Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Temeljnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 14.6.2006 Zakon o potvrđivanju Temeljnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje

HRVATSKI SABOR

73

Na temelju članka 88.L303615 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU TEMELJNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O USPOSTAVI TEHNIČKO-SAVJETODAVNE SURADNJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Temeljnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 24. svibnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU TEMELJNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O USPOSTAVI TEHNIČKO-SAVJETODAVNE SURADNJE

Članak 1.

Potvrđuje se Temeljni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje, potpisan u Zagrebu 7. veljače 2005., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Temeljnog sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

TEMELJNI SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O USPOSTAVI TEHNIČKO-SAVJETODAVNE SURADNJE

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Vlada«) i

Svjetska zdravstvena organizacija (u daljnjem tekstu: »Organizacija«),

Želeći provesti rezolucije i odluke Ujedinjenih naroda i Organizacije o tehničko-savjetodavnoj suradnji te postići zajedničku suglasnost glede njihove svrhe i opsega te odgovornosti koje će preuzeti i usluga koje će pružiti Vlada i Organizacija;

Izjavljujući da će se njihove zajedničke odgovornosti ispunjavati u duhu prijateljske suradnje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Uspostava tehničko-savjetodavne suradnje

1. Organizacija će uspostaviti tehničko-savjetodavnu suradnju s Vladom, podložno proračunskim ograničenjima i raspoloživosti proračunskih sredstava. Organizacija i Vlada surađivat će u dogovaranju zajedničkih planova djelovanja za provođenje tehničko-savjetodavne suradnje na temelju zahtjeva koje dobije od Vlade i uz odobrenje Organizacije, a u okviru zajedničkih planova i dogovorenih programa djelovanja za provođenje tehničko-savjetodavne suradnje.

2. Takva tehničko-savjetodavna suradnja uspostavit će se u skladu s odgovarajućim rezolucijama i odlukama Svjetske zdravstvene skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Organizacije.

3. Takva tehničko-savjetodavna suradnja može se sastojati od:

(a) stavljanja na raspolaganje usluga savjetnika u svrhu pružanja savjeta i suradnje s Vladom ili drugim strankama,

(b) organiziranja i vođenja seminara, programa obuke, projekata predstavljanja, stručnih radnih skupina i s tim povezanih aktivnosti na mjestima koje zajednički dogovore,

(c) davanja stipendija ili drugih aranžmana na temelju kojih će kandidati koje imenuje Vlada ili Organizacija studirati ili se obučavati izvan zemlje,

(d) pripremanja i provedbe pilot-projekata, testova, eksperimenata ili istraživanja na mjestima koja zajednički dogovore,

(e) provedbe bilo kojega drugog oblika tehničko-savjetodavne suradnje koje dogovore Organizacija i Vlada.

4. (a) Savjetnike će odabrati i imenovati Organizacija uz konzultacije s Vladom.

Za svoj rad ti će savjetnici biti odgovorni Organizaciji,

(b) u obavljanju svojih dužnosti, savjetnici će usko surađivati s Vladom i osobama ili tijelima koje ovlasti Vlada, te će se pridržavati uputa Vlade sukladno prirodi njihovih dužnosti i predviđenoj suradnji, te kako zajednički dogovore Organizacija i Vlada,

(c) savjetnici će tijekom svojega savjetodavnog rada, koliko je to moguće, savjetovati tehničko osoblje s kojim ih Vlada poveže u svezi sa svojim profesionalnim metodama, tehnikama i praksom te načelima na kojima se oni temelje.

5. Bilo kakva tehnička oprema ili potrepštine koje nabavi Organizacija ostat će u njezinom vlasništvu do eventualnog prijenosa prava u skladu sa strategijama koje utvrdi Organizacija i koje postoje na dan prijenosa.

6. Vlada je nadležna za rješavanje svih eventualnih potraživanja trećih stranaka protiv Organizacije i njezinih savjetnika, agenata i zaposlenika, te će Organizaciju, njezine savjetnike, agente i zaposlenike osloboditi od odgovornosti za štetu u slučaju bilo kakvih potraživanja ili obveza koje proizlaze iz djelovanja na temelju ovoga Sporazuma, osim kada Organizacija i Vlada utvrde da takva potraživanja ili odgovornosti proizlaze iz krajnjeg nemara ili svjesnoga lošeg ponašanja tih savjetnika, agenata ili zaposlenika.

Članak 2.

Sudjelovanje Vlade u tehničko-savjetodavnoj suradnji

1. Vlada će, sukladno svojim mogućnostima, pridonijeti učinkovitom razvoju tehničko-savjetodavne suradnje.

2. Vlada i Organizacija će se međusobno savjetovati o objavljivanju bilo kakvih nalaza ili izvješća savjetnika koji mogu biti korisni za druge države i za Organizaciju.

3. Vlada će aktivno surađivati s Organizacijom u prikupljanju i sastavljanju nalaza, podataka, statistika i drugih informacija te će u dogovoru s Organizacijom analizirati i procijeniti rezultate programa tehničko-savjetodavne suradnje.

Članak 3.

Administrativne i financijske obveze Organizacije

1. Organizacija će snositi, u cijelosti ili djelomice, prema zajedničkom dogovoru, troškove potrebne za tehničko-savjetodavnu suradnju koji će se plaćati izvan zemlje, kako slijedi:

(a) plaće i dnevnice (uključujući dnevne putne troškove) savjetnika,

(b) troškove prijevoza savjetnika tijekom putovanja do i od mjesta ulaska u zemlju,

(c) troškove bilo kojega drugog putovanja izvan zemlje,

(d) osiguranje savjetnika,

(e) kupovinu i prijevoz do i od mjesta ulaska u zemlju bilo kakve opreme ili potrepština Organizacije,

(f) bilo koje druge troškove izvan zemlje koje odobri Organizacija.

2. Organizacija će snositi one troškove koje ne snosi Vlada, sukladno članku 4.#clanak4 stavku 1. ovoga Sporazuma, u domaćoj valuti.

Članak 4.

Administrativne i financijske obveze Vlade

Prema zajedničkom dogovoru između Vlade i Organizacije, Vlada će za svaki projekt dogovoren u sklopu ovoga Sporazuma, sukladno svojim mogućnostima, snositi sljedeće troškove, plaćanjem ili opremanjem, tehničko-savjetodavne suradnje:

(a) lokalno tehničko i administrativno osoblje te prevoditelje,

(b) potreban prostor za ured i parkiralište,

(c) uredsku opremu i potrošni uredski materijal proizveden u zemlji,

(d) prijevoz osoblja, opreme i potrepština za službene potrebe unutar zemlje,

(e) osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite uključujući bolničku zdravstvenu zaštitu međunarodnim djelatnicima.

Članak 5.

Olakšice, povlastice i imuniteti

1. Organizacija može osnovati i držati ured u Republici Hrvatskoj, a u svrhu ostvarivanja tehničko-savjetodavne suradnje predviđene ovim Temeljnim sporazumom i na temelju njega sklopljenim zajedničkim programima i planovima suradnje.

2. Vlada će na Organizaciju, njezin Ured, osoblje, sredstva, imovinu i aktivu u Republici Hrvatskoj primjenjivati odgovarajuće odredbe Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova.

3. Osoblje organizacije i savjetnici koje Organizacija angažira kao članove osoblja zadužene za provedbu tehničko-savjetodavne suradnje prema ovom Temeljnom sporazumu smatrat će se službenicima u smislu navedene Konvencije i uživat će povlastice i imunitete kako je predviđeno odjeljcima 19. i 20. navedene Konvencije. Programski koordinator/predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj tretirat će se kako je predviđeno odjeljkom 21. navedene Konvencije.

4. Svjetska zdravstvena organizacija će periodički podnositi Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske popis s imenima, mjestom i datumom rođenja, državom podrijetla, fotografijama, nazivima funkcija i položaja osoba iz stavka 3. ovog članka.

Članak 6.

Stupanje na snagu, izmjene i prestanak

1. Ovaj Temeljni sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Temeljni sporazum može se izmijeniti i dopuniti u bilo koje vrijeme pisanim sporazumom između Vlade i Organizacije.

3. Svaka stranka može otkazati ovaj Temeljni sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci. U tom slučaju ovaj Temeljni sporazum prestaje šezdeset (60) dana od primitka te obavijesti.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG NIŽE POTPISANI, propisno ovlašteni predstavnici Vlade i Organizacije, potpisali su ovaj Temeljni sporazum, u Zagrebu 7. veljače 2005. godine u dva izvornika, svaki na engleskom jeziku.

Za VladuRepublike Hrvatske Za Svjetsku zdravstvenu organizaciju

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r. Marc Danzon, v. r.

ministar zdravstva i socijalne skrbi regionalni direktor

BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE WORLD HEALTH ORGANISATION FOR THE ESTABLISHMENT OF TECHNICAL ADVISORY COOPERATION RELATIONS

The Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as «the Government»); and

The World Health Organization (hereinafter referred to as «the Organization»),

Desiring to give effect to the resolutions and decisions of the United Nations and of the Organization relating to technical advisory cooperation, and to obtain mutual agreement concerning its purpose and scope as well as the responsibilities which shall be assumed and the services which shall be provided by the Government and the Organization;

Declaring that their mutual responsibilities shall be fulfilled in a spirit of friendly cooperation,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

Establishment of Technical Advisory Cooperation

1. The Organization shall establish technical advisory cooperation with the Government, subject to budgetary limitation or the availability of the necessary funds. The Organization and the Government shall cooperate in arranging, on the basis of the requests received from the Government and approved by the Organization, mutually agreeable plans of operation and programmes for the carrying out of the technical advisory cooperation.

2. Such technical advisory cooperation shall be established in accordance with the relevant resolutions and decisions of the World Health Assembly, the Executive Board and other organs of the Organization.

3. Such technical advisory cooperation may consist of:

(a) making available the services of advisers in order to render advice and cooperate with the government or with other parties;

(b) organizing and conducting seminars, training programmes, demonstration projects, expert working groups and related activities in such places as may be mutually agreed;

(c) awarding scholarships and fellowships or making other arrangements under which candidates nominated by the Government and approved by the Organization shall study or receive training outside the country;

(d) preparing and executing pilot projects, tests, experiments or research in such places as may be mutually agreed;

(e) carrying out any other form of technical advisory cooperation which may be agreed upon by the Organization and the Government.

4. (a) Advisers who are to render advice to and cooperate with the Government or with other parties shall be selected by the Organization in consultation with the Government. They shall be responsible to the Organization;

(b) in the performance of their duties, the advisers shall act in close consultation with the Government and with persons or bodies so authorized by the Government, and shall comply with instructions from the Government as may be appropriate to the nature of their duties and the cooperation in view as may be mutually agreed upon between the Organization and the Government;

(c) the advisers shall as far as possible, in the course of their advisory work, instruct any technical staff the Government may associate with them, in their professional methods, techniques and practices, and in the principles on which these are based.

5. Any technical equipment or supplies which may be furnished by the Organization shall remain its property unless and until such time as title may be transferred in accordance with the policies determined by the World Health Assembly and existing at the date of transfer.

6. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought by third parties against the Organization and its advisers, agents and employees and shall hold harmless the Organization and its advisers, agents and employees in case of any claims or liabilities resulting from operations under this agreement, except where it is agreed by the Government and the Organization that such claims or liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct of such advisers, agents or employees.

Article II

Participation of the Government in Technical Advisory Cooperation

1. The Government shall consistently with its possibilities ensure the effective development of the technical advisory cooperation.

2. The Government and the Organization shall consult together regarding the publication of any findings and reports of advisers that may prove of benefit to other countries and to the Organization.

3. The Government shall actively collaborate with the Organization in the furnishing and compilation of findings, data, statistics and such other information as will enable the Organization in collaboration with the Government to analyze and evaluate the results of the programmes of technical advisory cooperation.

Article III

Administrative and Financial Obligations of the Organization

1. The Organization shall defray, in full or in part, as may be mutually agreed upon, the costs necessary to the technical advisory cooperation which are payable outside the country, as follows:

(a) the salaries and subsistence (including duty travel per diem) of the advisers;

(b) the costs of transportation of the advisers during their travel to and from the point of entry into the country;

(c) the costs of any other travel outside the country;

(d) insurance of the advisers;

(e) purchase and transport to and from the point of entry into the country of any equipment or supplies provided by the Organization;

(f) any other expenses outside the country approved by the Organization.

2. The Organization shall defray such expenses in local currency as are not covered by the Government pursuant to Article IV, paragraph 1, of this Agreement.

Article IV

Administrative and Financial Obligations of the Government

In accordance to mutual agreement between the Government and the Organization, the Government shall, subject to the availability of the necessary funds, for each and every project agreed upon under this Agreement contribute to the costs of technical advisory cooperation, including by paying for, or directly furnishing, the following:

(a) local personnel services, technical and administrative including interpreter-translators;

(b) the necessary office space and parking;

(c) office equipment and supplies produced within the country;

(d) transportation of personnel, supplies and equipment for official purposes within the country;

(e) facilities for receiving medical care and hospitalisation by the international personnel.

Article V

Facilities, Privileges and Immunities

1. The Organization may establish and maintain an office in the Republic of Croatia with the purpose of carrying out the technical advisory cooperation foreseen by this Basic Agreement and the mutually agreed programs and plans of cooperation concluded on the basis of this Basic Agreement.

2. The Government shall apply to the Organization, its Office, staff, funds, properties and assets the appropriate provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.

3. The Staff of the Organization and the advisers engaged by the Organization as members of the staff assigned to carry out the technical advisory cooperation in accordance with this Basic Agreement, shall be deemed to be officials within the meaning of the above Convention and shall be afforded the privileges and immunities provided for under Sections 19 and 20 of the said Convention. The WHO Programme Coordinator/Representative appointed to the Government of Croatia shall be afforded the treatment also provided for under Section 21 of the said Convention.

4. WHO shall periodically provide the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia with the list of the names, place and date of birth, country of origin, photographs and title or rank of the officials referred to in paragraph 3 of this Article.

Article VI

Entry into force, Amendments and Termination

1. This Basic Agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

2. This Basic Agreement may be amended at any time by written agreement between the Government and the Organization.

3. Either party may denounce this Basic Agreement by written notification to the other party. In that case the Basic Agreement terminates sixty (60) days from the day of receipt of such notification.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED, dully authorised representatives of the Government and the Organization, have signed this Basic Agreement in Zagreb, on 7 February 2005 in two originals, each in the English language.

For the Governmentof the Republic of Croatia For the WorldHealth Organization

Andrija Hebrang, M.D. PhD, v. r. Marc Danzon, M.D., v. r.

Minister of Health and Social Welfare Regional Director

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Temeljni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/06-01/05

Zagreb, 18. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Temeljnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !