Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 29.12.2005 Zakon o potvrđivanju protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine

HRVATSKI SABOR

124

Na temelju članka 88.L285468 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 2003. UZ MEĐUNARODNU KONVENCIJU O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ZNOG ONEČIŠĆENJA ULJEM IZ 1992. GODINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2003. uz Međunarodnu kovenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine

Broj: 01-081-05-3663/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ 2003. GODINE UZ MEĐUNARODNU KONVENCIJU O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM IZ 1992. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. usvojen u Londonu 16. svibnja 2003. u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

PROTOKOL IZ 2003. GODINE UZ MEĐUNARODNU KONVENCIJU O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA ULJEM IZ 1992. GODINE

TEKST USVOJEN NA KONFERENCIJI

DRŽAVE UGOVORNICE OVOGA PROTOKOLA,

IMAJUĆI NA UMU Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (dalje u tekstu: »Konvencija o odgovornosti iz 1992. godine« ),

RAZMOTRIVŠI Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (dalje u tekstu: »Konvencija o Fondu iz 1992. godine« ),

POTVRĐUJUĆI važnost održavanja djelotvornim međunarodnog sustava odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja uljem,

OPAŽAJUĆI da bi maksimalna naknada štete prema Konvenciji o Fondu iz 1992. godine mogla biti nedovoljna da se udovolji potrebama za naknadom štete u određenim okolnostima u nekim državama ugovornicama te Konvencije,

PRIZNAJUĆI da mnoge države ugovornice Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine i Konvencije o Fondu iz 1992. godine smatraju nužnim hitno staviti na raspolaganje dodatne fondove za naknadu štete osnivanjem dopunskog sustava kojemu države mogu pristupiti ukoliko žele,

VJERUJUĆI da bi dopunski sustav trebao nastojati žrtvama štete zbog onečišćenja uljem osigurati potpunu naknadu za njihov gubitak ili štetu i također umanjiti poteškoće s kojima se susreću u slučajevima kada postoji rizik da raspoloživi iznos naknade štete prema Konvenciji o odgovornosti iz 1992. godine i Konvenciji o Fondu iz 1992. godine ne bude dostatan da se u potpunosti isplate utvrđene tražbine pa stoga Međunarodni fond za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine odluči privremeno isplatiti samo dio utvrđene tražbine,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će pristupanje dopunskom sustavu biti otvoreno samo državama ugovornicama Konvencije o Fondu iz 1992. godine,

sporazumjele su se o sljedećem:

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu ovoga Protokola:

1. »Konvencija o odgovornosti iz 1992. godine« označuje Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine,

2. »Konvencija o Fondu iz 1992. godine« označuje Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine,

3. »Fond iz 1992. godine« označuje Međunarodni fond za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine osnovan u skladu s Konvencijom o Fondu iz 1992. godine,

4. »Država ugovornica« označuje državu ugovornicu ovoga Protokola, ukoliko nije drugačije navedeno,

5. Kada ovaj Protokol preuzima odredbe Konvencije o Fondu iz 1992. godine »Fond« u toj konvenciji označuje »Dopunski fond«, ukoliko nije drugačije navedeno,

6. »Brod«, »Osoba«, »Vlasnik«, »Ulje«, »Šteta zbog onečišćenja«, »Zaštitne mjere« i »Nezgoda« imaju isto značenje kao u članku I. Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine,

7. »Ulje koje podliježe doprinosu«, »Obračunska jedinica«, »Tona«, »Jamac« i »Prihvatno postrojenje« imaju isto značenje kao u članku 1. Konvencije o Fondu iz 1992. godine ukoliko nije drugačije navedeno,

8. »Utvrđena tražbina« označuje tražbinu koju je priznao Fond iz 1992. godine ili se smatra priznatom na temelju odluke nadležnog suda koja je obvezujuća za Fond iz 1992. godine i protiv koje se ne mogu podnositi redoviti pravni lijekovi, a bila bi u potpunosti naknađena da se na odnosnu nezgodu ne primjenjuje ograničenje određeno člankom 4. stavkom 4. Konvencije o Fondu iz 1992. godine,

9. »Skupština« označuje Skupštinu Međunarodnoga dopunskog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 2003. godine, ako nije drugačije određeno,

10. »Organizacija« označuje Međunarodnu pomorsku organizaciju,

11. »Glavni tajnik« označuje glavnog tajnika Organizacije.

Članak 2.

1. Ovime se osniva Međunarodni dopunski fond za naknadu štete zbog onečišćenja pod nazivom »Međunarodni dopunski fond za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 2003. godine« (dalje u tekstu: Dopunski fond).

2. Dopunskom fondu će se u svakoj državi ugovornici priznati svojstvo pravne osobe koja na temelju zakona odnosne države može preuzimati prava i obveze i biti strankom u postupcima pred sudovima te države. Svaka država ugovornica priznat će direktora Dopunskog fonda kao zakonskog zastupnika Dopunskog fonda.

Članak 3.

Ovaj se Protokol primjenjuje isključivo:

(a) na štetu uslijed onečišćenja prouzročenu:

(i) na području države ugovornice, uključujući njezino teritorijalno more, i

(ii) u gospodarskom pojasu države ugovornice uspostavljenom u skladu s međunarodnim pravom, ili, ako država ugovornica nije uspostavila takav pojas u prostoru koji se nalazi izvan njezinoga teritorijalnoga mora i uz njega, a koji je ta država odredila u skladu s međunarodnim pravom, ali ne širem od 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnoga mora,

(b) na zaštitne mjere, bilo gdje poduzete, radi sprječavanja ili umanjenja takve štete.

DOPUNSKA NAKNADA ŠTETE

Članak 4.

1. Dopunski fond će isplatiti naknadu štete svakoj osobi koja pretrpi štetu zbog onečišćenja ako ta osoba nije mogla ostvariti potpunu i odgovarajuću naknadu za utvrđenu tražbinu za takvu štetu na temelju odredaba Konvencije o Fondu iz 1992. godine, budući da ukupna šteta prelazi ili postoji opasnost da će prijeći granicu naknade, određenu u članku 4. stavku 4. Konvencije o Fondu iz 1992. godine, koja se primjenjuje za svaku pojedinu nezgodu.

2. (a) Ukupan iznos naknade štete koju Dopunski fond isplaćuje na temelju ovoga članka ograničen je za svaku pojedinu nezgodu, tako da zbroj toga iznosa i iznosa stvarno isplaćene naknade na temelju Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine i Konvencije o Fondu iz 1992. godine unutar područja primjene ovoga Protokola neće prijeći 750 milijuna obračunskih jedinica.

(b) Iznos od 750 milijuna obračunskih jedinica naveden u stavku 2.(a) preračunat će se u domaću valutu na osnovi vrijednosti te valute u odnosu na Posebna prava vučenja na datum koji je Skupština Fonda iz 1992. godine odredila za preračunavanje maksimalnog iznosa koji se može isplatiti na temelju Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine i Konvencije o Fondu iz 1992. godine.

3. Kada iznos utvrđenih tražbina prema Dopunskom fondu premaši ukupan iznos naknade štete koji se isplaćuje na temelju stavka 2., raspoloživi se iznos raspodjeljuje tako da omjer između svake utvrđene tražbine i iznosa naknade koju potražitelj stvarno naplati na temelju ovoga Protokola bude isti za sve potražitelje.

4. Dopunski fond će plaćati naknadu za utvrđene tražbine, kako su definirane u članku 1. stavku 8., i samo za takve tražbine.

Članak 5.

Dopunski fond će isplatiti naknadu štete ako Skupština Fonda iz 1992. godine procijeni da ukupan iznos utvrđenih tražbina prelazi ili postoji opasnost da će prijeći ukupan iznos naknade koji je na raspolaganju prema odredbama članka 4. stavka 4. Konvencije o Fondu iz 1992. godine i ako, uslijed toga, Skupština Fonda iz 1992. godine odluči da će se privremeno ili konačno naknađivati samo dio svake utvrđene tražbine. Skupština Dopunskog fonda će zatim odlučiti hoće li i u kojem opsegu Dopunski fond isplatiti dio svake tražbine koja nije isplaćena po Konvenciji o odgovornosti iz 1992. godine i Konvenciji o Fondu iz 1992. godine.

Članak 6.

1. Uzimajući u obzir odredbe članka 15. stavka 2. i 3., prava na naknadu štete iz Dopunskog fonda gase se samo ukoliko se na temelju članka 6. Konvencije o Fondu iz 1992. godine ugase prava na naknadu iz Fonda iz 1992. godine.

2. Tražbina prema Fondu iz 1992. godine smatrat će se tražbinom istoga potražitelja prema Dopunskom fondu.

Članak 7.

1. Odredbe članka 7. stavka 1., 2., 4., 5. i 6. Konvencije o Fondu iz 1992. godine primjenjivat će se na tužbe za naknadu štete podnesene protiv Dopunskog fonda u skladu sa člankom 4. stavkom 1. ovoga Protokola.

2. U slučaju kada je tužba za naknadu štete zbog onečišćenja podnesena sudu nadležnome na temelju članka IX. Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine protiv vlasnika broda ili njegova jamca, taj sud je isključivo nadležan rješavati svaku tužbu protiv Dopunskog fonda za naknadu u pogledu iste štete prema odredbama članka 4. ovoga Protokola. Međutim, kada je tužba za naknadu štete zbog onečišćenja na temelju Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine podnesena sudu države koja je ugovornica Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine, ali nije ugovornica ovoga Protokola, svaka tužba protiv Dopunskog fonda, na temelju članka 4. ovoga Protokola, bit će po izboru tužitelja podnesena nadležnom sudu države u kojoj se nalazi sjedište Dopunskog fonda ili bilo kojem sudu države ugovornice ovoga Protokola koji je nadležan prema odredbama članka IX. Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine.

3. Bez obzira na stavak 1., u slučaju kada je tužba protiv Fonda iz 1992. godine za naknadu štete zbog onečišćenja podnesena sudu u državi koja je ugovornica Konvencije o Fondu iz 1992. godine ali nije ugovornica ovoga Protokola, svaka tužba koja je povezana, a podnosi se protiv Dopunskog fonda, podnijet će se, po izboru tužitelja, ili sudu države u kojoj se nalazi sjedište Dopunskog fonda ili bilo kojem sudu u državi ugovornici koji je nadležan na temelju stavka 1.

Članak 8.

1. Bez utjecaja na bilo kakvu odluku o raspodjeli o kojoj je riječ u članku 4. stavku 3. ovoga Protokola, svaka presuda protiv Dopunskog fonda, koju nadležni sud donese u skladu sa člankom 7. ovoga Protokola, kada postane ovršna u državi u kojoj je donesena i više se protiv nje u toj državi ne mogu podnositi redoviti pravni lijekovi, priznaje se i ovršna je u svakoj državi ugovornici uz iste uvjete propisane u članku X. Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine.

2. Država ugovornica može primijeniti druge propise za priznavanje i ovrhu presuda pod uvjetom da ovi osiguraju da presude budu priznate i ovršne barem u istom opsegu kao što su to na temelju stavka 1.

Članak 9.

1. U pogledu bilo kojega iznosa naknade za štetu zbog onečišćenja koji je Dopunski fond isplatio u skladu sa člankom 4. stavkom 1. ovoga Protokola, Dopunski fond subrogacijom stječe prava koja bi osoba kojoj je šteta na taj način naknađena imala na temelju Konvencije o odgovornosti iz 1992. godine u postupku protiv vlasnika ili njegova jamca.

2. Dopunski fond subrogacijom stječe prava koja bi osoba kojoj je Dopunski fond naknadio štetu imala na temelju Konvencije o Fondu iz 1992. godine u postupku protiv Fonda iz 1992. godine.

3. Nijedna odredba ovoga Protokola neće utjecati na pravo regresa ili subrogacije Dopunskog fonda prema osobama koje nisu spomenute u prethodnom stavku. U svakom slučaju, pravo Dopunskog fonda na subrogaciju prema takvoj osobi neće biti manje povoljno od prava osiguratelja osobe kojoj je isplaćena naknada štete.

4. Bez utjecaja na bilo koje drugo pravo na subrogaciju ili regres prema Dopunskom fondu, koje može postojati, država ugovornica ili agencija koja je isplatila naknadu štete zbog onečišćenja u skladu s odredbama nacionalnog prava stječe subrogacijom prava koja bi osoba kojoj je šteta na taj način naknađena imala na temelju ovoga Protokola.

DOPRINOSI

Članak 10.

1. Godišnje doprinose Dopunskom fondu za svaku državu ugovornicu uplaćuje osoba koja je tijekom kalendarske godine spomenute u članku 11. stavku 2.(a) ili (b) primila ukupnu količinu koja prelazi 150.000 tona:

(a) ulja koje podliježe doprinosu, a dopremljeno je morskim putem u luke ili prihvatna postrojenja na području te države, i

(b) ulja koje podliježe doprinosu i smješteno je u prihvatna postrojenja na području te države ugovornice, a dopremljeno je morskim putem i iskrcano u luci ili prihvatnom postrojenju u državi neugovornici, s time da se ulje koje podliježe doprinosu na temelju ove točke uzima u obzir samo pri prvom primanju u državi ugovornici poslije iskrcaja u državi neugovornici.

2. Odredbe članka 10. stavka 2. Konvencije o Fondu iz 1992. godine primjenjuju se u pogledu obveze plaćanja doprinosa Dopunskom fondu.

Članak 11.

1. Da bi se odredila visina godišnjeg doprinosa koji se duguje, ako takav postoji, a uzimajući u obzir potrebu održavanja dovoljno likvidnih fondova, Skupština će za svaku kalendarsku godinu pripremiti prijedlog proračuna, na ovaj način:

(i) Rashodi

(a) troškovi i izdaci za administraciju Dopunskog fonda u odnosnoj godini te svaki manjak koji proizlazi iz poslovanja u proteklim godinama,

(b) plaćanja koja Dopunski fond mora izvršiti tijekom odnosne godine radi namirivanja tražbina koje Dopunski fond duguje na temelju članka 4., uključujući i otplatu zajmova koje Dopunski fond prije uzeo da bi namirio takve tražbine.

(ii) Prihodi

(a) višak sredstava nastao iz poslovanja proteklih godina, uključujući i sve kamate,

(b) godišnji doprinosi, ako su potrebni da bi se uravnotežio budžet,

(c) svi ostali prihodi.

2. Skupština će odrediti ukupan iznos doprinosa koje treba prikupiti. Na osnovi te odluke direktor Dopunskog fonda će, u pogledu svake države ugovornice, izračunati za svaku osobu spomenutu u članku 10. visinu njezina godišnjeg doprinosa:

(a) u slučaju kada je doprinos namijenjen za plaćanja spomenuta u stavku 1. (i)(a) i (b) na osnovi svote utvrđene za svaku tonu ulja koje podliježe doprinosu koju takva osoba primila u toj državi tijekom protekle kalendarske godine, i

(b) u slučaju kada je doprinos namijenjen za plaćanja spomenuta u stavku 1. (i)(b) na osnovi svote utvrđene za svaku tonu ulja koje podliježe doprinosu koju takva osoba primila tijekom kalendarske godine koja je prethodila godini u kojoj se nezgoda dogodila, uz uvjet da je država bila ugovornica ovoga Protokola na dan kada se nezgoda dogodila.

3. Iznosi spomenuti u stavku 2. dobivaju se dijeljenjem ukupnog iznosa traženog doprinosa s ukupnom količinom ulja koje podliježe doprinosu, a koje je primljeno u svim državama ugovornicama tijekom odnosne godine.

4. Godišnji doprinos dospijevat će na dan određen Unutrašnjim pravilima Dopunskog fonda. Skupština može odrediti drugi datum uplate.

5. Skupština može odlučiti, pod uvjetima propisanim Financijskim pravilima Dopunskog fonda, o prijenosu između novčanih sredstava primljenih u skladu sa stavkom 2. (a) i novčanih sredstava primljenih u skladu sa stavkom 2. (b).

Članak 12.

1. Odredbe članka 13. Konvencije o Fondu primjenjuju se na doprinose Dopunskom fondu.

2. Sama država ugovornica može preuzeti obvezu plaćanja doprinosa Dopunskom fondu u skladu s postupkom izloženim u članku 14. Konvencije o Fondu iz 1992. godine.

Članak 13.

1. Države ugovornice podnosit će direktoru Dopunskog fonda izvješća o zaprimljenom ulju u skladu sa člankom 15. Konvencije o Fondu iz 1992. godine, pod uvjetom da se izvješća podnesena direktoru Fonda iz 1992. godine na temelju članka 15. stavka 2. Konvencije o Fondu iz 1992. godine smatraju podnesenima na temelju ovoga Protokola.

2. Ukoliko država ugovornica ne ispunjava svoju obvezu podnošenja izvješća navedenih u stavku 1., a to rezultira financijskim gubitkom za Dopunski fond, ta je država ugovornica obvezna Dopunskom fondu naknaditi nastali gubitak. Skupština će, na prijedlog direktora Dopunskog fonda, odlučiti hoće li se naknada naplatiti od te države ugovornice.

Članak 14.

1. Bez obzira na odredbe članka 10., jedan milijun tona ulja koje podliježe doprinosu primljenog u svakoj državi ugovornici smatrat će se minimalnom količinom u svrhu ovoga Protokola.

2. Kada je ukupna količina ulja koje podliježe doprinosu zaprimljenog u državi ugovornici manja od jednog milijuna tona, a ne postoji osoba odgovorna za ukupnu količinu primljenog ulja, država ugovornica preuzet će obveze koje bi na osnovi ovoga Protokola imala svaka osoba dužna uplaćivati doprinos Dopunskom fondu za ulje primljeno na području te države.

Članak 15.

1. Ako u državi ugovornici ne postoji osoba koja ispunjava uvjete iz članka 10., država ugovornica će, u svrhu ovoga Protokola, izvijestiti o tome direktora Dopunskog fonda.

2. Dopunski fond neće isplatiti naknadu štete zbog onečišćenja uljem na teritoriju, teritorijalnom moru, ili gospodarskom pojasu ili prostoru državne ugovornice uspostavljenom u skladu sa člankom 3. (a)(ii) ovoga Protokola za određenu nezgodu ili zaštitne mjere, bilo gdje poduzete, radi sprječavanja ili umanjenja takve štete, dok se u pogledu odnosne države ugovornice ne ispune uvjeti podnošenja izvješća direktoru Dopunskog fonda, u skladu sa člankom 13. stavkom 1. i stavkom 1. ovoga članka, za sve godine koje su prethodile nastanku nezgode. Skupština će u Unutrašnjim pravilima odrediti pod kojim će se okolnostima smatrati da je država ugovornica propustila ispuniti svoje obveze.

3. Ako se naknada štete za određenu nezgodu privremeno uskrati u skladu sa stavkom 2., ta će se naknada uskratiti trajno, ukoliko se obveza dostavljanja izvješća direktoru Dopunskog fonda na temelju članka 13. stavka 1. ne ispuni unutar godine dana od dana kada je direktor Dopunskog fonda obavijestio državu ugovornicu o njezinom propustu.

4. Svaki doprinos koji se duguje Dopunskom fondu odbit će se od naknade štete dužniku ili njegovim opunomoćenicima.

ORGANIZACIJA I UPRAVA

Članak 16.

1. Dopunski fond će imati Skupštinu i Tajništvo na čijem se čelu nalazi direktor.

2. Članci 17. – 20. i članci 28. – 33. Konvencije o Fondu iz 1992. godine primjenjivat će se na Skupštinu, Tajništvo i direktora Dopunskog fonda.

3. Članak 34. Konvencije o fondu iz 1992. godine primjenjivat će se na Dopunski fond.

Članak 17.

1. Tajništvo Fonda iz 1992. godine i direktor Fonda iz 1992. godine na njegovom čelu, mogu također obavljati dužnosti Tajništva i direktora Dopunskog fonda.

2. Ako, u skladu sa stavkom 1., Tajništvo i direktor Fonda iz 1992. godine također obavljaju dužnosti Tajništva i direktora Dopunskog fonda, u slučaju sukoba interesa između Fonda iz 1992. godine i Dopunskog Fonda, Dopunski fond će zastupati predsjednik Skupštine.

3. Ne smatra se da direktor Dopunskog fonda, osoblje i stručnjaci koje je on imenovao, obavljajući svoje dužnosti prema ovome Protokolu i Konvenciji o Fondu iz 1992. godine, krše odredbe članka 30. Konvencije o fondu iz 1992. godine, kako se primjenjuju u članku 16. stavku 2. ovoga Protokola, tako dugo dok svoje dužnosti izvršavaju u skladu s ovim člankom.

4. Skupština će nastojati ne donositi odluke koje su nespojive s odlukama Skupštine Fonda iz 1992. godine. Ako dođe do različitih mišljenja u pogledu općih administrativnih pitanja, Skupština će pokušati postići suglasnost sa Skupštinom Fonda iz 1992. godine u duhu uzajamne suradnje, imajući na umu zajedničke ciljeve obiju organizacija.

5. Dopunski fond će naknaditi sve troškove i izdatke koje je Fond iz 1992. godine imao pri izvršavanju administrativnih usluga u ime Dopunskog Fonda.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 18.

1. Uzimajući u obzir stavak 4., ukupan iznos godišnjih doprinosa koje treba uplatiti u odnosu na količinu ulja koje podliježe doprinosu i primljeno je u jednoj državi ugovornici tijekom kalendarske godine neće prijeći 20% cjelokupnog iznosa godišnjih doprinosa prema ovom Protokolu za tu kalendarsku godinu.

2. Ako uslijed primjene odredaba članka 11. stavka 2. i 3. ukupan iznos doprinosa koje trebaju uplatiti obveznici u jednoj državi ugovornici u određenoj kalendarskoj godini premaši 20% cjelokupnoga godišnjeg doprinosa, doprinosi koje trebaju uplatiti svi obveznici u toj državi bit će umanjeni pro rata tako da njihovi ukupni doprinosi iznose 20% cjelokupnoga godišnjeg doprinosa u Dopunski fond u odnosu na tu godinu.

3. Ako bi se doprinosi koje trebaju plaćati osobe u određenoj državi ugovornici umanjili u skladu sa stavkom 2., doprinosi koje trebaju plaćati osobe u svim ostalim državama ugovornicama porasli bi pro rata kako bi se osiguralo da ukupan iznos doprinosa koje moraju plaćati svi obveznici dužni doprinositi u Dopunski fond za kalendarsku godinu o kojoj je riječ dosegne ukupan iznos doprinosa koji odredi Skupština.

4. Odredbe stavka 1. – 3. primjenjivat će se sve dok ukupna količina ulja koje podliježe doprinosu primljenoga u svim državama ugovornicama u kalendarskoj godini, uključujući količine spomenute u članku 14. stavku 1., ne dostigne 1000 milijuna tona, ili dok ne prođe razdoblje od 10 godina od dana stupanja na snagu ovoga Protokola, što se prije dogodi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Potpisivanje, ratifikacija, prihvat, odobrenje i pristup

1. Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje u Londonu od 31. srpnja 2003. do 30. srpnja 2004.

2. Države mogu izraziti svoj pristanak da budu vezane ovim Protokolom:

(a) potpisivanjem bez rezerve ratifikacije, prihvata ili odobrenja, ili

(b) potpisivanjem uz rezervu ratifikacije, prihvata ili odobrenja nakon kojega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje, ili

(c) pristupom.

3. Samo države ugovornice Konvencije o Fondu iz 1992. godine mogu postati državama ugovornicama ovoga Protokola.

4. Ratifikacija, prihvat, odobrenje ili pristup izvršava se polaganjem isprave s takvim učinkom kod Glavnog tajnika.

Članak 20.

PODACI O ULJU KOJE PODLIJEŽE DOPRINOSU

Prije nego što ovaj Protokol stupi na snagu za neku državu, ona će prilikom potpisivanja ovoga Protokola u skladu sa člankom 19. stavkom 2. (a) ili kod polaganja isprave spomenute u članku 19. stavku 4., a nakon toga svake godine na datum koji odredi Glavni tajnik, dostavljati Glavnome tajniku ime i adresu svake osobe koju je ta država zadužila da uplaćuje doprinos Dopunskom fondu prema članku 10., kao i podatke o odnosnim količinama ulja koje podliježe doprinosu, a koje je takva osoba primila na području te države tijekom protekle kalendarske godine.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj će Protokol stupiti na snagu 3 mjeseca nakon datuma kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) da je najmanje osam država potpisalo ovaj Protokol bez rezerve ratifikacije, prihvata ili odobrenja ili je kod Glavnoga tajnika položilo svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, i

(b) da je Glavni tajnik primio obavijest od direktora Fonda iz 1992. godine da su osobe koje su obvezne plaćati doprinose prema članku 10. primile tijekom protekle kalendarske godine ukupnu količinu od najmanje 450 milijuna tona ulja koje podliježe doprinosu, uključujući količine navedene u članku 14. stavku 1.

2. Za svaku državu koja potpiše ovaj Protokol bez rezerve ratifikacije, prihvata ili odobrenja ili koja ga potvrdi, prihvati, odobri ili mu pristupi, nakon što se ispune uvjeti za njegovo stupanje na snagu navedeni u stavku 1., ovaj će Protokol stupiti na snagu tri mjeseca nakon datuma kada je ta država položila odgovarajuću ispravu.

3. Bez obzira na odredbe stavka 1. i 2., ovaj Protokol neće stupiti na snagu za bilo koju državu prije nego što za tu državu stupi na snagu Konvencija o Fondu iz 1992. godine.

Članak 22.

PRVO ZASJEDANJE SKUPŠTINE

Glavni tajnik saziva prvo zasjedanje Skupštine. To se zasjedanje treba održati što prije nakon stupanja na snagu ovoga Protokola, a u svakom slučaju najkasnije trideset dana nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 23.

IZMJENE I DOPUNE

1. Organizacija može sazvati konferenciju u svrhu izmjene ili dopune ovoga Protokola.

2. Organizacija će sazvati konferenciju država ugovornica radi izmjene ili dopune ovoga Protokola na zahtjev najmanje jedne trećine država ugovornica.

Članak 24.

IZMJENA GRANICA NAKNADE

1. Na zahtjev najmanje jedne četvrtine država ugovornica Glavni tajnik će svim članicama Organizacije i svim državama ugovornicama dostaviti svaki prijedlog za izmjenu granice naknade određene u članku 4. stavku 2. (a).

2. Svaka izmjena koja je predložena i dostavljena na gore navedeni način podnijet će se na razmatranje Pravnom odboru Organizacije najmanje šest mjeseci nakon datuma njezina dostavljanja.

3. Sve države ugovornice ovoga Protokola, bez obzira jesu li članice Organizacije, ovlaštene su sudjelovati u postupku razmatranja i usvajanja izmjena pred Pravnim odborom.

4. Izmjene se usvajaju dvotrećinskom većinom država ugovornica koje su nazočne i koje glasuju u Pravnom odboru, proširenome na način predviđen u stavku 3., pod uvjetom da barem jedna polovica država ugovornica bude nazočna u vrijeme glasovanja.

5. Kada postupa po prijedlogu za izmjenu granica naknade, Pravni odbor će uzeti u obzir iskustvo s nezgodama i posebice iznos štete koja proizlazi iz njih te promjene u novčanim vrijednostima.

6. (a) Nijedna izmjena granice naknade na temelju ovoga članka ne može se razmatrati prije stupanja na snagu ovoga Protokola niti prije nego što proteknu tri godine od datuma stupanja na snagu prethodne izmjene usvojene na temelju ovoga članka.

(b) Granica naknade ne može se povisiti tako da prijeđe iznos koji odgovara granici određenoj ovim Protokolom, uvećan za šest posto godišnje, izračunat na složenoj osnovi od datuma kada je ovaj Protokol otvoren za potpisivanja do datuma kada odluka Pravnog odbora stupi na snagu.

(c) Granica naknade ne može se povisiti tako da prijeđe iznos koji odgovara granici određenoj ovim Protokolom, pomnožen s tri.

7. Organizacija će obavijestiti sve države ugovornice o svakoj izmjeni usvojenoj u skladu sa stavkom 4. Smatrat će se da je izmjena usvojena protekom roka od dvanaest mjeseci od datuma obavijesti, osim ako u tom roku najmanje jedna četvrtina država koje su bile države ugovornice u trenutku prihvaćanja izmjene u Pravnom odboru, obavijesti Organizaciju da ne prihvaća izmjenu, u kojem slučaju je izmjena odbijena i bez učinka.

8. Izmjena za koju se smatra da je prihvaćena u skladu sa stavkom 7. stupit će na snagu dvanaest mjeseci nakon njezina prihvaćanja.

9. Izmjena obvezuje sve države ugovornice, osim ako otkažu ovaj Protokol u skladu sa člankom 26. stavkom 1. i 2., najmanje šest mjeseci prije stupanja te izmjene na snagu. Takvo otkazivanje proizvodit će učinak kada izmjena stupi na snagu.

10. Kada je izmjena usvojena u Pravnom odboru, ali rok od dvanaest mjeseci za njezino prihvaćanje još nije protekao, država koja u tom razdoblju postane ugovornicom bit će vezana tom izmjenom ako ona stupi na snagu. Država koja postane ugovornicom nakon proteka toga razdoblja bit će obvezana izmjenom usvojenom u skladu sa stavkom 7. U slučajevima navedenim u ovome stavku, država postaje vezana izmjenom kada izmjena stupi na snagu ili kada ovaj Protokol stupi na snagu za tu državu, ako je to kasnije.

Članak 25.

PROTOKOLI UZ KONVENCIJU O FONDU IZ 1992. GODINE

1. Ako su granice naknade koje je odredila Konvencija o Fondu iz 1992. godine povećane Protokolom, granica naknade određena u članku 4. stavku 2. (a) može se povećati za isti iznos na način predviđen u članku 24. U tom se slučaju neće primijeniti odredbe članka 24. stavka 6.

2. Ako se primijeni postupak spomenut u stavku 1., svaka sljedeća izmjena granice određene u članku 4. stavku 2. na način predviđen u članku 24. obračunat će se za potrebe članka 24. stavka 6. (b) i (c) na osnovi nove granice uvećane u skladu sa stavkom 1.

Članak 26.

OTKAZIVANJE

1. Svaka država ugovornica može otkazati ovaj Protokol u bilo kojem trenutku nakon što je on za nju stupio na snagu.

2. Otkazivanje se izvršava polaganjem isprave kod Glavnoga tajnika.

3. Otkaz proizvodi učinak dvanaest mjeseci nakon polaganja isprave o otkazu kod Glavnoga tajnika ili protekom duljeg razdoblja koje bi u toj ispravi moglo biti naznačeno.

4. Otkaz Konvencije o fondu iz 1992. godine smatrat će se otkazom ovoga Protokola. Takav će otkaz proizvoditi učinak istoga datuma kada i otkazivanje Protokola iz 1992. godine o izmjenama Konvencije o fondu iz 1971. godine u skladu sa člankom 34. toga Protokola.

5. Bez obzira na otkazivanje ovoga Protokola od strane neke države ugovornice prema ovome članku, nastavit će se primjenjivati svaka odredba ovoga Protokola koja se odnosi na obveze davanja doprinosa Dopunskom fondu u svezi s nezgodom spomenutom u članku 11. stavku 2. (b) koja se dogodila prije nego što je otkaz počeo proizvoditi učinak.

Članak 27.

IZVANREDNA ZASJEDANJA SKUPŠTINE

1. Svaka država ugovornica može u roku od devedeset dana nakon polaganja isprave o otkazu zbog kojega će se, po njezinu mišljenju, znatno povećati visina doprinosa ostalih država ugovornica, zahtijevati od direktora Dopunskog fonda da sazove izvanredno zasjedanje Skupštine. Direktor Dopunskog fonda sazvat će Skupštinu najkasnije u roku od šezdeset dana od dana primitka zahtjeva.

2. Direktor Dopunskog fonda može na vlastitu inicijativu sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine u roku šezdeset dana nakon polaganja bilo koje isprave o otkazu, ako smatra da će se zbog toga otkaza znatno povećati visina doprinosa ostalih država ugovornica.

3. Ako na izvanrednom zasjedanju sazvanom u skladu sa stavkom 1. ili 2. Skupština odluči da će se zbog otkaza povećati visina doprinosa ostalih država ugovornica, svaka takva država može, najkasnije sto dvadeset dana prije datuma od kojega takav otkaz proizvodi učinak, otkazati ovaj Protokol s učinkom od istoga datuma.

Članak 28.

PRESTANAK

1. Ovaj Protokol prestaje biti na snazi na datum kada broj država ugovornica postane manji od 7 ili ukupna količina ulja koje podliježe doprinosu primljenog u preostalim državama ugovornicama, uključujući količine spomenute u članku 14. stavku 1., bude manja od 350 milijuna tona, što god se prije dogodi.

2. Države koje su vezane ovim Protokolom na dan prije nego što on prestane biti na snazi, omogućit će Dopunskom fondu da izvršava svoje funkcije kao što je predviđeno u članku 29. i, samo u tu svrhu, ostat će vezane ovim Protokolom.

Članak 29.

LIKVIDACIJA DOPUNSKOG FONDA

1. Ako ovaj Protokol prestane biti na snazi, Dopunski fond će ipak:

(a) izvršavati svoje obveze u pogledu svake nezgode koja se dogodila prije nego što je ovaj Protokol prestao biti na snazi;

(b) biti ovlašten vršiti svoja prava u pogledu doprinosa u mjeri u kojoj su ti doprinosi potrebni da bi se izvršile obveze na temelju članka 1 (a), uključujući troškove nužne za upravljanje Dopunskim fondom.

2. Skupština će poduzeti sve odgovarajuće mjere za likvidaciju Dopunskog fonda, uključujući ravnopravnu raspodjelu svih preostalih sredstava među osobama koje su dale doprinos u Dopunski fond.

3. U svrhu ovoga članka Dopunski fond ostaje pravna osoba.

Članak 30.

DEPOZITAR

1. Ovaj Protokol, kao i svaka izmjena usvojena na temelju članka 24., položit će se kod Glavnoga tajnika.

2. Glavni će tajnik:

(a) izvještavati sve države koje su potpisale ovaj Protokol ili su mu pristupile:

(i) o svakom novom potpisu ili polaganju nove isprave i njihovom datumu,

(ii) o datumu stupanja na snagu ovoga Protokola,

(iii) o svakom prijedlogu za izmjenu granica naknade štete podnesenome u skladu sa člankom 24. stavkom 1.,

(iv) o svakoj izmjeni usvojenoj u skladu sa člankom 24. stavkom 4.,

(v) o svakoj izmjeni za koju se smatra da je usvojena na temelju članka 24. stavka 7., kao i o datumu stupanja na snagu te izmjene u skladu sa stavkom 8. i 9. navedenoga članka,

(vi) o polaganju isprave o otkazu ovoga Protokola, kao i o datumu polaganja i datumu kada otkaz stupa na snagu,

(vii) o svakom priopćenju koje se traži uz bilo koji članak ovoga Protokola,

(b) dostavljati ovjerene prijepise ovoga Protokola svim državama potpisnicama i svim državama koje mu pristupe.

3. Čim ovaj Protokol stupi na snagu, Glavni tajnik će njegov tekst dostaviti Tajništvu Ujedinjenih naroda radi registracije i objavljivanja u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak 31.

JEZICI

Ovaj je Protokol sastavljen u jednom izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, a svaki je tekst jednako vjerodostojan.

SASTAVLJENO U LONDONU šesnaestoga svibnja dvije tisuće treće.

U POTVRDU TOGA su niže potpisani, propisno ovlašteni od svojih odnosnih vlada, potpisali ovaj Protokol.

PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992

TEXT ADOPTED BY THE CONFERENCE

THE CONTRACTING STATES TO THE PRESENT PROTOCOL,

BEARING IN MIND the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter »the 1992 Liability Convention« ),

HAVING CONSIDERED the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter »the 1992 Fund Convention« ),

AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

NOTING that the maximum compensation afforded by the 1992 Fund Convention might be insufficient to meet compensation needs in certain circumstances in some Contracting States to that Convention,

RECOGNIZING that a number of Contracting States to the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions consider it necessary as a matter of urgency to make available additional funds for compensation through the creation of a supplementary scheme to which States may accede if they so wish,

BELIEVING that the supplementary scheme should seek to ensure that victims of oil pollution damage are compensated in full for their loss or damage and should also alleviate the difficulties faced by victims in cases where there is a risk that the amount of compensation available under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions will be insufficient to pay established claims in full and that as a consequence the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, has decided provisionally that it will pay only a proportion of any established claim,

CONSIDERING that accession to the supplementary scheme will be open only to Contracting States to the 1992 Fund Convention,

Have agreed as follows:

GENERAL PROVISIONS

Article 1

For the purposes of this Protocol:

1 »1992 Liability Convention« means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992;

2 »1992 Fund Convention« means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992;

3 »1992 Fund« means the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, established under the 1992 Fund Convention;

4 »Contracting State« means a Contracting State to this Protocol, unless stated otherwise;

5 When provisions of the 1992 Fund Convention are incorporated by reference into this Protocol, »Fund« in that Convention means »Supplementary Fund«, unless stated otherwise;

6 »Ship«, »Person«, »Owner«, »Oil«, »Pollution Damage«, »Preventive Measures« and »Incident« have the same meaning as in article I of the 1992 Liability Convention;

7 »Contributing Oil«, »Unit of Account«, »Ton«, »Guarantor« and »Terminal installation« have the same meaning as in article 1 of the 1992 Fund Convention, unless stated otherwise;

8 »Established claim« means a claim which has been recognised by the 1992 Fund or been accepted as admissible by decision of a competent court binding upon the 1992 Fund not subject to ordinary forms of review and which would have been fully compensated if the limit set out in article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention had not been applied to that incident;

9 »Assembly« means the Assembly of the International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003, unless otherwise indicated;

10 »Organization« means the International Maritime Organization;

11 »Secretary-General« means the Secretary-General of the Organization.

Article 2

1 An International Supplementary Fund for compensation for pollution damage, to be named »The International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003« (hereinafter the Supplementary Fund.), is hereby established.

2 The Supplementary Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognize the Director of the Supplementary Fund as the legal representative of the Supplementary Fund.

Article 3

This Protocol shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

SUPPLEMENTARY COMPENSATION

Article 4

1 The Supplementary Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for an established claim for such damage under the terms of the 1992 Fund Convention, because the total damage exceeds, or there is a risk that it will exceed, the applicable limit of compensation laid down in article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention in respect of any one incident.

2 (a) The aggregate amount of compensation payable by the Supplementary Fund under this article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount together with the amount of compensation actually paid under the 1 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention within the scope of application of this Protocol shall not exceed 750 million units of account.

(b) The amount of 750 million units of account mentioned in paragraph 2(a) shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date determined by the Assembly of the 1992 Fund for conversion of the maximum amount payable under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions.

3 Where the amount of established claims against the Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 2, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Protocol shall be the same for all claimants.

4 The Supplementary Fund shall pay compensation in respect of established claims as defined in article 1, paragraph 8, and only in respect of such claims.

Article 5

The Supplementary Fund shall pay compensation when the Assembly of the 1992 Fund has considered that the total amount of the established claims exceeds, or there is a risk that the total amount of established claims will exceed the aggregate amount of compensation available under article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention and that as a consequence the Assembly of the 1992 Fund has decided provisionally or finally that payments will only be made for a proportion of any established claim. The Assembly of the Supplementary Fund shall then decide whether and to what extent the Supplementary Fund shall pay the proportion of any established claim not paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention.

Article 6

1 Subject to article 15, paragraphs 2 and 3, rights to compensation against the Supplementary Fund shall be extinguished only if they are extinguished against the 1992 Fund under article 6 of the 1992 Fund Convention.

2 A claim made against the 1992 Fund shall be regarded as a claim made by the same claimant against the Supplementary Fund.

Article 7

1 The provisions of article 7, paragraphs 1, 2, 4, 5 and 6, of the 1992 Fund Convention shall apply to actions for compensation brought against the Supplementary Fund in accordance with article 4, paragraph 1, of this Protocol.

2 Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under article IX of the 1992 Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Supplementary Fund for compensation under the provisions of article 4 of this Protocol in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the 1992 Liability Convention has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Liability Convention but not to this Protocol, any action against the Supplementary Fund under article 4 of this Protocol shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State to this Protocol competent under article IX of the 1992 Liability Convention.

3 Notwithstanding paragraph 1, where an action for compensation for pollution damage against the 1992 Fund has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Fund Convention but not to this Protocol, any related action against the Supplementary Fund shall, at the option of the claimant, be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State competent under paragraph 1.

Article 8

1 Subject to any decision concerning the distribution referred to in article 4, paragraph 3 of this Protocol, any judgment given against the Supplementary Fund by a court having jurisdiction in accordance with article 7 of this Protocol, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in article X of the 1992 Liability Convention.

2 A Contracting State may apply other rules for the recognition and enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are recognized and enforced at least to the same extent as under paragraph 1.

Article 9

1 The Supplementary Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Supplementary Fund in accordance with article 4, paragraph 1, of this Protocol, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.

2 The Supplementary Fund shall acquire by subrogation the rights that the person compensated by it may enjoy under the 1992 Fund Convention against the 1992 Fund.

3 Nothing in this Protocol shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Supplementary Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraphs. In any event the right of the Supplementary Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.

4 Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Supplementary Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Protocol.

CONTRIBUTIONS

Article 10

1 Annual contributions to the Supplementary Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in article 11, paragraph 2(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this sub-paragraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.

2 The provisions of article 10, paragraph 2, of the 1992 Fund Convention shall apply in respect of the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund.

Article 11

1 With a view to assessing the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a) costs and expenses of the administration of the Supplementary Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;

(b) payments to be made by the Supplementary Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Supplementary Fund due under article 4, including repayments on loans previously taken by the Supplementary Fund for the satisfaction of such claims;

(ii) Income

(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest;

(b) annual contributions, if required to balance the budget;

(c) any other income.

2 The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director of the Supplementary Fund shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in article 10, the amount of that person’s annual contribution:

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(a) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such person during the preceding calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a Contracting State to this Protocol at the date of the incident.

3 The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.

4 The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Supplementary Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

5 The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Supplementary Fund, to make transfers between funds received in accordance with paragraph 2(a) and funds received in accordance with paragraph 2(b)

Article 12

1 The provisions of article 13 of the 1992 Fund Convention shall apply to contributions to the Supplementary Fund.

2 A Contracting State itself may assume the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund in accordance with the procedure set out in article 14 of the 1992 Fund Convention.

Article 13

1 Contracting States shall communicate to the Director of the Supplementary Fund information on oil receipts in accordance with article 15 of the 1992 Fund Convention provided, however, that communications made to the Director of the 1992 Fund under article 15, paragraph 2, of the 1992 Fund Convention shall be deemed to have been made also under this Protocol.

2 Where a Contracting State does not fulfill its obligations to submit the communication referred to in paragraph 1 and this results in a financial loss for the Supplementary Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Supplementary Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director of the Supplementary Fund, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.

Article 14

1 Notwithstanding article 10, for the purposes of this Protocol there shall be deemed to be a minimum receipt of 1 million tons of contributing oil in each Contracting State.

2 When the aggregate quantity of contributing oil received in a Contracting State is less than 1 million tons, the Contracting State shall assume the obligations that would be incumbent under this Protocol on any person who would be liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of oil received within the territory of that State in so far as no liable person exists for the aggregated quantity of oil received.

Article 15

1 If in a Contracting State there is no person meeting the conditions of article 10, that Contracting State shall for the purposes of this Protocol inform the Director of the Supplementary Fund thereof.

2 No compensation shall be paid by the Supplementary Fund for pollution damage in the territory, territorial sea or exclusive economic zone or area determined in accordance with article 3(a)(ii), of this Protocol, of a Contracting State in respect of a given incident or for preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, until the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund according to article 13, paragraph 1 and paragraph 1 of this article have been complied with in respect of that Contracting State for all years prior to the occurrence of that incident. The Assembly shall determine in the Internal Regulations the circumstances under which a Contracting State shall be considered as having failed to comply with its obligations.

3 Where compensation has been denied temporarily in accordance with paragraph 2, compensation shall be denied permanently in respect of that incident if the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund under article 13, paragraph 1 and paragraph 1 of this article, have not been complied with within one year after the Director of the Supplementary Fund has notified the Contracting State of its failure to report.

4 Any payments of contributions due to the Supplementary Fund shall be set off against compensation due to the debtor, or the debtor’s agents.

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 16

1 The Supplementary Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by a Director.

2 Articles 17 to 20 and 28 to 33 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Assembly, Secretariat and Director of the Supplementary Fund.

3 Article 34 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Supplementary Fund.

Article 17

1 The Secretariat of the 1992 Fund, headed by the Director of the 1992 Fund, may also function as the Secretariat and the Director of the Supplementary Fund.

2 If, in accordance with paragraph 1, the Secretariat and the Director of the 1992 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Supplementary Fund, the Supplementary Fund shall be represented in cases of conflict of interests between the 1992 Fund and the Supplementary Fund, by the Chairman of the Assembly.

3 The Director of the Supplementary Fund, and the staff and experts appointed by the Director of the Supplementary Fund, performing their duties under this Protocol and the 1992 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of article 30 of the 1992 Fund Convention as applied by article 16, paragraph 2, of this Protocol in so far as they discharge their duties in accordance with this article.

4 The Assembly shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1992 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1992 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the common aims of both organizations in mind.

5 The Supplementary Fund shall reimburse the 1992 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1992 Fund on behalf of the Supplementary Fund.

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 18

1 Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 20% of the total amount of annual contributions pursuant to this Protocol in respect of that calendar year.

2 If the application of the provisions in article 11, paragraphs 2 and 3, would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 20% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 20% of the total annual contributions to the Supplementary Fund in respect of that year.

3 If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.

4 The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1, has reached 1,000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

FINAL CLAUSES

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1 This Protocol shall be open for signature at London from 31 July 2003 to 30 July 2004.

2 States may express their consent to be bound by this Protocol by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

3 Only Contracting States to the 1992 Fund Convention may become Contracting States to this Protocol.

4 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General.

Article 20

INFORMATION ON CONTRIBUTING OIL

Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when signing this Protocol in accordance with article 19, paragraph 2(a), or when depositing an instrument referred to in article 19, paragraph 4 of this Protocol, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General, communicate to the Secretary-General the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Supplementary Fund pursuant to article 10 as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

Article 21

ENTRY INTO FORCE

1 This Protocol shall enter into force three months following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have signed the Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General; and

(b) the Secretary-General has received information from the Director of the 1992 Fund that those persons who would be liable to contribute pursuant to article 10 have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 450 million tons of contributing oil, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1.

2 For each State which signs this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol, after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, the Protocol shall enter into force three months following the date of the deposit by such State of the appropriate instrument.

3 Notwithstanding paragraphs 1 and 2, this Protocol shall not enter into force in respect of any State until the 1992 Fund Convention enters into force for that State.

Article 22

FIRST SESSION OF THE ASSEMBLY

The Secretary-General shall convene the first session of the Assembly. This session shall take place as soon as possible after the entry into force of this Protocol and, in any case, not more than thirty days after such entry into force.

Article 23

REVISION AND AMENDMENT

1 A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.

2 The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending this Protocol at the request of not less than one third of all Contracting States.

Article 24

AMENDMENT OF COMPENSATION LIMIT

1 Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limit of the amount of compensation laid down in article 4, paragraph 2 (a), shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2 Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3 All Contracting States to this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.

5 When acting on a proposal to amend the limit, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting changes in the monetary values.

6 (a) No amendments of the limit under this article may be considered before the date of entry into force of this Protocol nor less than three years from the date of entry into force of a previous amendment under this article.

(b) The limit may not be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from the date when this Protocol is opened for signature to the date on which the Legal Committee’ s decision comes into force.

(c) The limit may not be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in this Protocol multiplied by three.

7 Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of twelve months after the date of notification, unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment, in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8 An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force twelve months after its acceptance.

9 All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with article 26, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10 When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the twelve-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 25

PROTOCOLS TO THE 1992 FUND CONVENTION

1 If the limits laid down in the 1992 Fund Convention have been increased by a Protocol thereto, the limit laid down in article 4, paragraph 2(a), may be increased by the same amount by means of the procedure set out in article 24. The provisions of article 24, paragraph 6, shall not apply in such cases.

2 If the procedure referred to in paragraph 1 has been applied, any subsequent amendment of the limit laid down in article 4, paragraph 2, by application of the procedure in article 24 shall, for the purpose of article 24, paragraphs 6(b) and (c), be calculated on the basis of the new limit as increased in accordance with paragraph 1.

Article 26

DENUNCIATION

1 This Protocol may be denounced by any Contracting State at any time after the date on which it enters into force for that Contracting State.

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

4 Denunciation of the 1992 Fund Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect according to article 34 of that Protocol.

5 Notwithstanding a denunciation of the present Protocol by a Contracting State pursuant to this article, any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions to the Supplementary Fund with respect to an incident referred to in article 11, paragraph 2(b), and occurring before the denunciation takes effect, shall continue to apply.

Article 27

EXTRAORDINARY SESSIONS OF THE ASSEMBLY

1 Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for the remaining Contracting States, request the Director of the Supplementary Fund to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director of the Supplementary Fund shall convene the Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request.

2 The Director of the Supplementary Fund may take the initiative to convene an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if the Director of the Supplementary Fund considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions of the remaining Contracting States.

3 If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Protocol with effect from the same date.

Article 28

TERMINATION

1 This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below seven or the total quantity of contributing oil received in the remaining Contracting States, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1, falls below 350 million tons, whichever occurs earlier.

2 States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in force shall enable the Supplementary Fund to exercise its functions as described in article 29 and shall, for that purpose only, remain bound by this Protocol.

Article 29

WINDING UP OF THE SUPPLEMENTARY FUND

1 If this Protocol ceases to be in force, the Supplementary Fund shall nevertheless:

(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;

(b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under paragraph 1(a), including expenses for the administration of the Supplementary Fund necessary for this purpose.

2 The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Supplementary Fund, including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Supplementary Fund.

3 For the purposes of this article the Supplementary Fund shall remain a legal person.

Article 30

DEPOSITARY

1 This Protocol and any amendments accepted under article 24 shall be deposited with the Secretary-General.

2 The Secretary-General shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof

(ii) the date of entry into force of this Protocol;

(iii) any proposal to amend the limit of the amount of compensation which has been made in accordance with article 24, paragraph 1;

(iv) any amendment which has been adopted in accordance with article 24, paragraph 4;

(v) any amendment deemed to have been accepted under article 24, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that article;

(vi) the deposit of an instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;

(vii) any communication called for by any article in this Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to the Protocol.

3 As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 31

LANGUAGES

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this sixteenth day of May, two thousand and three.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/05-01/23

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !