Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 21.7.2006 Zakon o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja

HRVATKI SABOR

95

Na temelju članka 88.L305472 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ZABRANI UPORABE U RATU ZAGUŠLJIVIH, OTROVNIH ILI SLIČNIH PLINOVA I BAKTERIOLOŠKIH METODA RATOVANJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/35

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Predjsednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ZABRANI UPORABE U RATU ZAGUŠLJIVIH, OTROVNIH ILI SLIČNIH PLINOVA I BAKTERIOLOŠKIH METODA RATOVANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja potpisan u Ženevi 17. lipnja 1925. godine u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Protokol o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja

Potpisani opunomoćenici, u ime svojih odnosnih vlada:

budući da je u ratu uporaba zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova te svih istovrsnih tekućina, tvari ili sredstava opravdano osuđena od općeg mnijenja civiliziranog svijeta,

budući da je zabrana takve uporabe proglašena u međunarodnim ugovorima kojih su stranke većina svjetskih sila;

s ciljem da ta zabrana bude općeprihvaćena kao dio međunarodnog prava, namećući se jednako savjesti i i praksi nacija,

izjavljuju:

da visoke ugovorne stranke, ako već nisu stranke međunarodnih ugovora koji takvu uporabu zabranjuju, prihvaćaju tu zabranu, da su suglasne o proširenju te zabrane na uporabu bakterioloških metoda ratovanja i da su suglasne da međusobno budu vezane sukladno odredbama ove izjave.

Visoke ugovorne stranke uložit će svaki napor kako bi navele druge države da pristupe ovome Protokolu. Taj se pristup notificira Vladi Francuske Republike, koja ga notificira svim silama potpisnicama i silama koje su pristupile, a proizvodi učinak od dana notifikacije Vlade Francuske Republike.

Ovaj će se Protokol, kojega su francuski i engleski tekst vjerodostojni, ratificirati što je prije moguće. On će nositi današnji datum.

Ratifikacije ovoga Protokola upućuju se Vladi Francuske Republike, koja će odmah o polaganju ratifikacije obavijestiti svaku silu potpisnicu i silu koja je pristupila.

Isprave o ratifikaciji i pristupu ostaju pohranjene u arhivima Vlade Francuske Republike.

Ovaj Protokol stupa na snagu za svaku silu potpisnicu na dan polaganja njezine ratifikacije i od toga će trenutka svaka sila biti vezana u odnosu na ostale sile koje su ve položile svoje ratifikacije.

U potvrdu toga su opunomoćenici potpisali ovaj Protokol.

Sastavljeno u Ženevi, u jednom jedinom primjerku, sedamnaestoga lipnja tisuću devetsto dvadeset pete.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 543-04/06-01/01

Zagreb, 30. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !