Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 08.11.2010 Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS)

HRVATSKI SABOR

113

Na temelju članka 89.L618195 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE SPORAZUM O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (SPORAZUM TRIPS)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/111

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE SPORAZUM O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (SPORAZUM TRIPS)

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS), usvojen 6. prosinca 2005. u Ženevi, u izvorniku na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOKOL KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE SPORAZUM TRIPS

Članice Svjetske trgovinske organizacije;

uzimajući u obzir Odluku Glavnog vijeća iz dokumenta WT/L/641, donesenu sukladno stavku 1. članka X. Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (»Ugovor o WTO-u«);

ovime se dogovaraju kako slijedi:

1. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (»Sporazum TRIPS«), nakon stupanja na snagu Protokola sukladno stavku 4., mijenja se i dopunjuje kako je navedeno u Dodatku ovom Protokolu dodavanjem članka 31.bis. nakon članka 31. i dodavanjem Dodatka Sporazumu TRIPS iza članka 73.

2. Rezerve u pogledu bilo koje odredbe ovog Protokola nisu dopuštene bez suglasnosti drugih članica.

3. Ovaj Protokol otvoren je za prihvat od strane članica do 1. prosinca 2007. godine ili do kasnijeg datuma kojeg može odrediti Ministarska konferencija.

4. Ovaj Protokol stupa na snagu u skladu sa stavkom 3. članka X. Ugovora o WTO-u.

5. Ovaj Protokol polaže se kod glavnog direktora Svjetske trgovinske organizacije koji odmah svakoj članici dostavlja njegov ovjereni primjerak i obavijest o svakom prihvatu Protokola sukladno stavku 3.

6. Ovaj Protokol se registrira u skladu s odredbama članka 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno u Ženevi, šestog prosinca dvije tisuće pete godine, u jednom izvorniku na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi vjerodostojni.

DODATAK PROTOKOLU KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE SPORAZUM TRIPS

Članak 31.bis.

1. Obveze članice izvoznice sukladno članku 31. (f) ne primjenjuju se na izdavanje s njezine strane prisilne licencije u mjeri u kojoj je to potrebno za proizvodnju farmaceutskog/farmaceutskih proizvoda i njegov/njihov izvoz u članicu uvoznicu koja udovoljava/članice uvoznice koje udovoljavaju uvjetima navedenim u stavku 2. Dodatka ovom Sporazumu.

2. Ako je prisilna licencija izdana od strane članice izvoznice sukladno sustavu navedenom u ovom članku i Dodatku ovom Ugovoru, u toj se članici plaća odgovarajuća naknada sukladno članku 31. (h) uzimajući u obzir gospodarsku vrijednost koju za članicu uvoznicu ima upotreba koja je dopuštena u članici izvoznici. Ako je prisilna licencija izdana za iste proizvode u članici uvoznici koja udovoljava uvjetima, obveza te članice sukladno članku 31. (h) ne odnosi se na one proizvode za koje je naknada u skladu s prvom rečenicom ovog stavka plaćena u članici izvoznici.

3. Imajući u vidu korištenje ekonomija razmjera u cilju poboljšanja kupovne moći i unapređenja lokalne proizvodnje farmaceutskih proizvoda: kad je zemlja u razvoju ili najmanje razvijena zemlja, koja je članica WTO-a, stranka regionalnog trgovinskog sporazuma, u smislu članka XXIV. GATT-a iz 1994. i Odluke od 28. studenoga 1979. o uzajamnosti primjene različitog i povlaštenijeg položaja i potpunijem sudjelovanju zemalja u razvoju (L/4903), čiju barem polovicu članstva čine zemlje koje su trenutačno na popisu najnerazvijenijih zemalja Ujedinjenih naroda, obveza te članice sukladno članku 31. (f) ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se omogućilo da se farmaceutski proizvod proizveden u toj članici ili uvezen u tu članicu sukladno prisilnoj licenciji izveze na tržišta drugih zemalja u razvoju ili najnerazvijenijih zemalja koje su stranke regionalnog trgovinskog sporazuma i koje imaju odnosni problem zdravlja. Podrazumijeva se da to ne dovodi u pitanje teritorijalnu prirodu odnosnih patentnih prava.

4. Članice neće osporavati bilo koju mjeru poduzetu u skladu s odredbama ovoga članka i Dodatka ovom Sporazumu sukladno podstavcima 1. (b) i 1. (c) članka XXIII. GATT-a iz 1994.

5. Ovaj članak i Dodatak ovom Sporazumu ne dovode u pitanje prava, obveze i fleksibilnosti što ih članice imaju sukladno odredbama ovog Sporazuma, osim onih iz stavaka (f) i (h) članka 31., uključujući one koje su ponovno potvrđene Deklaracijom o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju (WT/MIN(01)/DEC/2), kao niti njihovo tumačenje. Oni ne dovode u pitanje ni mjeru sukladno kojoj farmaceutski proizvodi proizvedeni sukladno prisilnoj licenciji mogu biti izvezeni sukladno odredbama članka 31. (f).

DODATAK SPORAZUMU TRIPS

1. U svrhe članka 31.bis. i ovog Dodatka:

a) »farmaceutski proizvod« znači bilo koji proizvod zaštićen patentom, ili bilo koji proizvod farmaceutske industrije proizveden postupkom zaštićenim patentom, koji je potreban za rješavanje problema javnog zdravlja koji su prepoznati u stavku 1. Deklaracije o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju (WT/MIN(01)/DEC/2). Podrazumijeva se da to uključuje aktivne sastojke potrebne za njegovu proizvodnju i pribor za dijagnosticiranje potreban za njegovu upotrebu[1].

b) »članica uvoznica koja udovoljava uvjetima« znači bilo koju najmanje razvijenu zemlju članicu i bilo koju drugu članicu koja je uputila Vijeću za TRIPS obavijest[2] o svojoj namjeri korištenja sustava navedenog u članku 31.bis. i ovom Dodatku (»sustav«) kao uvoznica, pri čemu se podrazumijeva da članica može u bilo kojem trenutku obavijestiti da će se sustavom koristiti u cijelosti ili na ograničeni način, na primjer, samo u slučaju nacionalnog stanja nužde ili u drugim okolnostima krajnje žurnosti ili u slučajevima javne nekomercijalne uporabe. Napominje se da se neke članice neće koristiti sustavom kao članice uvoznice[3], a da su neke druge članice izjavile da kad bi se koristile sustavom, to bi bilo samo u slučajevima nacionalnog stanja nužde ili u drugim okolnostima krajnje nužde;

c) »članica izvoznica« znači članicu koja se koristi sustavom radi proizvodnje farmaceutskih proizvoda za, i radi izvoza u, članicu uvoznicu koja udovoljava uvjetima.

2. Uvjeti iz stavka 1. članka 31.bis. jesu:

a) da je članica uvoznica[4] koja udovoljava/da su članice uvoznice koje udovoljavaju uvjetima uputila Vijeću za TRIPS obavijest 2 u kojoj:

(i) navodi imena i očekivane količine potrebnog/potrebnih proizvoda[5];

(ii) potvrđuje, da je odnosna članica uvoznica koja udovoljava uvjetima i koja nije najmanje razvijena zemlja članica, utvrdila, na jedan od načina navedenih u Prilogu ovom Dodatku, da nema dostatne proizvodne kapacitete ili da nema proizvodne kapacitete u farmaceutskoj industriji za odnosni proizvod/odnosne proizvode; i

(iii) potvrđuje, ako je farmaceutski proizvod zaštićen patentom na njezinu teritoriju, da je izdala ili da namjerava izdati prisilnu licenciju u skladu s člancima 31. i 31.bis. ovog Sporazuma i odredbama ovog Dodatka[6];

b) prisilna licencija izdana sukladno ovom sustavu od strane članice izvoznice mora sadržavati sljedeće uvjete:

(i) na temelju licencije može se proizvesti samo količina koja je nužna za zadovoljenje potreba članice uvoznice koja udovoljava/članica uvoznica koje udovoljavaju uvjetima i ta se cijela količina mora izvesti u članicu koja je uputila/članice koje su uputile Vijeću za TRIPS obavijest o svojim potrebama;

(ii) proizvodi proizvedeni na temelju licencije moraju biti jasno identificirani posebnim etiketama ili oznakama kao proizvodi koji su proizvedeni sukladno ovom sustavu. Dobavljači bi takve proizvode trebali učiniti razlikovnim i to posebnim pakiranjem i/ili posebnim bojama/oblicima samih proizvoda, pod uvjetom da je takva razlikovnost izvediva i da nema značajan utjecaj na cijenu; i

(iii) prije početka isporuke, primatelj licencije će na internetsku stranicu[7] staviti sljedeće podatke:

– o količinama koje se dostavljaju na svako pojedino odredište, kako je navedeno gore u točki (i); i

– o razlikovnim obilježjima proizvoda navedenim gore u točki (ii);

c) članica izvoznica će obavijestiti[8] Vijeće za TRIPS o izdavanju licencije, uključujući uz nju vezane uvjete[9]. Podaci koji se dostavljaju moraju sadržavati ime i adresu primatelja licencije, proizvod/proizvode za koji je izdana licencija, količinu/količine za koju je izdana, zemlju/zemlje kojima će se proizvod/proizvodi dostaviti i trajanje licencije. U obavijesti će se navesti i adresa internetske stranice iz podstavka (b) točke (iii) gore.

3. Kako bi se osiguralo da se proizvodi uvezeni sukladno ovom sustavu rabe u svrhu javnog zdravlja potvrđujući time njihov uvoz, članice uvoznice koje udovoljavaju uvjetima će sukladno vlastitim mogućnostima poduzeti razumne mjere, razmjerne njihovim administrativnim kapacitetima i opasnosti od preusmjeravanja trgovine kako bi se spriječio ponovni izvoz proizvodima, koji su u biti uvezeni na njihove teritorije, sukladno sustavu. U slučaju da članica uvoznica koja udovoljava uvjetima i koja je zemlja članica u razvoju ili najmanje razvijena zemlja članica ima poteškoće u provedbi ove odredbe, razvijene zemlje članice pružit će, na zahtjev i pod međusobno usuglašenim uvjetima, tehničku i financijsku suradnju u cilju olakšanja njezine provedbe.

4. Članice će osigurati dostupnost učinkovitih pravnih sredstava kako bi se spriječio uvoz u, i prodaja na, njihovim teritorijima, proizvoda proizvedenih sukladno ovom sustavu i preusmjerenih na njihovo tržište protivno njegovim odredbama, uporabom sredstava koja su sukladno ovom Sporazumu već trebala biti dostupna. Ako bilo koja članica smatra da su se takve mjere pokazale nedostatnima za tu namjenu to se pitanje može preispitati na Vijeću za TRIPS na zahtjev te članice.

5. Prepoznato je da bi, imajući u vidu korištenje ekonomija razmjera u cilju poboljšanja kupovne moći i olakšavanja lokalne proizvodnje farmaceutskih proizvoda, trebalo poticati razvoj sustava priznavanja regionalnih patenata koji bi se primjenjivao u članicama navedenim u stavku 3. članka 31.bis. U tom cilju, razvijene zemlje članice obvezuju se da će pružiti tehničku suradnju u skladu s člankom 67.#clanak67 ovog Sporazuma, uključujući i suradnju s drugim relevantnim međuvladinim organizacijama.

6. Članice potvrđuju poželjnost poticanja prijenosa tehnologije i izgradnje kapaciteta u farmaceutskoj industriji kako bi se riješio problem s kojim se suočavaju članice s nedostatnim proizvodnim kapacitetima ili bez proizvodnih kapaciteta u farmaceutskoj industriji. U tu svrhu, članice uvoznice koje udovoljavaju uvjetima i članice izvoznice potiču se na uporabu ovog sustava na način koji bi pridonosio tom cilju. Članice se obvezuju surađivati posvećujući posebnu pozornost prijenosu tehnologije i izgradnji kapaciteta u farmaceutskoj industriji u obavljanju poslova koji se moraju obaviti sukladno članku 66.#clanak66 2.#clanak2 ovog Sporazuma, stavku 7. Deklaracije o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju te u obavljanju svih drugih relevantnih poslova Vijeća za TRIPS.

7. Vijeće za TRIPS jedanput godišnje preispituje funkcioniranje ovog sustava u cilju osiguranja njegova učinkovitog rada i jedanput godišnje Glavnom vijeću podnosi izvješće o njegovu radu.

PRILOG DODATKU SPORAZUMU TRIPS

Procjena proizvodnih kapaciteta u farmaceutskoj industriji

Smatra se da najmanje razvijene zemlje članice imaju nedostatne proizvodne kapacitete ili nemaju proizvodne kapacitete u farmaceutskoj industriji.

U odnosu na druge članice uvoznice koje udovoljavaju uvjetima nedostatne proizvodne kapacitete ili nepostojanje proizvodnih kapaciteta za odnosni proizvod/odnosne proizvode moguće je utvrditi na bilo koji od sljedećih načina:

(i) odnosna članica utvrdila je da nema proizvodne kapacitete u farmaceutskoj industriji;

ili

(ii) ako članica ima neke proizvodne kapacitete u toj industriji, ona je te kapacitete ispitala i utvrdila, isključujući bilo koje kapacitete koje posjeduje ili kontrolira nositelj patenta, da su oni u ovom trenutku nedostatni da bi udovoljili njezinim potrebama. Kada je utvrđeno da su ti kapaciteti postali dostatni da bi udovoljili potrebama članice, ovaj sustav se više neće primjenjivati.

[1]Ovaj podstavak ne dovodi u pitanje podstavak 1. točku b).

[2]Podrazumijeva se da ovu obavijest ne mora odobriti tijelo WTO-a kako bi se koristio sustav.

[3]Australija, Kanada, Europske zajednice i, u smislu članka 31.bis. i ovog Dodatka, njihove države članice, Island, Japan, Novi Zeland, Norveška, Švicarska i Sjedinjene Američke Države.

[4]Zajedničke obavijesti u kojima se navode podaci koji se zahtijevaju sukladno ovom podstavku mogu dati regionalne organizacije iz stavka 3. članka 31.bis. u ime članica uvoznica koje udovoljavaju uvjetima i koje se koriste ovim sustavom a njihove su članice, u sporazumu s tim članicama.

[5]Obavijest će Tajništvo WTO-a staviti na raspolaganje javnosti na internetskoj stranici WTO-a posvećenoj ovom sustavu.

[6]6 Ovaj podstavak ne dovodi u pitanje članak 66.#clanak66 stavak 1. ovog Sporazuma

[7]7 Primatelj licencije može se u tu svrhu koristiti vlastitom internetskom stranicom ili, uz pomoć Tajništva WTO-a, stranicom na internetskoj stranici WTO-a koja je posvećena ovom sustavu.

[8]8 Podrazumijeva se da ovu obavijest ne mora odobriti tijelo WTO-a kako bi bilo moguće koristiti se ovim sustavom.

[9]9 Obavijest će Tajništvo WTO-a staviti na raspolaganje javnosti na internetskoj stranici WTO-a posvećenoj ovom sustavu.

PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT

Members of the World Trade Organization;

Having regard to the Decision of the General Council in document WT/L/641, adopted pursuant to paragraph 1 of Article X of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization («the WTO Agreement»);

Hereby agree as follows:

1. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the «TRIPS Agreement») shall, upon the entry into force of the Protocol pursuant to paragraph 4, be amended as set out in the Annex to this Protocol, by inserting Article 31bis after Article 31 and by inserting the Annex to the TRIPS Agreement after Article 73.

2. Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Protocol without the consent of the other Members.

3. This Protocol shall be open for acceptance by Members until 1 December 2007 or such later date as may be decided by the Ministerial Conference.

4. This Protocol shall enter into force in accordance with paragraph 3 of Article X of the WTO Agreement.

5. This Protocol shall be deposited with the Director-General of the World Trade Organization who shall promptly furnish to each Member a certified copy thereof and a notification of each acceptance thereof pursuant to paragraph 3.

6. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Geneva this sixth day of December two thousand and five, in a single copy in the English, French and Spanish languages, each text being authentic.

ANNEX TO THE PROTOCOL AMENDING THE TRIPS AGREEMENT

Article 31bis

1. The obligations of an exporting Member under Article 31(f) shall not apply with respect to the grant by it of a compulsory licence to the extent necessary for the purposes of production of a pharmaceutical product(s) and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the terms set out in paragraph 2 of the Annex to this Agreement.

2. Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in this Article and the Annex to this Agreement, adequate remuneration pursuant to Article 31(h) shall be paid in that Member taking into account the economic value to the importing Member of the use that has been authorized in the exporting Member. Where a compulsory licence is granted for the same products in the eligible importing Member, the obligation of that Member under Article 31(h) shall not apply in respect of those products for which remuneration in accordance with the first sentence of this paragraph is paid in the exporting Member.

3. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products: where a developing or least-developed country WTO Member is a party to a regional trade agreement within the meaning of Article XXIV of the GATT 1994 and the Decision of 28 November 1979 on Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (L/4903), at least half of the current membership of which is made up of countries presently on the United Nations list of least-developed countries, the obligation of that Member under Article 31(f) shall not apply to the extent necessary to enable a pharmaceutical product produced or imported under a compulsory licence in that Member to be exported to the markets of those other developing or least-developed country parties to the regional trade agreement that share the health problem in question. It is understood that this will not prejudice the territorial nature of the patent rights in question.

4. Members shall not challenge any measures taken in conformity with the provisions of this Article and the Annex to this Agreement under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994.

5. This Article and the Annex to this Agreement are without prejudice to the rights, obligations and flexibilities that Members have under the provisions of this Agreement other than paragraphs (f) and (h) of Article 31, including those reaffirmed by the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2), and to their interpretation. They are also without prejudice to the extent to which pharmaceutical products produced under a compulsory licence can be exported under the provisions of Article 31(f).

ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT

1. For the purposes of Article 31bis and this Annex:

a) «pharmaceutical product» means any patented product, or product manufactured through a patented process, of the pharmaceutical sector needed to address the public health problems as recognized in paragraph 1 of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2). It is understood that active ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use would be included[1];

b) «eligible importing Member» means any least-developed country Member, and any other Member that has made a notification[2] to the Council for TRIPS of its intention to use the system set out in Article 31bis and this Annex («system») as an importer, it being understood that a Member may notify at any time that it will use the system in whole or in a limited way, for example only in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. It is noted that some Members will not use the system as importing Members[3] and that some other Members have stated that, if they use the system, it would be in no more than situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency;

c) «exporting Member» means a Member using the system to produce pharmaceutical products for, and export them to, an eligible importing Member.

2. The terms referred to in paragraph 1 of Article 31bis are that:

a) the eligible importing Member(s)[4] has made a notification2 to the Council for TRIPS, that:

(i) specifies the names and expected quantities of the product(s) needed[5];

(ii) confirms that the eligible importing Member in question, other than a least-developed country Member, has established that it has insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector for the product(s) in question in one of the ways set out in the Appendix to this Annex; and

(iii) confirms that, where a pharmaceutical product is patented in its territory, it has granted or intends to grant a compulsory licence in accordance with Articles 31 and 31bis of this Agreement and the provisions of this Annex[6];

b) the compulsory licence issued by the exporting Member under the system shall contain the following conditions:

(i) only the amount necessary to meet the needs of the eligible importing Member(s) may be manufactured under the licence and the entirety of this production shall be exported to the Member(s) which has notified its needs to the Council for TRIPS;

(ii) products produced under the licence shall be clearly identified as being produced under the system through specific labelling or marking. Suppliers should distinguish such products through special packaging and/or special colouring/shaping of the products themselves, provided that such distinction is feasible and does not have a significant impact on price; and

(iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website[7] the following information:

– the quantities being supplied to each destination as referred to in indent (i) above; and

– the distinguishing features of the product(s) referred to in indent (ii) above;

c) the exporting Member shall notify[8] the Council for TRIPS of the grant of the licence, including the conditions attached to it.[9] The information provided shall include the name and address of the licensee, the product(s) for which the licence has been granted, the quantity(ies) for which it has been granted, the country(ies) to which the product(s) is (are) to be supplied and the duration of the licence. The notification shall also indicate the address of the website referred to in subparagraph (b)(iii) above.

3. In order to ensure that the products imported under the system are used for the public health purposes underlying their importation, eligible importing Members shall take reasonable measures within their means, proportionate to their administrative capacities and to the risk of trade diversion to prevent re-exportation of the products that have actually been imported into their territories under the system. In the event that an eligible importing Member that is a developing country Member or a least-developed country Member experiences difficulty in implementing this provision, developed country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and financial cooperation in order to facilitate its implementation.

4. Members shall ensure the availability of effective legal means to prevent the importation into, and sale in, their territories of products produced under the system and diverted to their markets inconsistently with its provisions, using the means already required to be available under this Agreement. If any Member considers that such measures are proving insufficient for this purpose, the matter may be reviewed in the Council for TRIPS at the request of that Member.

5. With a view to harnessing economies of scale for the purposes of enhancing purchasing power for, and facilitating the local production of, pharmaceutical products, it is recognized that the development of systems providing for the grant of regional patents to be applicable in the Members described in paragraph 3 of Article 31bis should be promoted. To this end, developed country Members undertake to provide technical cooperation in accordance with Article 67 of this Agreement, including in conjunction with other relevant intergovernmental organizations.

6. Members recognize the desirability of promoting the transfer of technology and capacity building in the pharmaceutical sector in order to overcome the problem faced by Members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector. To this end, eligible importing Members and exporting Members are encouraged to use the system in a way which would promote this objective. Members undertake to cooperate in paying special attention to the transfer of technology and capacity building in the pharmaceutical sector in the work to be undertaken pursuant to Article 66.2 of this Agreement, paragraph 7 of the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and any other relevant work of the Council for TRIPS.

7. The Council for TRIPS shall review annually the functioning of the system with a view to ensuring its effective operation and shall annually report on its operation to the General Council.

APPENDIX TO THE ANNEX TO THE TRIPS AGREEMENT

Assessment of Manufacturing Capacities in the Pharmaceutical Sector

Least-developed country Members are deemed to have insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector.

For other eligible importing Members insufficient or no manufacturing capacities for the product(s) in question may be established in either of the following ways:

(i) the Member in question has established that it has no manufacturing capacity in the pharmaceutical sector;

or

(ii) where the Member has some manufacturing capacity in this sector, it has examined this capacity and found that, excluding any capacity owned or controlled by the patent owner, it is currently insufficient for the purposes of meeting its needs. When it is established that such capacity has become sufficient to meet the Member’s needs, the system shall no longer apply.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona, Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/10-01/01

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

[1]This subparagraph is without prejudice to subparagraph 1(b).

[2]It is understood that this notification does not need to be approved by a WTO body in order to use the system.

[3]Australia, Canada, the European Communities with, for the purposes of Article 31bis and this Annex, its member States, Iceland, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, and the United States.

[4]Joint notifications providing the information required under this subparagraph may be made by the regional organizations referred to in paragraph 3 of Article 31bis on behalf of eligible importing Members using the system that are parties to them, with the agreement of those parties.

[5]The notification will be made available publicly by the WTO Secretariat through a page on the WTO website dedicated to the system.

[6]This subparagraph is without prejudice to Article 66.1 of this Agreement.

[7]The licensee may use for this purpose its own website or, with the assistance of the WTO Secretariat, the page on the WTO website dedicated to the system.

[8]It is understood that this notification does not need to be approved by a WTO body in order to use the system.

[9]The notification will be made available publicly by the WTO Secretariat through a page on the WTO website dedicated to the system.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !