Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 14.6.2006 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica

HRVATSKI SABOR

70

Na temelju članka 88.L303611 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SURADNJI NA PODRUČJU SPRJEČAVANJA OD PRIRODNIH I TEHNIČKIH KATASTROFA TE UKLANJANJU NJIHOVIH POSLJEDICA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 17. svibnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SURADNJI NA PODRUČJU SPRJEČAVANJA OD PRIRODNIH I TEHNIČKIH KATASTROFA TE UKLANJANJU NJIHOVIH POSLJEDICA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica, potpisan u Zagrebu, 17. rujna 2003. u izvorniku na hrvatskom i poljskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SURADNJI NA PODRUČJU SPRJEČAVANJA OD PRIRODNIH I TEHNIČKIH KATASTROFA TE UKLANJANJU NJIHOVIH POSLJEDICA

Vlada Republike Hrvatske

i

Vlada Republike Poljske

(u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke« )

– potvrđujući želju za razvijanjem prijateljskih odnosa,

– imajući na umu mogućnost pojave prirodnih i tehničkih katastrofa,

– uvjerene u nužnost međunarodne suradnje u slučaju pojave takvih događaja i imajući u vidu koristi koju će im ta suradnja donijeti, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Ugovorne stranke surađuju radi učinkovitog iskorištavanja svojega potencijala na području sprječavanja pojave prirodnih i tehničkih katastrofa, provedbe akcija spašavanja kao i uklanjanja posljedica tih događaja.

Članak 2.

DEFINICIJE

Izrazi korišteni u ovome Ugovoru imaju sljedeće značenje:

1) »prirodna katastrofa« označava događaj kojemu su uzrok prirodne sile, a koji dovodi do ozbiljne prijetnje životima i zdravlju ljudi, imovini ili okolišu,

2) »tehnička katastrofa« je svaka iznenadna i nepredviđena šteta ili razaranje neke građevine, tehničkog postrojenja ili sustava, što dovodi do prekida njihovog korištenja ili prestanka i/ili gubitka njihovih funkcija, a što predstavlja ozbiljnu opasnost za živote i zdravlje ljudi, imovine ili okoliša,

3) »pružanje pomoći« znači slanje spasilačkih timova ili stručnjaka za provedbu operacija čiji je cilj ublažavanje ili uklanjanje posljedica prirodnih ili tehničkih katastrofa, kao i pružanje humanitarne pomoći ili bilo kojeg drugog oblika pomoći dogovorenog između ugovornih stranaka,

4) »spasilački tim« znači tim ljudi, primjereno organiziranih, osposobljenih i opremljenih, a koje je ugovorna stranka uputila u cilju pružanja pomoći.

Članak 3.

TEMELJ SURADNJE

Ugovorne stranke surađuju na temelju uzajamnosti i dobrovoljnosti i to u granicama svojih mogućnosti.

Članak 4.

OPSEG SURADNJE

Suradnja ugovornih stranaka obuhvaća:

1) razmjenu informacija koje se tiču prirodnih i tehničkih katastrofa, kao i njihovih posljedica, koje su zadesile državno područje jedne od ugovornih stranaka, kao i razmjenu postojećeg iskustva u ograničavanju i uklanjanju posljedica tih događaja,

2) pružanje uzajamne pomoći za vrijeme prirodnih i tehničkih katastrofa, čije posljedice jedna od ugovornih stranaka ne može ukloniti vlastitim snagama i sredstvima,

3) obrazovanje i stručno usavršavanje pripadnika Civilne zaštite, vatrogastva i drugih spasilačkih službi, stručnjaka za zaštitu i spašavanje kao i rukovodećih osoba, službenika i namještenika u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi te organizaciju seminara i radnih susreta,

4) razmjenu promatrača vježbi organiziranih radi zaštite stanovništva, spašavanja i drugih oblika pomoći pogođenom stanovništvu u slučaju prirodnih i tehničkih katastrofa,

5) razmjenu publikacija i znanstveno-tehničkih informacija važnih za zaštitu stanovništva i spašavanje.

Članak 5.

NADLEŽNA TIJELA

1. Ugovorne stranke za provedbu ovoga Ugovora i održavanje izravnih kontakata ovlašćuju sljedeća nadležna tijela:

U Republici Hrvatskoj – Ministarstvo unutarnjih poslova,

U Republici Poljskoj – ministra unutarnjih poslova i uprave.

2. Ugovorne stranke mogu ovlastiti i druga nadležna tijela za provedbu ovoga Ugovora.

3. Ugovorne stranke razmijenit će podatke o adresama i telekomunikacijskim vezama nadležnih tijela spomenutih u stavku 1. i 2.

4. Ugovorne stranke poslat će jedna drugoj, bez odgađanja i u pisanom obliku, podatke o svakoj promjeni nadležnosti tijela iz stavka 1. i 2.

Članak 6.

NAČELA PRUŽANJA POMOĆI

Pružanje pomoći započinje na zamolbu nadležnog tijela jedne od ugovornih stranaka, navedenog u članku 5. stavku 1. koji se upućuje drugoj ugovornoj stranci. U zamolbi se određuje vrsta, opseg i očekivano vrijeme pomoći, a daju se također i podaci o samome događaju. Navedena nadležna tijela ugovornih stranaka međusobno usklađuju uvjete pružanja pomoći.

Članak 7.

TROŠKOVI I NAKNADA ŠTETE

1. Troškove pružanja pomoći na temelju ovoga Ugovora snosit će ona ugovorna stranka koja pruža pomoć, osim u slučaju da nadležna tijela ugovornih stranaka, koja su navedena u članku 5.#clanak5 stavku 1. ovoga Ugovora, odluče drugačije.

2. Ugovorna stranka koja prima pomoć na svom državnom području osigurat će za spasilačke timove i stručnjake druge ugovorne stranke besplatan smještaj i neophodnu medicinsku pomoć, kao i materijal, hranu i druge potrepštine, nakon što se iscrpe sredstva spasilačkih timova.

3. Oprema spasilačkih timova i stručnjaka, kao i humanitarna pomoć izuzimaju se od plaćanja carinskih pristojbi, poreza i drugih davanja. U slučaju da se oprema i/ili humanitarna pomoć ne koriste u skladu s odredbama ovoga Ugovora, bit će podložni postupku koji je obvezatan prema unutarnjem zakonodavstvu ugovorne stranke koja prima pomoć.

4. Svaka ugovorna stranka odriče se zahtjeva za naknadom štete na imovini, uključujući i štete nanesene okolišu, te za tjelesne ozljede, zdravstvene tegobe ili smrt člana spasilačkog tima ili stručnjaka ako su te štete nastale kao posljedica pružanja pomoći u skladu s ovim Ugovorom.

5. Ukoliko spasilački timovi ili stručnjaci jedne ugovorne stranke za vrijeme pružanja pomoći prouzroče štetu trećoj osobi na državnom području druge ugovorne stranke odgovornost za naknadu štete snosi ugovorna stranka koja prima pomoć.

6. Odredbe iz stavaka 4. i 5. neće se primjenjivati ako je do štete došlo uslijed namjernog djelovanja.

Članak 8.

PROVEDBA UGOVORA

1. Nadležna tijela iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovog Ugovora, imenuju svoje predstavnike za suradnju u zaštiti od prirodnih i tehničkih katastrofa, kao i pri uklanjanju njihovih posljedica, a koji se sastaju jednom na godinu radi usklađivanja plana suradnje.

2. Tijela i institucije koji djeluju na državnom području ugovornih stranaka, a koji su navedeni u planu suradnje iz stavka 1. ovog članka mogu u okviru svojih nadležnosti dogovarati način i uvjete provedbe ovog Ugovora.

Članak 9.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove nastale u provedbi ovog Ugovora nadležna tijela iz članka 5.#clanak5 stavak 1. ovog Ugovora rješavat će izravnim pregovorima. Ukoliko se ne postigne dogovor, spor se rješava diplomatskim putem.

Članak 10.

Odnos prema drugim međunarodnim ugovorima

Ovim se Ugovorom ne ograničavaju prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora, kojih su ugovorne stranke potpisnice.

Članak 11.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana primitka posljednje diplomatske note kojom se potvrđuje da su ugovorne stranke ispunile uvjete predviđene nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 12.

TRAJANJE UGOVORA

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može diplomatskim putem otkazati ovaj Ugovor. U slučaju otkaza Ugovor prestaje tri mjeseca nakon dana kada je obavijest o otkazu primila druga ugovorna stranka.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Zagrebu, 17. rujna 2003. godine, u dva primjerka, svaki na hrvatskom i poljskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Za VladuRepublike Hrvatske Republike PoljskeIvica Račan, v. r. Leszek Miller, v. r.predsjednik Vlade predsjednik Vlade

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite i spašavanja.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30.L303609 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/06-01/04

Zagreb, 12. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !