Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

109

Na temelju članka 88.L314493 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SIGURNOSNIM POSTUPCIMA ZA RAZMJENU TAJNIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/57

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 3. listopada 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SIGURNOSNIM POSTUPCIMA ZA RAZMJENU TAJNIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka, potpisan u Luksemburgu 10. travnja 2006., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE O SIGURNOSNIM POSTUPCIMA ZA RAZMJENU TAJNIH PODATAKA

REPUBLIKA HRVATSKA s jedne strane i

EUROPSKA UNIJA, u daljnjem tekstu: EU, koju predstavlja Predsjedništvo Vijeća Europske unije, s druge strane u daljnjem tekstu: »stranke«,

S OBZIROM na to da stranke imaju iste ciljeve jačanja svih oblika vlastite sigurnosti i pružanja visoke razine sigurnosti svojim građanima unutar područja sigurnosti,

S OBZIROM na to da su stranke suglasne s tim da trebaju razvijati međusobne konzultacije i suradnju u pitanjima od zajedničkoga interesa u svezi sa sigurnošću,

S OBZIROM na to da u tom kontekstu postoji stalna potreba za razmjenom tajnih podataka između stranaka,

UVIĐAJUĆI da pune i učinkovite konzultacije i suradnja mogu zahtijevati pristup tajnim podacima i materijalima stranaka, kao i razmjenu tajnih podataka i s njima povezanih materijala između stranaka,

SVJESNE da takav pristup i razmjena tajnih podataka i s njima povezanih materijala zahtijeva odgovarajuće sigurnosne mjere,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

U svrhu ostvarivanja ciljeva jačanja sigurnosti svake od stranaka u svakom pogledu, ovaj Ugovor primjenjuje se na tajne podatke ili materijale u bilo kojemu obliku, koje stranke stavljaju na raspolaganje jedna drugoj ili ih međusobno razmjenjuju.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Ugovora izraz tajni podaci znači sve podatke (to jest, spoznaje koje se mogu komunikacijom prenositi u bilo kojemu obliku) ili materijale kojima je potrebna zaštita od neovlaštenoga priopćavanja te im je, kao takvima, dodijeljena sigurnosna klasifikacija (u daljnjem tekstu: »tajni podaci«).

Članak 3.

Za potrebe ovoga Ugovora »EU« znači Vijeće Europske unije (u daljnjem tekstu: »Vijeće«), glavni tajnik/visoki predstavnik Glavnoga tajništva Vijeća i Komisija Europskih zajednica (u daljnjem tekstu: »Europska komisija«).

Članak 4.

Svaka stranka dužna je:

(a) štititi i čuvati tajne podatke na koje se odnosi ovaj Ugovor, koje dostavlja ili razmjenjuje druga stranka,

(b) osigurati da dostavljeni ili razmijenjeni tajni podaci na koje se odnosi ovaj Ugovor zadrže stupanj tajnosti koji im je odredila stranka koja ih dostavlja. Stranka koja ih prima dužna je štititi i čuvati tajne podatke u skladu s odredbama navedenima u njezinim vlastitim sigurnosnim propisima za informacije ili materijale s odgovarajućim stupnjem tajnosti, prema specifikaciji u Sigurnosnim dogovorima koji će se uspostaviti u skladu s člankom 11.#clanak11 i 12.#clanak12 ovoga Ugovora,

(c) ne koristiti takve tajne podatke za druge svrhe osim onih koje utvrdi onaj od koga ti podaci potječu te onih za koje se ti podaci dostavljaju ili razmjenjuju,

(d) ne otkrivati tajne podatke na koje se odnosi ovaj Ugovor trećim strankama, ili bilo kojoj instituciji EU ili entitetu koji nije naveden u članku 3.#clanak3 ovoga Ugovora, bez prethodne suglasnosti onoga od koga ti podaci potječu.

Članak 5.

1. Tajni podatak može se otkrivati ili priopćavati, u skladu s načelom kontrole ishodišta, od jedne stranke koja dostavlja podatke, »stranka pošiljateljica«, drugoj stranci koja ih prima, »stranka primateljica«.

2. Glede priopćavanja drugim primateljima osim stranaka ovoga Ugovora, stranka primateljica donijet će odluku o otkrivanju ili priopćavanju tajnih podataka nakon što dobije suglasnost stranke pošiljateljice, u skladu s načelom kontrole ishodišta kako je to utvrđeno njezinim propisima o sigurnosti.

3. U provedbi stavaka 1. i 2. ovoga članka nije moguće generičko priopćavanje ako između stranaka nisu uspostavljeni i dogovoreni postupci za određene kategorije podataka koji se odnose na njihove operativne zahtjeve.

Članak 6.

Republika Hrvatska i EU te njezina tijela, kako su određena u članku 3.#clanak3 ovoga Ugovora, moraju imati organizaciju sigurnosti i programe sigurnosti zasnovane na onim temeljnim načelima i minimalnim standardima sigurnosti koji će se primjenjivati u sigurnosnim sustavima stranaka koji će se osnovati u skladu s člankom 11.#clanak11 i 12.#clanak12 ovoga Ugovora radi osiguranja primjene odgovarajuće razine zaštite tajnih podataka na koje se odnosi ovaj Ugovor.

Članak 7.

1. Stranke će osigurati da sve osobe kojima je u izvršavanju njihovih službenih dužnosti neophodan pristup, ili čije dužnosti ili funkcije mogu osiguravati pristup tajnim podacima koji se dostavljaju ili razmjenjuju prema ovom Ugovoru, prođu odgovarajuću sigurnosnu provjeru prije nego što dobiju pristup tim podacima.

2. Postupci sigurnosne provjere bit će tako koncipirani da utvrde može li neki pojedinac, uzimajući u obzir njegovu ili njezinu odanost, povjerljivost i pouzdanost imati pristup tajnim podacima.

Članak 8.

Stranke će pružati jedna drugoj pomoć glede sigurnosti tajnih podataka na koje se odnosi ovaj Ugovor i pitanja od zajedničkog sigurnosnog interesa. Uzajamne sigurnosne konzultacije i inspekcije provodit će tijela određena u članku 11.#clanak11 ovoga Ugovora radi ocjene učinkovitosti sigurnosnih aranžmana u okviru njihovih odnosnih odgovornosti koje će se utvrditi sukladno člancima 11. i 12. ovoga Ugovora.

Članak 9.

1. Za potrebe ovoga Ugovora:

(a) U slučaju EU:

sva prepiska šalje se Vijeću na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Službenik Središnjeg registra

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels;

Sukladno stavku 2., službenik Središnjeg registra Vijeća prosljeđivat će svu prepisku državama članicama i Europskoj komisiji.

(b) U slučaju Republike Hrvatske,

sva prepiska adresirat će se na

Republika Hrvatska

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost,

Središnji registar,

Jurjevska 34

10000 Zagreb

te će se dostava obaviti putem Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama:

Misija Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama

Službenik Podregistra

Avenue des Arts 50

B-1000 Bruxelles.

2. Iznimno, prepiska od jedne stranke, koja je dostupna samo određenim nadležnim dužnosnicima, tijelima ili službama te stranke, može zbog operativnih razloga biti adresirana i jedino dostupna određenim nadležnim dužnosnicima, tijelima ili službama druge stranke koji su izričito određeni kao primatelji, uzimajući u obzir njihove ovlasti te u skladu s načelom potrebe da znaju. Što se tiče Europske unije, ta prepiska odvijat će se preko službenika Središnjeg registra Vijeća.

Članak 10.

Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, te glavni tajnici Vijeća i Europske komisije nadgledat će provedbu ovoga Ugovora.

Članak 11.

U svrhu provedbe ovoga Ugovora:

1) Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost u svojstvu nacionalnog sigurnosnog tijela Republike Hrvatske, djelujući u ime Vlade Republike Hrvatske i po njezinoj ovlasti, odgovoran je za izradu sigurnosnih dogovora za zaštitu i čuvanje tajnih podataka koji se dostavljaju Republici Hrvatskoj prema ovom Ugovoru;

2) Ured za sigurnost Glavnog tajništva Vijeća, prema uputi i u ime glavnog tajnika Vijeća, djelujući u ime Vijeća i po njegovoj ovlasti, odgovoran je za izradu sigurnosnih dogovora za zaštitu i čuvanje tajnih podataka koji se dostavljaju Europskoj uniji prema ovom Ugovoru.

3) Uprava za sigurnost Europske komisije, djelujući u ime Europske komisije i po njezinoj ovlasti, odgovorna je za izradu sigurnosnih dogovora za zaštitu tajnih podataka koji se dostavljaju ili razmjenjuju prema ovom Ugovoru unutar Europske komisije i njezinih službenih prostorija.

Članak 12.

Sigurnosni dogovori, koji će se sukladno članku 11.#clanak11 ovoga Ugovora uspostaviti u dogovoru između tri odnosna ureda, odredit će standarde za uzajamnu sigurnosnu zaštitu tajnih podataka na koje se odnosi ovaj Ugovor. Za EU će ti standardi podlijegati odobrenju Odbora za sigurnost Vijeća.

Članak 13.

Tijela određena u članku 11. utvrdit će postupanja za slučaj dokaza ili sumnje da je došlo do odavanja tajnih podataka na koje se odnosi ovaj Ugovor.

Članak 14.

Prije dostave tajnih podataka na koje se odnosi ovaj Ugovor između stranaka, tijela odgovorna za sigurnost određena u članku 11.#clanak11 ovoga Ugovora moraju biti suglasna da je stranka primateljica u stanju zaštititi i čuvati podatke na koje se ovaj Ugovor odnosi na način koji je utvrđen dogovorima koji će se uspostaviti sukladno člancima 11. i 12. ovoga Ugovora.

Članak 15.

Ovaj Ugovor ni na koji način ne sprječava stranke da sklapaju druge ugovore koji se odnose na dostavljanje ili razmjenu tajnih podataka na koje se odnosi ovaj Ugovor, pod uvjetom da oni nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Ugovora.

Članak 16.

Sve razlike između stranaka koje proizlaze iz tumačenja ili primjene ovoga Ugovora rješavat će se pregovorima između stranaka.

Članak 17.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvoga dana prvoga mjeseca nakon što se stranke pisanom obaviješću međusobno izvijeste o okončanju unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor može se preispitati radi razmatranja mogućih izmjena i dopuna na zahtjev bilo koje od stranaka.

3. Svaka izmjena i dopuna ovoga Ugovora bit će u pisanom obliku i uz obostrani pristanak stranaka. Izmjena i dopuna stupa na snagu nakon uzajamnog pisanog izvješćivanja sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 18.

Stranka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci. Takav otkaz stupa na snagu šest mjeseci nakon što druga stranka primi tu obavijest, ali ne utječe na obveze koje su već ugovorene prema odredbama ovoga Ugovora. Posebice, svi tajni podaci dostavljeni ili razmijenjeni sukladno ovom Ugovoru i dalje su zaštićeni u skladu s ovdje sadržanim odredbama.

U potvrdu toga su nižepotpisani, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Luksemburgu, 10. travnja 2006. u dva izvornika na engleskom jeziku.

Za Republiku Hrvatsku                                              Za Europsku uniju

mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović, v. r.                       Javier Solana, v. r.                   

ministrica vanjskih poslova i europskih integracija       glavni tajnik/visoki predstavnik

 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN UNION ON SECURITY PROCEDURES FOR THE EXCHANGE OF CLASSIFIED INFORMATION

THE REPUBLIC OF CROATIA, of the one part, and

THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as the »EU«, represented by the Presidency of the Council of the European Union, of the other part, hereinafter referred to as «the Parties»,

CONSIDERING THAT the Parties share the objectives of strengthening their own security in all ways and of providing their citizens with a high level of safety within an area of security;

CONSIDERING THAT the Parties agree that consultations and cooperation should be developed between them on questions of common interest relating to security;

CONSIDERING THAT, in this context, a permanent need therefore exists to exchange classified information between the Parties;

RECOGNISING THAT full and effective consultation and cooperation may require access to the Parties’ classified information and material, as well as the exchange of classified information and related material between the Parties;

CONSCIOUS THAT such access to, and exchange of, classified information and related material require appropriate security measures,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

In order to fulfil the objectives of strengthening the security of each of the Parties in all ways, this Agreement shall apply to classified information or material in any form either provided or exchanged between the Parties.

Article 2

For the purposes of this Agreement, classified information shall mean any information (namely, knowledge that can be communicated in any form) or material recognised as requiring protection against unauthorised disclosure and which has been so designated by a security classification (hereinafter «classified information»).

Article 3

For the purposes of this Agreement, «EU» shall mean the Council of the European Union (hereinafter «Council»), the Secretary-General/High Representative and the General Secretariat of the Council, and the Commission of the European Communities (hereinafter «European Commission»).

Article 4

Each Party shall:

(a) protect and safeguard classified information subject to this Agreement provided or exchanged by the other Party;

(b) ensure that classified information subject to this Agreement provided or exchanged keeps the security classification given to it by the providing Party. The receiving Party shall protect and safeguard the classified information according to the provisions set out in its own security regulations for information or material holding an equivalent security classification, as specified in the security arrangements to be established pursuant to Articles 11 and 12;

(c) not use such classified information for purposes other than those established by the originator and those for which the information is provided or exchanged;

(d) not disclose such classified information to third parties, or to any EU institution or entity not mentioned in Article 3, without the prior consent of the originator.

Article 5

1. Classified information may be disclosed or released, in accordance with the principle of originator control, by one Party, «the providing Party», to the other Party, «the receiving Party».

2. For release to recipients other than the Parties, a decision on disclosure or release of classified information shall be made by the receiving Party following the consent of the providing Party, in accordance with the principle of originator control as defined in its security regulations.

3. In implementing paragraphs 1 and 2, no generic release shall be possible unless procedures are established and agreed between the Parties regarding certain categories of information, relevant to their operational requirements.

Article 6

The Republic of Croatia and the EU, and the entities of the latter as defined in Article 3, shall have a security organisation and security programmes, based upon such basic principles and minimum standards of security which shall be implemented in the security systems of the Parties to be established pursuant to Articles 11 and 12, to ensure that an equivalent level of protection is applied to classified information subject to this Agreement.

Article 7

1. The Parties shall ensure that all persons who, in the conduct of their official duties, require access, or whose duties or functions may afford access, to classified information provided or exchanged under this Agreement are appropriately security cleared before they are granted access to such information.

2. The security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual may, taking into account his or her loyalty, trustworthiness and reliability, have access to classified information.

Article 8

The Parties shall provide mutual assistance with regard to security of classified information subject to this Agreement and matters of common security interest. Reciprocal security consultations and inspections shall be conducted by the authorities as defined in Article 11 to assess the effectiveness of the security arrangements within their respective responsibility to be established pursuant to Articles 11 and 12.

Article 9

1. For the purpose of this Agreement

(a) As regards the EU:

all correspondence shall be sent to the Council at the following address:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

All correspondence shall be forwarded by the Chief Registry Officer of the Council to the Member States and to the European Commission, subject to paragraph 2.

(b) As regards the Republic of Croatia:

all correspondence shall be addressed to

Republic of Croatia

Office of the National Security Council

Central Registry

Jurjevska 34

10000 Zagreb

via the Mission of the Republic of Croatia to the European Communities, at the following address:

Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Sub-Registry Officer

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels.

2. Exceptionally, correspondence from one Party which is accessible only to specific competent officials, organs or services of that Party may, for operational reasons, be addressed and be accessible only to specific competent officials, organs or services of the other Party specifically designated as recipients, taking into account their competencies and according to the need to know principle. As far as the EU is concerned, this correspondence shall be transmitted through the Chief Registry Officer of the Council.

Article 10

The Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia, and the Secretaries-General of the Council and of the European Commission shall oversee the implementation of this Agreement.

Article 11

In order to implement this Agreement:

1) The Office of the National Security Council as the national security authority of the Republic of Croatia, acting in the name of the Government of the Republic of Croatia and under its authority, shall be responsible for developing security arrangements for the protection and safeguarding of classified information provided to the Republic of Croatia under this Agreement;

2) The Security Office of the General Secretariat of the Council, under the direction and on behalf of the Secretary-General of the Council, acting in the name of the Council and under its authority, shall be responsible for developing security arrangements for the protection and safeguarding of classified information provided to the EU under this Agreement;

3) The European Commission Security Directorate, acting in the name of the European Commission and under its authority, shall be responsible for developing security arrangements for the protection of classified information provided or exchanged under this Agreement within the European Commission and its premises.

Article 12

The security arrangements to be established pursuant to Article 11 in agreement between the three Offices concerned shall lay down the standards of the reciprocal security protection for classified information subject to this Agreement. For the EU, these standards shall be subject to approval by the Council Security Committee.

Article 13

The authorities defined in Article 11 shall establish procedures to be followed in the case of proven or suspected compromise of classified information subject to this Agreement.

Article 14

Prior to the provision of classified information subject to this Agreement between the Parties, the responsible security authorities defined in Article 11 shall agree that the receiving Party is able to protect and safeguard the information subject to this Agreement in a way consistent with the arrangements to be established pursuant to Articles 11 and 12.

Article 15

This Agreement shall in no way prevent the Parties from concluding other Agreements relating to the provision or exchange of classified information subject to this Agreement provided that they do not conflict with the provisions of this Agreement.

Article 16

All differences between the Parties arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be dealt with by negotiation between them.

Article 17

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the first month following notification by the Parties to each other in writing of the completion of the internal procedures necessary for its entry into force.

2. This Agreement may be reviewed for consideration of possible amendment at the request of either Party.

3. Any amendment to this Agreement shall be made only in writing and by common agreement of the Parties. It shall enter into force upon mutual written notification as provided under paragraph 1.

Article 18

This Agreement may be denounced by either Party by written notice of denunciation given to the other Party. Such denunciation shall take effect six months after receipt of notification by the other Party, but shall not affect obligations already contracted under the provisions of this Agreement. In particular, all classified information provided or exchanged pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, respectively duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Luxembourg, this tenth day of April in the year two thousand and six, in two originals each in the English language.

For the Republic of Croatia                                          For the European Union

Kolinda Grabar Kitarović                                        Javier Solana

Minister of Foreign Affairs                                           Secretary-General/High

and European Integration                                            Representative

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove nacionalne sigurnosti – Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Članak 4.

Financijska sredstva potrebna za provedbu Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona osigurat će se u državnim proračunima za 2007., 2008. i 2009. godinu.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/06-01/02

Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !