Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 27.4.1995. Zakon o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L113449 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 14. ožujka 1995. godine.

Broj : 95-577/ 1
Zagreb, 20. ožujka 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v.r.

ZAKON

o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu

Članak 1.

Potvrđuje se Temeljni ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu, potpisan u Zagrebu, 17. prosinca 1995. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu na hrvatskom jeziku glasi:

TEMELJNI UGOVOR O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I FONDA UJEDINJENIH NARODA ZA DJECU

PREAMBULA

Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) osnovan je od Opće Skupštine Ujedinjenih Naroda rezolucijom 57 (I) od li. prosinca 1946. kao organ Ujedinjenih Naroda, te je tom i narednim rezolucijama zadužen da pružanjem financijske pomoći, pošiljkama, obukom i savjetima zadovoljava hitne, dugoročne i trajne potrebe djece i da pruža usluge na području zdravlja majke i djeteta, ishrane, vodoopskrbe, osnovnog obrazovanja i podupiranja institucija za pomoć ženama u zemljama u razvoju, a s ciljem jačanja, gdje je to moguće, djelatnosti i programa vezanih za opstanak, razvitak i zaštitu djece u zemljama s kojima UNICEF suraduje;

Vlada Republike Hrvatske i UNICEF žele utvrditi uvjete pod kojima će UNICEF, u okviru djelatnosti Ujedinjenih Naroda i svojega mandata, surađivati u programima u Republici Hrvatskoj;

Stoga Vlada i UNICEF, u duhu prijateljske suradnje, zaključuju ovaj Ugovor kako slijedi:

ČLANAK I.

Definicije

Za potrebe ovog Ugovora važit će slijedeće definicije: (a) rOdgovarajuće vlasti= znači središnji, lokalni i drugi nadležni organi vlasti po zakonima zemlje;

(b) "Konvencija" znači Konvencija o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih Naroda usvojena od Opće Skupštine Ujedinjenih Naroda 13. veljače 1946;

(c) "Strućnjaci u misiji" znači stručnjaci definirani odredbama članka VI i VII Konvencije;

(d) "Vlada" znači Vlada Republike Hrvatske;

(e) "Djelatnost putem pozdravnih ćestitki" znači organizacijsku jedinicu osnovanu unutar UNICEF-a sa svrhom razvijanja svijesti u javnosti, pribavljanja podrške i dodatnih financijskih sredstava za UNICEF uglavnom putem izrade i prodaje pozdravnih čestitki i drugih proizvoda.

(f) "Predstojnik ureda" znači službenik zadužen za ured UNICEF-a;

(g) "Zemlja" znači zemlja u kojoj je smješten ured UNICEF-a ili zemlja koja prima programsku pomoć od ureda UNICEF-a koji je smješten u nekoj drugoj zemlji;

(h) "Stranke" znači Vlada i UNICEF;

(i) "Osobe koje pružaju usluge za UNICEF" znači pojedini ugovaratelji, osim samih službenika, koji su angažirani od UNICEF-a radi pružanja usluga u svrhu provedbe programa suradnje;

(j) "Programi suradnje" znači programi zemlje u kojoj UNICEF suraduje, kako je predviđeno člankom III;

(k) "UNICEF" znači Fond Ujedinjenih Naroda za djecu;

(l) "Ured UNICEF-a" znači svaku organizacijsku jedinicu kroz koju UNICEF suraduje na programima; on može uključivati podružne urede osnovane u zemlji;

(m) "Službenici UNICEF-a" znači svi članovi osoblja UNICEF-a zaposleni na temelju Pravilnika o zapošljavanju i Pravila Ujedinjenih Naroda, s izuzetkom lokalno zaposlenih osoba plaćenih po satnici; kao što je predviđeno Rezolucijom 76 (I) Opće Skupštine od 7. prosinca 1946.

ČLANAK II.

Opseg Ugovora

1. Ovaj Ugovor obuhvaća opće uvjete pod kojima UNICEF suraduje u programima u zemlji.

2. Suradnja UNICEF-a u programima u zemlji bit će usklađena s odgovarajućim rezolucijama, odlukama, propisima i pravilima te politikom nadležnih organa Ujedinjenih Naroda, uključujući Izvršni Odbor UNICEF-a.

ČLANAK III.

Program suradnje i Osnovni plan djelatnosti

1. Programi suradnje dogovoreni između Vlade i UNICEF-a bit će sadržani u Osnovnom planu djelatnosti što se zaključuje između UNICEF-a i Vlade i, ovisno o pojedinačnom slučaju, ostalih sudjelujućih organizacija.

2. Osnovni plan djelatnosti odredit će pojedinosti programa suradnje, utvrđujući ciljeve budućih djelatnosti, akcije Vlade, UNICEF-a i sudjelujućih organizacija, te procjenu financijskih sredstava potrebnih za provedbu programa suradnje.

3. Vlada će dozvoliti UNICEF-ovim djelatnicima, stručnjacima u misiji i osobama koje pružaju usluge za UNICEF da nadgledaju sve faze i aspekte programa suradnje.

4. Vlada će voditi takvu statističku evidenciju o provedbi Osnovnog plana djelatnosti kakvu Stranke budu smatrale potrebnom, te će podnositi takve statističke podatke UNICEF-u, na njegov zahtjev.

5. Vlada će surađivati s UNICEF-om u pružanju sredstava potrebnih za odgovarajuće informiranje javnosti o programima suradnje koji se provode na temeiju ovog Ugovora.

ČLANAK IV.

Ured UNICEF-a

1. UNICEF može osnovati i držati svoj ured u zemlji, na način kako to Stranke budu smatrale potrebnim za provedbu programa suradnje.

2. UNICEF može, uz suglasnost Vlade, osnovati i držati regionalni/područni ured u zemlji radi pružanja programske pomoći drugim zemljama u dotičnoj regiji/području.

3. Ako UNICEF ne bude držao ured u zemlji, on može, uz suglasnost Vlade, pružati pomoć u programima suradnje dogovorenim između Vlade i UNICEF-a na temelju ovog Ugovora, preko UNICEF-ovog regionalnog/područnog ureda osnovanog u nekoj drugoj zemlji.

ČLANAK V.

Upućivanje službenika u ured UNICEFa

1. UNICEF može, kada to bude smatrao potrebnim, uputiti u svoj ured u zemlji službenike, stručnjake u misiji i osobe koje pružaju usluge za UNICEF radi pružanja pomoći programima suradnje u vezi s:

(a) Izradom, pregledom, nadgledanjem i ocjenjivanjem programa suradnje;

(b) Isporukom, preuzimanjem, raspodjelom ili uporabom materijala, opreme i drugih proizvoda koje osigurava UNICEF;

(c) Savjetovanjem Vlade u vezi s provedbom programa suradnje;

(d) Bilo koje druge stvari koja je u vezi s primjenom ovog Ugovora;

ČLANAK VI.

Doprinos Vlade

1. Vlada će u skladu s uzajamnim dogovorom i u mogućoj mjeri omogućiti UNICEF-u;

(a) odgovarajuće prostorije za UNICEF-ov ured, samostalan ili zajednićls) s organizacijama u sustaw Ujedinjenih Naroda;

(b) Naknada poštanskih i telekomunikacijskih troškova za, službene svrhe;

(c) Naknadu troškova lokalnih usluga, kao što su oprema; instalacije i održavanje uredskih prostorija;

(d) Prijevoz za službenike UNICEF-a, stručnjake u mislji i osobe koje pružaju usluge za UNICEF, u obnašanju njihovih službenih dužnosti u zemlji.

2. Vlada će također pomagati UNICEF-u;

(a) u nalaženju prikladnog smještaja i/ili prikladnom smještaju međunarodno angažiranih UNICEF-ovih službenika, stručnjaka u misiji i osoba koje pružaju usluge za UNICEF;

(b) u instaliranju i pružanju komunalnih usluga, kao što su voda, struja, kanalizacija, protupožarna zaštita i drugo, za UNICEF-ove uredske prostorije.

3. Ako UNICEF ne bude držao svoj ured u zemlji, Vlada se obvezuje dati doprinos glede troškova UNICEF-a za držanje UNICEF-ovog regionalnog/područnog ureda u drugoj zemlji preko kojeg UNICEF pruža pomoć u programima suradnje u zemlji i to do uzajamno dogovorenog iznosa, uzimajući pritom u obzir i eventualne doprinose u drugom vidu.

ČLANAK VII.

UNICEFove pošiljke, oprema i ostala pomoć

1. UNICEF-ov doprinos programima suradnje može se dati u obliku financijske i druge pomoći. Pošiljke, oprema i druga pomoć namijenjena za programe suradnje predviđene na temelju ovog Ugovora prenijet će se na Vladu po dolasku u zemlju, ukoliko ne bude drugačije predviđeno u Osnovnom planu djelatnosti.

2. UNICEF može staviti oznake na pošiljke, opremu i ostale materijale namijenjene programima suradnje kakve bude smatrao potrebnim radi identifikacije da su nabavljeni od strane UNICEF-a.

3. Vlada će izdati UNICEF-u sve potrebne dozvole za uvoz pošiljaka, opreme i drugih materijala predviđenih ovim Ugovorom. Ona će pokriti troškove vezane za carinjenje, preuzimanje, istovar, skladištenje, osiguranje, transport i raspodjelu tih pošiljaka, opreme i drugih materijala po njihovom dolasku u zemlju.

4. Vodeći računa o načelima međunarodnog konkurentskog nadmetanja, UNICEF će, u mogućim razmjerima, dati visoki prioritet lokalnoj nabavi pošiljaka, opreme i drugih materijala koji zadovoljavaju zahtjeve UNICEF-a glede kvalitete, cijene i rokova isporuke.

5. Vlada će uložiti maksimalne napore i poduzeti potrebne mjere da bi se osiguralo da se pošiljke, oprema i drugi materijali, kao i financijska i druga pomoć namijenjena za programe suradnje, koriste u skladu s ciljevima navedenim u Osnovnom planu djelatnosti i na pravedan i djelotvoran način bez diskriminacije glede spola, rase, vjere, nacionalnosti ili političkog uvjerenja. Nikakva se plaćanja neće tražiti ni od kojeg primatelja pošiljki, opreme i drugih materijala pribavljenih od UNICEF-a, ukoliko to drukčije ne bude predviđeno i isključivo u razmjeru u kojem to bude predviđeno u odgovarajućem Osnovnom planu djelatnosti.

6. Na pošiljke, opremu i druge materijale namijenjene za programe suradnje u skladu s Osnovnim planom djelatnosti neće se naplaćivati nikakvi direktni porezi, porez na, dodanu vrijednost, pristojbe, vozarine ili takse. Glede lokalno nabavljenih pošiljaka i opreme za programe suradnje, Vlada će u skladu s odjeljkom 8 Konvencije, omogućiti odgovarajućim administrativnim mjerama naknadu ili povrat bilo kakvih pristojbi ili poreza naplativih kao dio cijene.

7. Vlada će, na zahtjev UNICEF-a, vratiti UNICEF-u sva sredstva, pošiljke, opremu i druge materijale, koji nisu upotrebljeni u okviru programa suradnje.

8. Vlada će držati odgovarajuće raćune te evidenciju i dokumentaciju o novčanim sredstvima, pošiljkama, opremi i drugoj pomoći predviđenoj na temelju ovog Ugovora. Stranke će dogovoriti oblik i sadržaj tih računa, evidencije i dokumentacije. Ovlašteni službenici UNICEF-a imat će pristup tim računima, evidenciji i dokumentaciji koja se odnosi na raspodjelu pošiljaka, opreme i drugih materijala kao i na raspodjelu novčanih sredstava.

9. Vlada će što prije, ali svakako u roku od šezdeset (60) dana po završetku svake UNICEF-ove financijske godine, podnijeti UNICEF-u izvješće o dinamici izvršenja programa suradnje i ovjerene financijske izjave povjerene u skladu s postojećim Vladinim pravilima i propisima.

ČLANAK VIII.

Intelektualno vlasništvo

1. Stranke su suglasne surađivati i razmjenjivati informacije o svim otkrićima, izumima ili djelovima koja proizlaze iz programskih djelatnosti predviđenih na temelju ovog Ugovora, s ciljem njihove maksimalno djelotvorne uporabe i korištenja od Vlade i UNICEF-a u skladu s važećim zakonima.

2. Patentna, autorska i druga slična intelektualna prava vlasništva na otkrića, izume ili djela navedena u točki i. ovog članka koja proizlaze iz programa u kojima UNICEF suraduje, UNICEF može staviti na raspolaganje bez isplata tantijema drugim Vladama s kojima UNICEF surađuje, za njihovo korištenje u programima.

ČLANAK IX.

Primjenjivost Konvencije

1. Konvencija će se primjenjivati mutatis mutandis na UNICEF, njegov ured, imovinu, financijska i osnovna sredstva, kao i na njegove službenike i stručnjake u misiji u zemlji.

ČLANAK X.

Pravni status UNICEF ova ureda

1. UNICEF, njegova imovina, financijska i osnovna sredstva, ma gdje bila locirana i tko god njima raspolagao, uživat će imunitet od svakog oblika pravnog postupka, osim ako je u konkretnom slučaju izričito ukinut imunitet. Međutim, podrazumijeva se da se nikakvo odreknuće od imuniteta neće odnositi na bilo koju izvršnu mjeru.

2. (a) Prostorije UNICEF-ova ureda bit će nepovredive. UNICEF-ova imovina, ma gdje bila l.ocirana i tko god njome raspolagao, bit će zaštićena od pretrage, rekvizicije, konfiskacije, eksproprijacije i bilo kakva uplitanja izvršnih, upravnih, pravosudnih i zakonodavnih organa.

(b) Organi vlasti neće ulaziti u uredske prostorije radi obavljanja bilo kakvih službenih dužnosti, osim uz izričitu suglasnost predstojnika ureda i pod uvjetima dogovorenim s njim.

3. Vlasti će se savjesno brinuti za sigurnost i zaštitu UNICEF-ova ureda i osigurati da ured ne bude uznemiravan neovlaštenim ulaskom osoba ili grupa osoba izvana ili uznemiravan u neposrednom susjedstvu.

4. Arhivi UNICEF-a i općenito sva njegova dokumentacija, ma gdje bili locirani i tko god njima raspolagao, bit će nepovredivi.

ČLANAK XI.

Financijska i osnovna sredstva i ostala imovina UNICEF a

1. Oslobođen financijskih kontrola, propisa ili moratorija bilo koje vrste;

(a) UNICEF može posjedovati i koristiti novčana sredstva, zlato ili vrijednosne papire bilo koje vrste i posjedovati račune u bilo kojoj valuti te konvertirati svaku valutu koju posjeduje u svaku drugu valutu;

(b) UNICEF može prenositi svoja novčana sredstva, zlato ili valutu iz jedne zemlje u drugu ili unutar jedne zemlje drugim organizacijama ili agencijama iz sustava Ujedinjenih Naroda;

(c) UNICEF će za svoje financijske djelatnosti imati na raspolaganju najpovoljniji zakonski važeći valutni tečaj.

2. UNICEF, njegova sredstva, dohodak i ostala imovina bit će:

(a) izuzeti od svih direktnih poreza, poreza na dodatnu vrijednost, pristojbi, vozarina ili taksa; podrazumijeva se, međutim, da UNICEF neće tražiti izuzeće od pristojbi koje su u stvari naplate za komunalne usluge što ih pruža Vlada ili neko poduzeće pod vladinom kontrolom, i to po fiksnim cijenama i prema opsegu pruženih usluga koje se mogu konkretno navesti, opisati i kvantificirati;

(b) izuzeti od carinskih pristojbi, zabrana i ograničenja na uvoz i izvoz u vezi s proizvodima koje UNICEF uvozi odnosno izvozi za svoju službenu uporabu; podrazumijeva se, međutim, da se proizvodi uvezeni na temelju takva izuzeća neće prodavati u zemlji u koju su uvezeni, osim pod uvjetima dogovorenima s Vladom;

(c) izuzeti od carinskih pristojbi, zabrana i ograničenja na uvoz i izvoz UNICEF-ovih publikacija.

ČLANAK XII.

Pozdravne čestitke i drugi UNICEF-ovi proizvodi

Svi materijali koji uvozi ili izvozi UNICEF ili nacionalna tijela ovlaštena od UNICEF-a da djeluju u ime UNICEF-a, u vezi s utvrđenim ciljevima UNICEF-ove djelatnosti putem pozdravnih čestitki, bit će izuzeti od carinskih pristojbi, zabrana i ogranićenja, a prodaja takvih materijala u korist UNICEF-a bit će izuzeta od svih državnih i lokalnih poreza.

ČLANAK XIII.

SIužbenici UNICEF a

1. Službenici UNICEF-a:

(a) uživat će imunitet od pravnog postupka za riječi izgovorene ili napisane i u odnosu na sve njihove djelatnosti u službenom svojstvu. Takav će imunitet uživati i nakon što prestanu biti zaposleni u UNICEF-u;

(b) bit će izuzeti od poreza na plaće i naknade koje im isplaćuje UNICEF;

(c) uživat će imunitet u odnosu na nacionalnu vojnu obvezu;

(d) uživat će imunitet, zajedno sa svojim bračnim partnerima i članovima obitelji, u odnosu na imigracijska ograničenja i prijavu stranaca;

(e) dobit će iste privilegije glede promjene valute kao i službenici usporediva ranga i diplomatskim misijama;

(f) dobit će, zajedno sa svojim bračnim partnerima i članovima obitelji, ista repatrijacijska prava kao i diplomatski predstavnici u slučaju međunarodne krize;

(g) imat će pravo bescarinskog uvoza pokućstva, osobnih stvari i kućanskih naprava u vrijeme kad prvi put zauzmu radna mjesta u zemlji domaćina.

2. Predstojnik UNICEF-ova ureda i drugi viši službenici, što može biti dogovoreno između Vlade i UNICEF-a, uživat će iste privilegije i imunitete kao i članovi diplomatskih misija usporediva ranga. U tu svrhu ime predstojnika UNICEF-ova ureda može se uvrstiti u popis diplomata.

3. UNICEF-ovi službenici također će imati prava na slijedeće pogodnosti što se primjenjuju na članove diplomatskih misija usporediva ranga:

(a) bescarinski uvoz ograničenih količina izvjesnih proizvoda namijenjenih za osobnu potrošnju u skladu s postojećim vladinim propisima;

(b) uvoz motornog vozila bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost u skladu s postojećim vladinim propisima.

ČLANAK XIV.

Stručnjaci u misiji

1. Stručnjaci u misiji bit će pružene privilegije i imuniteti iz članka VI. točka 22. i 23. Konvencije.

2. Stručnjacima u misiji mogu biti pružene dodatne privilegije, imunitet i pogodnosti, što može biti dogovoreno između Stranaka.

ČLANAK XV.

Osobe koje pružaju usluge za UNICEF

1. Osobe koje pružaju usluge za UNICEF:

(a) uživat će imunitet od pravnog postupka za izrečene ili napisane riječi i za sve svoje djelatnosti u službenom svojstvu. Takav imunitet uživat će i nakon što prestanu biti zaposleni u UNICEF-u;

(b) dobit će, zajedno sa svojim bračnim partnerima i članovima obitelji, ista repatrijacijska prava kao i diplomatski predstavnici u slučaju međunarodne krize;

2. Da im se omogući obavljanje njihova rada neovisno i djelotvorno, osobama koje pružaju usluge za UNICEF mogu biti dodijeljene druge privilegije, imuniteti i pogodnosti, predviđene člankom XIII ovog Ugovora, što može biti dogovoreno između Stranaka.

ČLANAK XVI.

Prednosti pristupa

1. UNICEF-ovi službenici, stručnjaci u misiji i osobe koje pružaju usluge za UNICEF imat će pravo:

(a) na promptno obavljanje carinskih formalnosti i besplatno izdavanje viza i dozvola, u slučajevima kad to bude potrebno;

(b) na nesmetani pristup u zemlju i mogućnosti nesmetanog izlaska iz nje ili kretanja unutar zemlje po svim lokacijama suradničkih djelatnosti, u opsegu potrebnom za provedbu programa suradnje.

ČLANAK XVII.

Lokalni personal zaposlen po satnici

1. Uvjeti zapošljavanja lokalnog personala po statnici bit će u skladu s odgovarajućim rezolucijama, odlukama, propisima, pravilima i praksom nadležnih organa Ujedinjenih Naroda, uključujući i UNICEF. Lokalnom će personalu biti pružene sve pogodnosti potrebne za neovisno obnašanje dužnosti za UNICEF.

ČLANAK XVIII.

Pogodnosti na području komunikacija

1. Glede službenih komunikacija UNICEF će uživati status koji nije manje povoljan od statusa diplomatskih misija (ili međuvladinih organizacija), i to glede osnivanja komunikacija, rada na njima, prioriteta, tarifa, poštarina, cijena telegrama, teleksa, telefaksa, telefona i drugih komunikacija, kao i glede cijene izvješćivanja preko radija i televizije.

2. Službena korespondencija ili druga komunikacija UNICEF-a neće biti podložna cenzuri. Taj se imunitet odnosi na tiskanice, fotografske i elektroničke i druge forme komunikacije dogovorene između Stranaka. UNICEF će imati pravo korištenja šifri, te slati i primati korespondenciju ili kurira ili u diplomatskoj valizi, što će sve biti nepovredivo i oslobođeno svake cenzure.

3. UNICEF će imati pravo služiti se radijem i drugom telekomunikacijskom opremom na registriranim frekvencijama Ujedinjenih Naroda i onim frekvencijama dodijeljenim od Vlade radi komunikacije s UNICEF-ovim uredima u zemlji i izvan nje, posebice s Glavnim Uredom UNICEF-a u New Yorku.

4. UNICEF će u osnivanju svojih službenih komunikacija i u radu s njima imati pravo na pogodnosti predviđene međunarodnom Konvencijom o telekomunikacijama (Nairobi, i982) uključujući i odredbe dodane toj Konvenciji.

ČLANAK XIX.

Pogodnosti glede prijevoznih sredstava

Vlada će UNICEF-u izdati potrebne dozvole, i to bez nametanja nepotrebnih ograničenja, za nabavku ili uporabu i održavanje civilnih zrakoplova i drugih vozila potrebnih za, programske djelatnosti predviđene na temeiju ovog Ugovora.

ČLANAK XX.

Ukinuće privilegija i imuniteta

Privilegije i imuniteti predviđeni ovim Ugovorom dodijeljeni su u interesu Ujedinjenih naroda, a ne za osobnu dobrobit dotičnih osoba. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda ima pravo i dužnost ukinuti imunitet svim osobama navedenim u člancima XIII, XIV i XV u svakom slučaju u kojem, po njegovu mišljenju, takav imunitet ometa provođenje prava i može biti ukinut bez štete za interes Ujedinjenih naroda i UNICEF-a.

ČLANAK XXI.

Tužbe protiv UNICEF a

1. UNICEF-ova suradnja u programima predviđenim na temelju ovog Ugovora pruža se na dobrobit Vlade i naroda zemlje, te će, stoga, Vlada snositi sve rizike djelatnosti poduzetnih na temelju ovog Ugovora.

2. Vlada će posebice biti odgovorna za postupanje po tužbama koje proistječu iz djelatnosti predviđenih na temelju ovog Ugovora ili koje su ovome izravno propisive, koje podignu treće strane protiv UNICEF-a, UNICEF-ovih službenika, stručnjaka u misiji i osoba koje pružaju usluge u ime UNICEF-a, te će ih, u vezi s takvim tužbama, osigurati od kazne i pravno štititi, osim u slučajevima kad se UNICEF i Vlada suglase da je pojedinačna tužba ili odgovornost uzrokovana krajnjim nemarom ili svjesno neispravnim ponašanjem.

ČLANAK XXII.

Rješavanje sporova

Svi sporovi između Vlade i UNICEF-a u vezi s tumačenjem i primjenom ovoga Ugovora koji se ne mogu riješiti pregovorima ili na drugi dogovoreni način rješavanja spora, bit će podneseni pred arbitražu na zahtjev jedne ili druge Stranke.

Svaka će Stranka imenovati po jednoga arbitra, a ta dva tako imenovana arbitra imenovat će trećeg arbitra u svojstvu.

Članak XXIII.

Stupanje na snagu

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu, nakon potpisivanja, na dan poslije međusobne razmjene ratifikacijskog instrumenta. Nakon potpisivanja, a do njegove ratifikacije Ugovor će se privremeno primjenjivati.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaju važiti svi prethodni Osnovni ugovori, uključujući i dodatke ovima, sklopljeni između UNICEF-a i Vlade.

Članak XXIV

Izmjene i dopune

Ovaj se Ugovor može izmijeniti ili dopuniti samo na temelju pismenog dogovora između Stranaka.

Članak XXV.

Okončanje Ugovora

Ovaj će Ugovor prestati važiti šest mjeseci nakon što jedna ili druga Stranka, pismeno izvijesti drugu o svojoj odluci da ga okonča. međutim, Ugovor će ostati na snazi za izvjesno dodatno razdoblje potrebno radi urednog okončanja UNICEF-ovih djelatnosti i radi razrješenja sporova između Stranaka.

Dolje potpisani i na odgovarajući način postavljeni predstavnik UNICEF-a i na odgovarajući način ovlašteni opunomoćenik Vlade potpisali su u ime Stranaka ovaj Ugovor koji je sastavljen na engleskom i hrvatskom jeziku. Za potrebe tumačenja i u slučaju spora mjerodavan je engleski tekst.

U Zagrebu, dana 17. prosinca 1993.

U potvrdu navedenog opunomoćnici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:018-05/94-O1/09
Zagreb, 14. ožujka 1905.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !