Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 12.12.2008 Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

146

Na temelju članka 88.L425354 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE BUGARSKE I RUMUNJSKE EUROPSKOJ UNIJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/152

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 27. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE BUGARSKE I RUMUNJSKE EUROPSKOJ UNIJI

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, potpisan u Bruxellesu 15. srpnja 2008. u izvorniku na hrvatskom, bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku, glasi:

PROTOKOL UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE BUGARSKE I RUMUNJSKE EUROPSKOJ UNIJI

REPUBLIKA HRVATSKA,

s jedne strane, i

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

u daljnjem tekstu: »države članice«, koje predstavlja Vijeće Europske unije, i

EUROPSKA ZAJEDNICA i EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

u daljnjem tekstu: »Zajednice«, koje predstavljaju Vijeće Europske unije i Europska komisija, s druge strane,

uzimajući u obzir da Republika Bugarska i Rumunjska (u daljnjem tekstu: »nove države članice») pristupaju Europskoj uniji, a time i Zajednici, 1. siječnja 2007.,

budući:

(1) da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, (u daljnjem tekstu: »SSP») potpisan je u Luxembourgu 29. listopada 2001. i stupio je na snagu 1. veljače 2005.;

(2) da je Ugovor o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: »Ugovor o pristupanju») potpisan je u Luxembourgu 25. travnja 2005.;

(3) da su Republika Bugarska i Rumunjska pristupile Europskoj uniji 1. siječnja 2007.;

(4) da sukladno članku 6. stavku 2. Akta o pristupanju koji je priložen Ugovoru o pristupanju, nove države članice pristupaju SSP-u sklapanjem protokola uz SSP;

(5) da su sukladno članku 36. stavku 3. SSP-a obavljene konzultacije kako bi se zajamčilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Hrvatske i Zajednice koji su navedeni u Sporazumu;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Glava I.
UGOVORNE STRANKE

Članak 1.

Republika Bugarska i Rumunjska stranke su Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, potpisanog u Luxembourgu 29. listopada 2001. te svaka od njih prihvaća i uzima na znanje, na isti način kao i druge države članice Zajednice, tekstove Sporazuma, kao i Zajedničkih izjava te Jednostranih izjava priloženih Završnom aktu koji je potpisan istoga dana.

PRILAGODBE TEKSTA SSP-A
UKLJUČUJUĆI PRIPADAJUĆE DODATKE I PROTOKOLE

Glava II.
POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 2.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI SENSU STRICTO

1. Dodatak IV.(a) i Dodatak IV.(c) SSP-a zamjenjuju se tekstom Dodatka I. ovoga Protokola.

2. Dodatak IV.(b) i Dodatak IV.(d) SSP-a zamjenjuju se tekstom Dodatka II. ovoga Protokola.

3. Dodatak IV.(e) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka III. ovoga Protokola.

4. Dodatak IV.(f) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka IV. ovoga Protokola.

5. Dodatak IV.(g) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka V. ovoga Protokola.

Članak 3.

RIBE I RIBLJI PROIZVODI

1. Dodatak V.(a) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka VI. ovoga Protokola.

2. Dodatak V.(b) SSP-a zamjenjuje se tekstom Dodatka VII. ovoga Protokola.

Članak 4.

PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Dodatak I. i Dodatak II. Protokola 3. uz SSP zamjenjuju se odgovarajućim tekstom Dodatka VIII. ovoga Protokola.

Članak 5.

SPORAZUM O VINU

Dodatak I. (Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina, koji se spominje u članku 27. stavku 4. SSP-a) Dodatnog protokola kojim se usklađuju trgovinski aspekti SSP-a, sukladno ishodu pregovora između stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli označavanja alkoholnih pića i aromatiziranih pića, zamjenjuje se tekstom Dodatka IX. ovoga Protokola.

GLAVA III.
PRAVILA O PODRIJETLU

Članak 6.

Protokol 4. uz SSP zamjenjuje se tekstom Dodatka X. ovoga Protokola.

PRIJELAZNE ODREDBE
Glava IV.

Članak 7.

Svjetska trgovinska organizacija

Republika Hrvatska se obvezuje da u vezi s proširenjem Zajednice u 2007. godini neće postavljati nikakve zahtjeve, potraživanja ili pokretati sporove niti mijenjati ili povlačiti bilo koju koncesiju iz članaka XXIV.6 i XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.

Članak 8.

DOKAZ O PODRIJETLU I UPRAVNA SURADNJA

1. Dokazi o podrijetlu valjano izdani od strane Republike Hrvatske ili jedne od novih država članica u okviru povlaštenih sporazuma ili autonomnih ugovora koji se između njih primjenjuju, prihvaćat će se u dotičnim državama, uz uvjet:

(a) da stjecanje takvog podrijetla omogućuje povlašteni carinski tretman na temelju povlaštenih carinskih mjera koje su sadržane u SSP-u;

(b) da su dokaz o podrijetlu i isprave o prijevozu izdani najkasnije na dan koji prethodi datumu pristupanja;

(c) da je dokaz o podrijetlu podnesen carinskim vlastima u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja.

Ako je roba prijavljena za uvoz u Republiku Hrvatsku ili u novu državu članicu prije datuma pristupanja, na temelju povlaštenih sporazuma ili autonomnih ugovora koji se u to vrijeme primjenjuju između Republike Hrvatske i te nove države članice, dokaz o podrijetlu koji je naknadno izdan na temelju tih sporazuma ili dogovora može se također prihvatiti, uz uvjet da se podnese carinskim vlastima u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja.

2. Republici Hrvatskoj i novim državama članicama dopušteno je zadržati ovlaštenja kojima se dodjeljuje status »ovlaštenih izvoznika« u okviru povlaštenih sporazuma i autonomnih ugovora koji se među njima primjenjuju, uz uvjet:

(a) da je takva odredba predviđena i sporazumom koji je sklopljen između Republike Hrvatske i Zajednice prije datuma pristupanja; i

(b) da ovlašteni izvoznici primjenjuju pravila o podrijetlu koja su na snazi sukladno tom sporazumu.

Ova će se ovlaštenja, najkasnije godinu dana nakon datuma pristupanja, zamijeniti novim ovlaštenjima izdanim prema uvjetima SSP-a.

3. Nadležne carinske vlasti Republike Hrvatske, odnosno država članica prihvaćat će zahtjeve za naknadnom provjerom dokaza o podrijetlu, izdanih na temelju povlaštenih sporazuma ili samostalnih dogovora iz stavka 1. i 2., tijekom razdoblja od tri godine od izdavanja dotičnog dokaza o podrijetlu, a provjere mogu obaviti u razdoblju od tri godine nakon prihvaćanja dokaza o podrijetlu koji im je dostavljen uz uvoznu deklaraciju.

Članak 9.

ROBA U PROVOZU

1. Odredbe SSP-a mogu se primjenjivati na robu koja se izvozi bilo iz Republike Hrvatske u jednu od novih država članica, bilo iz jedne od novih država članica u Republiku Hrvatsku, a koja zadovoljava odredbe Protokola 4. SSP-a i koja je, na dan pristupanja, ili na putu ili u privremenom skladištu ili u carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u Republici Hrvatskoj odnosno u toj novoj državi članici.

2. U takvim se slučajevima može dodijeliti povlašteni tretman, uz uvjet da se carinskim vlastima zemlje uvoznice, u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja, dostavi dokaz o podrijetlu naknadno izdan od strane carinskih vlasti zemlje izvoznice.

Članak 10.

KVOTE U 2007. GODINI

Veličine novih carinskih kvota i povećanje veličina postojećih carinskih kvota za 2007. godinu izračunat će se kao pro rata temeljnih veličina, uzimajući u obzir dio razdoblja koji je protekao prije 1. kolovoza 2007.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE
Glava V.

Članak 11.

Ovaj Protokol i njegovi Dodaci sastavni su dio SSP-a.

Članak 12.

1. Ovaj Protokol odobravaju Zajednica, putem Vijeća Europske unije, u ime država članica, i Republika Hrvatska u skladu s vlastitim postupcima.

2. Stranke će se međusobno obavijestiti o provedbi odgovarajućih postupaka iz stavka 1. Isprave o odobrenju položit će se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Članak 13.

1. Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana prvoga mjeseca nakon datuma polaganja posljednje isprave o odobrenju.

2. Ako se do 1. kolovoza 2007. ne polože sve isprave o odobrenju ovoga Protokola, Protokol će se privremeno primjenjivati s učinkom od 1. kolovoza 2007.

Članak 14.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva izvornika na hrvatskom, bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Članak 15.

Tekst SSP-a, uključujući Dodatke i Protokole koji su njegov sastavni dio, te Završni akt zajedno s Izjavama koje su mu dodane sastavljeni su na bugarskom i rumunjskom jeziku, s tim da su ti tekstovi vjerodostojni na isti način kao i izvorni tekstovi. Ove tekstove odobrava Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvijetisuće osme.

Za Republiku Hrvatsku

Za države članice

Božidar Pankretić, v. r.

Michel Barnier, v. r.

ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

ministar poljoprivrede Francuske Republike, predsjedavajući Vijećem Europske unije

Za Europske zajednice

Mariann Fischer Boel, v. r.

povjerenica Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj

DODATAK I.

»Dodatak IV. (a) i IV. (c)
Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode

(Nulta stopa carine za neograničene količine)

kako je navedeno u članku 27. stavku 3. točki (a) (i) i članku 27. stavku 3. točki (b)(i)

Hrvatska tarifna oznaka1

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

0901 12 00

1504

2009 80 11

0902

1516 10

2009 80 19

0904

1603 00

2009 80 34

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

0906

1702 19 00

2009 80 36

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

0909

2003 10

2009 80 96 10

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

DODATAK II.

»Dodatak IV. (b) i IV. (d)
Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode

(Nulta stopa carine unutar kvote od 1. kolovoza 2007.) kako je navedeno u članku 27. stavku 3. točki (a)(ii) i članku 27. stavku 3. točki c)(i)

Hrvatska tarifna oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota (u tonama)

Godišnje povećanje, u tonama

0103 91

0103 92

Žive svinje, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

625

25

0104

Žive ovce i koze

1.500

-

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

200

-

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

1.325

5

0207

Meso peradi i jestivi unutrašnji organi (iznutrice) od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti

870

30

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

545

15

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

17.250

150

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

17.750

700

0405 10

Maslac

330

10

0406

Sir i skuta

2.500

100

0406 osim 0406 90 78

Sir i skuta osim gaude

800

-

0406 90 78

Gauda

350

-

0409 00 00

Prirodni med

20

-

0602

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva

12

-

0602 90 10

Micelij gljiva

9.400

-

0701 90 10

Krumpir, svjež ili rashlađen, za proizvodnju škroba

1.000

-

0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

9.375

375

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen

1.250

50

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno

1.050

-

0805 10

Naranče, svježe ili sušene

31.250

1 250

0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma, svježi ili sušeni

3.000

120

0806 10

Grožđe, svježe

10.000

400

0808 10 *

Jabuke, svježe

5.800

0809 10 00

Marelice, svježe

1.250

50

0810 10 00

Jagode, svježe

250

10

1002 00 00

Raž

1.000

100

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice

250

-

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

100

-

1206 00

Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno

125

5

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1.230

10

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

450

20

1514 19

1514 99

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, osim sirovog ulja

100

-

1602 41

1602 42

1602 49

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, od svinja

375

15

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

7.125

285

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

6.150

240

2004 90

Ostalo povrće i mješavine povrća, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto

125

5

2005 91 00

2005 99

Ostalo povrće i mješavine povrća, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto

200

-

2007 99

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, osim homogeniziranih proizvoda ili od agruma

130

-

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Voćni sokovi, nesmrznuti, s ne više od 67 stupnjeva brixa

2.250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Sok od jabuka, sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, mješavine sokova

200

-

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, s ne više od 67 stupnjeva brixa

375

15

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi

550

-

2302 30

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom pšenice, nepeletirani ili peletirani

6.200

-

2309 90

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja, osim hrane za pse i mačke pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju

1.350

-

* Kvota će biti raspoređena u razdoblju između 21. veljače i 14. rujna.«

DODATAK III.

»Dodatak IV. (e)
Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode

(50% od carine koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije za neograničene količine) kako je navedeno u članku 27. stavku 3. točki (c)(ii)

Hrvatska tarifna oznaka

Opis

0104

Žive ovce i koze

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke:

- mase ne veće od 185 g:

0105 12 00

- - pure

- ostala:

0105 94 00

- - kokoši vrste Gallus domesticus:

0105 94 00 30

- - - pilenke lake linije

0105 94 00 40

- - - izlučene kokoši lake linije

0209 00

Svinjska masnoća, očišćena od mesa i masnoća peradi, netopljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0404

Surutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

0407 00

Ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana:

- od peradi:

0407 00 30

- - ostala:

0407 00 30 40

- - - pureća jaja

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijenja i podanci korijenja u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijenje cikorije, osim korijenja iz tarifnog broja 1212

0602

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva

0603

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno

0713

Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru:

- kava, pržena:

0901 21 00

- - s kofeinom

0901 22 00

- - bez kofeina

1003 00

Ječam:

1003 00 90

- ostali:

1003 00 90 10

- - pivarski

1004 00 00

Zob

1005

Kukuruz:

1005 90 00

- ostali

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

1702 30

- glukoza i glukozni sirup, bez masenog udjela fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze manjim od 20% u suhom stanju

1702 40

- glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze 20% ili većim ali manjim od 50% u suhom stanju, isključujući invertni šećer:

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 40 00

- grašak (Pisum sativum)

- grah (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

- - grah u zrnu (bez mahune)

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2008 50

- marelice

2008 70

- breskve, uključujući nektarine

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila:

- sok od ananasa:

2009 41

- - s ne više od 20 stupnjeva brixa:

2009 41 10

- - - vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto-mase, s dodanim šećerom

- sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa):

2009 69

- - ostali

2206 00

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti obuhvaćene na drugom mjestu

2302

Posije i ostali ostaci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani:

2302 30

- od pšenice

2306

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305, nemljeveni, mljeveni ili peletirani:

2306 90

- ostalo

2309

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja:

2309 90

- ostali

«

DODATAK IV.

»Dodatak IV. (f)
Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode

(50% od carine koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije unutar carinske kvote od 1. kolovoza 2007.) kako je navedeno u članku 27. stavku 3. točki (c)(iii)

Hrvatska tarifna oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota (u tonama)

Godišnje povećanje, u tonama

0102 90

Žive životinje vrste goveda, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

250

10

0202

Goveđe meso, smrznuto

3.750

150

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

9.125

365

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen

15.000

600

0703 10

0703 90 00

Crveni luk, ljutika, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni

12.790

500

0704 90 10

Bijeli i crveni kupus, svjež ili rashlađen

160

-

0706 10 00

Mrkva i bijela repa, svježa ili rashlađena

140

-

0706 90 30

0706 90 90

Hren (Cochlearia armoracia), cikla, turovac, celer (osim korjenastog dijela celera ili njemačkog celera), rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

110

-

0807 11 00

0807 19 00

Dinje (uključujući lubenice), svježe

7.035

275

0808 10

Jabuke, svježe

6.900

300

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice

1.025

45

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

9.750

390

1107

Slad, pržen ili nepržen

19 750

750

1517 10 90

Margarin, isključujući tekući margarin, osim onog s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10% ali ne većim od 15%

150

-

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

2.250

90

1602 10 do 1602 39, 1602 50 do 1602 90

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, osim od svinje

650

30

2009 50

2009 90

Sok od rajčice; mješavine sokova

100

-

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

250

10

«

DODATAK V.

»Dodatak IV. (g)
Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode

Carine za proizvode navedene u ovom Dodatku primjenjivat će se od 1. kolovoza 2007. kako je navedeno navedene u članku 27. stavku 3. točki (g)

Hrvatska tarifna oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota (u tonama)

Carina koja se primjenjuje unutar kvote

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Žive životinje domaćih vrsta goveda mase ne veće od 300 kg i bikovi za klanje mase veće od 300 kg, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

9.000

15%

0103 91

0103 92

Žive svinje, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

2.550

15%

ex 0105 94 00

Žibe kokoši vrste Gallus domesticus mase veće od 185g ali ne veće od 2 000g

90

10%

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

3.570

25%

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

12.600

EUR 4.2/
100 kg

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

200

10%

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Jestive gljive, svježe ili rashlađene

400

10%

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili rashlađene

400

12%

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Grašak (Pisum sativum), grah (Vigna spp., Phaseolus spp.) i mješavine povrća, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti

1.500

7%

1001 90 99

Pir, obična pšenica i suražica, osim za sjetvu

20.800

15%

1005 90 00

Kukuruz, osim sjemena

20.000

9%

1206 00 91

1206 00 99

Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno, osim za sjetvu

2.160

6%

1517 10 90

Margarin, isključujući tekući margarin, osim onog s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10% ali ne većim od 15%

1.200

20%

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1.900

10%

1602 10 00 to 1602 39

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi:

– homogenizirani proizvodi;

– od jetri bilo koje životinje;

– od peradi iz tarifnog broja 0105

240

10%

1602 41

1602 42

1602 49

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, od svinja

180

10%

1702 40

Glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze 20% ili većim ali manjim od 50% u suhom stanju, isključujući invertni šećer

1.000

5%

1703 90 00

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, osim melase od šećerne trske

14.500

14%

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

1.740

15%

2008 50

2008 60

2008 70

Marelice, trešnje i višnje i breskve, uključujući nektarine, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom

22

6%

«

DODATAK VI.

»DODATAK V. (a)
Proizvodi navedeni u članku 28. stavku 1.

Uvoz u Europsku zajednicu sljedećih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske bit će predmetom dolje navedenih koncesija.

KN oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 30 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Šaran: živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 210 t uz 0%

Preko kvote: 70% od MFN carine

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac i arbun (Dentex dentex i Pagellus spp.): živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 35 t at 0%

Preko kvote: 30% od MFN carine

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (Dicentrarchus labrax): živi; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 650 t uz 0%

Preko kvote:

30% od MFN carine

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Kvota: 1.585 t uz 0%

Preko kvote: snižena tarifa vidi dolje

Za količine koje prelaze kvotu, carine za sve proizvode iz tarifne oznake 1604, osim pripremljenih i konzerviranih sardina i inćuna bit će 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije. Za količine sardina i inćuna koje prelaze kvotu carina će biti puni iznos carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.«

DODATAK VII.

»DODATAK V. (b)
Proizvodi navedeni u članku 28. stavku 2.

Uvoz u Hrvatsku sljedećih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice bit će predmetom dolje navedenih koncesija.

KN oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; svježa ili rashlađena; smrznuta; sušena, soljena ili u salamuri, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 25 t uz 0%

Preko kvote:

70% od MFN carine

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Šaran: živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 30 t uz 0%

Preko kvote: 70% od MFN carine

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac i arbun (Dentex dentex and Pagellus spp.): živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 35 t uz 0%

Preko kvote: 30% od MFN carine

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Lubin (Dicentrarchus labrax): živi; svjež ili rashlađen; smrznut; sušen, soljen ili u salamuri, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblje brašno, krupica i pelete, pogodni za ljudsku prehranu

Kvota: 60 t uz 0%

Preko kvote:

30% od MFN carine

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

Kvota: 315 t uz 0%

Preko kvote: snižena tarifa vidi dolje

Za količine koje prelaze kvotu, carine za sve proizvode iz tarifne oznake 1604, osim pripremljenih i konzerviranih sardina i inćuna bit će 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije. Za količine sardina i inćuna koje prelaze kvotu carina će biti puni iznos carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.«

DODATAK VIII.

(Proizvodi navedeni u članku 25. SSP-a)
»DODATAK I.
Carine koje se primjenjuju pri uvozu u Zajednicu robe podrijetlom iz Hrvatske

Na dolje navedene prerađene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Hrvatske primjenjivat će se nulta stopa carine pri njihovom uvozu u Zajednicu.

KN oznaka

Opis

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

0403 10

- jogurt:

- - aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

- - - u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, sa sadržajem mliječne masti:

0403 10 51

- - - - do uključno 1,5 masenih%

0403 10 53

- - - - više od 1,5 masenih% do uključno 27 masenih%

0403 10 59

- - - - više od 27 masenih%

- - - ostali, sa sadržajem mliječne masti:

0403 10 91

- - - - do uključno 3 masenih%

0403 10 93

- - - - više od 3 masenih% do uključno 6 masenih%

0403 10 99

- - - - više od 6 masenih%

0403 90

- ostalo:

- - aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

- - - u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, sa sadržajem mliječne masti:

0403 90 71

- - - - do uključno 1,5 masenih%

0403 90 73

- - - - više od 1,5 masenih% do uključno 27 masenih%

0403 90 79

- - - - više od 27 masenih%

- - - ostalo, sa sadržajem mliječne masti:

0403 90 91

- - - - do uključno 3 masenih%

0403 90 93

- - - - više od 3 masenih% do uključno 6 masenih%

0403 90 99

- - - - više od 6 masenih%

0405

Maslac i druge masti i ulja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:

0405 20

- mliječni namazi:

0405 20 10

- - sa sadržajem masti od 39 masenih% do manje od 60 masenih%

0405 20 30

- - sa sadržajem masti od 60 masenih% do uključno 75 masenih%

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz 1. i 3. poglavlja, neuporabive za ljudsku prehranu:

- ostalo:

0511 99

- - ostalo:

- - - prirodne spužve životinjskog podrijetla:

0511 99 39

- - - - ostale

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto:

0710 40 00

- slatki kukuruz

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90

- ostalo povrće; mješavine povrća:

- - povrće:

0711 90 30

- - - slatki kukuruz

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

- biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00

- - od slatkog korijena

1302 13 00

- - od hmelja

1302 20

- pektinske tvari, pektinati i pektati:

1302 20 10

- - suhi

1302 20 90

- - ostali

1505 00

Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti (uključujući lanolin):

1505 00 10

- mast od vune, sirova

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 20

- biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10

- - hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. ‘opal vosak’

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10

- margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10

- - s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10% ali ne većim od 15%

1517 90

- ostalo:

1517 90 10

- - s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10% ali ne većim od 15%

- - ostalo:

1517 90 93

- - - jestive mješavine ili pripravci, što ih se rabi za podmazivanje kalupa

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1518 00 10

- linoksin

- ostalo:

1518 00 91

- - životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516

- - ostalo:

1518 00 95

- - - nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99

- - - ostalo

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni:

1521 90

- ostali:

- - pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni:

1521 90 99

- - - ostali

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

1522 00 10

- degra

1704

Konditorski proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805 00 00

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40% računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5% računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

- tjestenina nekuhana, i nepunjena niti drukčije pripremljena:

1902 11 00

- - s jajima

1902 19

- - ostala

1902 20

- tjestenina punjena, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena:

- - ostala:

1902 20 91

- - - kuhana

1902 20 99

- - - ostala

1902 30

- ostala tjestenina

1902 40

- kuskus

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, što nisu spomenute niti uključene na drugom mjestu

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90

- ostalo:

2001 90 30

- - slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- - yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba

2001 90 60

- - palmine jezgre

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2004 10

- krumpir:

- - ostali:

2004 10 91

- - - u obliku brašna, krupice ili pahuljica

2004 90

- ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10

- - slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 20

- krumpir:

2005 20 10

- - - u obliku brašna, krupice ili pahuljica

2005 80 00

- slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

- orašasti plodovi, zemni oraščići (kikiriki) i druge sjemenke, uključujući njihove mješavine:

2008 11

- - kikiriki:

2008 11 10

- - - maslac od kikirikija

- ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz podbroja 2008 19:

2008 91 00

- - palmine jezgre

2008 99

- - ostalo:

- - - bez dodanog alkohola:

- - - - bez dodanog šećera:

2008 99 85

- - - - - kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - - yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5% ili većim

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja te pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva:

2102 10

- aktivni kvasci

2102 20

- neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi:

- - neaktivni kvasci:

2102 20 11

- - - u tabletama, kockama ili sličnim oblicima, ili u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

2102 20 19

- - - ostali

2102 30 00

- pripremljeni praškovi za peciva

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 10 00

- umak od soje

2103 20 00

- ketchup i ostali umaci od rajčica

2103 30

- brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 30 90

- - pripremljena gorušica (senf)

2103 90

- ostalo:

2103 90 90

- - ostalo

2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom kakaa ili bez kakaa

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2106 10

- koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

2106 90

- ostali

2106 90 20

- - složeni alkoholni pripravci, osim na osnovi mirisnih tvari, za uporabu u proizvodnji pića

- - ostali:

2106 90 92

- - - bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

2106 90 98

- - - ostali

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili tvarima za aromatizaciju, i ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

2203 00

Pivo dobiveno od slada

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 40

- rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske

2208 90

- ostalo

- - nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%, u posudama obujma:

2208 90 91

- - - 2 l ili manjeg

2208 90 99

- - - većeg od 2 l

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

- ostali višehidroksilni alkoholi:

2905 43 00

- - manitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

- - glicerol (glicerin)

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90

- ostalo:

- - ekstrahirane oleosmole:

3301 90 21

- - - iz slatkog korijena i hmelja

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što ih se rabi kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što ih se rabi u proizvodnji pića:

3302 10

- za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića:

- - za uporabu u industriji pića:

- - - pripravci što sadrže svojstvene mirisne tvari za određenu vrstu pića:

3302 10 10

- - - - sa sadržajem alkohola većim od 0,5% vol

- - - - ostalo:

3302 10 21

- - - - - što ne sadrže mliječnu mast, saharozu, izoglukozu, škrob ili glukozu, ili što sadrže mliječnu mast s masenim udjelom manjim od 1,5%, saharozu ili izoglukozu s masenim udjelom manjim od 5%, glukozu ili škrob s masenim udjelom manjim od 5%

3302 10 29

- - - - - ostalo

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

3501 10

- kazein:

3501 10 50

- - za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i životinje

3501 10 90

- - ostali

3501 90

- ostalo:

3501 90 90

- - ostalo

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10

- dekstrin i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10

- - dekstrin

- - drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90

- - - ostali

3505 20

- ljepila

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3809 10

- na osnovi škrobnih tvari

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

3823 11 00

- - stearinska kiselina

3823 12 00

- - oleinska kiselina

3823 13 00

- - masne kiseline tal ulja

3823 19

- - ostalo

3823 70 00

- industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one što se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3824 60

- sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44:

DODATAK II.

Popis 1: Robe podrijetlom iz Zajednice za koje će Hrvatska ukinuti carine

KN oznaka

Opis

0501 00 00

Ljudska kosa, neobrađena, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose

0502

Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka

0505

Kože i ostali dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (s obrezanim ili neobrezanim rubovima) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje; prah i otpaci perja ili dijelova perja

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda

0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

0510 00 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč čak i osušena; žlijezde i ostali životinjski proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani, što ih se rabi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz 1. i 3. poglavlja, neuporabive za ljudsku prehranu:

- ostalo:

0511 99

- - ostalo:

- - - prirodne spužve životinjskog podrijetla:

0511 99 31

- - - - sirove

0511 99 39

- - - - ostale

0511 99 85

- - - ostalo:

ex 0511 99 85

- - - - konjska dlaka i otpaci konjske dlake, čak i pripremljeni u slojevima, s podlogom ili bez podloge

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto:

0710 40 00

- slatki kukuruz

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90

- ostalo povrće; mješavine povrća:

- - povrće:

0711 90 30

- - - slatki kukuruz

0903 00 00

Mate-čaj

1212

Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući i mljevene; koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući neprženo korijenje cikorije vrste Cichorium intybus sativum) što ih se poglavito rabi za ljudsku prehranu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1212 20 00

- morske alge i ostale alge

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

- biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00

- - od slatkog korijena

1302 13 00

- - od hmelja

1302 19

- - ostali

1302 20

- pektinske tvari, pektinati i pektati

- sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani:

1302 31 00

- - Agar-agar

1302 32

- - sluzi i zgušnjivači dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara, čak i modificirani:

1302 32 10

- - - od rogača i sjemena rogača

1401

Biljni materijali vrsta što ih se poglavito rabi za pletarstvo (npr. bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena slama žitarica, bijeljena ili bojena te lipova kora)

1404

Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1505 00

Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti (uključujući lanolin)

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1515

Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1515 90

- ostalo:

1515 90 11

- - tungovo ulje; jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije:

ex 1515 90 11

- - - Jojoba ulje i njegove frakcije

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 20

- biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10

- - hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. »opal vosak«

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1518 00 10

- linoksin

- ostalo:

1518 00 91

- - životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516

- - ostalo:

1518 00 95

- - - nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99

- - - ostalo

1520 00 00

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla:

1522 00 10

- Degra

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

1702 50 00

- kemijski čista fruktoza

1702 90

- ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udjelom fruktoze 50% u suhom stanju:

1702 90 10

- - kemijski čista maltoza

1704

Konditorski proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

1704 10

- žvakaće gume, uključujući i prevučene šećerom

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805 00 00

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40% računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5% računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1901 10 00

- proizvodi za dječju prehranu, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

1901 20 00

- mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

1901 90

- ostalo

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

- tjestenina nekuhana, i nepunjena niti drukčije pripremljena:

1902 11 00

- - s jajima

1902 19

- - ostala

1902 20

- tjestenina punjena, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena:

- - ostala:

1902 20 91

- - - kuhana

1902 20 99

- - - ostala

1902 30

- ostala tjestenina

1902 40

- kuskus

1903 00 00

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, što nisu spomenute niti uključene na drugom mjestu

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90

- ostalo:

2001 90 30

- - slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- - yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba

2001 90 60

- - palmine jezgre

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2004 10

- krumpir:

- - ostali:

2004 10 91

- - - u obliku brašna, krupice ili pahuljica

2004 90

- ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10

- - slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 20

- krumpir:

2005 20 10

- - u obliku brašna, krupice ili pahuljica

2005 80 00

- slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

- orašasti plodovi, zemni oraščići (kikiriki) i druge sjemenke, uključujući njihove mješavine:

2008 11

- - kikiriki:

2008 11 10

- - - maslac od kikirikija

- ostalo, uključujući mješavine osim onih iz podbroja 2008 19:

2008 91 00

- - palmine jezgre

2008 99

- - ostalo:

- - - bez dodanog alkohola:

- - - - bez dodanog šećera:

2008 99 85

- - - - - kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - - yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5% ili većim

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja te pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

2104

juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2106 10

- koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

2106 90

- ostali:

2106 90 20

- - složeni alkoholni pripravci, osim na osnovi mirisnih tvari, za uporabu u proizvodnji pića

- - ostali:

2106 90 92

- - - bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom manjim od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

2106 90 98

- - - ostali

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg:

2201 90 00

- ostalo

2203 00

Pivo dobiveno od slada

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 20

- alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili koma od grožđa

2208 30

- viski

2208 40

- rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske

2208 50

- džin i klekovača

2208 60

- votka

2208 70

- likeri i sredstva za okrjepu

2208 90

- ostalo:

- - arak, u posudama obujma:

2208 90 11

- - - 2 l ili manjeg

2208 90 19

- - - većeg od 2 l

- - destilirana pića (rakije) od šljiva, krušaka, trešanja ili višanja (osim likera), u posudama obujma:

2208 90 33

- - - 2 l ili manjeg:

ex 2208 90 33

- - - - destilirana pića (rakije) od krušaka, trešanja ili višanja osim šljivovice

2208 90 38

- - - većeg od 2 l:

ex 2208 90 38

- - - - destilirana pića (rakije) od krušaka, trešanja ili višanja osim šljivovice

- - ostala destilirana pića (rakije) i ostala alkoholna pića, u posudama obujma:

- - - 2 l ili manjeg:

2208 90 41

- - - - Ouzo

- - - - ostala:

- - - - - destilirana pića (osim likera):

- - - - - - destilirana iz voća (voćne rakije):

2208 90 45

- - - - - - - Calvados

2208 90 48

- - - - - - - ostala

- - - - - - ostala:

2208 90 52

- - - - - - - Korn

2208 90 54

- - - - - - - Tequila

2208 90 56

- - - - - - - ostala

2208 90 69

- - - - - ostala alkoholna pića

- - - većeg od 2 litra:

- - - - destilirana pića (osim likera):

2208 90 71

- - - - - destilirana iz voća (voćne rakije)

2208 90 75

- - - - - Tequila

2208 90 77

- - - - - ostala

2208 90 78

- - - - ostala alkoholna pića

- - nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%, u posudama obujma:

2208 90 91

- - - 2 l ili manjeg

2208 90 99

- - - većeg od 2 l

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana:

2402 10 00

- cigare i cigarilosi što sadrže duhan

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije:

- ostali:

2403 91 00

- - homogenizirani ili rekonstituirani duhan

2403 99

- - ostali

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

- ostali višehidroksilni alkoholi:

2905 43 00

- - manitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

- - glicerol (glicerin)

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90

- ostalo:

- - ekstrahirane oleosmole:

3301 90 21

- - - iz slatkog korijena i hmelja

3301 90 30

- - - ostalo

3302

Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što ih se rabi kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što ih se rabi u proizvodnji pića:

3302 10

- za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića:

- - za uporabu u industriji pića:

- - - pripravci što sadrže svojstvene mirisne tvari za određenu vrstu pića:

3302 10 10

- - - - sa sadržajem alkohola većim od 0,5% vol.

- - - - ostalo:

3302 10 21

- - - - - što ne sadrže mliječnu mast, saharozu, izoglukozu, škrob ili glukozu, ili što sadrže mliječnu mast s masenim udjelom manjim od 1,5%, saharozu ili izoglukozu s masenim udjelom manjim od 5%, glukozu ili škrob s masenim udjelom manjim od 5%

3302 10 29

- - - - - ostalo

KN oznaka

Opis

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

3501 10

- kazein

3501 90

- ostalo:

3501 90 90

- - ostalo

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10

- dekstrin i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10

- - dekstrin

- - drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90

- - - ostali

3505 20

- ljepila

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), što se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3809 10

- na osnovi škrobnih tvari

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

3823 11 00

- - stearinska kiselina

3823 12 00

- - oleinska kiselina

3823 13 00

- - masne kiseline tal ulja

3823 19

- - ostalo

3823 70 00

- industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one što se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3824 60

- sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

Popis 2: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice

Napomena: Na proizvode navedene u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota navedenih u nastavku. Carina na uvoz količina koje premašuju kvote iznosit će 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.

KN oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota (u tonama)

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

2.390 tona

0405 20 10

0405 20 30

Mliječni namazi s masenim udjelom masti 39% ili većim, ali manjim od 75%

68 tona

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarin i jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10% ali ne većim od 15%; jestive mješavine ili pripravci, što ih se rabi za podmazivanje kalupa

700 tona

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineralne vode i gazirane vode

16.907 tona

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Šljivovica s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarete što sadrže duhan; cigare, cigarilosi i cigarete od nadomjestaka duhana

35 tona

2403 10 10

2403 10 90

Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru

42 tone

Popis 3: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice

Napomena: Na proizvode navedene u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota navedenih u nastavku. Carine na uvoz količina koje premašuju kvote iznosit će 40% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije.

KN oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota (u tonama)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditorski proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) osim žvakaćih guma, bez kakaa

1.250

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

2.410

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

4.390

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

1.430

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

18.100

Popis 4: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice

Napomena: Na proizvode navedene u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru godišnjih carinskih kvota navedenih u nastavku. Na količine koje premašuju navedenu kvotu primjenjuju se uvjeti navedeni u Dodatku II. tablici 1. Protokola 3.

KN oznaka

Opis

Godišnja carinska kvota (u tonama)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatične gorke tvari s volumnim udjelom alkohola 44,2 do 49,2 vol.% i s masenim udjelom 1,5 do 6% gorčice (gencijane), začina i ostalih sastojaka te 4 do 10% šećera, u spremnicima obujma 0,5 l ili manjeg; ostali umaci i pripravci za umake te miješani začini i miješana začinska sredstva, osim umaka od soje, ketchupa i ostalih umaka od rajčice i tekućeg mango chutneya

300

«

DODATAK IX.

»Dodatak I.
SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O UZAJAMNIM PREFERENCIJALNIM TRGOVINSKIM KONCESIJAMA ZA ODREĐENA VINA

1. Uvoz u Zajednicu sljedećih proizvoda podrijetlom iz Republike Hrvatske bit će predmetom dolje navedenih koncesija od 1. kolovoza 2007.:

KN oznaka

Opis

Carina koja se primjenjuje

Godišnja količina (hl)

Godišnje povećanje

(hl)

Posebne odredbe

ex 2204 10

ex 2204 21

Kvalitetno pjenušavo vino

Vino od svježeg grožđa

slobodno

44.000

10.000

(1)(2)

ex 2204 29

Vino od svježeg grožđa

slobodno

29.000

0

(2)

(1) Pod uvjetom da je najmanje 80% raspoložive količine iskorišteno u prethodnoj godini, godišnje povećanje će se primjenjivati dok zbroj kvote koja se odnosi na poziciju ex 2204 10 i ex 2204 21 i kvote koja se odnosi na poziciju ex 2204 29 ne dostigne najviše 98.000 hl.

(2) Konzultacije na zahtjev jedne od ugovornih stranaka mogu se održati radi prilagodbe kvota prebacivanjem količina iz kvote koja se odnosi na poziciju ex 2204 29 na kvotu koja se odnosi na pozicije ex 2204 10 i na ex 2204 21.

2. Zajednica će odobriti preferencijalnu nultu stopu carine u okviru carinskih kvota kako je spomenuto u točki 1., pod uvjetom da se ne plaćaju izvozne subvencije na izvoz ovih količina iz Republike Hrvatske.

3. Uvoz u Republiku Hrvatsku sljedećih proizvoda podrijetlom iz Zajednice bit će predmetom dolje navedenih koncesija od 1. kolovoza 2007.:

Hrvatska tarifna oznaka

Opis

Carina koja se primjenjuje

Godišnja količina (hl)

Godišnje povećanje

(hl)

Posebne odredbe

ex 2204 10

ex 2204 21

Kvalitetno pjenušavo vino

Vino od svježeg grožđa

slobodno

14.000

800

(1)

ex 2204 29

Vino od svježeg grožđa

slobodno

8.000

0

ex 2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

50% od MFN carine

900

0

(1) Pod uvjetom da je najmanje 80% raspoložive količine iskorišteno u prethodnoj godini, godišnje povećanje će se primjenjivati dok kvota ne dostigne najviše 18.000 hl.

4. Republika Hrvatska će odobriti preferencijalnu nultu stopu carine u okviru carinskih kvota kako je spomenuto u točki 3., pod uvjetom da se ne plaćaju izvozne subvencije na izvoz ovih količina iz Zajednice.

5. Ovaj Sporazum obuhvaća vina

(a) koja su proizvedena iz svježega grožđa u cijelosti proizvedenog i obranog na području ugovornih stranaka, i

(b) (i) podrijetlom iz Europske unije, koja su proizvedena u skladu s propisima koji određuju enološke postupke i procese navedene u glavi V. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1493/1999;

(ii) podrijetlom iz Republike Hrvatske, koja su proizvedena u skladu s propisima koji određuju enološke postupke i procese u skladu s hrvatskim zakonom. Ovi enološki propisi moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.

6. Uvoz vina u okviru koncesija iz ovoga Sporazuma bit će uvjetovan podnošenjem potvrde koju izdaje obostrano priznato službeno tijelo iz popisa koji će se zajednički utvrditi, s ciljem da navedeno vino udovoljava točki 5. (b).

7. Ugovorne stranke će, najkasnije u prvom tromjesečju 2005., preispitati mogućnost odobravanja jedna drugoj daljnjih koncesija vodeći računa o razvoju trgovine vinom između ugovornih stranaka.

8. Ugovorne stranke osigurat će da se obostrano odobrene povlastice ne dovedu u pitanje drugim mjerama.

9. Konzultacije će uslijediti na zahtjev bilo koje ugovorne stranke vezano uz bilo koji problem koji se odnosi na način odvijanja ovog Sporazuma.

10. Ovaj će se Sporazum primijeniti, s jedne strane, na područjima gdje se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim tim Ugovorom, i s druge strane, na području Republike Hrvatske.«

DODATAK X.

»PROTOKOL 4.
DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM« I NAČINI UPRAVNE SURADNJE ZA PRIMJENU ODREDABA OVOG SPORAZUMA IZMEĐU HRVATSKE I ZAJEDNICE

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

U smislu ovog Protokola:

(a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

(c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d) »roba« označuje i materijal i proizvode;

(e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općega sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u Hrvatskoj odnosno Zajednici u čijoj e tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

(g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u Hrvatskoj ili u Zajednici;

(h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji pod (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i) »dodana vrijednost« podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz drugih zemalja navedenih u člancima 3. ili 4. ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u Hrvatskoj ili u Zajednici;

(j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

(k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode.

GLAVA II.
DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

Opći uvjeti

1. Za potrebe provedbe ovoga Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Zajednice:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5.;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Zajednici, ali sadrže materijal koji nije u cijelosti ondje dobiven, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u Zajednici dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.;

2. Za potrebe provedbe ovog Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Hrvatske:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj u smislu članka 5.;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Hrvatskoj, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal u Hrvatskoj podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija u Zajednici

Materijal podrijetlom iz Hrvatske smatrat će se materijalom podrijetlom iz Zajednice kada je ugrađen u ondje dobiven proizvod. Taj materijal ne mora nužno biti podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 7. stavka 1.

Članak 4.

Dvostrana kumulacija u Hrvatskoj

Materijal podrijetlom iz Zajednice smatrat će se materijalom podrijetlom iz Hrvatske kada je ugrađen u ondje dobiven proizvod. Taj materijal ne mora nužno biti podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 7. stavka 1.

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj ili u Zajednici:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

(b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni ondje obavljenim lovom ili ribolovom;

(f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda Hrvatske ili Zajednice;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod (f);

(h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkama od (a) do (j).

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u jednoj od država članica Zajednice ili u Hrvatskoj;

(b) koji plove pod zastavom jedne od država članica Zajednice ili Hrvatske;

(c) koji se u omjeru od najmanje 50% nalaze u vlasništvu državljana Hrvatske ili države članice Zajednice, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani Hrvatske ili države članice Zajednice i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima spomenutih država;

(d) čiji su zapovjednik i časnici državljani Hrvatske ili države članice Zajednice;

i

(e) u čijem osoblju najmanje 75% otpada na državljane Hrvatske ili državljane države članice Zajednice.

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. U smislu članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni Sporazumom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda s podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

(a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10% tvorničke cijene tog proizvoda;

(b) zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja Harmoniziranog sustava od 50. do 63.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju se u skladu s odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatna obrada ili prerada

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2. sljedeći će se postupci smatrati obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, neovisno o tome jesu li zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

(a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

(h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

(n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkama od (a) do (n);

(p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu bilo u Hrvatskoj ili Zajednici.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Setovi

Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom, pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15% cijene seta fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.
TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

1. Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II. moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u Hrvatskoj ili u Zajednici, osim u slučajevima predviđenim člancima 3. i 4. i stavkom 3. ovog članka.

2. Osim u slučajevima predviđenim člancima 3. i 4., ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz Hrvatske ili iz Zajednice, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim tijelima ne pruže zadovoljavajući dokazi da:

(a) je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena;

i

(b) roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan Hrvatske ili Zajednice obavljeni na materijalu koji je iz Hrvatske ili iz Zajednice izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

(a) da je taj materijal u cijelosti dobiven u Hrvatskoj ili u Zajednici ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od postupaka navedenih u članku 7.;

i

(b) da se carinskim tijelima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala;

i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan Hrvatske ili Zajednice primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10% cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan Hrvatske ili Zajednice. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Hrvatske ili Zajednice, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu odredaba ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« podrazumijeva sve troškove koji nastanu izvan Hrvatske ili Zajednice, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. ili koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6. stavkom 2.

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan Hrvatske ili Zajednice obavljat će se po postupku pasivne dorade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Sporazumom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između Hrvatske i Zajednice. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko područja trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim područjima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko područja trećih zemalja osim Hrvatske i Zajednice.

2. Carinskim tijelima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i to predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza ili

(b) potvrde koju izdaju carinska tijela zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava;

i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza

ili

(c) u nedostatku navedenoga, svih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

Izložbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u kojoj trećoj zemlji osim Hrvatske i Zajednice i prodani nakon izložbe za uvoz u Zajednicu ili u Hrvatsku, pri uvozu će se primjenjivati odredbe Sporazuma, pod uvjetom da se carinskim tijelima podnesu zadovoljavajući dokazi da:

(a) je izvoznik te proizvode poslao iz Hrvatske ili Zajednice u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b) je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Hrvatskoj ili u Zajednici;

(c) su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu

i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV.
POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice, za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u Hrvatskoj ili Zajednici neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u Hrvatskoj ili Zajednici primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će u svakom trenutku spreman, na zahtjev carinskih tijela, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe koje se s istovjetnim učinkom primjenjuju na takav materijal doista plaćene.

4. Odredbe stavaka od 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8. stavka 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 10., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Sporazum primjenjuje. Nadalje, te odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Sporazuma.

Glava V.
DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama ovoga Sporazuma primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice pri njihovu uvozu u Hrvatsku te proizvode podrijetlom iz Hrvatske pri njihovu uvozu u Zajednicu po predočenju:

(a) potvrde o prometu robe EUR.1 čiji je primjerak sadržan u Dodatku III. ili

(b) u slučajevima predviđenim člankom 22. stavkom 1. izjave, u daljnjem tekstu »izjava na računu« koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kojoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Dodatku IV.

2. Neovisno o stavku 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola, u slučajevima predviđenim člankom 27., primjenjuju se povlastice iz Sporazuma, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Sporazum i u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u za to predviđeno polje, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će u svakom trenutku, na zahtjev carinskih tijela zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1, spreman podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinska tijela Hrvatske ili države članice Zajednice ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinska tijela koje su nadležna za izdavanje potvrde poduzet će sve korake potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. Carinska tijela također su se dužna pobrinuti da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. Posebno će provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštena dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se na potvrdi u polju 11.

7. Carinska tijela izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti je na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Neovisno o članku 17. stavku 7. potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog pogreške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da iz tehničkih razloga nije pri uvozu prihvaćena.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinska tijela mogu izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 naknadno tek nakon što provjere odgovaraju li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati sljedeću naznaku na engleskom:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim tijelima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati sljedeću naznaku na engleskom:

»DUPLICATE«.

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na duplikatu potvrde o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenoga dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u Hrvatskoj ili Zajednici, izvorni dokaz o podrijetlu biti će moguće zamijeniti jednom potvrdom o prometu robe EUR.1 ili više njih radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u Hrvatskoj ili Zajednici. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

Računovodstveno razdvajanje

1. Kad dođe do znatnih troškova ili poteškoća s materijalom pri držanju odvojenih zaliha istovjetnog i zamjenjivog materijala s podrijetlom i materijala bez podrijetla, carinska tijela mogu, na pisani zahtjev predmetnih stranaka, za vođenje tih zaliha odobriti metodu tzv. »računovodstvenog razdvajanja«.

2. Tom se metodom mora moći osigurati da je tijekom određenoga referentnog razdoblja određeni broj dobivenih proizvoda koji se može smatrati »proizvodima s podrijetlom« isti kao i onaj koji bi se dobio da je postojalo fizičko odvajanje zaliha.

3. Carinska tijela mogu dati takvo odobrenje, ovisno o odgovarajućim uvjetima.

4. Ta se metoda evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja se primjenjuju u zemlji u kojoj je proizvod proizveden.

5. Korisnik takvog pogodovanja može izdati ili dokaz o podrijetlu ili ga zatražiti, ovisno o slučaju, količine proizvoda koji se mogu smatrati proizvodi s podrijetlom. Na zahtjev carinskih tijela, korisnik je dužan dati izjavu na koji se način upravljalo količinama proizvoda.

6. Carinska su tijela dužna pratiti način korištenja odobrenja i mogu ga ukinuti u svako vrijeme kad korisnik na bilo koji način nepropisno koristi odobrenje ili ne ispunjava bilo koji od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 22.

Uvjeti za davanje izjave na računu

1. Izjavu na računu iz članka 16. stavak 1. točka (b) može izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 23.,

ili

(b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu moguće je izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu mora biti u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako da na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena pisanim izvornim potpisom rukom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 23. ne mora potpisati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je rukom sam potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 23.

Ovlašteni izvoznik

1. Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika (u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«) koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Sporazumom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima dati sva odgovarajuća jamstva koja su potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinska tijela mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinska će tijela ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinska će tijela nadzirati kako ovlašteni izvoznik koristi svoje odobrenje.

5. Carinska tijela u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinska će tijela to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno koristi odobrenje.

Članak 24.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim tijelima zemlje uvoznice podnose nakon završnog roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije isteka završnog roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinska tijela zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka navedenoga završnog roka.

Članak 25.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim tijelima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinska tijela mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete potrebne za primjenu Sporazuma.

Članak 26.

Uvoz u djelomičnim pošiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinska tijela zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2. točke (a) Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odjeljke XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim će tijelima za te proizvode pri uvozu prve pošiljke biti podnesen samo jedan dokaz o podrijetlu.

Članak 27.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da ne postoji sumnja u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na list papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda ne smije prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 28.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 17. stavku 3. i članku 22. stavku 3. koje se koriste radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola, mogu se, inter alia, sastojati od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) isprava izdanih ili sastavljenih u Hrvatskoj ili u Zajednici kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal kad se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(c) isprava izdanih ili sastavljenih u Hrvatskoj ili u Zajednici kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u Hrvatskoj ili Zajednici kad se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u Hrvatskoj ili Zajednici u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

(e) odgovarajućeg dokaza o preradi i obradi koja je obavljena izvan Zajednice ili izvan Hrvatske primjenom članka 12., kojim se dokazuje da su zahtjevi toga članka ispunjeni.

Članak 29.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje je tri godine dužan čuvati isprave iz članka 17. stavka 3.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu dužan je najmanje tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 22. stavka 3.

3. Carinska tijela zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 dužna su najmanje tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17. stavku 2.

4. Carinska tijela zemlje uvoznice dužna su najmanje tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 30.

Različitosti i formalne pogreške

1. Pronalaženje manjih razlika između navoda u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi u provođenju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto ne dovodi do ništavosti ili pobojnosti dokaza, ukoliko se valjano utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su pogreške u pisanju na dokazu o podrijetlu, ne smiju biti razlog za odbacivanje, ukoliko te greške ne dovode u sumnju točnost navoda u toj ispravi.

Članak 31.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 22. stavka 1. točke (b) i članka 27. stavka 3. u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, Hrvatska ili države članice Zajednice jednom će godišnje utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 22. stavka 1. točke (b), ili članka 27. stavka 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila predmetna zemlja.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnog dana u listopadu. Ti će se iznosi Komisiji Europskih zajednica priopćiti do 15. listopada, a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Komisija Europskih zajednica obavijestit će sve predmetne zemlje o odgovarajućim iznosima.

4. Predmetna zemlja može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5%. Predmetna zemlja može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako je u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. rezultat konverzije toga iznosa prije zaokruživanja povećanje manje od 15% u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako je rezultat konverzije smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Odbor za stabilizaciju i pridruživanje na zahtjev Hrvatske ili Zajednice. Pri preispitivanju Odbor za stabilizaciju i pridruživanje u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

Glava VI.
ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 32.

Uzajamna pomoć

1. Carinska će tijela Hrvatske i država članica Zajednice jedne drugima preko Komisije Europskih zajednica dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim carinskim službama rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 te adrese carinskih tijela koja su nadležna za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, Hrvatska i Zajednica će putem svojih nadležnih carinskih uprava jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 33.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumično ili kad god carinska tijela zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinska će tijela zemlje uvoznice carinskim tijelima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve pribavljene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinska tijela zemlje izvoznice. Radi toga ta će tijela imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili koju drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinska tijela zemlje uvoznice odluče ukinuti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude potrebnima.

5. Carinska tijela koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještena o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz Hrvatske ili iz Zajednice ili koje druge zemlje ili kojega drugog područja navedenog u člancima 3. i 4. te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinska će tijela koja su podnijela zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, ukinuti pravo za povlašteni tretman.

Članak 34.

Rješavanje sporova

Kada nastane spor u vezi postupka provjere iz članka 33. koji carinska tijela koja su zahtijevala provjeru i carinska tijela odgovorna za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Odboru za stabilizaciju i pridruživanje.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 35.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili prouzroči da se izradi isprava koja sadrži netočne podatke s ciljem dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 36.

Slobodne zone

1. Hrvatska i Zajednica poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu području, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., kad su proizvodi podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležna su tijela dužna na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

Glava VII.
CEUTA I MELILLA

Članak 37.

Primjena Protokola

1. Pojam »Zajednica« iz članka 2. ne obuhvaća Ceutu i Melillu.

2. Proizvodi podrijetlom iz Hrvatske pri uvozu u Ceutu ili Melillu u svakom će pogledu uživati isti carinski režim koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskoga područja Zajednice u skladu s Protokolom 2. Akta o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Hrvatska će na uvoz proizvoda koji su obuhvaćeni Sporazumom i koji su podrijetlom iz Ceute i Melille primjenjivati isti carinski režim koji je odobren za proizvode koji se uvoze i koji su podrijetlom iz Zajednice.

3. Za potrebe primjene stavka 2. u pogledu proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille odredbe ovoga Protokola primjenjivat će se mutatis mutandis i pod posebnim uvjetima koji su navedeni u članku 38.

Članak 38.

Posebni uvjeti

1. Pod uvjetom da su izravno prevezeni u skladu s odredbama članka 13. smatrat će se:

(1) proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b) proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli u čijoj su proizvodnji uporabljeni proizvodi različiti od proizvoda navedenih u točki (a), pod uvjetom:

(i) da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.;

ili

(ii) da su ti proizvodi podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 7.;

(2) proizvodima podrijetlom iz Hrvatske:

(a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj;

(b) proizvodi dobiveni u Hrvatskoj u čijoj su proizvodnji uporabljeni proizvodi različiti od proizvoda navedenih u točki (a), pod uvjetom:

(i) da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.;

ili

(ii) da su ti proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili iz Zajednice, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 7.

2. Ceuta i Melilla smatrat će se jedinstvenim teritorijem.

3. Izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik u polje 2. na potvrdi o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu navest će »Hrvatska« i »Ceuta i Melilla«. Osim toga, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, tu će činjenicu navesti u polju 4. na potvrdi o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu.

4. Za primjenu ovoga Protokola u Ceuti i Melilli bit će nadležna španjolska carinska tijela.

Glava VIII.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Izmjene i dopune Protokola

Odluku o izmjenama i dopunama ovoga Protokola može donijeti Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje.

DODATAK I.

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U
DODATKU II.

Napomena 1.:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u smislu članka 6. Protokola.

Napomena 2.:

2.1. Prva dva stupca na popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaka alineja sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, primjenjuje se pravilo iz stupca 3..

Napomena 3.:

3.1. Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj strani.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja br. 8407 za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40% cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranog čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Zajednici na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili u drugoj tvornici u Zajednici. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti uporabljenog materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Dakle, ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3. Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2., kad pravilo sadrži izraz »izrada od materijala iz bilo kojega tarifnog broja« tad se može uporabiti materijal iz bilo kojega tarifnog broja (brojeva), (čak materijal istoga opisa i tarifnog broja kao i proizvod) podložno, međutim, svim konkretnim ograničenjima koja mogu također biti sadržana u pravilu.

Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući druge materijale tarifnog broja …) ili »izrada od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istoga tarifnog broja kojemu pripada i proizvod« znači da se može uporabiti materijal iz bilo kojega tarifnog broja (brojeva), osim onih istog opisa kao proizvod koji je naveden u stupcu 2. na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan materijal ili više njih. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva od 5208 do 5212 predviđa da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne prijeći uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom).

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904 koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne prijeći uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62. izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu klasu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003 te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnog broja od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. Od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnog broja od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tarifnog broja od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10% ili manje od ukupne težine svih uporabljenih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz napomene 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti do 10% težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premašuje 10% ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20%.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30%.

Napomena 6.:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne prelazi 8% cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima od 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, neovisno o tome sadržava li tekstil ili ga ne sadržava.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni predmet, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne prijeći uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima od 50. do 63. Iz istoga se razloga ne prijeći ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači uobičajeno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima od 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz ugovorne stranke.

Napomena 7.:

7.1. Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tbr. 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija;

(j) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85% sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(k) samo u odnosu na proizvode iz tbr. 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(l) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tar br. ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(m) samo u odnosu na loživa ulja iz tbr. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30% tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300 °C s pomoću metode ASTM D 86;

(n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tbr. ex 2710, tretman s pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja;

(o) samo u pogledu sirovih proizvoda (osim vazelina, ozokerita, voska mrkoga uglja ili voska od treseta, parafinskog voska koje sadržava manje od 0.75 % ulja) iz tarifnog broja ex 2712, odvajanja ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

DODATAK II.

POPIS PRERADA ILI OBRADA KOJE JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Proizvodi navedeni na popisu nisu svi obuhvaćeni Sporazumom. Stoga je potrebno pogledati i ostale dijelove Sporazuma.

HS tarifni broj

Opis proizvoda

Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3) ili (4)

Poglavlje 1.

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 moraju biti dobivene su u cijelosti

Poglavlje 2.

Meso i ostali jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1. i 2. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 3.

Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 4.

0403

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu; osim:

Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća ili kakaa

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4. dobiveni u cijelosti

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti;

– sav upotrijebljeni sok od voća

(osim ananasa, limeta ili grejpa) iz 2009 dobiven je u cijelosti;

– vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu, osim:

Čekinje i dlake pitome ili divlje

svinje, prerađene

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 5. dobiveni u cijelosti

Čišćenje, dezinfekcija,

svrstavanje i ispravljanje

čekinja i dlaka

ex 0502

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali u poglavlju 6. dobiveni u cijelosti;

– vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 7.

Jestivo povrće, korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 8.

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

– je sve upotrijebljeno voće i orašasto voće dobiveno u cijelosti;

– vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 9.

Kava, čaj, maté čaj i začini; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 9. dobiveni u cijelosti

0901

Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

0902

Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 0910

Mješavine začina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 10.

Žitarice

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, inzulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj je sve upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz 0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106

Brašno i krupica od osušenoga, oljuštenoga mahunastoga povrća iz 0713

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar.br. 0708

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje slama i glomazna stočna hrana

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 12. dobiveni u cijelosti

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole (na primjer balzami))

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zguščivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

- sluzi i zgusčivači dobiveni iz biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zguščivača

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14.

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 14. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihova razlaganja; prerađene jestive masti; životinjski i biljni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tar.br. 0209 ili 1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju 0506

– ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz 0207

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tbr. 15.03

– Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili od kostiju iz 0506

- ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. dobiveni u cijelosti

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

– čvrste frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1504

– ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti

ex 1505

Rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz 1505

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

– čvrste frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1506

– ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 2. dobiveni u cijelosti

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije

– sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, »babassu« ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak od mirike i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu, ne za ljudsku prehranu

– čvrste frakcije osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja iz drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

– ostalo

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene biljne tvari dobivene u cijelosti

1516

– Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, re- esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2.dobiveni u cijelosti

– su sve upotrijebljene biljne tvari moraju dobivene u cijelosti. Međutim materijali iz tar.br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni.

1517

Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516,

Proizvodnja u kojoj:

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 4.dobiveni u cijelosti;

– su sve upotrijebljene biljne tvari

dobivene u cijelosti.

Međutim, materijali iz tar.br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

Poglavlje 16.

Prerađevine od mesa riba ljuskavaca, mekušaca, ili drugih vodenih beskralježnjaka

Proizvodnja:

– od životinja iz poglavlja 1. i/ili

– u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17.

Šećer i proizvodi od šećera osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, aromatizirana ili obojana

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30% u cijeni proizvoda fco tvornica

1702

Ostali šećeri uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel:

- kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 1702

- ostali šećeri u krutom stanju, aromatizirani ili obojani

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda – u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali dobiveni u cijelosti

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodacima za aromu ili boju

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda – u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda – u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18.

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja: iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda – u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez dodanog praha od kaka ili s dodanim prahom kakaa u količini manjoj od 40 % po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tbr. 0401 to 0404, bez dodanog praha od kakaa ili s dodanim prahom kakaa u količini manjoj od 5 % po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu:

- sladni ekstrakt

Prerada žitarica iz poglavlja 10.

- ostalo

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

1902

Tjestenina kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, njoki, ravioli, kaneloni, kuskus (couscous) pripremljeni ili nepripremljeni:

- koji sadrže 20% manje mesa, klaoničkih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njihovih derivata) dobiveni u cijelosti

- koji sadrže više od 20% mesa, klaoničkih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj:

– su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njihovih derivata) dobiveni u cijelosti i

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti

1903

Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim od krumpirova škroba iz tarifnog broja 1108

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna prekrupe i krupice) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 1806,

– u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza Zea indurata, i njihovi derivati) dobiveni u cijelosti i

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz poglavlja 11.

ex Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova i ostalih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja u kojoj je sve voće,

orašasti plodovi i povrće dobiveno u cijelosti

ex 2001

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi povrća koji sadrže 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 2004 i ex 2005

Krumpir u obliku brašna, pogače ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

2006

Povrće, voće, orasi, kore od voće i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (osušeno, preliveno ili kristalizirano)

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008

- Orašasti plodovi, bez dodatka

šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenog u cijelosti dobivenog orašastih plodova i uljanog sjemenja pravog podrijetla iz 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

- maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

- ostalo osim voća i orašastih plodova, ukuhano drukčije osim na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grozda) i sokovi od povrća nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje.

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi

osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate čaja, s bazom tih proizvoda ili bazom kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj je sva upotrijebljena cikorija dobivena u cijelosti

2103

Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

- preparati za umake i

pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljena gorušica

- brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 2104

Juhe i mesne juhe i preparati za te proizvode

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz tbr. od 2002 do 2005

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu:

Proizvodnja: iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda – u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj je sve upotrijebljeno grožđe ili prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tar.br. 2009

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete te grejpa) dobiveni u cijelosti

2207

Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

– u kojoj je sve upotrijebljeno grožđe ili prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak se može upotrijebiti do 5% ukupnoga volumena

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti manje od 80%volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

– u kojoj je sve upotrijebljeno grožđe ili prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak se može upotrijebiti do 5% ukupnoga volumena

ex Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci prehrambene

industrije; pripremljena

životinjska hrana, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 2301

Brašno, prah, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine za namakanje), što sadrže u suhoj tvari više od 40% proteina

Proizvodnja u kojoj je sav upotrijebljeni kukuruz dobiven u cijelosti

ex 2306

Pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, što sadrže više od 3% maslinova ulja

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene masline dobivene u cijelosti

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja

Proizvodnja u kojoj:

– su sve upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom;

– su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 24.

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim za:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24. dobiveni u cijelosti

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% upotrijebljene težine neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tbr. 2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% upotrijebljene težine neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tbr. 2401 dobiveno u cijelosti

ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra; vapno i cement, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti,

obogaćen ugljikohidratima,

pročišćen i u prahu

Obogaćivanje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće

od 25 centimetara, piljenjem ili

drukčije (i ako je već ispiljen)

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečena dolomita

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja u kojoj se dopušta upotreba materijala samo iz drugoga tarifnog broja od tar.br. proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za

zubarstvo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali ne premašuje 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od

tinjca

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u

prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26.

Rude, troske i pepeli

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna

ulja i proizvodi njihove

destilacije; bitumenske tvari;

mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na temperaturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili

više specifičnih procesa1

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709

Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitume-nskih materijala

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih materijala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa2

ili

Druge radnje u kojima su svi materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili

više specifičnih procesa3

ili

Druge radnje u kojima su svi materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa4

ili

Druge radnje u kojima su svi materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili

više specifičnih procesa5

ili

Druge radnje u kojima su svi materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski i uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili

više specifičnih proces6

ili

Druge radnje u kojima su svi materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«)

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili

više specifičnih proces7

ili

Druge radnje u kojima su svi materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi;

organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2805

»Mischmetall«

Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijal ne prelazi 50% cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811

Sumporni trioksid

Proizvodnja iz sumpornog dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840

Natrijevi perborat

Proizvodnja iz disodium tetraborata pentahidrat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2852

Živini spojevi zasićenih acikličkih monokarboksilnih kiselina i njihovi anhidridi, halidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2915 i 2916 ne smije prelaziti 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Živini spojevi Interni eteri i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. broja 2909 ne smije prelaziti 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Živini spojevi heterocikličkih spojeva samo s jednim ili više dušikovih heteroatoma:

[2933]

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2932 i 2933 ne smije prelaziti 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Živini spojevi nukleinskih kiselina i njihovih soli, kemijski određenih ili ne; ostali heterociklički spojevi:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2932, 2933 i 2934 ne smije prelaziti 20 % vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Živini spojevi naftenskih kiselina, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Ostali živini spojevi i druga pripremljena veziva za kalupe za lijevanje ili jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijskih ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 29.

Organski kemijski spojevi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901

Aciklički ugljikovodici što ih se upotrebljava kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili

više specifičnih procesa8

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulene), benzeni, tolueni i ksileni, upotrijebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili

više specifičnih procesa 9

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. Kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz

ovog tbr. te od etanola

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tbr. 2905: Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti samo ako njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2915

Zasićene acikličke mono- karbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i peroksid-kiseline; njihovi halogeni, sulfo-nitro ili nitrozo derivati

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2915 i 2916 ne smije prelaziti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2932

- interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2909 ne smije prelaziti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- ciklički acetati i hemi-acetali,

te njihovi halogeni, sulfonirani,

nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s

dušikovim heteroatomom

(heteroatomima)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2932 i 2933 ne smije prelaziti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove

soli; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 2932, 2933 i 2934 ne smije prelaziti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2939

Koncentrati slamke maka koji sadrže najmanje 50 % masenog udjela alkaloida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog taf.br. mogu se koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

- proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

- stalo

- ljudska krv

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

- životinjska krv pripremljena za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

- frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina, globulina od krvi i serum globulina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

- hemoglobin, globulini od krvi i serum-globulin

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tbr. 3002, 3005 ili 3006):

- dobiveni iz amikacina iz tar.br. 2941

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz tbr. 3003 i 3004 mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

- ostalo

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz tbr. 3003 i 3004 mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3006

- Farmaceutski otpad naveden u napomeni 4.(k) uz ovo poglavlje

Podrijetlo proizvoda u njegovu izvornu razvrstavanju zadržava se.

- Sterilni kirurški ili zubarski ljepljivi materijal neovisno o tome je li apsorpcijski ili nije:

- izrađen od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne premašuje 20% u cijeni proizvoda fco tvornica (5)

- od tkanine

Proizvodnja od:

– prirodnih vlakana

– sintetičkih vlakana, negrebenanih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- uređaji odredivi za uporabu u ostomiji

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 31.

Gnojiva osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže va ili tri gnojiva elementa: dušik, fosfori i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima do 10 kg, osim:

– natrijeva nitrata

– kalcijeva cianamida

– kalijeva sulfata

– magnezij kalijeva sulfata

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati: pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim za:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog taf.br. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri

i ostali derivati

Proizvodnja iz ekstrakta tanina

biljnog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3205

Lak boje; preparati na osnovi

lak boja navedeni u napomeni 3

uz ovo poglavlje10

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tbr., osim tbr. 3203, 3204 i 3205. Međutim materijali iz tbr. 3205 se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi;

parfumerijski, kozmetički i

toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3301

Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neetericnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite »grupe« (11) iz ovog tbr. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski preparati na osnovi sadre, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 3403

Sredstva za podmazivanje koji po masi sadrže manje od 70% naftnog ulja ili ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa12 ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

- na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od bitumenskih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim:

– hidrogeniranih ulja koja imaju svojstva voskova iz 1516,

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

- kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tar.br. 3823 i

- materijala iz tbr. 3404

Međutim, ti se materijali mogu koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modific-irani škrobovi; ljepila, enzimi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3505

Dekstrini i ostali modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila od škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

- škrobni eteri i esteri

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tbr. 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tbr. 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 3507

Pripremljeni enzimi, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički

proizvodi; šibice; piroforičke smjese; zapaljivi preparati

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 37.

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni u kasetama ili bez kaseta:

- film za kolor fotografiju, u kasetama

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim brojeva 3701 i 3702. Međutim materijal iz broja 3702 može se koristiti pod uvjetom da njegova ukupna vrijednost ne prelazi 30% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda fco tvornica.

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim brojeva 3701 i 3702. Međutim materijal iz brojeva 3701 i 3702 može se koristiti pod uvjetom da njegova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3702

Fotografski filmovi u smocima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u smocima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni.

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim brojeva 3701 i 3702.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil osvijetljeni ali nerazvijeni.

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim brojeva 3701 i 3704.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 38.

Razni proizvodi kemijske industrije osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3801

- koloidni grafit u otopini ulja i polukoloidni grafit; karbonska pasta za elektrode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda fco tvornica.

- grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tbr. 3403 ne premašuje 20% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3805

Alkohol sulfatnog terpentina, precisceni

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfitnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3806

Smolni ester i

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3807

Katran od drva (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnoga katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakirani za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površina; talatelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; prašci i paste za lemljenje i zavarivanje; koje se sastoje od kovina i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, preparati za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja:

-pripremljeni dodaci za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

- ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije, složeni plastifikatori za gumu i plastične mase,koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu; preparati za sprečavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3813

Preparati i punila za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za upotrebu u elektronici.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi, naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

Ex 3821

Pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama (uključujući viruse i sl.) ili biljnih ljudskih ili životinjskih stanica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tar.br. 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi:

- industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

- industrijski masni alkoholi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3823

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre, kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu:

- Sljedeće iz ovog tarifnog broja:

- pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

- - naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

- - sorbitol osim sorbitola iz tbr. 2905

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali istog tarifnog broja kao proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica.

- sulfonat nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, nastavak amonija ili etanolimina; tiofeniziriane sulfonske kiseline ulja dobivenih od bitumenskih ruda i njihove soli

- - ionski izmjenjivači

- apsorpcijska sredstva (geteri) za vakuum cijevi

-- alkalni željezni oksidi za pročišćavanje plina

- - tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

- - sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

- - fusel-ulje i Dippel-ulje

- - mješavine soli što sadrže rezne anione

- - želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica.

3901 do 3915

Plastične tvari u primarnim-oblicima, otpad, strugotine i ostaci plastičnih tvari, osim proizvoda ex 3907 i 3912 za koje važe pravila u nastavku:

- proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje s više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i

– u okviru navedenog ograničenja vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica (13)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica.

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica (14)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 3907

- kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril – butadien-styrene kopolimera (ABS)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica (15)

- poliesteri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja iz polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica.

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastike, osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede sljedeća pravila:

- ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drukčije no četvrtasto ili pravokutno; ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo:

-- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i

– u okviru navedenog ograničenja vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 39. ne

prelazi 20% cijene proizvoda

fco tvornica (16)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

-- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica (17)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i

– u okviru navedenog ograničenja vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3920

-ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termoplastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala istog tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 20% u cijeni proizvoda fco tvornica

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (18)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 4001

Laminirane ploče od krep gume za potplate

Laminiranje listova prirodnoga kaučuka

4005

Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodne gume, ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

4012

Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zracnim komorama i izmjenjiviprotektori i štitnici od gume:

- protektirane gume, pune gume

i gume za napuhavanje od gume

Protektiranje upotrebljavanih

guma

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim 4011 ili 4012

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

ex Poglavlje 41.

Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje ovčjih i janjećih koža s vunom

4104 do 4106

Štavljene ili »crust« kože, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neprerađene.

Ponovno štavljenje koža

ili

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

4107, 4112 i 4113

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađenu kožu, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva od 4104 do 4113

ex 4114

Lakirana koža i lakirana

slojevita koža, metalizirana

koža

Proizvodnja iz materijala iz tbr. 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

- nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

- ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna iz 4302

ex Poglavlje 44.

Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

ex 4403

Drvo, grubo, četvrtasto tesano

Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, ravno brušeno ili zupčasto spojeno, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

ex 4408

Listovi furnira i listovi za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, sječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno

Spajanje, blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

ex 4409

Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba ili lica, brušeno ili zupčasto spojeno

- brušeno ili zupčasto spojeno

Brušenje ili zupčasto spajanje

- rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4415

drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

ex 4416

Drvene bačve, burad, kace, vjedra, i drugi bačvarski proizvodi i dijelovi

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

ex 4418

- Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celulozne daske od drva, »šingle« i »šejl«

- Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drvene

zakovice za cipele

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

ex Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta, osim::

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz 4501

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 47.

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 48.

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 4811

Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za

izradu papira iz poglavlja 47.

4816

Karbon-papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tar. broja 4809), matrice za umnožavanje i offset-ploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za

izradu papira iz poglavlja 47.

4817

Poštanske omotnice (koverte), pisma omotnice (koverte), dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4818

Toaletni papir

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47.

ex 4819

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4820

Blokovi listovnog papira

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823

Ostali papiri, kartoni, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike.

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47.

ex Poglavlje 49.

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

4909

Poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, sa ili bez poštanskih omotnica (koverti)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim onih iz brojeva 4909 i 4911.

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendarske blokove:

- »Vječiti« kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi koja nije ni papir ni karton

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim onih iz brojeva 4909 i 4911.

ex Poglavlje 50.

Svila osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), grebenani ili češljani

Grebenanje ili češljanje svilenih otpadaka

5004 do ex 5006

Svilena pređa i pređa od

svilenih otpadaka

Proizvodnja iz (19):

– sirove svile ili otpadaka svile, grebenanih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodnih vlakana koja nisu grebenana, češljana ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (20)

- ostalo

Proizvodnja iz (21):

- kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnoga rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Proizvodnja iz (22):

– sirove svile ili otpadaka svile, grebenanih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodnih vlakana koja nisu grebenana ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (23)

- ostalo

Proizvodnja iz (24):

- kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

Ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 52.

Pamuk osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Proizvodnja iz (25):

– sirove svile ili otpadaka svile, grebenanih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodnih vlakana koja nisu grebenana ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

- koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (26)

- ostalo

Proizvodnja iz (27):

- kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnoga rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa i tkanine od papirne pređe, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, papirna pređa

Proizvodnja iz (28):

– sirove svile ili otpadaka svile, grebenanih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodnih vlakana koja nisu grebenana ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5309 do 5311

Tkanina od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanina od papirnih vlakana:

- koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (29)

- ostalo

Proizvodnja iz (30):

– -kokosove pređe

– jutene pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,ili papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica.

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetskih filamenata.

Proizvodnja iz (31):

– sirove svile ili otpadaka svile, grebenanih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodnih vlakana koja nisu grebenana ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetske filament pređe:

- koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (32)

- ostalo

Proizvodnja iz (33):

- kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica.

5501 do 5507

Umjetna ili sintetska rezana

vlakna

Proizvodnja od kemijskih

materijala ili tekstilne pulpe

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od

umjetnih ili sintetskih rezanih

vlakana

Proizvodnja iz (34):

– sirove svile ili otpadaka svile, grebenanih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

– ostalih prirodnih vlakana koja nisu grebenana ili prerađena na drugi način za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5512 do 5516

Tkanina od umjetnih ili

sintetskih rezanih vlakana

- koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od jednonitne

pređe (35)

- ostalo

Proizvodnja iz (36):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijal;

specijalna pređa, konopi, užad,

konopci i kabeli i proizvodi od

njih:

Proizvodnja iz (37):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– kemijskih materijala ili

– tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5602

Pust, uključujući impregniran,

prevučen, laminiran:

- Iglani pust

Proizvodnja iz (38):

– prirodnih vlakana

– kemijskih materijala ili

tekstilne pulpe

Međutim, može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog

vlakna iz 5402,

– rezano polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506 ili

– kabel od polipropilenskog filamenta iz

5501,

pri čemu je u svim primjerima

učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednosti ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja iz (39):

– prirodnih vlakana

– rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604

Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:

- nit i kord od gume, prekriveni

tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili

jezgri koje nisu prekrivene

tkaninom

- ostalo

Proizvodnja iz (40):

– prirodnih vlakana negrebenanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

– materijala od kojih se proizvodi papir

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu predu, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpci ili sličnoga iz 5404 ili 5405, kombinirano s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih kovinom

Proizvodnja iz (41):

– prirodnih vlakana

– sintetskog i umjetnog vlakna, negrebenanog i nečešljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

- materijala od kojih se proizvodi papir

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tbr. 5404 ili 5405, (osim iz tar. broja 5605 i obavijene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); žanila pređa (uključujući flokiranu žanila predu); efektna pređa

Proizvodnja iz (42):

– prirodnih vlakana

– sintetskog i umjetnog vlakna, negrebenanog i nečešljanog ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

- materijala od kojih se proizvodi papir

Poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni

pokrivači:

- od iglanog pusta

Proizvodnja iz (43):

– prirodnih vlakana ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim, može se upotrijebiti

- predivo od polipropilenskog vlakna iz 5402,

– rezano polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506 ili

– kabel od polipropilenskog filamenta iz 5501,

pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednosti ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

- od ostalog pusta

Proizvodnja iz (44):

– prirodnih vlakana

negrebenanih i nečešljanih, a ni

drukčije obrađenih za predenje

– kemijskih materijala ili

tekstilne pulpe,

- ostalo

Proizvodnja iz (45):

– pređe od kokosove pređe ili jute pređe

– pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata

– prirodnih vlakana ili

– negrebenanog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog rezanog sintetičkog ili umjetnog vlakna za predenje.

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

ex Poglavlje 58.

Specijalne tkanine; tafting tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

- kombinirane s gumenim

nitima

Proizvodnja od jednonitne pređe (46)

- ostalo

Proizvodnja iz (47):

- prirodnih vlakana

– sintetskog i umjetnog vlakna, negrebenanog i nečešljanog, ni drukčije obrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili

tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5805

Tapiserije ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i konfekcionirane

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

5901

Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine (»buckram«) i slične tkanine koje se upotrebljavaju u izradi šešira

Proizvodnja od prediva

5902

Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od najlonske pređe i ostalih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike čvrstoće:

- sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od prediva

- ostalo

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5903

Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili pokrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Proizvodnja od prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5904

Linoleum, uključujući rezani u oblike, podni pokrivači na tekstilnoj podlozi koja je premazana, prevučena ili prekrivena, uključujući rezane oblike

Proizvodnja od prediva (48)

5905

Zidne tapete od tekstila:

- impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Proizvodnja od prediva

- Ostalo

Proizvodnja iz (49):

- kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje, ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5906

Gumirane tekstilne tkanine osim

onih iz tar. broja 5902:

- pletene ili kačkane tkanine

Proizvodnja iz (50):

– prirodnih vlakana

– negrebenanog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna, ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostale tkanine od pređe na osnovi sintetskog vlakna, što sadrže više od 90% tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od kemijskih materijala

- stalo

Proizvodnja iz prediva

5907

Tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za kazališne kulise, tkanine za atelje i slične svrhe

Proizvodnja iz prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za svjetiljke, peci, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; impregnirane ili neimpregnirane:

- čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

- diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tar. broja 5911

Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

- Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, pustane ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugli, beskonačni ili s jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkani s više osnova i/ili potki iz 5911

Proizvodnja iz (51):

– kokosove pređe

– sljedećih materijala:

– pređe od politetraflouroetilena (52)

– prediva, višenitnog, od poliamida, presvučenog, impregniranog ili prekrivenog fenolskom smolom,

– prediva od sintetičkoga tekstilnog vlakna aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m- fenolenediamina i isoftalične kiseline,,

– monofila od politetrafloureoti-
lena (53),

– prediva od sintetičkog

tekstilnog vlakna od poli-p-

fenilena tereftalamida,

– prediva od staklenih vlakana,

presvučenog fenolnom smolom i

pojačanog akrilnom pređom (54),

- kopoliester monofilamenta i smola tereftalicne kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanola i

isoftalicne kiseline,

– prirodnih vlakana

– umjetnih vlakana necesljanih i negrebenanih niti drukčije pripremljenih za predenje ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- ostalo

Proizvodnja iz (55):

– kokosove pređe

– prirodnih vlakana

– negrebenanog i nečešljanog, a ni

drukčije obrađenog za predenje

rezanog sintetskog ili umjetnog

vlakna

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60.

Pleteni ili kačkani materijali

Proizvodnja iz (56):

– prirodnih vlakana

– umjetnih vlakana negrebenanih ili nečešljanih ili drukčije obrađenih za predenje, ili

– kemijskih materijali ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani:

- dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u krojne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od prediva (57)(58)

- ostalo

Proizvodnja iz(59):

– prirodnih vlakana

– umjetnih vlakana negrebenanih ili nečešljanih ili drukčije obrađenih za predenje ili

– kemijskih materijali ili tekstilne pulpe

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih, osim:

Proizvodnja od prediva (60)(61)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

Proizvodnja od prediva (62)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% (63)

ex 6210 i ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva (64)

ili

Proizvodnja od nepresvučenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% (65)

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, ešarpe, marame,

koprene i slični proizvodi:

- vezeni

Proizvodnja od jednonitnog nebijeljena prediva (66)(67)

ili

Proizvodnja od nevezenih

tkanina s vrijednošću što u

cijeni proizvoda fco tvornica ne

premašuje 40% (68)

- ostalo

Proizvodnja od jednonitnog nebijeljena prediva (69)(70)

ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) gdje vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premašuje 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212:

- vezeni

Proizvodnja od prediva (71)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% (72)

- protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva (73)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% (74)

- pribor za ovratnike i orukvice, razrezano

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda, i

– u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja od prediva (75)

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe; osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

6301 do 6304

Pokrivači, posteljno rublje, itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za uređenje stana::

- od pusta, od netkanih materijala

Proizvodnja od (76):

– prirodnih vlakana, ili

– kemijskih materijala ili

tekstilne pulpe

- ostalo:

- vezeni

Proizvodnja od jednonitnog nebijeljenog prediva (77)(78)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih) s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40%

- ostalo

Proizvodnja od jednonitnog

nebijeljenog prediva (79)(80)

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Proizvodnja od (81):

– prirodnih vlakana

– umjetnih vlakana negrebenanih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje ili

– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra (za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila); proizvodi za kampiranje:

- od netkanog materijala

Proizvodnja od (82)(83):

– prirodnih vlakana ili

– kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe

- ostalo

Proizvodnja od jednonitnog

nebijeljena prediva (84)(85)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda fco tvornica

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređe, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta, ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez pravoga podrijetla, ako njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15% u cijeni seta fco tvornica

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornjište koje je pričvršćeno ili ne na potplat osim na vanjski potplat); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 65.

Šeširi, kape i ostala pokrivala glave i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

6505

Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od vrpci), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu bilo od kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih

prediva ili vlakana (86)

ex Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

6601

Kišobrani, suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67.

Perje i paperje; preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 6803

Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca

Proizvodnja od obrađena

škriljevca

ex 6812

Proizvodi od azbesta ili mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući

i aglomerirani ili rekonstituirani

tinjac, na podlozi od papira,

kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca

(uključujući aglomerirani ili

rekonstruirani tinjac)

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 7003, ex 7004 i ex 7005

Staklo bez reflektirajućeg sloja

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7006

Staklo iz tar. broja 7003, 7004 i 7005, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano, ili drukčije obrađeno, neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima:

- ostakljena podloga obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljivim, u skladu sa SEMII standardom (87)

Proizvodnja od neobložene ostakljene podloge iz tarifnog broja 7006

- ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitoga stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7008

Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7009

Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7010

Opletene boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni

Proizvodnja iz materijala bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

7013

Stakleni proizvodi koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, u toaletne svrhe, u uredima, proizvodi za unutarnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018)

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši štampanje svile) puhanih staklenih proizvoda, ako vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne premaši 50% vrijednost gotova proizvoda fco tvornica

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana

(osim prediva)

Proizvodnja od:

– neobojenih svitaka, roving prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili

– staklene vune

ex Poglavlje 71.

Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 7101

Biseri, prirodni ili kultivirani, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Proizvodnja iz neobrađenih

dragulja ili poludragulja

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

- neobrađene

Proizvodnja od materijala što nisu uvršteni u 7106, 7108 ili 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

- poluobrađene ili u prahu

Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku

Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih

7116

Predmeti od prirodnih ili

kultiviranih bisera, dragulja ili

poludragulja (prirodnih,

sintetskih ili rekonstruiranih)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7117

Imitacije draguljarskih

predmeta

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih materijala ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 72.

Željezo i čelik, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tbr. 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216

Valjani ravni proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od željeza i nelegiranog čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7206

7217

Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz 7207

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, šipke i profili od nehrđajućega čelika

Proizvodnja od nehrđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7218

7223

Hladno dobivena žica od nehrđajućega čelika

Proizvodnja od poluproizvoda od nehrđajućega čelika iz 7218

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipka, nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od nelegiranog čelika u ingotima i drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224

7229

Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda ostalih legiranih čelika iz 7224

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza i čelika, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (talpe)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika; tračnice, tračnice-vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi križanja li skretnica, pragovi, vezice, tračničke stolice, klinovi tračničkih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke i drugi dijelovi specijalno konstruirani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz 7206

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova

Izvrtanje, bušenje, razvrstavanje, izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala čija vrijednost ne prelazi 35% cijene proizvoda fco tvornica

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali unutar tar.br. različitog od proizvoda. Međutim, zavarene kutove, kalupe i profile iz 7301 ne smije se upotrijebiti

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz 7315 ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 74.

Bakar i bakreni proizvodi, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda; i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7401

Bakrenac, cement bakar (precipitat bakar)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

7402

Nerafinirani bakar; bakrene sonde za elektroliticku rafinaciju

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitina bakra, sirovi:

- rafinirani bakar

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

- slitine bakra i rafinirani bakar

koji sadrži druge elemente

Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina

7404

Otpaci i ostaci, bakreni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

7405

Predslitine bakra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 75.

Nikal i proizvodi od nikla, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda; i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7501 do 7503

Niklov kamenac, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl; otpaci i ostaci nikleni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 76.

Aluminij i aluminijski

proizvodi, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda; i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7601

Aluminij, sirovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda; i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminija ili od otpadaka aluminija

7602

Otpaci i ostaci od aluminija

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 7616

Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine aluminija

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

Međutim, smije se upotrijebiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvode za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ako i ekspandiranu kovinu aluminija;

i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77.

Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS

ex Poglavlje 78.

Olovo i olovni proizvodi, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda; i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7801

Sirovo olovo

- rafinirano olovo

Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili »obrađeno« olovo

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 7802 ne smiju se

koristiti

7802

Ostaci i otpaci, olovni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

7901

Cink, sirovi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.

Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 ne smiju se koristiti

7902

Ostaci i otpaci, od cinka

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 80.

Kositar i kositreni proizvodi,

osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

8001

Kositar, sirovi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007

Ostaci i otpaci od kositra, ostali proizvodi od kositra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine, kermeti,

proizvodi od njih

- ostale obične kovine, sirove, i

proizvodi od njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina, osim

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

8206

Alati iz dva ili više tarifnih brojeva 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja 8202 do 8205. Međutim, alate iz 8202 do 8205 može se upotrijebiti u sklopu setova, ako njihova vrijednost ne premašuje 15% cijene seta fco tvornica

8207

Izmjenjiv alat za ručne sprave sa ili bez mehaničkog pogona i za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, duboko izvlačenje, kovanje, štancanje, probijanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, provlačenje, glodanje, tokarenje) uključujući matrice za vučenje ili istiskivanje kovina te alat za bušenje stijena i zemlje

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8208

Noževi i oštrice za strojeve ili

mehaničke sprave

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8211

Noževi s oštricama, ozubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tbr. 8208

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

Međutim, mogu se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje i strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i rašpe za nokte)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8215

Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

ex Poglavlje 83.

Razni proizvodi od običnih kovina, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda.

Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 8306

Statuete i drugi ukrasni

predmeti od običnih kovina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu biti upotrijebljeni do 30% u cijeni proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8401

Nuklearni gorivi elementi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda (88)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda 8403 i 8404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8406

Turbine na vodenu i drugu paru:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s izmjeničnim ili rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409

Dijelovi prikladni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. broja 8407 ili 8408

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

Proizvodnja u kojoj:

– svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene

proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8412

Ostali pogonski strojevi i motori

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413

Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 8415.

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala što jesu pravog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8419

Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase i papira i kartona

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8420

Kalendari i ostali strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo te valjci za njih

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8423

Vage, (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8425 do 8428

Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8429

Buldožeri, angledožeri, grejderi, ravnjaci, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci:

- samokretni – cestovni valjci

Proizvodnja u kojoj vrijednost

svih upotrijebljenih materijala

ne prelazi 40% cijene proizvoda

fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; zabijala i strojevi za vađenje pilota; plugovi za snijeg i puhaljke za snijeg

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost

svih upotrijebljenih materijala

ne prelazi 30% cijene proizvoda

fco tvornica

ex 8431

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa cestovnim valjcima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala i strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući strojeve za sječenje svih vrsta

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40%cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

Ex 8443

Štampači za uredske strojeve (npr. automatski strojevi za obradu podataka, strojevi za obradu teksta)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8444 do 8447

Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448

Pomoćni strojevi i strojevi za

uporabu sa strojevima iz tar. broja 8444 i 8445

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8452

Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tar. broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci predviđeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje::

- strojevi za šivanje, (samo strojevi sa verižnim bodom), kad im glava teži najviše 16 kg, bez motora, ili 17 kg sa motorom

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40% u cijeni proizvoda fco tvornica

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla za slaganje glave (bez motora), ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom i

– uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak imatju pravo podrijetlo

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do 8466

Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8469 do 8472

Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina;

modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

8482

Valjni ležaji

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dva ili više lojeva kovine; setovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8486

- alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme:

– alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, prosijecanjem ili odsijecanjem kovina

– alatni strojevi za obradu kamena, keramičke robe, betona, azbestcementa i sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla

– dijelovi i pribor prepoznatljivi kao prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456, 8462 i 8464

– instrumenti za obilježavanje generatori slike za izradu maski i mrežica iz fotolakom premazanih podloga; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- kalupi za lijevanje brizganjem ili pod pritiskom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

- ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upo-trijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upo-trijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

- dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili poglavito sa strojevima iz tarifnog broja 8428

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- fotoaparati za pripremu tiskarskih ploča ili cilindara, generatori slike (pattern generatori) za izradu maski i mrežica iz fotolakom premazanih podloga; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8487

Dijelovi strojeva bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih dijelova, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode, osim::

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8503 ne prelazi 10% cijene

proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači)

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8501 i 8503 ne prelazi 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8517

Ostali uređaji za prijenos ili prijam glasa, slike ili drugih podataka, uključujući uređaje za komunikaciju u radio mreži (npr. Lokalnoj mreži ili mreži na širem području), osim prijenosnika odnosno prijamnika iz tarifnih brojeva 8443,8525,8527 ili 8528

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audio-frekvencijska električna pojačala; električni setovi za pojačavanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8519

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez videoprijemnika

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8522

Dijelovi i pribor prikladni za upotrebu samo ili uglavnom s aparatima iz tar. brojeva od 8519 o 8521

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523

- Za snimanje pripremljeni nosači zvuka, vrpce, nosači sličnih zapisa te druge podloge za zvučna i druga snimanja, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju nosača zvuka, osim proizvoda iz poglavlja 37.;

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- snimljeni nosači zvuka, vrpce, nosači sličnih zapisa te druge podloge za zvučna i druga snimanja, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju nosača zvuka, osim proizvoda iz poglavlja 37.

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8523 ne prelazi 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

- telekartice i »pametne kartice« s dva ili više elektroničkih integriranih krugova

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8523 ne prelazi 10% cijene proizvoda

ili

Difuzija u kojoj se integrirani krugovi formiraju na podlozi poluvodiča selektivnim uvođenjem odgovarajuće primjese (dopant), neovisno o tome je li sastavljen i/ili testiran u zemlji različitoj od one navedene u člancima 3. i 4.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- »pametne kartice« s jednim elektroničkim krugom

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost

svih upotrijebljenih materijala

ne prelazi 40% cijene proizvoda

fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i videokamere (kamkorderi)

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost

svih upotrijebljenih materijala

ne prelazi 40% cijene proizvoda

fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8526

Radari, uređaji za radionavigaciju i radiouređaji za daljinsko upravljanje

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost

svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8527

Prijemnici za radiodifuziju, uključujući i prijemnike kombinirane u istom kućištu s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost

svih upotrijebljenih materijala

ne prelazi 40% cijene proizvoda

fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upo-trijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upo-trijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8528

- monitori i projektori bez ugrađenog televizijskog prijemnika koji se isključivo i poglavito upotrebljava u sustavu automatske obrade podataka iz tarifnog broja 8471

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostali monitori i projektori bez ugrađenog televizijskog prijemnika. Televizijski prijamnici, uključujući s ugrađenim prijamnikom radiodifuzije ili aparatom za pohranjivanje ili reprodukciju zvuka ili slike;

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost

svih upotrijebljenih materijala

ne prelazi 40% cijene proizvoda

fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tararifnih brojeva 8525 do 8528:

- namijenjeni poglavito ili isključivo video-uređajima za snimanje i reprodukciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- namijenjeni poglavito ili isključivo monitorima ili projektorima bez ugrađenog televizijskog prijemnika koji se isključivo ili uglavnom upotrebljava za sustav automatske obrade podataka iz tarifnog broja 8471

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim materijala iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8535

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova za napone veće od 1000 V

- Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tararifnog broja 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8536

- Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova za napone ne veće od 1000 V

- Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

- spojnice za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove

-- od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

-- od keramike, željeza ili čelika

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

-- od bakra

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost

svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, opremljeni s dva ili više aparata iz tbr. 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip ploča

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost

svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8542

Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi:

- monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

ili

Difuzija u kojoj se integrirani krugovi formiraju na podlozi poluvodiča selektivnim uvođenjem odgovarajuće primjese (dopant), neovisno o tome je li sastavljen i/ili testiran u zemlji različitoj od one navedene u člancima 3. i 4.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- multičipovi, dijelovi strojeva i aparata, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

8544

Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodici s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim komponentama od kovina (npr. čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme prešanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar.br. 85.46; cijevi za električne vodice i spojnice za njih, od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 86.

Tračnička vozila i njihovi dijelovi: željeznički i tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za promet svih vrsta, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8608

Željeznički i tramvajski tračnički sklopovi i pribor, mehanička (uključujući elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje u prometu na željeznici, tramvajima, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim instalacijama i zračnim lukama; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8709

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila.

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, uključujući i opremljena naoružanjem i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bocne prikolice:

- s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra:

- do 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica

- preko 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležajeva

Proizvodnja:iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 8714

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

8716

Prikolice, poluprikolice; ostala nesamohodna vozila i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 88.

Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz broja 8804

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89.

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, trupove iz tarifnog broja 8906 ne smije se upotrebljavati.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda i

– u kojoj vrijednost

svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda

fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9002

Leće, prizme, zrcala, i drugi optički elementi, od bilo kojega materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9004

Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005

Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja; osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9006

Fotografski aparati; osim kinematografskih kamera; fotografski blic-aparati i blic-žarulje; osim žarulja s električnim paljenjem

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, sa ili bez ugrađenih aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinofotografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica i

– u kojoj vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9014

Ostali instrumenti i aparati za navigaciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9015

Instrumenti i aparati za geodeziju, topografiju, zemljomjerstvo, niveliranje, fotogrametriju, hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9016

Vage osjetljivosti do 5 centigrama i finije, sa ili bez utega

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9017

Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i trake, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem) nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9018

Instrumenti i aparati za medicinu, kirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

- zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 9018

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihološka testiranja, aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

9024

Strojevi i aparati namijenjeni za ispitivanje tvrdoće, vlačne i tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drva, tekstila, papira, plastičnih masa)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i spirometri, sa i bez registratora i kombinaciji tih instrumenta.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućine ili plinova (npr. mjerila protoka, pokazivači razine, manometri, mjerila količine topline), osim instrumenata i aparata iz tar.br. 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refrakciometri, spektrometri, aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, diletacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:

- dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se razvrstavaju u tar.broj 9014 ili 9015; stroboskopi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerila iz tbr. 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9031

Instrumenti i aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

9105

Ostali satovi

Proizvodnja u kojoj:

– vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9109

Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni

Proizvodnja u kojoj:

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani mehanizmi za satove (osobne ili druge)

Proizvodnja u kojoj:

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

– u spomenutim granicama, upotrijebljeni materijali iz 9114 ne smiju premašiti vrijednost od 10% u cijeni proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9111

Kutije za osobne satove i dijelovi kućišta:

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9112

Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove i kućišta i kutije sličnog tipa za drugu robu iz ovog poglavlja i dijelovi kućišta i kutija

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za remene i narukvice

- od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platinirani ili presvučeni plemenitim kovinama

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92.

Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93.

Oružje i streljivo; dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 94.

Pokućstvo; oprema za krevete i slični proizvodi, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nespomenuta niti uključena; svijetleći znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9401 i ex 9403

Pokućstvo od običnih kovina presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom težine do najviše 300g/m2

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za uporabu u 9401 ili 9403, pod uvjetom da

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica

- njihova vrijednost ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica

– svi ostali upotrijebljeni materijali imaju podrijetlo i razvrstani su unutar tarifnog broja različitog od 9401 ili 9403

9405

Svjetiljke i druga svjetleća tijela, (uključujući reflektore) i njihovi dijelovi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; svjetleći znakovi, svjetleće pločice s imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom i njihovi djetlovi na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 95.

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

ex 9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući s pogonom, slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9506

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog poglavlja se mogu upotrijebiti

ex Poglavlje 96.

Razni proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi životinjskoga, biljnoga ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istog tarifnog broja kao i proizvod

ex 9603

Metle i četke (osim metla i metlica od pruća, bez ili sa drškom, i četki od dlake vjeverica i lasica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, soboslikarski ulošci i valjci; brisači za podove i pahlice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

9605

Putni setovi (neseseri) za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mota

udovoljavati pravilu što bi

važilo za taj proizvod

pojedinačno. Međutim, set može

sadržavati i proizvode bez

pravog podrijetla, ali pod

uvjetom da njihova vrijednost

ne premaši 15% u cijeni

proizvoda fco tvornica

9606

Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 9609

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog poglavlja se mogu upotrijebiti

9612

Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na svicima ili u patronama; jastučići za žigove natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije

Proizvodnja:

– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda,

– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9613

Upaljači sa električnom iskrom (piezo)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar.br. 9613 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

Poglavlje 97.

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

DODATAK III.

Primjerci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

Upute za tiskanje

1. Svaka će potvrda biti veličine 210 x 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga li kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega je se može prepoznati.

POTVRDA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (Ime, puna adresa, zemlja)

EUR.1 br. A 000.000

Prije popunjavanja obrasca vidi napomene na poleđini.

2. Potvrda se koristi u povlaštenoj trgovini između

.......................................................................................

3. Primatelj (ime, puna adresa, zemlja) (neobvezatno)

i

................................................................................................

(Upisati odgovarajuće zemlje, skupine zemalja ili područja)

4. Zemlja, skupina zemalja ili područja u kojima se proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili područja na koja se roba šalje

6. Informacije o prijevozi (neobvezatno)

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta ambalaže89; Opis robe

9. Bruto-težina (kg) ili druga mjerna oznaka (litra, m3 itd.)

10. Fakture

(neobvezatno)

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE

Ovjerena deklaracija

Izvozna isprava90

Obrazac..................................br. ….…...

Od ............................................................

Carinarnica.......................................……

Zemlja izdavanja............................Pečat

...................................................................

Mjesto i datum .............…......................

……............................................................

(Potpis)

12. IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izjavljujem da navedena roba ispunjava uvjete za izdavanje ove potvrde.

Mjesto i datum ..............................................

..........................................................................

Potpis

13. Zahtjev za provjeru,

upućuje se:

14. REZULTAT PROVJERE

Provjerom je ustanovljeno(1)

? da je ovu potvrdu izdala navedena carinarnica i da su u joj navedeni podaci točni

? da ova potvrda nije točna ni ispravna (vidi napomene u prilogu).

Traži se provjera točnosti i ispravnosti.

..................................................................................................................

(Mjesto i datum)

Pečat

.............................................................

(Potpis)

........................................................................................................

(Mjesto i datum)

Pečat

.....................................................…

(Potpis)

_____________

(1) Oznakom X označiti rezultat provjere.

Napomene

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nužan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti osoba koja je izdala potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili područja gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezatno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka da se može ustanoviti o kakvoj je robi riječ.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (Izvoznik, puna adresa, zemlja)

EUR.1 br. A 000.000

Prije popunjavanja obrasca vidi napomene na poleđini.

2. Potvrda se koristi u povlaštenoj trgovini između

...........................................................................................................

3. Primatelj (ime, puna adresa, zemlja) (neobvezatno)

i

..........................................................................................................

(Upisati odgovarajuće zemlje, skupine zemalja ili područja)

4. Zemlja, skupina zema-lja ili područja u kojima se proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili područja u kojima se proizvode smatra pro-izvodima s podrijetlom

6. Informacije o prijevozu (neobvezatno)

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe

9. Bruto težina (kg) ili druga mjerna oznaka (litra, m3. itd.)

10. Fakture

(neobvezatno)

(1) Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba ispunjava uvjete za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke kako slijedi temeljem kojih roba ispunjava gore navedene uvjete:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave(1):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBVEZUJEM SE na zahtjev nadležnih tijela podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje navedene robe koju će ta tijela obaviti;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

……………………………………………………..

(Mjesto i datum)

……………………………………….

(Potpis)

DODATAK IV

TEKST IZJAVE NA RAČUNU

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Bugarska verzija

??????????? ?? ??????????, ????????? ?? ???? ???????? (?????????? ?????????? ? … (1)) ?????????, ?? ????? ?????? ???? ? ?????????? ?????, ???? ???????? ?? ? ….(2)?????????????? ????????

Španjolska verzija

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial...(2).

Češka verzija

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Danska verzija

Eksportoren af varer, der er omfattet af narvarende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr....(1)), erklarer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i...(2).

Njemačka verzija

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte...(2) Ursprungswaren sind.

Estonska verzija

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr....(1)) deklareerib, et need tooted on...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grčka verzija

? ????????? ??? ????????? ??? ??????????? ??? ?? ????? ??????? (????? ????????? ???????....(1)) ??????? ???, ????? ??? ????????? ????? ?????, ?? ???????? ???? ????? ?????µ??????? ?????????...(2).

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...(1)) declares that, except where ostalowise clearly indicated, these products are of...(2) preferential origin.

Francuska verzija

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere n°...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle...(2).

Talijanska verzija

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...(2).

Latvijska verzija

To produktu eksportetajs, kuri ietverti šaja dokumenta (muitas atlauja Nr. …(1)), deklare, ka, iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciala izcelsme …(2).

Litavska verzija

Šiame dokumente išvardytu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencines kilmes prekes.

Mađarska verzija

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális...(2) származásúak.

Malteška verzija

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali …(2).

Nizozemska verzija

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr....(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn (2).

Poljska verzija

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalska verzija

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira n°....(1)), declara que, salvo indicaçao expressa em contrário, estes produtos sao de origem preferencial...(2).

Rumunjska verzija

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Slovačka verzija

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Slovenska verzija

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Finska verzija

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o...(1))
ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2).

Švedska verzija

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr....(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande... ursprung (2).

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br....(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi...(2) preferencijalnog podrijetla.

(1) Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi će se izostaviti ili će se ostaviti prazno.

(2) Navod zemlje podrijetla. Kada se račun odnosi u cijelosti ili djelomično na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille, izvoznik to mora izričito navesti u dokumentu na kojem je izjava napisana stavljanjem oznake »CM«.

(3) Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu.

(4) U slučajevima kada se potpis izvoznika ne zahtijeva, izuzeće od potpisivanja također se odnosi na navođenje imena potpisnika.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove u području financija.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 940-04/08-01/12

Zagreb, 21. studenoga 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

HRVATSKI SABOR

PROTOCOL TO THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND ROMANIA TO THE EUROPEAN UNION

THE REPUBLIC OF CROATIA,

of the one part, and

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE REPUBLIC OF BULGARIA,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

IRELAND,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

ROMANIA,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

hereinafter referred to as the «Member States» represented by the Council of the European Union, and

THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,

hereinafter referred to as «the Communities» represented by the Council of the European Union and the European Commission, of the other part,

Having regard to the accession of the Republic of Bulgaria and Romania (hereinafter referred to as «the new Member States») to the European Union and thereby to the Community on 1 January 2007,

Whereas:

(1) The Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Croatia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, (hereinafter referred to as «the SAA») was signed in Luxembourg on 29 October 2001 and entered into force on 1 February 2005.

(2) The Treaty concerning the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union (hereinafter referred to as «the Treaty of Accession») was signed in Luxembourg on 25 April 2005.

(3) The Republic of Bulgaria and Romania acceded to the European Union on 1 January 2007.

(4) Pursuant to Article 6(2) of the Act of Accession annexed to the Treaty of Accession, the accession of the new Member States to the SAA shall be agreed by the conclusion of a protocol to the SAA.

(5) Consultations pursuant to Article 36(3) of the SAA have taken place so as to ensure that account is taken of the mutual interests of the Community and Croatia and the stated in this Agreement,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Section I
Contracting Parties

Article 1

The Republic of Bulgaria and Romania shall be Parties to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Croatia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, signed in Luxembourg on 29 October 2001 and shall respectively adopt and take note, in the same manner as the other Member States of the Community, of the texts of the Agreement, as well as of the Joint Declarations, and the Unilateral Declarations annexed to the Final Act signed on the same date.

ADJUSTMENTS TO THE TEXT OF THE SAA
INCLUDING THE ANNEXES AND PROTOCOLS THERETO

Section II
AGricultural Products

Article 2

AGRICULTURAL PRODUCTS SENSU STRICTO

1. Annex IV(a) and Annex IV(c) to the SAA shall be replaced by the text of Annex I to this Protocol.

2. Annex IV(b) and Annex IV(d) to the SAA shall be replaced by the text of Annex II to this Protocol.

3. Annex IV(e) to the SAA shall be replaced by the text of Annex III to this Protocol.

4. Annex IV(f) to the SAA shall be replaced by the text of Annex IV to this Protocol.

5. Annex IV(g) to the SAA shall be replaced by the text of Annex V to this Protocol.

Article 3

FISHERIES PRODUCTS

1. Annex V(a) to the SAA shall be replaced by the text of Annex VI to this Protocol.

2. Annex V(b) to the SAA shall be replaced by the text of Annex VII to this Protocol.

Article 4

Processed agricultural products

Annex I and Annex II to Protocol 3 to the SAA shall be replaced by the corresponding texts of Annex VIII to this Protocol.

Article 5

WINE AGREEMENT

Annex I (Agreement between the Republic of Croatia and the European Community on reciprocal preferential trade concessions for certain wines, referred to in Article 27 (4) of the SAA) to the Additional Protocol adjusting the trade aspects of the SAA to take account of the outcome of the negotiations between the parties on reciprocal preferential concessions for certain wines, the reciprocal recognition, protection and control of wine names and the reciprocal recognition, protection and control of designations for spirits and aromatised drinks, shall be replaced by the text of Annex IX to this Protocol.

Section III
Rules of Origin

Article 6

Protocol 4 to the SAA shall be replaced by the text of Annex X to this Protocol.

TRANSITIONAL PROVISIONS
Section IV

Article 7

WTO

The Republic of Croatia undertakes not to make any claim, request or referral nor to modify or withdraw any concession pursuant to GATT 1994 Articles XXIV.6 and XXVIII in relation to the 2007 enlargement of the Community.

Article 8

PROOF OF ORIGIN AND ADMINISTRATIVE COOPERATION

1. Proofs of origin properly issued by either the Republic of Croatia or a new Member State in the framework of preferential agreements or autonomous arrangements applied between them shall be accepted in the respective countries, provided that:

(a) the acquisition of such origin confers preferential tariff treatment on the basis of the preferential tariff measures contained in the SAA;

(b) the proof of origin and the transport documents were issued no later than the day before the date of accession;

(c) the proof of origin is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of accession.

Where goods were declared for importation in either the Republic of Croatia or a new Member State, before the date of accession, under preferential agreements or autonomous arrangements applied between the Republic of Croatia and that new Member State at that time, proof of origin issued retrospectively under those agreements or arrangements may also be accepted provided that it is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of accession.

2. The Republic of Croatia and the new Member States are authorised to retain the authorisations with which the status of «approved exporters» has been granted in the framework of preferential agreements or autonomous arrangements applied between them, provided that:

(a) such a provision is also provided for in the agreement concluded before the date of accession between the Republic of Croatia and the Community; and

(b) the approved exporters apply the rules of origin in force under that agreement.

These authorisations shall be replaced, no later than one year after the date of accession, by new authorisations issued under the conditions of the SAA.

3. Requests for subsequent verification of proof of origin issued under the preferential agreements or autonomous arrangements referred to in paragraphs 1 and 2 shall be accepted by the competent customs authorities of either the Republic of Croatia or the Member States for a period of three years after the issue of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin submitted to those authorities in support of an import declaration.

Article 9

GOODS IN TRANSIT

1. The provisions of the SAA may be applied to goods exported from either the Republic of Croatia to one of the new Member States or from one of the new Member States to the Republic of Croatia, which comply with the provisions of Protocol 4 to the SAA and that on the date of accession are either en route or in temporary storage, in a customs warehouse or in a free zone in the Republic of Croatia or in that new Member State.

2. Preferential treatment may be granted in such cases, subject to the submission to the customs authorities of the importing country, within four months from the date of accession, of a proof of origin issued retrospectively by the customs authorities of the exporting country.

Article 10

QUOTAS IN 2007

For the year 2007, the volumes of the new tariff quotas and the increases of the volumes of existing tariff quotas shall be calculated as a pro rata of the basic volumes, taking into account the part of the period elapsed before 1 August 2007.

GENERAL AND FINAL PROVISIONS
Section V

Article 11

This Protocol and the annexes thereto shall form an integral part of the SAA.

Article 12

1. This Protocol shall be approved by the Republic of Croatia and by the Community, through the Council of the European Union on behalf of the Member States, in accordance with their own procedures.

2. The Parties shall notify each other of the completion of the corresponding procedures referred to in paragraph 1. The instruments of approval shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union.

Article 13

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the first month following the date of the deposit of the last instrument of approval.

2. If not all the instruments of approval of this Protocol have been deposited before 1 August 2007, this Protocol shall apply provisionally with effect from 1 August 2007.

Article 14

This Protocol shall be drawn up in duplicate in the Croatian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Article 15

The text of the SAA, including the Annexes and Protocols which form an integral part thereof, and the Final Act together with the declarations annexed thereto shall be drawn up in Bulgarian and Romanian languages, and these texts shall be authentic in the same way as the original texts. The Stabilisation and Association Council shall approve these texts.

Done at Bruxelles on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

For the Republic of Croatia

For the Member States

Božidar Pankretić

Michel Barnier

Minister of Agriculture, Fisheries and Rural Development

Minister for Agriculture of the French Republic, President-in-Office of the Council of the European Union

For the European Communities

Mariann Fischer Boel

Member of the Commission with Responsibility for Agriculture and Rural Development

ANNEX I

«Annex IV (a) and IV (c)
Croatian tariff concessions for agricultural products

(Duty-free for unlimited quantities)

referred to in Article 27(3)(a)(i) and 27(3)(b)(i))

Croatian tariff code[1]

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

0901 12 00

1504

2009 80 11

0902

1516 10

2009 80 19

0904

1603 00

2009 80 34

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

0906

1702 19 00

2009 80 36

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

0909

2003 10

2009 80 96 10

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

ANNEX II

«Annex IV(b) and IV(d)
Croatian tariff concessions for agricultural products

(Duty-free within quota as from 1 August 2007) referred to in Article 27(3)(a)(ii) and 27(3)(c)(i)

Croatian tariff code

Description

Annual tariff quota (tonnes)

Yearly increase (tonnes)

0103 91

0103 92

Live swine, other than pure-bred breeding animals

625

25

0104

Live sheep and goats

1 500

-

0201

Meat of bovine animals, fresh or chilled

200

-

0204

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

1 325

5

0207

Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen

870

30

0210

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

545

15

0401

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter

17 250

150

0402

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

17 750

700

0405 10

Butter

330

10

0406

Cheese and curd

2 500

100

0406 excl 0406 90 78

Cheese and curd, other than Gouda

800

-

0406 90 78

Gouda

350

-

0409 00 00

Natural honey

20

-

0602

Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

12

-

0602 90 10

Mushroom spawn

9 400

-

0701 90 10

Potatoes, fresh, or chilled, for the manufacture of starch

1 000

-

0702 00 00

Tomatoes, fresh or chilled

9 375

375

0703 20 00

Garlic, fresh or chilled

1 250

50

0712

Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

1 050

-

0805 10

Oranges, fresh or dried

31 250

1 250

0805 20

Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried

3 000

120

0806 10

Grapes, fresh

10 000

400

0808 10 *

Apples, fresh

5 800

0809 10 00

Apricots, fresh

1 250

50

0810 10 00

Strawberries, fresh

250

10

1002 00 00

Rye

1 000

100

1101 00

Wheat or meslin flour

250

-

1103

Cereal groats, meal and pellets

100

-

1206 00

Sunflower seeds, whether or not broken

125

5

1507

Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

1 230

10

1509

Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified

450

20

1514 19

1514 99

Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified, other than crude oil

100

-

1602 41

1602 42

1602 49

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood, of swine

375

15

1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form

7 125

285

2002

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

6 150

240

2004 90

Other vegetables and mixtures of vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen

125

5

2005 91 00

2005 99

Other vegetables and mixtures of vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen

200

-

2007 99

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, other than homogenised preparations or of citrus fruit

130

-

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Orange juice, not frozen, of a Brix value not exceeding 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Apple juice, juice of any other single fruit or vegetable, mixtures of juices

200

-

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

Juices of any other single fruit or vegetable, of a Brix value not exceeding 67

375

15

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Food preparations not elsewhere specified or included: flavoured or coloured sugar syrups

550

-

2302 30

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of wheat

6 200

-

2309 90

Preparations of a kind used in animal feeding, other than dog or cat food put up for retail sale

1 350

-

* Quota shall be allocated in the period from 21 February – 14 September.«

ANNEX III

«Annex IV(e)
Croatian tariff concessions for agricultural products

(50 % of MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)

Croatian tariff code

Description

0104

Live sheep and goats

0105

Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls:

- Weighing not more than 185 g:

0105 12 00

- - Turkeys

- Other:

0105 94 00

- - Fowls of the species Gallus domesticus:

0105 94 00 30

- - - Light line chicken

0105 94 00 40

- - - Light line separated hens

0209 00

Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

0404

Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

0407 00

Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked:

- Of poultry:

0407 00 30

- - Other:

0407 00 30 40

- - - Turkey eggs

0601

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212

0602

Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

0603

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

0712

Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

0713

Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion:

- Coffee, roasted:

0901 21 00

- - Not decaffeinated

0901 22 00

- - Decaffeinated

1003 00

Barley:

1003 00 90

- Other:

1003 00 90 10

- - For brewing

1004 00 00

Oats

1005

Maize (corn):

1005 90 00

- Other

1104

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

1105

Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702 30

- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose

1702 40

- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar:

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006:

2005 40 00

- Peas (Pisum sativum)

- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

- - Beans, shelled

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

2008 50

- Apricots

2008 70

- Peaches, including nectarines

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:

- Pineapple juice:

2009 41

- - Of a Brix value not exceeding 20:

2009 41 10

- - - Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar

- Grape juice (including grape must):

2009 69

- - Other

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

2302

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants:

2302 30

- Of wheat

2306

Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305:

2306 90

- Other

2309

Preparations of a kind used in animal feeding:

2309 90

- Other

»

ANNEX IV

«Annex IV(f)
Croatian tariff concessions for agricultural products

(50 % of MFN duties within quota as from 1 August 2007) referred to in Article 27(3)(c)(iii)

Croatian tariff code

Description

Annual tariff quota (tonnes)

Yearly increase (tonnes)

0102 90

Live bovine animals, other than pure-bred breeding animals

250

10

0202

Meat of bovine animals, frozen

3 750

150

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

9 125

365

0701

Potatoes, fresh or chilled

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Onions, shallots, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

12 790

500

0704 90 10

White cabbages and red cabbages, fresh or chilled

160

-

0706 10 00

Carrots and turnips, fresh or chilled

140

-

0706 90 30

0706 90 90

Horseradish (Cochlearia armoracia), salad beetroot, salsify, celeriac (other than rooted celery or German celery), radishes and similar edible roots, fresh or chilled

110

-

0807 11 00

0807 19 00

Melons (including watermelons), fresh

7 035

275

0808 10

Apples, fresh

6 900

300

1101 00

Wheat or meslin flour

1025

45

1103

Cereal groats, meal and pellets

9 750

390

1107

Malt, whether or not roasted

19 750

750

1517 10 90

Margarine, excluding liquid margarine, other than containing, by weight, more than 10 % but not more than 15 % of milkfats

150

-

1601 00

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

2 250

90

1602 10 to 1602 39, 1602 50 to 1602 90

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood, other than of swine

650

30

2009 50

2009 90

Tomato juice; mixtures of juices

100

-

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

250

10

»

ANNEX V

«Annex IV(g)
Croatian tariff concessions for agricultural products

Customs duties for the commodities listed in this Annex shall be applied as indicated from 1 August 2007 referred to in Article 27(3)(g)

Croatian tariff code

Description

Annual tariff quota (tonnes)

Duty applicable within quota

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Live bovine animals of domestic species of a weight not exceeding 300 kg and bulls for slaughter of a weight exceeding 300 kg, other than pure-bred breeding animals

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Live swine, other than pure-bred breeding animals

2 550

15 %

ex 0105 94 00

Live fowl of the species Gallus domesticus weighing more than 185g but not more than 2 000g

90

10 %

0203

Meat of swine, fresh chilled or frozen

3 570

25 %

0401

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter

12 600

EUR 4.2/
100 kg

0707 00

Cucumbers or gherkins, fresh or chilled

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Mushrooms, fresh or chilled

400

10 %

0709 60 10

Sweet peppers, fresh or chilled

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Peas (Pisum sativum), beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) and mixtures of vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen

1 500

7 %

1001 90 99

Spelt, common wheat and meslin, other than for sowing

20 800

15 %

1005 90 00

Maize (corn), other than seeds

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Sunflower seeds, whether or not broken, other than for sowing

2 160

6 %

1517 10 90

Margarine, excluding liquid margarine, other other than containing, by weight, more than 10 % but not more than 15 % of milkfats

1 200

20 %

1601 00

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

1 900

10 %

1602 10 00 to 1602 39

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood:

– homogenised preparations;

– of liver of any animal;

– of poultry of heading 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood, of swine

180

10 %

1702 40

Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar

1 000

5 %

1703 90 00

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, other than cane molasses

14 500

14 %

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Apricots, cherries and peaches, including nectarines, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit

22

6 %

»

ANNEX VI

«ANNEX V(a)
Products referred to in Article 28 (1)

Imports into the European Community of the following products originating in Croatia shall be subject to the concessions set out below.

CN code

Description

Annual tariff quota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): live; fresh or chilled; frozen; dried, salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 30 t at 0 %

Over the TQ:

70 % of MFN duty

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carp: live; fresh or chilled; frozen; dried, salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 210 t at 0 %

Over the TQ: 70 % of MFN duty

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.): live; fresh or chilled frozen; dried, salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 35 t at 0 %

Over the TQ: 30 % of MFN duty

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Sea bass (Dicentrarchus labrax): live; fresh or chilled; frozen; dried salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 650 t at 0 %

Over the TQ:

30 % of MFN duty

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

TQ: 1 585 t at 0 %

Over the TQ: reduced tariff see below

Over the tariff quotas, the duty rate applicable to all products of heading 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be 50 % of MFN. For prepared or preserved sardines and anchovies over the tariff quota the duty rate will be full MFN duty.«

ANNEX VII

«ANNEX V(b)
Products referred to in Article 28(2)

Imports into Croatia of the following products originating in the European Community shall be subject to the concessions set out below.

CN code

Description

Annual tariff quota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): live; fresh or chilled; frozen; dried, salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 25 t at 0 %

Over the TQ:

70 % of MFN duty

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carp: live; fresh or chilled; frozen; dried, salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 30 t at 0 %

Over the TQ: 70 % of MFN duty

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.): live; fresh or chilled frozen; dried, salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 35 t at 0 %

Over the TQ: 30 % of MFN duty

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Sea bass (Dicentrarchus labrax): live; fresh or chilled; frozen; dried salted or in brine, smoked; fillets and other fish meat; flours, meals and pellets, fit for human consumption

TQ: 60 t at 0 %

Over the TQ:

30 % of MFN duty

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

TQ: 315 t at 0 %

Over the TQ: reduced tariff see below

Over the tariff quota, the duty rate applicable to all products of heading 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be 50 % of MFN. For prepared or preserved sardines and anchovies over the tariff quota the duty rate will be full MFN duty.«

ANNEX VIII

(Products referred to in Article 25 of the SAA)
«ANNEX I
Duties applicable upon imports into the Community of goods originating in Croatia

Duties are set to zero for imports into the Community of processed agricultural products originating in Croatia as listed hereafter.

CN Code

Description

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10

- Yoghurt:

- - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

- - - In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight:

0403 10 51

- - - - Not exceeding 1,5 %

0403 10 53

- - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 %

0403 10 59

- - - - Exceeding 27 %

- - - Other, of a milkfat content, by weight:

0403 10 91

- - - - Not exceeding 3 %

0403 10 93

- - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 %

0403 10 99

- - - - Exceeding 6 %

0403 90

- Other:

- - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

- - - In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight:

0403 90 71

- - - - Not exceeding 1,5 %

0403 90 73

- - - - Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 %

0403 90 79

- - - - Exceeding 27 %

- - - Other, of a milkfat content, by weight:

0403 90 91

- - - - Not exceeding 3 %

0403 90 93

- - - - Exceeding 3 % but not exceeding 6 %

0403 90 99

- - - - Exceeding 6 %

0405

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:

0405 20

- Dairy spreads:

0405 20 10

- - Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 %

0405 20 30

- - Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 %

0511

Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption:

- Other:

0511 99

- - Other:

- - - Natural sponges of animal origin:

0511 99 39

- - - - Other

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

0710 40 00

- Sweetcorn

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90

- Other vegetables; mixtures of vegetables:

- - Vegetables:

0711 90 30

- - - Sweetcorn

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts:

1302 12 00

- - Of liquorice

1302 13 00

- - Of hops

1302 20

- Pectic substances, pectinates and pectates:

1302 20 10

- - Dry

1302 20 90

- - Other

1505 00

Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin):

1505 00 10

- Wool grease, crude

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared:

1516 20

- Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10

- - Hydrogenated castor oil, so called «opal-wax»

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516:

1517 10

- Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10

- - Containing, by weight, more than 10 % but not more than 15 % of milkfats

1517 90

- Other:

1517 90 10

- - Containing, by weight, more than 10 % but not more than 15 % of milkfats

- - Other:

1517 90 93

- - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould-release preparations

1518 00

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included:

1518 00 10

- Lynoxin

- Other:

1518 00 91

- - Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516

- - Other:

1518 00 95

- - - Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions

1518 00 99

- - - Other

1521

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured:

1521 90

- Other:

- - Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured:

1521 90 99

- - - Other

1522 00

Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10

- Degras

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

1803

Cocoa paste, whether or not defatted

1804 00 00

Cocoa butter, fat and oil

1805 00 00

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

1806

Chocolate and other food preparations containing cocoa

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902 11 00

- - Containing eggs

1902 19

- - Other

1902 20

- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared:

- - Other:

1902 20 91

- - - Cooked

1902 20 99

- - - Other

1902 30

- Other pasta

1902 40

- Couscous

1903 00 00

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90

- Other:

2001 90 30

- - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch

2001 90 60

- - Palm hearts

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006:

2004 10

- Potatoes:

- - Other:

2004 10 91

- - - In the form of flour, meal or flakes

2004 90

- Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10

- - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006:

2005 20

- Potatoes:

2005 20 10

- - - In the form of flour, meal or flakes

2005 80 00

- Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Nuts, groundnuts and other seeds, whether or not mixed together:

2008 11

- - Groundnuts:

2008 11 10

- - - Peanut butter

- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:

2008 91 00

- - Palm hearts

2008 99

- - Other:

- - - Not containing added spirit:

- - - - Not containing added sugar:

2008 99 85

- - - - - Maize (corn), other than sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

2102

Yeast (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders:

2102 10

- Active yeasts

2102 20

- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead:

- - Inactive yeasts:

2102 20 11

- - - In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

2102 20 19

- - - Other

2102 30 00

- Prepared baking powders

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 10 00

- Soya sauce

2103 20 00

- Tomato ketchup and other tomato sauces

2103 30

- Mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 30 90

- - Prepared mustard

2103 90

- Other:

2103 90 90

- - Other

2104

Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations

2105 00

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

2106

Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10

- Protein concentrates and textured protein substances

2106 90

- Other

2106 90 20

- - Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

- - Other:

2106 90 92

- - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

2106 90 98

- - - Other

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

2203 00

Beer made from malt

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208 40

- Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products

2208 90

- Other

- - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol, in containers holding:

2208 90 91

- - - 2 litres or less

2208 90 99

- - - More than 2 litres

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

2403

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; ‘homogenised’ or ‘reconstituted’ tobacco; tobacco extracts and essences

2905

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00

- - Mannitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

- - Glycerol

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils:

3301 90

- Other:

- - Extracted oleoresins:

3301 90 21

- - - Of liquorice and hops

3302

Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10

- Of a kind used in the food or drink industries:

- - Of a kind used in the drink industries:

- - - Preparations containing all flavouring agents characterising a beverage:

3302 10 10

- - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5%

- - - - Other:

3302 10 21

- - - - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

3302 10 29

- - - - - Other

3501

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

3501 10

- Casein:

3501 10 50

- - For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder

3501 10 90

- - Other

3501 90

- Other:

3501 90 90

- - Other

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

3505 10

- Dextrins and other modified starches:

3505 10 10

- - Dextrins

- - Other modified starches:

3505 10 90

- - - Other

3505 20

- Glues

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10

- With a basis of amylaceous substances

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining:

3823 11 00

- - Stearic acid

3823 12 00

- - Oleic acid

3823 13 00

- - Tall oil fatty acids

3823 19

- - Other

3823 70 00

- Industrial fatty alcohols

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:

3824 60

- Sorbitol other than that of subheading 2905 44

ANNEX II

List 1: Goods originating in the Community for which Croatia will eliminate duties

CN Code

Description

0501 00 00

Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair

0502

Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair

0505

Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers

0506

Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products

0507

Ivory, tortoiseshell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products

0508 00 00

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof

0510 00 00

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved

0511

Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption:

- Other:

0511 99

- - Other:

- - - Natural sponges of animal origin:

0511 99 31

- - - - Raw

0511 99 39

- - - - Other

0511 99 85

- - - Other:

ex 0511 99 85

- - - - Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

0710 40 00

- Sweetcorn

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90

- Other vegetables; mixtures of vegetables:

- - Vegetables:

0711 90 30

- - - Sweetcorn

0903 00 00

Maté

1212

Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included:

1212 20 00

- Seaweeds and other algae

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts:

1302 12 00

- - Of liquorice

1302 13 00

- - Of hops

1302 19

- - Other

1302 20

- Pectic substances, pectinates and pectates

- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

1302 31 00

- - Agar-agar

1302 32

- - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds:

1302 32 10

- - - Of locust beans or locust bean seeds

1401

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)

1404

Vegetable products not elsewhere specified or included

1505 00

Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)

1506 00 00

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

1515

Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

1515 90

- Other:

1515 90 11

- - Tung oil; jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions:

ex 1515 90 11

- - - Jojoba oil and its fractions

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared:

1516 20

- Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10

- - Hydrogenated castor oil, so called ‘opal-wax’

1518 00

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included:

1518 00 10

- Linoxyn

- Other:

1518 00 91

- - Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516

- - Other:

1518 00 95

- - - Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions

1518 00 99

- - - Other

1520 00 00

Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes

1521

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

1522 00

Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10

- Degras

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702 50 00

- Chemically pure fructose

1702 90

- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose:

1702 90 10

- - Chemically pure maltose

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:

1704 10

- Chewing gum, whether or not sugar-coated

1803

Cocoa paste, whether or not defatted

1804 00 00

Cocoa butter, fat and oil

1805 00 00

Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

1901 10 00

- Preparations for infant use, put up for retail sale

1901 20 00

- Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 1905

1901 90

- Other

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902 11 00

- - Containing eggs

1902 19

- - Other

1902 20

- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared:

- - Other:

1902 20 91

- - - Cooked

1902 20 99

- - - Other

1902 30

- Other pasta

1902 40

- Couscous

1903 00 00

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90

- Other:

2001 90 30

- - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch

2001 90 60

- - Palm hearts

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006:

2004 10

- Potatoes:

- - Other:

2004 10 91

- - - In the form of flour, meal or flakes

2004 90

- Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10

- - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006:

2005 20

- Potatoes:

2005 20 10

- - In the form of flour, meal or flakes

2005 80 00

- Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Nuts, groundnuts and other seeds, whether or not mixed together:

2008 11

- - Groundnuts:

2008 11 10

- - - Peanut butter

- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:

2008 91 00

- - Palm hearts

2008 99

- - Other:

- - - Not containing added spirit

- - - - Not containing added sugar

2008 99 85

- - - - - Maize (corn), other than sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5% or more by weight of starch

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

2102

Yeast (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard

2104

Soups and broths and preparations therefore; homogenised composite food preparations

2106

Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10

- Protein concentrates and textured protein substances

2106 90

- Other:

2106 90 20

- - Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

- - Other:

2106 90 92

- - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

2106 90 98

- - - Other

2201

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow:

2201 90 00

- Other

2203 00

Beer made from malt

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208 20

- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

2208 30

- Whiskies

2208 40

- Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products

2208 50

- Gin and Geneva

2208 60

- Vodka

2208 70

- Liqueurs and cordials

2208 90

- Other:

- - Arrack, in containers holding:

2208 90 11

- - - 2 litres or less

2208 90 19

- - - More than 2 litres

- - Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding:

2208 90 33

- - - 2 litres or less:

ex 2208 90 33

- - - - Pear or cherry spirit except plum-brandy (Slivovitz)

2208 90 38

- - - More than 2 litres:

ex 2208 90 38

- - - - Pear or cherry spirit except plum-brandy (Slivovitz)

- - Other spirits and other spirituous beverages, in containers holding:

- - - 2 litres or less:

2208 90 41

- - - - Ouzo

- - - - Other:

- - - - - Spirits (excluding liqueurs):

- - - - - - Distilled from fruit:

2208 90 45

- - - - - - - Calvados

2208 90 48

- - - - - - - Other

- - - - - - Other:

2208 90 52

- - - - - - - Korn

2208 90 54

- - - - - - - Tequila

2208 90 56

- - - - - - - Other

2208 90 69

- - - - - Other spirituous beverages

- - - More than 2 litres:

- - - - Spirits (excluding liqueurs):

2208 90 71

- - - - - Distilled from fruit

2208 90 75

- - - - - Tequila

2208 90 77

- - - - - Other

2208 90 78

- - - - Other spirituous beverages

- - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol, in containers holding:

2208 90 91

- - - 2 litres or less

2208 90 99

- - - More than 2 litres

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes:

2402 10 00

- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

2403

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; ‘homogenised’ or ‘reconstituted’ tobacco; tobacco extracts and essences:

- Other:

2403 91 00

- - ‘Homogenised’ or ‘reconstituted’ tobacco

2403 99

- - Other

2905

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00

- - Mannitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

- - Glycerol

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils:

3301 90

- Other:

- - Extracted oleoresins:

3301 90 21

- - - Of liquorice and hops

3301 90 30

- - - Other

3302

Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10

- Of a kind used in the food or drink industries:

- - Of a kind used in the drink industries:

- - - Preparations containing all flavouring agents characterising a beverage:

3302 10 10

- - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5%

- - - - Other:

3302 10 21

- - - - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

3302 10 29

- - - - - Other

3501

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

3501 10

- Casein

3501 90

- Other:

3501 90 90

- - Other

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterifiedstarches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

3505 10

- Dextrins and other modified starches:

3505 10 10

- - Dextrins

- - Other modified starches:

3505 10 90

- - - Other

3505 20

- Glues

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10

- With a basis of amylaceous substances

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining:

3823 11 00

- - Stearic acid

3823 12 00

- - Oleic acid

3823 13 00

- - Tall oil fatty acids

3823 19

- - Other

3823 70 00

- Industrial fatty alcohols

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:

3824 60

- Sorbitol other than that of subheading 2905 44

List 2: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall benefit from a zero-duty tariff within the tariff quotas set out below. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be 50% of the MFN duty rate.

CN Code

Description

Annual tariff quota (tonnes)

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

2 390 tonnes

0405 20 10

0405 20 30

Dairy spreads of a fat content, by weight, of 39% or more but not exceeding 75%

68 tonnes

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarine and edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions, containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats; edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations

700 tonnes

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineral waters and aerated waters

16 907 tonnes

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Plum-brandy (Slivovitz) of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarettes containing tobacco; cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco substitutes

35 tonnes

2403 10 10

2403 10 90

Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion

42 tonnes

List 3: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall benefit from a zero-duty tariff within the tariff quotas set out below. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be 40% of the MFN duty rate.

CN Code

Description

Annual tariff quota (tonnes)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sugar confectionery (including white chocolate) other than chewing gum, not containing cocoa

1 250

1806

Chocolate and other food preparations containing cocoa

2 410

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

4 390

2105 00

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

1 430

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

18 100

List 4: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall benefit from a zero-duty tariff within the annual tariff quotas set out below. For the quantities exceeding the quota, the conditions set out in Annex II, list 1 to Protocol 3 apply.

CN Code

Description

Annual tariff quota (tonnes)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 to 49,2% vol containing from 1,5 to 6% by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 to 10% of sugar, in containers holding 0,5 litre or less; other sauces and preparations thereof and mixed condiments and mixed seasonings, excluding soya sauce, tomato ketchup and other tomato sauces and liquid mango chutney

300

»

ANNEX IX

«ANNEX I
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON RECIPROCAL PREFERENTIAL TRADE CONCESSIONS FOR CERTAIN WINES

1. Imports into the Community of the following products originating in the Republic of Croatia shall be subject to the concessions set out below from 1 August 2007:

CN code

Description

Applicable duty

Annual Quantity (hl)

Yearly increase

(hl)

Specific provisions

ex 2204 10

ex 2204 21

Quality sparkling wine

Wine of fresh grapes

exemption

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Wine of fresh grapes

exemption

29 000

0

(2)

(1) Subject to at least 80% of the eligible quantity having been utilised in the previous year, the yearly increase is applied until the sum of the quota applying to position ex 2204 10 and ex 2204 21 and the quota applying to position ex 2204 29 reaches a maximum of 98 000 hl.

(2) Consultations at the request of one of the Contracting Parties may be held to adapt the quotas by transfering quantities from the quota applying to position ex 2204 29 to the quota applying to positions ex 2204 10 and ex 2204 21.

2. The Community shall grant a preferential zero-duty within tariff quotas as mentioned under point 1, subject to the condition that no export subsidies shall be paid for exports of these quantities by the Republic of Croatia.

3. Imports into the Republic of Croatia of the following products originating in the Community shall be subject to the concessions set out below from 1 August 2007:

Croatian customs tariff code

Description

Applicable duty

Annual

Quantities (hl)

Yearly increase

(hl)

Specific provisions

ex 2204 10

ex 2204 21

Quality sparkling wine

Wine of fresh grapes

exemption

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Wine of fresh grapes

exemption

8 000

0

ex 2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009

50% of MFN

900

0

(1) Subject to at least 80% of the eligible quantity having been utilised in the previous year, the yearly increase is applied until the quota reaches a maximum of 18 000 hl.

4. The Republic of Croatia shall grant a preferential zero-duty within tariff quotas as mentioned under point 3, subject to the condition that no export subsidies shall be paid for exports of these quantities by the Community.

5. This Agreement shall cover wine

(a) which has been produced from fresh grapes wholly produced and harvested in the territory of the Contracting Party in question, and

(b) (i) originating in the EU, which has been produced in accordance with the rules governing the oenological practices and processes referred to in Title V of Council Regulation (EC) No 1493/1999;

(ii) originating in the Republic of Croatia, which has been produced in accordance with the rules governing the oenological practices and processes in conformity with the Croatian law. These oenological rules referred to shall be in conformity with the Community legislation.

6. Imports of wine under the concessions provided in this Agreement will be subject to the presentation of a certificate issued by a mutually recognised official body appearing on the lists drawn up jointly, to the effect that the wine in question complies with point 5(b).

7. The Contracting Parties shall examine no later than in the first quarter of 2005 the opportunities for granting each other further concessions taking into account the development of wine trade between the Contracting Parties.

8. The Contracting Parties shall ensure that the benefits granted reciprocally are not called into question by other measures.

9. Consultations are to take place at the request of either Contracting Party on any problem relating to the way this Agreement operates.

10. This Agreement shall apply, on the one hand, in the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty and, on the other hand, in the territory of the Republic of Croatia.»

ANNEX X

«PROTOCOL 4
CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «ORIGINATING PRODUCTS» AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION FOR THE APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT BETWEEN CROATIA AND THE COMMUNITY

Title I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) «manufacture» means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

(b) «material» means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(c) «product» means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(d) «goods» means both materials and products;

(e) «customs value» means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

(f) «ex-works price» means the price paid for the product ex works to the manufacturer in Croatia or in the Community in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) «value of materials» means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Croatia or in the Community;

(h) «value of originating materials» means the value of such materials as defined in (g) applied mutatis mutandis;

(i) «value added» shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Croatia or in the Community;

(j) «chapters» and «headings» mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as «the Harmonized System» or «HS»;

(k) «classified» refers to the classification of a product or material under a particular heading;

(l) «consignment» means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

(m) «territories» includes territorial waters.

TITLE II
DEFINITION OF THE CONCEPT OF «ORIGINATING PRODUCTS»

Article 2

General requirements

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in the Community:

(a) products wholly obtained in the Community within the meaning of Article 5;

(b) products obtained in the Community incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the Community within the meaning of Article 6.

2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Croatia:

(a) products wholly obtained in Croatia within the meaning of Article 5;

(b) products obtained in Croatia incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Croatia within the meaning of Article 6.

Article 3

Bilateral Cumulation in the Community

Materials originating in Croatia shall be considered as materials originating in the Community when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7(1).

Article 4

Bilateral Cumulation in Croatia

Materials originating in the Community shall be considered as materials originating in Croatia when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary for such materials to have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7(1).

Article 5

Wholly obtained products

1. The following shall be considered as wholly obtained in the Community or in Croatia:

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Community or of Croatia by their vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).

2. The terms «their vessels» and «their factory ships» in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

(a) which are registered or recorded in a Member State of the Community or in Croatia;

(b) which sail under the flag of a Member State of the Community or of Croatia;

(c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of a Member State of the Community or of Croatia, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of a Member State of the Community or of Croatia and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;

(d) of which the master and officers are nationals of a Member State of the Community or of Croatia;

and

(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of a Member State of the Community or of Croatia.

Article 6

Sufficiently worked or processed products

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;

(b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.

Article 7

Insufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;

(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

(o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);

(p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in the Community or in Croatia on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 8

Unit of qualification

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 9

Accessories, spare parts and tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 10

Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 11

Neutral elements

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools;

(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

TITLE III
TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

Principle of territoriality

1. Except as provided for in Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in the Community or in Croatia.

2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from the Community or from Croatia to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those exported;

and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Community or Croatia on materials exported from the Community or from Croatia and subsequently re-imported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in the Community or in Croatia or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 7 prior to being exported;

and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials;

and

(ii) the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this Article does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Community or Croatia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, «total added value» shall be taken to mean all costs arising outside the Community or Croatia, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 6(2) is applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonized System

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Community or Croatia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

Direct transport

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and Croatia. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Community or Croatia.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used;

and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country;

or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

Exhibitions

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than the Community and Croatia and sold after the exhibition for importation in the Community or in Croatia shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from the Community or from Croatia to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the Community or in Croatia;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;

and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

Title IV
DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community or in Croatia for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Community or in Croatia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in Croatia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

Title V
PROOF OF ORIGIN

Article 16

General requirements

1. Products originating in the Community shall, on importation into Croatia and products originating in Croatia shall, on importation into the Community benefit from the Agreement upon submission of either:

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or

(b) in the cases specified in Article 22(1), a declaration, subsequently referred to as the «invoice declaration», given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the invoice declaration appears in Annex IV.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 17

Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter’s responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State of the Community or of Croatia if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.

5. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter’s application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with the following phrase in English:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the «Remarks» box of the movement certificate EUR.1.

Article 19

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the following word in English:

«DUPLICATE».

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the «Remarks» box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 20

Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously

When originating products are placed under the control of a customs office in the Community or in Croatia, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Community or Croatia. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 21

Accounting segregation

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called «accounting segregation» method to be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as «originating» is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.

3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.

4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

Article 22

Conditions for making out an invoice declaration

1. An invoice declaration as referred to in Article 16(1)(b) may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 23,

or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6,000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 23 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 23

Approved exporter

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter, hereinafter referred to as «approved exporter», who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 24

Validity of proof of origin

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 25

Submission of proof of origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 26

Importation by instalments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 27

Exemptions from proof of origin

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers’ personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1 200 in the case of products forming part of travellers’ personal luggage.

Article 28

Supporting documents

The documents referred to in Articles 17(3) and 22(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;

(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Croatia where these documents are used in accordance with domestic law;

(c) documents proving the working or processing of materials in the Community or in Croatia, issued or made out in the Community or in Croatia, where these documents are used in accordance with domestic law;

(d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Croatia in accordance with this Protocol.

(e) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside the Community or Croatia by application of Article 12, proving that the requirements of that Article have been satisfied.

Article 29

Preservation of proof of origin and supporting documents

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 22(3).

3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).

4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 30

Discrepancies and formal errors

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 31

Amounts expressed in euro

1. For the application of the provisions of Article 22(1)(b) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Member States of the Community or of Croatia equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 22(1)(b) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The amounts shall be communicated to the Commission of the European Communities by 15 October and shall apply from 1 January the following year. The Commission of the European Communities shall notify all countries concerned of the relevant amounts.

4. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Stabilisation and Association Committee at the request of the Community or of Croatia. When carrying out this review, the Stabilisation and Association Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

Title VI
ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 32

Mutual assistance

1. The customs authorities of the Member States of the Community and of Croatia shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Community and Croatia shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 33

Verification of proofs of origin

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in the Community, in Croatia or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 34

Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 33 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Stabilisation and Association Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 35

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 36

Free zones

1. The Community and Croatia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in the Community or in Croatia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter’s request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

Title VII
CEUTA AND MELILLA

Article 37

Application of the Protocol

1. The term «Community» used in Article 2 does not cover Ceuta and Melilla.

2. Products originating in Croatia, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy in all respects the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of the Community under Protocol 2 of the Act of Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Communities. Croatia shall grant to imports of products covered by the Agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the Community.

3. For the purpose of the application of paragraph 2 concerning products originating in Ceuta and Melilla, this Protocol shall apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in Article 38.

Article 38

Special conditions

1. Providing they have been transported directly in accordance with the provisions of Article 13, the following shall be considered as:

(1) products originating in Ceuta and Melilla:

(a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;

(b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6;

or that

(ii) those products are originating in Croatia or in the Community, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 7;

(2) products originating in Croatia:

(a) products wholly obtained in Croatia;

(b) products obtained in Croatia, in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6;

or that

(ii) those products are originating in Ceuta and Melilla or in the Community, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the operations referred to in Article 7.

2. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.

3. The exporter or his authorised representative shall enter «Croatia» and «Ceuta and Melilla» in Box 2 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations. In addition, in the case of products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations.

4. The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Protocol in Ceuta and Melilla.

Title VIII
FINAL PROVISIONS

Article 39

Amendments to the Protocol

The Stabilisation and Association Council may decide to amend the provisions of this Protocol.

ANNEX I

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

Note 2:

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an «ex», this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

Note 3:

3.1. The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in a contracting party.

Example:

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40% of the ex-works price, is made from «other alloy steel roughly shaped by forging» of heading ex 7224.

If this forging has been forged in the Community from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Community. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression «Manufacture from materials of any heading», then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression «Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading...» or «Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product» means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

4.1. The term «natural fibres» is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

4.2. The term «natural fibres» includes horsehair of heading 0503, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.

4.3. The terms «textile pulp», «chemical materials» and «paper-making materials» are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4. The term «man-made staple fibres» is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

Note 5:

5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10% or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)

5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

– silk,

– wool,

– coarse animal hair,

– fine animal hair,

– horsehair,

– cotton,

– paper-making materials and paper,

– flax,

– true hemp,

– jute and other textile bast fibres,

– sisal and other textile fibres of the genus Agave,

– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

– synthetic man-made filaments,

– artificial man-made filaments,

– current-conducting filaments,

– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyester,

– synthetic man-made staple fibres of polyamide,

– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

– synthetic man-made staple fibres of polyimide,

– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,

– synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),

– synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),

– other synthetic man-made staple fibres,

– artificial man-made staple fibres of viscose,

– other artificial man-made staple fibres,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,

– products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

– other products of heading 5605.

Example:

A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10% of the weight of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10% of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

5.3. In the case of products incorporating «yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped», this tolerance is 20% in respect of this yarn.

5.4. In the case of products incorporating «strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film», this tolerance is 30% in respect of this strip.

Note 6:

6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8% of the ex-works price of the product.

6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

7.1. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the «specific processes» are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation-process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation.

7.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the «specific processes» are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation-process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation;

(j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85% of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

(k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

(l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

(m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30% of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;

(n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;

(o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

ANNEX II

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not be all covered by the Agreement. It is, therefore, necessary to consult the other parts of the Agreement.

HS heading

Description of product

Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 1

Live animals

All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained

Chapter 2

Meat and edible meat offal

Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained

Chapter 3

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 4

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Manufacture in which:

– all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained,

– all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and

– the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 5

Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained

ex 0502

Prepared pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair

Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair

Chapter 6

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

Manufacture in which:

– all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and

– the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 7

Edible vegetables and certain roots and tubers

Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained

Chapter 8

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons

Manufacture in which:

– all the fruit and nuts used are wholly obtained, and

– the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the value of the ex-works price of the product

ex Chapter 9

Coffee, tea, maté and spices; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

Manufacture from materials of any heading

0902

Tea, whether or not flavoured

Manufacture from materials of any heading

ex 0910

Mixtures of spices

Manufacture from materials of any heading

Chapter 10

Cereals

Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained

ex Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:

Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained

ex 1106

Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713

Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained

1301

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

- Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products

Manufacture from non-modified mucilages and thickeners

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained

ex Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

1501

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503:

- Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506

- Other

Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207

1502

Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503

- Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

1504

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:

- Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

ex 1505

Refined lanolin

Manufacture from crude wool grease of heading 1505

1506

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

- Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

1507 to 1515

Vegetable oils and their fractions:

- Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Solid fractions, except for that of jojoba oil

Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515

- Other

Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared

Manufacture in which:

– all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and

– all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

Manufacture in which:

– all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and

– all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Manufacture:

– from animals of Chapter 1, and/or

– in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 17

Sugars and sugar confectionery; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

- Chemically-pure maltose and fructose

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702

- Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which all the materials used are originating

ex 1703

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Chapter 18

Cocoa and cocoa preparations

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

- Malt extract

Manufacture from cereals of Chapter 10

- Other

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Containing 20% or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained

- Containing more than 20% by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which:

– all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and

– all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

1903

Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

Manufacture:

– from materials of any heading, except those of heading 1806,

– in which all the cereals and flour (except durum wheat and Zea indurata maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11

ex Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:

Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained

ex 2001

Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2004 and ex 2005

Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2006

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 2008

- Nuts, not containing added sugar or spirits

Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60% of the ex-works price of the product

- Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 21

Miscellaneous edible preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which all the chicory used is wholly obtained

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

- Mustard flour and meal and prepared mustard

Manufacture from materials of any heading

ex 2104

Soups and broths and preparations therefor

Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 22

Beverages, spirits and vinegar; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product, and

– in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Manufacture:

– from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and

– in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5% by volume

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Manufacture:

– from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and

– in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5% by volume

ex Chapter 23

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2301

Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

ex 2303

Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40% by weight

Manufacture in which all the maize used is wholly obtained

ex 2306

Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3% of olive oil

Manufacture in which all the olives used are wholly obtained

2309

Preparations of a kind used in animal feeding

Manufacture in which:

– all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and

– all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 24

Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Manufacture in which at least 70% by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

ex 2403

Smoking tobacco

Manufacture in which at least 70% by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

ex Chapter 25

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2504

Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground

Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite

ex 2515

Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

ex 2516

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

ex 2518

Calcined dolomite

Calcination of dolomite not calcined

ex 2519

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

ex 2520

Plasters specially prepared for dentistry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2524

Natural asbestos fibres

Manufacture from asbestos concentrate

ex 2525

Mica powder

Grinding of mica or mica waste

ex 2530

Earth colours, calcined or powdered

Calcination or grinding of earth colours

Chapter 26

Ores, slag and ash

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 27

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2707

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65% by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2709

Crude oils obtained from bituminous minerals

Destructive distillation of bituminous materials

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (2)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2711

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (3)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2712

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (4)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2713

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (5)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2714

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (6)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2715

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (7)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 28

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2805

«Mischmetall»

Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2811

Sulphur trioxide

Manufacture from sulphur dioxide

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2833

Aluminium sulphate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2840

Sodium perborate

Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2852

Mercury compounds of saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2915 and 2916 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Mercury compounds Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Mercury compounds of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

[2933]

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932 and 2933 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Mercury compounds of nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Mercury compounds of naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Other mercury compounds of prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 29

Organic chemicals; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2901

Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (8)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2902

Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (9)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 2905

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

2915

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2932

- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

2933

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

2934

Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2939

Concentrates of poppy straw containing not less than 50% by weight of alkaloids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 30

Pharmaceutical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

3002

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:

- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

- Other

-- Human blood

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

-- Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

-- Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

-- Haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

-- Other

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

3003 and 3004

Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006):

- Obtained from amikacin of heading 2941

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 3006

- Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter

The origin of the product in its original classification shall be retained

- Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable:

- made of plastics

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (5)

- made of fabrics

Manufacture from:

– natural fibres

– man-made staple fibres, not

carded or combed or otherwise processed for spinning,

or

– chemical materials or textile pulp

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Appliances identifiable for ostomy use

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 31

Fertilizers; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3105

Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:

– sodium nitrate

– calcium cyanamide

– potassium sulphate

– magnesium potassium sulphate

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 32

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3201

Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

Manufacture from tanning extracts of vegetable origin

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3205

Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes (10)

Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 33

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

Manufacture from materials of any heading, including materials of a different «group» (11) in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, «dental waxes» and dental preparations with a basis of plaster; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3403

Lubricating preparations containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (12)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3404

Artificial waxes and prepared waxes:

- With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except:

– hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516,

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and

- materials of heading 3404

However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

ex Chapter 35

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

- Starch ethers and esters

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3507

Prepared enzymes not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 36

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 37

Photographic or cinematographic goods; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3701

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs:

- Instant print film for colour photography, in packs

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3702

Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3704

Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 38

Miscellaneous chemical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3801

- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Graphite in paste form, being a mixture of more than 30% by weight of graphite with mineral oils

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3803

Refined tall oil

Refining of crude tall oil

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3805

Spirits of sulphate turpentine, purified

Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3806

Ester gums

Manufacture from resin acids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3807

Wood pitch (wood tar pitch)

Distillation of wood tar

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3808

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

3810

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

3811

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

- Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3812

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3813

Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3814

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3818

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3819

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3820

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Ex 3821

Prepared culture media for maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3822

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Industrial fatty alcohols

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:

- The following of this heading:

- - Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products

- - Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

- - Sorbitol other than that of heading 2905

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

-- Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts

- - Ion exchangers

- - Getters for vacuum tubes

-- Alkaline iron oxide for the purification of gas

- - Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification

- - Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

- - Fusel oil and Dippel’s oil

- - Mixtures of salts having different anions

- - Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3901 to 3915

Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below:

- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99% by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (13)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (14)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3907

- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product (15)

- Polyester

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)

3912

Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

3916 to 3921

Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below:

- Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other:

-- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99% by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (16)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

-- Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (17)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3916 and ex 3917

Profile shapes and tubes

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3920

- Ionomer sheet or film

Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

ex 3921

Foils of plastic, metallised

Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron (18)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

3922 to 3926

Articles of plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 40

Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4001

Laminated slabs of crepe rubber for shoes

Lamination of sheets of natural rubber

4005

Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50% of the ex-works price of the product

4012

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:

- Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012

ex 4017

Articles of hard rubber

Manufacture from hard rubber

ex Chapter 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4102

Raw skins of sheep or lambs, without wool on

Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on

4104 to 4106

Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared

Retanning of tanned leather

Or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4107, 4112 and 4113

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114

Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113

ex 4114

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107, 4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 42

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 43

Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4302

Tanned or dressed furskins, assembled:

- Plates, crosses and similar forms

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

- Other

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

4303

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302

ex Chapter 44

Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4403

Wood roughly squared

Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down

ex 4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Planing, sanding or end-jointing

ex 4408

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Splicing, planing, sanding or end-jointing

ex 4409

Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:

- Sanded or end-jointed

Sanding or end-jointing

- Beadings and mouldings

Beading or moulding

ex 4410 to ex 4413

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Beading or moulding

ex 4415

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Manufacture from boards not cut to size

ex 4416

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood

Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces

ex 4418

- Builders’ joinery and carpentry of wood

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used

- Beadings and mouldings

Beading or moulding

ex 4421

Match splints; wooden pegs or pins for footwear

Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409

ex Chapter 45

Cork and articles of cork; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4503

Articles of natural cork

Manufacture from cork of heading 4501

Chapter 46

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 47

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 48

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4811

Paper and paperboard, ruled, lined or squared only

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

4816

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

4817

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4818

Toilet paper

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

ex 4819

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4820

Letter pads

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4823

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

ex Chapter 49

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4909

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

4910

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:

- Calendars of the «perpetual» type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

ex Chapter 50

Silk; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 5003

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed

Carding or combing of silk waste

5004 to ex 5006

Silk yarn and yarn spun from silk waste

Manufacture from (19):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5007

Woven fabrics of silk or of silk waste:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (20)

- Other

Manufacture from (21):

- coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5106 to 5110

Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair

Manufacture from (22):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5111 to 5113

Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (23)

- Other

Manufacture from (24):

- coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 52

Cotton; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5204 to 5207

Yarn and thread of cotton

Manufacture from (25):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5208 to 5212

Woven fabrics of cotton:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (26)

- Other

Manufacture from (27):

- coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5306 to 5308

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Manufacture from (28):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5309 to 5311

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (29)

- Other

Manufacture from (30):

– coir yarn,

– jute yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5401 to 5406

Yarn, monofilament and thread of man-made filaments

Manufacture from (31):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5407 and 5408

Woven fabrics of man-made filament yarn:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (32)

- Other

Manufacture from (33):

- coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5501 to 5507

Man-made staple fibres

Manufacture from chemical materials or textile pulp

5508 to 5511

Yarn and sewing thread of man-made staple fibres

Manufacture from (34):

– raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5512 to 5516

Woven fabrics of man-made staple fibres:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (35)

- Other

Manufacture from (36):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:

Manufacture from (37):

– coir yarn,

– natural fibres,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

- Needleloom felt

Manufacture from (38):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

However:

- polypropylene filament of heading 5402,

– polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

– polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from (39):

– natural fibres,

– man-made staple fibres made from casein, or

– chemical materials or textile pulp

5604

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

- Rubber thread and cord, textile covered

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

- Other

Manufacture from (40):

– natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5605

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal

Manufacture from (41):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5606

Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

Manufacture from (42):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

- Of needleloom felt

Manufacture from (43):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

However:

- polypropylene filament of heading 5402,

– polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

– polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Jute fabric may be used as a backing

- Of other felt

Manufacture from (44):

– natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

- Other

Manufacture from (45):

– coir yarn or jute yarn,

– synthetic or artificial filament yarn,

– natural fibres, or

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning

Jute fabric may be used as a backing

ex Chapter 58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:

- Combined with rubber thread

Manufacture from single yarn (46)

- Other

Manufacture from (47):

- natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5805

Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5810

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

5901

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Manufacture from yarn

5902

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:

- Containing not more than 90% by weight of textile materials

Manufacture from yarn

- Other

Manufacture from chemical materials or textile pulp

5903

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5904

Linoleum, whether or note cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

Manufacture from yarn (48)

5905

Textile wall coverings:

- Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

Manufacture from yarn

- Other

Manufacture from (49):

- coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5906

Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:

- Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from (50):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

- Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90% by weight of textile materials

Manufacture from chemical materials

- Other

Manufacture from yarn

5907

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5908

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated:

- Incandescent gas mantles, impregnated

Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric

- Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5909 to 5911

Textile articles of a kind suitable for industrial use:

- Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911

Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310

- Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911

Manufacture from (51):

– coir yarn,

– the following materials:

– yarn of polytetrafluoroethylene (52),

– yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,

– yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of m-phenylenediamine and isophthalic acid,

– monofil of polytetrafluoroethylene (53),

– yarn of synthetic textile fibres of poly(p-phenylene terephthalamide),

– glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn (54),

– copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid,

– natural fibres,

– man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

- Other

Manufacture from (55):

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

Chapter 60

Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from (56):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

Chapter 61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:

- Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

Manufacture from yarn (57)(58)

- Other

Manufacture from (59):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

ex Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:

Manufacture from yarn (60)(61)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 and ex 6211

Women’s, girls’ and babies’ clothing and clothing accessories for babies, embroidered

Manufacture from yarn (62)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (63)

ex 6210 and ex 6216

Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn (64)

or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (65)

6213 and 6214

Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

- Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn (66)(67)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (68)

- Other

Manufacture from unbleached single yarn (69)(70)

or

Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:

- Embroidered

Manufacture from yarn (71)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (72)

- Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn (73)

or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (74)

- Interlinings for collars and cuffs, cut out

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from yarn (75)

ex Chapter 63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6301 to 6304

Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:

- Of felt, of nonwovens

Manufacture from (76):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

- Other:

-- Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn (77)(78)

or

Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

-- Other

Manufacture from unbleached single yarn (79)(80)

6305

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

Manufacture from (81):

– natural fibres,

– man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

– chemical materials or textile pulp

6306

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

- Of nonwovens

Manufacture from (82)(83):

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

- Other

Manufacture from unbleached single yarn (84)(85)

6307

Other made-up articles, including dress patterns

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

ex Chapter 64

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406

6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 65

Headgear and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6505

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres (86)

ex Chapter 66

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6601

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 67

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 68

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 6803

Articles of slate or of agglomerated slate

Manufacture from worked slate

ex 6812

Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate

Manufacture from materials of any heading

ex 6814

Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials

Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)

Chapter 69

Ceramic products

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 70

Glass and glassware; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7003, ex 7004 and ex 7005

Glass with a non-reflecting layer

Manufacture from materials of heading 7001

7006

Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:

- Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards (87)

Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006

- Other

Manufacture from materials of heading 7001

7007

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Manufacture from materials of heading 7001

7008

Multiple-walled insulating units of glass

Manufacture from materials of heading 7001

7009

Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

Manufacture from materials of heading 7001

7010

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 7019

Articles (other than yarn) of glass fibres

Manufacture from:

– uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or

– glass wool

ex Chapter 71

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7101

Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 7102, ex 7103 and ex 7104

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture from unworked precious or semi-precious stones

7106, 7108 and 7110

Precious metals:

- Unwrought

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110

or

Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110

or

Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals

- Semi-manufactured or in powder form

Manufacture from unwrought precious metals

ex 7107, ex 7109 and ex 7111

Metals clad with precious metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7117

Imitation jewellery

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 72

Iron and steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7207

Semi-finished products of iron or non-alloy steel

Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

7208 to 7216

Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206

7217

Wire of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7207

ex 7218, 7219 to 7222

Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218

7223

Wire of stainless steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7218

ex 7224, 7225 to 7228

Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224

7229

Wire of other alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7224

ex Chapter 73

Articles of iron or steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7301

Sheet piling

Manufacture from materials of heading 7206

7302

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole pates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails

Manufacture from materials of heading 7206

7304, 7305 and 7306

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel

Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224

ex 7307

Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35% of the ex-works price of the product

7308

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used

ex 7315

Skid chain

Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 74

Copper and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7401

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7402

Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought:

- Refined copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Copper alloys and refined copper containing other elements

Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper

7404

Copper waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7405

Master alloys of copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 75

Nickel and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7501 to 7503

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 76

Aluminium and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7601

Unwrought aluminium

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

7602

Aluminium waste or scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7616

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 77

Reserved for possible future use in the HS

ex Chapter 78

Lead and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7801

Unwrought lead:

- Refined lead

Manufacture from «bullion» or «work» lead

- Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used

7802

Lead waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 79

Zinc and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7901

Unwrought zinc

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used

7902

Zinc waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 80

Tin and articles thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8001

Unwrought tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used

8002 and 8007

Tin waste and scrap; other articles of tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof:

- Other base metals, wrought; articles thereof

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

8206

Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

8207

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8208

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8211

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used

8214

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers’ or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

8215

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

ex Chapter 83

Miscellaneous articles of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 8302

Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

ex 8306

Statuettes and other ornaments, of base metal

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 84

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8401

Nuclear fuel elements

Manufacture from materials of any heading, except that of the product (88)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8403 and ex 8404

Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8406

Steam turbines and other vapour turbines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8411

Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8412

Other engines and motors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8413

Rotary positive displacement pumps

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8414

Industrial fans, blowers and the like

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8415

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8419

Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefore

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8425 to 8428

Lifting, handling, loading or unloading machinery

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:

- Road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8431

Parts suitable for use solely or principally with road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Ex 8443

Printers, for office machines (for example automatic data processing machines, word-processing machines, etc.)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8444 to 8447

Machines of these headings for use in the textile industry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8448

Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles:

- Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product,

– the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and

– the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8456 to 8466

Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8469 to 8472

Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8482

Ball or roller bearings

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8486

- Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes

– machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching

– machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

– parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456, 8462 and 8464

– marking-out instruments which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- moulds, injection or compression types

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- other lifting, handing, loading or unloading machinery

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all non originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

- parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8428

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

-cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8487

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 85

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8502

Electric generating sets and rotary converters

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8504

Power supply units for automatic data-processing machines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8517

Other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of headings 8443,8525,8527 or 8528

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8518

Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8519

Sound recording or sound reproducing apparatus

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8521

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8522

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8523

- Unrecorded discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37;

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- recorded discs, tapes solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

- proximity cards and «smart cards» with two or more electronic integrated circuits

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

or

The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- «smart cards» with one electronic integrated circuit

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8525

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8527

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8528

- monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- other monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; Reception apparatus for television –, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus;

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528:

-Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Suitable for use solely or principally with monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

-Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8535

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage exceeding 1000 V

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8536

- Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage not exceeding 1000 V

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

- connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables

-- of plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

-- of ceramics, of iron and steel

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

-- of copper

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8541

Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8542

Electronic integrated circuits and microassemblies:

- Monolithic integrated circuits

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

or

The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- multichips which are parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8544

Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8546

Electrical insulators of any material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8608

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 87

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8710

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8711

Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:

-- Not exceeding 50 cm3

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

-- Exceeding 50 cm3

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8712

Bicycles without ball bearings

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8715

Baby carriages and parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8804

Rotochutes

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8805

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 90

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9001

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9002

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9004

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 9005

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product; and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9006

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9007

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9011

Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product,

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9014

Other navigational instruments and appliances

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9016

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9017

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9018

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:

- Dentists’ chairs incorporating dental appliances or dentists’ spittoons

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9019

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9020

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9024

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:

- Parts and accessories

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 91

Clocks and watches and parts thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9105

Other clocks

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9109

Clock movements, complete and assembled

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9110

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements

Manufacture in which:

– the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

– within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9111

Watch cases and parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9112

Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9113

Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:

- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated, or of metal clad with precious metal

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 92

Musical instruments; parts and accessories of such articles

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Chapter 93

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 94

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 9401 and ex 9403

Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m2 or less

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- the value of the cloth does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and

– all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403

9405

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9406

Prefabricated buildings

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 95

Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 9503

Other toys; reduced-size («scale») models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 9506

Golf clubs and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used

ex Chapter 96

Miscellaneous manufactured articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 9601 and ex 9602

Articles of animal, vegetable or mineral carving materials

Manufacture from «worked» carving materials of the same heading as the product

ex 9603

Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9605

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

9606

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9608

Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used

9612

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes

Manufacture:

– from materials of any heading, except that of the product, and

– in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 9613

Lighters with piezo-igniter

Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9614

Smoking pipes and pipe bowls

Manufacture from roughly-shaped blocks

Chapter 97

Works of art, collectors’ pieces and antiques

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ANNEX III

SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

Printing instructions

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1 No A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between

..........................................................................................................................

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)

And

..........................................................................................................................

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(89) Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoices

(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified

Export document(90)

Form .................................. No ….……...

Of ……………………………………….

Customs office.................................……

Issuing country ...................... Stamp

...................................................................

Place and date ……………......................

……............................................................

(Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

Place and date ………………........................

...........................................................................

Signature)

13. Request for Verification, to

14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate(1)

? was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.

? does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

................................................................................................................................

(Place and date)

Stamp

..................................................................

(Signature)

.........................................………………………………..

(Place and date)

Stamp

...........................................................................

(Signature)

_____________

(1) Insert X in the appropriate box.

Notes

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1 No A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between

............................................................................................................

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

and

............................................................................................................

(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1) Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.)

10. Invoices

(Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state «in bulk» as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enable these goods to meet the above conditions:

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

SUBMIT the following supporting documents (1)

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

……………………………………………………..

(Place and date)

……………………………………….

(Signature)

ANNEX IV

TEXT OF THE INVOICE DECLARATION

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

Bulgarian version

??????????? ?? ??????????, ????????? ?? ???? ???????? (?????????? ?????????? ? … (1)) ?????????, ?? ????? ?????? ???? ? ?????????? ?????, ???? ???????? ?? ? ….(2)?????????????? ????????

Spanish version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial...(2)).

Czech version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Danish version

Eksportoren af varer, der er omfattet af narvarende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr....(1)), erklarer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i...(2).German version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte...(2) Ursprungswaren sind.

Estonian version

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr....(1)) deklareerib, et need tooted on...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Greek version

? ????????? ??? ????????? ??? ??????????? ??? ?? ????? ??????? (????? ????????? ???????....(1)) ??????? ???, ????? ??? ????????? ????? ?????, ?? ???????? ???? ????? ?????µ??????? ?????????...(2).

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...(2) preferential origin.

French version

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere n°...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle...(2).

Italian version

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…(2).

Latvian version

To produktu eksportetajs, kuri ietverti šaja dokumenta (muitas atlauja Nr. …(1)), deklare, ka, iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciala izcelsme …(2).

Lithuanian version

Šiame dokumente išvardytu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencines kilmes prekes.

Hungarian version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális...(2) származásúak.

Maltese version

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali …(2).

Dutch version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr....(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn (2).

Polish version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portuguese version

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira n°....(1)), declara que, salvo indicaçao expressa em contrário, estes produtos sao de origem preferencial...(2).

Romanian version

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Slovak version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Slovenian version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Finnish version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o...(1))
ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2).

Swedish version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr....(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande... ursprung (2).

Croatian version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br....(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi...(2) preferencijalnoga podrijetla.

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol «CM».

(3) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

(4) In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.«

[1]As defined by the Croatian Customs Tariff – published inL425353 NN 134/2006, as amended.»

zatvori
Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !