Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reorganizaciji dugova, između Republike Hrvatske, koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Oesterreichische Kontrollbank AG ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/96, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 19.5.2006 Objava o stupanju na snagu Sporazuma o reorganizaciji dugova između Republike Hrvatske i Öesterreichische Kontrollbank AG, Beč

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

62

Na temelju članka 26.L298347 i 30.L298348 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum o reorganizaciji dugova između Republike Hrvatske koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Öesterreichische Kontrollbank AG, Beč, koja zastupa Republiku Austriju u skladu sa Zakonom o unapređenju izvoza iz 1981. godine, potpisan u Zagrebu 9. travnja 1996. i u Beču 5. travnja 1996., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/1996., stupio na snagu 4. rujna 1996.

Klasa: 018-05/06-02/02

Urbroj: 521-02-03/04-06-04

Zagreb, 12. travnja 2006.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reorganizaciji dugova, između Republike Hrvatske, koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Oesterreichische Kontrollbank AG
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !