Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 28.2.2007 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem

HRVATSKI SABOR

24

Na temelju članak 88.L326875 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O SURADNJI U SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE, SUSTAVA NJEGOVE ISPORUKE I MATERIJALA VEZANIH UZ TO MORSKIM PUTEM

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/09

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 7. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O SURADNJI U SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE, SUSTAVA NJEGOVE ISPORUKE I MATERIJALA VEZANIH UZ TO MORSKIM PUTEM

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem, potpisan u Washingtonu 1. lipnja 2005. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O SURADNJI U SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE, SUSTAVA NJEGOVE ISPORUKE I MATERIJALA VEZANIH UZ TO MORSKIM PUTEM

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu: »stranke«)

Duboko zabrinute glede širenja oružja za masovno uništenje (OMU), sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to, posebno morskim putem, kao i glede opasnosti da ono završi u rukama terorista;

Pozivajući se na izjavu Predsjednika Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 31. siječnja 1992. kako širenje bilo koje vrste OMU tvori prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti, te naglašava potrebu da ga države članice UN-a spriječe;

Pozivajući se također na Rezoluciju 1540 (2004.) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom se pozivaju sve države da, u skladu s nadležnostima svojih nacionalnih pravosudnih tijela i zakonodavstvom, te sukladno međunarodnom pravu, poduzmu zajedničke mjere za sprečavanje nedozvoljene trgovine nuklearnim, kemijskim ili biološkim oružjem, sustavima njihove isporuke i materijalima vezanim uz to;

Imajući na umu Konvenciju o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i uporabe kemijskog oružja, te o njegovu uništenju, potpisanu 13. siječnja 1993. u Parizu; Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, potpisan u Washingtonu, Londonu i Moskvi 1. srpnja 1968..; i Konvenciju o zabrani razvijanja, proizvodnje i gomilanja bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništenju, potpisanu u Washingtonu, Londonu i Moskvi 10. travnja 1972.;

Pozivajući se još na Međunarodni kodeks sigurnosti brodova i lučkih objekata, kojega je usvojila Međunarodna pomorska organizacija 12. prosinca 2002.;

Prihvaćajući opće mišljenje da širenje OMU te terorizam ozbiljno ugrožavaju međunarodni mir i sigurnost;

Uvjerene kako nedopuštena trgovina ovim predmetima od strane državnih i nedržavnih čimbenika povezanih s takvim širenjem mora biti zaustavljena;

Vođene Izjavom o načelima zabrane za Inicijativu za sprečavanje širenja OMU, te opreme, tehnologije i materijala vezanih uz to oružje;

Nadahnute nastojanjima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) za poboljšanjem

učinkovitosti Konvencije za suzbijanje nedopuštenih djela protiv sigurnosti morske plovidbe, sastavljene u Rimu 10. ožujka 1988.;

Potvrđujući važnost međunarodnog običajnog prava mora kako je sadržano u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.;

Svjesne Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa uspostavljenog od strane Republike Hrvatske u vodama Jadranskog mora izvan njenog teritorijalnog mora.

Opredijeljene za suradnju u svrhu sprečavanja protoka OMU, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem u ili iz državnih i nedržavnih čimbenika povezanih s takvim širenjem;

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

U ovom Sporazumu, ako iz konteksta ne proizlazi drukčije:

1. »Širenje OMU morskim putem« znači prijevoz OMU, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to brodom u ili iz državnih i nedržavnih čimbenika povezanih sa širenjem OMU;

2. »Oružje za masovno uništenje« (OMU) znači nuklearno, kemijsko, biološko i radiološko oružje.

3. »Materijali vezani uz to« znači materijali, oprema i tehnologija, bilo koje naravi i vrste, namijenjeni uporabi za razvoj, proizvodnju, korištenje i isporuku OMU i vezani uz nju.

4. »Državni ili nedržavni čimbenici povezani sa širenjem OMU« znači one države ili entitete koji bi trebali podlijegati zabrani jer sudjeluju ili se vjeruje da sudjeluju u: (1) nastojanjima razvitka ili nabavke OMU ili sustava njegove isporuke; ili (2) nedopuštenoj trgovini (prodaji, primanju ili nabavci) OMU, sustava njegove isporuke ili materijala vezanih uz to.

5. »Službenici snaga sigurnosti« znači:

a. za Republiku Hrvatsku, uniformirani i/ili na drugi način jasno prepoznatljivi pripadnici Hrvatske ratne mornarice (HRM), propisno ovlašteni od strane Vlade Republike Hrvatske, te prijavljeni nadležnom tijelu Sjedinjenih Američkih Država; i

b. za Sjedinjene Američke Države, uniformirani ili na drugi način jasno prepoznatljivi pripadnici Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država i Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država, koje mogu pratiti jasno prepoznatljivi službenici za provedbu zakona iz Ministarstva domovinske sigurnosti i/ili Ministarstva pravosuđa i/ili drugi, jasno prepoznatljivi službenici, propisno ovlašteni od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država te prijavljeni nadležnom tijelu Republike Hrvatske.

6. »Plovila snaga sigurnosti« znači ratni brodovi i ostala plovila stranaka ili, prema dogovoru stranaka, trećih država, na koja se mogu ukrcati službenici snaga sigurnosti jedne ili obiju stranaka, jasno označena i prepoznatljiva da su u državnoj službi za to ovlaštena, uključujući sva plovila i letjelice u koje se ukrcavaju službenici snaga sigurnosti ili plovila i letjelice u pratnji takvih plovila.

7. »Sumnjivo plovilo« znači plovilo korišteno u komercijalne ili privatne svrhe za koje postoji osnovana sumnja da se bavi širenjem OMU morskim putem.

8. »Nadležno tijelo« znači, za Republiku Hrvatsku, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice (uključujući bilo kojeg djelatnika imenovanog od strane zapovjednika za obnašanje takve dužnosti), a za Sjedinjene Američke Države, zapovjednik Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država (uključujući bilo kojeg službenika imenovanog od strane zapovjednika za obnašanje takve dužnosti).

Članak 2.

PREDMET I SVRHA SPORAZUMA

1. Predmet ovog Sporazuma je unapređenje suradnje između stranaka radi lakšeg sprečavanja prijevoza OMU, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to brodovima.

2. Stranke će izvršavati svoje obveze i odgovornosti po ovom Sporazumu na način sukladan načelima međunarodnog prava koja se odnose na suverenu jednakost i teritorijalnu cjelovitost država, te na nemiješanje u unutarnja pitanja drugih država.

3. Stranke će surađivati u najvećoj mogućoj mjeri, ovisno o raspoloživim sredstvima i sukladno svojim internim zakonima.

Članak 3.

PODRUČJE PRIMJENE SPORAZUMA

1. Ukoliko nije drukčije određeno Sporazumom, akcije suzbijanja širenja OMU morskim putem, sukladno ovom Sporazumu, provodit će se izvan teritorijalnog mora država isključivo nad sumnjivim plovilima koja se očituju da imaju državnu pripadnost jedne od stranaka, te nad sumnjivim plovilima bez državne pripadnosti i sumnjivim plovilima poistovjećenim s plovilima bez državne pripadnosti.

2. Ukoliko nije drukčije dogovoreno između nadležnih tijela od slučaja do slučaja, ovaj Sporazum se ne primjenjuje na putnička plovila i ro-ro putnička plovila stranaka, koja su uključena u međunarodna putovanja između luka na Jadranskom moru, ni na druga plovila pod hrvatskom zastavom koja plove u Zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu u Jadranskom moru.

Članak 4.

AKCIJE IZVAN TERITORIJALNOG MORA

1. Stranka koja osnovano sumnja da je plovilo koje očituje njenu državnu pripadnost, locirano izvan bilo kojeg teritorijalnog mora država, uključeno u širenje OMU na moru može zatražiti pomoć druge stranke u sprečavanju korištenja plovila u tu svrhu. Stranka od koje se zahtijeva pomoć pružit će istu u skladu s raspoloživim sredstvima.

2. Kad god službenici snaga sigurnosti jedne stranke (»stranka koja upućuje zahtjev«) presretnu sumnjivo plovilo koje se očituje da ima državnu pripadnost druge stranke (»stranka kojoj se upućuje zahtjev«) izvan teritorijalnog mora država, stranka koja upućuje zahtjev može putem nadležnog tijela od stranke kojoj se upućuje zahtjev tražiti:

a. potvrdu očitovanja o državnoj pripadnosti sumnjivog plovila; i

b. ako je to očitovanje potvrđeno:

i. odobriti službenicima snaga sigurnosti stranke koja upućuje zahtjev za pretraživanje sumnjivog plovila, tereta i osoba koje na njemu zateknu i ukrcaj na njega; i

ii. ako se pronađe dokaz o širenju OMU, ovlastiti službenike snaga sigurnosti stranke koja upućuje zahtjev da zadrže plovilo, teret i osobe na njemu dok ne dobiju upute putem nadležnog tijela stranke kojoj se upućuje zahtjev u svezi sa sudskom nadležnošću u skladu s člankom 5.#clanak5 ovog Sporazuma.

3. Sadržaj zahtjeva. Svaki zahtjev mora biti u pisanoj formi i sadržavati dovoljno pouzdane informacije koje će tvoriti osnovu za sumnju, zemljopisni položaj plovila, ime i fizički opis sumnjivog plovila i, ako je dostupno, registracijski broj/pozivni znak, IMO broj (identifikacijski broj broda), matičnu luku, polaznu i odredišnu luku, te ostale identifikacijske podatke. Međutim, u hitnim situacijama, zahtjev se može uputiti usmeno, ali će se odmah potvrditi u pisanom obliku. Vremenski okviri ustanovljeni u stavku 4. ovog članka počet će u trenutku primitka pisanog zahtjeva nadležnog tijela stranke kojoj se upućuje zahtjev. Stranka kojoj se upućuje zahtjev odmah će, u pisanom obliku, obavijestiti nadležno tijelo stranke koja upućuje zahtjev o primitku svih pisanih zahtjeva.

4. Odgovor na zahtjeve.

a. Ako je državna pripadnost utvrđena i stranka kojoj se upućuje zahtjev je zadovoljna osnovom za sumnjivost plovila, te su informacije koje je uputila stranka koja upućuje zahtjev dovoljno pouzdane, stranka kojoj se upućuje zahtjev može:

i. odlučiti da ukrcaj i pretraživanje samostalno provedu službenici njenih snaga sigurnosti;

ii. odobriti ukrcaj i pretraživanje službenicima snaga sigurnosti stranke koja upućuje zahtjev;

iii. odlučiti provesti ukrcaj i pretraživanje zajedno sa strankom koja upućuje zahtjev; ili

iv. uskratiti dozvolu za ukrcaj i pretraživanje.

b. Stranka kojoj se upućuje zahtjev dužna je odgovoriti putem svog nadležnog tijela na zahtjeve za utvrđivanje državne pripadnosti i odobrenje ukrcaja i pretraživanja u roku od četiri (4) sata nakon primitka takvih pisanih zahtjeva.

c. Svaka stranka, u skladu s ostalim odredbama ovog Sporazuma, može podvrgnuti svoje odobrenje uvjetima iz ovog stavka, uključujući i traženje dodatnih informacija od stranke koja upućuje zahtjev, i uvjetima vezanim uz širinu mjera koje treba poduzeti i odgovornost za iste. Informacije koje treba dostaviti kao odgovor na takav zahtjev razmjenjivat će se pravodobno između nadležnih tijela.

d. Ukoliko nije drukčije dopušteno međunarodnim pravom, stranka koja upućuje zahtjev neće se ukrcati na plovilo bez izričitog pisanog odobrenja nadležnog tijela stranke kojoj se upućuje zahtjev.

e. Pisana komunikacija između nadležnih tijela može se vršiti faxom ili elektroničkom poštom.

5. Pri odlučivanju o obavljanju ukrcaja, stranke će uzeti u obzir opasnosti i poteškoće vezane uz ukrcaj na brod i pretraživanje njegova tereta na moru i mjere zaštite iz članka 8.#clanak8 ovog Sporazuma, te će procijeniti da li bi bilo prikladnije izvršiti ukrcaj u sljedećoj luci pristanka ili negdje drugdje.

6. Pravo pregleda. Usprkos prethodnim stavcima ovog članka, službenici snaga sigurnosti jedne stranke (»prva stranka«) ovlašteni su ukrcati se na plovila koja očituju državnu pripadnost druge stranke a ne vijore zastavu druge stranke, ne ističu nikakve oznake registracije ili državne pripadnosti, te tvrde da nemaju nikakvu dokumentaciju na brodu, radi pronalaženja i pregledavanja dokumentacije plovila. Ako se pronađe dokumentacija ili drugi fizički dokaz o državnoj pripadnosti, primjenjuju se prethodni stavci ovog članka. Ako se ne pronađe nikakva dokumentacija ni fizički dokaz o državnoj pripadnosti, druga se stranka neće protiviti da prva stranka poistovjeti plovilo s brodom bez državne pripadnosti sukladno međunarodnom pravu.

7. Primjena sile. Ovlaštenje za ukrcaj, pretraživanje i zadržavanje uključuje i ovlaštenje za primjenu sile u skladu s člankom 9.#clanak9 ovog Sporazuma.

8. Oznaka ovlasti. Plovila službe sigurnosti jedne stranke koja djeluju s ovlaštenjem druge stranke u skladu s ovim člankom, tijekom takvih akcija dužna su, ako pripadaju Republici Hrvatskoj istaći i obilježje Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država, a ako pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, vijoriti i zastavu Republike Hrvatske.

9. Ovlaštenje za zadržavanje sumnjivih plovila. Ukoliko se pronađe dokaz o širenju OMU morskim putem, pripadnici službe sigurnosti prve stranke mogu zadržati plovilo, teret i osobe zatečene na njemu očekujući od druge stranke brze naputke o daljnjem djelovanju.

10. Ukrcaj na brod u skladu s međunarodnim pravom. Ovaj Sporazum ne ograničuje pravo ni jedne od stranaka na obavljanje ukrcaja na plovila ili drugih aktivnosti sukladnih međunarodnom pravu, bilo da se temelje, inter alia, na pravu na pregled brodskih isprava, na pružanje pomoći osobama, plovilima i imovini u nevolji ili opasnosti, na suglasnosti zapovjednika broda ili na odobrenju države čiju zastavu brod vijori ili obalne države.

11. Obavještavanje zapovjednika. Prije obavljanja ukrcaja, stranka kojoj se upućuje zahtjev može, u koordinaciji sa strankom koja upućuje zahtjev, proslijediti zapovjedniku sumnjivog plovila obavijest da je stranku koja upućuje zahtjev ovlastila za ukrcaj na plovilo.

Članak 5.

SUDSKA NADLEŽNOST NAD ZADRŽANIM PLOVILIMA

1. Sudska nadležnost stranaka. U svim slučajevima predviđenim člankom 4. vezanim uz plovila neke od stranaka lociranim izvan teritorijalnog mora država, ta će stranka imati sudsku nadležnost nad zadržanim plovilom, teretom i/ili osobama na njemu (uključujući i zapljenu, oduzimanje uhićenje i kazneno gonjenje). Stranka sa sudskom nadležnošću može se, u skladu sa svojim Ustavom i zakonima, odreći sudske nadležnosti te odobriti provedbu zakona druge stranke protiv tog plovila, tereta i/ili osoba na njemu.

2. Sudska nadležnost u vanjskom pojasu neke od stranaka. U slučajevima koji se pojave u vanjskom pojasu neke od stranaka, a ne radi se o tome da sumnjiva plovila bježe iz teritorijalnih voda te stranke ni o tome da se očituju da imaju državnu pripadnost te stranke, u kojima obje stranke imaju sudsku nadležnost gonjenja, stranka koja vrši ukrcaj i pretraživanje imat će pravo primjene sudske nadležnosti.

3. Upute. Naputci u svezi sa sudskom nadležnošću sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka dat će se putem nadležnih tijela bez odgode.

Članak 6.

RAZMJENA PODATAKA I OBAVIJEST O ISHODU DJELOVANJA SNAGA SIGURNOSTI

1. Razmjena operativnih podataka. Nadležna tijela obiju stranaka nastojat će razmjenjivati operativne podatke o otkrivanju i lokaciji sumnjivih plovila te održavati komunikaciju potrebnu za ispunjenje svrhe ovog Sporazuma.

2. Obavijest o ishodu. Stranka koja vrši ukrcaj i pretraživanje, sukladno ovom Sporazumu, bez odlaganja će, putem svojih nadležnih tijela, obavještavati drugu stranku o ishodu istoga.

3. Izvješća o stanju. Svaka će stranka, sukladno svojim zakonima, putem svojih nadležnih tijela pravodobno izvješćivati drugu stranku o statusu svih istraga, gonjenja i sudskih postupaka, te drugih radnji i postupaka proizišlih iz primjene ovog Sporazuma.

Članak 7.

PONAŠANJE SLUŽBENIKA SNAGA SIGURNOSTI

1. Usklađenost sa zakonima i praksom. Svaka će stranka osigurati da službenici njenih snaga sigurnosti, pri vršenju ukrcaja i pretraživanja na temelju ovog Sporazuma, postupaju u skladu sa svojim relevantnim nacionalnim zakonima i politikama kao i s međunarodnim pravom i prihvaćenom međunarodnom praksom.

2. Ekipe za ukrcaj i pretraživanje.

a. Ukrcaje i pretraživanja sukladno ovom Sporazumu obavljat će službenici snaga sigurnosti s plovila snaga sigurnosti a mogu im pomagati članovi posade tih plovila, uključujući i plovila trećih država, prema dogovoru stranaka.

b. Ekipe za ukrcaj i pretraživanje mogu djelovati sa plovila snaga sigurnosti stranaka i sa takvih plovila drugih država, u skladu s dogovorom između stranke koja vrši akciju i države koja osigurava plovilo, uz uvjet da o tome obavijesti drugu stranku.

c. Ekipe za ukrcaj i pretraživanje mogu nositi oružje.

Članak 8.

MJERE ZAŠTITE

1. Kada neka od stranaka poduzme mjere protiv nekog plovila u skladu s ovim Sporazumom, ona će:

a. posvetiti odgovarajuću pozornost potrebi da ne ugrozi sigurnost života na moru;

b. posvetiti odgovarajuću pozornost sigurnosti plovila i njegovog tereta;

c. ne prejudicirati poslovne niti pravne interese države čiju zastavu plovilo vijori;

d. osigurati, u okviru raspoloživih sredstava i koliko to dopuštaju okolnosti, da nijedna mjera poduzeta u svezi s plovilom ne šteti okolišu;

e. osigurati da se osobama na brodu omoguće zaštita, prava i jamstva predviđena međunarodnim pravom te zakonima i propisima zemlje koja vrši ukrcaj;

f. u najkraćem roku osigurati da se zapovjedniku plovila omogući, odnosno utvrditi je li mu se omogućio, kontakt s državom čiju zastavu plovilo vijori i, ukoliko to ne šteti osiguranju i sigurnosti akcije, kontakt sa vlasnikom ili upraviteljem plovila.

2. Poduzet će se razumne mjere kako bi se izbjeglo neopravdano zaustavljanje i zadržavanje plovila.

Članak 9.

PRIMJENA SILE

1. Pravila. Prilikom vršenja odobrenih akcija u skladu s ovim člankom, izbjegavat će se primjena sile osim ako je to nužno radi osiguranja sigurnosti pripadnika snaga sigurnosti i osoba na plovilu ili ako se pripadnike snaga sigurnosti ometa u vršenju odobrene akcije. Primjena sile u skladu s ovim člankom ne smije prekoračiti minimalni stupanj nužne i primjerene sile u danim okolnostima.

2. Samoobrana. Ništa u ovom Sporazumu neće utjecati na prirodno pravo na samoobranu pripadnika snaga sigurnosti ili drugih službenih osoba bilo koje od stranaka.

Članak 10.

RAZMJENA I POZNAVANJE ZAKONA I POLITIKE DRUGE STRANKE

1. Razmjena informacija. Radi lakše primjene ovoga Sporazuma, svaka stranka će osigurati drugoj stranci potpunu obaviještenost o svojim zakonima i politici, posebno onima koji se odnose na primjenu sile.

2. Upućenost. Svaka će stranka osigurati službenicima svojih snaga sigurnosti upućenost u zakone i politike koji se primjenjuju sukladno ovom Sporazumu.

Članak 11.

MJESTA USPOSTAVE KONTAKTA

1. Identificiranje. Svaka je stranka dužna obavijestiti drugu stranku i redovno je informirati o mjestima uspostave kontakta radi komunikacije, donošenja odluka i naputaka iz članaka 4 i 5, te obavijesti iz članaka 6#clanak6 i 16#clanak16 ovoga Sporazuma. Te su obavijesti nadležna tijela dužna ažurirati i međusobno razmjenjivati.

2. Raspoloživost. Stranke su dužne osigurati da je na mjestima uspostave kontakta moguće primiti, obraditi i odgovoriti na zahtjeve i izvješća u bilo koje vrijeme.

Članak 12.

RASPOLAGANJE ZAPLIJENJENOM IMOVINOM

1. Imovinom zaplijenjenom tijekom akcija izvršenih na plovilima koja su pod sudskom nadležnošću Republike Hrvatske u skladu s ovim Sporazumom, raspolagat će se sukladno hrvatskim zakonima.

2. Imovinom zaplijenjenom tijekom akcija izvršenih na plovilima koja su pod sudskom nadležnošću Sjedinjenih Američkih Država u skladu s ovim Sporazumom, raspolagat će se sukladno zakonima Sjedinjenih Američkih Država.

3. U mjeri u kojoj to dopuštaju njeni zakoni i pod uvjetima koje smatra prikladnim, stranka koja je zaplijenila imovinu može, u svakom slučaju, prenijeti zaplijenjenu imovinu ili prihod od njene prodaje na drugu stranku. Svaki će prijenos općenito odražavati doprinos druge stranke olakšavanju ili provedbi zapljene takve imovine ili prihoda.

Članak 13.

POTRAŽIVANJA

1. Ranjavanje ili gubitak života. Sva potraživanja za slučaj ranjavanja ili smrti službenika snaga sigurnosti neke od stranaka tijekom obavljanja akcija koje proizlaze iz ovog Sporazuma rješavat će se u skladu sa zakonima te stranke.

2. Ostala potraživanja. Bilo kakav drugi zahtjev za naknadu štete, oštećenja, ranjavanja, smrti ili gubitka za koje se tvrdi da su nastali uslijed akcija koje je izvršila neka od stranaka prema ovom Sporazumu, može se podnijeti stranci koja je obavila ukrcaj ili državi zastave broda, a rješavat će se u skladu s domaćim zakonodavstvom stranke u kojoj je zahtjev podnesen i na način sukladan međunarodnom pravu.

3. Savjetovanje. U slučaju bilo kakvog gubitka, ozljede ili smrti nastalih uslijed bilo kakve radnje službenika snaga sigurnosti jedne stranke koja nije u skladu s ovim Sporazumom, ili ako neka od stranaka poduzme bilo kakvu neodgovarajuću ili nerazumnu radnju u odnosu na isti, stranke će se, bez prejudiciranja drugih raspoloživih zakonskih prava, posavjetovati, na zahtjev bilo koje od njih, kako bi riješile problem te odlučile o bilo kakvim pitanjima vezanim uz naknadu ili plaćanje.

Članak 14.

SPOROVI I KONZULTACIJE

1. Sporovi. Sporove nastale tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma stranke će rješavati dogovorom.

2. Procjena primjene. Stranke su se suglasne po potrebi savjetovati kako bi procijenile primjenu ovog Sporazuma te razmotrile poboljšanje njegove učinkovitosti. Procjena će se obavljati barem jednom godišnje.

3. Rješavanje poteškoća. U slučaju poteškoće proizišle iz primjene ovog Sporazuma, svaka od stranaka može zatražiti, preko nadležnih tijela, savjetovanje s drugom strankom u svrhu rješavanja pitanja.

Članak 15.

UČINAK NA PRAVA, POVLASTICE I ZAKONSKE MOGUĆNOSTI

Ništa u ovom Sporazumu:

a. nema namjeru mijenjanja prava i povlastica koje pripadaju bilo kojem pojedincu u bilo kojem upravnom ili sudskom postupku.

b. neće prejudicirati položaj bilo koje od stranaka s obzirom na međunarodno pravo mora niti utjecati na teritorijalne ili morske granice bilo koje od stranaka ili sporove među strankama ili s trećim državama.

c. neće prejudicirati položaj nijedne od stranaka s obzirom na Zaštićeni ekološko ribolovni pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru.

Članak 16.

SURADNJA I POMOĆ

Nadležno tijelo jedne stranke može zatražiti, a nadležno tijelo druge stranke može odobriti, da službenici snaga sigurnosti pruže tehničku pomoć, kao što je specijalizirana pomoć pri vršenju pretraživanja sumnjivih plovila, u ukrcaju na sumnjiva plovila i njihovu pretraživanju na teritoriju ili u vodama stranke koja upućuje zahtjev.

Članak 17.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE

1. Stupanje na snagu. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem, kojom stranke izvješćuju jedna drugu o završetku unutarnjih postupaka svake od stranaka nužnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Prestanak. Svaka stranka može ovaj Sporazum otkazati pisanom obaviješću o otkazu drugoj stranci diplomatskim putem. Otkaz stupa na snagu šest mjeseci od dana primitka obavijesti.

3. Nastavak poduzetih radnji. Ovaj Sporazum će se primjenjivati i nakon prestanka na sve upravne ili sudske postupke vezane uz poduzete radnje dok je Sporazum bio na snazi.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani propisno ovlašteni predstavnici svojih Vlada, potpisuju ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u Washingtonu, dana 1. lipnja 2005., u dva izvornika, na hrvatskom i na engleskom jeziku, od kojih su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE:

Tomislav Vidošević, v. r.
pomoćnik ministrice vanjskih poslova i europskih integracija

ZA VLADU SJEDINJENIH
AMERIČKIH DRŽAVA:

Stephen G. Rademaker, v. r.
pomoćnik državne tajnice za kontrolu naoružanja

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske poslove, unutarnje poslove, poslove obrane i poslove mora.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-01/06-01/01

Zagreb, 2. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !