Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 27.12.2006 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb«

HRVATRSKI SABOR

137

Na temelju članka 88.L322368 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT IZGRADNJE II B FAZE AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/81

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT IZGRADNJE II B FAZE AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB«

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb«, potpisan 26. srpnja 2006. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O JAMSTVU (Projekt faze II B Autocesta Rijeka – Zagreb) između REPUBLIKE HRVATSKE i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 26. srpnja 2006. između Republike Hrvatske (»Jamac«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI DA su Jamac i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (»Zajmoprimac«) zatražili pomoć od Banke za provedbu Projekta,

BUDUĆI DA je u skladu s Ugovorom o zajmu, koji je istog datuma sklopljen između Zajmoprimca i Banke (»Ugovor o zajmu« kako je definirano u Standardnim uvjetima), Banka odobrila zajam Zajmoprimcu u iznosu od pedeset milijuna eura (50,000,000 EURA), pod uvjetima koji su ovdje navedeni ili se spominju u Ugovoru o zajmu, ali jedino pod uvjetom da Jamac jamči za obveze Zajmoprimca koje proistječu iz Ugovora o zajmu kako je navedeno u ovom Ugovoru, te

BUDUĆI DA je Jamac, s obzirom na sklapanje Ugovora o zajmu Banke sa Zajmoprimcem, pristao jamčiti takve obveze Zajmoprimca.

SADA, STOGA, stranke ovime ugovaraju kako slijedi:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI, DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Uključivanje standardnih uvjeta

Sve odredbe standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. ovime su uključene u i primjenjive na ovaj Ugovor s istom snagom i važenjem kao da su u potpunosti ovdje navedene (odredbe se nadalje zovu »Standardni uvjeti«).

Odjeljak 1.02. Definicije

Kad god se koriste u ovom Ugovoru (uključujući i Preambulu), ukoliko se ne navede drugačije ili to kontekst ne traži drugačije, pojmovi definirani u Preambuli imaju odnosna značenja koja su im tamo dana, pojmovi definirani u Standardnim uvjetima i u Ugovoru o zajmu imaju odnosna značenja koja su im tamo dana, a sljedeći pojam ima sljedeće značenje:

»Ovlašteni predstavnik

Jamca« znači ministar financija Jamca.

Odjeljak 1.03. Tumačenje

U ovom Ugovoru, spominjanje specifičnog Članka ili Odjeljka bit će sačinjeno kao pozivanje na taj specifični Članak ili Odjeljak ovoga Ugovora, osim kad je u ovom Ugovoru drugačije navedeno.

Članak II.

JAMSTVO I DRUGE OBVEZE

Odjeljak 2.01. Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao glavni dužnik, te ne samo kao jamac, propisno i pravodobno plaćanje bilo kojih i svih iznosa dospjelih prema Ugovoru o zajmu, bilo na navedeno dospijeće, ili ubrzanjem ili drugačije, te pravodobno izvršenje svih drugih obveza Zajmoprimca, sve kako je navedeno u Ugovoru o zajmu.

Odjeljak 2.02. Druge obveze

(a) Jamac će osigurati da se s njegove strane ne poduzme nikakva radnja koja bi spriječila ili ometala Projekt uključujući izvršavanje obveza Zajmoprimca prema Ugovoru o zajmu.

(b) Jamac je svjestan da će se nakon nastupa događaja opisanog u odjeljku 2.04. (a) Ugovora o zajmu primijeniti obvezna prijevremena otplata kako je opisano u Ugovoru o zajmu.

Članak III.

RAZNO

Odjeljak 3.01. Obavijesti

U svrhe Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta specificirane su sljedeće adrese:

Za Jamca:

Ministar financija Republike Hrvatske

Katančićeva 5

10000 Zagreb

Hrvatska

Na ruke: Zamjenika ministra financija Republike Hrvatske

Fax: + 385 1 4591248

Za Banku:

Europska banka za obnovu i razvoj

One Exchange Square

London EC2A 2JN

Ujedinjeno Kraljevstvo

Na ruke: Operativne administrativne jedinice

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Povratni odgovor: EBRD L G

Odjeljak 3.02. Pravno mišljenje

U svrhe Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta i u skladu s Odjeljkom 6.02 Ugovora o zajmu, mišljenje ili mišljenja odvjetnika dat će u ime Jamca ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisuju i sklapaju ovaj Ugovor u četiri primjerka u Zagrebu, Republika Hrvatska, na naprijed navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ime: Ivan Šuker, v. r.

Funkcija: ministar financija

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ime: Riccardo Puliti, v. r.

Funkcija: direktor

GUARANTEE AGREEMENT (Autocesta Rijeka – Zagreb Phase II B Project) between THE REPUBLIC OF CROATIA and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT dated 26 July 2006 between the REPUBLIC OF CROATIA (the »Guarantor«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o. (the »Borrower«) have requested assistance from the Bank in the implementation of the Project,

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between the Borrower and the Bank (the »Loan Agreement«as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of up to fifty million Euro (EUR 50,000,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS, DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (provisions are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«).

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

»Guarantor’s Authorised

Representative« means the Minister of Finance of the Guarantor.

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

Article II

GUARANTEE AND OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Other Obligations

(a) The Guarantor shall ensure that no action on its part shall be taken which would prevent or interfere with the Project including the performance of the Borrower’s obligations under the Loan Agreement.

(b) Upon the occurrence of the event described in section 2.04 (a) of the Loan Agreement, the Guarantor acknowledges that the mandatory prepayment as described therein shall thereafter apply.

Article III

MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Minister of Finance of the Republic of Croatia

Katanciceva 5

10000 Zagreb

Croatia

Attention: Deputy Minister of Finance of the Republic of Croatia

Fax: + 385 1 4591248

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

Section 3.02. Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02 of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice of the Republic of Croatia.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, the Republic of Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

Name: Ivan Šuker, v. r.

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Name: Riccardo Puliti, v. r.

Title: Direktor

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj, potpisan 26. srpnja 2006. godine, u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O ZAJMU Autocesta Rijeka-Zagreb Faza II B između AUTOCESTE RIJEKA ZAGREB d.d. i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 26. srpnja 2006. između AUTOCESTE RIJEKA ZAGREB d.d., javnog dioničkog društva, koje je utemeljeno i posluje prema zakonima Republike Hrvatske (»Zajmoprimac«) i EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ) (»Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI DA je Banka osnovana da bi financirala određene projekte i tako poticala tranziciju ka ekonomiji orijentiranoj prema otvorenom tržištu i promicala privatnu i poduzetničku inicijativu u zemljama Srednje i Istočne Europe koje su se obvezale na i koje primjenjuju načela višestranačke demokracije, pluralizma i tržišne ekonomije,

BUDUĆI DA su Zajmoprimac i Republika Hrvatska 24. lipnja 1998. godine sklopili Ugovor o koncesiji za izgradnju i gospodarenje cestom s više traka između Zagreba i Rijeke (»Autocesta«),

BUDUĆI DA Zajmoprimac namjerava provesti Projekt koji je utvrđen i opisan u Prilogu 1,

BUDUĆI DA je Zajmoprimac ugovorio zajam (»EIB Ugovor o zajmu«) od Europske investicijske banke (»EIB«) u iznosu od dvjesto i deset milijuna eura (210.000.000 EUR) (»EIB Zajam«) u vezi s, među ostalim, završetkom izgradnje i gospodarenja Autocestom,

BUDUĆI DA će Zajmoprimac od Banke dobiti sredstva za tehničku suradnju, a da bi se Zajmoprimcu pomoglo u financiranju troškova određenih Savjetnika za tehničku pomoć koji će pomoći u izradi Srednjoročne korporativne strategije kako je ovdje utvrđeno i opisano,

BUDUĆI DA su Republika Hrvatska i Zajmoprimac zamolili da Banka pomogne Zajmoprimcu u provedbi Projekta,

BUDUĆI DA, sukladno ugovoru o jamstvu ovdje navedenog nadnevka između Republike Hrvatske kao Jamca i Banke (»Ugovor o jamstvu« kako je definirano Standardnim uvjetima), Jamac jamči za obveze Zajmoprimca iz ovoga Ugovora,

BUDUĆI DA se Banka složila, između ostalog i na temelju naprijed navedenog, dati zajam Zajmoprimcu u iznosu od pedeset milijuna eura (50.000.000 EUR), a prema uvjetima navedenim ili spomenutim u ovom Ugovoru,

Stranke ovdje ugovaraju sljedeće:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI, DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine ugrađeni su i primjenjuju se na ovaj Ugovor s istom snagom i učinkom kao da su u potpunosti ovdje utvrđeni, međutim, uz sljedeće izmjene (takve odredbe, koje su tako izmijenjene, ovdje se nazivaju »Standardnim uvjetima«).

(a) Za potrebe ovoga Ugovora definicija »Poslovnog dana« u Odjeljku 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine bit će izmijenjena i glasit će ovako:

»Radni dan« znači dan (osim subote i nedjelje) kada rade komercijalne banke na transakcijama općeg poslovanja (uključujući rad s devizama i depozitima u stranoj valuti) u Londonu u Engleskoj na koji se otvara Transeuropski sustav automatskog ekspresnog transfera bruto namire u realnom vremenu (TARGET)

(b) Za potrebe ovoga Ugovora definicija »Troškova izvršenja« u Odjeljku 2.02 Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine bit će izmijenjena i glasit će ovako:

»Troškovi izvršenja« znači iznos za koji očekivani dohodak nadmašuje zamjenski dohodak, s tim da:

(a) »Očekivani dohodak« znači zbroj sadašnjih vrijednosti otplata glavnice i kamata koje bi Banci bile dospjele na naplatu tijekom obračunskog razdoblja (u značenju navedenom dalje u tekstu), za onaj dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, da nije došlo do prijevremene otplate, ubrzavanja otplate ili otkazivanja te da je kamata obračunana na taj zajam.

(b) »Zamjenski dohodak« je zbroj:

(1) svih iznosa sadašnjih vrijednosti bilo kojih preostalih otplata glavnice i kamata Banci koje bi dospjele na naplatu nakon uzimanja u obzir svih prijevremenih otplata, otkazivanja ili ubrzavanja otplata tijekom obračunskog razdoblja, za onaj dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, da je kamata obračunana na taj dio zajma po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj isti dio zajma, te

(2) prema potrebi:

(A) u slučaju prijevremene otplate u skladu s Odjeljkom 3.07. Standardnih uvjeta, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se prijevremeno otplaćuje, a izračunava se tako da se taj iznos svodi na sadašnju vrijednost od datuma dospijeća prijevremene otplate do dana obračuna (u značenju navedenom dalje u tekstu) po eskontnoj stopi (u značenju navedenom dalje u tekstu), i/ili

(B) u slučaju bilo koje druge prijevremene otplate, iznos zajma koji je prijevremeno otplaćen, i/ili

(C) u slučaju ubrzane otplate, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se ubrzano otplaćuje, a koja se određuje svođenjem tog iznosa na sadašnju vrijednost od datuma kad takvo ubrzavanje otplate stupa na snagu do dana obračuna po eskontnoj stopi, i/ili

(D) u slučaju otkazivanja, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se otkazuje, a koja se određuje svođenjem tog iznosa na sadašnju vrijednost od zadnjeg dana dostupnosti do dana obračuna po eskontnoj stopi.

(c) U svrhe navedene u stavcima (a) i (b)(1), sadašnja vrijednost svake otplate glavnice i kamata odredit će se svođenjem na sadašnju vrijednost iznosa svake takve otplate od dana dospijeća do dana obračuna po eskontnoj stopi.

(d) »Dan obračuna« znači:

(1) u slučaju prijevremene otplate u skladu s odredbama Odjeljka 3.07. Standardnih uvjeta, onaj dan koji za dva radna dana prethodi datumu dospijeća takve otplate ili, prema izboru Banke, dan dospijeća iste prijevremene otplate,

(2) u slučaju bilo kakve druge prijevremene otplate, dan kad se izvrši takvo plaćanje, odnosno bilo koji kasniji datum koji Banka odredi svojom diskrecijskom odlukom, te

(3) u slučaju ubrzane otplate ili otkazivanja, onaj dan koji za dva radna dana prethodi datumu dospijeća takva ubrzavanja ili otkazivanja ili, prema izboru Banke, datum kad takvo ubrzavanje ili otkazivanje stupa na snagu.

(e) »Obračunsko razdoblje« znači:

(1) u slučaju prijevremene otplate u skladu s odredbama Odjeljka 3.07. Standardnih uvjeta, razdoblje koje počinje danom dospijeća takve prijevremene otplate, a završava danom konačne otplate zajma,

(2) u slučaju bilo kakve druge prijevremene otplate, razdoblje koje započinje danom izvršenja takve prijevremene otplate, odnosno nekim kasnijim danom ako tako Banka odredi svojom diskrecijskom odlukom, a završava danom konačne otplate zajma, te

(3) u slučaju ubrzane otplate ili otkazivanja, razdoblje koje započinje danom stupanja na snagu tog ubrzavanja ili otkazivanja, a završava danom konačne otplate zajma.

(f) »Eskontna stopa« odnosi se na diskontni faktor za odgovarajuće dospijeće deriviran iz nominalne zamjenske krivulje za valutu zajma koja je na dan obračuna raspoloživa Banci na zamjenskom i opcijskom tržištu kamatnih stopa.

(c) Odjeljak 3.10. Standardnih uvjeta Banke bit će za potrebe ovoga Ugovora izmijenjen te će imati sljedeće značenje:

»Odjeljak 3.10. Troškovi izvršenja

(a) U slučaju da iz bilo kojeg razloga (uključujući, bez ograničenja, i ubrzavanje otplate prema Odjeljku 7.06. Standardnih uvjeta), bilo koji dio zajma na koji se primjenjuje varijabilna kamatna stopa dospije na naplatu na dan koji nije zadnji dan jednoga kamatnog razdoblja, Zajmoprimac je dužan platiti Banci na njezin zahtjev, onaj iznos, ako se utvrdi njegovo postojanje, za koji:

(1) kamate koje bi bile obračunane na taj dio zajma od dana dospijeća plaćanja istog dijela zajma do zadnjeg dana tada tekućeg kamatnog razdoblja po stopi jednakoj relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj dio zajma za to kamatno razdoblje

iznose više od:

(2) kamata koje bi Banka mogla dobiti ako bi iznos jednak tom dijelu zajma plasirala kao polog u neku vodeću banku na tržištu euro-zone na razdoblje koje počinje danom dospijeća plaćanja tog dijela zajma, a završava zadnjeg dana tada tekućeg kamatnog razdoblja.

(b) Ako bilo kada:

(1) Zajmoprimac da obavijest, u skladu s Odjeljkom 3.07. Standardnih uvjeta, o prijevremenoj otplati bilo kojega dijela zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, odnosno ako Zajmoprimac na drugi način prijevremeno otplati jedan takav dio zajma,

(2) bilo koji dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa u skladu s Odjeljkom 7.06. Standardnih uvjeta, odnosno koji iz drugih razloga dospije za plaćanje prije nego što je njegovo navedeno dospijeće, odnosno ako

(3) bilo koji dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa bude otkazan u skladu s Odjeljcima 3.08., 7.02. ili 7.06. Standardnih uvjeta, ili bude inače otkazan,

Zajmoprimac je dužan, uz bilo koju administrativnu naknadu za prijevremenu otplatu, platiti Banci i naknadu za otkazivanje ili neki drugi iznos plativ s takve osnove, te na zahtjev Banke platiti i iznos troškova oslobođenja od obveze, pod uvjetom da je iznos takvih troškova oslobođenja od obveze negativan, Banka ima obvezu na dan sljedećeg plaćanja kamata Zajmoprimcu odobriti taj iznos troškova oslobođenja od obveze u valuti zajma.

(c) U slučaju da bilo koji dospio a neplaćen iznos bude plaćen na dan koji nije zadnji dan zadanoga kamatnog razdoblja, Zajmoprimac će Banci, na njezin zahtjev, platiti onaj iznos, ako se utvrdi njegovo postojanje, za koji:

(1) kamata koja bi bila obračunana na takav neplaćeni a dospjeli iznos, od dana primitka toga dospjelog a neplaćenog iznosa do zadnjeg dana tada tekućega zadanog kamatnog razdoblja po stopi jednakoj stopi navedenoj u Odjeljku 3.09(a)(iii) Standardnih uvjeta, za takvo zadano kamatno razdoblje

iznosi više od:

(2) kamate koju bi Banka mogla dobiti ako bi iznos jednak tom dospjelom a neplaćenom iznosu plasirala kao polog kod neke vodeće banke na međubankarskom tržištu euro-zone, za razdoblje koje počinje danom primitka istoga dospjelo a naplaćenog iznosa, a završava zadnjeg dana tada tekućeg zadanoga kamatnog razdoblja.

(d) Potvrda Banke o iznosu koji treba platiti u skladu s Odjeljkom 3.10. smatrat će se konačnom, zaključnom i obvezujućom za Zajmoprimca, osim ako Zajmoprimac ne pokaže, a Banka prihvati, da potvrda sadrži očite pogreške.«

Odjeljak 1.02. Definicije

Osim ako nije drugačije navedeno ili ako kontekst zahtijeva drugačije, gdje god se upotrijebe u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge), uvjeti definirani u Preambuli imaju odgovarajuća značenja navedena u istoj, izrazi u Standardnim izrazima i uvjetima imaju odgovarajuća značenja navedena u istima, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

»Ovlašteni predstavnik

Zajmoprimca« znači predsjednik uprave Zajmoprimca.

»Plan upravljanja okolišem« znači sredstva za plan zaštite okoliša za Projekt pripremljen sukladno hrvatskim zakonima, a kako je navedeno u dokumentu »Pregled potencijalnog utjecaja na okoliš i preporučene mjere njegova ublažavanja na Autocesti Rijeka – Zagreb«koji je izradio URBING d.o.o., Zagreb, u srpnju 2005, a koji je naručila ustanova Hrvatske ceste.

»Menadžer okoliša« znači menadžer zaštite okoliša definiran u Odjeljku 3.04.(b).

»Izdaci« znači troškove i izdatke nastale za Banku ili nekog od njenih zastupnika uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove odvjetnika nastale u svezi s pregovorima, pripremom, izradom, zaključenjem, izvršenjem, izmjenama i odricanjem od prava iz ovoga Ugovora ili Ugovora o jamstvu.

»Koeficijent pokrića

servisiranja (otplate) duga« znači Slobodni novčani tok raspoloživ na kraju četiri neposredno prethodna kalendarska kvartala od datuma izračuna podijeljen s iznosom Servisiranja duga, pri čemu:

Slobodni novčani tijek znači zbroj:

1. neto prihod Zajmoprimca nakon poreza, ali prije izvanrednih dobiti ili gubitaka tijekom takvog razdoblja, plus

2. amortizacije imovine Zajmoprimca tijekom takvog razdoblja, plus

3. amortizacije nematerijalne imovine Zajmoprimca tijekom takvog razdoblja, plus

4. troškove kamata plaćene ili obračunate tijekom takvog razdoblja na dug Zajmoprimca, minus

5. povećanja/smanjenja (ako postoji) tijekom takvog razdoblja u iznosu kojim kratkoročna imovina Zajmoprimca premašuje njegove kratkoročne obveze, ali isključujući, za tu svrhu, iz kratkoročnih obveza dio dugoročnih obveza Zajmoprimca koji dospijeva unutar jedne godine od zadnjeg dana relevantnog razdoblja i gotovinu.

Slobodni novčani tijek uključuje novčana salda akumulirana iz djelatnosti prethodnih godina.

»Servisiranje (otplata)

duga« znači, za neposredno prethodeća četiri kvartala od datuma izračuna, zbroj ukupnog iznosa kamata, naknada i svih drugih financijskih troškova plativih tijekom takvog razdoblja i otplatu glavnice, u odnosu na zaduženost za posuđeni novac, koja se ima platiti tijekom tog razdoblja, bez obzira na to je li ili nije stvarno plaćena tijekom relevantnog razdoblja.

»Poslovna godina« znači poslovnu godinu Zajmoprimca koja započinje 1. siječnja svake godine.

»IFRS« znači Međunarodne standarde za financijsko izvješćivanje izdane ili prihvaćene od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i koji se konzistentno primjenjuju.

»Zajmodavci« EBRD i EIB.

»Interni ugovori o razini

usluga« znači interna pravila navedena u Odjeljku 3.01.(d).

»Srednjoročna korporativna strategija« znači poslovnu strategiju i program razvoja Zajmoprimca za 5-godišnje plansko razdoblje, a koji treba dati opcije i preporuke za korporativnu strategiju Zajmoprimca nakon završetka izgradnje autoceste, a posebno (a) pregled i usporednu analizu potencijalnih vlasničkih struktura za Zajmoprimca, (b) pregled i analizu usporednika javnog sektora podataka o troškovima, (c) usporednu analizu raznih potencijalnih rješenja za gospodarenje i održavanje ceste, (d) ciljeve troškovne učinkovitosti, (e) određivanje politike cestarine i (f) pregled strategije i ciljeva zaštite okoliša s analizom mjera za ublažavanje utjecaja na okoliš planiranih za srednjoročno razdoblje, kako odobri Banka (takvo odobrenje neće biti nerazumno uskraćeno ili odlagano).

»PIU« znači jedinicu za provedbu projekta iz Odjeljka 3.02.

»Projekt« ovdje će biti opisan i definiran kako je navedeno u Prilogu 1.

»Referentna stranica« znači prikaz ponuđenih kamatnih stopa banaka u Euro-zoni (poznat kao »EURIBOR«) za pologe u Valuti zajma navedenoj na EURIBOR01 na Reuters službi (ili nekoj drugoj stranici koja bi mogla zamijeniti stranicu EURIBOR01 na Reuters službi za potrebu prikaza međubankovnih ponuđenih kamatnih stopa na pologe u Valuti zajma).

»Statut« znači Statut Zajmoprimca i odluku o osnivanju Zajmoprimca izdanu od Trgovačkog suda u Zagrebu 26. veljače, 1998. godine.

»Savjetnici za tehničku

pomoć« znači savjetnike za tehničku pomoć navedene u Odjeljku 3.05.(a).

Odjeljak 1.03. Tumačenje

U ovom Ugovoru, poziv na određeni Članak, Odjeljak ili Prilog, osim gdje je drugačije navedeno, tumači se kao pozivanje na taj određeni Članak ili Odjeljak ili Prilog ovoga Ugovora.

Članak II.

OSNOVNI UVJETI ZAJMA

Odjeljak 2.01. Iznos i valuta

Banka se slaže pozajmiti Zajmoprimcu, pod uvjetima navedenim ili spomenutim u ovom Ugovoru, iznos od pedeset milijuna eura (50.000.000 EUR-a).

Odjeljak 2.02. Ostali financijski uvjeti Zajma

(a) Minimalni iznos povlačenja je 1.000.000 EUR.

(b) Minimalni iznos prijevremene otplate je 5.000000 EUR.

(c) Minimalni otkazani iznos je 5.000.000 EUR.

(d) Datumi za plaćanje kamata bit će 17. lipnja i 17. prosinca svake godine.

(e) Zajmoprimac mora glavnicu Zajma platiti na sljedeće datume i u sljedećim iznosima:

Datum otplate Zajma

Dospjeli iznos glavnice

(EUR)

17. prosinca 2010.

1,190,476

17. lipnja 2011.

1,190,476

17. prosinca 2011.

1,190,476

17. lipnja 2012.

1,190,476

17. prosinca 2012.

1,190,476

17. lipnja 2013.

1,190,476

17. prosinca 2013.

1,190,476

17. lipnja 2014.

1,190,476

17. prosinca 2014.

1,190,476

17. lipnja 2015.

1,190,476

17. prosinca 2015.

1,190,476

17. lipnja 2016.

1,190,476

17. prosinca 2016.

1,190,476

17. lipnja 2017.

1,190,476

17. prosinca 2017.

1,190,476

17. lipnja 2018.

1,190,476

17. prosinca 2018.

1,190,476

17. lipnja 2019.

1,190,476

17. prosinca 2019.

1,190,476

17. lipnja 2020.

1,190,476

17. prosinca 2020.

1,190,476

17. lipnja 2021.

1,190,476

17. prosinca 2021.

1,190,476

17. lipnja 2022.

1,190,476

17. prosinca 2022.

1,190,476

17. lipnja 2023.

1,190,476

17. prosinca 2023.

1,190,476

17. lipnja 2024.

1,190,476

17. prosinca 2024.

1,190,476

17. lipnja 2025.

1,190,476

17. prosinca 2025.

1,190,476

17. lipnja 2026.

1,190,476

17. prosinca 2026.

1,190,476

17. lipnja 2027.

1,190,476

17. prosinca 2027.

1,190,476

17. lipnja 2028.

1,190,476

17. prosinca 2028.

1,190,476

17. lipnja 2029.

1,190,476

17. prosinca 2029.

1,190,476

17. lipnja 2030.

1,190,476

17. prosinca 2031.

1,190,476

17. lipnja 2031.

1,190,484

Ukupno

50.000.000

(2) Neovisno o gornjem, ukoliko (i) Zajmoprimac ne povuče cjelokupan iznos zajma prije prvog datuma zajma utvrđenog u ovom stavku 2.02.(e) i (ii) Banka produži zadnji datum povlačenja utvrđen u donjem stavku 2.02.(f) na datum koji pada nakon toga prvog datuma otplate zajma, tada će se svaki iznos podignut na ili nakon prvog datuma otplate zajma raspodijeliti za otplatu na jednakoj osnovi na više datuma otplate zajma koji padaju nakon datuma tog povlačenja (pri čemu će Banka prema potrebi uskladiti te raspodijeljene iznose tako da se u svakom slučaju postignu cijeli brojevi). Banka će povremeno izvještavati Zajmoprimca o tim raspodjelama.

(f) Zadnji Datum korištenja je 1. listopada 2010, odnosno kasniji datum koji Banka ima pravo odrediti vlastitom diskrecijskom odlukom i o tome obavijestiti Zajmoprimca. Ako se nepovučeni iznos zajma, ili bilo koji njegov dio, vodi po režimu fiksne kamatne stope, svako pomicanje datuma zadnjeg povlačenja može dovesti do troškova oslobođenja od obveze koji odmah dospijevaju na naplatu Zajmoprimcu, odnosno Banci, već prema tome o kakvu se slučaju radi.

(g) Kamatna stopa na neiskorišteni dio Zajma je 0,5 % godišnje.

(h) Kamatna stopa:

(I) Zajam podliježe Promjenjivoj kamatnoj stopi. Za potrebe Odjeljka 3.04.(b) Standardnih uvjeta, Relevantna tržišna kamatna stopa će biti ponuđena 6-mjesečna kamatna stopa za pologe u valuti Zajma koji se prikažu na Referentnoj stranici u 11 sati prijepodne po briselskom vremenu, na relevantni Datum određivanja kamata za razdoblje koje je najbliže trajanju relevantnog Kamatnog razdoblja (ili, ako su dva razdoblja jednako blizu trajanju Relevatnog kamatnog razdoblja, prosjek dvije relevantne kamatne stope), pod uvjetom da:

(1) ako iz bilo kojeg razloga tada nije moguće odrediti Relevantnu kamatnu stopu pozivanjem na Referentnu stranicu, referentnom će se kamatnom stopom smatrati ona kamatna stopa koju Banka odredi kao aritmetičku sredinu (zaokruženo naviše, po potrebi, do najbliže 1/16%) ponuđenih godišnjih stopa za pologe u valuti zajma u iznosu usporedivom s dijelom zajma ugovorenim za dospijeće tijekom pojedinoga Kamatnog razdoblja za razdoblje jednako tom kamatnom razdoblju, a koje stope Banci objave tri vodeće banke aktivne na međubankarskom tržištu Brisela, po izboru Banke, te

(2) ako Banka utvrdi da se polozi u valuti Zajma ne nude na međubankovnom tržištu Euro-zone u takvim iznosima ili za takvo razdoblje, Relevantna tržišna kamatna stopa bit će trošak kojeg Banka ima (iskazan kao godišnja stopa) za financiranje onog dijela Zajma koji je po rasporedu neisplaćen tijekom odgovarajućeg Kamatnog razdoblja iz bilo kojeg izvora koji izabere.

(II) Bez obzira na već navedeno, Zajmoprimac može kao alternativnu mogućnost plaćanju kamata po varijabilnoj kamatnoj stopi na ukupni zajam ili dio zajma koji je do tada neisplaćen, odabrati i plaćanje kamate po fiksnoj kamatnoj stopi na isti dio zajma, i to kako slijedi:

(1) Zajmoprimac može tu opciju koristiti samo:

(i) ako u vrijeme provođenja te opcije nije nastao niti je u tijeku neki od događaja navedenih u Odjeljku 7.01. Standardnih uvjeta (a niti događaj koji bi nakon otkaza i/ili isteka vremena postao takav događaj),

(ii) ako iznos glavnice zajma koji se mijenja s primjene varijabilne kamatne stope u primjenu fiksne kamatne stope nije manji od pet milijuna eura (5.000.000 EUR).

(2) Zajmoprimac ima pravo iskoristiti tu opciju upućivanjem obavijesti Banci i Jamcu najmanje pet radnih dana prije predloženog datuma određivanja kamate. Takva se obavijest, osim ako Banka ne odredi drugačije, smatra neopozivom pa mora sadržavati datum određivanja kamate i datum konverzije kamate koju je odabrao Zajmoprimac, te iznos glavnice zajma koji će se konvertirati u zajam s režimom fiksne kamatne stope.

(3) Počevši od datuma konverzije kamate, dio zajma koji se konvertira (utvrđen u obavijesti Zajmoprimca) podliježe fiksnoj kamatnoj stopi. U svrhu stavka 3.04.(a) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa bit će unaprijed utvrđena kamatna stopa za valutu zajma koja je na raspolaganju Banci na tržištu razmjene kamatnih stopa na taj datum utvrđivanja kamate za razdoblje koje počinje na taj datum konverzije kamate i završava na zadnji datum otplate zajma, uzevši u obzir planove otplate glavnice i otplate kamata za zajam. Banka će utvrditi fiksnu kamatnu stopu na taj datum utvrđivanja kamate i bez odgode dostaviti obavijest o tome Zajmoprimcu i Jamcu.

(4) Banka može u bilo kojem trenutku odlučiti konsolidirati sve fiksne kamatne stope koje vrijede za dijelove zajma u jedinstvenu fiksnu kamatnu stopu, jednaku ponderiranom prosjeku fiksnih kamatnih stopa koje u tom trenutku vrijede za dijelove zajma. Banka će utvrditi tu konsolidiranu fiksnu kamatnu stopu i bez odgode dostaviti o tome obavijest Zajmoprimcu i Jamcu. Konsolidirana fiksna kamatna stopa primjenjuje se na sve kamatnosne dijelove zajma po fiksnim kamatnim stopama, počevši od datuma plaćanja kamate neposredno nakon što Banka obavijesti Zajmoprimca.

Odjeljak 2.03. Povlačenja sredstava

(a) Raspoloživi iznos može se povući s vremena na vrijeme prema odredbama u Prilogu 2 za financiranje nastalih troškova (ili, ako se Banka složi, da će nastati) glede troškova robe, građevinskih radova i usluga potrebnih za Projekt.

(b) Sukladno Odjeljku 3.05. Standardnih uvjeta, Zajmoprimac ovdje ovlašćuje Banku da od Raspoloživog iznosa povuče iznos jednak proviziji za osiguranje zajma i da u ime Zajmoprimca sebi uplati tu Proviziju.

Odjeljak 2.04. Obvezna prijevremena otplata

(a) Osim ako se Zajmodavci ne slože drugačije, Zajmoprimac se slaže da će, u slučaju da 6 mjeseci prije datuma isteka razdoblja sadašnje koncesije prema Ugovoru o koncesiji koji su 24. lipnja 1998. godine sklopili Zajmoprimac i Republika Hrvatska, ista ne produži tako da datum isteka razdoblja produžene koncesije pada nakon 17. lipnja 2031. godine, Zajmoprimac će na sljedeći Datum plaćanja kamata prijevremeno otplatiti iznos neotplaćene glavnice povučenog zajma zajedno sa svim dospjelim i neotplaćenim kamatama i troškovima.

(b) Zajmoprimac će Banci na datum prijevremene otplate platiti administrativnu naknadu za prijevremenu otplatu od jedne osmine jednog postotka (0,125 %) od iznosa glavnice koja se prijevremeno otplaćuje kako je određeno u Odjeljku 3.07(b) i (c) Standardnih uvjeta.

Članak III.

PROVEDBA PROJEKTA

Odjeljak 3.01. Ostale pozitivne odredbe Projekta

Pored općih obveza navedenih u Članku IV Standardnih uvjeta, Zajmoprimac će, ako se Banka ne suglasi drugačije:

(a) održavati postojanje svoje tvrtke u skladu sa svim primjenljivim zakonima,

(b) ispunjavati sve obveze koje je preuzeo Zajmoprimac prema EIB Ugovoru o zajmu i osigurati da EIB Zajam ostane važiti u potpunosti, ali samo ako i Zajmoprimac i EIB potpišu EIB Ugovor o zajmu,

(c) izraditi i uručiti Banci, ne kasnije od 1. listopada 2006. godine, konačne prijedloge internih pravila koja trebaju potpisati relevantni rukovoditelji odjela i nadzornici službi (već kakav je slučaj) Zajmoprimca, a koji propisuju odgovornosti i konkretne ciljeve učinka svakog relevantnog odjela ili službe Zajmoprimca u svezi s implementacijom projekta (»Interni ugovori o razini usluga«), a svaki takav skup pravila mora sadržavati sljedeće:

(i) konkretne ključne odgovornosti, ciljeve učinka i financijske ciljeve za predmetni odjel i svaku njegovu podcjelinu koji moraju biti navedeni u aneksu predmetnom ugovoru,

(ii) postupke za ocjenu i analizu odgovornosti te ciljeva učinka i financijskih ciljeva relevantnog odjela i njegovih podcjelina. Ti postupci obavit će se približno dvanaest mjeseci i dvadeset četiri mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu, a rezultate mora odobriti odbor direktora (Uprave) Zajmoprimca,

(iii) izvještajne zahtjeve za svaki odjel i njegovu podcjelinu, a ti izvještajni zahtjevi moraju uključivati izradu mjesečnih i godišnjih izvješća koji pokrivaju teme kao što su ostvarenje i sukladnost s radnim i financijskim ciljevima relevantnog odjela i njegovih podcjelina, a ta izvješća će se predavati Upravi Zajmoprimca, i

(iv) trajanje takvog ugovora, a ono ne može biti kraće od 3 godine,

(d) nakon što je Banka odobrila takve ugovore, potpisati Interne ugovore o razini usluga sa svakim relevantnim odjelom do 1. prosinca 2006. godine,

(e) obnoviti takav Interni ugovor o razini usluga uz prethodno odobrenje Banke, a prije isteka trajanja takvog ugovora,

(f) poduzeti sljedeće, a s obzirom na Srednjoročnu korporativnu strategiju:

(i) izraditi i uručiti Banci na pregled prijedlog Srednjoročne korporativne strategije, do 1. rujna 2007. godine,

(ii) organizirati službeni konzultacijski sastanak, koji se mora održati prije 1. prosinca 2007. godine, između predstavnika Zajmoprimca i Banke, a da bi se raspravio prijedlog Srednjoročne korporativne strategije i pozvati predstavnike Jamca da budu nazočni,

(iii) predati Jamcu konačni prijedlog Srednjoročne korporativne strategije (a jedan primjerak Banci) na pregled i odobrenje najkasnije do 1. travnja 2008. godine, a taj prijedlog mora sadržavati službene formalne primjedbe Banke i promjene koje su dogovorili predstavnici Zajmoprimca, predstavnici Jamca i Banke na konzultacijskom sastanku navedenom u Pododjeljku (ii), i

(iv) nakon što Jamac odobri Srednjoročnu korporativnu strategiju, predavati Banci godišnja ažurirana izvješća o implementaciji Srednjoročne korporativne strategije i to prije 1. studenoga svake godine u obliku nacrta, te do 1. travnja sljedeće godine u verziji službeno prihvaćenoj od Uprave Zajmoprimca,

(g) izraditi sve ostale dokumente i instrumente i obaviti sve ostale radnje i stvari koje Banka može razumno utvrditi kao potrebne i poželjne da bi stupile na snagu odredbe ovoga Ugovora i Ugovora o jamstvu i da bi se ovaj Ugovor i Ugovor o jamstvu pravovaljano registrirali i ovjerili u primjenljivoj nadležnosti,

(h) poduzeti sve radnje razumno potrebne da bi se osigurala primjerena sredstva za završetak Projekta,

(i) osigurati da se autocestom upravlja sukladno politikama koju bi razboriti operator koristio za upravljanje hrvatskom standardnom autocestom s plaćanjem cestarine,

(j) održavati odgovarajuće računovodstvene sustave, sustave upravljanja podacima i kontrole troškova,

(k) imati neovisne revizore razumno prihvatljive za Banku,

(l) pravodobno podnositi porezne prijave i platiti, po dospijeću, sve poreze, osim poreza osporavanih u dobroj vjeri i za koje su izdvojene odgovarajuće pričuve,

(m) platiti sve poreze i pristojbe za registraciju koje treba platiti u vezi s potpisom, izručenjem, ovjerom i registracijom ovoga Ugovora i Ugovora o jamstvu, i

(n) naknaditi Banci sve poreze i troškove nastale u vezi s bilo kojim plaćanjem prema odredbama ovoga Ugovora ili koje su drugačije povezane s odredbama ovoga Ugovora ili Ugovora o jamstvu.

Odjeljak 3.02. Jedinica za provedbu Projekta

U svrhu koordinacije, upravljanja, praćenja i ocjene svih aspekata implementacije Projekta, uključujući i koordinaciju između EIB-a (ako je primjenljiva), Banke i Zajmoprimca, Zajmoprimac će, ako nije s Bankom dogovorio drugačije, osnovati i držati sve vrijeme tijekom provedbe Projekta, jedinicu za provedbu Projekta (»PIU«), koja će imati primjerena sredstva i odgovarajuće kvalificirano osoblje, kao i s opisom poslova razumno prihvatljivim Banci.

Odjeljak 3.03. Nabava

Za potrebe Odjeljka 4.03. Standardnih uvjeta, za nabavu roba, radova i usluga potrebnih za Projekt i koji će se financirati iz sredstava Zajma važit će sljedeće odredbe, osim ako se Banka ne složi drugačije:

(a) Robe, radovi i usluge (osim usluga savjetnika koje su uključene u Odjeljku 3.03(c) nabavljat će se javnim natječajem,

(b) Za potrebe Odjeljka 3.03.(a), postupci za javni natječaj navedeni su u Poglavlju 3 Pravila o nabavi EBRD,

(c) Savjetnici za tehničku pomoć, koje će zaposliti Zajmoprimac, bit će izabrani sukladno postupcima navedenim u Poglavlju 5. Pravila o nabavi EBRD, i

(d) Svi ugovori podložni su postupcima provjere koji su navedeni u Dodatku Pravilima o nabavi EBRD. Svi ugovori podložni su prethodnoj provjeri.

Odjeljak 3.04. Odredbe o zaštiti okoliša

(a) Bez ograničavanja općenitosti Odjeljaka 4.02(a). 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, Zajmoprimac će, ako se Banka ne suglasi drugačije, provesti Plan upravljanja okolišem i Projekt realizirati sukladno propisima i standardima o zaštiti okoliša važećim u mjestima u kojima se Projekt nalazi i sukladno ekološkim standardima postojećim u to vrijeme u Europskoj uniji.

(b) Zajmoprimac će zaposliti ili imenovati osobu primjerenih kvalifikacija i iskustva koja će raditi kao Menadžer upravljanja okolišem koji će nadgledati provedbu Plana upravljanja okolišem i biti odgovoran za sva pitanja zaštite okoliša vezana za Projekt.

Odjeljak 3.05. Savjetnici

(a) Zajmoprimac će, osim ako nije drugačije dogovoreno s Bankom, zaposliti ili organizirati da se zaposle, već kako je potrebno, i koriste jedan ili više savjetnika za tehničku pomoć (»Savjetnici za tehničku pomoć«) čije su kvalifikacije, iskustvo i nadležnosti zadovoljavajući za Banku, (i) da bi pomogli u pripremi i završetku Srednjoročne korporativne strategije, a ti Savjetnici za tehničku pomoć moraju biti zaposleni ili se mora organizirati da budu angažirani do 1. ožujka 2007. godine i (ii) pomoći PIU u njenim poslovima, a ti savjetnici za tehničku pomoć bit će zaposleni ili će se organizirati da budu zaposleni ako to zahtijeva Banka.

(b) Zajmoprimac će, bez naknade, svim savjetnicima angažiranim kao pomoć u stvarima vezanim za Projekt ili djelatnosti Zajmoprimca, sva sredstva i potporu opravdano potrebnu za obavljanje njihovih poslova, kao i dokumente, materijale i ostale informacije koji mogu biti razumno relevantni za njihov rad, pod uvjetom da će savjetnik, ako se radi o povjerljivim dokumentima, materijalima ili drugim informacijama danim takvom savjetniku, morati zaključiti, prije primitka ili zahtjeva za takvim dokumentima, materijalima ili drugim informacijama, sporazum o povjerljivosti u obliku i sadržaju zadovoljavajućim za Zajmoprimca.

Odjeljak 3.06. Zahtjevi glede učestalosti izvješćivanja i predaje

(a) Nakon Datuma stupanja na snagu, pa sve dok se ne isplati puni iznos Zajma ili dok se ne otkaže, Zajmoprimac mora Banci slati godišnja izvješća o zaštiti okoliša te o zaštiti radnika na radu u vezi s djelatnostima Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja, Projekt), a kako je navedeno u Odjeljku 5.02.(c)(iii) Standardnih uvjeta i to u roku od 120 dana od završetka godine za koju se podnosi izvješće. Ta izvješća trebaju sadržavati podatke o sljedećim konkretnim stvarima:

(1) podatke o sukladnosti Zajmoprimca s propisima i standardima o zaštiti okoliša koji su na snazi, s vremena na vrijeme, u mjestima nadležnosti u kojima se nalazi Projekt i s ekološkim standardima koji postoje u to vrijeme u Europskoj uniji uključujući i status ekoloških dozvola potrebnih za Projekt, rezultate inspekcija koje su obavila tijela za zaštitu okoliša, kršenja takvih ekoloških propisa i standarda kao i popravne radnje vezane za iste i kazne određene za eventualna takva kršenja,

(2) sažetak svih materijalnih obavijesti, izvješća i druge korespondencije o pitanjima zaštite okoliša koje je Zajmoprimac podnio tijelima za zaštitu okoliša,

(3) podatke o zapisima o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu za Projekt, uključujući i broj nesreća i ostale inicijative u vezi sa zdravstvenom zaštitom i zaštitom na radu koje je Zajmoprimac proveo ili planirao,

(4) sažetak izmjena propisa o zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i zaštiti na radu koje mogu materijalno utjecati na poslovanje Zajmoprimca ili Projekt, i

(5) implementaciju i učinkovitost mjera za ublažavanje utjecaja na okoliš navedenih u Planu upravljanja okolišem.

(b) Nakon Datuma stupanja na snagu, Zajmoprimac mora podnositi periodična izvješća (polugodišnja) o Projektu navedena u Odjeljku 4.04(a)(iv)) Standardnih uvjeta i to u roku od 60 dana od završetka razdoblja za koje se podnosi izvješće pa sve dok se Projekt ne završi. Ta izvješća moraju sadržavati sljedeće konkretne podatke:

(1) Sljedeće opće informacije:

(A) fizički napredak ostvaren u provedbi Projekta do datuma izvješća i tijekom izvještajnog razdoblja,

(B) stvarne ili očekivane teškoće ili kašnjenja s provedbom Projekta i njihov utjecaj na plan provedbe, te stvarne poduzete ili planirane korake da bi se riješile teškoće i izbjegla kašnjenja,

(C) očekivane promjene datuma završetka Projekta,

(D) promjene ključnog osoblja među zaposlenicima PIU, savjetnicima za tehničku pomoć, menadžera okoliša ili izvođača, i

(E) stvari koje mogu materijalno utjecati na cijenu Projekta.

(2) Dijagram o napredovanju koji prikazuje napredak u svakom dijelu Projekta uključujući grafikon s planiranim i stvarnim troškovima.

(3) Financijska izvješća koja prikazuju detalje o nastalim troškovima u svakom dijelu Projekta i Povlačenja, zajedno s izvješćima koja prikazuju:

(A) originalni predračun troškova,

(B) revidirani predračun troškova, ako postoji, uz navedene razloge materijalnih promjena,

(C) originalne predviđene troškove i stvarne troškove do danas,

(D) razloge materijalnih odstupanja stvarnih troškova do danas od originalno predviđenih troškova do danas, i

(E) predviđene troškove za preostale kvartale u godini.

(4) Kratku izjavu o stanju sukladnosti sa svakom od odredbi sadržanih u ovom Ugovoru.

(c) Odmah po nastanku incidenta ili nesreće u vezi sa Zajmoprimcem ili Projektom, a koja će vjerojatno imati materijalno negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ili sigurnost, Zajmoprimac će odmah o tome izvijestiti Banku putem faksa ili teleksa i pri tome će opisati narav incidenta ili nesreće i korake koje poduzima da bi iste uklonio. Bez ograničavanje općenitosti gore navedenog, incident ili nesreća će vjerojatno imati materijalno negativni učinak na okoliš, zdravlje ili sigurnost ako neki primjenljivi zakon zahtijeva da se o istima izvijesti državno (vladino) tijelo, a takav incident ili nesreća uključuju smrtne ishode ili višestruke ozbiljne povrede koje zahtijevaju hospitalizaciju ili ako je takav incident ili nesreća postao poznat javnosti bilo preko medija bilo na neki drugi način.

Članak IV.

FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE

Odjeljak 4.01. Financijski zapisi i izvješća

(a) Zajmoprimac će primjenjivati postupke, zapise i obračune primjerene za prikazivanje, sukladno međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima, a kako to zahtijeva hrvatski zakon o računovodstvu konzistentno primijenjen, poslovanja i financijskog položaja Zajmoprimca i njegovih podružnica, ako ih ima, i primjerene za praćenje i evidenciju napretka Projekta (uključujući njegove troškove).

(b) Zajmoprimac mora:

(1) svoje zapise, obračune i financijska izvješća (uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka, te izvješće o promjenama u dioničkoj glavnici i bilješke uz njih), te zapise, obračune i financijska izvješća svojih Podružnica, za svaku poslovnu godinu dati revidirati neovisnim revizorima razumno prihvatljivim za Banku sukladno s IFRS (Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje,

(2) predati Banci, što je prije moguće, ali nikad ne kasnije od šest mjeseci nakon kraja svake poslovne godine:

(A) kopije, potpisane od strane direktora, revidiranih financijskih izvješća za poslovnu godinu,

(B) izvješće o reviziji od strane revizora u opsegu i do detalja koje Banka može opravdano zatražiti, a kako se traži zahtjevima IFRS, i

(C) izvješće o svim financijskim transakcijama između Zajmoprimca i svake od njegovih podružnica, i

(3) predati Banci ostale informacije koje se odnose na takve zapise, obračune i financijska izvješća i njihovu reviziju, koje Banka može, s vremena na vrijeme, opravdano zahtijevati.

(c) Zajmoprimac će sve vrijeme u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2031. koeficijent pokrića servisiranja duga održavati većim od ili jednakim 1,1:1, te sve vrijeme nakon tog razdoblja većim od ili jednakim 1,2:1.

Odjeljak 4.02. Negativne financijske odredbe

(a) Zajmoprimac neće, osim ako se Banka ne složi drugačije, poduzimati ijednu od sljedećih radnji i Banci će uručiti sve informacije o istoj koje Banka može opravdano zahtijevati:

(1) sklopiti ugovor ili sporazum kojim će jamčiti ili na bilo koji drugi način ili pod nekim uvjetom postati obveznom za sve ili dio financijske ili druge obveze neke druge osobe,

(2) ući u bilo kakvu transakciju u kojoj bi Zajmoprimac morao platiti više od redovne komercijalne cijene za neku nabavku ili bi mogao zaprimiti manje od pune komercijalne cijene (podložno normalnim trgovačkim popustima) za svoje proizvode ili usluge,

(3) sklopiti ugovor o partnerstvu, podjeli dobiti ili autorskim naknadama ili neki drugi sličan sporazum po kojima se dohodak ili dobit Zajmoprimca dijeli, ili bi se mogla dijeliti, s drugom osobom,

(4) prodavati, prenositi, iznajmiti ili na neki drugi način ustupiti svu ili značajan dio svoje imovine (bilo u jednoj transakciji ili u nizu transakcija),

(5) sukladno pododjeljku 11 ovoga Odjeljka 4.02.(a) izvršiti ili dozvoliti spajanje, konsolidaciju ili reorganizaciju,

(6) osnovati Podružnicu ili dati ili dopustiti postojanje zajmova ili predujmova istima ili pologa, osim predujmove i pologe u redovnom tijeku poslovanja s uglednim bankama kao ni ulaganja u utržive vrijednosnice investicijske vrste, s drugim osobama ili investirati u neku osobu,

(7) sudjelovati u zamjeni (swap) kamatne stope ili valute, gornje granice kamatne stope ili jamstvu, ugovoru o terminskoj stopi ili drugoj zaštiti (hedging) kamatne stope ili valute u špekulacijske svrhe osim kako je dogovoreno s Bankom,

(8) stvoriti ili dopustiti da postoje založna prava ili druga terećenja na njenoj imovini, osim onih nastalih djelovanjem zakona ili u redovnom tijeku poslovanja,

(9) obavljati neki drugi posao ili djelatnost osim izgradnje, tekućih radova i održavanja autoceste,

(10) smanjiti svoj kapital ili dopustiti promjenu svog interesa u glavnici ili prijenos dionica koje drži u svojem osnovnom kapitalu od strane Dioničara, osim što Zajmoprimac smije (i) dopustiti prijenos trećoj strani do 49 % svog osnovnog kapitala putem javnog natječaja sukladno hrvatskom zakonu, (ii) dopustiti prijenos svojih dionica iz Republike Hrvatske na hrvatsku tvrtku ili ministarstvo koji su u potpunosti u vlasništvu ili kontrolirani od Republike Hrvatske i/ili kako je predviđeno Srednjoročnom korporativnom strategijom koju je odobrio Jamac, i

(11) mijenjati svoj Statut na bilo koji materijalni način, uključujući otklanjanje sumnje u promjenu koja bi mogla materijalno negativno utjecati na sposobnost Zajmoprimca za ispunjavanje svojih obveza iz ovoga Ugovora.

(b) Zajmoprimac ne smije, osim ako o tome ne izvijesti Banku 30 dana ranije, a Banci mora predati sve informacije o istima koje Banka može razložno zahtijevati, zaključiti menedžerski ugovor ili sličan ugovor po kojem bi njegovim poslovanjem ili radom upravljala neka druga osoba (isključujući ugovore ili aranžmane sklopljene s upravom Zajmoprimca), uključujući Podružnicu ili Filijalu.

Odjeljak 4.03. Poslovanje

Zajmoprimac, osim ako se Banka ne složi drugačije:

(a) će obavljati svoje poslovanje i djelatnost sukladno međunarodno priznatim valjanim administrativnim, financijskim, inženjerijskim i drugim relevantnim standardima i praksom, s dužnom pažnjom u odnosu na ekološke čimbenike i zaštitu okoliša, te opću zaštitu zdravlja i sigurnost kao i zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te s dužnim poštivanjem svih svojih glavnih poslovnih politika,

(b) odmah poduzeti sve radnje u okviru svojih ovlaštenja za zadržavanje svoje pravne osobnosti, za obavljanje svojih poslovnih aktivnosti i za stjecanje, zadržavanje i obnovu svih prava, imovine, ovlaštenja, povlastica i franšiza potrebnih za obavljanje njegovih poslovnih aktivnosti uključujući i izvođenje Projekta,

(c) neće prodavati, iznajmljivati ili drugačije ustupiti bilo koja svoja sredstva potrebna za učinkovito obavljanje njegovih poslovnih aktivnosti ili ustupanje koje može dovesti u pitanje njegovu sposobnost za ispunjavanje, na zadovoljavajući način, njegovih obveza iz ovoga Ugovora,

(d) će odmah izvijestiti Banku o prijedlogu izmjene, suspenzije ili ukinuća odredbe Statuta, u svakom slučaju od materijalnog značaja, i dati Banci primjerenu mogućnost da komentira takav prijedlog prije poduzimanja radnje u vezi s istim,

(e) pribaviti i održavati osiguranje kod uglednih osiguravateljskih kuća ili osigurati sredstva zadovoljavajuća za Banku glede osiguranja protiv rizika kao što su gubitak, šteta i odgovornost i to u iznosima koji su sukladni s primjerenom praksom, i

(f) sve vrijeme upravljati i održavati svoj pogon, strojeve i opremu i ostalu imovinu u ispravnom radnom stanju i ako je potrebno, odmah obaviti sve potrebne popravke i obnove istih, a sve u skladu s dobrom poslovnom i financijskom praksom.

Članak V.

SUSPENZIJA, UBRZANJE, OTKAZ

Odjeljak 5.01. Suspenzija

Sljedeće se utvrđuje za svrhu Odjeljka 7.01.(a)(xiv) Standardnih uvjeta:

(a) ukoliko bi se zakonodavni i regulatorni okvir, primjenjiv na sektor cestovne infrastrukture na području Jamca, dopunio, suspendirao, ukinuo, opozvao ili izuzeo tako da dopuna, suspenzija, ukidanje, opoziv ili izuzeće ima, po opravdanom mišljenju Banke, znatno negativni učinak na Zajmoprimca ili Projekt,

(b) ukoliko bi se Statut znatno izmijenio, suspendirao, ukinuo, opozvao ili izuzeo, ili

(c) ukoliko bi Zajmoprimac prestao biti, direktno ili indirektno, u većinskom vlasništvu i kontroli Republike Hrvatske, osim kako je predviđeno u Srednjoročnoj strategiji poduzeća.

Odjeljak 5.02. Ubrzanje dospijeća

Sljedeće se utvrđuje za potrebe Odjeljka 7.06.(f) Standardnih uvjeta:

(a) ukoliko se bilo kakav dug koji se odnosi na posuđena sredstva Zajmoprimca, veći od EUR 1.000.000 (ili jednakog iznosa u drugim valutama), koji nije plaćen o dospijeću i ako se neplaćanje nastavi i nakon važećeg počeka ili ako se dogodi neispunjavanje obveza bilo koje naravi iz bilo kojeg ugovora prema kojoj postoji neotplaćeni dio takvog duga u smislu posuđenog novca, te ako se neplaćanje nastavi i nakon primjenljivog počeka, ili ako takav dug koji se odnosi na posuđena sredstva, postane ranije dospio ili se mora platiti po zahtjevu,

(b) ukoliko bi se neka potrebna dozvola, odobrenje ili pristanak za provedbu, isporuku ili izvođenje Projekta izmijenila na znatan način tako da negativno utječe na Projekt, opozvala, ukinula ili prestala biti pravovaljana i na snazi (osim izuzetaka o kojima se može dogovoriti), i

(c) ukoliko Zajmoprimac više ne bi imao slobodno vlasništvo nad lokacijom potrebnom za Autocestu.

Članak VI.

STUPANJE NA SNAGU

Odjeljak 6.01. Uvjeti za stupanje na snagu

Sljedeći uvjeti su navedeni u smislu Odjeljka 9.02(c) Standardnih uvjeta, kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu ovoga Ugovora i Ugovora o jamstvu:

(a) formiranje Jedinice za provedbu projekta (PIU) sukladno Odjeljku 3.02 i na način prihvatljiv za Banku,

(b) sklapanje ugovora između Zajmoprimca i Jamca kojim se uređuju uvjeti koji proizlaze iz Ugovora o jamstvu,

(c) stupanje na snagu EIB zajma.

Odjeljak 6.02. Pravna mišljenja

(a) Za potrebe Odjeljka 9.03.(a) Standardnih uvjeta, pravni savjetnik Zajmoprimca treba dati pravno mišljenje ili mišljenja.

(b) Za potrebe Odjeljka 9.03.(b) Standardnih uvjeta, ministar pravosuđa Republike Hrvatske treba dati pravno mišljenje ili mišljenja.

Odjeljak 6.03. Prestanak Ugovora zbog nestupanja na snagu

Za potrebe Odjeljka 9.04. Standardnih uvjeta određen je datum 180 dana od datuma ovoga Ugovora.

Članak VII.

RAZNO

Odjeljak 7.01. Obavijesti

Za potrebe Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta određuju se sljedeće adrese:

Za Zajmoprimca:

Autocesta Rijeka Zagreb d.d.

Ulica grada Vukovara 54

10000 Zagreb

Hrvatska

Na ruke: Predsjednika Uprave

Fax: +385-1-6328 103

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Na ruke: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Odziv: EBRD L G

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke, djelujući preko svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisuju i sklapaju ovaj Ugovor u četiri primjerka u Zagrebu, Republika Hrvatska, na naprijed navedeni datum.

AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d.

Ime: Jurica Prskalo, v., r.

Funkcija: predsjednik Uprave

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

(Europska banka za obnovu i razvoj)

Ime: Riccardo Puliti, v. r.

Funkcija: direktor

PRILOG 1.

OPIS PROJEKTA

1. Projekt je:

(i) dopuna na puni profil između Kikovice i Stare Sušice, dionice 2-6 Autoceste Rijeka – Zagreb, i

(ii) izrada i implementacija Srednjoročne korporativne strategije.

PRILOG 2.

KATEGORIJE I POVLAČENJA SREDSTAVA

1. Priložena tablica prikazuje kategorije stavki koje će se financirati iz Zajma, raspodjelu sredstava Zajma za svaku kategoriju i postotak troškova za stavke koji će biti financiran u svakoj kategoriji.

(a) Bez obzira na odredbe odjeljka 1., nijedno povlačenje sredstava neće biti izvršeno za plaćanje troškova učinjenih prije datuma Ugovora o zajmu.

DODATAK PRILOGU 2.

Kategorija

Iznos zajma koji treba biti dodijeljen za tu kategoriju (Euro)

Postotak troškova koji se treba financirati (neto bez poreza i pristojbi)

(1) Građevinski radovi

49.500.000 €

100 % od ugovorne vrijednosti

(2) Provizija za osiguranje zajma (1%)

500.000 €

Ukupno

50.000.000 €

LOAN AGREEMENT Autocesta Rijeka – Zagreb Phase II B between AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d. and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated 26 July 2006 between AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., a public limited company organised and existing under the laws of the Republic of Croatia, (the »Borrower«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster the transition towards open market oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics,

WHEREAS, the Borrower and the Republic of Croatia have entered into a Concession Agreement dated 24 June 1998 relating to the construction and operation of a multi-lane roadway between Zagreb and Rijeka (the »Motorway«),

WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project as defined and described in Schedule 1,

WHEREAS, the Borrower contracted a loan (the »EIB Loan Agreement«) from the European Investment Bank (the »EIB«) in the amount of two hundred and ten million Euro (EUR 210,000,000) (the »EIB Loan«) in connection with, inter alia, completing the construction and operating the Motorway,

WHEREAS, the Borrower will receive from the Bank technical co-operation funds to enable the Borrower to assist in funding the cost of certain Technical Assistance Consultants who shall assist in the preparation of the Medium Term Corporate Strategy as defined and described herein,

WHEREAS, the Republic of Croatia and the Borrower have requested that the Bank assist the Borrower in the implementation of the Project,

WHEREAS, pursuant to a guarantee agreement dated the date hereof between the Republic of Croatia as Guarantor and the Bank (the »Guarantee Agreement« as defined in the Standard Terms and Conditions), the Guarantor has guaranteed the obligations of the Borrower under this Agreement, and

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis of, inter alia, the foregoing to make a loan to the Borrower in the amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS, DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the following modifications (such provisions as so modified are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«):

(a) The definition of »Business Day« in Section 2.02 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Business Day« means a day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial days are open for business (including dealings in foreign currency deposits) in London and England and on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System is open.«

(b) The definition of »Unwinding Costs« in Section 2.02 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Unwinding Costs« means the amount by which the Original Income Stream exceeds the Substitute Income Stream, where:

(a) »Original Income Stream« means the aggregate of the present values of the payments of principal and interest which would have become due to the Bank during the Calculation Period (as defined below) on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if such prepayment, acceleration or cancellation had not occurred and if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan.

(b) »Substitute Income Stream« means the sum of:

(1) the aggregate of the present values of any remaining payments of principal and interest which, after taking into account such prepayment, cancellation or acceleration, would become due to the Bank during the Calculation Period on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan, and

(2) as applicable:

(A) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the present value of the amount of the Loan to be prepaid, determined by discounting such amount from the date such prepayment becomes due to the Calculation Date (as defined below) at the Discount Rate (as defined below); and/or

(B) in the case of any other prepayment, the amount of the Loan which has been prepaid; and/or

(C) in the case of an acceleration, the present value of the amount of the Loan which has been accelerated, determined by discounting such amount from the date such acceleration becomes effective to the Calculation Date at the Discount Rate; and/or

(D) in the case of a cancellation, the present value of the amount of the Loan which has been cancelled, determined by discounting such amount from the Last Availability Date to the Calculation Date at the Discount Rate.

(c) For purposes of paragraphs (a) and (b)(1) above, the present value of each payment of principal and interest shall be determined by discounting the amount of such payment from its due date to the Calculation Date using the Discount Rate.

(d) »Calculation Date« means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the date two Business Days prior to the date such prepayment becomes due or, at the Bank’s option, the date such prepayment becomes due;

(2) in the case of any other prepayment, the date such prepayment is made or such later date as the Bank may select in its discretion; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the date two Business Days prior to the date such acceleration or cancellation becomes effective or, at the Bank’s option, the date such acceleration or cancellation becomes effective.

(e) »Calculation Period« means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the period commencing on the date such prepayment becomes due and ending on the final Loan Repayment Date;

(2) in the case of any other prepayment, the period commencing on the date such prepayment is made, or such later date as the Bank may select in its discretion, and ending on the final Loan Repayment Date; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the period commencing on the date such acceleration or cancellation becomes effective and ending on the final Loan Repayment Date.

(f) »Discount Rate« means the discount factor for the relevant maturity derived from the par swap curve for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap and options market on the Calculation Date.«

(c) Section 3.10 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Section 3.10. Unwinding Costs

(a) If, for any reason (including, without limitation, an acceleration pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Condition), any portion of the Loan which is subject to a Variable Interest Rate becomes due and payable on a date other than the last day of an Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such portion of the Loan from the date on which such portion of the Loan has become due and payable to the last day of the then current Interest Period at a rate equal to the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan for such Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such portion of the Loan on deposit with a leading bank in the Euro-zone market for the period commencing on the date on which such portion of the Loan has become due and payable and ending on the last day of the then current Interest Period.

(b) If, at any time:

(1) the Borrower gives a notice, pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, of prepayment of any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate or the Borrower otherwise prepays any such portion of the Loan;

(2) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is accelerated pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Conditions or otherwise becomes due prior to its stated maturity; or

(3) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is cancelled pursuant to Section 3.08, 7.02 or 7.06 of the Standard Terms and Conditions or is otherwise cancelled; the Borrower shall, in addition to any prepayment administrative fee, cancellation fee or other amounts payable in connection therewith, pay to the Bank on demand the amount of any Unwinding Costs, provided that, if the amount of such Unwinding Costs is negative, the Bank shall, on the next Interest Payment Date, credit to the Borrower, in the Loan Currency, the amount of such Unwinding Costs.

(c) If any overdue amount is paid on a date other than the last day of a Default Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such overdue amount from the date of receipt of such overdue amount to the last day of the then current Default Interest Period at a rate equal to the rate specified in Section 3.09(a)(iii) of the Standard Terms and Conditions for such Default Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such overdue amount on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date of receipt of such overdue amount and ending on the last day of the then current Default Interest Period.

(d) A certificate of the Bank as to any amount payable under this Section 3.10 shall be final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the Borrower to the satisfaction of the Bank to contain manifest error.«

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble and Schedules), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

»Borrower’s Authorised

Representative« means the president of the management board of the Borrower.

»Environmental Management

Plan« means an environmental plan for the Project prepared in accordance with the Croatian Law, as set out in the document »An Overview of Potential Environmental Impacts and Recommended Mitigation Measures on Rijeka Zagreb Motorway«, prepared by URBING Ltd., Zagreb, July 2005 commissioned by the Borrower.

»Environmental Manager« means the environmental manager defined in section 3.04(b).

»Expenses« means costs and expenses reasonably incurred by the Bank or any of its agents, including, but not limited to, attorney’s fees arising in connection with the negotiation, preparation, execution, delivery, enforcement, amendment and waiver of any rights under this Agreement or the Guarantee Agreement.

»Debt Service Cover

Ratio« means Free Cash Flow, available at the end of the immediately preceding four calendar quarters from the date of calculation, divided by the amount of Debt Service, where:

Free Cash Flow means the sum of:

1. net income of the Borrower after taxes but before extraordinary gains and losses during such period, plus

2. depreciation of assets of the Borrower during such period, plus

3. amortisation of intangible assets of the Borrower during such period, plus

4. interest charges paid or accrued during such period on debt of the Borrower, minus

5. the increase/decrease (if any) during such period in the amount by which the Borrower’s current assets exceed its current liabilities, but excluding from current liabilities for such purpose the portion of the Borrower’s long-term debt maturing within one year of the last day of the relevant period and cash.

The Free Cash Flow value shall include cash balances accrued from the previous years’ operations.

»Debt Service« means for the immediately preceding four calendar quarters from the date of calculation, the sum of` the aggregate amount of interest, fees and all other financial charges payable during such period and repayments of principal in respect of the indebtedness for money borrowed to be paid during such period, whether or not actually paid during the relevant period.

»Fiscal Year« means the Borrower’s fiscal year commencing on 1 January of each year.

»IFRS« means International Financial Reporting Standards issued or adopted by the International Accounting Standards Board and consistently applied.

»Lenders« means EBRD and EIB.

»Internal Service

Level Agreements« means the internal rules referred to in Section 3.01(d).

»Medium Term Corporate

Strategy« means a business strategy and development programme for the Borrower with a five year policy horizon, which is to provide options and recommendations for the Borrower’s corporate strategy following the completion of the motorway construction, in particular providing (a) a review and a comparative analysis of potential ownership structures for the Borrower, (b) a review and analysis of the public sector comparator cost data, (c) a comparative analysis of the various potential arrangements for road operations and maintenance, (d) the cost effectiveness goals, (e) the formulation of the toll tariff policy, and (f) a review of environmental strategy and targets with an analysis of environmental mitigating measures planned for the medium term future, as approved by the Bank (such approval not to be unreasonably withheld or delayed).

»PIU« means the project implementation unit referred to in Section 3.02.

»Project« shall be described and defined herein as set forth in Schedule 1.

»Reference Page« means the display of Euro-zone interbank offered rates (commonly known as »EURIBOR«) for deposits in the Loan Currency designated as page EURIBOR01 on Reuters service (or such other page as may replace page EURIBOR01 on Reuters service for the purpose of displaying interbank offered rates for deposits in the Loan Currency).

»Statutes« means the Borrower’s Articles of Association and the decision of the incorporation of the Borrower issued by the Commercial Court in Zagreb on February 26, 1998.

»Technical Assistance

Consultants« means technical assistance consultants referred to in Section 3.05(a).

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article, Section or Schedule shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule to, this Agreement.

Article II.

PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN

Section 2.01. Amount and Currency

The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000).

Section 2.02. Other Financial Terms of the Loan

(a) The Minimum Drawdown Amount shall be EUR 1,000,000.

(c) The Minimum Prepayment Amount shall be EUR 5,000,000.

(c) The Minimum Cancellation Amount shall be EUR 5,000,000.

(d) The Interest Payment Dates shall be 17 June and 17 December of each year.

(e) The Borrower shall repay the principal of the Loan on the following dates and in the following amounts:

Loan Repayment Date

Principal Amount Due

(EUR)

17 December 2010

1,190,476

17 June 2011

1,190,476

17 December 2011

1,190,476

17 June 2012

1,190,476

17 December 2012

1,190,476

17 June 2013

1,190,476

17 December 2013

1,190,476

17 June 2014

1,190,476

17 December 2014

1,190,476

17 June 2015

1,190,476

17 December 2015

1,190,476

17 June 2016

1,190,476

17 December 2016

1,190,476

17 June 2017

1,190,476

17 December 2017

1,190,476

17 June 2018

1,190,476

17 December 2018

1,190,476

17 June 2019

1,190,476

17 December 2019

1,190,476

17 June 2020

1,190,476

17 December 2020

1,190,476

17 June 2021

1,190,476

17 December 2021

1,190,476

17 June 2022

1,190,476

17 December 2022

1,190,476

17 June 2023

1,190,476

17 December 2023

1,190,476

17 June 2024

1,190,476

17 December 2024

1,190,476

17 June 2025

1,190,476

17 December 2025

1,190,476

17 June 2026

1,190,476

17 December 2026

1,190,476

17 June 2027

1,190,476

17 December 2027

1,190,476

17 June 2028

1,190,476

17 December 2028

1,190,476

17 June 2029

1,190,476

17 December 2029

1,190,476

17 June 2030

1,190,476

17 December 2030

1,190,476

17 June 2031

1,190,484

Total

50,000,000

(2) Notwithstanding the foregoing, in the event that (i) the Borrower does not draw down the entire Loan amount prior to the first Loan Repayment Date specified in this Section 2.02(e), and (ii) the Bank extends the Last Availability Date specified in Section 2.02(f) below to a date which falls after such first Loan Repayment Date, then the amount of each drawdown made on or after the first Loan Repayment Date shall be allocated for repayment in equal amounts to the several Loan Repayment Dates which fall after the date of such drawdown (with the Bank adjusting the amounts so allocated as necessary so as to achieve whole numbers in each case). The Bank shall, from time to time, notify the Borrower of such allocations.

(f) The Last Availability Date shall be 1 October 2010, or such later date that the Bank may in its discretion establish and notify to the Borrower. If the Available Loan Amount, or any part thereof, is subject to a Fixed Interest Rate, any postponement of the Last Availability Date may incur Unwinding Costs which shall be immediately payable by the Borrower or the Bank, as the case may be.

(g) The rate of the Commitment Charge shall be 0.5% per annum.

(h) Interest Rate:

(I) The Loan is subject to a Variable Interest Rate. For purposes of Section 3.04(b) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the offered six-month rate for deposits in the Loan Currency that appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of the relevant Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of the relevant Interest Period, the average of the two relevant rates); provided that:

(1) if, for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to the nearest 1/16%) of the offered rates per annum for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are advised to the Bank by three major banks active in the Euro-zone interbank market selected by the Bank; and

(2) if the Bank determines that deposits in the Loan Currency are not being offered in the Euro-zone interbank market in such amounts or for such period, the Relevant Market Interest Rate shall be the cost to the Bank (expressed as a rate per annum) of funding the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period from whatever sources it selects.

(II) Notwithstanding the foregoing, the Borrower may, as an alternative to paying interest at a Variable Interest Rate on all or any portion of the Loan then outstanding, elect to pay interest at a Fixed Interest Rate on such portion of the Loan, as follows:

(1) The Borrower may only exercise such option if:

(i) at the time of exercise no event specified in Section 7.01 of the Standard Terms and Conditions (and no event which with notice and/or lapse of time would become such an event) has occurred and is continuing; and

(ii) the principal amount of the Loan which is being converted from a Variable Interest Rate to a Fixed Interest Rate is not less than five million Euros (€5,000,000).

(2) The Borrower shall exercise such option by notice to the Bank and Guarantor not less than five Business Days prior to the proposed Interest Fixing Date. Such notice received by the Bank shall, unless the Bank otherwise agrees, be irrevocable and shall specify the Interest Fixing Date and the Interest Conversion Date selected by the Borrower and the principal amount of the Loan to be converted to a Fixed Interest Rate.

(3) Commencing on the Interest Conversion Date, the portion of the Loan being converted (as specified in the Borrower’s notice) shall be subject to a Fixed Interest Rate. For purposes of Section 3.04(a) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the fixed interest rate that the bank is willing to make available to the Borrower based on the creditworthiness of the Borrower and forward fixed interest rate for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap market on such Interest Fixing Date for the period commencing on such Interest Conversion Date and ending on the final Loan Repayment Date, taking into account the principal repayment and interest payment schedules for the Loan. The Bank shall determine the Fixed Interest Rate on such Interest Fixing Date and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor.

(4) The Bank may at any time elect to consolidate all Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan into a single Fixed Interest Rate equal to the weighted average of the Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan. The Bank shall determine such consolidated Fixed Interest Rate and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor. Such consolidated Fixed Interest Rate shall be applicable to all portions of the Loan then bearing interest at Fixed Interest Rates commencing on the Interest Payment Date immediately following the notice from the Bank to the Borrower and the Guarantor.

Section 2.03. Drawdowns

(a) The Available Amount may be drawn down from time to time in accordance with the provisions of Schedule 2 to finance the expenditures made (or, if the Bank so agrees, to be made) in respect of the cost of goods, civil works and services required for the Project.

(b) Subject to Section 3.05 of the Standard Terms and Conditions, the Borrower hereby authorises the Bank to draw down from the Available Amount an amount equal to the Front-end Commission and pay to itself the Front-end Commission on behalf of the Borrower.

Section 2.04. Mandatory Prepayment

(a) Unless the Lenders otherwise agree, the Borrower agrees that in the event that 6 months prior to the expiry date of the current concession period under the Concession Agreement entered into by the Borrower and the Republic of Croatia on 24th June 1998, has not been extended so that the expiry date of the extended concession period falls after 17th June 2031 or such other date as the parties may agree will be the final repayment for the Loan, the Borrower shall on the next Interest Payment Date prepay all of the principal amount of the loan drawn down and not repaid together with all accrued and unpaid interest and charges.

(b) The Borrower shall pay to the Bank on the date of prepayment, a prepayment administration fee of one eighth of one percent (0.125%) of the principal amount of the loan being prepaid as set out in Section 3.07 (b) and (c) of the Standard Terms and Conditions.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. Other Affirmative Project Covenants

In addition to the general undertakings set forth in Article IV of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees:

(a) maintain its corporate existence in compliance with all applicable laws;

(b) comply with all obligations undertaken by the Borrower in accordance with the EIB Loan Agreement and ensure that the EIB Loan remains in full force and effect, in each case only if the EIB Loan Agreement is executed by both the Borrower and the EIB,

(c) prepare and deliver to the Bank, no later than 1 October 2006, final drafts of the internal rules to be signed by the relevant heads of department and unit supervisors (as the case may be) of the Borrower, stipulating the responsibilities and the specific performance targets of each relevant department or unit of the Borrower with respect to the implementation of the project (»Internal Service Level Agreements«) and each such set of rules shall contain the following:

(i) the specific key responsibilities, performance and financial targets for the relevant department and each sub-unit thereof, which shall be set out in an annex to the relevant agreement;

(ii) the procedures for the evaluation and review of the responsibilities, and performance and financial targets, of the relevant department and sub-unit thereof, such procedures shall take place approximately twelve months and twenty four months after the Effective Date and the results must be subject to the approval of the Borrower’s board of directors;

(iii) the reporting requirements of each department and sub-unit thereof (such reporting requirements shall include the preparation of monthly and annual reports, covering topics such as the achievement of and compliance with the performance and financial targets of the relevant department and sub-unit thereof) and such reports shall be submitted to the Borrower’s board of directors; and

(iv) the term of such agreement, which shall be for a period of no less than 3 years;

(d) sign all the Internal Service Level Agreements with each relevant department after the Bank has approved such agreements no later than 1 December 2006;

(e) renew each Internal Service Level Agreement with the prior approval of the Bank and before expiry of the term of such agreement;

(f) undertake the following, with respect to the Medium Term Corporate Strategy:

(i) prepare and deliver to the Bank, for review a draft of the Medium Term Corporate Strategy before 1 September 2007;

(ii) arrange for a formal consultation meeting to take place before 1 December 2007, amongst the personnel of the Borrower and the Bank to discuss the draft Medium Term Corporate Strategy and invite representatives of the Guarantor to attend;

(iii) submit the final draft of Medium Term Corporate Strategy to the Guarantor (with a copy to the Bank) for review and approval no later than 1 April 2008, which draft shall include the Bank’s formal comments and reflect the changes as agreed amongst the personnel of the Borrower, representatives of the Guarantor and the Bank at the consultation meeting noted in subsection (ii) above; and

(iv) following the approval by the Guarantor of the Medium Term Corporate Strategy, provide the Bank with annual updates on the implementation of the Medium Term Corporate Strategy before 1 November each year in draft form and before 1 April the following year in the form formally adopted by the Borrower’s board of directors,

(g) execute all such other documents and instruments and do all such other acts and things as the Bank may reasonably determine are necessary or desirable to give effect to the provisions of this Agreement and the Guarantee Agreement and to cause this Agreement and the Guarantee Agreement to be duly registered, notarised and stamped in any applicable jurisdiction;

(h) take all action reasonably necessary to provide adequate funds for the completion of the Project;

(i) ensure that the Motorway is operated in accordance with policies that a prudent operator would adopt for operating a Croatian standard toll motorway;

(j) maintain adequate accounting, management information and cost control systems;

(k) maintain independent auditors reasonably acceptable to the Bank;

(l) make timely filing of all tax returns and pay when due all taxes other than taxes being contested in good faith and for which adequate reserves have been set aside;

(m) bear all taxes and registration fees payable in connection with the execution, delivery, notarisation and registration of this Agreement and the Guarantee Agreement; and

(n) indemnify the Bank for any Taxes and Expenses incurred in connection with any payments under or otherwise relating to the provisions in this Agreement or the Guarantee Agreement.

Section 3.02. Project Implementation Unit

In order to co-ordinate, manage, monitor and evaluate all aspects of Project implementation, including co-ordination between the EIB (if applicable), the Bank and the Borrower, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, establish and maintain at all times during execution of the Project a project implementation unit (the »PIU«) with adequate resources and suitably qualified personnel, under terms of reference reasonably acceptable to the Bank.

Section 3.03. Procurement

For purposes of Section 4.03 of the Standard Terms and Conditions, the following provisions shall, except as the Bank otherwise agrees, govern procurement of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan:

(a) Goods, works and services (other than consultants’ services which are included within Section 3.03(c)) shall be procured through open tendering;

(b) For purposes of Section 3.03(a), the procedures for open tendering are set out in Chapter 3 of the EBRD Procurement Rules;

(c) Technical Assistance Consultants to be employed by the Borrower shall be selected in accordance with the procedures set out in Chapter 5 of the EBRD Procurement Rules; and

(d) All contracts shall be subject to the review procedures set out in the Annex to the EBRD Procurement Rules. All contracts shall be subject to prior review.

Section 3.04. Environmental Covenants

(a) Without limiting the generality of Sections 4.02(a), 4.04(a)(iii), and 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees, implement the Environmental Management Plan and carry out the Project in accordance with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof.

(b) The Borrower shall appoint a person who has appropriate qualifications and experience to act as an Environmental Manager who will supervise the implementation of the Environmental Management Plan and shall supervise and be responsible for all environmental matters relating to the Project.

Section 3.05. Consultants

(a) The Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, employ or cause to be employed, as required, and use one or more technical assistance consultants (the »Technical Assistance Consultants«) whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to the Bank, (i) to assist in the preparation and conclusion of the Medium Term Corporate Strategy and such Technical Assistance Consultants shall be employed or caused to be employed before 1 March 2007, and (ii) assist in the PIU in its duties, and such technical assistance consultants shall be employed or cause to be employed, if so requested by the Bank.

(b) The Borrower shall without charge provide to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Borrower all facilities and support reasonably necessary for the carrying out of their functions, as well as all documents, materials and other information that may be reasonably relevant to their work, provided that in respect of the provision of confidential documents, materials and other information to any such consultant, such consultant shall have entered into a confidentiality undertaking in form and reasonable substance satisfactory to the Borrower prior to receipt of or request for such documents, materials or other information.

Section 3.06. Reporting Frequency and Submission Requirements

(a) After the Effective Date, until the full amount of the Loan has been repaid or cancelled, the Borrower shall submit to the Bank annual reports on environmental and worker health and safety matters relating to the Borrower’s operations (including without limitation the Project), as referred to in Section 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, within 120 days after the end of the year being reported on. Such reports shall include information on the following specific matters:

(1) information on compliance by the Borrower with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof, including the status of any environmental permits required for the Project, the results of any inspections carried out by environmental authorities, any violations of such environmental regulations and standards and remedial action relating thereto and any fines imposed for any such violations;

(2) a summary of any material notices, reports and other communications on environmental matters submitted by the Borrower to any environmental authorities;

(3) information on the health and safety record of the Project, including the rate of accidents and any initiatives in relation to health and safety matters which have been implemented or planned by the Borrower;

(4) a summary of any changes in environmental, health and safety laws which may have a material effect on the Borrower’s operations or the Project; and

(5) the implementation and effectiveness of the environmental mitigation measures identified in the Environmental Management Plan.

(b) After the Effective Date, the Borrower shall submit the periodic Project reports referred to in Section 4.04(a)(iv) of the Standard Terms and Conditions semi-annually, within sixty days after the end of the period being reported on, until the Project has been completed. Such reports shall include the following specific features:

(1) The following general information:

(A) the physical progress accomplished in the implementation of the Project to the date of report and during the reporting period;

(B) actual or expected difficulties or delays in the implementation of the Project and their effect on the implementation schedule, and the actual steps taken or planned to overcome the difficulties and avoid delays;

(C) expected changes in the completion date of the Project;

(D) key personnel changes in the staff of the PIU, the Technical Assistance Consultants, the Environmental Manager or the contractors; and

(E) matters that may materially affect the cost of the Project.

(2) A bar-type progress chart, showing the progress in each part of the Project and including a planned and actual expenditure graph.

(3) Financial statements showing details of the expenditures incurred under each part of the Project and the Drawdowns, together with a statement showing:

(A) original cost estimates;

(B) revised cost estimates, if any, with reasons for any material changes;

(C) original estimated expenditures and actual expenditures to date;

(D) reasons for material variations of actual expenditures to date from original estimated expenditures to date; and

(E) estimated expenditures for the remaining quarters of the year.

(4) A brief statement of the status of compliance with each of the covenants contained in this Agreement.

(c) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Borrower or the Project which is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety, the Borrower shall give the Bank notice thereof by facsimile transmission or telex specifying the nature of such incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same. Without limiting the generality of the foregoing, an incident or accident is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety if any applicable law requires notification of such incident or accident to any governmental authority, such incident or accident involves fatality or multiple serious injuries requiring hospitalisation or such incident or accident has become public knowledge whether through media coverage or otherwise.

Article IV

FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 4.01. Financial Records and Reports

(a) The Borrower shall maintain procedures, records and accounts adequate to reflect, in accordance with internationally accepted accounting standards as required by Croatian accounting law consistently applied, the operations and financial condition of the Borrower and its Subsidiaries, if any, and adequate to monitor and record the progress of the Project (including its costs).

(b) The Borrower shall:

(1) have its records, accounts and financial statements (including its balance sheet, income statement and statement of changes in equity, and notes thereon), and the records, accounts and financial statements of its Subsidiaries, for each Fiscal Year audited by indepen¬dent auditors reasonably acceptable to the Bank in accordance with IFRS;

(2) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each Fiscal Year:

(A) copies certified by its Director of its financial statements for such Fiscal Year as so audited;

(B) the report of such audit by such auditors of such scope and in such detail as the Bank may reasonably request as required by IFRS; and

(C) a statement of all financial transactions between the Borrower and each of its Subsidiaries; and

(3) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and financial statements, and the audit thereof, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c) The Borrower shall at all times maintain a Debt Service Cover Ratio greater or equal to 1.1:1 from 1 January 2008 until 31 December 2014 and 1.2:1 thereafter.

Section 4.02. Negative Financial Covenants

(a) The Borrower shall not, except as the Bank otherwise agrees, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any agreement or arrangement to guarantee or in any way or under any condition to become obligated for all or any part of any financial or other obligation of another person;

(2) enter into any transaction whereby the Borrower might pay more than the ordinary commercial price for any purchase or might receive less than the full ex-works commercial price (subject to normal trade discounts) for its products or services;

(3) enter into any partnership, profit-sharing or royalty agreement or other similar arrangement whereby the Borrower’s income or profits are, or might be, shared with any other person;

(4) sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise);

(5) subject to subsection 11 of this section 4.02(a) undertake or permit any merger, consolidation or reorganisation;

(6) form any Subsidiary, or make or permit to exist loans or advances to, or deposits, except advances and deposits in the ordinary course of business with reputable banks and investments in investment grade marketable securities, with other persons or investments in any person;

(7) enter into any interest rate or currency swap, interest rate cap or collar, forward rate agreement or other interest rate or currency hedge for speculative purposes other than as agreed with the Bank;

(8) create or permit to exist any liens or charges on any of its property, other than liens created by operation of law or in the ordinary course of business,

(9) carry out any business or activity other than the construction, ongoing operation and maintenance of the motorway;

(10) reduce its capital or, permit any change in the equity interest or any transfer of any shares held in its registered capital by a Shareholder, except that the Borrower may (i) permit a transfer to a third party of up to 49% of its registered capital through an open tender process in accordance with Croatian law, (ii) permit the transfer of its shares from the Republic of Croatia to a Croatian company or Ministry wholly-owned and controlled by the Republic of Croatia, and /or as otherwise contemplated in the Medium Term Corporate Strategy as approved by the Guarantor; and

(11) change its Statutes in any material manner, including, for avoidance of doubt any change which would have a material adverse effect on the ability of the Borrower to perform any of its obligations under this Agreement.

(b) The Borrower shall not, unless it informs the Bank at least 30 days in advance and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request, enter into any management contract or similar arrangement whereby its business or operations are managed by any other person (excluding any agreements or arrangements entered into with the management board of the Borrower), including any Subsidiary or Affiliate.

Section 4.03. Conduct of Business and Operations

The Borrower shall, except as the Bank otherwise agrees:

(a) conduct its business and operations in accordance with internationally recog¬nised sound administrative, financial, engineering and other relevant standards and practices, with due regard to ecological and environmental factors and public and occupational health and safety and with due regard to all its principal operating policies;

(b) promptly take all action within its powers to maintain its legal existence, to carry on its operations and to acquire, maintain and renew all rights, properties, powers, privileges and franchises that are necessary for the conduct of its business, including the carrying out of the Project;

(c) not sell, lease or otherwise dispose of any of its assets that are required for the efficient carrying on of its operations or the disposal of which may prejudice its ability to perform satisfactorily any of its obligations under this Agreement;

(d) promptly notify the Bank of any proposal to amend, suspend or repeal any provision of the Statutes, in each case in a material way, and afford the Bank an adequate opportunity to comment on such proposal prior to taking any action thereon;

(e) take out and maintain with reputable insurers, or make other provisions satisfactory to the Bank in respect of, insurance against such risks of loss, damage and liability and in such amounts as are consistent with appropriate practice; and

(f) at all times operate and maintain its plant, facilities, equipment and other property in good working order and, as promptly as needed, make all necessary repairs and renewals thereof, all in accordance with sound business and financial practice.

Article V

SUSPENSION, ACCELERATION, CANCELLATION

Section 5.01. Suspension

The following are specified for purposes of Section 7.01(a)(xiv) of the Standard Terms and Conditions:

(a) the legislative and regulatory framework applicable to the road infrastructure sector in the territory of the Guarantor shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived such that the amendment, suspension, abrogation, repeal or waiver has, in the reasonable opinion of the Bank, a material adverse effect on the Borrower or the Project;

(b) the Statutes shall have been materially amended, suspended, abrogated, repealed or waived; or

(c) the Borrower shall cease to be, directly or indirectly, majority owned and controlled by the Republic of Croatia other than as contemplated in the Medium Term Corporate Strategy.

Section 5.02. Acceleration of Maturity

The following are specified for purposes of Section 7.06(f) of the Standard Terms and Conditions:

(d) Any indebtedness in respect of borrowed money of the Borrower in excess of 1,000,000 Euro (or the equivalent thereof in other currencies) is not paid when due and such payment default continues beyond any applicable period of grace, or a default of any nature occurs under any agreement pursuant to which there is outstanding any such indebtedness in respect of borrowed money and such default continues beyond any applicable period of grace, or any such indebtedness in respect of borrowed money becomes prematurely due and payable or is placed on demand;

(e) Any license, approval or consent required for the execution, delivery or performance of the Project shall be modified in any material respect so as to adversely affect the Project, revoked, or withdrawn or ceasing to remain in full force and effect (subject to such exceptions as may be agreed); and

(f) the Borrower no longer continues to have vacant possession of the site required for the Motorway.

Article VI.

EFFECTIVENESS

Section 6.01. Conditions Precedent to Effectiveness

The following are specified for purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and Conditions as additional conditions to the effectiveness of this Agreement and the Guarantee Agreement:

(a) the PIU shall have been created in accordance with Section 3.02 and in a manner acceptable to the Bank;

(b) the Borrower and the Guarantor shall have concluded an agreement regulating the terms and conditions of the provision of the Guarantee Agreement; and

(c) the EIB Loan shall have become effective.

Section 6.02. Legal Opinions

(a) For purposes of Section 9.03(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given by the Borrower’s Croatian legal advisor.

(b) For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given by the Minister of Justice of the Republic.

Section 6.03. Termination for Failure to Become Effective

The date 180 days after the date of this Agreement is specified for purposes of Section 9.04 of the Standard Terms and Conditions.

Article VII

MISCELLANEOUS

Section 7.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Borrower:

Autocesta Rijeka Zagreb d.d.

Ulica grada Vukovara 54

10000 Zagreb

Croatia

Attention: President of the Management Board

Fax: +385-1-6328-103

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, the Republic of Croatia as of the day and year first above written.

AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d.

Name: Jurica Prskalo

Title: President

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Name: Ricardo Puliti

Title: Director

SCHEDULE 1

DESCRIPTION OF THE PROJECT

1. The Project is:

(i) the construction of the dual carriage between Kikovica and Stara Susica, sections 2-6 of the Rijeka Zagreb Motorway and,

(ii) the preparation and implementation of the Medium Term Corporate Strategy.

SCHEDULE 2

CATEGORIES AND DRAWDOWNS

1. The table attached here sets forth the categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each category, and the percentage of expenditures for items so to be financed in each category.

(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no drawdown shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of the Loan Agreement.

ATTACHMENT TO SCHEDULE 2

Category

Amount of loan to be allocated in the Category (Euro)

Percentage of expenditure to be financed (net of taxes and duties)

(1) Civil Works

€49,500,000

100 % of contract value

(2) Front End Fee (1%)

€500,000

Total

€50,000,000

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2006. do 2031. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjih državnih tijela nadležnih za poslove financiranja, prometa i razvitka.

Članak 6.

Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona stupa na snagu danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/06-01/04

Zagreb, 1. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !