Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 18.2.2005 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

12

Na temelju članka 88.L124527 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE U OKVIRU PRIBLIŽAVANJA I PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 20. siječnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-304/2
Zagreb, 26. siječnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE U OKVIRU PRIBLIŽAVANJA I PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, potpisan u Skopju, 6. rujna 2004., u izvorniku na hrvatskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Sporazum o suradnji IzmeĐu Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru pribliŽavanja i pristupanja
Europskoj uniji

Republika Hrvatska i Republika Makedonija (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

OHRABRENE Zaključcima Predsjedništva Europskog vijeća iz Kölna 3.-4. lipnja 1999. i Europskog vijeća iz Santa Maria da Feria 19.-20. lipnja 2000. koji potvrđuju da su države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja potencijalni kandidati za članstvo u Europskoj uniji i koji im pružaju punu europsku perspektivu,

PRISJEĆAJUĆI SE Zagrebačkog sastanka na vrhu 24. studenog 2000., koji dodaje novu vrijednost odnosima između Europske unije i država uključenih u Proces stabilizacije i pridruživanja i naglašava važnost regionalne suradnje kroz sklapanje regionalnih konvencija u obliku dvostranih sporazuma,

POZDRAVLJAJUĆI Zaključke Predsjedništva Europskog vijeća iz Nice 7.-9. prosinca 2000., koji, nastavno na zaključke prethodnih vijeća, pružaju državama uključenim u Proces stabilizacije i pridruživanja jasnu perspektivu pristupanja Europskoj uniji,

OHRABRENE Zaključcima Predsjedništva Europskog vijeća u Solunu te Sastanka na vrhu između Europske unije i država Procesa stabilizacije i pridruživanja u lipnju 2003., koji potvrđuju europsku perspektivu država uključenih u Proces stabilizacije i pridruživanja i kojima se Europska unija obvezuje nastaviti podupirati približavanje država Procesa stabilizacije i pridruživanja kroz otvaranje pretpristupnih programa Zajednice kao i stvaranjem novih instrumenata Procesa stabilizacije i pridruživanja – Europskih partnerstava,

POLAZEĆI od strateškog cilja ugovornih stranaka za ostvarenjem punopravnog članstva u Europskoj uniji,

NAGLAŠAVAJUĆI značaj individualnog pristupa ugovornih stranaka Europskoj uniji pri vrednovanju njihovih postignuća u ispunjenju Kopenhagenskih kriterija, kao i kasnijih relevantnih odluka Europskog vijeća i Vijeća ministara,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Makedonije potpisan 9. travnja 2001., koji je stupio na snagu 1. travnja 2004., i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske potpisan 29. listopada 2001.,

POZDRAVLJAJUĆI odluku Europskog vijeća od 18. lipnja 2004. kojom se Republici Hrvatskoj daje status zemlje kandidata kao i odluku Vijeća ministara Europske unije od 17. svibnja 2004. kojom se od Europske komisije traži da izradi mišljenje o zahtjevu Republike Makedonije za članstvo,

POSEBNO SE PRISJEĆAJUĆI svoje obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da zajedno rade na postizanju trajnog mira, stabilnosti i gospodarskog razvoja regije, da aktivno promiču regionalnu suradnju i zaključe ovakav sporazum,

ODLUČNE promicati daljnji razvitak dobrih odnosa, kao i jačanje postojeće suradnje na područjima od zajedničkog interesa, a posebice u gospodarstvu, trgovini, pravosuđu i unutarnjim poslovima s ciljem ubrzavanja postupka institucionalnih prilagodbi kako bi se omogućilo usvajanje zakonodavstva i prakse Europske unije,

IMAJUĆI NA UMU svoju opredijeljenost za slobodnu trgovinu u suglasnosti s pravima i obvezama koje proizlaze iz njihovog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost trajne opredijeljenosti Europske unije da pridonese razvoju država regije kroz programe i instrumente financijske i tehničke pomoći,

SVJESNE značaja koji dvostrana suradnja ima u ostvarivanju ciljeva zacrtanih u Paktu o stabilnosti za jugoistočnu Europu kao komplementarnom procesu usmjerenom na olakšavanje pristupanja država regije Europskoj uniji,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost jačanja regionalne suradnje u energetskom sektoru kako je predviđeno Memorandumom o suglasnosti potpisanom u Ateni 8. prosinca 2003. i inicijativom za uspostavu Energetske zajednice u Jugoistočnoj Europi,

IMAJUĆI NA UMU važnost regionalne suradnje na području prometne infrastrukture kao i Memorandum o razumijevanju o razvoju osnovne regionalne prometne mreže Jugoistočne Europe između pet država Procesa stabilizacije i pridruživanja, potpisan u Luxembourgu 11. lipnja 2004.,

SVJESNE važnosti političkih, demokratskih, gospodarskih, zakonodavnih i institucionalnih reformi za osiguravanje stabilnosti, gospodarskog napretka i postupne integracije država jugoistočne Europe u Europsku uniju,

ŽELEĆI unaprijediti redoviti politički dijalog o dvostranim i višestranim pitanjima s posebnim naglaskom na suradnju s ciljem uključivanja u europske i euroatlantske strukture,

UZIMAJUĆI U OBZIR sve dvostrane sporazume zaključene između ugovornih stranaka,

Suglasile su se kako slijedi:

Poglavlje I.

PolitiČki dijalog

Članak 1.

Ugovorne stranke su suglasne intenzivirati redoviti politički dijalog kako bi promicale i jačale suradnju između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u procesu njihovog individualnog približavanja i pristupanja Europskoj uniji.

Članak 2.

Politički dijalog odvijat će se kroz redovite godišnje sastanke ministara vanjskih poslova.

Političkim dijalogom trebalo bi posebno promicati suradnju u sljedećim pitanjima:

– pitanjima od interesa ugovornih stranaka u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja,

– pitanjima od zajedničkog interesa u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji,

– pitanjima važnim za mir i stabilnost u regiji,

– pitanjima važnim za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala,

– drugim važnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Na zahtjev ugovornih stranaka, politički dijalog može se također odvijati i kroz sastanke predstavnika ministarstava vanjskih poslova.

Uz redoviti politički dijalog ugovorne stranke će promicati i redovitu suradnju između ministarstava vanjskih poslova.

Ugovorne stranke su otvorene za uspostavljanje političkog dijaloga s drugim državama u Procesu stabilizacije i pridruživanja kao i drugim državama u procesu približavanja i pristupanja Europskoj uniji.

Članak 3.

Ugovorne stranke će poticati redovitu suradnju između parlamenata, a posebice njihovih odbora za vanjsku politiku i europske integracije.

Poglavlje II.

Gospodarska i trgovinska suradnja

Članak 4.

Zona slobodne trgovine uspostavit će se kroz prijelazno razdoblje koje završava 31. prosinca 2004. godine; u skladu s Ugovorom o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije od 9. svibnja 1997. (u daljnjem tekstu: Ugovor o slobodnoj trgovini) i Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije od 11. lipnja 2002. Zona slobodne trgovine sukladna je odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. (GATT 1994) i Svjetske trgovinske organizacije.

Članak 5.

Ugovorne stranke će surađivati kako bi zajamčile usklađivanje sa svim mjerama predviđenim za usvajanje na području trgovine kao i postizanje usklađenosti carinskih sustava, utirući time put mjerama liberalizacije predviđenim Ugovorom o slobodnoj trgovini.

Suradnja će posebno uključivati:

– mogućnost povezivanja informacijskih sustava Republike Hrvatske i Republike Makedonije, kao i upotrebu Jedinstvene carinske deklaracije,

– razvoj i provedbu standardiziranog Sustava ranog upozoravanja s ciljem nadzora kretanja osjetljive robe (npr. duhan, alkohol, nafta i naftni derivati),

– unapređivanje i pojednostavljenje inspekcija i formalnosti vezanih za prijevoz roba,

– razmjenu časnika za vezu, na određeno vrijeme, prema uzajamno prihvaćenim uvjetima,

– izobrazbu carinskih djelatnika.

Bez utjecaja na daljnju suradnju predviđenu ovim Sporazumom, posebice članka 9.,10. i 11., uzajamna pomoć između upravnih tijela ugovornih stranaka nadležnih za carinska pitanja odvijat će se u skladu s odredbama 2. Protokola Ugovora o slobodnoj trgovini i Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini.

Članak 6.

Ugovorne stranke će razmatrati mogućnost jačanja gospodarske suradnje, te posebice nastojati unapređivati sljedeća područja od zajedničkog interesa:

– industriju, posebice brodogradnju, energetiku i farmaceutsku industriju,

– poljoprivredu i prehrambenu industriju, posebice proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića te duhansku industriju,

– poboljšanje i proširenje elektrovoda i plinovoda, kako to određuje Memorandum o suglasnosti o regionalnom energetskom tržištu; racionalno korištenje, odnosno štednju energije, upotrebu obnovljivih izvora energije, prijenos tehnologije i know-howa, ispitivanje utjecaja proizvodnje i potrošnje energije na okoliš i suradnju između poduzeća u energetskom sektoru, ponovnu uspostavu trgovine naftom i naftnim derivatima kako je utvrđeno Ugovorom o slobodnoj trgovini i Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini,

– suradnju na području turizma kako bi se povećala razmjena turista između dviju zemalja, razmjena informacija i know-howa, s posebnim naglaskom na istraživanje tržišta, proces privatizacije i upravljanje turističkim poduzećima.

Članak 7.

Ugovorne stranke će osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva, uključujući mjere za osiguranje i ostvarivanje tih prava, u skladu s međunarodnim standardima.

Za potrebe ovoga Sporazuma zaštita prava industrijskog i trgovačkog vlasništva podrazumijeva zaštitu autorskih i njima srodnih prava, uključujući zaštitu računalnih programa i baza podataka, trgovačkih i uslužnih znakova, zemljopisnih oznaka proizvoda, industrijskog dizajna, patenata, shema – topografija integriranih sklopova, kao i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja u skladu sa člankom 10a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva i Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije.

Poglavlje III.

Kretanje radnika i kapitala, pravo poslovnog nastana i pruŽanje usluga

Članak 8.

U vezi s kretanjem radnika i kapitala, pravom poslovnog nastana i pružanja usluga ugovorne stranke će jedna drugoj osigurati jednake ustupke, u skladu s posebnim sporazumima.

Kretanje radnika uredit će se dvostranim sporazumom, uzimajući u obzir mogućnosti zapošljavanja utvrđene situacijom na tržištu rada u svakoj ugovornoj stranci.

Radnici migranti koji su zakonito zaposleni na državnim područjima ugovornih stranaka neće se diskriminirati po bilo kojoj osnovi u odnosu na njihov radnopravni status, uvjete rada, plaću ili otkaz.

U svezi s pravima socijalnog osiguranja povezanima s osiguranjem od određenih rizika (zdravstveno osiguranje, mirovina, invalidsko osiguranje, osiguranje protiv nezaposlenosti), primjenjivat će se odredbe Ugovora o socijalnom osiguranju između ugovornih stranaka.

Za pregovore o posebnim sporazumima, odgovorna će biti državna tijela nadležna za pitanja o kojima je riječ.

Članak 9.

Ugovorne stranke će omogućiti slobodno kretanje kapitala i ostvarivanje prava poslovnog nastana, te će u tom smislu pružiti odgovarajuće poticaje i zaštitu. Tekuća plaćanja između ugovornih stranaka odvijat će se sukladno odredbama statuta Međunarodnoga monetarnog fonda, u konvertibilnim valutama prema uobičajenoj međunarodnoj bankarskoj praksi.

Članak 10.

Ugovorne stranke su suglasne poticati međusobnu suradnju na području trgovine uslugama u skladu s odgovarajućim odredbama Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) i Svjetske trgovinske organizacije.

Poglavlje IV.

UsklaĐivanje zakonodavstva s acquis communautaireom

Članak 11.

U okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji, ugovorne stranke ističu važnost usklađivanja postojećih i budućih zakona Republike Hrvatske i Republike Makedonije s aquis communautaireom, te će stoga surađivati putem:

– razmjene informacija o procesu usklađivanja zakonodavstva,

– razmjene informacija o unutarnjem zakonodavstvu i praksi,

– organizacije seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.

Poglavlje V.

Suradnja na podruČju pravosuĐa i unutarnjih poslova

Članak 12.

Ugovorne stranke su suglasne intenzivirati suradnju na području pravosuđa i unutarnjih poslova, a posebice na području politike azila, migracija, readmisije, trgovine ljudima, viznog režima, pranja novca, korupcije, krijumčarenja, protuzakonite trgovine drogom i oružjem te borbe protiv međunarodnog terorizma. U gore navedenoj suradnji ugovorne stranke će se savjetovati i razmjenjivati:

– informacije o zakonodavstvu, zakonodavnim reformama – praksi i promjenama u praksi,

– informacije o postojećim i novim trendovima,

– stručnjake na područjima od zajedničkog interesa,

– tehničku i administrativnu pomoć.

Radi promicanja suradnje na područjima navedenim u stavku 1., ugovorne stranke mogu osnivati zajedničke radne skupine.

Članak 13.

Ugovorne stranke su suglasne surađivati:

– u području azila, kako bi unaprijedile zakonske i administrativne standarde u skladu s međunarodnim obvezama, posebice Konvencijom o pravnom položaju izbjeglica iz 1951., njenom Protokolu o pravnom položaju izbjeglica iz 1967. te Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Suradnja će također uključivati periodičku razmjenu podataka o statistici tražitelja azila,

– na području upravljanja migracijama, kako bi nastavile s postupnim usklađivanjem svojeg zakonodavstva s aquis communautaireom. Ugovorne stranke će osobito dijeliti informacije o zakonodavnoj reformi i redovito razmjenjivati informacije o zakonitim migracijama kao i podatke koji se odnose na nezakonitu migraciju uključujući nezakonito zapošljavanje i tranzitnu migraciju,

– na području sprečavanja i kontrole nezakonite imigracije, ugovorne stranke nastavit će se pridržavati odredaba Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit.

Članak 14.

Ugovorne stranke su suglasne surađivati u sprečavanju uporabe njihovih financijskih sustava za pranje protupravno stečene dobiti, a posebice dobiti stečene bavljenjem organiziranim kriminalom.

Suradnja na ovom polju usredotočit će se na provedbu propisa i učinkovitog funkcioniranja odgovarajućih međunarodnih standarda i mehanizama za borbu protiv pranja novca.

Članak 15.

Ugovorne stranke će utvrditi okvir za suradnju usmjerenu prema sprečavanju i suzbijanju kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti, posebice organiziranog kriminala, kao što su:

– trgovina ljudima,

– protuzakonite gospodarske aktivnosti, te posebice korupcija i protuzakonite transakcije robom kao što je opasni otpad, radioaktivni materijal, te krivotvoreni i piratski proizvodi,

– protuzakonita trgovina drogom i psihotropnim tvarima,

– krijumčarenje,

– protuzakonita trgovina oružjem,

– terorizam,

– krivotvorenje dokumenata,

– krivotvorenje sredstava plaćanja i vrijednosnih papira.

Članak 16.

U okviru svojih ovlasti i nadležnosti, ugovorne stranke će surađivati na povećanju učinkovitosti politika i mjera za suzbijanje protuzakonite nabave i trgovine narkoticima, psihotropnim tvarima i prekursorima, te na smanjenju zlouporabe narkotika i drugih psihotropnih tvari.

Članak 17.

U cilju razvijanja upravnog i pravosudnog sustava, te jačanja vladavine prava i neovisnosti sudstva, ugovorne stranke će surađivati u izobrazbi pravnih stručnjaka.

Poglavlje VI.

Suradnja na drugim podruČjima

Članak 18.

Ugovorne stranke će jačati stručni dijalog u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji između tijela državne uprave nadležnih za europske integracije u skladu s Memorandumom o suradnji u procesu europskih integracija između Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske i Odjela za integracije Glavnog tajništva Vlade Republike Makedonije.

Ugovorne stranke će poticati suradnju i na drugim područjima od zajedničkog interesa.

Poglavlje VII.

Institucionalne, opĆe i zavrŠne odredbe

Članak 19.

Ovaj Sporazum uspostavlja institucionalne mehanizme kako slijedi:

– Sastanak ministara vanjskih poslova, u okviru političkog dijaloga koji obuhvaća i razvoj suradnje, pitanja povezana s približavanjem i pristupanjem ugovornih stranaka Europskoj uniji, kao i pitanja od značaja za Proces stabilizacije i pridruživanja,

– Zajednički odbor, sastavljen od predstavnika ministarstava vanjskih poslova ugovornih stranaka, koji na operativnoj razini raspravlja o provedbi ovog Sporazuma i priprema sastanke ministara vanjskih poslova, uz sudjelovanje predstavnika drugih ministarstava,

– Zajedničke radne skupine mogu se osnivati radi promicanja suradnje na određenim područjima.

Članak 20.

Ugovorne stranke će o jačanju svoje suradnje obavještavati i savjetovati se s Europskom unijom.

Europska komisija može biti pozvana da kao promatrač prisustvuje sastancima organiziranim prema ovom Sporazumu.

Članak 21.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum tako da o tome izvijesti drugu ugovornu stranku, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Članak 22.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka kasnije diplomatske note kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju o ispunjenju uvjeta predviđenih unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Članak 23.

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze iz ugovora koji su na snazi za ugovorne stranke.

Sastavljeno u Skopju, 6. rujna 2004., u dva izvornika; svaki na hrvatskom, makedonskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA ZA

REPUBLIKU HRVATSKU REPUBLIKU MAKEDONIJU

dr. Miomir Žužul, v. r. Ilinka Mitreva, v. r.

ministar vanjskih poslova ministrica vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30.L124525 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/05-01/02

Zagreb, 20. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !