Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 18.2.2005 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

13

Na temelju članka 88.L124530 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE BUGARSKE U OKVIRU PRIBLIŽAVANJA I PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 20. siječnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-305/2
Zagreb, 26. siječnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE BUGARSKE U OKVIRU PRIBLIŽAVANJA I PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, potpisan u Zagrebu, 26. travnja 2004., u izvorniku na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Sporazum o suradnji IZMEĐU Republike hrvatske I Republike bugarske u okviru pribliŽavanja i pristupanja
Europskoj uniji

Republika Hrvatska i Republika Bugarska, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

POLAZEĆI OD strateškog opredjeljenja ugovornih stranaka za ostvarenjem punopravnog članstva u Europskoj uniji,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sklopljenog između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih članica, potpisanog u Luxemburgu 29. listopada 2001. godine, isto kao i Europski sporazum o pridruživanju Europskim zajednicama i njihovim članicama, s jedne strane, i Republike Bugarske, s druge strane, potpisanog 8. ožujka 1993. godine,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost individualnog pristupa u procjenjivanju ispunjavanja Kopenhagenskih kriterija na putu prema članstvu u Europskoj uniji, kao i kasnijih relevantnih zaključaka i odluka Europskog vijeća,

SVJESNE važnosti dvostrane suradnje za postizanje ciljeva postavljenih u brojnim regionalnim inicijativama, kao i u Paktu o stabilnosti za jugoistočnu Europu, kao važnim komplementarnim elementima u procesu približavanja Europskoj uniji,

ODLUČNE nastaviti promicati prijateljske odnose i jačati postojeću suradnju na svim područjima od zajedničkog interesa, posebno u gospodarstvu, trgovini, pravosuđu i unutarnjim poslovima, kao i u kulturi, obrazovanju, znanosti i zaštiti okoliša,

ODLUČNE međusobno surađivati radi ubrzanja procesa institucionalne prilagodbe i lakšeg prenošenja zakonodavstva i drugih standarda Europske Unije u svoje pravne sustave,

ODLUČNE surađivati na postizanju trajnog mira, stabilnosti i gospodarskog razvoja u regiji, te svjesne važnosti doprinosa regionalnoj suradnji zemalja srednje i jugoistočne Europe,

U ŽELJI da doprinesu stvaranju i razvoju ujedinjene Europe koja će počivati na poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, uključujući prava pripadnika nacionalnih manjina, te načela demokracije i pravne države,

SVJESNI značaja političkih, demokratskih, gospodarskih, zakonodavnih i institucionalnih reformi za osiguranje stabilnosti, gospodarskog prosperiteta i postupnog uključivanja srednje i jugoistočne Europe u Europsku Uniju,

U ŽELJI da unaprijede međusobni politički dijalog o bilateralnim, regionalnim i drugim pitanjima od zajedničkog interesa, s posebnim naglaskom na suradnji koja vodi do pristupanja Europskoj uniji,

UZIMAJUĆI U OBZIR sve sklopljene bilateralne sporazume između ugovornih stranaka, kao i druge uspostavljene oblike konzultacija, dijaloga i suradnje,

POZIVAJUĆI SE na članak 14. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sklopljenog između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih članica, isto kao i na odredbe članka 72.(4) Europskog sporazuma sklopljenog između Republike Bugarske i Europskih zajednica i njihovih članica,

SUGLASILE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasne su jačati i promicati suradnju u procesu njihovog individualnog približavanja i pristupanja Europskoj uniji.

Članak 2.

Ugovorne stranke obvezuju se podržavati jedna drugu i promicati zajedničke interese u međunarodnim organizacijama u kojima jedna od njih nije član.

Članak 3.

Nastavno na Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske, ugovorne stranke će jačati politički dijalog kroz:

– redovite godišnje susrete ministara vanjskih poslova s ciljem rasprave o najvažnijim pitanjima međusobne suradnje, posebno o pitanjima u svezi s integracijom ugovornih stranaka u Europsku uniju,

– susrete predstavnika ministarstava vanjskih poslova na različitim razinama,

– susrete zajedničkih odbora sastavljenih od predstavnika dvaju ministarstava vanjskih poslova koji će nadgledati provedbu ovog Sporazuma i pripremati susrete ministara vanjskih poslova,

– susrete zajedničkih radnih skupina, osnovanih s ciljem razmatranja određenih pitanja.

Ugovorne stranke koristit će sve diplomatske mogućnosti, uključujući odgovarajuće kontakte u trećim zemljama, u UN-u, OESS-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim forumima.

Članak 4.

Politički dijalog može se također odvijati unutar regionalnog i multilateralnog okvira kao što su Srednjoeuropska inicijativa, Proces suradnje u Podunavlju, Proces suradnje u jugoistočnoj Europi, Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu i sl.

Članak 5.

Kroz politički dijalog raspravljat će se o sljedećim pitanjima:

– pitanjima od dvostranog interesa,

– pitanjima od zajedničkog regionalnog interesa,

– pitanjima od zajedničkog interesa u okviru proširenja Europske unije,

– pitanjima od značaja za mir i stabilnost u regiji,

– i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 6.

Ugovorne stranke će poticati redovitu suradnju parlamenata, naročito njihovih odbora za vanjsku politiku i europske integracije.

Članak 7.

Ugovorne stranke suglasne su jačati suradnju na svim područjima od zajedničkog interesa, naročito u gospodarstvu i trgovini (industrija, poljoprivreda, turizam, brodogradnja, promet, pomorstvo, poštanski promet, telekomunikacije, energetika, upravljanje vodenim resursima, razvoj malog i srednjeg poduzetništva); ostvarenje glavnih infrastrukturnih projekata u Jugoistočnoj Europi, protoku rada i kapitala, pravu poslovnog nastana, zaštiti okoliša, pružanju usluga, usklađivanju domaćeg zakonodavstva s acquis communitaire-om, kao i na području pravosuđa (jačanje pravne države) i unutarnjih poslova (suradnja u borbi protiv zlouporabe droga, terorizma, krijumčarenja i organiziranog kriminala; suradnja na polju azila, migracija i readmisije).

U svezi stavka 1., ugovorne stranke će se konzultirati i razmjenjivati između nadležnih ministarstava:

– informacije o zakonodavstvu i praksi;

– praktična iskustva;

– stručnjake;

– tehničku i administrativnu pomoć;

– druge korisne oblike suradnje.

Po potrebi, nadležna ministarstva će ustanoviti uže suradnje.

Članak 8.

Ugovorne stranke će jačati stručni dijalog u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji kroz:

– redovite godišnje susrete ministara europskih integracija s ciljem rasprave o najvažnijim pitanjima međusobne suradnje, posebno o pitanjima u vezi s integracijom ugovornih stranaka u Europsku uniju;

– susrete predstavnika tijela državne uprave dviju država na različitim razinama.

Članak 9.

Ugovorne stranke će jačati suradnju svojih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, s ciljem smanjivanja lokalnih i regionalnih razlika u stupnju razvijenosti.

Ova suradnja će se zasnivati na načelu supsidijarnosti i praksi međuregionalne suradnje u Europi, s naglaskom na gospodarskom razvoju i poboljšanju poslovne suradnje, inovaciji i prijenosu tehnologije; modernizaciji upravljanja granicama (border management), razvoju infrastrukture, zaštiti okoliša; kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj razmjeni.

Članak 10.

Ugovorne stranke će, sukladno članku 11. i 14. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sklopljenog između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica i članku 72.(4) Europskog sporazuma o pridruživanju Europskim zajednicama i njihovih članica, s jedne strane, i Republike Bugarske, s druge strane, izvješćivati Europsku uniju o svojoj suradnji.

Članak 11.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum tako da o tome izvijesti drugu ugovornu stranku, diplomatskim putem, najmanje 6 mjeseci unaprijed.

Članak 12.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan primitka druge obavijesti diplomatskim putem kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju o ispunjenju uvjeta za njegovo stupanje na snagu, predviđenih unutarnjim zakonodavstvom.

Članak 13.

Ovaj Sporazum je usklađen s pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora koji su na snazi između ugovornih stranaka i ne utječe na njihovu primjenu.

Sastavljeno u Zagrebu, 26. travnja 2004., u dva izvornika, na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja oko tumačenja, mjerodavan je engleski tekst.

Za Republiku HRVATSKU Za Republiku BUGARSKU

mr. Kolinda Grabar Kitarović, v. r. Meglena Kuneva, v. r.

ministrica europskih integracija ministrica za europske poslove

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30.L124528 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/05-01/01

Zagreb, 20. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !