Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 15.6.2005 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala

HRVATSKI SABOR

51
Na temelju članka 88.L263790 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O SURADNJI U PODRUČJU BORBE PROTIV KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2005. godine.
Broj: 01-081-05-1996/2
Zagreb, 27. svibnja 2005.

Predsjednik Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O SURADNJI U PODRUČJU BORBE PROTIV KRIMINALA

Članak 1.
Potvrđuje se Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala, potpisan u Kairu, 22. studenoga 2004., u izvorniku na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:
UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O SURADNJI U PODRUČJU BORBE PROTIV KRIMINALA
Vlada Republike Hrvatske i Vlada Arapske Republike Egipat (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),
izražavajući spremnost za jačanje i unaprjeđivanje postojećih odnosa prijateljstva i suradnje između dviju država,
svjesne opasnosti širenja terorizma, međunarodnoga organiziranog kriminala i međunarodne nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima,
poštujući međunarodne ugovore kojih su stranke te nacionalno zakonodavstvo obiju država, ne utječući na njihove obveze iz dvostranih i višestranih ugovora s trećim državama o borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala i iz Jedinstvene konvencije o drogama iz 1961., dopunjene Protokolom iz 1972., te Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, sklopljene u Beču 20. prosinca 1988.,
sporazumjele su se o sljedećem:
Članak 1.
1. Ugovorne stranke će, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i ovim Ugovorom, surađivati u borbi protiv kriminala, osobito u njegovom organiziranom obliku, u slučajevima gdje prevencija, identifikacija, suzbijanje i istraga kaznenog djela zahtijevaju suradnju s nadležnim tijelima obiju država.
2. Ugovorne stranke će surađivati i pomagati jedna drugoj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i prema načelu dvostrukog kriminaliteta, osobito u borbi protiv sljedećih vrsta kaznenih djela:
I.) TERORIZAM
U borbi protiv terorizma ugovorne stranke će:
1. Razmjenjivati informacije o aktivnostima i kaznenim djelima terorističkih skupina i organizacija, o njihovim unutarnjim odnosima, vodstvu, članovima, strukturama organizacije podzemlja, krinkama, lokacijama, financijskim sredstvima i oružju koje koriste.
2. Razmjenjivati informacije o raznim metodama i tehnikama agencija za borbu protiv terorizma.
3. Razmjenjivati znanstvena i tehnološka iskustva u području zaštite i sigurnosti morskog, zračnog i željezničkog prijevoza s ciljem moderniziranja mjera osiguranja i zaštite u morskim i zračnim lukama te željezničkim postajama, industrijskim zgradama, postrojenjima za opskrbu energijom i drugim mjestima koja mogu biti cilj terorističkih napada.
II.) ORGANIZIRANI KRIMINAL
U borbi protiv organiziranog kriminala, ugovorne stranke će:
1. Razmjenjivati informacije i podatke o svim oblicima organiziranog kriminala o njihovom vodstvu, članovima, strukturama, aktivnostima i odnosima.
2. Razmjenjivati informacije i iskustva o suvremenim metodama i tehnikama agencija uključenih u borbu protiv organiziranog kriminala.
3. Razmjenjivati informacije i podatke te poduzimati zajedničke mjere s ciljem borbe protiv organiziranog kriminala, osobito u sljedećim područjima:
i. krijumčarenje oružja, streljiva i eksploziva u svim njihovim oblicima,
ii. izgubljena i ukradena vozila (sve vrste),
iii. krijumčarenje predmeta od kulturne i povijesne vrijednosti, dragog kamenja i plemenitih metala,
iv. krivotvorenje i falsificiranje svih vrsta identifikacijskih isprava,
v. falsificiranje i krivotvorenje novčanica, kreditnih kartica i drugih vrijednosnih predmeta,
vi. nezakonite migracije, trgovanje ljudima i nezakonita trgovina dijelovima ljudskog tijela.
III.) NEZAKONITA TRGOVINA OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA I S TIM POVEZANA KAZNENA DJELA
Ugovorne stranke će:
1. razmjenjivati informacije, iskustva i pružati pomoć u vezi novih metoda korištenih u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari, njihovog međunarodnog krijumčarenja, skrivanja i distribucije, kao i novih metoda borbe protiv njih,
2. razmjenjivati informacije i podatke o osobama uključenim u nezakonitu proizvodnju i nezakonitu trgovinu opojnih droga; o mjestima skrivanja, prijevoznim sredstvima i metodama rada tih osoba; o mjestu podrijetla i odredištu opojnih droga i psihotropnih tvari, o međunarodnim nezakonitim gospodarskim aktivnostima, kao što je pranje novca i legalizacija prihoda od kriminalnih aktivnosti, kao i sve druge relevantne pojedinosti o takvim kaznenim djelima,
3. poduzimati koordinirane policijske mjere – uključujući tehnike kontrolirane isporuke – u prevenciji nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima,
4. razmjenjivati informacije o rezultatima istraživanja o kriminalu i studija o nezakonitoj trgovini i zloporabi opojnih droga,
5. razmjenjivati informacije o kontroli zloporabe opojnih droga, tekstove zakona i postupaka na ovu temu.
Članak 2.
Ugovorne će stranke jačati suradnju i uzajamno se pomagati u postupcima traženja i uhićenja bjegunaca ili traženih kriminalaca zbog gore navedenih kaznenih djela ili drugih kaznenih djela, a u skladu s domaćim zakonima i postupcima ugovornih stranaka.
Članak 3.
Ugovorne će stranke poduzimati odlučne i učinkovite postupke kako bi sprječile terorističke napade i organizirani kriminal u svim njegovim oblicima, ili korištenje svojih državnih područja u planiranju, organiziranju ili izvršavanju takvih kaznenih djela, uključujući sprječavanje da se teroristički ili kriminalni elementi infiltriraju ili da borave u njihovim državama, u grupama ili pojedinačno, ili da dobivaju financijsku potporu, tjelesnu ili vojnu obuku.
Članak 4.
U svrhu borbe protiv kriminala, osobito terorizma, organiziranog kriminala i nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, suradnja između ugovornih stranaka ostvarivat će se na sljedeće načine:
1. Razmjenom iskustava u korištenju kriminalističke tehnologije, kao i metoda i sredstava za kriminalistička istraživanja.
2. Razmjenom brošura, publikacija i rezultata znanstvenih istraživanja u područjima na koja se odnosi ovaj Ugovor, u svrhu organiziranja i poduzimanja mjera od zajedničkog interesa.
3. Razmjenom metoda i osoblja, kao i uzajamnim pružanjem pomoći u obučavanju osoblja osiguranja i policije.
4. Međusobnim pružanjem pomoći u uzajamnom znanstvenom i tehničkom razvoju, u policijskim i kriminalističkim istražnim metodama i opremi.
5. Razmjenom informacija i zakonskih propisa koji se odnose na kaznena djela počinjena na njihovom državnom području ili u inozemstvu.
6. Razmjenom operativnih informacija od zajedničkog interesa u vezi kontakata između terorista i drugih organiziranih kriminalnih skupina ili udruženja u obje zemlje.
7. Stalnim i uzajamnim ažuriranjem informacija o aktualnim prijetnjama koje predstavljaju terorizam, nezakonita trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima i organizirani kriminal te o tehnikama i organizacijskim mjerama utvrđenim za borbu protiv toga.
Članak 5.
1. Svaka ugovorna stranka može potpuno ili djelomično odbiti suradnju u slučajevima u kojima bi to moglo ugroziti njezin nacionalni suverenitet ili nacionalni interes, ili ako su ti slučajevi u suprotnosti s nacionalnim zakonodavstvom.
Odbijanje suradnje bit će bez odgode predočeno drugoj ugovornoj stranci u pisanom obliku.
2. Provedba ovoga Ugovora podliježe nacionalnom zakonodavstvu svake ugovorne stranke.
Članak 6.
Kako bi se postigla izravna suradnja u provedbi ovoga Ugovora, ugovorne će stranke razmijeniti popis naziva tijela odgovornih za komunikaciju i suradnju.
Odgovorna tijela su:
za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo unutarnjih poslova;
za Arapsku Republiku Egipat, Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 7.
Ugovorne stranke smiju održavati zajedničke sastanke viših službenika, na mjestu i u vrijeme koje objema odgovara, kako bi razmotrile rezultate zajedničkih aktivnosti i utvrdile ciljeve i strategije kojih se treba pridržavati u provedbi ovoga Ugovora. Financijske i materijalne troškove ovih sastanaka snosit će domaćin, na temelju reciprociteta. Troškove međunarodnog putovanja snosi strana koja šalje izaslanstvo.
Članak 8.
1. Ugovorne stranke obvezne su štititi informacije i tajnost podataka koje je bilo koja od ugovornih stranaka klasificirala kao povjerljive, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke koja ih predaje, osobito ako je ta ugovorna stranka iskazala rezervu u odnosu na prenošenje informacija trećoj strani ili trećim osobama. Ugovorna stranka koja daje informacije određuje stupanj tajnosti informacija koje predaje.
2. Materijali, informacije te napredna tehnička sredstva i oprema, osigurani na temelju ovoga Ugovora, ne mogu se prenijeti ili posuditi trećoj strani bez suglasnosti donatora odgovarajuće stvari ili ustrojstvene jedinice ugovorne stranke koja ih je osigurala.
Članak 9.
U svrhu zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: »podaci«) koji se razmjenjuju u okviru suradnje između ugovornih stranaka, a sukladno njihovim nacionalnim zakonodavstvima, postupit će se na sljedeći način:
1. Ugovorna stranka koja prima podatke smije ih koristiti samo u svrhu i pod uvjetima određenim od strane ugovorne stranke koja daje podatke,
2. Na zahtjev ugovorne stranke koja daje podatke, ugovorna stranka koja prima podatke pružit će informacije o korištenju danih podataka i rezultatima dobivenim na taj način,
3. Podaci se mogu proslijediti isključivo tijelima koja su nadležna za borbu protiv kriminala. Podaci se mogu prenijeti drugim tijelima samo u slučaju pisanog odobrenja ugovorne stranke koja daje podatke,
4. Ugovorna stranka koja daje podatke dužna je brinuti o točnosti dostavljenih podataka te pobrinuti se za njihovo odgovarajuće dostavljanje. U slučaju da se naknadno utvrdi da su dani podaci netočni ili podaci koji se nisu smjeli dati, odmah se mora obavijestiti ugovornu stranku koja prima podatke. Ugovorna stranka koja prima podatke ispravit će pogreške ili, ukoliko podaci nisu smjeli biti dani, uništiti podatke,
5. Osoba čiji su podaci dani ili će biti dani dobit će na vlastiti zahtjev informaciju o danim podacima i svrsi njihovog korištenja, ukoliko je to dozvoljeno nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke koja daje podatke. Takve se informacije neće dati ukoliko javni interes za nepružanjem informacija prevladava nad interesima osobe čiji se podaci daju,
6. Pri prijenosu podataka, ugovorna stranka koja daje podatke obavijestit će drugu ugovornu stranku o vremenskom roku za brisanje istih u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke koja daje podatke. Bez obzira na vremenski rok, podaci koji se odnose na pojedinu osobu moraju se izbrisati čim prestanu biti potrebni. Ugovorna stranka koja daje podatke mora biti obaviještena o brisanju dostavljenih podataka i razlozima brisanja,
7. Ugovorne stranke dužne su voditi evidenciju o davanju, primitku i brisanju osobnih podataka,
8. Ugovorne stranke dužne su djelotvorno štititi podatke o pojedinim osobama kako bi se spriječio neovlašten pristup, neovlašteno daljnje dostavljanje te neovlašteno mijenjanje ili objavljivanje podataka,
9. U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora, uništit će se svi podaci stečeni na osnovi primjene Ugovora.
Članak 10.
Odredbe ovoga Ugovora ne utječu na primjenu odredaba drugih dvostranih ili višestranih ugovora kojih su ugovorne stranke stranke.
Članak 11.
Radi provedbe ovoga Ugovora, ugovorne stranke međusobno će kontaktirati izravno ili diplomatskim putem, ili preko imenovanih časnika za vezu u svojim Veleposlanstvima.
Članak 12.
1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset dana nakon primitka posljednje pisane obavijesti upućene diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o okončanju postupka za stupanje na snagu ovoga Ugovora u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom.
2. Svaka ugovorna stranka može, u bilo koje vrijeme, otkazati ovaj Ugovor, pisanom obaviješću upućenoj diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci. Otkaz će proizvesti učinak šest (6) nakon dana primitka takve obavijesti od strane druge ugovorne stranke.
3. Ugovorne stranke se mogu sporazumjeti o izmjenama i dopunama ovoga Ugovora, na prijedlog bilo koje od njih. Izmjene i dopune stupaju na snagu sukladno stavku 1. ovoga članka.
4. Bilo koji spor koji nastane oko tumačenja ili provedbe ovoga Ugovora riješit će se konzultacijama između ugovornih stranaka.
Sastavljeno u Kairu, 22. studenoga 2004., u dva izvornika na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.
ZA VLADU                                                     ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE                             ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.                   Habib El Adly, v. r.
ministar unutarnjih poslova                                ministar unutarnjih poslova
Članak 3.
Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.
Članak 4.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30.L263788 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 018-05/05-01/16
Zagreb, 20. svibnja 2005.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !