PLAN XXXX

All other provisions of the Framework Loan Agreement remain unchanged.

This Agreement shall enter into force on the date of receipt by the CEB the notification through diplomatic channels by which the Borrower informs the CEB that the internal legal procedures, foreseen by the legislation of the Borrower for entry into force of this Agreement, have been completed.

Zagreb, on 1 February 2010

FOR THE REPUBLIC OF CROATIA

NAME: Ivan Šuker

TITLE: Vice Prime Minister

of the Republic of Croatia

Minister of Finance

Paris, on 19 February 2010

FOR THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

NAME: Imre Tarafás

TITLE: Vice-Governor

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove kulture i financija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 612-08/04-02/11

Urbroj: 5030104-10-1

Zagreb, 15. travnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !