Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 17.11.2006 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) te odgovarajućih uvjeta

HRVATSKI SABOR

131

Na temelju članka 88.L315860 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISKORIŠTAVANJE METEOROLOŠKIH SATELITA (EUMETSAT) O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE KONVENCIJI O USPOSTAVI EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISKORIŠTAVANJE METEOROLOŠKIH SATELITA (EUMETSAT) TE ODGOVARAJUĆIH UVJETA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) te odgovarajućih uvjeta, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. listopada 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/68

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISKORIŠTAVANJE METEOROLOŠKIH SATELITA (EUMETSAT) O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE KONVENCIJI O USPOSTAVI EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISKORIŠTAVANJE METEOROLOŠKIH SATELITA (EUMETSAT) TE ODGOVARAJUĆIH UVJETA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) te odgovarajući uvjeti, potpisan u Zagrebu 11. srpnja 2006. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISKORIŠTAVANJE METEOROLOŠKIH SATELITA (EUMETSAT) O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE KONVENCIJI O USPOSTAVI EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA ISKORIŠTAVANJE METEOROLOŠKIH SATELITA (EUMETSAT) TE ODGOVARAJUĆIH UVJETA

Preambula

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »Hrvatska«) i

Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita, uspostavljena Konvencijom otvorenom za potpisivanje u Ženevi, 24. svibnja 1983., i koja je stupila na snagu 19. lipnja 1986. (u daljnjem tekstu »EUMETSAT«),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Vijeće EUMETSAT-a, na svom 15. sastanku, 4. i 5. lipnja 1991., preporučio državama članicama da prihvate izmjene i dopune Konvencije kako su predložene u »Protokolu o izmjenama i dopunama« priloženom Rezoluciji EUM/C/Res. XXXVI, te da su te izmjene i dopune stupile na snagu 19. studenog 2000.,

BUDUĆI DA, prema članku 16. Konvencije EUMETSAT-a, svaka država može pristupiti navedenoj Konvenciji po odluci Vijeća donesenoj u skladu s odredbama članka 5.2(a),

Nadalje, BUDUĆI DA je Vijeće EUMETSAT-a, na svom 34. sastanku 24.-26. lipnja 1997., definirao status »pridruženog člana« (»Cooperating State«) kao prijelaznu fazu za europske države koje žele postati punopravne članice EUMETSATA,

BUDUĆI DA su Hrvatska i EUMETSAT potpisali Ugovor o suradnji (Cooperating State Agreement) 2. srpnja 2001.,

IMAJUĆI NA UMU da članak 7. gore navedenog Ugovora određuje da će taj Ugovor ostati na snazi tijekom razdoblja od 5 godina te da propisuje da se tijekom treće godine nakon stupanja na snagu Ugovora formalno procijeni suradnja s obzirom na moguće pristupanje Hrvatske EUMETSAT-u u svojstvu punopravnog člana,

SLIJEDOM želje koju je Hrvatska izrazila da postane država članica EUMETSAT-a u skladu s okvirnim uvjetima koje je odredila Konvencija EUMETSAT-a, a koju je iskazala pismom namjere ministra znanosti, obrazovanja i športa od 11. travnja 2006. godine.

PODSJEĆAJUĆI da je Vijeće EUMETSAT-a, na svom 59. sastanku 3. i 4. srpnja 2006. pristalo primiti Hrvatsku u punopravno članstvo usvajanjem Rezolucije Vijeća EUM/C/59/06/Res. I,

UVJERENI da će to pristupanje pridonijeti postizanju ciljeva iznesenih u Konvenciji EUMETSAT-a,

UZIMAJUĆI U OBZIR članke 16. i 17. Konvencije EUMETSAT-a,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Hrvatska pristupa Konvenciji EUMETSAT-a u skladu s člankom 16.3 Konvencije EUMETSAT-a.

Članak 2.

1. Od datuma pristupanja, odredbe Konvencije EUMETSAT-a i sva pravila EUMETSAT-a, te sve odluke koje donosi Vijeće, uključujući sve prihvaćene obvezne programe (opći proračun, Meteosat tranzicijski program, program druge Meteosat generacije i njegovo proširenje, program EUMETSAT polarnog sustava te neobvezatni EUMETSAT visinomjerski program Jason-2) obvezuju Republiku Hrvatsku.

2. Od datuma pristupanja, Hrvatska dobiva isti status kao ostale države članice u odnosu na odluke, rješenja, rezolucije i bilo koje druge akte koje donosi Vijeće ili bilo koje Vijeću podređeno tijelo te u odnosu na bilo koji Ugovor koji EUMETSAT sklopi. Stoga će se Hrvatska pridržavati načela i politika koji iz njih proizlaze te će, kadgod bude potrebno, poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala njihovu potpunu primjenu.

3. Hrvatska, istovremeno s pristupanjem Konvenciji EUMETSAT-a, pristupa i Protokolu o izmjenama i dopunama Konvencije EUMETSAT-a priloženom Rezolucijom EUM/C/Res. XXXVI.

4. Hrvatska pristupa EUMETSAT-ovom Protokolu o povlasticama i imunitetima koji je otvoren za potpisivanje 1. prosinca 1986. i koji je stupio na snagu 5. siječnja 1989. istovremeno s pristupanjem Konvenciji EUMETSAT-a. Pristupanje EUMETSAT-ovom Protokolu o povlasticama i imunitetima uključuje uvodne izmjene i dopune o kojima su sve države članice obaviještene 3. prosinca 2002. i koje su stupile na snagu 1. siječnja 2004.

Članak 3.

1. U skladu s člankom 16.5 Konvencije EUMETSAT-a, Hrvatska će posebno uplatiti EUMETSAT-u iznos od 500,000 EUR. Ova posebna uplata uključuje 480,000 EUR za već uložene investicije u obvezne programe i 20,000 EUR za investicije u neobvezatni visinomjerski program Jason-2. Navedena uplata bit će obavljena u roku od najviše 30 dana nakon datuma polaganja njezine isprave o pristupu, ali ne prije 15. ožujka 2007.

2. Od Hrvatske se neće zahtijevati nikakve druge uplate za razdoblje do kraja 2006.

Članak 4.

1. Hrvatska će, u skladu s odredbom članka 3.2#clanak32 ovog Ugovora, početi pridonositi godišnjem proračunu EUMETSAT-a od 1. siječnja 2007. Stopa doprinosa Hrvatske obveznim programima izračunat će se u skladu s člancima 10.2 i 16.5 Konvencije EUMETSAT-a. Stopa doprinosa neobvezatnom EUMETSAT visinomjerskom programu Jason-2 iznosit će 0.2233%.

2. Hrvatska dobiva puno glasačko pravo u Vijeću EUMETSAT-a od datuma polaganja njezine isprave o pristupu.

Članak 5.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan polaganja hrvatske isprave o pristupu kod depozitara Konvencije EUMETSAT-a, Vlade Švicarske Konfederacije.

2. U skladu s člankom 17.4 Konvencije, Konvencija EUMETSAT-a stupa na snagu za Hrvatsku na datum naveden u članku 5.1.#clanak51 ovog Ugovora.

3. U skladu s člankom 24.4 Protokola, EUMETSAT-ov Protokol o povlasticama i imunitetima stupa na snagu za Hrvatsku trideset dana nakon datuma navedenog u članku 5.1.#clanak51 ovog Ugovora.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, za to propisno ovlašteni potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 11. srpnja 2006. godine, u dva izvornika na engleskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju, engleski tekst je mjerodavan.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Europsku organizaciju

prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r. za korištenje meteoroloških

ministar znanosti, satelita (EUMETSAT)

obrazovanja i športa dr. Lars Prahm, v. r.

Generalni direktor

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 920-03/06-01/01

Zagreb, 20. listopada 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !