Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 12.1.2007. Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu

HRVATSKI SABOR

1

Na temelju članka 88.L321370 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIVREMENE MISIJE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU (UNMIK) U IME PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE NA KOSOVU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/108

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIVREMENE MISIJE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU (UNMIK) U IME PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE NA KOSOVU

Članak 1.

Potvrđuje se Privremeni ugovor o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, sklopljen u Zagrebu 28. rujna 2006. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Privremenog ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PRIVREMENI UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIVREMENE MISIJE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU (UNMIK) U IME PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE NA KOSOVU

Vlada Republike Hrvatske i Privremena misija Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih institucija samouprave na Kosovu (u daljnjem tekstu »stranke«),

UZIMAJUĆI U OBZIR Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 (1999) od 10. lipnja 1999. kojom se glavni tajnik ovlašćuje da uspostavi međunarodnu civilnu prisutnost na Kosovu, poznatu kao Privremena misija Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK), i ovlast posebnog predstavnika glavnog tajnika (SRSG) koja proizlazi iz te rezolucije,

PODSJEĆAJUĆI na svoju namjeru da aktivno sudjeluju i potiču proces jačanja uzajamnih trgovinskih odnosa u okviru procesa regionalne suradnje i integracije u jugoistočnoj Europi te izražavajući spremnost na suradnju u iznalaženju načina i sredstava za jačanje tog procesa,

UZIMAJUĆI U OBZIR Zagrebačku deklaraciju od 29. studenoga 2005. o kriterijima za članstvo u Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini i Zajedničku deklaraciju predsjednika vlada od 6. travnja 2006. o pokretanju formalnih pregovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini,

POTVRĐUJUĆI svoju predanost načelima tržišnog gospodarstva i poštivanju temeljnih sloboda demokracije i ljudskih prava,

SHVAĆAJUĆI da se niti jedna odredba Privremenog ugovora ne smije tumačiti kao da se stranke mogu osloboditi svojih obveza prema drugim međunarodnim sporazumima, posebno prema Općem sporazumu o carinama i trgovini (GATT 1994) i Marakeškom sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO),

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Stranke će provoditi svoju međusobnu trgovinu u skladu s odredbama ovoga Privremenog ugovora i u skladu s relevantnim pravilima i postupcima WTO-a.

2. Ciljevi su ovoga Privremenog ugovora:

a) širenjem međusobne trgovine poticati skladan razvoj gospodarskih odnosa među strankama i time u strankama pospješiti napredak gospodarske aktivnosti, podizanje životnog standarda te osiguranje boljih mogućnosti zapošljavanja i financijske stabilnosti,

b) pridonijeti uklanjanju trgovinskih zapreka, skladnom razvoju i širenju svjetske trgovine.

Glava I.TRGOVINA ROBAMA

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE

Odredbe ove glave primjenjuju se na sve proizvode popisane u poglavlju 1 do 24 Harmoniziranog sustava naziva i kodiranja robe (u daljnjem tekstu: »poljoprivredni proizvodi«), uključujući proizvode popisane u Dodatku I. ovog Privremenog ugovora te proizvode popisane u poglavlju 25 do 97 Harmoniziranog sustava naziva i kodiranja robe (u daljnjem tekstu: »industrijski proizvodi«), kojima je podrijetlo u strankama, osim proizvoda popisanih u Dodatku I. ovog Privremenog ugovora.

Članak 3.

OSNOVNE CARINE

1. Za svaki proizvod osnovna carina na koju se primjenjuju uzastopna smanjenja utvrđena u ovom Privremenom ugovoru jest stopa carine po načelu najpovlaštenije nacije koje je na snazi na datum primjene ovoga Privremenog ugovora.

2. Ako se nakon datuma stupanja na snagu ovoga Privremenog ugovora bilo koje snižavanje carina provede prema načelu erga omnes, posebno snižavanja koja proizlaze iz multilateralnih pregovora o trgovini s WTO-om, takve će smanjene carine zamijeniti ishodišne carine prema stavku 1. od datuma primjene takvog smanjenja.

3. Smanjene carine izračunate u skladu sa stavkom 2. zaokružuju se na prvu decimalu.

4. Stranke će obavijestiti jedna drugu o svojim osnovnim carinama.

Članak 4.

CARINE NA UVOZ I PRISTOJBE S JEDNAKIM UČINKOM

1. Stranke od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove carine na uvoz, pristojbe s jednakim učinkom i druga uvozna davanja fiskalne prirode.

2. Sve carine na uvoz proizvoda kojima je podrijetlo na teritoriju stranaka ukidaju se od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora, osim proizvoda navedenih u Dodatku II, za koje će se primjenjivati uvoz prema uvjetima navedenim u tom Dodatku.

Članak 5.

CARINA NA IZVOZ I PRISTOJBE S JEDNAKIM UČINKOM

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove carine na izvoz, pristojbe s jednakim učinkom i druga izvozna davanja fiskalne prirode od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

2. Stranke će ukinuti sve carine na izvoz ili pristojbe s jednakim učinkom i druga izvozna davanja fiskalne prirode od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

Članak 6.

KOLIČINSKA OGRANIČENJA NA UVOZ I MJERE S JEDNAKIM UČINKOM

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nova količinska ograničenja na uvoz ili mjere s jednakim učinkom od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

2. Sva količinska ograničenja na uvoz i mjere s jednakim učinkom ukidaju se od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

Članak 7.

KOLIČINSKA OGRANIČENJA NA IZVOZ I MJERE S JEDNAKIM UČINKOM

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nova količinska ograničenja na izvoz ili mjere s jednakim učinkom od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

2. Sva količinska ograničenja na izvoz i mjere s jednakim učinkom ukidaju se od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

Članak 8.

POLJOPRIVREDNA POLITIKA

1. Iznimno od odredaba članka 4. ovoga Privremenog ugovora, strankama se neće ni na koji način ograničavati ostvarivanje njihove poljoprivredne politike ili poduzimanje bilo kakvih mjera u skladu s tom politikom, uključujući WTO sporazume koji su na snazi.

2. Stranke će obavijestiti Zajednički odbor o promjenama u svojoj poljoprivrednoj politici ili mjerama koje mogu utjecati na uvjete trgovine poljoprivrednim proizvodima među njima. Na zahtjev bilo koje stranke odmah će se održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora kako bi se ispitala situacija.

Članak 9.

POSEBNE ZAŠTITNE MJERE

Iznimno od drugih odredaba ovoga Privremenog ugovora, a posebno članka 23. ovoga Privremenog ugovora, i s obzirom na posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda kojima je podrijetlo na teritoriju jedne stranke izaziva ozbiljne poremećaje na tržištu druge stranke, stranka koje se to tiče dužna je smjesta započeti s konzultacijama kako bi pronašla odgovarajuće rješenje. Dok se takvo rješenje ne pronađe, stranka koje se to tiče smije poduzeti mjere koje smatra potrebnim.

Članak 10.

SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE

1. Stranke će primjenjivati svoje domaće propise u području veterinarske, sanitarne i fitosanitarne zaštite u skladu s WTO sporazumom o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.

2. Stranke će primjenjivati svoje propise o veterinarskoj, fitosanitarnoj i zdravstvenoj zaštiti na nediskriminirajući način te neće uvoditi nove mjere koje dovode do neopravdanog ograničavanja međusobne trgovine.

Glava II.OPĆE ODREDBE

Članak 11.

PRAVILA O PODRIJETLU ROBE I SURADNJI U CARINSKIM POSLOVIMA

1. Stranke su suglasne da u međusobnoj trgovinskoj razmjeni primjenjuju europska preferencijalna pravila o podrijetlu robe, uključujući sve dosadašnje i buduće izmjene i dopune. U slučaju izmjena i dopuna europskih pravila o podrijetlu robe Zajednički odbor pokrenut će postupak o izmjenama i dopunama pravila o podrijetlu robe.

2. Protokol uz ovaj Privremeni ugovor utvrđuje pravila o podrijetlu robe, te s tim povezane načine administrativne suradnje.

3. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora te dogovore oko administrativne suradnje, radi osiguranja učinkovite i usklađene provedbe europskih pravila o podrijetlu robe i članaka 3. do 8., te članaka 12. i 20. ovoga Privremenog ugovora kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjile formalnosti propisane u trgovini i postigla obostrano zadovoljavajuća rješenja za sve poteškoće koje proizađu iz provedbe tih odredbi.

Članak 12.

ZABRANA FISKALNE DISKRIMINACIJE

1. Stranke će se suzdržati od svake mjere ili postupaka interne fiskalne naravi koje izravno ili neizravno stvaraju diskriminaciju među proizvodima podrijetlom s teritorija bilo koje od stranaka.

2. Proizvodi izvezeni na teritorij jedne od stranaka ne mogu ostvariti veći povrat unutarnjih poreza od iznosa indirektnih poreza koji su za njih propisani.

Članak 13.

OPĆA IZUZEĆA

Ovaj Privremeni ugovor ne isključuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili prometa robe u tranzitu iz razloga javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog vlasništva, zaštite okoliša ili propisa koji se odnose na trgovinu zlatom i srebrom, očuvanje ograničenih prirodnih izvora ili radioaktivni otpad ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće potrošnje ili proizvodnje te ako su u skladu s međunarodnim sporazumima koje su stranke zaključile. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo za samovoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između stranaka.

Članak 14.

SIGURNOSNA IZUZEĆA

1. Odredbe ovoga Privremenog ugovora ne sprječavaju stranku u poduzimanju bilo koje mjere koju smatra nužnom radi:

a) zaštite podataka bitnih za sigurnost stranaka,

b) zaštite svojih bitnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika:

i) u vezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, pod uvjetom da takve mjere ne pogoršavaju uvjete za konkurentnost u pogledu proizvoda koji nisu namijenjeni isključivo za vojne svrhe, kao i u vezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno namijenjenima opskrbi vojske, ili

ii) u vezi s neširenjem biološkog i kemijskog oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih naprava, ili

iii) mjera poduzetih u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti.

2. Stranke će priznavati dozvole za uvoz, odnosno izvoz izdane od strane nadležnih tijela odnosne stranke u skladu s odgovarajućim međunarodnim sporazumom i konvencijama.

3. Glede robe koja je podrijetlom iz stranaka, a zagađuje čovjekov okoliš, stranke će primjenjivati odgovarajuće propise u skladu s međunarodnim sporazumima i konvencijama koji uređuju to područje.

Članak 15.

PRIJEVARA

Obje stranke suglasne su da će surađivati s ciljem smanjivanja mogućnosti prijevara u primjeni ovoga Privremenog ugovora.

Bez obzira na druge odredbe ovog Privremenog ugovora, ako stranka smatra da postoji dovoljan dokaz o prijevari, kao što je znatno povećanje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj stranki iznad razine koja odražava gospodarske uvjete kao što su normalni proizvodni i izvozni kapaciteti, ili nepružanje administrativne suradnje koja je nužna za provjeru dokaza o podrijetlu robe od strane druge stranke, obje će stranke odmah započeti s konzultacijama kako bi iznašle odgovarajuće rješenje. Dok se takvo rješenje ne pronađe, stranka koje se to tiče smije poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra potrebnim. U odabiru mjera prednost se mora dati onima koje najmanje ometaju provedbu dogovora utvrđenih u ovom Privremenom ugovoru.

Članak 16.

PLAĆANJA

1. Neće biti nikakvih ograničenja za plaćanje u konvertibilnim valutama u vezi s trgovinom robama između stranaka te za prijenose takvih plaćanja na teritorij stranke u kojoj je sjedište vjerovnika.

2. Stranke će se suzdržati od bilo kakvih deviznih ili upravnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih kredita u vezi s trgovinom robama u kojoj sudjeluje osoba sa sjedištem u jednoj od stranaka.

3. Bez obzira na odredbe stavka 2., sve mjere u vezi s tekućim plaćanjima u pogledu kretanja robe bit će u skladu s uvjetima utvrđenim u članku VIII. Ugovora o Međunarodnom monetarnom fondu i primjenjivat će se bez diskriminacije.

Članak 17.

ANTIDAMPINŠKE I KOMPENZACIJSKE MJERE

Ako jedna od stranaka smatra da u trgovinskim odnosima koje uređuje ovaj Privremeni ugovor dolazi do dampinga u smislu iz članka VI. GATT-a 1994, može poduzeti odgovarajuće antidampinške i kompenzacijske mjere protiv takvih postupaka sukladno WTO sporazumu o primjeni članka VI. GATT-a 1994 i Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 20. ovog Privremenog ugovora.

Članak 18.

OPĆE ZAŠTITNE MJERE

Kad se bilo koji proizvod uvozi na teritorij stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to nanosi ili prijeti nanošenjem:

a) ozbiljne štete za domaće proizvođače sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice, ili

b) ozbiljnih poremećaja u bilo kojem povezanom sektoru gospodarstva ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenom području;

Stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s odredbama WTO sporazuma o zaštitnim mjerama te pod uvjetima i u skladu s odredbama utvrđenim u članku 20. ovoga Privremenog ugovora.

Članak 19.

IZVRŠENJE OBVEZA

1. Stranke će poduzeti sve mjere potrebne za ispunjenje svojih obveza prema ovom Privremenom ugovoru kako bi se osiguralo postizanje svih ciljeva utvrđenih u ovom Privremenom ugovoru.

2. Ako bilo koja od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila neku svoju obvezu prema ovom Privremenom ugovoru, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 20. ovoga Privremenog ugovora.

Članak 20.

POSTUPAK ZA PRIMJENU ZAŠTITNIH MJERA

1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera utvrđenih u sljedećim stavcima ovoga članka stranke nastojat će riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

2. U slučaju da neka od stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 18. ovoga Privremenog ugovora podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o trendovima u kretanjima robe, o tome će obavijestiti drugu stranku.

3. U pogledu članaka 17. i 18. ovoga Privremenog ugovora Zajednički će odbor ispitati slučaj ili stanje te može donijeti svaku odluku koja je potrebna za otklanjanje poteškoća o kojima ga izvijesti pogođena stranka. Ako odluka izostane u roku od 30 dana od dana upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, odnosna stranka može donijeti mjere potrebne za poboljšanje stanja.

4. U pogledu članka 19. ovoga Privremenog ugovora, pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili po isteku roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj stranci.

5. U pogledu članaka 16. ovoga Privremenog ugovora, odnosna stranka pružit će Zajedničkom odboru svu pomoć potrebnu za ispitivanje slučaja te će, ako je to prikladno, ukinuti spornu praksu. Ako druga stranka ne prekine sa spornom praksom u roku koji odredi Zajednički odbor, ili ako Zajednički odbor u roku od trideset radnih dana ne postigne suglasnost o predmetu koji mu je upućen, pogođena stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja teškoća proizašlih iz sporne prakse.

6. O poduzetim zaštitnim mjerama odmah se mora izvijestiti Zajednički odbor. Mjere, u pogledu opsega i trajanja, moraju biti ograničene na ono što je najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Prednost imaju mjere koje najmanje ometaju provedbu ovoga Privremenog ugovora.

7. Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom povremenih konzultacija unutar Zajedničkog odbora radi njihova ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

8. Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, pogođena stranka može u slučajevima iz članaka 17. i 18. ovoga Privremenog ugovora smjesta primijeniti privremene mjere koje su apsolutno nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama mora se bez odgode izvijestiti, te će stranke čim prije obaviti konzultacije unutar Zajedničkog odbora.

9. Bez obzira na stavak 8. ovoga članka, stranka koja razmatra pribjegavanje zaštitnim mjerama odmah će o tome pisanim putem izvijestiti drugu stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u vezi. Stranke će bez odgode održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora radi iznalaženja rješenja prihvatljivog za obje stranke.

Članak 21.

POTEŠKOĆE U VEZI S PLATNOM BILANCOM

1. Stranke će nastojati izbjeći uvođenje mjera ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz zbog poteškoća u vezi s platnom bilancom.

2. Kad bilo koja od stranaka ima ozbiljnih poteškoća s platnom bilancom ili joj te poteškoće neposredno prijete, ona može u skladu s uvjetima utvrđenim u okviru WTO/GATT-a 1994 i člankom VIII. Sporazuma o Međunarodnom monetarnom fondu uvesti restriktivne mjere koje će biti ograničenog trajanja i neće prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Odnosna stranka odmah će izvijestiti drugu stranku o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, drugoj stranci predočiti vremenski raspored njihova postupnog ukidanja.

Članak 22.

ZAJEDNIČKI ODBOR

1. Ovim Privremenim ugovorom osniva se Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka. Zajedničkim odborom predsjedavaju dva supredsjedatelja od kojih svaka stranka određuje po jednog.

2. U svrhu pravilne provedbe ovoga Privremenog ugovora stranke će razmjenjivati informacije te će na zahtjev bilo koje od stranaka obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor razmatrat će mogućnost daljnjeg uklanjanja zapreka trgovini među strankama.

3. Zajednički odbor nadzire i upravlja provedbom ovoga Privremenog ugovora. U slučajevima predviđenim ovim Ugovorom Zajednički odbor može donositi odluke, a u ostalim slučajevima može davati preporuke. Odluke i preporuke donose se na temelju konsenzusa.

4. U svrhu pravilne provedbe ovoga Privremenog ugovora Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zatražiti održavanje sastanka.

5. Ako ovlašteni predstavnik neke od stranaka u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku uz rezervu ispunjenja unutarnjih zakonskih uvjeta, ta odluka stupa na snagu, ako u njoj nije utvrđen neki kasniji datum, na dan primitka pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.

6. Za potrebe ovoga Privremenog ugovora Zajednički odbor će donijeti svoj Poslovnik.

7. Zajednički odbor može osnivati pododbore i radne skupine za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.

Članak 23.

CARINSKE UNIJE, ZONE SLOBODNE TRGOVINE I POGRANIČNA TRGOVINA

Ovaj Privremeni ugovor ne priječi održavanje ili uspostavu carinskih unija, zona slobodne trgovine ili sporazuma o pograničnoj trgovini ukoliko oni ne utječu negativno na trgovinski režim između stranaka, a osobito na odredbe u vezi s propisima o podrijetlu robe predviđene ovim Privremenim ugovorom.

Članak 24.

DODACI, IZMJENE I DOPUNE

1. Dodaci i Protokol o definiciji pojma »proizvoda s podrijetlom« i načinima administrativne suradnje sastavni su dijelovi ovoga Privremenog ugovora.

2. Izmjene i dopune ovoga Privremenog ugovora može predložiti bilo koja od stranaka, a stupaju na snagu na način predviđen člankom 25. ovoga Privremenog ugovora.

Članak 25.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Privremeni ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka posljednje obavijesti kojom stranke izvješćuju jedna drugu da su odgovarajući unutarnji pravni postupci i formalnosti za stupanje na snagu ovoga Privremenog ugovora okončani.

Članak 26.

PRIVREMENA PRIMJENA

Ovaj Privremeni ugovor će se primjenjivati prvog dana drugog mjeseca od datuma potpisivanja.

Članak 27.

VAŽENJE I OTKAZ

Ukoliko se ne otkaže ranije, ovaj Privremeni ugovor ostaje na snazi do kraja mandata Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK). Svaka od stranaka može otkazati ovaj Privremeni ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci. Otkaz stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je druga stranka primila obavijest.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 28. rujna 2006. godine u dva izvornika, na engleskom jeziku.

Parafirao:

Bujar Dugolli

ministar trgovine i industrije

(privremena institucija samouprave

na Kosovu)

ZA VLADU REPUBLIKE

ZA PRIVREMENU MISIJU UN NA

HRVATSKE

KOSOVU

Branko Vukelić, ministar

Paul Acda,

gospodarstva, rada i
poduzetništva

voditelj UNMIK, stup IV.

DODATAK I.(u skladu s člankom 2. Privremenog ugovora)

Tarifni broj

Skraćeni opis proizvoda

2905 43

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3301

Eterična ulja, rezinoidi, ekstrahirane oleosmole, sporedni terpenski proizvodi, vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

3501 do 3505

Kazein, kazeinati, kazeinska ljepila, albumini, albuminati, želatina, riblje ljepilo, ostala ljepila životinjskog podrijetla, peptoni i njihovi derivati, kožni prah, dekstrini I. drugi modificirani škrobovi, ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina

3809 10

Sredstva za doradu, nosači boja, na osnovi škrobnih tvari

3824 60

Sorbitol osim sorbitola iz tar. Podbroja 2905 44

4101 do 4103

Sirove, krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara, ovce ili janje; ostale krupne i sitne sirove kože

4301

Sirovo krzno

5001 do 5003

Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje, sirova svila i svileni otpaci

5101 do 5103

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, otpaci od vune ili životinjske dlake

5201 do 5203

Pamuk i pamučni otpaci

5301

Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden, kučina i laneni otpaci

5302

Konoplja, kučina i otpaci od konoplje

DODATAK II.sukladno članku 4. Privremenog ugovora izmeđuVlade Republike Hrvatske i Privremene misijeUjedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u imePrivremenih institucija samouprave na Kosovu

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

1. Uvozne carine koje se u Republici Hrvatskoj primjenjuju na proizvode podrijetlom s Kosova ukinut će se od datuma primjene ovog Privremenog ugovora.

2. Uvozne carine koje se na Kosovu primjenjuju na proizvode navedene u tablici 1. podrijetlom iz Republike hrvatske smanjit će se prema sljedećoj tablici:

Od datuma privremene primjene 60% osnovne carine

Od 1. siječnja 2008. 0%

Tablica 1.

Tarifna
oznaka

Opis proizvoda

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, što čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i pripravci za čišćenje, s dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih iz tarifnog broja 3401

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

1. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj na proizvode podrijetlom s Kosova ukinut će se od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora.

2. Uvozne carine koje se primjenjuju na Kosovu na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske ukinut će se od datuma primjene ovoga Privremenog ugovora, osim za proizvode navedene u tablici 2. Na uvoz proizvoda navedenih u Tablici 2. podrijetlom iz Republike Hrvatske primjenjivat će se carina po načelu najpovlaštenije nacije.

Tablica 2.

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi

0406

Sir i skuta

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

PROTOKOL O DEFINICIJI POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM« I NAČINIMA UPRAVNE SURADNJE

Glava I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Protokola:

a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke,

b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda,

c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku,

d) »robe« označuje i materijal i proizvode,

e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu s Ugovorom o provedbi članka VII. Općega ugovora o carinama i trgovini 1994. (Ugovor Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti),

f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u ugovornoj stranki u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda,

g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u ugovornoj stranki,

h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis,

i) »vrijednost dodana« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u jednoj od stranaka,

j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonzirani sustav« ili »HS«),

k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj,

l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom,

m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode,

n) »euro« označuje jedinstvenu valutu Europske monetarne unije.

Glava II.DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OPĆI UVJETI

Za potrebe provedbe ovoga Privremenog ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz stranke:

a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u stranci u smislu članka 4.,

b) proizvodi koji su dobiveni u stranci, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u toj stranci dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 5.

Članak 3.

DVOSTRANA KUMULACIJA PODRIJETLA

Materijali podrijetlom iz stranke smatrat će se materijalima podrijetlom iz druge stranke kada su ugrađeni u proizvod ondje dobiven. Ti materijali ne moraju biti nužno podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 6. stavka 1. ovoga Protokola

Članak 4.

PROIZVODI DOBIVENI U CIJELOSTI

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u stranci:

a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna,

b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni,

c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene,

d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja,

e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim,

f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda stranaka,

g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f),

h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada,

i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih,

j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja,

k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j).

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

a) koji su registrirani ili upisani u stranci,

b) koji plove pod zastavom stranke,

c) koji se u omjeru od najmanje 50 posto nalaze u vlasništvu državljana stranke, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od ovih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani odnosne ugovorne stranke i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima tih država,

d) čiji su zapovjednik i časnici državljani stranaka, i

e) u čijem osoblju najmanje 75 posto otpada na državljane stranaka.

Članak 5.

DOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dovoljno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene tog proizvoda,

b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 6.

Članak 6.

NEDOVOLJNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 5. zadovoljeni ili da nisu:

a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja,

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka,

c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje,

d) glačanje ili prešanje tekstila,

e) jednostavni postupci bojenja i laštenja,

f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže,

g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera,

h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća,

i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje,

j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda),

k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja,

l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu,

m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste,

n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove,

o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n),

k) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u stranci.

Članak 7.

KVALIFIKACIJSKA JEDINICA

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu,

b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 8.

PRIBOR, ZAMJENSKI DIJELOVI I ALATI

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 9.

SLOGOVI

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente sloga imaju podrijetlo. Međutim, kada se slog sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene sloga fco tvornica.

Članak 10.

NEUTRALNI ELEMENTI

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

a) energija i gorivo,

b) postrojenja i oprema,

c) strojevi i alati,

d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

Glava III.TERITORIJALNI UVJETI

Članak 11.

NAČELO TERITORIJALNOSTI

1. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3. i stavkom 3. ovoga članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u ugovornim strankama.

2. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3., ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz jedne od stranaka, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena, i

b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan stranaka obavljeni na materijalu koji je iz jedne od stranke izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u jednoj od stranaka ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 6., i

b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala, i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan stranaka primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan stranaka. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan stranaka, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan stranaka, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 5. stavkom 2.

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan stranaka obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 12.

IZRAVNI PRIJEVOZ

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između stranaka. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija koji nisu teritoriji stranaka.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava; i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih dostatnih isprava.

Članak 13.

IZLOŽBE

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja izvan stranaka i nakon izložbe prodani radi izvoza u jednu od stranaka, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Privremenog ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je izvoznik te proizvode poslao iz stranaka u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio,

b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u stranci,

c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu, i

d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave IV. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV.POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 14.

ZABRANA POVRATA CARINE ILI IZUZEĆA OD CARINE

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u tim strankama neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koji se u tim strankama primjenjuje na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od tog materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je bio uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe s istovjetnim učinkom koje se primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavaka od 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 7., stavka 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 8., i proizvodima u sklopu članka 9., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odrebe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isljučivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Ugovor primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Ugovora.

Glava V.DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 15.

OPĆI UVJETI

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Privremenog ugovora primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz stranke pri njihovu uvozu u drugu stranku:

a) po predočenju potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.; ili

b) u slučajevima predviđenim člankom 21. stavkom 1. izjave, u daljnjem tekstu; »izjava na računu«, koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Dodatku IV.

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Privremenog ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 16.

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti stranke ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz stranaka i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovoga Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 17.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 16. stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti; ili

b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »NAKNADNO IZDANO«

SHQ »LËSHUAR APOSTERIORI«

SR »NAKNADNO IZDATO« ili »ÇAKÇAÄÇO ČÇÄATO

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 18.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »DUPLIKAT«

SHQ »DUPLIKATË«

SR »DUPLIKAT« ili »ÄUĎËČKAT«

EN »DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 19.

IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1 NA TEMELJU PRETHODNO IZDANOGA ILI POPUNJENOGA DOKAZA O PODRIJETLU

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u stranci, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijenit s jednom ili s više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u stranci. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 20.

RAČUNOVODSTVENO RAZDVAJANJE

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja« za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u državi, u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 21.

UVJETI ZA DAVANJE IZJAVE NA RAČUNU

1. Izjavu na računu iz članka 15. stavka 1. točke (b) smije izdati:

a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22., ili

b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz stranaka te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 21. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

OVLAŠTENI IZVOZNIK

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika, u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«, koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Privremenim ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

VALJANOST DOKAZA O PODRIJETLU

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PODNOŠENJE DOKAZA O PODRIJETLU

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 25.

UVOZ U DJELOMIČNIM POŠILJKAMA

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2. točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IZUZEĆA OD DOKAZIVANJA PODRIJETLA

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

DOKAZNE ISPRAVE

Isprave navedene u članku 16. stavku 3. i članku 21. stavku 3., koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji,

b) isprava izdanih ili sastavljenih u stranci kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom,

c) isprava izdanih ili sastavljenih u stranci kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u ugovornoj stranci u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom,

c) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u stranci u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

ČUVANJE DOKAZA O PODRIJETLU I DOKAZNIH ISPRAVA

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 16. stavka 3.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21. stavka 3.

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 16. stavka 2.

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

NEPODUDARNOST I FORMALNE POGREŠKE

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

IZNOSI ISKAZANI U EURIMA

1. Za primjenu odredaba članka 21. stavka 1. točke (b) i članka 26. stavka 3., u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, stranke jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21. stavka 1. točka (b), ili članka 26. stavak 3., pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila odnosna zemlja.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu, a primjenjivati će se od 1. siječnja sljedeće godine. Stranke će do 15. listopada izvijestiti jedna drugu o relevantnim iznosima.

4. Stranka može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 posto. Stranka može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 posto u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev stranaka. Pri preispitivanju Zajednički odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

Glava VI.ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

UZAJAMNA POMOĆ

1. Carinske će vlasti stranaka jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, stranke će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

PROVJERA DOKAZA O PODRIJETLU

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola. Ako se primjenjuju odredbe o kumulaciji sukladno članku 3. ovoga Protokola, a u svezi s člankom 16. (4), odgovor će sadržavati pouzdanu kopiju (kopije) potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dovoljne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 33.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

KAZNE

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

SLOBODNE ZONE

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz stranaka uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

Glava VII.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

PODODBOR ZA CARINSKA PITANJA I PITANJA PODRIJETLA

1. U okviru Zajedničkog odbora ustanovit će se Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla sa svrhom da mu pomaže pri provođenju njegovih obveza i za provođenje stalnog izvješćivanja i savjetovanja između stručnjaka.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju stranaka zaduženih za carinska pitanja i pitanja podrijetla.

Članak 37.

IZMJENE I DOPUNE PROTOKOLA

Zajednički odbor može predložiti izmjene odredbi ovoga Protokola.

Članak 38.

ROBA U TRANZITU ILI NA SKLADIŠTENJU

Odredbe Privremenog ugovora mogu se primijeniti na robu koja je u skladu s odredbama ovoga Protokola te koja je na dan stupanja na snagu Privremenog ugovora u tranzitu ili na privremenom skladištenju u nekoj od stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, uz obvezu podnošenja carinskim vlastima ugovorne stranke uvoznice, u roku od četiri mjeseca od toga datuma, potvrde EUR.1 izdane naknadno od strane nadležnih tijela stranke izvoznice zajedno s dokumentima koji pokazuju da je roba transportirana izravno.

DODATAK I. PROTOKOLA

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U DODATKU II. PROTOKOLA

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dovoljno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 5. Protokola.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex« , to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 5. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranki.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u ugovornoj stranki na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo na temelju pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u ugovornoj stranki. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3. Ne dirajući u napomenu 3.2 kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebna ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijala iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2. na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenog od netkana materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz Ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tome miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija,

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja,

c) krekovanje,

d) popravljanje,

e) ekstrakcija selektivnim otapalima,

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom,

g) polimerizacija,

h) alkilacija,

i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija,

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja,

c) krekovanje,

d) popravljanje,

e) ekstrakcija selektivnim otapalima,

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom,

g) polimerizacija,

h) alkilacija,

i) izomerizacija,

j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda),

k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja,

l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250°C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom,

m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300°C pomoću metode ASTM D 86,

n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja,

o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

DODATAK II. PROTOKOLA

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Privremenim ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Privremenog ugovora.

HS tarifni broj

Opis proizvoda

Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se stiče status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3) ili (4)

Poglavlje 1

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 bit će dobivene u cijelosti

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonični proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 3

Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 4

Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

Proizvodnja u kojoj:

– su upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,

– je sav upotrijebljeni sok od voća (osim od ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 dobiven u cijelosti, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 5

Proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 5 dobiveni u cijelosti

ex 0502

Čekinje i dlake domaće ili divlje svinje, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6 dobiveni u cijelosti, i

– vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 7

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

– je svo upotrijebljeno voće i orašasto voće dobiveno u cijelosti, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 9

Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni u cijelosti

0901

Kava, pržena ili nepržena s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

0902

Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 0910

Mješavine začina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 10

Žitarice

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, inulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj je svo upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106

Brašno i krupica od osušenoga mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 12 dobiveni u cijelosti

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-
-smole i oleo smole (na primjer balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zguščivaća

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 14 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 15

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili kostiju iz 0506

– Ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz tarifnog broja 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarfinih brojeva 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili kostiju iz tarifnog broja 0506

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

– Krute frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1504

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u cijelosti

ex 1505

Rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz tarifnog broja 1505

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

– – Krute frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarfinog broja 1506

– – Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije

– Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palminih koštica, »babasu« ulje, tungovo ulje, oiticica ulje, mirtin vosak i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

– Krute frakcije osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja iz drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene biljne tvari dobivene u cijelosti

1516

Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti, i

– sve upotrijebljene biljne tvari su dobivene u cijelosti.

Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4 dobiveni u cijelosti, i

– sve upotrijebljene biljne tvari su dobivene u cijelosti.

Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

Poglavlje 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka

Proizvodnja:

– Od životinja iz poglavlja 1, i/ili

– Svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 bit će dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17

Šećer i proizvodi od šećera, osim:

Proizvodnja iz materijala bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel

– Kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz 1702

– Ostali šećeri u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali dobiveni u cijelosti

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, što ne sadrže kakao ili što sadrže manje od 40 % masenog udjela kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 što ne sadrže kakao ili što sadrže manje od 5 % masenog udjela kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

– Sladni ekstrakt

Prerada žitarica iz poglavlja 10

– Ostalo

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus pripremljeni ili nepripremljeni

– Koji sadrže 20% ili manje mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata), dobiveni u cijelosti

– Koji sadrže više od 20% mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj:

– su sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata) dobiveni u cijelosti, i

– svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 su dobiveni u cijelosti

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim od krumpirova škroba iz tarifnog broja 1108

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna, prekrupe i krupice) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, što nisu spomenute niti uključene na drugom mjestu:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja1806;

– u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim pšenice durum i njenih derivata i kukuruza Zea indurata) dobivene u cijelosti, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih iz poglavlja 11

ex Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja u kojoj je sve voće, orašasti plodovi i povrće dobiveno u cijelosti

ex 2001

Yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2004 i ex 2005

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

2006

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscjeđeni, preliveni ili kandirani)

Proizvodnja u kojoj vrijedonost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008

– Orašasti plodovi, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih orašastih plodova i uljnatog sjemenja s podrijetlom iz tarfinih brojeva 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz

– Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

– Ostalo osim voća i orašastih plodova, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila;

Proizvodnja u kojoj:

iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 21

Razni prehrambeni proizvodi osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:

iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj je sva upotrijebljena cikorija dobivena u cijelosti

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

– Pripravci za umake i pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljenu gorušicu

– Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravci za njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 22

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Proizvodnja:

– proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe i bilo koji materijal dobiven iz grožđa dobiveno u cijelosti

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama i ostala bezakoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim od ananasa, limete te grejpa) s podrijetlom

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

– u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

– od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

ex Poglavlje 23

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2301

Brašno, krupica, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, nepogodni za ljudsku uporabu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u cijelosti

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba od kukuruza (osim koncentriranih tekućina za namakanje), s masenim udjelom bjelančevina, računano na suhi proizvod, većim od 40 %

Proizvodnja u kojoj je upotrijebljeni kukuruz dobiven u cijelosti

ex 2306

Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masenim udjelom većim od 3 % maslinovog ulja

Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene masline dobivene u cijelosti

2309

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja

Proizvodnja u kojoj:

– su upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom; i

– svi materijali iz poglavlja 3 su dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 24

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim za;

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24 dobiveni u cijelosti

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% težine upotrijebljena neprerađeng duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja
2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% težine upotrebljena neprerađeng duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex Poglavlje 25

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečena dolomita

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali ne premašuju 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26

Rudače, troske i pepeli

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na temperaturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709

Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže po masi 70% ili više udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda, otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii) ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena, vosak od treseta, drugi mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili ne

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa  (i) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«)

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istoga tarifnog broja pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica

ex 2805

»Mischmetall«

Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811

Sumporov trioksid

Proizvodnja iz sumpornog dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840

Natrijevi perborati

Proizvodnja iz disodium tetraborata pentahidrat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 29

Organski kemijski spojevi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901

Aciklički ugljikovodici za uporabu kao gorivo za pogon ili grijanje

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), benzeni, tolueni i ksileni,

za uporabu kao gorivo za pogon ili grijanje

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tarifnog broja, te od etanola ili glicerina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2915

Zasićene acikličke mono-karboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2932

Interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ciklički acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s jednim ili više dušikovih heteroatoma

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli; kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2939

Koncentrati od slamke maka koji po masi sadrže najmanje 50% alkaloida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 30

Farmaceutski proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi te ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

– Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapijsku ili profilaktičnu uporabu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostalo:

– – Ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Životinjska krv pripremljena za terapijsku ili profilaktičnu uporabu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina i serum globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Hemglobin, globulin od krvi i serum-globulin

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostele materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog broja 3002, 3005 ili 3006):

– Dobiveni iz amikacina iz tarifnog broja 2941

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojega tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 ili 3004 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost zajedno ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3006

Otpadni farmaceutski proizvodi navedeni u napomeni 4(k) ovog poglavlja

Zadržat će se podrijetlo proizvoda prema njegovom izvornom razvrstavanju

ex poglavlje 31

Gnojiva, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg, osim:

– Natrij-nitrata

– Kalcij-cianomida

– Kalijeva sulfata

– Magnezium kalium sulfata

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 20% ukupne vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljene premazne boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim za:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3205

Lak bojila; pripravci na osnovi lak bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje(iii)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim tarifnih brojeva. 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali iz tarifnog broja kao i proizvod 3205 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojega tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući materijale različite »grupe«(iv) iz ovog tarifnog broja. Međutim, materijali iz iste grupe kao i proizvod mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski pripravci na osnovi sadre, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojega tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3403

Pripravci za podmazivanje s masenim udjelom naftnog ulja ili ulja dobivenog od bitumenskih minerala manjim od 70%

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa(i) ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

– Na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od bitumenskih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim:

– hidrogenih ulja koja imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 1516,

– kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 3823, i

– materijali iz tarifnog broja 3404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Međutim, ti materijali se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njhova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila, enzimi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

– Škrobni eteri i esteri

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br., uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br., osim onih iz tar. br. 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3507

Pripremljeni enzimi, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% prijednost proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; zapaljivi pripravci

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta

– Film za trenutnu (brzu) kolor fotografiju, u kasetama

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 i 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3702 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostali

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 3701 i 3702. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3701 i 3702 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost skupa ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702

Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svicima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 3701 i 3702.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 3701 do 3704

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 38

Razni proizvodi kemijske industrije, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801

– Koloidni grafit u uljnoj suspenziji i polukoloidni grafit; ugljikova pasta za elektrode

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije prijeći 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz tarifnog broja 3403 ne smije premašiti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3805

Alkohol sulfatnog terpentina, pročišćeni

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3806

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnoga katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), što se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3810

Pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za lemljenje i zavarivanje; prah i paste za lemljenje i zavarivanje što se sastoje od kovina i drugih materijala; pripravci što se rabe kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3811

Pripravci protiv detonacije, pripravci za sprječavanje oksidacije, za sprječavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprječavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine što se rabe za jednake namjene kao mineralna ulja:

– Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni omekšivači (plastifikatori) za gumu i plastične mase, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripravci za sprječavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase:

Proizvodnja u kojo vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3813

Pripravci i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje premazanih boja ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektrotehnici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektrotehnici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos, što ne sadrže ili sadrže manje od 70% masenog udjela naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3820

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili 3006; referentni materijali s certifikatom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi

– Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije.

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

– Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3823

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske i srodnih industrija (uključujući i one što se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

– Sljedeće iz ovog tarifnog broja:

– – Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

– – Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

– – Sorbitol osim sorbitola iz tarifnog broja 2905

– – Petrolejski sulfonati, isključujući petrolejske sulfonate alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli

– – Ionski izmjenjivači

– – Absorpcijska sredstva (geteri) za vakuum cijevi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– – Alkalni željezni oksidi za pročišćavanje plina

– – Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

– – Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

– – Fusel-ulje i Dippel-ulje

– – Mješavine soli što sadrže rezne anione

– – Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim-oblicima, odresci i lomljevina plastičnih masa, osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i 3912 za koje vrijede pravila u nastavku:

– Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica, i

– unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica(v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica(v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3907

– Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril-butadien-styrene kopolimera (ABS)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica(v)

– Poliester

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja iz policarbonata tetrabroma (bisfenol A)

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa, osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede sljedeća pravila:

– Ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drukčije no četvrtasto ili pravokutno i ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo:

– – Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica, i

– unutar gornjeg ograničenja vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica (v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

– – Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica (v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica, i

– unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod, ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3920

Ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

– Listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona(vi)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4001

Laminirane ploče ili krep guma za potplate

Laminiranje listova prirodnoga kaučuka

4005

Pripremljene smjese nevulkaniziranog kaučuka, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili vrpci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodne gume, ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

4012

Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici od gume:

– Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4011 i 4012

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

ex poglavlje 41

Sirova koža s dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje ovčjih i janjećih koža sa vunom

4104 do 4106

Štavljena ili »crust« (u suhom stanju) krupna i sitna koža, bez dlake ili vune, cijepana ili necijepana, ali ne dalje obrađivana

Ponovno štavljenje koža

ili

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4107, 4112 i 4113

Koža dalje obrađivana nakon štavljenja ili »crust« obrade, uključujući pergamentno obrađenu kožu, bez vune ili dlake, cijepana ili necijepana, osim kože iz tarifnog broja 4114

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 4104 do 4113

ex 4114

Lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

Proizvodnja iz materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 43

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

– Nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

– Ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog broja 4302

ex poglavlje 44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno)

Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, ravno brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući dobivene siječenjem laminatnog drveta) i za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, sječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4409

Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba, kraja ili lica, brušeno ili spojeno na krajevima

– Brušeno ili spojeno na krajevima

Brušenje ili spajanje na krajevima

– Rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do
ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično, od drva

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

ex 4416

Bačve, kace, vjedra, i drugi bačvarski proizvodi od drva te njihovi drveni dijelovi

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

ex 4418

– Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja ovog proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celulozne daske od drva, »šingle« i »šejl«

– Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

ex poglavlje 45

Pluto i proizvodi od pluta, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz tarifnog broja 4501

Poglavlje 46

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 48

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4811

Papir i karton, namotan, s crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

4816

Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papiri za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofsetploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

4817

Poštanske omotnice, pisma – omotnice, dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4818

Toaletni papir

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47

ex 4819

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate i koprene od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4820

Blokovi listovnog papira

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823

Ostali papiri, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz glave 47

ex Poglavlje 49

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i planovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4909

Poštanske razglednice; čestitke i karte što imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, sa ili bez poštanskih omotnica (kuverti) ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4909 i 4911

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendare u blokovima:

– »Vječiti« kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi što nije ni papir ni karton

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4909 i 4911

ex Poglavlje 50

Svila, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), grebenani ili češljani

Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka

5004 do
ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Proizvodnja iz(vii):

– sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

– materijali od kojih se radi papir

5007

Svilene tkanine i tkanine od svilenih otpadaka:

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe(vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Proizvodnja iz(vii):

– sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje,

– ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

– materijali od kojih se radi papir

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe(vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 52

Pamuk, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Proizvodnja iz(vii):

– sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

– materijali od kojih se radi papir

5208 do 5212

Pamučne tkanine

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe(vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, papirna pređa

Proizvodnja iz (vii):

– sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

– materijali od kojih se radi papir

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

– Koja sadrži gumene niti,

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz ((vii):

– kokosove pređe

– jutene pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja iz (vii):

– sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

– materijali od kojih se radi papir

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament pređe

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Proizvodnja iz (vii):

– sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodna vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se radi papir

5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

– Koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od od jednonitne pređe(vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 56

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, uzice i užad, te proizvodi od njih, osim:

Proizvodnja iz (vii):

– kokosove pređe,

– prirodnih vlakana

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala što služe za proizvodnju papira

5602

Pust, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

– Iglani pust

Proizvodnja od(vii):

– prirodnih vlakana, ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

– predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

– rezano polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

– filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501,

– pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednosti ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– – ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnih vlakana

– rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi s gumom ili plastičnom masom:

– Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri koje nisu prekrivene tkaninom

– Ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnih vlakana negrebenanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala što služe za proizvodnju papira

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, što se sastoje od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnog broja 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih kovinom

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnih vlakana

– sintetskog i umjetnog vlakna, nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala što služe za proizvodnju papira

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili 5405,(osim obavijenih proizvoda iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnih vlakana

– negrebenanog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog sintetskog ili umjetnog vlakna

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala što služe za proizvodnju papira

Poglavlje 57

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

– Od iglanog pusta

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnih vlakana ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

– predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

– polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

– filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501

pri čemu je udjel svakog monofilamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, po uvjetom da njihova ukupna vrijednosti ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

– Od ostalog pusta

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnih vlakana negrebanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– pređe od kokosove pređe ili pređe jute

– pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata

– prirodnih vlakana

– nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog rezanog sintetičkog ili umjetnog vlakna

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

ex Poglavlje 58

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

– Kombinirane s gumenim nitima

Proizvodnja od jednonitne pređe(vii)

– Ostalo

Proizvodnja iz(vii):

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5805

Tapiserije ručno tkane (vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično) i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i gotove proizvode

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, što ih se rabi za vanjsko uvezivanje knjiga i za sličnu uporabu; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; »buckram« i slični kruti tekstilni materijali što ih se rabi za osnove šešira

Proizvodnja od prediva

5902

Kord-materijali za vanjske pneumatske gume od pređe velike čvrstoće od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona:

– Sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od prediva

– Ostalo

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Proizvodnja iz prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5904

Linoleum, uključujući rezan u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući rezane u oblike

Proizvodnja od prediva (vii)

5905

Zidne tapete od tekstila

– Impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Proizvodnja od prediva

– ostalo

Proizvodnja iz (vii):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5906

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani kaučukom ili gumom, osim onih iz tarifnog broja 5902:

– pletene ili kačkane tkanine

Proizvodnja iz (vii)

– prirodnih vlakana

– nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna, ili

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovi sintetskog vlakna, što sadrže više od 90% tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od kemijskih materijala

1. Ostalo

Proizvodnja iz prediva

5907

Tekstilni materijali na drugi način impregnirani, premazani, prevučeni ili prekriveni; oslikana platna za kazališne kulise, umjetničke radionice i sličnu uporabu

Proizvodnja iz prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice; impregnirani ili neimpregnirani

– Čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu

– Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu

– Diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

– Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugle, beskonačne ili s jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkane sa više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja iz(viii):

– kokosove pređe

– sljedećih materijala:

– – pređe od politetraflouroetilena(viii)

– – prediva, višenitnog, od poliamida, presvučenog, impregniranog ili prekrivenog fenolskom smolom,

– – prediva od sintetskih tekstilnih vlakana aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,

– – monofila od politetrafloureotilena(viii)

– – prediva od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,

– – prediva od stalkenih vlakana, presvučenog fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom(viii)

– – copoliestera monofilamenta i smola tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanol i isoftalična kiselina,

– – prirodnih vlakana

– – umjetnih vlakana nečešljanih i nevlačenih niti drukčije pripremljenih za pređu, ili

– – kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo

Proizvodnja iz (vii)

– kokosove pređe

– prirodnih vlakana

– nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60

Pleteni ili kačkani materijali

Proizvodnja iz (vii)

– prirodnih vlakana

– umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije obrađenih za predenje, ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani

– Dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u krojne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od prediva (vii) (ix)

– Ostalo

Proizvodnja od (vii)

– prirodnih vlakana

– rezanih sintetskih ili umjetnih vlakana, negrebanih ni češljanih, ni drukčije obrađenih za predenje ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex Poglavlje 62

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih, osim:

Proizvodnja od prediva (vii) (ix)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 i

ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

Proizvodnja od prediva (ix)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da vrijednost nevezenih proizvoda ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

ex 6210

i

ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva (ix) ili

Proizvodnja od nepresvučenih tkanina pod uvjetom da ukupna vrijednost nepresvučenih materijala ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica(ix)

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi

– Vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva(vii) (ix) ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica(ix)

– Ostalo

Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena
prediva (vii) (ix) ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212

– Vezeni

Proizvodnja od prediva (ix) ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost proizvoda ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

– Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva (ix) ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

– Pribor za ovratnike i orukvice, razrezano

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja od prediva (ix)

ex Poglavlje 63

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe; osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6301 do 6304

Pokrivači, posteljno rublje, itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

– Od pusta, od netkanog materijala

Proizvodnja od (vii)

– prirodnih vlakana, ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostali:

– – Vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva (ix) (x)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih), pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

– – Ostalo

proizvodnja od jednožičnog nebijeljena
prediva (ix) (x)

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Proizvodnja od(vii):

– prirodnih vlakana

– umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra (za čamce, daske za jedrenje ili suhozemna vozila); proizvodi za kampiranje:

– Od netkanog materijala

Proizvodnja od(vii) (ix)

– prirodnih vlakana, ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo

Proizvodnja od jednostavne nebijeljene
pređe (vii) (ix)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

6308

Kompleti što se sastoje od komada tkanine i pređa, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirka, tapiserija, vezenih stoljnjaka i ubrusa ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bezpodrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% u cijeni seta fco tvornica

ex Poglavlje 64

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornji dio što je pričvršćen ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat); izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 65

Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6503

Šeširi i druga pokrivala za glavu od pusta, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tarifnog broja 6501, uključujući i podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana(ix)

6505

Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih materijala u metraži (osim od vrpca), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana(ix)

ex Poglavlje 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67

Preparirano perje i paperje i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 68

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 6803

Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca

Proizvodnja od obrađena škriljevca

ex 6812

Proizvodi od azbesta ili smjese na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući i aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

Poglavlje 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 70

Staklo i stakleni proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7003

ex 7004 i

ex 7005

Staklo bez nereflektirajućeg sloja

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 i 7005, savijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drukčije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima:

– Postakljena podloga obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljivim, u skladu sa SEMII standardom(xi)

Proizvodnja od materijala (podloge) iz tarifnog broja 7006

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7007

Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito staklo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7008

Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7009

Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

7013

Proizvodi od stakla što ih se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, proizvodi za unutarnje opremanje i slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak) puhanih staklenih proizvoda, ako vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne premašuje 50% vrijednost gotova proizvoda fco tvornica

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

– neobojenih svitaka, roving prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili od

– staklene vune

ex poglavlje 71

Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7101

Prirodni ili kultivirani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102

ex 7103 i

ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Proizvodnja iz neobrađenih dragulja ili poludragulja

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

– Neobrađene

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 7106, 7108 i 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

– Poluobrađena ili u prahu

Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107,

ex 7109 i

ex 7111

Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku

Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih

7116

Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstituiranih)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7117

Imitacije draguljarskih predmeta

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 72

Željezo i čelik, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika

Proizvodnja od materijala iz tarignih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216

Valjani plosnati proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika

Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206

7217

Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7207

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, valjani plosnati proizvodi, šipke i profili od nerđajućega čelika

Proizvodnja od nerđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7218

7223

Hladno dobivena žica od nerđajućega čelika

Proizvodnja od poluproizvoda od nerđajućega čelika iz tarifnog broja 7218

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipka, nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od nelegirana čelika u ingorima i drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224

7229

Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda ostalih legiranih čelika iz 7224

ex poglavlje 73

Proizvodi od željeza i čelika, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (priboj)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosjeka, od željeza ili čelika; tračnice, tračnice, vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani (konstruirani) za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova

Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne premaši 35% cijene proizvoda fco tvornica

7308

Željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata splavnica, tornjevi, rešetkasti i drugi stupovi, upornjaci, krovovi, krovišta (krovni kosturi), vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi i ograde); željezni ili čelični limovi, šipke, profili, cijevi i slično pripremljeni za uporabu u konstrukcijama

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda Međutim, zavarene kutove, kalupe i profile iz tarifnog broja 7301 ne smije se upotrijebiti

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica. Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 74

Bakar i proizvodi od bakra, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50%cijene proizvoda fco tvornica

7401

Bakrenac; cementni (taložni) bakar

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

7402

Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitsko rafiniranje:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

– Rafinirani bakar

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

– Slitine bakra i rafinirani bakar koji sadrži druge elemente

Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina

7404

Otpaci i lomljevina, od bakra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7405

Predslitine bakra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 75

Nikal i proizvodi od nikla, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50%cijene proizvoda fco tvornica

7501 do 7503

Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, nikal u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina, od nikla

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 76

Aluminij i proizvodi od aluminija, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegirana aluminija ili od otpadaka aluminija

7602

Otpaci i lomljevina, od aluminija

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7616

Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine – aluminija

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvode za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ako i ekspandiranu kovinu aluminija; i

– u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77

Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS

ex Poglavlje 78

Olovo i proizvodi od olova, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7801

Olovo u sirovim oblicima

– Rafinirano olovo

Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili »obrađeno« olovo

– Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 ne mogu su koristiti

7802

Otpaci i lomljevina, od olova

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 79

Cink i proizvodi od cinka, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7901

Cink u sirovim oblicima

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 ne mogu se koristiti

7902

Otpaci i lomljevina, od cinka

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 80

Kositar i proizvodi od kositra, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

8001

Kositar u sirovim oblicima

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007

Otpaci i lomljevina, od kostira, ostali proizvodi od kositra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 81

Ostale obične kovine, kermeti, proizvodi od njih

– Ostale obične kovine, sirove, i proizvodi od njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 82

Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina, osim

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, u slogovima (setovima) za prodaju na malo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 8202 do 8205. Međutim, alate iz tarifnih brojeva 8202 do 8205 može se upotrijebiti u sklopu setova, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% cijene seta fco tvornica

8207

Izmjenjivi alat za ručne sprave s ili bez mehaničkog pogona ili za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, probijanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka) uključujući matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina, i alat za bušenje stijena ili zemlje

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8208

Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8211

Noževi s reznim oštricama, pa i ozubljenim (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje, mesarske ili kuhinjske, sjekire i noževi za sjeckalice, noževi za papir); slogovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući rašpe za nokte)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8215

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stolni proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

ex Poglavlje 83

Razni proizvodi od običnih kovina, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 8306

Kipići i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, aparati i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja:

iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8401

Nuklearni neozračeni gorivi elementi (ulošci)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda(xii)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne premašuje 30% cijene konačnog proizvoda fco tvornica

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu

Proizvodnja:

iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 8403 i 8404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8406

Turbine na vodenu i drugu paru:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim i rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409

Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za motore iz tarifnog broja 8407 ili 8408

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8412

Ostali motori i pogonski strojevi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413

Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Proizvodnja:

iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednost materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8419

Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase i papira i kartona

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u spomenutim ograničenjima vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8420

Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim ograničenjima vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih), uključujući i strojeve za brojenje i provjeru što rade na osnovi vaganja mase; utezi za sve vrste vaga;

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8425 do 8428

Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8429

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

– Cestovni valjci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostali

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica;

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje (uključujući kompaktore), vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; zabijala i strojevi za vađenje pilota; ralice za uklanjanje snijega i snjegočistači

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8431

Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom s cestovnim valjcima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8444 do 8447

Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448

Pomoćni strojevi i uređaji za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 i 8445

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8452

Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci posebno pripravljeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:

– Strojevi za šivanje, (samo strojevi sa verižnim bodom), s glavom bez motora mase 16 kg ili manje ili s motorom mase 17 kg ili manje

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica,

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala za slaganje glave (bez motora) bez podrijetla, ne premašuje vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom, i

– uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak moraju biti s podrijetlom

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do 8466

Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8469 do 8472

Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

8482

Valjni ležaji (kuglični, valjkasti i igličasti)

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva kovine; slogovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8485

Dijelovi strojeva, aparata i uređaja bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih obilježja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 85

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8501

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8503 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8501 i 8503 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventna električna pojačala; električni slogovi za pojačanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8519

Gramofoni s ugrađenim pojačalom ili bez njega, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8520

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka, uključujući aparate s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8521

Aparati za pohranjivanje i reprodukciju slike, s videoprijamnikom ili bez njega

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8522

Dijelovi i pribor prikladni za uporabu samo ili uglavnom s aparatima iz tar. brojeva 8519 do 8521

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523

Za snimanje pripremljeni nesnimljeni nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, osim proizvoda iz poglavlja 37

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8524

Ploče, vrpce i ostali nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz poglavlja 37

– Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8523 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8525

Odašiljači radiotelefonije, radiografije, radiodifuzije ili televizije, uključujući s ugrađenim prijamnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za nepomične slike i druge videokamere (kamkorderi); digitalne kamere

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8526

Radari, uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiodaljinsko upravljanje

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8527

Prijamnici radiotelefonije, radiotelegrafije i radiodifuzije, uključujući i prijamnike s, u isto kućište, ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka, odnosno satom

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8528

Televizijski prijamnici, uključujući s ugrađenim prijamnikom radiodifuzije ili aparatom za pohranjivanje ili reprodukciju zvuka ili slike; videomonitori i videoprojektori

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svihupotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528

– Namijenjeni poglavito ili isključivo videouređajima za pohranjivanje i reprodukciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8535 i 8536

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi: fotoosjetljivi poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip pločica

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8542

Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi

– Monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuju 10% cijene proizvoda fco tvornica ili

postupak difuzije (u kojem se integrirani krugovi formiraju na supstratu poluvodiča, selektivnim uvođenjem odgovarajućeg dopanta) bez obzira da li je sastavljanje ili i/ili testiranje obavljeno u zemlji koja nije jedna od ugovornih stranaka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuju 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8544

Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s priključnim uređajima ili bez njih; kabeli od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi) čak i kada sadrže električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, s kovinom ili bez nje, za namjenu u elektrotehnici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8546

Električni izolatori od bilo kakvog materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8547

Izolacijski dijelovi električnih strojeva, uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim sastavnicama od kovina (npr. čahurama s navojem) utisnutim isključivo za potrebe ugradnje, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi i njihove spojnice od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom, za električne vodiče

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 86

Tračnička vozila i njihovi dijelovi: kolosječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za prometne puteve svih vrsta, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8608

Kolosječni sklopovi i pribor, mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putevima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima i zračnim lukama; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 87

Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8709

Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili rukovanje, što ih se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila što ih se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, uključujući i opremljena naoružanjem i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice

– S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara ne većeg

– Od 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

– Većeg od 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijbljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednosti svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležajeva

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 8714

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijala iz tarifnog broja 8804

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89

Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, trupove broda iz tarifnog broja 8906 se ne smije upotrebljavati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 90

Optički, fotografski, kinematografski i mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje točnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od bilo kakvoga materijala, nemontirani, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9002

Leće, prizme, zrcala, i drugi optički elementi, od bilo kakvoga materijala, montirani, kao što su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9004

Naočale i slični proizvodi, korekcijski, zaštitni i ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005

Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja; osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9006

Fotografski aparati; osim kinematografskih kamera; fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice; osim žarulja s električnim paljenjem

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, s ugrađenim aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili bez njega

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9014

Ostali instrumenti i aparati za navigaciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9015

Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru zemljišta (uključujući fotogramtriju), hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9016

Vage osjetljivosti 5 centigrama i finije, s utezima ili bez njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9017

Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, namijenjeni držanju u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, pomična mjerila) što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi u medicini, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida;

– Zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 9018

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihološka ispitivanja, aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera;

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

9024

Strojevi i aparati namjenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drva, tekstila, papira, plastičnih masa)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenta:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili nadzor protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (npr. mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, toplinomjeri), osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja (uključujući svjetlomjere); mikrotomi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina ili tekućine, električna brojila, uključujući i mjerila za njihovo baždarenje:

– Dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksametri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerači brzine i tahometri, osim onih koje se razvrstava u tarifni broj 9014 ili 9015; stroboskopi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili ispitivanje električnih veličina, isključujući mjerila iz tarifnog broja 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9031

Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili ispitivanje, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9033

Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 91

Satovi i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9105

Ostali satovi

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9109

Ostali satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (satni mehanizmi u slogovima); nekompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani satni mehanizmi za satove (osobne ili druge)

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

– u spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijali iz tarifnog broja 9114 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9111

Kućišta za osobne satove i njihovi dijelovi:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9112

Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove i kućišta i kutije slične vrste za drugu robu iz ovog poglavlja i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za njih

– Od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platirani ili presvučeni plemenitim kovinama

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92

Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 94

Pokućstvo; nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (madraci, jastuci i slični punjeni proizvodi); svjetiljke i druga rasvjetna tijela, što nisu spomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9401 i ex 9403

Pokućstvo od običnih kovina presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom težine do najviše 300g/m2

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za uporabu s materijalima iz tarifnih brojeva 9401 ili 9403, pod uvjetom da:

– vrijednost tkanina ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica, i

– svi ostali upotrijebljeni materijali su s podrijetlom i razvrstani su unutar tarifnog broja različitog od tarifnih brojeva 9401 ili 9403

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9405

Svjetiljke i druga rasvjetna tijela (uključujući reflektore) i njihovi dijelovi, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, sa stalno učvršćenim izvorom svjetlosti, i njihovi djelovi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući s pogonom, slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9506

– Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf štapove mogu se upotrijebiti

ex poglavlje 96

Razni proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi životnjskog, biljnoga ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

ex 9603

Metle i četke (osim metla i metlica od pruća, bez ili sa drškom, i četki od dlake vjeverica i lasica), ručno pogonjene mehaničke naprave za čišćenje poda, bez motora, jastučići za nanošenje boje i soboslikarski valjci; brisači za podove i četke za paučinu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

9605

Putni slogovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu što bi važilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15% cijene proizvoda fco tvornica

9606

Dugmad, kopčice što ih se zatvara utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; naliv pera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim onih iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti

9612

Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na svicima ili u patronama; jastučići za žigove natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9613

Upaljači s električnom iskrom (piezo)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

Poglavlje 97

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

DODATAK III. PROTOKOLA

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEV ZA IZDAVANJEPOTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

Upute za tiskanje:

1. Svaka potvrda bit će veličine 210 x 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega je se može prepoznati.

POTVRDA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak)

2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

..............................................................................................

i

..............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili teritorij na kojemu se proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili područje na koje se roba šalje

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak)

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe

9. Bruto-težina (kg) ili druga količinska oznaka (litra, m2, itd.)

10. Fakture
(neobvezatno)

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE

Ovjerena deklaracija Pečat

Izvozni dokument(2)

Model …………………. br. ……………....

Carinarnica …………………………….…..

Zemlja ili teritorij izdavanja ……………….

………………………………………….…...

………………………………………….…...

Datum ………………………………………

……………………………………………….

(potpis)

12. IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore

spomenuta roba udovoljava uvjetima

za izdavanje ove potvrde.

................................................

(mjesto i datum)

...................................................................

(potpis)

13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, upućuje se:

14. REZULTAT PROVJERE

Provjerom je ustanovljeno (*)

£ da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica i da su podaci u njoj točni

£ da ova potvrda nije točna ni ispravna (vidi napomene u prilogu)

..................................................

(mjesto i datum)

Pečat

…………................................

(potpis)

(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde.

..................................................

(mjesto i datum)

Pečat

………...............................................

(potpis)

1Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

2 Popunjava se samo ako to zahtijeva propis zemlje ili područja izvoznika.

NAPOMENE

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nužan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili teritorija gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak)

2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

..............................................................................................

i

..............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili teritorij na kojemu se proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili teritorij na koje se roba šalje

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak)

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe

9. Bruto-težina (kg) ili druga količinska oznaka (litra, m2, itd.)

10. Fakture (neobvezatno)

1Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke temeljem kojih roba udovoljava tim uvjetima:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave (1)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

...............................................

(Mjesto i datum)

...............................................

(Potpis)

1Na primjer: uvozne isprave, potvrde o prometu robe, fakture, izjave proizvođača itd., koja se odnosi na proizvode korištene u izradi ili na robu ponovno izvezenu u istom stanju.

DODATAK IV. PROTOKOLA

TEKST IZJAVE NA RAČUNU

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .........(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi...................(2) preferencijalnoga podrijetla.

UNMIK verzija

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr...............(1)) deklaron që

përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me..............(2) origjine preferenciale.

[Čçâîçíčę ďđîčçâîäŕ îáóőâŕžĺíčő îâîě čńďđŕâîě (öŕđčíńęî îâëŕřžĺśĺ áđ.......(1)) čçĽŕâšóĽĺ äŕ ńó, îńčě ŕęî Ľĺ äđóăŕ÷čĽĺ čçđč÷čňî íŕâĺäĺíî, îâč ďđîčçâîäč..........(2)ďđĺôĺđĺíöčĽŕëíîăa ďîđĺęëŕ. ]

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ................(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi..................................(2) preferencijalnoga porekla.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No….(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………...(2) preferential origin.

........................................(3))

(Mjesto i datum)

................................................(4)

(Potpis izvoznika, dodatno

mora biti čitko navedeno ime

osobe koja je izjavu potpisala)

(1)Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu člk. 21. ovog Protokola, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kada izjavu na računu nije dao ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi će se izostaviti ili će se ostaviti prazno.

(2)Navod zemlje podrijetla

(3)Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu.

INTERIM FREE TRADE AGREMEENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO (UNMIK) ON BEHALF OF THE PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT IN KOSOVO

The Government of the Republic of Croatia and The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) on behalf of the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo (hereinafter referred to as «the Parties»)

TAKING INTO ACCOUNT United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) of 10 June 1999, authorizing the Secretary-General to establish an international civil presence in Kosovo, known as the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), and the authority of the Special representative of the Secretary-General (SRSG) derived from this resolution,

RECALLING their intention to participate actively and to encourage the process of strengthening mutual trade relations in the process of regional cooperation and integration in Southeast Europe, and expressing their readiness to co-operate in seeking ways and means to strengthen that process,

HAVING regard to the Zagreb Declaration of 29 November 2005 regarding eligibility criteria for Central European Free Trade Agreement membership, and the Joint Declaration by Prime Ministers from 6 April 2006 on initiation of formal negotiation on Amendments and Enlargement of the Central European Free Trade Agreement,

REAFFIRMING their commitment to the principles of market economy and respect of fundamental principles of democracy and human rights,

UNDERSTANDING that no provisions of this Interim Agreement may be interpreted, as the Parties may exempt from their obligations under other international agreements, especially from General Agreement on Tariff and Trade (GATT 1994) and Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)

have agreed the following:

Article 1

1. The Parties shall conduct their mutual trade in accordance with the provisions of the present Interim Agreement and in conformity with relevant rules and procedures of the WTO.

2. The objectives of this Interim Agreement are to:

a) Promote through the expansion of mutual trade the harmonious development of economic relations between the Parties and thus to foster in the Parties the advance of economic activity, the improvement of living and employment conditions, and financial stability;

b) contribute by the removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade.

Chapter ITRADE IN GOODS

Article 2

SCOPE

The provisions of this Chapter shall apply to all products listed in Chapters 1 to 24 of the Harmonized Commodity Description and Coding System (hereinafter referred to as: «agricultural products«) including products listed in Annex I to this Interim Agreement, and products listed in Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System (hereinafter referred to as: «industrial products») originated in the Parties, except products listed in Annex I to this Interim Agreement.

Article 3

BASIC DUTIES

1. For each product the basic duty to which the successive reductions set out in this Interim Agreement are to be applied shall be the Most Favoured Nation rate of duty in force on the date of application of this Interim Agreement.

2. If after the date of entry into force of this Interim Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in particular reductions, resulting from the multilateral negotiations on trade in the WTO, such reduced duties shall replace the basic duties from Paragraph 1 from the date of application of such reduction.

3. The reduced duties, calculated in accordance with Paragraph 2 of this Article, shall be rounded to the first decimal number.

4. The Parties shall communicate to each other their respective basic duties.

Article 4

CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS AND CHARGES HAVING EQUIVALENT EFFECT

1. The Parties shall not introduce new customs duties on imports, charges having equivalent effect and other import duties of a fiscal nature in trade between them, from the date of application of this Interim Agreement.

2. All customs duties on import of products originating in territory of both Parties shall be abolished from the date of application of this Interim Agreement, except for the products listed in Annex II which shall be imported according to the conditions specified in that Annex.

Article 5

CUSTOMS DUTIES ON EXPORTS AND CHARGES HAVING EQUIVALENT EFFECT

1. The Parties shall not introduce new customs duties on exports or charges having equivalent effect, or other export duties of a fiscal nature in trade between them as from the date of application of this Interim Agreement.

2. The Parties shall abolish all customs duties on exports or charges having equivalent effect and other export duties of a fiscal nature as from the date of application of this Interim Agreement.

Article 6

QUANTITATIVE RESTRICTIONS ON IMPORTS AND MEASURES HAVING EQUIVALENT EFFECT

1. The Parties shall not introduce new quantitative restrictions on imports or measures having equivalent effect in trade between them, from the date of application of this Interim Agreement.

2. All quantitative restrictions on imports and measures having equivalent effect shall be abolished from the date of application of this Interim Agreement.

Article 7

QUANTITATIVE RESTRICTIONS ON EXPORTS AND MEASURES HAVING EQUIVALENT EFFECT

1. The Parties shall not introduce new quantitative restrictions on exports or measures having equivalent effect in trade between them, from the date of application of this Interim Agreement.

2. All quantitative restrictions on exports and measures having equivalent effect shall be abolished from the date of application of this Interim Agreement.

Article 8

AGRICULTURAL POLICIES

1. Notwithstanding provisions of Article 4 of this Interim Agreement, the Parties shall not be restricted in any way in pursuance of their agricultural policies or taking any measures in accordance with that policy, including WTO agreements in force.

2. The Parties shall notify to the Joint Committee changes in their respective agricultural policies or measures which may affect conditions of trade in agricultural products between them. On the request of any party, prompt consultations shall be held within Joint Committee to examine the situation.

Article 9

SPECIFIC SAFEGUARDS

Notwithstanding other provisions of this Interim Agreement and, in particular, Article 23 of this Interim Agreement, and given the particular sensitivity of agricultural products, if imports of products, originating in the territory of one Party, cause serious disturbances to the market of the other Party, the Party concerned shall immediately enter into consultations to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the measures it deems necessary.

Article 10

SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES

1. The Parties shall apply their domestic regulations in the field of veterinary medicine, sanitary and phytosanitary protection in accordance with the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures.

2. The Parties shall apply their regulations on veterinary, sanitary and phytosanitary protection in a non-discriminatory manner and they shall not introduce new measures that lead to an unduly restriction of trade between them.

Chapter IIGENERAL PROVISIONS

Article 11

RULES OF ORIGIN AND CO-OPERATION IN CUSTOMS ADMINISTRATION

1. The Parties agree to apply European preferential rules of origin in trade between them, including all existing and further amendments. In the case that European rules of origin are amended, the Joint Committee shall initiate procedure of amending rules of origin.

2. Protocol to this Interim Agreement lays down the rules of origin and related methods of administrative co-operation

3. The Parties shall take appropriate measures, including regular reviews by the Joint Committee, as well as arrangements for administrative co-operation, to ensure effective and harmonized implementation of the European rules of origin, Articles 3 to 8 and Articles 12 and 20 of this Interim Agreement and to reduce, as far as possible the formalities imposed on trade, and to achieve mutually satisfactory solutions to any difficulties arising from the operation of those provisions.

Article 12

PROHIBITION OF FISCAL DISCRIMINATION

1. The Parties shall refrain from any measures or practices of internal fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between products, originating in the territory of either Party.

2. Products exported into the territory of one of the Parties, may not benefit from repayment of internal taxes in excess of the amount of indirect taxes imposed on them.

Article 13

GENERAL EXCEPTIONS

This Interim Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on import, export, or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants, as well as protection of national treasures possessing artistic, historical or archaeological value; the protection of intellectual property, environmental protection or rules related to trading of gold or silver or the conservation of exhaustible natural resources, or radio active waste, if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic consumption or production, and are in compliance with international agreements that the Parties have concluded. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or disguised restriction on trade between the Parties.

Article 14

SECURITY EXCEPTIONS

1. The provisions of this Interim Agreement shall not prevent a Party from taking any measures, which it considers necessary:

a) to protect information essential for security of the Parties;

b) for the protection of its essential security interests or for the implementation of international obligations or national policies:

i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war, provided that such measures do not impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military purposes, as well as in connection to traffic in other such goods, materials and services directly or indirectly aimed for military establishment supply or

ii) relating to the non-proliferation of biological and chemical weapons, nuclear weapons or other nuclear devices, or

iii) measures taken in time or war or other serious international tension.

2. The Parties shall recognize export-import licences issues pursuant to relevant international agreement and conventions by the competent bodies of the respective Party

3. With respect to goods originating in the Parties, which contaminate human environment, the parties shall apply their relevant regulations in accordance with international agreements and conventions governing this field.

Article 15

FRAUD

Both Parties agree to co-operate to reduce the potential for fraud in the application of this Interim Agreement.

Notwithstanding other provisions of this Interim Agreement, where a Party finds that there is sufficient evidence of fraud such as a significant increase in trade of products by one Party to the other Party, beyond the level reflecting economic conditions such as normal production and export capacities, or failure to provide administrative co-operation as required for the verification of evidence of origin by the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution, pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary. In the selection of the measures priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Interim Agreement.

Article 16

PAYMENTS

1. Payments in freely convertible currencies relating to trade in goods between the Parties and the transfer of such payments to the territory of the Party, where the creditor resides, shall be free from any restrictions.

2. The Parties shall refrain from exchange or administrative restrictions on the grant, repayment and acceptance of short and medium term credits related to trade in goods in which a resident of a Party participates.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, all measures concerning current payments connected with the movement of goods shall be in conformity with the conditions laid down under Article VIII to the Agreement of the International Monetary Fund and shall be applied on a non-discriminatory basis.

Article 17

ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES

If one of the Parties finds that dumping within the meaning of Article VI of the GATT 1994 is taking place in trade relations governed by this Interim Agreement, it may take appropriate anti-dumping and countervailing measures against such practice in accordance with the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures under the conditions and in accordance with the procedure laid down in Article 27 of this Interim Agreement.

Article 18

GENERAL SAFEGUARDS

Where a products is being imported into the territory of a Party in such increased quantities and under such conditions as to cause or shall threaten to cause:

a) serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of the importing Party, or

b) serious disturbances in any related sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation in certain area,

the Party concerned may take appropriate measures in accordance with the provisions of the WTO Agreement on Safeguards, and under the conditions and in accordance with the provisions, laid down in Article 20 of this Interim Agreement.

Article 19

FULFILLMENT OF OBLIGATIONS

1. The Parties shall take all necessary measures to fulfill their obligations under this Interim Agreement in order to ensure that all the objectives set out in this Interim Agreement are attained.

2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfill an obligation under this Interim Agreement, the Party concerned may take the appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 20 of this Interim Agreement.

Article 20

PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF SAFEGUARD MEASURES

1. Before initiating the procedure for the application of safeguards measures, set out in the paragraphs of this Article, the Parties shall endeavor to solve any differences between them through direct consultations.

2. If a Party is a subject of imports of products, liable to give rise to the situation, referred to in Article 18 of this Interim Agreement, to an administrative procedure, the purpose of which is the rapid provision of information on the trend of trade flows, it shall inform the other Party.

3. With regard to Articles 17 and 18 of this Interim Agreement, the Joint Committee shall examine the case or the situation and may take any decision needed to put an end to the difficulties notified by the Party concerned. In the case of the absence of the decision within 30 days of the matter being referred to the Joint Committee, the Party concerned may adopt the measures necessary in order to remedy the situation.

4. As regards Article 19 of this Interim Agreement the Party concerned may take appropriate measures after the consultations have been concluded or after a period of three months has elapsed from the date of the first notification to the other Party.

5. With regard to Article 16 of this Interim Agreement, the Party concerned shall give the Joint Committee all the assistance required in order to examine the case and, where appropriate, eliminate the practice objected to. If the other Party fails to put an end to the practice objected to within the period fixed by the Joint Committee, or if the Joint Committee fails to reach an agreement within thirty working days on the matter, being referred to it, the Party concerned may adopt appropriate measures to deal with the difficulties, resulting from the practice in question.

6. The safeguard measures taken shall be notified immediately to the Joint Committee. They shall be limited, with regard to their extent and to their duration, to what is strictly necessary to remedy the situation, giving rise to their application and shall not be in excess of the injury, caused by the practice or the difficulty in question. Priority shall be given to measures that will least disturb the functioning of this Interim Agreement.

7. The safeguard measures taken shall be an object of periodic consultations within the Joint Committee with a view to their relaxation or abolition when conditions no longer justify their maintenance.

8. Where exceptional circumstances, requiring immediate action, make prior examination impossible, the Party concerned may, in the cases of Articles 17 and 18 of this Interim Agreement, apply forthwith the provisional measures, strictly necessary to remedy the situation. The measures shall be notified without delay and consultations between the Parties shall take place as soon as possible in the Joint Committee

9. Without prejudice to paragraph 8 of this Article, the Party which considers resorting to safeguard measures shall promptly notify in written form the other Party thereof and supply all relevant information. Consultations between the Parties shall take place without delay within the Joint Committee with a view to finding a solution acceptable for both Parties.

Article 21

BALANCE-OF-PAYMENTS DIFFICULTIES

1. The Parties shall endeavour to avoid the imposition of restrictive measures including measures relating to imports for balance of payments difficulties.

2. Where either Party is in a serious balance of payments difficulties or under threat thereof, the Party concerned may, in accordance with the conditions laid down within the framework of WTO/GATT 1994 and with Article VIII of the Articles of Agreement of International Monetary Fund, adopt restrictive measures, which shall be of limited duration and may not go beyond what is necessary to remedy the balance of payments situation. The Party concerned shall inform the other Party forthwith of heir introduction and present to the other Party, as soon as possible, a time schedule for their removal.

Article 22

THE JOINT COMMITTEE

1. Hereby is established a Joint Committee composed of the representatives of the Parties. The Joint Committee shall be headed by two Co-Chairpersons one of them to be determined by each Party.

2. For the purpose of the proper implementation of this Interim Agreement, the Parties shall exchange information and at the request of either Party shall hold consultations within the Joint Committee. The Joint Committee shall keep under review the possibility of further removal of obstacles to trade between the Parties.

3. The Joint Committee supervises implementation of this Interim Agreement. In cases set out by this Interim Agreement, the Joint Committee may take decisions and in other cases may make recommendations. Decisions and recommendations shall be taken by consensus.

4. For the proper implementation of this Interim Agreement, the Joint Committee shall meet whenever necessary but at least once a year. Each Party may request that a meeting be held.

5. If the authorized representative of a Party in the Joint Committee has accepted, under reservation, a decision subject to the fulfillment of internal legal requirements, the decision shall enter into force if no later date is contained therein, on the date of the receipt of a written notification as to the fulfillment of such requirements.

6. For the purpose of this Interim Agreement, the Joint Committee shall adopt rules of procedure.

7. The Joint Committee may set up subcommittees and working groups, as it considers necessary to assist it in accomplishing its tasks.

Article 23

CUSTOMS UNIONS, FREE TRADE ZONES AND FRONTIER TRADE

This Interim Agreement shall not prevent the maintenance or establishment of customs unions, free trade zones and frontier trade to the extent that these do no negatively affect the trade regime between the parties and in particular the provisions concerning rules of origin provided for by this Interim Agreement.

Article 24

ANNEXES AND AMENDMENTS

1. Annexes and Protocol concerning the definition of the concept of «originating product» and methods of administrative cooperation are integral part of this Interim Agreement.

2. Amendments to this Interim Agreement may be proposed by either Party and shall enter into force by way set out in Article 25 of this Interim Agreement.

Article 25

ENTRY INTO FORCE

This Interim Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of the receipt of the last notification on which the Parties inform each other that their respective internal legal procedures and formalities for entry into force of this Interim Agreement have been completed.

Article 26

PROVISIONAL APPLICATION

This Interim Agreement shall be provisionally applied from the first day of the second month following the date of its signing.

Article 27

VALIDITY AND DENUNCIATION

Unless denounced before, this Interim Agreement shall remain in force until the end of the mandate of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Each Party may denounce this Interim Agreement by a written notification to the other Party. The denunciation shall take effect on the first day of the third month following the date on which the notification was received by the other Party.

Done at Zagreb, this 28th day of September 2006 in two originals, in English language.

Initialled by:

Bujar Dugolii

Minister of Trade and Industry

(Provisional Institutions of Self-

Government)

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

CROATIA

FOR THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO

Branko Vukelić

Paul Acda

Minister of Economy, Labour and Entreprenership

Head of UNMIK Pillar IV

ANNEX I

(referred to in Article 2 of this Interim Agreement)

Heading

Abbreviated Product Description

2905 43

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3301

Essential oils, resinoids, extracted oleoresins, terpenic by-products, aqueous distillates and solutions of essential oils

3501 to 3505

Casein, caseinates, casein glues, albumins, albuminates, gelatin, isinglass, other glues of animal origin, peptones and their derivates, hide powder, dextrins and other modified starches, glues based on starches or on dextrins

3809 10

Finishing agents, dye carriers with a basis of amylaceous substances

3824 60

Sorbitol other than that of subheading 2905 44

4101 to 4103

Raw hides and skins of bovine or equine animals and of sheep or lambs; other raw hide and skins

4301

Raw furskins

5001 to 5003

Silk-worn cocoons, suitable for reeling; raw silk and silk waste

5101 to 5103

Wool, fine or coarse animal hair; waste of wool or animal hair

5201 to 5203

Cotton and cotton waste

5301

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste

5302

True hemp; tow and waste of true hemp

ANNEX II

Referred to in Article 4 of the Interim Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on behalf of the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo

INDUSTRIAL PRODUCTS

1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Croatia to products originating in Kosovo shall be abolished from the date of application of this Interim Agreement.

2. Customs duties on imports applicable in Kosovo to the products listed in Table 1 and originating in the Republic of Croatia shall be reduced according to the following time table:

As of the date of provisional application 60% of the basic custom duty

As of 01 January 2008 0%

Table 1.

Tariff code

Product description

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils begin the basic constituents of the preparations; waste oils

3402

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

AGRICULTURAL PRODUCTS

1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Croatia to products originating in Kosovo shall be abolished from the date of application of this Interim Agreement.

2. Customs duties on imports applicable in Kosovo to products originating in the Republic of Croatia shall be abolished from the date of application of this Interim Agreement, except for the products listed in Table 2. To imports of the products listed in Table 2 and originating in the Republic of Croatia MFN duties shall apply.

Table 2.

Tariff code

Product description

0401

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter

0405

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads

0406

Cheese and curd

1602

Other preserved meat, meat offal or blood

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006

PROTOCOL CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «ORIGINATING PRODUCTS» AND METHODS OF ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Title IGENERAL PROVISIONS

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

a) «manufacture» means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

b) «material» means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

c) «product» means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

d) «goods» means both materials and products;

e) «customs value» means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

f) «ex-works price» means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Party in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

g) «value of materials» means the customs value at the time of importation of the nonoriginating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Party;

h) «value of originating materials» means the value of such materials as defined in (g) applied mutatis mutandis;

i) «value added» shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other Party or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in one of the Parties;

j) «chapters» and «headings» mean the chapters and the headings (fourdigit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as «the Harmonized System» or «HS»;

k) «classified» refers to the classification of a product or material under a particular heading;

l) «consignment» means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

m) «territories» includes territorial waters;

n) «euro» means the single currency of the European Monetary Union.

Title IIDEFINITION OF THE CONCEPT OF «ORIGINATING PRODUCTS»

Article 2

GENERAL REQUIREMENTS

For the purpose of implementing this Interim Agreement, the following products shall be considered as originating in a Party:

a) products wholly obtained in a Party within the meaning of Article 4;

b) products obtained in a Party incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in that Party within the meaning of Article 5.

Article 3

BILATERAL CUMULATION OF ORIGIN

Materials originating in an importing Party shall be considered as materials originating in the exporting Party when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided that they have undergone working or processing going beyond that referred to in Article 6 (1).

Article 4

WHOLLY OBTAINED PRODUCTS

1. The following shall be considered as wholly obtained in the Party:

a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

b) vegetable products harvested there;

c) live animals born and raised there;

d) products from live animals raised there;

e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Party by their vessels;

g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);

h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).

2. The terms «their vessels» and «their factory ships» in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

a) which are registered or recorded in a Party;

b) which sail under the flag of a Party;

c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of the Party, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of the Contracting Parties and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;

d) of which the master and officers are nationals of the Parties; and

e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of the Parties.

Article 5

SUFFICIENTLY WORKED OR PROCESSED PRODUCTS

1. For the purposes of Article 2, products, which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing, which must be carried out on nonoriginating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, nonoriginating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

a) their total value does not exceed 10 per cent of the exworks price of the product;

b) any of the percentages given in the list for the maximum value of nonoriginating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 6.

Article 6

INSUFFICIENT WORKING OR PROCESSING

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 5 are satisfied:

a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

b) breaking-up and assembly of packages;

c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

d) ironing or pressing of textiles;

e) simple painting and polishing operations;

f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

m) simple mixing of products, whether or not of different kinds,

n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);

p) slaughter of animals.

2. All operations carried out in a Party on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 7

UNIT OF QUALIFICATION

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product, which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 8

ACCESSORIES, SPARE PARTS AND TOOLS

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 9

SETS

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 10

NEUTRAL ELEMENTS

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following, which might be used in its manufacture:

a) energy and fuel;

b) plant and equipment;

c) machines and tools;

d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

Title IIITERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 11

PRINCIPLE OF TERRITORIALITY

1. Except as provided for in Article 3 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in a Party.

2. Except as provided for in Article 3, where originating goods exported from one of the Parties to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

a) the returning goods are the same as those exported; and

b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Parties on materials exported from one of the Parties and subsequently re-imported there, provided:

a) the said materials are wholly obtained in one of the Parties or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 6 prior to being exported; and

b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and

ii) the total added value acquired outside the Parties by applying the provisions of this Article does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Parties. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Parties by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, ‘total added value’ shall be taken to mean all costs arising outside the Parties, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 5(2) is applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Parties shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 12

DIRECT TRANSPORT

1. The preferential treatment provided for under the Interim Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Parties. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, transshipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Parties.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

c) failing these, any substantiating documents.

Article 13

EXHIBITIONS

1. Originating products, sent for exhibition in a country outside the Parties and sold after the exhibition for importation in a Party shall benefit on importation from the provisions of the Interim Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

a) an exporter has consigned these products from a Party to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in a Party;

c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and

d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title IV and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

Title IVDRAWBACK OR EXEMPTION

Article 14

PROHIBITION OF DRAWBACK OF, OR EXEMPTION FROM, CUSTOMS DUTIES

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in a Party for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in that Party to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in a Party to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 7 (2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 8 and products in a set within the meaning of Article 9 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

Title VPROOF OF ORIGIN

Article 15

GENERAL REQUIREMENTS

1. Products originating in a Party shall, on importation into the other Party benefit from the Interim Agreement upon submission of either:

a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or

b) in the cases specified in Article 21(1), a declaration, subsequently referred to as the «invoice declaration», given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the invoice declaration appears in Annex IV.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 26, benefit from the Interim Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 16

PROCEDURE FOR THE ISSUE OF A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter’s responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Party if the products concerned can be considered as products originating in one of the Parties and fulfil the other requirements of this Protocol.

5. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 17

MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 ISSUED RETROSPECTIVELY

1. Notwithstanding Article 16(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances; or

b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter’s application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases:

HR «NAKNADNO IZDANO»,

SHQ «LËSHUAR APOSTERIORI«

SR «NAKNADNO IZDATO» or «ÇAKÇAÄO ČÇÄATO

EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»,

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the «Remarks» box of the movement certificate EUR.1.

Article 18

ISSUE OF A DUPLICATE MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities, which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words:

HR »DUPLIKAT«

SHQ »DUPLIKATË«

SR »DUPLIKAT» or «ÄUĎËČKAT«

EN »DUPLICATE«

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the «Remarks» box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 19

ISSUE OF MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 ON THE BASIS OF A PROOF OF ORIGIN ISSUED OR MADE OUT PREVIOUSLY

When originating products are placed under the control of a customs office in a Party, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or ore movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within a Party. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 20

ACCOUNTING SEGREGATION

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials, which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called «accounting segregation» method to be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as «originating» is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.

3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.

4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products, which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

Article 21

CONDITIONS FOR MAKING OUT AN INVOICE DECLARATION

1. An invoice declaration as referred to in Article 15(1)(b) may be made out:

a) by an approved exporter within the meaning of Article 22, or

b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6,000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in a Party and fulfil the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 22

APPROVED EXPORTER

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter, hereinafter referred to as ‘approved exporter’, who makes frequent shipments of products under this Interim Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions, which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number, which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 23

VALIDITY OF PROOF OF ORIGIN

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 24

SUBMISSION OF PROOF OF ORIGIN

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 25

IMPORTATION BY INSTALMENTS

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or nonassembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 26

EXEMPTIONS FROM PROOF OF ORIGIN

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers’ personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1,200 in the case of products forming part of travellers’ personal luggage.

Article 27

SUPPORTING DOCUMENTS

The documents referred to in Articles 16(3) and 21(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in one of the Party and fulfil the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;

b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in one of the Party where these documents are used in accordance with domestic law;

c) documents proving the working or processing of materials in one of the Party, issued or made out in that Party, where these documents are used in accordance with domestic law;

d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in a Party in accordance with this Protocol.

Article 28

PRESERVATION OF PROOF OF ORIGIN AND SUPPORTING DOCUMENTS

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 16(3).

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 21(3).

3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 16(2).

4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 29

DISCREPANCIES AND FORMAL ERRORS

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 30

AMOUNTS EXPRESSED IN EURO

1. For the application of the provisions of Article 21(1)(b) and Article 26(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Parties equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the Parties concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21(1)(b) or Article 26(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October and shall apply from 1 January the following year. The Parties shall notify each other by 15 October of the relevant amounts.

4. A Party may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. A Party may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of any of the Parties. When carrying out this review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

Title VIARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Article 31

MUTUAL ASSISTANCE

1. The customs authorities of the Parties shall provide each other with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Parties shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 32

VERIFICATION OF PROOFS OF ORIGIN

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in one of the Parties and fulfil the other requirements of this Protocol. Where the cumulation provisions in accordance with Article 3 of this Protocol were applied and in connection with Article 16(4), the reply shall include a copy (copies) of the movement certificate(s) or invoice declaration(s) relied upon.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 33

DISPUTE SETTLEMENT

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32, which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 34

PENALTIES

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document, which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 35

FREE ZONES

1. The Parties shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in a Party are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter’s request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

Title VIIFINAL PROVISIONS

Article 36

SUB-COMMITTEE ON CUSTOMS AND ORIGIN MATTERS

1. A Sub-Committee on customs and origin matters shall be set up under the Joint Committee to assist it in carrying out its duties and to ensure a continuous information and consultations process between experts.

2. It shall be composed of experts from the Parties responsible for questions related to customs and origin matters.

Article 37

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

The Joint Committee may propose to amend the provisions of this Protocol.

Article 38

GOODS IN TRANSIT AND STORAGE

The provisions of the Interim Agreement may be applied to goods which comply with the provisions of this Protocol and which on the date of entry into force of the Interim Agreement are either in the transit or are in a Party in temporary storage in bonded warehouses or in free zones, subject to the submission to the customs authorities of the importing country, within four months of that date, of the certificate EUR-1 issued retrospectively by the competent authorities of the exporting country together with the documents showing that the goods have been transported directly.

ANNEX I TO PROTOCOL

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II TO PROTOCOL

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 5 of the Protocol.

Note 2:

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in columns 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an «ex», this signifies that the rules in columns 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in columns 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in columns 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.

Note 3:

3.1. The provisions of Article 5 of the Protocol concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products apply regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in the Party.

Example:

An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the nonoriginating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of the ex-works price, is made from «other alloy steel roughly shaped by forging» of heading No ex 7224.

If this forging has been forged in the Party from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading No ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value calculation for the engine regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Party. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required and the carrying out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying out of less working or processing cannot confer originating status. Thus if a rule provides that non-originating material at a certain level of manufacture may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such material at a later stage is not.

3.3. Without prejudice to Note 3.2 where a rule states that «materials of any heading» may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression «manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No.» means that only materials classified in the same heading as the product of a different description than that of the product as given in column 2 of the list may be used.

3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that any one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of heading Nos 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other or both.

3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading No 1904 which specifically excludes the use of cereals and their derivatives does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is the fibre stage.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of nonoriginating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the highest of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded in relation to the particular materials they apply to.

Note 4:

4.1. The term «natural fibres» is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed but not spun.

4.2. The term «natural fibres» includes horsehair of heading No 0503, silk of heading Nos 5002 and 5003 as well as the wool fibres, fine or coarse animal hair of heading Nos 5101 to 5105, the cotton fibres of heading Nos 5201 to 5203 and the other vegetable fibres of heading Nos 5301 to 5305.

4.3. The terms «textile pulp», «chemical materials» and «paper-making materials» are used in the list to describe the materials not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4. The term «man-made staple fibres» is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of heading Nos 5501 to 5507.

Note 5:

5.1. Where for a given product in the list a reference is made to this note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials, used in the manufacture of this product, which, taken together, represent 10 per cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below).

5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may only be applied to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

– silk,

– wool,

– coarse animal hair,

– fine animal hair,

– horsehair,

– cotton,

– paper-making materials and paper,

– flax,

– true hemp,

– jute and other textile bast fibres,

– sisal and other textile fibres of the genus Agave,

– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

– synthetic man-made filaments,

– artificial man-made filaments,

– current conducting filaments

– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyester,

– synthetic man-made staple fibres of polyamide,

– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

– synthetic man-made staple fibres of polyimide,

– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide,

– synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride,

– other synthetic man-made staple fibres,

– artificial man-made staple fibres of viscose,

– other artificial man-made staple fibres,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester whether or not gimped,

– products of heading No 5605 (metallized yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

– other products of heading No 5605.

Example:

A yarn of heading No 5205 made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic staple fibres of heading No 5506 is a mixed yarn. Therefore, nonoriginating synthetic staple fibres that do not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used up to a weight of 10 per cent of the yarn.

Example:

A woollen fabric of heading No 5112 made from woollen yarn of heading No 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading No 5509 is a mixed fabric. Therefore synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) or woollen yarn that does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning) or a combination of the two may be used provided their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric of heading No 5802 made from cotton yarn of heading No 5205 and cotton fabric of heading No 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric being made from yarns classified in two separate headings or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is accordingly a mixed product.

5.3. In the case of products incorporating «yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped» this tolerance is 20 per cent in respect of this yarn.

5.4. In the case of products incorporating «strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film», this tolerance is 30 per cent in respect of this strip.

Note 6:

6.1. In the case of those textile products which are marked in the list by a footnote referring to this note, textile materials, with the exception of linings and interlinings, which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned may be used provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 per cent of the ex-works price of the product.

6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that for a particular textile item, such as trousers, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3. Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

7.1. For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the «specific processes» are the following:

a) vacuum distillation;

b) redistillation by a very thorough fractionation process;

c) cracking;

d) reforming;

e) extraction by means of selective solvents;

f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

g) polymerization;

h) alkylation;

i) isomerization.

7.2. For the purposes of heading Nos 2710, 2711 and 2712, the «specific processes» are the following:

a) vacuum distillation;

b) redistillation by a very thorough fractionation process;

c) cracking;

d) reforming;

e) extraction by means of selective solvents;

f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

g) polymerization;

h) alkylation;

i) isomerization;

j) in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only, desulphurization with hydrogen resulting in a reduction of at least 85 per cent of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

k) in respect of products falling within heading No 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

l) in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only, treatment with hydrogen at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 25OC with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment with hydrogen of lubricating oils of heading No ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolorization) in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

m) in respect of fuel oils falling within heading No ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 per cent of these products distils, by volume, including losses, at 300°C by the ASTM D 86 method;

n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils falling within heading No ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brushdischarge;

o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, any combination of these operations or like operations do not confer origin.

ANNEX II TO PROTOCOL

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not all be covered by the Interim Agreement. It is therefore necessary to consult the other parts of the Interim Agreement.

HS heading No

Description of product

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 1

Live animals

All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained

Chapter 2

Meat and edible meat offal

Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained

Chapter 3

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 4

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Manufacture in which:

– all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained,

– all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and

– the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 5

Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained

ex 0502

Prepared pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair

Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair

Chapter 6

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

Manufacture in which:

– all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and

– the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 7

Edible vegetables and certain roots and tubers

Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained

Chapter 8

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons

Manufacture in which:

– all the fruit and nuts used are wholly obtained, and

– the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product

ex Chapter 9

Coffee, tea, maté and spices; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

Manufacture from materials of any heading

0902

Tea, whether or not flavoured

Manufacture from materials of any heading

ex 0910

Mixtures of spices

Manufacture from materials of any heading

Chapter 10

Cereals

Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained

ex Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:

Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained

ex 1106

Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713

Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained

1301

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

– Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products

Manufacture from non-modified mucilages and thickeners

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained

ex Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

1501

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503:

– Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506

– Other

Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207

1502

Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503

– Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506

– Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

1504

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:

– Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504

– Other

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

ex 1505

Refined lanolin

Manufacture from crude wool grease of heading 1505

1506

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

– Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506

– Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

1507 to 1515

Vegetable oils and their fractions:

– Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

– Solid fractions, except for that of jojoba oil

Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515

– Other

Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared

Manufacture in which:

– all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and

– all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

Manufacture in which:

– all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and

– all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Manufacture:

– from animals of Chapter 1, and/or

– in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 17

Sugars and sugar confectionery; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

– Chemically-pure maltose and fructose

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702

– Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which all the materials used are originating

ex 1703

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

Chapter 18

Cocoa and cocoa preparations

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

– Malt extract

Manufacture from cereals of Chapter 10

– Other

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

– Containing 20 % or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained

– Containing more than 20 % by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which:

– all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and

– all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

1903

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

Manufacture:

– from materials of any heading, except those of heading 1806,

– in which all the cereals and flour (except durum wheat and Zea indurata maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11

ex Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:

Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained

ex 2001

Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2004 and ex 2005

Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2006

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 2008

– Nuts, not containing added sugar or spirits

Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60 % of the ex-works price of the product

– Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

– Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 21

Miscellaneous edible preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which all the chicory used is wholly obtained

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

– Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

– Mustard flour and meal and prepared mustard

Manufacture from materials of any heading

ex 2104

Soups and broths and preparations therefor

Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 22

Beverages, spirits and vinegar; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product, and

– in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Manufacture:

– from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and

– in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Manufacture:

– from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and

– in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume

ex Chapter 23

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2301

Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

ex 2303

Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40 % by weight

Manufacture in which all the maize used is wholly obtained

ex 2306

Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil

Manufacture in which all the olives used are wholly obtained

2309

Preparations of a kind used in animal feeding

Manufacture in which:

– all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and

– all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 24

Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

ex 2403

Smoking tobacco

Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

ex Chapter 25

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2504

Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground

Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite

ex 2515

Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

ex 2516

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

ex 2518

Calcined dolomite

Calcination of dolomite not calcined

ex 2519

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

ex 2520

Plasters specially prepared for dentistry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2524

Natural asbestos fibres

Manufacture from asbestos concentrate

ex 2525

Mica powder

Grinding of mica or mica waste

ex 2530

Earth colours, calcined or powdered

Calcination or grinding of earth colours

Chapter 26

Ores, slag and ash

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 27

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2707

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2709

Crude oils obtained from bituminous minerals

Destructive distillation of bituminous materials

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (ii)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2711

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (ii)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2712

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Operations of refining and/or one or more specific process(es)(ii) or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2713

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i) or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2714

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2715

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 28

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2805

»Mischmetall»

Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2811

Sulphur trioxide

Manufacture from sulphur dioxide

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2833

Aluminium sulphate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2840

Sodium perborate

Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 29

Organic chemicals; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2901

Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2902

Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2905

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2915

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2932

– Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2933

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2934

Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2939

Concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 30

Pharmaceutical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

3002

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:

– Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed
20 % of the ex-works price of the product

– Other

– – Human blood

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed
20 % of the ex-works price of the product

–– Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed
20 % of the ex-works price of the product

– – Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

– – Haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed
20 % of the ex-works price of the product

– – Other

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed
20 % of the ex-works price of the product

3003 and 3004

Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006):

– Obtained from amikacin of heading 2941

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 3006

Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter

The origin of the product in its original classification shall be retained

ex Chapter 31

Fertilizers; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3105

Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:

– sodium nitrate

– calcium cyanamide

– potassium sulphate

– magnesium potassium sulphate

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and

– n which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 32

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3201

Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

Manufacture from tanning extracts of vegetable origin

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3205

Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes(iii)

Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 33

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

Manufacture from materials of any heading, including materials of a different «group«(iv) in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, «dental waxes» and dental preparations with a basis of plaster; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3403

Lubricating preparations containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (i) or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3404

Artificial waxes and prepared waxes:

– With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except:

– hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516,

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and

– materials of heading 3404

However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 35

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

– Starch ethers and esters

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3507

Prepared enzymes not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 36

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 37

Photographic or cinematographic goods; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3701

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs:

– Instant print film for colour photography, in packs

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3702

Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3704

Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 38

Miscellaneous chemical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3801

– Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

– Graphite in paste form, being a mixture of more than 30 % by weight of graphite with mineral oils

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3803

Refined tall oil

Refining of crude tall oil

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3805

Spirits of sulphate turpentine, purified

Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3806

Ester gums

Manufacture from resin acids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3807

Wood pitch (wood tar pitch)

Distillation of wood tar

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3808

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products

3810

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products

3811

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

– Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3812

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3813

Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3814

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3818

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3819

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3820

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3822

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

– Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

– Industrial fatty alcohols

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:

– The following of this heading:

– – Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products

– – Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

– – Sorbitol other than that of heading 2905

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– – Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts

– – Ion exchangers

–– Getters for vacuum tubes

– – Alkaline iron oxide for the purification of gas

– – Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification

– – Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

– – Fusel oil and Dippel’s oil

– – Mixtures of salts having different anions

– – Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3901 to 3915

Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below:

– Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product(v)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product(v)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex 3907

– Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product(v)

– Polyester

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)

3912

Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

3916 to 3921

Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below:

– Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Other:

– – Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product(v)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– – Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product(v)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex 3916 and ex 3917

Profile shapes and tubes

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex 3920

– Ionomer sheet or film

Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

ex 3921

Foils of plastic, metallised

Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron(vi)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

3922 to 3926

Articles of plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 40

Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4001

Laminated slabs of crepe rubber for shoes

Lamination of sheets of natural rubber

4005

Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

4012

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:

– Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012

ex 4017

Articles of hard rubber

Manufacture from hard rubber

ex Chapter 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4102

Raw skins of sheep or lambs, without wool on

Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on

4104 to 4106

Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared

Retanning of pre-tanned leather

Or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4107, 4112 and 4113

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114

Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113

ex 4114

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, provided that their total value does not exceed
50 % of the ex-works price of the product

Chapter 42

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 43

Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4302

Tanned or dressed furskins, assembled:

– Plates, crosses and similar forms

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

– Other

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

4303

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302

ex Chapter 44

Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4403

Wood roughly squared

Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down

ex 4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Planing, sanding or end-jointing

ex 4408

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Splicing, planing, sanding or end-jointing

ex 4409

Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:

– Sanded or end-jointed

Sanding or end-jointing

– Beadings and mouldings

Beading or moulding

ex 4410 to ex 4413

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Beading or moulding

ex 4415

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Manufacture from boards not cut to size

ex 4416

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood

Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces

ex 4418

– Builders’ joinery and carpentry of wood

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used

– Beadings and mouldings

Beading or moulding

ex 4421

Match splints; wooden pegs or pins for footwear

Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409

ex Chapter 45

Cork and articles of cork; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4503

Articles of natural cork

Manufacture from cork of heading 4501

Chapter 46

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 47

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 48

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4811

Paper and paperboard, ruled, lined or squared only

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

4816

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

4817

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 4818

Toilet paper

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

ex 4819

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 4820

Letter pads

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 4823

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

ex Chapter 49

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4909

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

4910

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:

– Calendars of the «perpetual» type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

ex Chapter 50

Silk; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 5003

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed

Carding or combing of silk waste

5004 to ex 5006

Silk yarn and yarn spun from silk waste

Manufacture from(vii):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5007

Woven fabrics of silk or of silk waste:

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5106 to 5110

Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair

Manufacture from(vii):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5111 to 5113

Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii)

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 52

Cotton; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5204 to 5207

Yarn and thread of cotton

Manufacture from (vii):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5208 to 5212

Woven fabrics of cotton:

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5306 to 5308

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Manufacture from(vii):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5309 to 5311

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– jute yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

5401 to 5406

Yarn, monofilament and thread of man-made filaments

Manufacture from(vii):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5407 and 5408

Woven fabrics of man-made filament yarn:

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

5501 to 5507

Man-made staple fibres

Manufacture from chemical materials or textile pulp

5508 to 5511

Yarn and sewing thread of man-made staple fibres

Manufacture from(vii):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5512 to 5516

Woven fabrics of man-made staple fibres:

– Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

– Needleloom felt

Manufacture from(vii):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

However:

– polypropylene filament of heading 5402,

– polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

– polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres made from casein, or

– chemical materials or textile pulp

5604

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

– Rubber thread and cord, textile covered

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

– Other

Manufacture from(vii):

– natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5605

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5606

Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

– Of needleloom felt

Manufacture from(vii):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

However:

– polypropylene filament of heading 5402,

– polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

– polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Jute fabric may be used as a backing

– Of other felt

Manufacture from(vii):

– natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn or jute yarn,

– synthetic or artificial filament yarn,

– natural fibres, or

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning

Jute fabric may be used as a backing

ex Chapter 58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:

– Combined with rubber thread

Manufacture from single yarn(vii)

– Other

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

5805

Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5810

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

5901

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Manufacture from yarn

5902

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:

– Containing not more than 90 % by weight of textile materials

Manufacture from yarn

– Other

Manufacture from chemical materials or textile pulp

5903

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902

Manufacture from yarn

Or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

5904

Linoleum, whether or note cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

Manufacture from yarn(vii)

5905

Textile wall coverings:

– Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

Manufacture from yarn

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

5906

Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:

– Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

– Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90 % by weight of textile materials

Manufacture from chemical materials

– Other

Manufacture from yarn

5907

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like

Manufacture from yarn

Or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

5908

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated:

– Incandescent gas mantles, impregnated

Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric

– Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5909 to 5911

Textile articles of a kind suitable for industrial use:

– Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911

Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310

– Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– the following materials:

–– yarn of polytetrafluoroethylene,(viii)

– – yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,

–– yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of m-phenylenediamine and isophthalic acid,

–– monofil of polytetrafluoroethylene(viii),

–– yarn of synthetic textile fibres of poly(p-phenylene terephthalamide),

–– glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn(viii),

–– copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid,

–– natural fibres,

–– man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

–– chemical materials or textile pulp

– Other

Manufacture from(vii):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

Chapter 60

Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

Chapter 61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:

– Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

Manufacture from yarn(vii) (ix)

– Other

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

ex Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:

Manufacture from yarn(vii) (ix)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 and

ex 6211

Women’s, girls’ and babies’ clothing and clothing accessories for babies, embroidered

Manufacture from yarn(ix)

Or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product(ix)

ex 6210 and ex 6216

Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn(ix) or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product(ix)

6213 and 6214

Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

– Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn(vii) (ix) or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product(ix)

– Other

Manufacture from unbleached single yarn(vii) (ix) or

Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:

– Embroidered

Manufacture from yarn(ix)

Or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product(ix)

– Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn(ix)) or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product(ix)

– Interlinings for collars and cuffs, cut out

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from yarn(ix)

ex Chapter 63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6301 to 6304

Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:

– Of felt, of nonwovens

Manufacture from(vii):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

– Other:

–– Embroidered

Manufacture from unbleached single
yarn(ix) (x) or

Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

–– Other

Manufacture from unbleached single yarn(ix) (x)

6305

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

Manufacture from(vii):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

6306

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

– Of nonwovens

Manufacture from(vii) (ix):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

– Other

Manufacture from unbleached single yarn(vii) (ix)

6307

Other made-up articles, including dress patterns

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set

ex Chapter 64

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406

6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 65

Headgear and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6503

Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres(ix)

6505

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres(ix)

ex Chapter 66

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6601

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 67

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 68

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 6803

Articles of slate or of agglomerated slate

Manufacture from worked slate

ex 6812

Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate

Manufacture from materials of any heading

ex 6814

Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials

Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)

Chapter 69

Ceramic products

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 70

Glass and glassware; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7003, ex 7004 and ex 7005

Glass with a non-reflecting layer

Manufacture from materials of heading 7001

7006

Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:

– Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards(xi)

Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006

– Other

Manufacture from materials of heading 7001

7007

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Manufacture from materials of heading 7001

7008

Multiple-walled insulating units of glass

Manufacture from materials of heading 7001

7009

Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

Manufacture from materials of heading 7001

7010

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Or

Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 7019

Articles (other than yarn) of glass fibres

Manufacture from:

– uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or

– glass wool

ex Chapter 71

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7101

Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 7102, ex 7103 and ex 7104

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture from unworked precious or semi-precious stones

7106, 7108 and 7110

Precious metals:

– Unwrought

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110

Or

Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110

Or

Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals

– Semi-manufactured or in powder form

Manufacture from unwrought precious metals

ex 7107, ex 7109 and ex 7111

Metals clad with precious metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7117

Imitation jewellery

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Or

Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 72

Iron and steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7207

Semi-finished products of iron or non-alloy steel

Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

7208 to 7216

Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206

7217

Wire of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7207

ex 7218, 7219 to 7222

Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218

7223

Wire of stainless steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7218

ex 7224, 7225 to 7228

Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224

7229

Wire of other alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7224

ex Chapter 73

Articles of iron or steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7301

Sheet piling

Manufacture from materials of heading 7206

7302

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole pates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails

Manufacture from materials of heading 7206

7304, 7305 and 7306

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel

Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224

ex 7307

Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product

7308

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used

ex 7315

Skid chain

Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 74

Copper and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7401

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7402

Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought:

– Refined copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

– Copper alloys and refined copper containing other elements

Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper

7404

Copper waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7405

Master alloys of copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 75

Nickel and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7501 to 7503

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 76

Aluminium and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7601

Unwrought aluminium

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

7602

Aluminium waste or scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7616

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 77

Reserved for possible future use in the HS

ex Chapter 78

Lead and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7801

Unwrought lead:

– Refined lead

Manufacture from «bullion» or «work» lead

– Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used

7802

Lead waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 79

Zinc and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

7901

Unwrought zinc

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used

7902

Zinc waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 80

Tin and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

8001

Unwrought tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used

8002 and 8007

Tin waste and scrap; other articles of tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof:

– Other base metals, wrought; articles thereof

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

8206

Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set

8207

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8208

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 8211

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used

8214

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers’ or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

8215

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

ex Chapter 83

Miscellaneous articles of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 8302

Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

ex 8306

Statuettes and other ornaments, of base metal

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 84

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 8401

Nuclear fuel elements

Manufacture from materials of any heading, except that of the product (xii)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8403 and ex 8404

Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8406

Steam turbines and other vapour turbines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8411

Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8412

Other engines and motors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 8413

Rotary positive displacement pumps

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex 8414

Industrial fans, blowers and the like

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8415

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

ex 8419

Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8425 to 8428

Lifting, handling, loading or unloading machinery

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:

– Road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 8431

Parts suitable for use solely or principally with road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8444 to 8447

Machines of these headings for use in the textile industry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 8448

Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles:

– Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product,

– the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and

– the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8456 to 8466

Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8469 to 8472

Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

8482

Ball or roller bearings

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8485

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 85

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8502

Electric generating sets and rotary converters

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 8504

Power supply units for automatic data-processing machines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 8518

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8519

Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8520

Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not incorporating a sound reproducing device

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8521

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8522

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8523

Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8524

Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded phenomena, including matrices and masters for the production of records, but excluding products of Chapter 37:

– Matrices and masters for the production of records

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8525

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8527

Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8528

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors and video projectors

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528:

– Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8535 and 8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 8541

Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8542

Electronic integrated circuits and microassemblies:

– Monolithic integrated circuits

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product or

The operation of diffusion (in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant), whether or not assembled and/or tested in a country other than a contracting Party

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8544

Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8546

Electrical insulators of any material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8608

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 87

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8710

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8711

Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:

– With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:

–– Not exceeding 50 cm3

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

–– Exceeding 50 cm3

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 8712

Bicycles without ball bearings

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8715

Baby carriages and parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 8804

Rotochutes

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

8805

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 90

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9001

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9002

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9004

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 9005

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product; and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 9006

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9007

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9011

Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 9014

Other navigational instruments and appliances

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9016

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9017

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9018

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:

– Dentists’ chairs incorporating dental appliances or dentists’ spittoons

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

9019

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

9020

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

9024

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:

– Parts and accessories

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 91

Clocks and watches and parts thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

9105

Other clocks

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9109

Clock movements, complete and assembled

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9110

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9111

Watch cases and parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9112

Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9113

Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:

– Of base metal, whether or not gold– or silver-plated, or of metal clad with precious metal

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 92

Musical instruments; parts and accessories of such articles

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Chapter 93

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 94

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 9401 and ex 9403

Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m2 or less

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Or

Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

– the value of the cloth does not exceed 25 % of the ex-works price of the product, and

– all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403

9405

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

9406

Prefabricated buildings

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 95

Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

9503

Other toys; reduced-size (»scale«) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 9506

Golf clubs and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used

ex Chapter 96

Miscellaneous manufactured articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 9601 and ex 9602

Articles of animal, vegetable or mineral carving materials

Manufacture from «worked» carving materials of the same heading as the product

ex 9603

Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

9605

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

9606

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

9608

Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used

9612

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 9613

Lighters with piezo-igniter

Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 9614

Smoking pipes and pipe bowls

Manufacture from roughly-shaped blocks

Chapter 97

Works of art, collectors’ pieces and antiques

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ANNEX III TO PROTOCOL

SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

Printing instructions:

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

2. The customs authorities of the Parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1

No A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

2. Certificate used in preferential trade between

......................................................................................

and

...............................................................................................

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.)

10. Invoice

(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified

Export document(2) Stamp

Form...................................... No........

Customs office:....................................

Issuing country or territory:........................................

...................................................................

Place............................, date......................

...................................................................

(Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

Place..................................,date.......................

..........................................................................

(Signature)

13. Request for verification, to:

14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate(1)

? was issued by the Customs Office indicated and

that the information contained therein is accurate.

? does not meet the requirements as to authenticity

and accuracy (see remarks appended).

Place............................................, date...............................

Stamp

.......................................................

(Signature)

_____________

(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

Place.................................................,

date.................................

Stamp

.......................................................

(Signature)

 

(1)If goods are note packed, indicate number of articles or state » in bulk » as appropriate

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1

No A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

2. Application for certificate used in preferential trade between

.......................................................................................

and

.......................................................................................

(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1) Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.)

10. Invoice

(Optional)

(1)If goods are note packed, indicate number of articles or state » in bulk » as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

SUBMIT the following supporting documents(1):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

Place ,.................................................... date ..................................

...........................................................................................................

(Signature)

1Na primjer: uvozne isprave, potvrde o prometu robe, fakture, izjave proizvođača itd., koja se odnosi na proizvode korištene u izradi ili na robu ponovno izvezenu u istom stanju.

ANNEX IV TO PROTOCOL

TEXT OF THE INVOICE DECLARATION

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

Croatian version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ............(1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi..........................(2) preferencijalnoga podrijetla.

UNMIK version

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr...............(1)) deklaron që

përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me..............(2) origjine preferenciale.

[Čçâîçíčę ďđîčçâîäŕ îáóőâŕžĺíčő îâîě čńďđŕâîě (öŕđčíńęî îâëŕřžĺśĺ áđ....... (1)) čçĽŕâšóĽĺ äŕ ńó, îńčě ŕęî Ľĺ äđóăŕ÷čĽĺ čçđč÷čňî íŕâĺäĺíî, îâč ďđîčçâîäč.......... (2) ďđĺôĺđĺíöčĽŕëíîăa ďîđĺęëŕ. ]

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ................ (1))) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi.................................. (2) preferencijalnoga porekla.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of............(2) preferential origin.

...............................................................3

(Place and date)

................................................................4

(Signature of the exporter, in addition the

name of the person signing the declaration

has to be indicated in clear script)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 21 of this Protocol, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated.

(3) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

(4) See Article 20 (5) of this Protocol. In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

Članak 3.

Provedba ovoga zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona Privremeni ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/06-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !