Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

112

Na temelju članka 88.L314503 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/60

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 3. listopada 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala, potpisan u Zagrebu 3. listopada 2005., u izvorniku na hrvatskom, švedskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Švedske (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

Priznajući važnost produbljivanja i razvoja suradnje u borbi protiv kriminala,

Uzimajući u obzir kako se takva suradnja mora odvijati na što je moguće učinkovitiji način i vodeći računa o zahtjevima pravne sigurnosti,

Vođeni načelima jednakosti, uzajamnosti i uzajamne pomoći,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će surađivati u borbi protiv kaznenih djela čije suzbijanje, otkrivanje i rješavanje zahtijeva zajedničke mjere nadležnih tijela obiju ugovornih stranaka, kao što su kaznena djela organiziranog kriminala, terorizma, nezakonita trgovina opojnim drogama ili psihotropnim tvarima, uključujući prekursore, krijumčarenje te druga teška kaznena djela.

Ugovorne stranke će surađivati u provođenju zajedničkih policijskih mjera na suzbijanju kaznenih djela iz stavka 1. ovog članka, uz kadrovsku, materijalnu i organizacijsku potporu, a uvažavajući zakone o izručenju i kazneno-pravne propise ugovornih stranaka.

Za potrebe ovog Ugovora, nadležna tijela ugovornih stranaka su sljedeća: za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija, Carinska uprava; Za Kraljevinu Švedsku: Nacionalna policijska uprava i Švedska carina.

Članak 2.

Suradnja između ugovornih stranaka značit će razmjenu informacija, traganje i identifikaciju osoba, prikupljanje dokaza i druge mjere koje su u skladu s ciljevima ovog Ugovora te s obvezama ugovornih stranaka prema drugim međunarodnim ugovorima i u okviru zakonodavstva svake države.

Preciznije, ugovorne stranke će nastojati surađivati što je više moguće, na područjima koja su predmet ovog Ugovora putem:

a) razmjene informacija o općem stanju kriminaliteta i nastojanjima u svezi s kriminalom u ugovornim strankama.

b) razmjene iskustava u svezi korištenja kriminalističke tehnike, kao i načina i mjera istraživanja, razmjene predložaka, izdanja i rezultata znanstvenog istraživanja u područjima koja su predmet ovog Ugovora.

c) razmjene informacija s područja u nadležnosti službi za zaštitu kaznenog zakonodavstva i svih onih koji su zaduženi za obranu nacionalne sigurnosti, javnog reda i borbe protiv kriminala.

d) osiguranja tehničke i znanstvene pomoći, vještačenja i prenošenja specijaliziranih tehničkih skupina.

e) razmjene iskustava, stručnjaka i savjeta.

f) uzajamne suradnje u davanju zaštite i pomoći svjedoku ako su život, zdravlje ili imovina njega ili njemu bliskih osoba ugroženi zbog njegovih saznanja koja su od važnosti za kazneni postupak.

Suradnju iz stavaka 1. i 2. ovog članka moguće je ostvariti putem časnika za vezu ovlaštenog od strane ugovornih stranaka.

Ovaj Ugovor se ne odnosi na pitanja povezana s pružanjem pravne pomoći u kaznenim stvarima, sudskom suradnjom ili izručenjem.

Članak 3.

Ugovorne stranke će odrediti središnju jedinicu (jedinicu za usklađivanje) unutar svojih nadležnih tijela navedenih u članku 1.#clanak1 ovog Ugovora. Zadatak jedinice za usklađivanje će biti zaprimanje zahtjeva za pomoć sukladno ovom Ugovoru te će jedinica biti odgovorna za usklađivanje obostrane pomoći ne dovodeći u pitanje primjenu točke 2. Zadatak te jedinice će također biti usklađivanje aktivnosti koje poduzimaju nadležna policijska tijela sukladno ovom Ugovoru.

Jedinice za usklađivanje će se pobrinuti da budu uspostavljeni neposredni kontakti kad god je to potrebno.

Djelokrug jedinica za usklađivanje ne isključuje neposrednu suradnju između ostalih jedinica unutar nadležnih tijela, a pogotovo kad se radi o hitnim pitanjima.

Kad dođe do neposrednog kontakta između ostalih jedinica, tada jedinica za usklađivanje treba o tome izvijestiti svoje kolege iz druge ugovorne stranke kako bi se osigurala učinkovitost i ujednačenost.

Slijedom dogovora između gore spomenutih agencija ugovornih stranaka, mjere predviđene ovim Ugovorom mogu biti provedene putem kontakta na lokalnoj razini.

Članak 4.

Ispunjavanje zahtjeva može biti odbijeno ukoliko ugovorna stranka kojoj je podnesen zahtjev smatra da takav zahtjev nije u skladu sa zakonodavstvom ugovorne stranke koja zaprima zahtjev ili kad smatra da takav zahtjev može ugroziti suverenitet ili sigurnost države, ili da je takav zahtjev u suprotnosti općim pravnim načelima ili nekim drugim temeljnim interesima države.

Ugovorna stranka koja podnosi zahtjev će biti obaviještena o razlozima odbijanja zahtjeva.

Članak 5.

Razmjena osobnih podataka između ugovornih stranaka odvijat će se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka i Konvencijom o zaštiti prava pojedinaca glede automatske obrade osobnih podataka (Strasbourg 28. siječnja 1981. g.).

U svrhu zaštite osobnih podataka koji se razmjenjuju u okviru suradnje na temelju ovog Ugovora, svaka ugovorna stranka koja prima osobne podatke smije ih koristiti samo u svrhu i pod uvjetima određenim od strane ugovorne stranke koja ih daje. Ugovorna stranka koja prima osobne podatke ne smije bez odobrenja ugovorne stranke koja ih daje, iste objavljivati ili davati na korištenje drugoj agenciji ili trećoj strani.

Članak 6.

Svaka će ugovorna stranka, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, osigurati tajnost podatka koji je dobiven od druge ugovorne stranke, ukoliko ugovorna stranka koja daje podatke navodi da nije poželjno da navedeni podatak bude dostupan javnosti.

Svaka će ugovorna stranka, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, osigurati stupanj povjerljivosti koji zahtijeva druga ugovorna stranka.

Članak 7.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će dodatno surađivati uz pomoć razmjene iskustva i stručnjaka te međusobnom razmjenom pravnih informacija i informacija povezanih s kaznenom situacijom i trendovima kriminala u njihovim državama.

Članak 8.

Ukoliko je potrebno, nadležna tijela ugovornih stranaka navedena u članku 1.#clanak1 stavku 3. ovog Ugovora, mogu međusobno zaključiti protokole u svrhu primjene odredbi ovog Ugovora.

Članak 9.

Ovaj Ugovor se privremeno primjenjuje od datuma njegovog potpisivanja. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset dana od datuma primitka druge pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Svaka izmjena i dopuna ovog Ugovora stupa na snagu u skladu s postupkom iz stavka 1. ovog članka.

Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može pisano, diplomatskim putem, otkazati ovaj Ugovor drugoj ugovornoj stranci. U tom slučaju Ugovor prestaje šest (6) mjeseci nakon datuma primitka takve obavijesti.

Sastavljeno u Zagrebu  3. listopada 2005. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, švedskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU                                                    ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                            KRALJEVINE ŠVEDSKE

Ivica Kirin                                                        Thomas Bödstrom

ministar unutarnjih poslova                                ministar unutarnjih poslova

  

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbi članka 30.L314501 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 215-01/06-01/09

Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !