Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 15.6.2005 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji

HRVATSKI SABOR

53
Na temelju članka 88.L263786 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2005. godine.
Broj: 01-081-05-1998/2
Zagreb, 27. svibnja 2005.

Predsjednik Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Članak 1.
Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 19. listopada 2004., u izvorniku na hrvatskom, francuskom, nizozemskom i engleskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Belgije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),
s ciljem unaprjeđenja prijateljskih odnosa i suradnje između dvije zemlje te posebice na temelju obostrane želje za poboljšanjem međusobne policijske suradnje,
želeći unaprijediti policijsku suradnju na području međunarodnih obveza ugovornih stranaka u odnosu na poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti osoba kod automatske obrade osobnih podataka, od 28. siječnja 1981.,
smatrajući da je borba protiv kriminaliteta vezanog za terorizam, shvaćena u smislu Europske Konvencije za suzbijanje terorizma iz 1977., temeljena na potrebi obrane demokratskih vrijednosti i institucija,
smatrajući da međunarodni organizirani kriminal bitno prijeti društveno-ekonomskom razvoju ugovornih stranaka te da aktualni razvoj međunarodnoga organiziranog kriminala ugrožava rad njihovih institucija,
smatrajući da je borba protiv trgovanja ljudima te suzbijanje nezakonitih ulazaka i izlazaka na državnom području ugovornih stranaka i nezakonitih migracija, kao i suzbijanje organiziranih lanaca koji se bave ovim nezakonitim radnjama od izuzetne važnosti za vlade i parlamente ugovornih stranaka,
smatrajući da nezakonita proizvodnja i trgovina drogama i psihotropnim tvarima predstavljaju opasnost po zdravlje i sigurnost građana,
smatrajući da samo usklađivanje zakonodavstva nije dovoljno za učinkovitu borbu protiv pojave nezakonitih migracija,
smatrajući da je potreba za učinkovitom međunarodnom policijskom suradnjom na području organiziranog kriminala i nezakonitih migracija, posebice u obliku razmjene i obrade podataka, neophodna u pogledu suzbijanja i prevencije kriminalnih i kažnjivih radnji,
smatrajući da se za ispunjenje ove potrebe veže niz odgovarajućih mjera te uska suradnja ugovornih stranaka,
odlučile su sklopiti ovaj Sporazum:
Definicije
Članak 1.
U smislu ovoga Sporazuma:
Međunarodno trgovanje ljudima je svaki namjeran čin koji ima za cilj:
a) uz uporabu prisile, nasilja ili prijetnji, ili prijevarom, zloporabom ovlasti ili drugim oblicima pritiska omogućiti ulazak na državno područje ugovorne stranke ovoga Sporazuma, tranzit, boravak ili izlazak iz njezinog državnog područja, tako da osoba nema drugog stvarnog i prihvatljivog izbora osim pokoriti se pritiscima,
b) bilo koji oblik iskorištavanja osobe za koju je poznato da je pod uvjetima navedenim pod točkom a) ušla, da je u tranzitu ili prebiva na državnom području ugovorne stranke ovoga Sporazuma.
Seksualno iskorištavanje djece podrazumijeva kaznena djela navedena u članku 34. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (20. studenoga 1989.), uključujući proizvodnju, prodaju, raspačavanje ili druge oblike trgovine materijalima pornografskog sadržaja s djecom, kao i posjedovanje te vrste materijala u osobne svrhe.
Tehnička pomoć podrazumijeva pomoć koja se pruža na području logističke potpore policijskim i migracijskim službama.
Kriminal u svezi s nuklearnim i radioaktivnim tvarima obuhvaća kaznena djela navedena u članku 7. stavku 1. Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnih tvari, potpisanoj u Beču i New Yorku 3. ožujka 1980.
Pranje novca obuhvaća kaznena djela navedena u članku 6. stavku 1. – 3. Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, zapljeni i oduzimanju koristi stečene kaznenim djelom, potpisane u Strasbourgu 8. studenoga 1990.
Organizirani kriminal svaka kažnjiva radnja koju počini »kriminalna organizacija«, koja je definirana kao strukturirano udruživanje više od dviju osoba koje postoji tijekom određenog razdoblja i djeluje složno s ciljem počinjenja kaznenih djela kažnjivih kaznom zatvora ili sigurnosnom mjerom lišavanja slobode u trajanju od najmanje četiri godine ili težom kaznom; na način da su ta kaznena djela sama po sebi cilj ili su sredstvo stjecanja materijalne koristi ili ukoliko je to slučaj, nepropisno djeluje na funkcioniranje javnih nadležnih tijela.
Obrada osobnih podataka
Pod pojmom »osobni podaci« obuhvaćeni su svi podaci na temelju kojih je neka fizička osoba identificirana ili se može identificirati (dotična osoba); izravno ili neizravno, prije svega na temelju identifikacijskog broja ili na temelju jednog ili više specifičnih elemenata koji se odnose na njezin fizički, fiziološki, psihički, gospodarski, kulturni ili društveni identitet.
Pod obradom osobnih podataka podrazumijeva se svaka radnja ili niz radnji, podržanih ili ne automatskim postupcima, primijenjenim na osobnim podacima kao što je prikupljanje, evidentiranje, ustroj, čuvanje, obrada ili izmjena, izdvajanje, uvid, korištenje, priopćavanje prosljeđivanjem, objavljivanjem ili bilo kojim drugim načinom stavljanja na raspolaganje, upoznavanja ili povezivanja s podacima, kao i blokiranje, brisanje ili uništavanje podataka.
Opojne droge
Pojam »opojna droga« odnosi se na svaku tvar, prirodnog ili sintetičkog podrijetla, navedenu u Tablici I ili Tablici II Jedinstvene konvencije o opojnim drogama, sastavljenoj u New Yorku 30. ožujka 1961. godine. Svaki kasnije objavljen Sporazum koji će proširiti popis droga odgovarajuće će se primijeniti.
Psihotropne tvari
Izraz »psihotropne tvari« odnosi se na svaku tvar, prirodnu ili sintetičku, ili bilo koji prirodni proizvod naveden u tablicama I, II, III ili IV Konvencije o psihotropnim tvarima (Beč, 21. veljače 1971.). Primjenjivat će se i svaki kasnije objavljen Sporazum koji proširi popis psihotropnih tvari.
Nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima
Izraz »nedopuštena trgovina« obuhvaća uzgoj, proizvodnju, prerađivanje ili trgovinu opojnim drogama ili psihotropnim tvarima u smislu suprotnom ciljevima Konvencije o opojnim drogama (New York, 30. ožujka 1961.), Konvencije o psihotropnim tvarima (Beč, 21. veljače 1971.) ili Konvencije Ujedinjenih naroda o nedopuštenoj trgovini opojnim drogama i psihotropnim tvarima (Beč, 19. prosinca 1988.).
Hitan zahtjev
Zahtjev se smatra hitnim u slučajevima kad bi postupanje po formalnom upravnom postupku preko središnjih tijela moglo ometati ili ugroziti preventivnu ili istražnu radnju.
Područja suradnje
Članak 2.
1. Ugovorne se stranke obvezuju da će u skladu s propisima i uvjetima utvrđenim ovim Sporazumom u okviru policijske suradnje maksimalno surađivati.
2. Ugovorne stranke će surađivati u smislu prevencije, suzbijanja i kažnjavanja teških kaznenih djela organiziranog kriminala, a posebice:
– kaznenih djela protiv života i tijela,
– kaznenih djela u svezi s proizvodnjom i nezakonitom trgovinom opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima,
– kaznenih djela u svezi s proizvodnjom, prodajom, propisivanjem i davanjem u smislu lijeka korisnim životinjama tvari s hormonskim, antihormonskim, beta-adrenergičkim učinkom ili učinkom koji stimulira proizvodnju, kao i kaznenih djela u svezi s prodajom korisnih životinja i mesa tih životinja kojima su ove tvari davane te naposljetku kaznenih djela u svezi s obradom takvog mesa,
– trgovanja ljudima uključujući nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi,
– seksualnog iskorištavanja djece i pedopornografije,
– podvođenja,
– kriminalnih radnji povezanih s terorizmom,
– iznuđivanja novca,
– krađe, preprodaje i nezakonite trgovine oružjem, streljivom, eksplozivima, radioaktivnim tvarima, nuklearnim tvarima i drugim opasnim tvarima,
– falsificiranja (izrade, krivotvorenja, prepravljanja i raspačavanja) sredstava plaćanja, čekova i vrijednosnih papira,
– kaznenih djela na području gospodarskih i financijskih djelatnosti,
– kaznenih djela protiv imovine, kao što je krađa, krijumčarenje umjetničkih djela i povijesnih predmeta,
– krađe, nezakonite trgovine i krijumčarenja motornih vozila te falsificiranja i korištenja falsificiranih vozačkih isprava,
– pranja novca.
3. Oblike teških kaznenih djela koja se odnose na organizirani kriminal, a koja nisu definirana u članku 1. utvrđuju nadležne državne službe prema nacionalnom zakonodavstvu države kojoj pripadaju.
Članak 3.
Suradnja između ugovornih stranaka odnosit će se isto tako na:
– potrage za nestalim osobama te pomoć u identifikaciji neidentificiranih leševa,
– potrage na državnom području jedne ugovorne stranke za predmetima koji su ukradeni, nestali, oteti ili otuđeni na državnom području druge ugovorne stranke.
Članak 4.
Na područjima navedenim u članku 2. i 3. ugovorne stranke će surađivati u obliku:
– razmjene podataka i saznanja koja se odnose na područja koja su u nadležnosti policijskih i migracijskih službi,
– razmjene materijala,
– osiguravanja stručne i znanstvene pomoći, vještačenja i opskrbe specijalnim tehničkim materijalom,
– razmjene iskustava i specijaliziranog osoblja na područjima navedenima ovim Sporazumom,
– suradnje na području profesionalnog usavršavanja,
– pomoći u pripremi izvršenja zahtjeva za pružanjem uzajamne pravne pomoći, a poglavito u obliku posebnih metoda potraga i nekih drugih metoda istraga,
– poduzimanja mjera donesenih na temelju programa zaštite svjedoka prema dolje navedenim odredbama.
Razmjena podataka
Članak 5.
Ugovorne će stranke pružati pomoć jedna drugoj i osigurati usku i trajnu suradnju. Stoga će razmjenjivati sve relevantne i važne informacije.
Ovu suradnju je moguće ustanoviti kao oblik trajnog kontakta imenovanjem časnika za vezu.
Članak 6.
1. Ugovorne stranke obvezuju se da će njihove policijske službe, poštujući svoje nacionalno zakonodavstvo, a u okviru svoje nadležnosti pružati pomoć u cilju prevencije i istraga kaznenih djela, ukoliko nacionalno zakonodavstvo ugovorne stranke kojoj je podnesen zahtjev ne predviđa prosljeđivanje zahtjeva ili njegovog izvršenja pravosudnim tijelima.
2. U pojedinačnim slučajevima, svaka ugovorna stranka može, poštujući svoje nacionalno zakonodavstvo te na vlastitu inicijativu, proslijediti informacije dotičnoj ugovornoj stranci koje njoj mogu biti od važnosti u cilju pomoći u prevenciji i suzbijanju kaznenih djela ili u prevenciji ugrožavanja javnog reda i sigurnosti.
Članak 7.
Sve informacije proslijeđene od strane ugovorne stranke kojoj je, sukladno odredbama ovoga Sporazuma, podnesen zahtjev ugovorna stranka koja je podnijela zahtjev može koristiti u svrhu dokazivanja postojanja kaznenog djela tek nakon što je, u skladu s važećim međunarodnim odredbama, podnijela zahtjev za pružanjem uzajamne pravne pomoći.
Članak 8.
1. Zahtjeve za pružanje pomoći upućuju i odgovore na te zahtjeve zaprimaju središnja tijela za međunarodnu policijsku suradnju i migraciju imenovana od strane svake ugovorne stranke.
Kada se zahtjev ne može na vrijeme podnijeti na gore navedeni način, iznimno i jedino u slučaju hitnosti, nadležno ga tijelo ugovorne stranke koja podnosi zahtjev može podnijeti izravno nadležnim tijelima ugovorne stranke kojoj se zahtjev podnosi, a ono može izravno na njega odgovoriti. U ovim iznimnim slučajevima, tijelo koje je podnijelo zahtjev treba, u najkraćem roku, obavijestiti središnje tijelo nadležno za međunarodnu suradnju ugovorne stranke kojoj je zahtjev podnesen o svom izravnom zahtjevu te obrazložiti njegovu hitnost.
2. Ugovorne stranke će se međusobno, diplomatskim putem, obavještavati o popisima središnjih tijela nadležnih za međunarodnu suradnju.
Članak 9.
Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev mora jamčiti isti stupanj povjerljivosti informacije kojim je nadležno tijelo ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev označilo informaciju. Stupnjevi sigurnosti su isti oni koje koristi EUROPOL.
Članak 10.
1. Ugovorne stranke mogu na ograničen ili neograničen vremenski rok uputiti časnike za vezu jedne ugovorne stranke drugoj ugovornoj stranci.
2. Upućivanje časnika za vezu u ograničenom ili neograničenom trajanju ima za cilj unaprjeđivanje i pospješivanje suradnje između ugovornih stranaka, a posebice pružanje pomoći:
a) u obliku razmjene informacija u svrhu kako preventivne tako i represivne borbe protiv kriminaliteta,
b) kod postupanja na zahtjev za pružanjem uzajamne pravne pomoći po kaznenim predmetima,
c) za potrebe izvršenja zadataka tijela nadležnih za nadzor vanjskih državnih granica i migracije,
d) za potrebe ostvarenja zadataka tijela zaduženih za prevenciju ugrožavanja javnog reda.
3. Časnici za vezu imaju zadatak pružanja savjeta i pomoći. Oni nemaju ovlasti za samostalno izvršavanje policijskih mjera. Oni prosljeđuju informacije i obavljaju svoje zadatke u okviru naputaka koje im je dala njihova država ili ugovorna stranka kojoj su upućeni. Oni redovito podnose izvještaj središnjem tijelu za policijsku suradnju ugovorne stranke kojoj su upućeni.
4. Nadležni ministri ugovornih stranaka mogu ugovoriti da časnici za vezu jedne ugovorne stranke postavljeni u neku treću državu istovremeno predstavljaju interese druge ugovorne stranke.
Zaštita osobnih podataka
Članak 11.
1. Nadležna tijela ugovornih stranaka se obvezuju da će, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom, ostvariti onu razinu zaštite osobnih podataka koja poštuje odredbe Konvencije Vijeća Europe o zaštiti osoba kod automatske obrade osobnih podataka (Strasbourg, 28. siječnja 1981.) i Preporuke broj R 87-(15) Odbora ministara Vijeća Europe koja uređuje upotrebu osobnih podataka u policijskom sektoru (Strasbourg, 17. rujna 1987.).
2. U svezi s obradom osobnih podataka koji su dostavljeni sukladno primjeni ovoga Sporazuma, primjenjuju se sljedeće odredbe:
a) u pogledu postupanja tim podacima ugovorna stranka kojoj su podaci proslijeđeni može iste koristiti samo u svrhe predviđene ovim Sporazumom, pod uvjetima koje određuje ugovorna stranka koja ih prosljeđuje; korištenje podataka u druge svrhe moguće je tek nakon prethodno pribavljenog odobrenja ugovorne stranke koja dostavlja podatke i u skladu sa zakonodavstvom ugovorne stranke kojoj su proslijeđeni,
b) podatke mogu koristiti samo nadležna pravosudna i policijska tijela te druge službe i tijela koja obavljaju određenu zadaću ili ispunjavaju funkciju u okviru ciljeva navedenih u ovom Sporazumu, posebice u skladu s odredbama članka 2. i 3. Ugovorne stranke će uzajamno dostavljati popis korisnika. Ovi se podaci smiju proslijediti i drugim tijelima koja slijede iste ciljeve kao i ove službe i nadležna tijela koja djeluju u tom istom okviru, tek nakon što je ugovorna stranka koja njima raspolaže prethodno dala odobrenje,
c) ugovorna stranka koja dostavlja podatke dužna je voditi računa o točnosti i potpunosti istih. Svaka ugovorna stranka vodi računa da čuvanje podataka ne prekorači dozvoljeni rok upotrebe. Ukoliko se utvrdi, bilo na vlastitu inicijativu, bilo na temelju zahtjeva dotične osobe, da su proslijeđeni netočni podaci ili podaci koji nisu smjeli biti proslijeđeni, zamoljena ugovorna stranka ili stranke koje su zaprimile podatke o tome moraju odmah biti obaviještene te su dužne iste ispraviti ili uništiti, ili napomenuti da su ti podaci netočni ili da nisu smjeli biti proslijeđeni,
d) ugovorna stranka se ne može pozivati na činjenicu da je druga ugovorna stranka proslijedila netočne podatke kako bi se oslobodila odgovornosti koju u odnosu na oštećenu osobu predviđa njezino nacionalno zakonodavstvo,
e) prosljeđivanje i zaprimanje osobnih podataka mora se evidentirati. Ugovorne stranke će jedna drugoj priopćiti popis tijela ili službi koje imaju ovlasti uvida u evidenciju,
f) pristup podacima uređen je nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke kojoj dotična osoba podnosi zahtjev. Ugovorna stranka koja zaprima podatke može iste proslijediti tek nakon odobrenja pribavljenog od ugovorne stranke od koje izvorno potječu podaci,
g) na temelju zahtjeva, ugovorna stranka koja je zaprimila podatke obavještava ugovornu stranku koja ih je proslijedila o načinu uporabe podataka i rezultatima do kojih je na temelju proslijeđenih podataka došla.
3. Svaka ugovorna stranka imenuje kontrolno tijelo koje je na svom području, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, nadležno za obavljanje neovisne provjere postupanja s osobnim podacima sukladno ovom Sporazumu i provjere da li gore navedeno postupanje ugrožava prava dotičnih osoba. Ista kontrolna tijela su ovlaštena i za analiziranje poteškoća koje mogu proizaći primjenom i tumačenjem ovoga Sporazuma u dijelu koji se odnosi na postupanje s osobnim podacima. Ta kontrolna nadležna tijela mogu ostvarivati suradnju u okviru zadataka koji su im povjereni ovim Sporazumom.
Članak 12.
Ukoliko osobne podatke prosljeđuje časnik za vezu u smislu članka 10., odredbe ovoga Sporazuma primjenjuju se samo ako ovaj časnik za vezu podatke prosljeđuje ugovornoj stranci kojoj je upućen.
Iznimka
Članak 13.
Svaka ugovorna stranka uskraćuje pomoć kada se radi o političkim ili vojnim kaznenim djelima ili ukoliko bi pomoć bila u suprotnosti s nacionalnim zakonodavstvom koje je na snazi na njezinom državnom području.
Svaka ugovorna stranka može uskratiti ili uvjetovati pružanje pomoći kada se radi o kaznenim djelima koja su povezana s političkim ili vojnim kaznenim djelima ili ukoliko bi pružanje pomoći moglo ugroziti suverenitet, sigurnost, javni red ili druge temeljne interese države.
Drugi oblici suradnje
Članak 14.
1. Ugovorne su stranke suglasne da će jedna drugoj pružati uzajamnu pomoć na području profesionalnog usavršavanja i tehničku pomoć vezanu uz područje djelatnosti policije.
2. Ugovorne stranke su suglasne da će razmjenjivati praktična iskustva na svim područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom.
3. Načini pružanja uzajamne pomoći uređeni su dogovorima nadležnih ministara ugovornih stranaka.
Usklađivanje
Članak 15.
1. U svrhu ispitivanja zajedničkih problema u svezi sa suzbijanjem i prevencijom kaznenih djela u smislu članka 2. i suradnje u smislu članka 3. te za slučaj potrebe u svrhu izrade prijedloga poboljšanja praktičnih i tehničkih oblika suradnje između ugovornih stranaka, nadležni ministri ugovornih stranaka mogu osnovati stalne ili povremene radne skupine.
2. Troškove vezane za ostvarivanje suradnje snosit će svaka ugovorna stranka za sebe, osim ako predstavnici stranaka u skladu sa svojim zakonskim ovlastima ne odrede drukčije.
3. Nadležni ministri ugovornih stranaka mogu osnovati ocjenjivačku skupinu koja će podnositi izvješće o provedbi ovoga Sporazuma nadležnim ministrima ugovornih stranaka.
Rješavanje sporova
Članak 16.
Sva sporna pitanja nastala tumačenjem ili primjenom ovoga Sporazuma rješavat će mješovito savjetodavno povjerenstvo.
Osnovat će se mješovito savjetodavno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova i pravosuđa. Povjerenstvo će se sastajati periodično, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, a u svrhu jednostavnijeg rješavanja problema koji mogu proizići tumačenjem ili primjenom ovoga Sporazuma.
Završne odredbe
Članak 17.
Nadzor nad izvršenjem ovoga Sporazuma obavljat će se sukladno nacionalnom zakonodavstvu svake ugovorne stranke.
Članak 18.
Ugovorne stranke obavijestit će jedna drugu u pisanom obliku, diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta propisanih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.
Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana primitka posljednje obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da je Republika Hrvatska u međuvremenu postala stranka Konvencije Vijeća Europe o zaštiti osoba kod automatske obrade osobnih podataka. U protivnom, ovaj će Sporazum stupiti na snagu na dan kada Republika Hrvatska postane stranka navedene Konvencije.
Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću upućenom diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci. Otkaz ima pravni učinak šest mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu.
Članak 19.
Svaka ugovorna stranka može drugoj ugovornoj stranci dostaviti sve prijedloge koji se odnose na izmjene ovoga Sporazuma. Ugovorne stranke zajedničkim dogovorom odlučuju o izmjenama i dopunama ovoga Sporazuma.
U POTVRDU OVOGA nižepotpisani, na osnovi zakonskih ovlaštenja, potpisali su ovaj Sporazum.
Potpisano u Zagrebu, 19. listopada 2004., u dva izvornika, svaki na hrvatskom, francuskom, nizozemskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva četiri teksta jednako vjerodostojna.
Za Vladu Republike Za Vladu KraljevineHrvatske Belgije
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r. Patrick Dewael, v. r.
ministar unutarnjih poslova ministar unutarnjih poslova
Članak 3.
Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.
Članak 4.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30.L263784 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96).
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 200-01/05-01/01
Zagreb, 20. svibnja 2005.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !