Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. XX/03, XX/03, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 29.12.2008 Izmjena i dopuna članka 5. Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnih registraciji žigova

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

159

Na temelju članka 30.L425378 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovoraL425377 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 28/96) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku

Ovjereni primjerci

1. Izmjena i dopuna članka 5. Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnih registraciji žigova usvojena 3. listopada 2006. godine na 37. (21. izvanrednom) sastanku Skupštine (Assembly of the Madrid Union) i istog dana stupila na snagu.

2. Izmjena i dopuna članka 9. sexies Madridskog protokola usvojen 12. studenoga 2007. godine na 38. (17. redovnom) sastanku Skupštine (Assembly of the Madrid Union) koja je stupila na snagu 1. 9. 2008.

1. Izmjena i dopuna članka 5. Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnih registraciji žigova usvojena 3. listopada 2006. godine na 37. (21. izvanrednom) sastanku Skupštine (Assembly of the Madrid Union) i istog dana stupila na snagu.

DODATAK

Dio I.
PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA

Usvojen u Madridu 27. lipnja 1989. godine te izmijenjen i dopunjen 3. listopada 2006. godine

Članak 5.

Odbijanje i proglašavanje međunarodne registracije ništavom u odnosu na neke ugovorne stranke

(1) [ … ]

(2) a) [ … ]

b) [ … ]

c) Takva izjava može također precizirati da, kad odbijanje zaštite može proizaći iz prigovora na odobrenje zaštite, ured spomenute ugovorne stranke može Međunarodni ured obavijestiti o tom odbijanju nakon isteka roka od 18 mjeseci. Taj ured može o odbijanju zaštite, u odnosu na bilo koju međunarodnu registraciju, dostaviti obavijest nakon isteka roka od 18 mjeseci, ali samo:

i) [ … ]

ii) ako je obavijest o odbijanju koja se temelji na prigovoru upućena u roku od jednoga mjeseca od isteka roka za prigovor i, u svakom slučaju, najkasnije sedam mjeseci od datuma kad počinje teći rok za prigovor.

d) [ … ]

e) Nakon isteka razdoblja od deset godina od stupanja na snagu ovoga Protokola, Skupština pristupa provjeri funkcioniranja sustava iz podstavaka od a) do d). Nakon toga odredbe iz spomenutih podstavaka mogu biti izmijenjene jednoglasnom odlukom Skupštine[1]*.

2. Izmjena i dopuna članka 9. sexies Madridskog protokola usvojena 12. studenoga 2007. godine na 38. (17. redovnom) sastanku Skupštine (Assembly of the Madrid Union) koja je stupila na snagu 1. 9. 2008.

DODATAK

Dio I.
PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA

usvojen u Madridu 27. lipnja 1989. godine, kako je izmijenjen i dopunjen 3. listopada 2006. godine [i 3. listopada 2007. godine]

[…]

Članak 9. sexies.

Odnosi između država koje su stranke i ovoga Protokola i Madridskoga sporazuma (Stockholm)

(1) a) Samo ovaj Protokol primjenjuje se na međusobne odnose između država koje su stranke i ovoga Protokola i Madridskoga sporazuma (Stockholm).

b) Bez obzira na podstavak a), izjava dana prema članku 5. stavku 2. podstavku b), članku 5. stavku 2. podstavku c) ili članku 8. stavku 7. ovoga Protokola, od strane države koja je stranka i ovoga Protokola i Madridskoga sporazuma (Stockholm), nema učinak na njezine odnose s drugom državom koja je stranka i ovoga Protokola i Madridskoga sporazuma (Stockholm).

(2) Skupština će, nakon isteka razdoblja od tri godine računajući od 1. rujna 2008. godine, preispitati primjenu stavka 1. podstavka b) i, u svakom trenutku nakon toga, može ga tročetvrtinskom većinom danih glasova ili ukinuti ili ograničiti opseg njegove primjene. Samo one države koje su stranke i Madridskoga sporazuma (Stockholm) i ovoga Protokola imaju pravo sudjelovati u glasovanju Skupštine.

[1]* Izjava o tumačenju usvojena od strane Skupštine Madridske unije:

»Članak 5. stavak 2. točka e) Protokola tumači se tako kao da predviđa da Skupština prati funkcioniranje sustava iz podstavaka od a) do d), pri čemu se također razumijeva da je za svaku izmjenu i dopunu tih odredaba potrebna jednoglasna odluka Skupštine.

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

ANNEX

Part I.
PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

Adopted at Madrid on June 27, 1989 and amended on October 3, 2006

Article 5

Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties

(1) […]

(2)(a) […]

(b) […]

(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified by the Office of the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal of protection after the expiry of the 18–month time limit, but only if

(i) […]

(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period and, in any case, not later than seven months from the date on which the opposition period begins.

(d) […]

(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, the Assembly shall examine the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may be modified by a unanimous decision of the Assembly[1]*.

ANNEX

Part I.
PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

[...]

Article 9sexies

RELATIONS BETWEEN STATES PARTY TO BOTH THIS PROTOCOL AND THE MADRID (STOCKHOLM) AGREEMENT

(1) (a) This Protocol alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), a declaration made under Article 5(2)(b), Article 5(2)(c) or Article 8(7) of this Protocol, by a State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, shall have no effect in the relations with another State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly shall, after the expiry of a period of three years from September 1, 2008, review the application of paragraph (1)(b) and may, at any time thereafter, either repeal it or restrict its scope, by a three-fourths majority. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the Madrid (Stockholm) Agreement and this Protocol shall have the right to participate.

[1]* Interpretative statement adopted by the Assembly of the Madrid Union:

»Article 5(2)(e) of the Protocol is understood as allowing the Assembly to keep under review the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d), it being also understood that any modification of those provisions shall require a unanimous decision of the Assembly.«

zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !