Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2002. godina) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05, XX/10, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 18.2.2005 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2002. godina)

HRVATSKI SABOR

11

Na temelju članka 88.L124524 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANCIJSKOJ SURADNJI
(2002.
GODINA)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2002. godina), koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 20. siječnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-303/2
Zagreb, 26. siječnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANCIJSKOJ SURADNJI (2002. GODINA)

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2002. godina), potpisan 6. srpnja 2004. u Zagrebu, u dva izvornika, na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Ugovor izmeĐu Vlade Savezne Republike NjemaČke i Vlade Republike Hrvatske o financijskoj suradnji (2002. godina)

Vlada Savezne Republike NjemaČke
i
Vlada Republike Hrvatske

u duhu postojećih prijateljskih odnosa između Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske,

u želji da se učvrste i prodube ovi prijateljski odnosi putem partnerske financijske suradnje,

svjesne da je očuvanje tih odnosa temelj ovoga Ugovora,

u namjeri da pridonesu socijalnom i gospodarskom razvitku u Republici Hrvatskoj,

pozivajući se na Zapisnik o razgovorima izaslanstva Saveznog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj sa izaslanstvom Vlade Republike Hrvatske za pripremu i dogovor suradnje u svrhu poticanja razvoja, koji je potpisan 12. studenoga 2002. u Zagrebu,

sporazumjele su se kao što slijedi:

Članak 1.

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke omogućava Vladi Republike Hrvatske i drugim primateljima, koje obje Vlade trebaju zajedno izabrati, primitak sljedećih iznosa od Kreditne banke za obnovu u Frankfurtu na Majni (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main) za projekt »Lokalna opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda na južnoj obali Jadrana«:

a) zajma u visini do 3.000.000,00 EUR (slovima: tri milijuna eura),

b) doprinosa za financiranje potrebnih pratećih mjera za provedbu i brigu o gore navedenom projektu u visini do 1.000.000,00 EUR (slovima: jedan milijun eura),

ukoliko se nakon ispitivanja utvrdi da ovaj projekt zaslužuje poticanje.

(2) Osim toga, Vlada Savezne Republike Njemačke omogućava Vladi Republike Hrvatske ili drugom zajmoprimatelju, kojeg obje Vlade zajedno trebaju izabrati, da od Kreditne banke za obnovu u Frankfurtu na Majni primi za projekt »Lokalna opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda na južnoj obali Jadrana« zajam u visini do 12.000.000,00 EUR (slovima: dvanaest milijuna eura) po povoljnijim kamatnim stopama, koji se odobrava u sklopu javne suradnje u području razvitka, ukoliko se nakon ispitivanja utvrdi da ovaj projekt zaslužuje razvojno-političko poticanje i da Republika Hrvatska i dalje uživa dobar kreditni ugled.

(3) Projekt iz stavka 1. ovoga članka se može uz suglasnost Vlade Savezne Republike Njemačke i Vlade Republike Hrvatske zamijeniti drugim projektima.

(4) Ukoliko Vlada Savezne Republike Njemačke kasnije omogući Vladi Republike Hrvatske da od Kreditne banke za obnovu primi daljnje zajmove ili doprinose za financiranje pripreme projekta iz stavka 1. ovoga članka ili dodatne doprinose za financiranje pratećih mjera za provedbu i brigu o projektu iz stavka 1. ovog članka, primjenjuje se ovaj Ugovor.

(5) Doprinosi za financiranje pripremnih i pratećih mjera prema stavku 1. slovo b) i stavku 4. ovoga članka pretvaraju se u zajmove ukoliko se ne koriste za takve mjere.

Članak 2.

(1) Korištenje iznosa iz članka 1., uvjeti pod kojima se oni stavljaju na raspolaganje, te postupak davanja naloga utvrđuju se ugovorima koje trebaju sklopiti Kreditna banka za obnovu i primatelji zajmova, odnosno doprinosa za financiranje, a koji podliježu važećim pravnim propisima u Saveznoj Republici Njemačkoj. Iznosi iz članka 1. stavak 1. neće biti odobreni ukoliko se u roku od osam godina od godine odobrenja ne sklope odgovarajući ugovori o zajmu, odnosno o financiranju. Rok za ove iznose ističe 31. prosinca 2010. godine.

(2) Vlada Republike Hrvatske će, ukoliko sama nije zajmoprimatelj, Kreditnoj banci za obnovu garantirati sva plaćanja u eurima i time ispuniti sve obveze zajmoprimatelja na temelju ugovora koji treba sklopiti prema stavku 1. ovoga članka.

(3) Vlada Republike Hrvatske će, ukoliko sama nije primatelj doprinosa za financiranje, Kreditnoj banci za obnovu garantirati eventualna prava na povrat iznosa, koja mogu nastati na temelju ugovora koji treba sklopiti prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će osloboditi Kreditnu banku za obnovu svih poreza i ostalih javnih davanja koja se naplaćuju u Republici Hrvatskoj, a koja su povezana sa sklapanjem i provedbom ugovora iz članka 2.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske prepušta putnicima i dobaviteljima pri prijevozu putnika i robe u pomorskom, cestovnom i zračnom prometu, koji se obavlja na temelju odobrenog zajma i doprinosa o financiranju, slobodan izbor prometnih poduzeća, ona neće poduzimati nikakve mjere kojima bi se isključilo ili otežalo ravnopravno sudjelovanje prometnih poduzeća sa sjedištem u Saveznoj Republici Njemačkoj, te će u danom slučaju izdati potrebne dozvole neophodne za sudjelovanje tih prometnih poduzeća.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka obavijesti kojom Vlada Republike Hrvatske obavještava Vladu Savezne Republike Njemačke da su preduvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ispunjeni. Mjerodavan je dan primitka obavijesti.

Sastavljeno u Zagrebu 6. srpnja 2004. u dva izvornika, svaki na njemačkom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Savezne Republike
NjemaČke

Ivan Šuker, v. r. Gebhardt Weiss, v. r.

Članak 3.

Financijske obveze koje će za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimatelja ili jamca nastati po pojedinačnim ugovorima koji će se zaključiti na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, podmirivat će se ili planirati u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine trajanja zajmova prema planovima otplata ugovorenim u takvim posebnim pojedinačnim ugovorima o zajmovima, do konačne otplate zajmova.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija i Ministarstvo europskih integracija.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor članka 1. Zakona nije na snazi, te će se podatak o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30.L124522 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-01/04-01/01

Zagreb, 20. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2002. godina)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !