Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 13.6.2008 Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj«

HRVATSKI SABOR

65

Na temelju članka 88.L402389 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU POSEBNOG UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O PROVEDBI PROVEDBENE FAZE PROJEKTA »OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U HRVATSKOJ«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/41
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 16. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU POSEBNOG UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O PROVEDBI PROVEDBENE FAZE PROJEKTA »OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U HRVATSKOJ«

Članak 1.

Potvrđuje se Posebni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« potpisan 21. lipnja 2006. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom i na hrvatskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Posebnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i na hrvatskom jeziku, glasi:

POSEBNI UGOVOR IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE
KRALJEVINE ŠVEDSKE O PROVEDBI PROVEDBENE FAZE PROJEKTA
»OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U HRVATSKOJ«

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tesktu: Hrvatska) i Vlada Kraljevine Švedske (u daljnjem tesktu: Švedska) sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

NADLEŽNOST ZA PROVEDBU POSEBNOG UGOVORA

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju Sida, te nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva predstavljaju stranke u provođenju ovog Posebnog ugovora.

Članak 2.
PODRUČJE PRIMJENE I CILJEVI POSEBNOG UGOVORA

Hrvatska je odlučila provesti projekt »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« (u daljnjem tekstu: projekt).
Cjelokupni cilj projekta je pridonijeti razvoju konkurentnog poljoprivrednog sektora i održivog ruralnog razvitka u Republici Hrvatskoj.
Svrha projekta je podržati razvoj nacionalne politike okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta putem:
1. Izrade i razvoja zakonskog, organizacijskog, institucijskog, tehničkog i upravljačkog okvira za provedbu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta; i
2. Poboljšanja sposobnosti sudjelovanja u procesima donošenja odluka odgovarajućih interesnih grupa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
Projekt se provodi u skladu s Projektnom dokumentacijom pod nazivom »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« od travnja 2006. (u daljnjem tekstu: Projektna dokumentacija).
Projekt se sastoji od pripremne faze (9 mjeseci) i provedbene faze (36 mjeseci). Ovaj Posebni ugovor uređuje provedbenu fazu projekta.

Članak 3.
ŠVEDSKI DOPRINOS

Švedska se obvezuje financirati provedbu i nadziranje provedbene faze projekta prema specifikacijama iz ovog Posebnog ugovora unutar ukupnog iznosa 17 381 000 SEK. Ukupni iznos švedskog doprinosa bit će pokriven sredstvima preostalim iz pripremne faze projekta i iznosom koji će biti dodijeljen za provedbenu fazu projekta.

Članak 4.
HRVATSKE OBVEZE

Hrvatska se obvezuje:
1. provoditi provedbenu fazu projekta i osiguravati izvore prema specifikacijama iz ovoga Posebnog ugovora i Projektne dokumentacije, a osobito osigurati uredski prostor za provedbu provedbene faze projekta,
2. preuzeti odgovornost za djelotvorno korištenje švedskoga doprinosa samo u Posebnim ugovorom dogovorene svrhe,
3. osigurati primjereno obavljanje administrativne i interne kontrole projektnih resursa,
4. podržati provedbu projekta kako je navedeno u ovom Posebnom ugovoru unutar iznosa od 13 533 000 SEK (približno 10 410 000 kuna),
5. ukoliko Vlada Republike Hrvatske donese odluku o uspostavi Zemljišnog fonda, osigurat će se dodatna sredstva iz državnog proračuna i ostalih izvora za rad Zemljišnog fonda (navedena sredstva nisu dio projektnog proračuna).

Članak 5.
UVJETI KORIŠTENJA I KORIŠTENJE ŠVEDSKOGA DOPRINOSA

Samo one aktivnosti koje se izvode tijekom trajanja provedbene faze projekta mogu se financirati iz švedskoga doprinosa i to – pogledati Projektnu dokumentaciju.
Preduvjet za isplatu financijskih sredstava iz švedskih fondova je da Hrvatska osigura uredski prostor za projekt, ukoliko to ne učini Švedska.
Švedska, u svako doba, može obustaviti isplate ako dođe do odstupanja od dogovorenih planova i proračuna; ako dođe do zloporabe fondova ili drugih izvora; ako sredstva koja treba doznačiti Hrvatska nisu osigurana prema planu; ako su ugroženi ciljevi projekta; ako se izvješća ne dostavljaju kako je dogovoreno; ako upravljanje financijama nije zadovoljavajuće; ako hrvatske obveze iz prethodnih ugovora između Hrvatske i Švedske o potpori projektu nisu ispunjene; i/ili ako se projekt u bilo kojem važnom pogledu razvija nepovoljno u smislu ostvarenja ciljeva.
Sida može, ako je došlo do bitnog odstupanja od Projektne dokumentacije i/ili odstupanja od kasnijih operativnih planova, i/ili ako nisu ispunjeni i/ili do kraja poštovani drugi uvjeti iz ovoga članka, zahtijevati od Hrvatske povrat isplaćenoga iznosa, u cjelini ili djelomično.

Članak 6.
NABAVA

Nabava robe, radova i usluga odvijat će se u skladu s međunarodno prihvaćenim načelima i dobrim običajima nabave.
Nijedna ponuda, poklon, plaćanje, nagrada ili korist bilo koje vrste, koji jesu ili koji bi se mogli protumačiti kao nezakoniti ili kao korumpiranost, ne smiju se prihvatiti, ni izravno ni neizravno, kao motiv ili kao nagrada za dodjeljivanje ili izvođenje ugovora koji se financiraju unutar ovoga projekta.
Za nabavu roba, radova i usluga, koje izvršava Švedska, primjenjuju se slijedeća nabavna pravila: SPG, prema pravilima »jedinstveni izvor nabave«.
Roba koju nabavi Švedska prema ovom Posebnom ugovoru, postaje vlasništvom Hrvatske po okončanju projekta, osim ako se ne dogovori drugačije.

Članak 7.
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Projekt će uključiti procjenu utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SUO) u skladu sa Sidinim smjernicama za Prikaz procjene utjecaja na okoliš (www.sida.se/partnerpoint). Ako do procjene nije došlo, obavit će se tijekom provedbene faze projekta. Hrvatska se obvezuje provoditi preporuke SUO. Provedbu moraju pratiti aktivnosti nadziranja i vrednovanja projekta.

Članak 8.
PLANIRANJE, PREGLED STANJA, IZVJEŠĆIVANJE I VREDNOVANJE

Svaka tri mjeseca davat će se kratka izvješća i održavati sastanci s predstavnicima Švedske o napredovanju projekta. Sastanci jednom u tromjesečju su samo informativnog karaktera, dok će se glavne odluke donositi na godišnjim sastancima.
Hrvatska i Sida će pripremiti i konačno odobriti kratka tromjesečna izvješća o napredovanju projekta.
Nacrt konačnog izvješća će pripremiti i odobriti Hrvatska barem tri mjeseca prije završetka provedbene faze projekta (veljača 2009.). Konačno izvješće će se dostaviti Švedskoj prije 1. lipnja 2009.
Ako Hrvatska ili Švedska odluče, projekt će procijeniti neovisni savjetnici pri kraju provedbene faze projekta.
Daljnje informacije o sadržajima i strukturi raspoložive su u Sidinim Smjernicama o planiranju, izvješćivanju i reviziji, koje će Švedska dostaviti Hrvatskoj. Smjernice su, također, na raspolaganju na www.sida.se/partnerpoint.
Hrvatska će na vrijeme izvijestiti Švedsku ukoliko se izvješća i planovi ne mogu dostaviti kako je dogovoreno. Hrvatska će dostaviti Švedskoj sve druge informacije o provedbenoj fazi projekta, koje bi Švedska mogla opravdano zatražiti te omogućiti švedskim predstavnicima posjete lokacijama pilot projekta i inspekciju vlasništva, roba, evidencije i dokumentacije. Hrvatska će surađivati i pomoći Švedskoj u izvedbi nastavka i vrednovanju utjecaja provedbene faze projekta. Obveze Hrvatske u tom smislu moraju se, također, primjenjivati i na prethodno usuglašenu potporu koju je Švedska osigurala za projekt.

Članak 9.
ISPLATA

Isplata švedskoga doprinosa izvršit će se kako slijedi:
Plaćanje od strane Švedske izvršit će se izravno dobavljačima, konzultantima i osoblju s kojim je Švedska sklopila ugovor.
Plaćanje će se izvršiti izravno savjetniku projekta u skladu s ugovorom između savjetnika i Švedske.
Sva plaćanja za projekt izvršena u Hrvatskoj bit će usuglašena u pisanom obliku između savjetnika projekta i direktora projekta i/ili voditelja projekta kako je izvršavano tijekom pripremne faze projekta.

Članak 10.
REVIZIJA

Provest će se revizija provedbene faze projekta. Reviziju izvršava vanjski, neovisan i stručan revizor. Revizija će biti obavljena u skladu s međunarodnim standardima koje je izdala Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih ustanova (INTOSAI) ili Međunarodna federacija računovođa (IFAC). Nadležnosti za reviziju i odabiranje revizora odobrit će Švedska.
Izvješće o reviziji sadržavat će mišljenje o tome je li podneseno financijsko izvješće točno i sadrži li istinit i pošten pregled aktivnosti provedbene faze projekta, te je li njegova provedba u skladu s pravilima i uvjetima prema kojima se upravlja korištenjem fondova u skladu s ovim Posebnim ugovorom.
Revizor podnosi Pismo o upravljanju koje kritički ocjenjuje upravljanje i sustav interne kontrole projekta. Izvješće će navesti mjere koje su poduzete kao rezultat prethodnih izvješća o reviziji i izvješća o upravljanju te jesu li poduzete mjere bile prikladne za rješavanje prijavljenih nedostataka.
Hrvatska će surađivati sa Švedskom i pomagati joj u provođenju svih dopunskih revizija, nastavaka i financijskih studija koje Švedska može zatražiti.

Članak 11.
POZIVANJE NA DRUGE UGOVORE

Na suradnju između sudionika ovog Posebnog ugovora, primjenjuju se i:
– Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o općim uvjetima za razvojnu suradnju te
– svaki ugovor koji može zamijeniti ili nadopuniti navedene ugovore.

Članak 12.
DOSTAVA OVOG POSEBNOG UGOVORA

Stranke se obvezuju dostaviti primjer ovog Posebnog ugovora svim ministarstvima, nadležnim tijelima državne uprave i drugim ustanovama koje su uključene u projekt ili kojima informacija o njegovu sadržaju treba iz drugih razloga.

Članak 13.
PRESTANAK

Ovaj Posebni ugovor sklapa se na razdoblje do završetka provedbene faze projekta. U slučajevima raskida od strane Švedske, raskid neće imati učinak na sredstva koja su od strane Hrvatske neopozivo i u dobroj vjeri povjerena trećim osobama prije datuma izjave o okončanju projekta, uz uvjet da su ista povjerena u skladu s ovim Posebnim ugovorom.
U slučaju ozbiljnog kršenja Posebnog ugovora, Švedska može raskinuti Posebni ugovor s trenutačnim učinkom. U slučaju raskida Posebnog ugovora od strane Hrvatske, nikakvi fondovi ne smiju biti raspoloživi za aktivnosti poslije datuma otkazivanja.

Članak 14.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Posebni ugovor privremeno se primjenjuje od datuma potpisivanja, a stupa na snagu na datum primitka pisane obavijesti kojom Hrvatska izvješćuje Švedsku diplomatskim putem o ispunjenju unutarnjih pravnih uvjeta u Hrvatskoj potrebnih za njegovo stupanje na snagu.
Potpisano u Zagrebu 21. lipnja 2006. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU                                                               ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE                                        KRALJEVINE ŠVEDSKE
Petar Čobanković                                                       Sature Theolin
Ministar poljoprivrede,                                                Veleposlanik
šumarstva i vodnoga gospodarstva                               Kraljevine Švedske

 

SPECIFIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON THE IMPLEMENTATION OF IMPLEMENTATION PHASE OF THE PROJECT «LAND CONSOLIDATION IN CROATIA»

The Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as Croatia) and the Government of the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as Sweden) have agreed as follows:

Article 1
COMPETENCE FOR SPECIFIC AGREEMENT IMPLEMENTATION

The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida, and the competent authority in the Republic of Croatia, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management in Croatia shall represent the parties in matters concerning the implementation of this Specific Agreement.

Article 2
SCOPE AND OBJECTIVES OF THE SPECIFIC AGREEMENT

Croatia has decided to carry out a project called «Land Consolidation in Croatia» (hereinafter referred to as the project).
The overall objective of the project is to contribute to the development of a competitive agricultural sector and sustainable rural development in Croatia.
The project purpose is to assist the development of a national land consolidation policy for Croatia by:
1. Designing and developing the necessary legal, organisational, institutional, technical and managerial framework for the implementation of land consolidation; and
2. Improving the participatory capacity in decision-making processes of relevant interest groups at national, regional and local levels.
The project shall be carried out in accordance with the Project Document titled «Land Consolidation in Croatia» dated April, 2006. (hereinafter referred to as the Project Document).
The project is composed of the inception phase (9 months) and implementation phase (36 months). This Specific Agreement regulates the implementation phase of the project.

Article 3
THE SWEDISH CONTRIBUTION

Sweden shall support the implementation and monitoring of the implementation phase of the project as specified in this Specific Agreement within an amount of SEK 17 381 000. The total amount of Swedish contribution will be covered by the funds remained from the inception phase of the project and the amount that will be allocated for the implementation phase of the project.

Article 4
UNDERTAKINGS BY CROATIA

Croatia undertakes:
1. to implement the implementation phase of the project and to provide resources as specified in this Specific Agreement and Project Document, particularly provide office space for the implementation phase of the project,
2. the responsibility for the Swedish contribution being used efficiently for agreed purposes only,
3. to ensure that administration and internal control of the project resources are adequately carried out,
4. to support the implementation of the project as specified in this Specific Agreement within an amount of SEK 13 533 000 (approx. HRK 10 410 000),
5. if the Government of the Republic of Croatia makes a decision to establish a Land Fund, additional financial means shall be allocated from the state budget or other sources for the Land Fund operation (mentioned financial means are not part of the project budget).

Article 5
CONDITIONS FOR AND UTILISATION OF THE SWEDISH CONTRIBUTION

Only costs for activities carried out during the implementation phase may be financed by the Swedish contribution and they are as follows – see Project Document.
It is a prerequisite for the disbursement of Swedish funds that office space for the project not provided by Sweden is provided by Croatia.
Sweden may, at any time, withhold disbursements if deviations from agreed plans and budgets occur; if misuse of funds or other resources takes place; if the resources to be allocated by Croatia are not provided as planned; if the objectives of the project are endangered; if reports are not delivered as agreed; if the financial management of the project is not satisfactory; if Croatia’s obligations under previous agreements between Croatia and Sweden on support to the project are not fulfilled; or/and if the project develops unfavourably in terms of the objectives in any other important respect.
Sida may, if substantial deviation from the Project Document and/or subsequent Plans of Operation has occurred, and/or if other conditions set out in this Article are not fulfilled and/or fully respected, reclaim the disbursed amount, wholly or in part, from Croatia.

Article 6
PROCUREMENT

Procurement of goods, works and services shall be performed in accordance with internationally accepted principles and good procurement practices.
No offer, gift, payment, consideration or benefit of any kind, which would or could be construed as an illegal or corrupt practice, shall be accepted, either directly or indirectly, as an inducement or reward for the award or execution of contracts financed within this project.
For procurement of goods, works and services carried out by Sweden, the following procurement rules shall apply: SPG, according to the rules of «single source procurement».
Goods procured by Sweden under this Specific Agreement, shall become the property of Croatia upon termination of the project, unless otherwise agreed.

Article 7
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The project shall include an environmental impact assessment (hereinafter referred to as EIA), according to Sida’s Guidelines for the Review of Environmental Impact Assessment (www.sida.se/partnerpoint). If an EIA has not been undertaken it shall be carried out during the implementation phase of the project. Croatia undertakes to implement the recommendations from the EIA. The implementation shall be followed up in the monitoring and evaluation activities of the project.

Article 8
PLANNING, REVIEW, REPORTING AND EVALUATION

Every three months shall be done brief reports to and held meetings with the representatives of Sweden on the progress of the project. Quarterly meetings have an informative purpose, while major decisions shall be done at annual meetings.
Brief quarterly reports on the project progress and more detailed annual reports on the project progress shall be prepared and finaly approved by Croatia and Sida.
A draft verion of the final report shall be prepared and approved by Croatia at least three months before the end of the Implementation phase of the project (February, 2009). The final report shall be submited to Sweden before June 1, 2009.
If Croatia or Sweden decide to do so, independent consultants will assess the project at the end of the Implementation phase of the project.
Further information on contents and format is provided in Sida’s Guidelines for Planning, Reporting and Audit, which shall be distributed to Croatia by Sweden. The Guidelines are also available at www.sida.se/partnerpoint.
Croatia shall promptly inform Sweden if reports and plans cannot be submitted as agreed. Croatia shall provide Sweden with any other information regarding the implementation phase of the project that Sweden may reasonably request and enable Swedish representatives to visit project locations and inspect property, goods, records and documents. Croatia shall co-operate with and assist Sweden in the performance of follow-ups and evaluations of the impact of the implementation phase of the project. The obligations of Croatia in this respect shall apply also to previously agreed support provided by Sweden to the project.

Article 9
DISBURSEMENT

Disbursement of the Swedish contribution shall be made as follows:
Payment shall be made by Sweden directly to suppliers, consultants and personnel contracted by Sweden.
Payment shall be made directly to the Project Consultant in accordance with the contract between the Consultant and Sweden.
All payments done in Croatia for the project shall be agreed upon in writing between the Project Consultant and the Project Director and/or Project Manager as operationalized during the inception phase of the project.

Article 10
AUDIT

The implementation phase of the project shall be audited. The audit shall be carried out by an external, independent and qualified auditor. The audit shall be carried out in accordance with international standards issued by International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) or International Federation of Accounts (IFAC). The terms of reference for the audit and the selection of auditor shall be approved by Sweden.
The Audit Report shall express an opinion whether the submitted Annual Financial Report is correct and gives a true and fair view of the activities of the implementation phase of the project and whether the execution has complied with the rules and conditions governing the use of funds as expressed or referred to in this Specific Agreement.
The auditor shall submit a Management letter, which reviews the management and the internal control system of the project. The Management letter shall state which measures have been taken as a result of previous audit reports/management letters and whether measures taken have been adequate to deal with reported shortcomings.
Croatia shall co-operate with and assist Sweden in the performance of any additional audits, follow-ups and financial studies that Sweden may request.

Article 11
REFERENCE TO OTHER AGREEMENTS

Cooperation between the Parties under this Specific Agreement is also governed by:
– the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Sweden on General Terms and Conditions for Development Cooperation,
– any agreement that may replace or amend the said agreements.

Article 12
DISTRIBUTION OF THIS AGREEMENT

The Parties undertake to distribute copies of this Specific Agreement to all their ministries, authorities and other institutions involved in the project or otherwise in need of information of its content.

Article 13
TERMINATION

This Specific Agreement shall remain valid until the end of the implementation phase of the project. In cases of termination by Sweden the termination shall not apply to funds irrevocably committed in good faith by Croatia to third parties before the date of the notice of termination, provided that the commitments were made in accordance with this Specific Agreement.
In case of serious breach of the Specific Agreement, Sweden may terminate the Specific Agreement with immediate effect. In case of termination by Croatia, no funds shall be made available for activities after the expiry of the Specific Agreement.

Article 14
ENTRY INTO FORCE

This Specific Agreement shall be provisionally applied from the date of its signature and shall enter into force on the date of receipt of the written notification of Croatia by which it notifies Sweden through diplomatic channels that Croatia’s internal legal requirements for the entry into force of this Specific Agreement have been fulfilled.
Signed at Zagreb on 21 June 2006 in two originals, each in the Croatian and English language, both texts having equal validity. In case of divergance, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF                          FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CROATIA                         THE KINGDOM OF SWEDEN
Petar Čobanković                                               Sture Theolin
Minister of the Agriculture,                                     Ambassador of the
Forestry and Water Management                           Kingdom of Sweden

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 4.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Posebnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planiraju i podmiruju se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za 2007., 2008. i 2009. godinu.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Posebni ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podatak o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 320-02/08-01/01
Zagreb, 9. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !