Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 14.6.2006 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit

HRVATSKI SABOR

74

Na temelju članka 88.L303618 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, potpisan na Brijunima 10. lipnja 2005., u izvorniku na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

u želji za nastavkom suradnje s ciljem jamčenja boljeg provođenja odredbi o protoku osoba,

u želji da se omogući ponovni prihvat i tranzit osoba čiji je ulazak i boravak nezakonit,

u duhu suradnje i na temelju reciprociteta,

uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvojenu u Rimu dana 4. studenoga 1950., i Konvenciju o pravnom položaju izbjeglica, usvojenu u Ženevi dana 28. srpnja 1951., dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, usvojenim u New Yorku dana 31. siječnja 1967.,

odlučne da će se boriti protiv nezakonitih migracija,

sporazumjele su se kako slijedi:

I. PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 1.

(1) Svaka ugovorna stranka će, na zahtjev druge ugovorne stranke, bez formalnosti prihvatiti na svoje državno područje svaku osobu koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete ulaska ili boravka koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ukoliko je utvrđeno ili se pretpostavlja da ta osoba ima državljanstvo zamoljene ugovorne stranke.

(2) Državljanstvo osobe dokazuje se ili pretpostavlja na temelju isprava navedenih u Protokolu o provedbi ovog Sporazuma (u daljnjem tekstu: Protokol).

(3) Kada se državljanstvo osobe iz stavka 1. ne može dokazati ili pretpostavljati na temelju priloženih isprava, konzularna tijela zamoljene ugovorne stranke u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva za prihvat s tom osobom obavljaju razgovor. Taj razgovor u najkraćem mogućem roku organizira ugovorna stranka moliteljica, nakon savjetovanja s konzularnim tijelom zamoljene ugovorne stranke.

(4) Ako se tijekom razgovora iz prethodnog stavka dokaže ili pretpostavlja državljanstvo, diplomatska misija ili konzularni ured odmah izdaje odgovarajuću putnu ispravu za povratak, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva za prihvat.

(5) Ugovorna stranka moliteljica ponovno će prihvatiti osobu pod istim uvjetima ukoliko se naknadno utvrdi da ta osoba u vrijeme predaje nije bila državljanin zamoljene ugovorne stranke. Ova obveza ne vrijedi u slučaju ako je zamoljena ugovorna stranka osobu koja ima prebivalište na državnom području ugovorne stranke moliteljice otpustila iz svog državljanstva bez da je ta osoba dobila državljanstvo treće države ili je dobila zajamčenje državljanstva ugovorne stranke moliteljice.

II. PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA I OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Članak 2.

(1) Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti na svoje državno područje državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete ulaska ili boravka koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ukoliko je utvrđeno ili se pretpostavlja da je ta osoba ušla na državno područje te ugovorne stranke izravno nakon boravka ili prelaska preko državnog područja zamoljene ugovorne stranke.

(2) Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koji nezakonito boravi na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ako ima važeću dozvolu za boravak, važeću vizu ili neku drugu važeću ispravu za ulazak ili boravak izdanu od zamoljene ugovorne stranke.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka preuzet će bez formalnosti (u daljnjem tekstu: skraćeni postupak) državljanina treće države ili osobu bez državljanstva, ukoliko to zahtijeva ugovorna stanka moliteljica, najkasnije u roku od 72 sata nakon nezakonitog prelaska državne granice. Skraćeni postupak se upotrebljava samo u slučaju kada nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice navede podatke koji omogućuju utvrđivanje da je ta osoba nezakonito prešla zajedničku državnu granicu. Ako se odbije prihvat osobe u skraćenom postupku, prihvat se može zatražiti u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovog članka.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti za vraćanje osoba po skraćenom postupku, nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice usmeno ili telefonom najavljuje predaju osobe nadležnom tijelu zamoljene ugovorne stranke. O predaji i prihvatu sastavlja se zapisnik čiji je sadržaj definiran u Protokolu o provedbi ovog Sporazuma.

Članak 3.

Obveza prihvata prema članku 2. ne postoji u slučaju:

a) državljana trećih država koje imaju zajedničku državnu granicu s ugovornom strankom moliteljicom;

b) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje su u vrijeme ulaska imale važeću ulaznu vizu ili dozvolu boravka izdanu od ugovorne stranke moliteljice ili su nakon ulaska dobile dozvolu boravka u toj državi;

c) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje na dan primitka zahtjeva za prihvat duže od 12 mjeseci borave na državnom području ugovorne stranke moliteljice, osim u slučaju da posjeduju važeću dozvolu boravka izdanu od zamoljene ugovorne stranke;

d) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva kojima je ugovorna stranka moliteljica pravomoćnom odlukom priznala status izbjeglice na temelju odredbi Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, usvojene u Ženevi dana 28. srpnja 1951. dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, usvojenim u New Yorku dana 31. siječnja 1967. ili status osobe bez državljanstva na temelju Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, usvojene u New Yorku dana 28. rujna 1954.;

e) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva za koje je ugovorna stranka moliteljica započela postupak priznavanja statusa izbjeglice, do donošenja konačne odluke;

f) državljana treće države ili osoba bez državljanstva koji su napustili državno područje zamoljene ugovorne stranke i ušli na državno područje ugovorne stranke moliteljice s državnog područja treće države u koju ugovorna stranka moliteljica može vratiti te osobe prema međunarodnom ugovoru o predaji i prihvatu.

Članak 4.

Ugovorna stranka moliteljica pristaje prihvatiti natrag na svoje državno područje, one državljane trećih država ili osobe bez državljanstva za koje se odgovarajućom provjerom, provedenom od strane zamoljene ugovorne stranke, utvrdi da u vrijeme odlaska s državnog područja ugovorne stranke moliteljice nisu ispunjavali uvjete iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovog Sporazuma.

III. TRANZIT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA

Članak 5.

(1) Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, odobriti tranzit preko svog državnog područja državljana trećih država koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka na državnom području ugovorne stranke moliteljice, pod uvjetom da je ugovorna stranka moliteljica osigurala prihvat u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita. U takvim slučajevima zamoljena ugovorna stranka neće zahtijevati tranzitnu vizu ili ispunjavanje drugih uvjeta za tranzit.

(2) Sadržaj zahtjeva, podaci o tranzitu i nadležna tijela za slanje i razmatranje zahtjeva određuju se u Protokolu.

(3) Ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za čitavo putovanje osobe u odredišnu državu te tu osobu ponovno prihvaća ukoliko je odbijen prihvat u odredišnoj državi ili drugoj tranzitnoj državi ili se putovanje iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti.

(4) Ugovorna stranka moliteljica obavještava drugu ugovornu stranku o tome da li je osobi u tranzitu potrebna pratnja. Zamoljena ugovorna stranka može odlučiti da:

a) obavi tranzit te osobe preko svog državnog područja, uz naknadu troškova;

b) tranzit obavi u suradnji s ugovornom strankom moliteljicom;

c) ovlasti ugovornu stranku moliteljicu da obavi tranzit preko njezinog državnog područja.

(5) U slučajevima iz točaka b) ili c) prethodnog stavka ovog članka, pratnja ugovorne stranke moliteljice u nadležnosti je ovlaštenih tijela zamoljene ugovorne stranke.

(6) Ako se tranzit obavlja s pratnjom, službene osobe ugovorne stranke moliteljice koje sudjeluju u pratnji svoj zadatak izvršavaju nenaoružane i u pravilu u civilu, dok će se o ostalim sredstvima prisile odlučiti u odobrenju za tranzit.

(7) Službene osobe ugovorne stranke moliteljice kod sebe moraju imati odobrenje za tranzit.

Članak 6.

(1) Pratnja je odgovorna za nadzor nad osobom i njezin ukrcaj u zrakoplov, uz pomoć i pod nadležnošću zamoljene ugovorne stranke.

(2) Zamoljena ugovorna stranka može, prema potrebi, nakon savjetovanja s pratnjom, preuzeti odgovornost za nadzor nad osobom i njezin ukrcaj u zrakoplov.

(3) Ugovorna stranka moliteljica mora izvesti sve potrebne mjere kako bi se osigurao što brži tranzit osobe u zračnoj luci zamoljene ugovorne stranke.

Članak 7.

Ako se tranzit obavlja bez pratnje, nadzor i ukrcaj osobe u zrakoplov obavljaju službene osobe zamoljene ugovorne stranke.

Članak 8.

Ako osoba tijekom tranzita odbije ukrcaj ili se ne može ukrcati, ugovorna stranka moliteljica:

a) bez odgađanja će ponovno prihvatiti tu osobu, ukoliko ta osoba nema pratnju, ili

b) zamolit će zamoljenu ugovornu stranku da osobu u postupku tranzita pokuša ponovno ukrcati u zrakoplov te da u tom vremenu osigura nadzor nad tom osobom. Odbijanje ukrcaja u zrakoplov u državi tranzita ima iste pravne posljedice kao što ih određuje zakonodavstvo ugovorne stranke moliteljice, ukoliko bi do takvog odbijanja došlo na njezinom državnom području. Ukoliko zamoljena ugovorna stranka ne uspije osobu ukrcati u zrakoplov, ugovorna stranka moliteljica će je bez odgađanja ponovno prihvatiti.

Članak 9.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će se međusobno obavijestiti o činjenicama važnim za tranzit.

Članak 10.

(1) Zamoljena ugovorna stranka službenim osobama u pratnji ugovorne stranke moliteljice prilikom obavljanja njihovog zadatka u okviru ovog Sporazuma osigurava istu zaštitu i pomoć kao što bi je osigurala svojim službenim osobama.

(2) Službene osobe u pratnji koje djeluju na državnom području druge ugovorne stranke smatraju se tijekom tranzita službenim osobama te ugovorne stranke, te moraju postupati u skladu s unutarnjim pravom ugovorne stranke na čijem državnom području djeluju.

Članak 11.

(1) Ako službena osoba ugovorne stranke moliteljice koja obavlja tranzit na državnom području druge ugovorne stranke pretrpi štetu prilikom obavljanja ili za vrijeme zadatka, ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za štetu bez traženja naknade od zamoljene ugovorne stranke.

(2) Kada službene osobe ugovorne stranke obavljaju tranzit sukladno ovom Sporazumu na državnom području druge ugovorne stranke, ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za svu štetu koju te osobe prouzroče svojim radnjama, u skladu s unutarnjim pravom ugovorne stranke na čijem državnom području djeluju.

(3) Ako oštećenik zatraži naknadu od zamoljene ugovorne stranke u skladu sa stavkom 2. ovog članka, zamoljena ugovorna stranka odgovorna je za takvu štetu pod uvjetima koji bi vrijedili za štetu kad bi je počinile njezine službene osobe. Ugovorna stranka čije službene osobe prouzroče štetu bilo kojoj osobi na državnom području druge ugovorne stranke, u cijelosti nadoknađuje iznos koji je druga ugovorna stranka isplatila oštećeniku ili drugim osobama koje na to imaju pravo u njegovo ime.

(4) Bez utjecaja na ostvarivanje svojih prava od trećih osoba i s iznimkom stavka 3. ovog članka, svaka se ugovorna stranka u slučajevima iz stavka 2. ovog članka odriče zahtjeva za naknadu štete koju je pretrpjela od druge ugovorne stranke.

Članak 12.

Tranzit može biti odbijen:

a) ako osobi u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita prijeti mučenje, nečovječno ili ponižavajuće postupanje, kažnjavanje, smrtna kazna ili progon zbog rase, vjeroispovijesti, narodnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja;

b) ako osobi u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita prijeti pokretanje kaznenog postupka ili izvršenje kaznenih sankcija, osim zbog nezakonitog prelaska državne granice;

c) ako je osobi izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera protjerivanja s državnog područja zamoljene ugovorne stranke.

IV. ROKOVI

Članak 13.

(1) Zamoljena ugovorna stranka obvezna je odgovoriti na zahtjev za prihvat pisano, bez odgode, a u svakom slučaju u roku od najviše petnaest dana od dana primitka zahtjeva. Svako odbijanje prihvata mora se pisano obrazložiti.

(2) Zamoljena ugovorna stranka prihvatit će osobu čiji je prihvat potvrdila bez odgode ili najkasnije u roku od jednog mjeseca od dana potvrde prihvata.

(3) Zamoljena ugovorna stranka mora odmah preuzeti osobe koje se vraćaju prema skraćenom postupku, a najkasnije u roku od 24 sata od primitka najave.

(4) Rok iz stavka 2. ovog članka može se produljiti za onoliko vremena koliko je potrebno za uklanjanje pravnih ili praktičnih zapreka.

(5) Zamoljena ugovorna stranka od koje se zahtijeva tranzit prema članku 5. stavak 1. na zahtjev za tranzit odgovorit će u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 14.

Nadležno tijelo zamoljene ugovorne stranke dostavit će nadležnom tijelu ugovorne stranke moliteljice pisanu suglasnost o prihvatu osobe, koja sadrži podatke o identitetu osobe te o mjestu i vremenu prihvata.

V. TROŠKOVI

Članak 15.

U slučaju predaje i prihvata ugovorna stranka moliteljica snosi sve troškove do državne granice zamoljene ugovorne stranke, a u slučaju tranzita do odredišne države.

VI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 16.

(1) Ako se prilikom provedbe ovog Sporazuma priopćuju osobni podaci, potrebno ih je prikupiti, obraditi i zaštititi u skladu s unutarnjim i međunarodnim pravom. Posebno se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

a) ugovorna stranka koja primi podatke može ih upotrijebiti samo u svrhu koja je određena ovim Sporazumom i pod uvjetima koje odredi ugovorna stranka koja podatke priopćuje;

b) osobni podaci smiju se priopćiti samo nadležnim tijelima koja su odgovorna za provedbu ovog Sporazuma i koja ih jedina smiju koristiti, na način koji neovlaštenim osobama onemogućuje pristup do njih. Ugovorna stranka koja priopćuje podatke mora dati pisanu suglasnost prije nego se podaci smiju priopćiti drugim tijelima;

c) ugovorna stranka koja priopćuje podatke jamči da su isti točni, potrebni i ne izlaze iz okvira svrhe radi koje su priopćeni. Ako podaci nisu točni ili su nezakonito priopćeni, o tome će se odmah obavijestiti ugovorna stranka koja je podatke primila kako bi se podaci ispravili ili uništili;

d) svaka se osoba na njezin zahtjev obavještava o priopćavanju podataka koji se na nju odnose te o njihovoj svrsi;

e) priopćeni osobni podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno za svrhu radi koje su priopćeni. Svaka ugovorna stranka zadužit će neovisno tijelo za nadzor nad obradom i uporabom pohranjenih podataka;

f) svaka ugovorna stranka mora priopćene osobne podatke zaštititi od neovlaštenog pristupa, izmjene ili otkrivanja.

(2) Osobni podaci koji se priopćuju u vezi s predajom, prihvatom i tranzitom osoba smiju se odnositi samo na:

a) podatke o osobi koja se treba predati te, kada je potrebno, o članovima njezine obitelji (prezime, djevojačko prezime, ime, ranije ime, nadimak i slično, datum i mjesto rođenja, spol, sadašnje i prijašnja državljanstva);

b) putovnicu, osobnu iskaznicu ili bilo koju drugu osobnu ili putnu ispravu;

c) ostale podatke koji su potrebni za identifikaciju osobe koja će biti predana (npr. otisci prstiju);

d) plan putovanja i mjesta stajanja;

e) dozvole za boravak ili vize.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na obveze ugovornih stranaka koje se odnose na predaju ili prihvat osoba, a proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora.

(2) Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na primjenu odredbi Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, usvojene u Ženevi dana 28. srpnja 1951., dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, usvojenim u New Yorku dana 31. siječnja 1967., Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, usvojene u New Yorku dana 28. rujna 1954. te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvojene u Rimu dana 4. studenoga 1950.

(3) Odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju se u slučajevima pravne pomoći u vezi s predajom osoba u kaznenim predmetima.

Članak 18.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovog Sporazuma su:

u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo policije

u Republici Sloveniji: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Slovenije, Policija.

(2) Ministarstva unutarnjih poslova ugovornih stranaka potpisat će Protokol o provedbi ovog Sporazuma.

(3) Protokolom iz stavka 2. ovog članka odredit će se:

a) nadležna tijela za slanje i razmatranje zahtjeva za predaju, prihvat ili tranzit te način međusobne komunikacije;

b) isprave na temelju kojih se utvrđuje ili pretpostavlja državljanstvo;

c) isprave i informacije kojima se utvrđuje ili pretpostavlja boravak državljana trećih država ili putovanje kroz državno područje ugovorne stranke;

d) sadržaj zahtjeva za predaju, prihvat ili tranzit;

e) načini dokazivanja nezakonitog prelaska državne granice;

f) granični prijelazi za predaju i prihvat osoba;

g) način naknade troškova predaje, prihvata ili tranzita.

(4) Nadležna tijela iz stavka 1. ovog članka obavješćivat će se o svim okolnostima koje utječu na provedbu ovog Sporazuma.

Članak 19.

(1) Ugovorne stranke međusobno će se pomagati prilikom primjene i tumačenja ovog Sporazuma.

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. prethodnog članka mogu predložiti sastanke stručnjaka obiju ugovornih stranaka radi rješavanja mogućih poteškoća u primjeni ovog Sporazuma.

(3) Nadležna tijela redovito će se obavještavati o uvjetima za ulazak i boravak stranaca.

(4) Ugovorne stranke će se odmah, diplomatskim putem obavijestiti o promjenama koje se odnose na tijela nadležna za primjenu ovog Sporazuma i njihovim adresama. Eventualni sporovi rješavat će se diplomatskim putem.

Članak 20.

(1) Svaka ugovorna stranka može odmah, djelomice ili u cijelosti, suspendirati primjenu ovog Sporazuma, osim u slučajevima iz članka 1., pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, zbog važnih razloga, a posebno zbog zaštite pravnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja. Ugovorne stranke će se odmah diplomatskim putem službeno obavijestiti o prestanku svake takve mjere.

(2) Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

(3) Sporazum stupa na snagu prvog dana sljedećeg mjeseca nakon primitka posljednje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke diplomatskim putem izvješćuju da su ispunjeni svi unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

(4) Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaju važiti Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici i Protokol o provođenju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici, potpisani 4. srpnja 1993. u Zagrebu.

(5) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću, diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci. Otkaz proizvodi učinak tridesetog dana od dana primitka takve obavijesti.

Sastavljeno na Brijunima dana 10. lipnja 2005. u dva izvornika, na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

Za VladuRepublike Slovenije

Dragutin Mate, v. r.ministar unutarnjih poslova Za VladuRepublike Hrvatske

Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.ministar unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30.L303616 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/06-01/05

Zagreb, 18. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !