Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt riječke obilaznice« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 25.4.2007 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt riječke obilaznice«

HRVATSKI SABOR

45

Na temelju članka 88.L335396 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT RIJEČKE OBILAZNICE«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt riječke obilaznice«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/28

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT RIJEČKE OBILAZNICE«

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt riječke obilaznice«, potpisan 12. prosinca 2006. u Zagrebu u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Aktivnost broj 31849

UGOVOR O JAMSTVU

(Projekt riječke obilaznice) između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 12. prosinca 2006. između REPUBLIKE HRVATSKE (dalje u tekstu: Jamac) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (dalje u tekstu: Banka).

PREAMBULA

BUDUĆI DA su Jamac i Hrvatske ceste d.o.o. (Zajmoprimac) tražili pomoć Banke radi financiranja dijela ovoga Projekta,

BUDUĆI DA je u skladu s Ugovorom o zajmu, koji je istoga dana sklopljen između Zajmoprimca i Banke (dalje u tekstu: »Ugovor o zajmu« prema definiciji iz Standardnih uvjeta), Banka odobrila zajam Zajmoprimcu u iznosu od četrdeset milijuna eura (EUR40 000 000), pod uvjetima koji su ovdje navedeni ili se spominju u Ugovoru o zajmu, ali jedino pod uvjetom da Jamac jamči za obveze Zajmoprimca koje proistječu iz Ugovora o zajmu, kako je navedeno u ovom Ugovoru, te

BUDUĆI DA je Jamac u vezi s Ugovorom o zajmu, koji je Banka sklopila sa Zajmoprimcem, pristao jamčiti za tako nastale obveze Zajmoprimca,

STOGA stranke ovime ugovaraju sljedeće:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta

Na ovaj Ugovor primjenjuju se sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine, a te odredbe na ovaj Ugovor imaju snagu i učinak kao da su u cijelosti ovdje navedene (odredbe se dalje u tekstu nazivaju »Standardni uvjeti«).

Odjeljak 1.02. Definicije

Izrazi koji se koriste bilo u kojem dijelu ovoga Ugovora (uključujući Preambulu), osim ako nije drugačije navedeno ili kontekst ne zahtijeva drugačije, imaju značenje određeno u Preambuli, izrazi navedeni u Standardnim uvjetima i u Ugovoru o zajmu imaju ono značenje koje je u njima navedeno, a sljedeći izraz ima značenje:

»Ovlašteni predstavnik Jamca« znači ministar financija Jamca.

Odjeljak 1.03. Tumačenje

U ovom Ugovoru pozivanje na određeni članak ili odjeljak treba se smatrati, osim ako u Ugovoru nije drugačije navedeno, pozivanjem upravo na određeni članak ili odjeljak ovoga Ugovora.

Članak II.

JAMSTVO; OSTALE OBVEZE

Odjeljak 2.01. Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao prvi dužnik, a ne samo kao Jamac, pravodobno i uredno plaćanje svih iznosa koji dospiju na naplatu na temelju Ugovora o zajmu, bilo na temelju utvrđenog dospijeća, ubrzanog rasporeda otplate ili na drugi način, te za uredno izvršavanje svih drugih obveza Zajmoprimca, kako je navedeno u Ugovoru o zajmu.

Odjeljak 2.02. Ostale obveze

(a) osigurati da se sa njegove strane ne poduzima nikakva radnja koja bi mogla spriječiti ili ometati projekt, uključujući izvršenje Zajmoprimčevih obveza prema Ugovoru o zajmu, te

(b) smjesta poduzeti mjere odgovarajuće Banci kako bi Zajmoprimcu pružio, ili organizirao pružanje, takvih sredstava koja su potrebna za namirenje predviđenih izdataka potrebnih za izvršenje projekta, kadgod postoji razuman razlog za vjerovati da će sredstva koja su na raspolaganju Zajmoprimcu biti nedovoljna za te izdatke.

Članak III.

RAZNO

Odjeljak 3.01. Obavijesti

U smislu Odjeljka 10.01. Standardnih uvjeta navedene su sljedeće adrese:

Za Jamca:

Ministar financija Republike Hrvatske

Katančićeva 5

10 000 Zagreb

Hrvatska

n/r Ministar financija Republike Hrvatske

Fax: +395-1-4591248

Za Banku:

Europska banka za obnovu i razvoj

1 Exchange Square

London EC2A 2JN

Ujedinjena Kraljevina

n/r Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Telex šifra: EBRD L G

Odjeljak 3.02. Pravno mišljenje

(a) Za potrebe Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta te u skladu s Odjeljkom 6.02(b) Ugovora o zajmu, pravno mišljenje ili mišljenja u ime Jamca daje ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika sklapaju ovaj Ugovor koji se potpisuje u četiri primjerka, u Zagrebu, Republika Hrvatska, s naprijed navedenim datumom.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ime: Ivan Šuker

Funkcija: Ministar financija

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ime: Sue Barrett

Funkcija: Zamjenica direktora, grupa za promet

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između društva Hrvatske ceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj potpisan 12. prosinca 2006. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O ZAJMU

(Projekt riječke obilaznice) između Hrvatskih cesta d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 12. prosinca 2006. između HRVATSKIH CESTA D.O.O., društva s ograničenom odgovornošću organiziranog i postojećeg prema zakonima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: »Zajmoprimac«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (dalje u tekstu: »Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI da je Banka osnovana radi financiranja projekata koji trebaju pomoći u prijelaz na tržišno gospodarstvo i promicati i privatnu i poduzetničku inicijativu u zemljama Srednje i Istočne Europe koje su prihvatile i provode načela višestranačke demokracije, pluralizma i tržišnog gospodarstva,

BUDUĆI da Zajmoprimac namjerava provesti Projekt kako je prikazano u Prilogu 1, a kojemu je svrha pomoći Zajmoprimcu u izgradnji završne dionice istočne obilaznice Rijeke između Svetog Kuzma i Križišća te pomoći Zajmoprimcu pri uvođenju ugovora održavanja cesta prema učinku;

BUDUĆI da su Republika Hrvatska i Zajmoprimac zatražili pomoć Banke u financiranju dijela A projekta,

BUDUĆI da će Banka preko donacije nastojati pribaviti sredstva za tehničku suradnju kako bi se pomoglo Zajmoprimcu u provedbi Dijela B Projekta, što će ovisiti o raspoloživosti donatorskih sredstava,

BUDUĆI da, u skladu s Ugovorom o jamstvu, sklopljenim na isti ovaj dan između Republike Hrvatske kao Jamca i Banke (dalje u tekstu Ugovor o jamstvu kako je definiran u Standardnim uvjetima), Jamac jamči za obveze Zajmoprimca iz ovog Ugovora te,

BUDUĆI da je Banka pristala na temelju, između ostalog, gore navedenog, odobriti zajam Zajmoprimcu u iznosu od četrdeset milijuna eura (EUR 40 000 000), radi pomoći u financiranju projekta, a pod uvjetima navedenim i spomenutim u ovom Ugovoru.

STOGA stranke ovime ugovaraju sljedeće:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta

Na ovaj Ugovor primjenjuju se sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine, te na ovaj Ugovor imaju istu snagu i učinak kao da su u cijelosti ovdje navedene, uz ograničenje vezano za sljedeće izmjene (ovdje izmijenjene odredbe dalje u tekstu nazivaju se Standardnim uvjetima):

(a) Definicija «radnog dana» navedena u Odjeljku 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine izmijenjena je za potrebe ovoga Ugovora te glasi:

«Radni dan» znači svaki dan na koji je otvoren TARGET – transeuropski sustav ekspresnog transfera bruto-namire u realnom vremenu.

(b) Značenje izraza «dodatni troškovi namire» navedeno u Odjeljku 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine izmijenjeno je za potrebe ovoga Ugovora te glasi:

»Dodatni troškovi namire« znači iznos za koji očekivani dohodak premašuje zamjenski dohodak, s tim da:

(a) »Očekivani dohodak« znači zbroj sadašnjih vrijednosti otplata glavnice i kamata koje bi Banci bile dospjele na naplatu tijekom obračunskog razdoblja (u značenju navedenom dalje u tekstu), za onaj dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, da nije došlo do prijevremene otplate, ubrzavanja otplate ili otkazivanja te da je kamata obračunana na taj dio zajma po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj isti dio zajma.

(b) »Zamjenski dohodak« znači zbroj:

(1) svih iznosa sadašnjih vrijednosti bilo kojih preostalih otplata glavnice i kamata Banci koje bi dospjele na naplatu nakon uzimanja u obzir svih prijevremenih otplata, otkazivanja ili ubrzavanja otplata tijekom obračunskog razdoblja, za onaj dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, da je kamata obračunana na taj dio zajma po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj isti dio zajma, te

(2) prema potrebi:

(A) u slučaju prijevremene otplate u skladu s Odjeljkom 3.07 Standardnih uvjeta, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se prijevremeno otplaćuje, a izračunava se tako da se taj iznos svodi na sadašnju vrijednost od datuma dospijeća prijevremene otplate do dana obračuna (u značenju navedenom dalje u tekstu) po eskontnoj stopi (u značenju navedenom dalje u tekstu), odnosno

(B) u slučaju bilo koje druge prijevremene otplate, iznos zajma koji je prijevremeno otplaćen, odnosno

(C) u slučaju ubrzane otplate, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se ubrzano otplaćuje, a koja se određuje svođenjem tog iznosa na sadašnju vrijednost od datuma kad takvo ubrzavanje otplate stupa na snagu do dana obračuna po eskontnoj stopi, odnosno u slučaju bilo koje druge prijevremene otplate, iznos zajma koji je prijevremeno otplaćen, odnosno

(D) u slučaju otkazivanja, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se otkazuje, a koja se određuje svođenjem tog iznosa na sadašnju vrijednost od zadnjeg dana dostupnosti do dana obračuna po eskontnoj stopi.

(c)  U svrhe navedene u stavcima (a) i (b)(1), sadašnja vrijednost svake otplate glavnice i kamata određuje se svođenjem na sadašnju vrijednost iznosa svake takve otplate od dana dospijeća do dana obračuna po eskontnoj stopi.

(d) »Datum obračuna« znači:

(1) u slučaju prijevremene otplate u skladu s odredbama Odjeljka 3.07. Standardnih uvjeta, onaj dan koji za dva radna dana prethodi datumu dospijeća takve otplate ili, prema izboru Banke, dan dospijeća iste prijevremene otplate,

(2) u slučaju bilo kakve druge prijevremene otplate, dan kad se izvrši takvo plaćanje, odnosno bilo koji kasniji datum koji Banka odredi vlastitom odlukom,

(3) u slučaju ubrzane otplate ili otkazivanja, onaj dan koji za dva radna dana prethodi datumu dospijeća takva ubrzavanja ili otkazivanja ili, prema izboru Banke, datum kad takvo ubrzavanje ili otkazivanje stupa na snagu.

(e) »Obračunsko razdoblje« znači:

(1) u slučaju prijevremene otplate u skladu s odredbama Odjeljka 3.07. Standardnih uvjeta, razdoblje koje počinje danom dospijeća takve prijevremene otplate, a završava danom konačne otplate zajma,

(2) u slučaju bilo kakve druge prijevremene otplate, razdoblje koje započinje danom izvršenja takve prijevremene otplate, odnosno nekim kasnijim danom ako tako Banka odredi svojom vlastitom odlukom, a završava s danom konačne otplate zajma te

(3) u slučaju ubrzane otplate ili otkazivanja, razdoblje koje započinje s danom stupanja na snagu tog ubrzavanja ili otkazivanja, a završava s danom konačne otplate zajma.

(f) »Diskontna stopa« odnosi se na diskontni faktor za odgovarajuće dospijeće deriviran iz nominalne zamjenske krivulje za valutu zajma koja je na dan obračuna raspoloživa Banci na zamjenskom i opcijskom tržištu kamatnih stopa.

(c) Odjeljak 3.10 Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. za potrebe ovoga Ugovora mijenja se te ima sljedeće značenje:

Odjeljak 3.10. Dodatni troškovi namire

(a) Ako, zbog bilo čega (uključujući, bez ograničenja, i ubrzavanje otplate prema Odjeljku 7.06. Standardnih uvjeta), bilo koji dio zajma na koji se primjenjuje varijabilna kamatna stopa dospije na naplatu na dan koji nije posljednji dan jednoga kamatnog razdoblja, Zajmoprimac je dužan platiti Banci na njezin zahtjev, onaj iznos, ako se utvrdi njegovo postojanje, za koji:

(1) kamate koje bi bile obračunane na taj dio zajma od dana dospijeća plaćanja istog dijela zajma do posljednjeg dana tada tekućeg kamatnog razdoblja po stopi jednakoj relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj dio zajma za to kamatno razdoblje

iznose više od:

(2) kamata koje koje bi Banka mogla dobiti ako bi iznos jednak tom dijelu zajma plasirala kao polog u neku vodeću banku na tržištu euro-zone na razdoblje koje počinje s danom dospijeća plaćanja tog dijela zajma, a završava posljednjeg dana tada tekućeg kamatnog razdoblja.

(b) Ako, bilo kada:

(1) Zajmoprimac da obavijest, u skladu s Odjeljkom 3.07. Standardnih uvjeta, o prijevremenoj otplati bilo kojega dijela zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, odnosno ako Zajmoprimac na drugi način prijevremeno otplati jedan takav dio zajma,

(2) neki dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa u skladu s Odjeljkom 7.06. Standardnih uvjeta, odnosno koji iz drugih razloga dospije za plaćanje prije nego što je njegovo navedeno dospijeće; odnosno, ako

(3) neki dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, bude otkazan u skladu s Odjeljcima 3.08., 7.02 ili 7.06. Standardnih uvjeta, ili bude inače otkazan,

Zajmoprimac je dužan, uz neku administrativnu naknadu za prijevremenu otplatu, platiti Banci i naknadu za otkazivanje ili neki drugi iznos dužan u vezi s time, te na zahtjev Banke platiti i iznos troškova oslobođenja od obveze; pod uvjetom da ako je iznos takvih troškova oslobođenja od obveze negativan, Banka ima obvezu na dan sljedećeg plaćanja kamata Zajmoprimcu odobriti taj iznos troškova oslobođenja od obveze u valuti zajma.

(c) U slučaju da bilo koji dospio a neplaćen iznos bude plaćen na dan koji nije posljednji dan zadanoga kamatnog razdoblja, Zajmoprimac će Banci, na njezin zahtjev, platiti onaj iznos, ako se utvrdi da ga ima, za koji:

(1) kamata koja bi bila obračunana na takav neplaćeni a dospjeli iznos, od dana primitka toga dospjelog a neplaćenog iznosa do zadnjeg dana tada tekućega zadanog kamatnog razdoblja po stopi jednakoj stopi navedenoj u Odjeljku 3.09(a)(iii) Standardnih uvjeta, za takvo zadano kamatno razdoblje,

iznosi više od:

(2) kamate koju bi Banka mogla dobiti ako bi iznos jednak tom dospjelom a neplaćenom iznosu plasirala kao polog kod neke vodeće banke na međubankarskom tržištu euro-zone, za razdoblje koje počinje danom primitka istoga dospjelog a neplaćenog iznosa, a završava posljednjeg dana tada tekućega zadanoga kamatnog razdoblja.

(d) Potvrda Banke o iznosu koji treba platiti u skladu s Odjeljkom 3.10. smatrat ce se konačnom, zaključnom i obvezujućom za Zajmoprimca, osim ako Zajmoprimac ne pokaže, a Banka prihvati, da potvrda sadrži očite pogreške.«

Odjeljak 1.02. Definicije

Izrazi koji se primjenjuju bilo u kojem dijelu ovoga Ugovora (uključujući Preambulu i priloge), osim ako nije drugačije navedeno ili kontekst ne zahtijeva drugačije, imaju značenje određeno u Preambuli, a izrazi navedeni u Standardnim uvjetima imaju značenje koje je u njima određeno, te dalje navedeni izrazi imaju sljedeće značenje:

»Dani za podmirenje obveza«

znači financijski obračun opisan u Prilogu 4.

»Dani za naplatu potraživanja«

znači financijski obračun opisan u Prilogu 4.

»Poslovni plan«

znači plan opisan u Prilogu 5.

»Omjer pokrića duga«

znači financijski omjer opisan u Prilogu 4.

»Zahtjev pokrića duga«

znači, za svako razdoblje, ukupni iznos otplate glavnice, kamata i drugih pristojbi na dug koje u tom razdoblju nastanu za Zajmoprimca, gdje takav dug dospijeva prema svojim uvjetima ne više od jedne godine nakon datuma na koji je prvobitno nastao.

»Plan zaštite okoliša«

znači plan zaštite okoliša i socijalni plan za Projekt od prosinca 2004 koji je izradio URBING Zagreb, a taj plan zaštite okoliša može se povremeno dopunjavati uz prethodni pristanak Banke u pisanom obliku.

»Procjena utjecaja na okoliš«

znači dokument procjene utjecaja na okoliš koji je za Projekt izradio URBING iz Zagreba, prosinca 2004.

»Fiskalna godina«

znači fiskalnu godinu Zajmoprimca koja svake godine počinje 1. siječnja.

»IFRS«

znači međunarodne norme financijskog izvještavanja koje je izdao ili usvojio Odbor za međunarodne računovodstvene norme i koje se dosljedno primjenjuju.

»Neovisni inženjer«

znači neovisnog nadzornog inženjera na kojeg se poziva Odjeljak 3.01(f).

»Ministar pravosuđa«

znači ministra pravosuđa Republike Hrvatske.

»Ministarstvo prometa«

znači Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvoja Republike Hrvatske.

»JPP«

znači jedinicu za provedbu projekta na koju se poziva Odjeljak 3.02.

»Projekt«

znači projekt kako je opisan u Prilogu 1.

»Plan konzultacije javnosti
i javnog uvida«

znači plan konzultacije javnosti i javnog uvida koje je za Projekt izradio URBING Ltd. Zagreb prosinca 2004.

»Referentna stranica«

znači prikaz kamatnih stopa ponuđenih na međubankarskom tržištu euro-zone za depozite u valuti zajma, koji je označen kao stranica EURIBOR01 Reutersa (ili na drugoj stranici koja može zamijeniti stranicu EURIBOR01 Reutersa u svrhu prikaza ponuđenih međubankarskih kamatnih stopa za depozite u valuti zajma).

»Statut«

znači Izjavu o osnivanju Zajmoprimca od 5. travnja 2001., s izmjenama i dopunama od 12. ožujka 2002., 12. veljače 2004. i 3. lipnja 2004.

»Tehnička pomoć«

znači sredstva za tehničku suradnju za konzultantske usluge radi pomoći Zajmoprimcu u izradi i uvođenju ugovora održavanja prema učinku.
 

Odjeljak 1.03. Tumačenja

U ovom Ugovoru pozivanje na određeni članak, odjeljak ili prilog uvijek, osim ako u Ugovoru nije drugačije navedeno, smatra se pozivanjem upravo na taj određeni članak, odjeljak ili prilog ovoga Ugovora.

Članak II.

GLAVNI UVJETI ZAJMA

Odjeljak 2.01. Iznos i valuta

Banka je sporazumna Zajmoprimcu posuditi, prema uvjetima navedenim ili spomenutim u ovom Ugovoru, iznos od četrdeset milijuna eura (EUR 40 000 000).

Odjeljak 2.02. Ostali financijski uvjeti zajma

(a) Najmanji iznos povlačenja je EUR 250 000.

(b) Najmanji iznos prijevremene otplate je EUR 5 000 000.

(c) Najmanji otkazani iznos je EUR 5 000 000.

(d) Datumi plaćanja kamata su 23. ožujka i 23. rujna svake godine.

(e) Zajmoprimac je dužan isplatiti glavnicu zajma na sljedeće datume i u sljedećim iznosima:

Datum dospijeća          Iznos dospjele glavnice (EUR)

23. rujna 2010.            930 233

23. ožujka 2011.         930 233

23. rujna 2011.            930 233

23. ožujka 2012.         930 233

23. rujna 2012.            930 233

23. ožujka 2013.         930 233

23. rujna 2013.            930 233

23. ožujka 2014.         930 233

23. rujna 2014.            930 233

23. ožujka 2015.         930 233

23. rujna 2015.            930 233

23. ožujka 2016.         930 233

23. rujna 2016.            930 233

23. ožujka 2017.         930 233

23. rujna 2017.            930 233

23. ožujka 2018.         930 233

23. rujna 2018.            930 233

23. ožujka 2019.         930 233

23. rujna 2019.            930 233

23. ožujka 2020.         930 233

23. rujna 2020.            930 233

23. ožujka 2021.         930 233

23. rujna 2021.            930 233

23. ožujka 2022.         930 233

23. rujna 2022.            930 232

23. ožujka 2023.         930 232

23. rujna 2023.            930 232

23. ožujka 2024.         930 232

23. rujna 2024.            930 232

23. ožujka 2025.         930 232

23. rujna 2025.            930 232

23. ožujka 2026.         930 232

23. rujna 2026.            930 232

23. ožujka 2027.         930 232

23. rujna 2027.            930 232

23. ožujka 2028.         930 232

23. rujna 2028.            930 232

23. ožujka 2029.         930 232

23. rujna 2029.            930 232

23. ožujka 2030.         930 232

23. rujna 2030.            930 232

23. ožujka 2031.         930 232

23. rujna 2031.            930 232

Ukupno                       40 000 000

Neovisno o gornjem, ukoliko (i) Zajmoprimac ne povuče cjelokupan iznos zajma prije prvog datuma otplate zajma utvrđenog u ovom stavku 2.02.(e) i (ii) Banka produži zadnji datum povlačenja utvrđen u donjem stavku 2.02.(f) na datum koji pada nakon toga prvog datuma otplate zajma, tada će se svaki iznos podignut na ili nakon prvog datuma otplate zajma raspodijeliti za otplatu na jednakoj osnovi na više datuma otplate zajma koji padaju nakon datuma tog povlačenja (pri čemu će Banka prema potrebi uskladiti te raspodijeljene iznose tako da se u svakom slučaju postignu cijeli brojevi). Banka će povremeno izvještavati Zajmoprimca o tim raspodjelama.

(f) Posljednji datum raspoloživosti zajma/povlačenja je 31. ožujka 2010.

(g) Stopa naknade na nepovučenu glavnicu zajma je 0.5% godišnje.

(h) Zajam se odobrava uz varijabilnu kamatnu stopu. U svrhu navedenu u Odjeljku 3.04(b) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa jest ponudbena stopa na godišnjoj razini za pologe u valuti zajma koja je navedena na referentnoj stranici i to u 11.00 sati po briselskom vremenu na relevantni dan određivanja kamata za razdoblje koje je najbliže trajanju relevantnog kamatnog razdoblja (ili, ako su oba razdoblja jednako blizu trajanju relevantnog kamatnog razdoblja, prosjek dviju relevantnih stopa), sljedećim:

(1) ako, zbog bilo čega, tada nije moguće odrediti relevantnu kamatnu stopu pozivanjem na referentnu stranicu, referentnom kamatnom stopom smatrat će se ona kamatna stopa koju Banka odredi kao aritmetičku sredinu (zaokruženo naviše, po potrebi, do najbliže 1/16%) ponuđenih godišnjih stopa za pologe u valuti zajma u iznosu usporedivom s dijelom zajma ugovorenim za dospijeće tijekom pojedinoga kamatnog razdoblja za razdoblje jednako tom kamatnom razdoblju, a koje stope Banci objave tri vodeće banke aktivne na međubankarskom tržištu Brisela, po izboru Banke; i

(2) ako Banka ustanovi da se polozi u valuti zajma na briselskom međubankarskom tržištu ne nude u odgovarajućem iznosu ili za odgovarajuće razdoblje, onda se kao referentna kamatna stopa koristi iznos troška koji Banka ima (izraženo kao godišnja stopa) pri namicanju sredstava dijela zajma koji je po rasporedu neisplaćen tijekom odgovarajućega kamatnog razdoblja, s tim da Banka izabire izvor sredstava.

Odjeljak 2.03. Povlačenje zajma

(a) Raspoloživi iznos moguće je povremeno povlačiti u skladu s odredbama Priloga 2, a radi financiranja izdataka koji su nastali (odnosno, koji će uz pristanak Banke, nastati) zbog plaćanja troškova robe, građevinskih radova i usluga potrebnih za projekt.

(b) Ovisno o Odjeljku 3.05 Standardnih uvjeta, Zajmoprimac ovime ovlašćuje Banku da iz raspoloživog iznosa zajma povuče iznos jednak početnoj naknadi zajma i da si naplati tu početnu naknadu u ime Zajmoprimca.

Članak III.

PROVEDBA PROJEKTA

Odjeljak 3.01. Ostale pozitivne odredbe Projekta

Uz opće odredbe navedene u članku IV. Standardnih uvjeta, Zajmoprimac se obvezuje, osim ako se Banka ne suglasi drugačije, da će:

(a) Poduzeti sve potrebne radnje da osigura sredstva potrebna za dovršenje Projekta,

(b) Dostaviti Banci, u obliku prihvatljivom Banci:

(i) najkasnije do 30. rujna 2007., nacrt četverogodišnjeg poslovnog plana Zajmoprimca,

(ii) najkasnije do 30. rujna svake godine potom, nacrt obnovljenog poslovnog plana i

(iii) nakon primitka primjedbi Banke (koje dobije najkasnije do 30. listopada svake godine) na nacrt poslovnog plana dostavljenog prema Odjeljcima 3.01(c)(i) i (ii) (kako je primjereno), ali u svakom slučaju ne kasnije od 30. studenoga relevantne godine, završni nacrt tog poslovnog plana zajmoprimca za relevantno razdoblje, u kojemu se uvažavaju dobivene primjedbe Banke na plan.

(c) Izraditi i provesti sustave financijskog i poslovanog izvještavanja sukladno IFRS (međunarodnim standardima financijskog izvještavanja) najkasnije do 31. prosinca 2006.,

(d) Izraditi i putem otvorenog natječaja uvesti ugovore održavanja prema učinku u dogovorenim pilot regijama Zajmprimca, kako slijedi:

(i) do 30. lipnja 2007., Zajmoprimac će ući u ugovor za tehničku pomoć za ugovaranje prema učinku, prema projektnom zadatku dogovorenom s Bankom (Faza 1 Priloga 3),

(ii) do 31. ožujka 2008., na temelju zaključaka i preporuka faze 1 gore spomenute tehničke suradnje, Zajmoprimac će podnijeti Banci i predstaviti Ministarstvu prometa, nacrt forme ugovora i tri predložene pilot-regije u Zajmoprimčevoj mreži cesta u kojima će se po prvi put uvesti novi ugovori za tu vrstu održavanja,

(iii) do 30. lipnja 2008., Zajmoprimac će nastojati dobiti odobrenje Ministarstva prometa kako bi mogao raspisati natječaj za nove ugovore,

(iv) ovisno o pristanku Ministarstva prometa na natječaj, kako je navedeno u Odjeljku 3.01 (d) (iii), do 30. rujna 2008. Zajmoprimac će preći na fazu 2 tehničke suradnje opisane gore i provesti natječaj za nove ugovore održavanja prema učinku u dva do tri dogovorena pilot područja i

(v) do 30. travnja 2009., Zajmoprimac će imati sklopljene ugovore za pilot područja,

(e) izraditi i potpisati sve druge dokumente i instrumenta i napraviti sve druge radnje i stvari koje bi Banka mogla razumno odrediti da su potrebne ili poželjne da bi se stavile na snagu odredbe ovog Ugovora te Ugovora o jamstvu te kako bi se ovaj Ugovor i Ugovor o jamstvu pravovaljano registrirali, ovjerili od javnog bilježnika i pečatirali u mjestu mjerodavne sudske nadležnosti i

(f) angažirati neovisnog inženjera za nadzor (dalje u tekstu »neovisni inženjer«) prema hrvatskom zakonu, čije su kvalifikacije, iskustvo i projektni zadatak prihvatljivi Banci, a radi pomoći u nadzoru izgradnje, arbitraži i praćenju Projekta.

Odjeljak 3.02. Jedinica za provedbu projekta

Radi koordinacije, upravljanja, praćenja i procjene svih aspekata provedbe Projekta, uključujući nabavu robe, radova i usluga za Projekt, Zajmoprimac će, ako se drugačije ne dogovori s Bankom, osnovati i u svakom trenutku tijekom provedbe Projekta održavati jedinicu za provedbu Projekta (JPP) s odgovarajućim resursima i odgovarajućim stručnim djelatnicima, uključujući konzultante koji će pomoći JPP u provedbi Projekta, ako je potrebno, prema projektnom zadatku prihvatljivom Banci.

Odjeljak 3.03. Nabava

U svrhe navedene u Odjeljku 4.03. Standardnih uvjeta, pri nabavi robe, radova i usluga potrebnih u Projektu, koji će se financirati iz sredstava zajma, treba poštovati u nastavku navedene odredbe, osim ako se s Bankom ne dogovori:

(a) roba, radovi i usluge (osim konzultantskih usluga, koje su uključene unutar Odjeljka 3.03(c)), nabavljat će se javnim nadmetanjem,

(b) u smislu Odjeljka 3.03 (a), postupci javnog natječaja izloženi su u Poglavlju 3 Pravila nabave u projektima koje financira EBRD,

(c) savjetnici za tehničku pomoć koje ce angažirati Zajmoprimac radi pomaganja u provedbi Projekta odabiru se prema postupcima navedenima u Poglavlju 5 Pravila nabave EBRD-a,

(d) svi ugovori podliježu prethodnom pregledu u skladu s postupcima navedenima u Dodatku Pravilima nabave EBRD. Prije sklapanja svi ugovori šalju se na prethodni pregled i odobrenje u Banku.

Odjeljak 3.04. Odredbe o očuvanju okoliša

Bez ograničavanja općenitosti stavaka 4.02(a), 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, Zajmoprimac će, osim ako se Banka ne suglasi drugačije:

(a) provoditi i držati se plana zaštite okoliša,

(b) dati procjenu utjecaja na okoliš za projekt dostupnom na javnom mjestu ili blizu gradilišta Projekta,

(c) objaviti javnosti koja je izložena utjecajima Projekta (kako je definirano u planu konzultacije javnosti i javnog uvida) sve godišnje izvještaje o pitanjima zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti vezenima za Projekt,

(d) provesti Projekt u skladu s važećim propisima i normama u nadležnosti gdje je lokacija Projekta, i u skladu s normama zaštite okoliša koje postoje u Europskoj uniji i

(e)  držati se svih mjerodavnih zakona i normi o zapošljavanju, a ti zakoni i norme trebaju uključivati (i) osnovne konvencije Međunarodne organizacije rada koje se odnose na zabranu dječjeg rada, ukidanje diskriminacije na radnom mjestu i ukidanje prisilnog rada te (ii) državne zakone.

Odjeljak 3.05. Konzultanti

Zajmoprimac je dužan, bez naknade, dati svim konzultantima angažiranim u pitanjima koja se odnose na Projekt ili poslovanje Zajmoprimca, sva sredstva i pomoć potrebnu da oni obave svoje funkcije, a to obuhvaća svu dokumentaciju, materijale i druge informacije koje bi mogle biti relevantne za njihov posao.

Odjeljak 3.06. Učestalost izvještavanja i dostava dokumentacije

(a) Zajmoprimac je dužan od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora pa sve dok ukupan iznos zajma ne bude otplaćen ili otkazan, podnositi Banci godišnja izvješća o pitanjima okoliša, o zdravlju i sigurnosti radnika, u obliku kako to nalažu važeći propisi i norme na području gdje je Projekt lociran, a koja su vezana za poslovanje Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja, i Projekt), kao što je navedeno u Odjeljku 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, i to u roku 120 dana nakon isteka godine na koju se izvješće odnosi. Izvješća trebaju sadržavati sljedeće:

(1) informacije o Zajmoprimčevu poštovanju propisa i normi zaštite okoliša koje su na snazi u području nadležnosti na kojem je lociran Projekt, te s normama zaštite okoliša Europske unije, uključujući i stanje svih dozvola vezanih za Projekt i koje su potrebne za Projekt, kao i nalaze inspekcija koja su obavila tijela vlasti zadužena za okoliš, te svaku povredu takvih propisa i normi vezanih za okoliš te poduzetih radnji na ispravljanju takvih pogrešaka, a isto tako i novčanih kazni propisanih zbog neke takve povrede,

(2) sažetak svih bitnih obavijesti, izvješća i drugih oblika komunikacije o pitanjima zaštite okoliša, a koja je Zajmoprimac podnio bilo kojem tijelu zaduženom za zaštitu okoliša, ako postoji,

(3) informacije o zdravstvenoj i sigurnosnoj evidenciji u okviru Projekta, uključujući i broj nesreća na radu te sve inicijative vezane za zdravlje i sigurnost koje je Zajmoprimac pokrenuo ili namjerava pokrenuti,

(4) sažete informacije o svim promjenama zakona koji reguliraju zaštitu okoliša, zdravstvene i sigurnosne standarde, a koji bi mogli materijalno utjecati na Zajmoprimčevo poslovanje ili na Projekt,

(5) provedbu plana zaštite okoliša, uključujući sve predložene promjene u radnjama, programima i troškovima.

(b) Zajmoprimac je dužan od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora pa sve dok Projekt ne bude dovršen podnositi periodična izvješća o kojima se govori u Odjeljku 4.04(a)(iv) Standardnih uvjeta, i to kvartalno, u roku 30 dana nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje. Ta izvješća trebaju sadržavati sljedeće posebno obrađene teme:

(1) Sljedeće opće informacije:

(A) stupanj izgrađenosti dostignut u okviru provedbe Projekta do datuma izvješća i tijekom izvještajnog razdoblja,

(B) sadašnje ili očekivane poteškoće ili kašnjenja u provedbi Projekta i njihovi učinci na raspored provedbe, te i konkretni koraci poduzeti ili planirani radi premošćivanja poteškoća i izbjegavanja kašnjenja,

(C) očekivane promjene datuma završetka Projekta,

(D) promjene ključnih ljudi važnih u provedbi Projekta, uključujući, ali ne ograničavajući se na kadrove u JPP, konzultante za tehničku pomoć ili izvođače,

(E) pitanja koja mogu bitno utjecati na troškove Projekta,

(F) sve promjene ili aktivnosti koje bi mogle imati utjecaja na ekonomsku održivost Projekta.

(2) Organigram, temeljen na programu provedbe projekta, u kojem se vidi napredak svakog dijela Projekta i koji uključuje grafički prikaz planiranih i stvarnih izdataka.

(3) Financijske izvještaje s detaljima izdataka nastalih u svakom pojedinom dijelu Projekta i povlačenja/tranše, zajedno s izvještajem koji pokazuje:

(A)  prvobitne procjene troškova,

(B) revidirane procjene troškova, ako ih ima, s objašnjenjem većih promjena,

(C) prvobitne predviđene izdatke i stvarne izdatke nastale do datuma izvještaja,

(D) razloge za veća odstupanja stvarnih troškova od prvobitnih predviđenih troškova, sve ažurirano do datuma izvještaja i

(E) predviđene izdatke za preostale kvartale u godini.

(4) Kratki iskaz o udovoljavanju svakoj odredbi sadržanoj u ovom Ugovoru.

(c) U slučaju bilo kakva incidenta ili nesreće vezane za Projekt ili Zajmoprimca, koji bi mogli bitno negativno utjecati na okoliš, zdravlje ili sigurnost, Zajmoprimac je dužan Banku o tome obavijestiti telefaksom ili teleksom navodeći pojedinosti o vrsti incidenta ili nesreće, te koje korake Zajmoprimac poduzima za njihovo uklanjanje. Bez ograničenja općenitosti navedenog, incident ili nezgoda mogli bi bitno negativno utjecati na okoliš, zdravlje ili sigurnost ako se na temelju bilo kojega mjerodavnog propisa zahtijeva dostavljanje obavijesti o tom incidentu ili nezgodi bilo kojem Vladinu tijelu, ako se radi o smrtnom slučaju ili višestrukim teškim ozljedama za koje je potrebna hospitalizacija ili je taj incident ili nezgoda postao poznat javnosti preko medija ili na drugi način.

Članak IV.

FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE

Odjeljak 4.01. Financijske evidencije i izvješća

(a) Zajmoprimac je dužan voditi postupke, evidencije, poslovne knjige i financijska izvješća koja za svaku financijsku godinu iskazuju, uz dosljednu primjenu IFRS-a, uvjete poslovanja i financijski položaj Zajmoprimca i tvrtki u njegovu vlasništvu, ako ih ima, te koja omogućuju praćenje i evidentiranje napredovanja provedbe Projekta.

(b) Zajmoprimac je dužan, za fiskalnu godinu koja završava 31. prosinca 2005.;

(1) dati svoje evidencije, račune i financijske izvještaje (uključujući bilancu, račune dobiti i gubitka, i promjene u kapitalu, te bilješke o tome), te evidencije, račune i financijske izvještaje svojih podružnica, za svaku fiskalnu godinu na reviziju neovisnim revizorima koji su razumno prihvatljivi banci u skladu s IFRS;

(2) poslati Banci, čim prije moguće, u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci nakon kraja svake fiskalne godine:

(A) ovjerene primjerke financijskih izvješća za svaku fiskalnu godinu kako je od revizora pregledana;

(B) izvješće o reviziji, koje su sastavili revizori, u onom opsegu i do razine pojedinosti koju Banka razumno može zahtijevati, a kako se traži prema IFRS; i

(C) izvještaj za sve financijske transakcije između Zajmoprimaca i svih tvrtki u njegovu vlasništvu ili povezanih tvrtki, ako ih ima; te

(3) dati Banci i sve druge podatke koje se tiču takvih evidencija, računa i financijskih izvješća, kao i njihove revizije, a koje Banka može prema potrebi opravdano zahtijevati.

Odjeljak 4.02. Pozitivne financijske odredbe

Osim ako Banka drugačije dogovori, Zajmoprimac treba:

(a) postići omjer otplate duga od najmanje 1,1 do 31. prosinca 2007. i nakon toga održavati taj omjer,

(b) u svako doba održavati godišnju razinu potrebnog pokrića duga na najviše 25% od ukupnih prihoda,

(c) u svako doba održavati prosječan rok podmirivanja obveza prema dobavljačima od manje od 90 dana i

(d) u svako doba održati prosječan rok naplate svojih potraživanja od manje od 30 dana.

Odjeljak 4.03 Negativne financijske odredbe

(a) Zajmoprimac neće poduzimati, osim ako se Banka drugačije ne suglasi, niti jednu od dolje navedenih aktivnosti, te će Banci o njima pružiti sve potrebne informacije, koje Banka bude opravdano tražila:

(1) sklapati ugovore ili aranžmane kojima jamči ili na drugi način, odnosno pod drugim uvjetom, preuzima obvezu za ukupne ili djelomične financijske ili druge obveze nekoga drugog subjekta,

(2) ulaziti u transakcije u kojima bi Zajmoprimac mogao platiti više nego što je uobičajena cijena bilo koje kupnje odnosno primiti manje nego što je puna cijena na tržištu pod uvjetima franko iz tvornice (uz uobičajene trgovinske popuste) za svoju robu i usluge,

(3) sklapati bilo kakav ugovor o upravljanju, partnerstvu, diobi dobiti ili autorskim naknadama, odnosno drugi sličan ugovor, u kojima se dohodak ili dobit Zajmoprimca dijele ili mogu dijeliti s još nekim drugim subjektom,

(4) prodati, prenijeti, dati u zakup ili na neki drugi način raspolagati s bilo kojim bitnim dijelom svoje imovine (bilo da se radi o jednoj transakciji ili o nizu transakcija, povezanih ili nepovezanih),

(5) poduzeti ili dopustiti bilo kakvo spajanje, konsolidaciju ili reorganizaciju koja bi rezultirala u promjenama strukture društva Zajmoprimca.

(b) Zajmoprimac neće, osim ako informira Banku najmanje 30 dana unaprijed, poduzeti neke od sljedećih radnji, a o njima će Banci dati sve podatke koje bi Banka mogla razumno tražiti:

(1) ući u neki ugovor o upravljanju ili slično prema kojem bi njegovim poslovanjem rukovodili drugi subjekti, što uključuje i poduzeća-kćeri odnosno poduzeća u djelomičnom vlasništvu odnosno povezano na neki drugi način;

(2) osnovati neko poduzeće-kćer, ili stvoriti odnosno dozvoliti da postoje zajmovi ili predujmovi, ili polozi (osim polozi u uobičajenom poslovanju s renomiranim bankama) s drugim subjektima ili investirati u neki drugi subjekti, uključujući poduzeća kćeri odnosno vezana na drugi način, uz uvjet, da Zajmoprimac ima slobodu investirati u kratkoročne investicijski utržive obveznice isključivo radi povremenog stavljanja u promet viška sredstava koji se ne koristi.

Odjeljak 4.04. Vođenje poslovanja i aktivnosti

Zajmoprimac se obvezuje, osim ako se Banka drugačije suglasi:

(a) voditi svoje poslovanje i aktivnosti u skladu s međunarodno prihvaćenim normama i uobičajenim postupcima dobrog vođenja uprave, financija, inženjerskih i drugih poslova, uz potrebnu brigu o pitanjima ekologije i okruženja, javnog i profesionalnog zdravlja, te uz punu pažnju posvećenu glavnim politikama poslovanja,

(b) odmah poduzeti sve potrebne aktivnosti u okviru svojih ovlasti radi održavanja svoga zakonskog statusa, provođenja svojih aktivnosti te stjecanja, održavanja i obnavljanja svih prava, vlasništva, ovlasti, privilegija i franšiza koje su potrebne za vođenje posla, uključujući i provedbu ovoga Projekta,

(c) ne prodavati, davati u zakup ili drugačije otuđiti svoju imovinu koja je potrebna za učinkovito vođenje njegovog poslovanja i čije bi otuđivanje moglo utjecati na njegovu sposobnost uspješnog izvršenja bilo koje od obveza prema ovom Ugovoru,

(d) odmah izvijestiti Banku o svim prijedlozima izmjene, obustave ili opoziva bilo koje odredbe Statuta i pružiti Banci odgovarajuću priliku za komentare o takvim prijedlozima prije nego se poduzmu bilo kakve radnje u vezi s time,

(e) izvaditi i održavati osiguranje s odgovornim osigurateljima protiv takvih rizika kao što su gubitak, šteta i obveza nadoknade štete, te u iznosima koji su u skladu s odgovarajućim uobičajenim postupcima,

(f) cijelo vrijeme voditi i održavati svoje postrojenje, uređaje, opremu i ostalu imovinu u ispravnom stanju za rad, te odmah, po potrebi, izvršiti sve neophodne popravke i obnavljanja istih, sve u skladu s dobrom poslovnom i financijskom praksom te u skladu s hrvatskim zakonom.

Članak V.

OBUSTAVA, UBRZANJE, OTKAZ

Odjeljak 5.01. Obustava

U smislu Odjeljka 7.01(a)(xiv) Standardnih uvjeta, navodi se sljedeće:

(a) ako bi se zakonodavni ili regulacijski okvir mjerodavan u cestovnom sektoru na teritoriju Jamca dopunio, obustavio, poništio, opozvao ili izuzeo, na takav način da bi takva dopuna, obustava, poništenje, opoziv ili izuzeće, imali, prema razumnom mišljenju Banke, bitne negativne učinke na Zajmoprimca ili na Projekt,

(b) ako bi Zajmoprimac prestao, izravno ili neizravno biti u vlasništvu i pod nadzorom Republike Hrvatske.

Odjeljak 5.02. Ubrzanje dospijeća

Sljedeće se navodi u svrhe Odjeljka 7.06(f) Standardnih uvjeta:

(a) Svaki događaj utvrđen u Odjeljku 5.01 koji se nastavlja trideset dana nakon što Banka pošalje obavijest Zajmoprimcu i Jamcu, a odnosi se na mišljenje Banke da je takav događaj nastao, uz navođenje spremnosti Banke da poduzme odgovarajuće radnje u skladu s uvjetima Odjeljka 7.06 Standardnih uvjeta.

Članak VI.

STUPANJE NA SNAGU

Odjeljak 6.01. Uvjeti za stupanje na snagu

U smislu Odjeljka 9.02(c) Standardnih uvjeta, kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu ovoga Ugovora i Ugovora o jamstvu navodi se sljedeće:

(a) da je osnovana jedinica za provedbu projekta (JPP) i da radi sukladno Odjeljku 3.02.

(b) da Zajmoprimac i Jamac sklope ugovor koji regulira uvjete izdavanja Ugovora o jamstvu.

Odjeljak 6.02. Pravna mišljenja

(a) Za potrebe Odjeljka 9.03(a) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje u ime Zajmoprimca daje pravni savjetnik Zajmoprimca;

(b) Za potrebe Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje u ime Jamca daje ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

Odjeljak 6.03. Prestanak zbog ne stupanja na snagu

Datum koji pada 180 dana nakon datuma potpisivanja ovoga Ugovora određen je u smislu Odjeljka 9.04 Standardnih uvjeta.

Članak VII.

RAZNO

Odjeljak 7.01. Obavijesti

Sljedeće adrese navode se u svrhe Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Hrvatske ceste d.o.o.

Vončinina 3

10 000 Zagreb

Hrvatska

Na ruke: Predsjednik Uprave

Fax: +385 1 47 22 581

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, sklapaju ovaj Ugovor koji se potpisuje u četiri primjeraka, u Zagrebu, Republika Hrvatska, s naprijed navedenim datumom.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Ime:     Stjepko Boban, v. r,

Funkcija:          Predsjednik Uprave

EUROPSKA BANKA

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ime:     Sue Barrett, v. r.

Funkcija:          Zamjenica direktora, grupa za promet

PRILOG 1

OPIS PROJEKTA

1. Svrha ovoga Projekta je pomoći Zajmoprimcu u izgradnji završne dionice istočne obilaznice Rijeke između Svetog Kuzma i Križišća, uključujući dvije spojne ceste, i pomoći Zajmoprimcu u reformi cestovnog sektora.

2. Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, koja podliježu izmjenama, a o kojima se, po potrebi mogu dogovoriti Banka i Zajmoprimac:

Dio A: Izgradnju i dionice između Svetog Kuzma i Križišća kako slijedi:

i) dionice između Svetog Kuzma i Križišća (ukupna duljina 8,365 km) istočnog dijela riječke obilaznice u puni profil autoceste,

ii) prometno čvorište u dvije razine u Hreljinu (blizu Meje) i dio radova na čvorištu Križišće,

iii) kratku spojnu cesta (oko 1,0 km duga) od čvorišta Meja do D501 i

iv) kratku spojnu cesta (oko 1,50 km) od čvora Križišće do D102.

Dio B: Konzultantske usluge tehničke pomoći kako bi se Zajmoprimcu pomoglo u izradi i uvođenju ugovora održavanja prema učinku u dva ili tri pilot-područja u zemlji.

3.  Dovršenje Projekta očekuje se do 30. lipnja 2009.

PRILOG 2

KATEGORIJE I POVLAČENJA

1. Ovdje priložena tablica navodi kategorije stavaka koje će se financirati iz obroka zajma, raspoređivanje iznosa zajma svakoj od kategorija, i postotak izdataka koji će se financirati iz zajma u svakoj od kategorija.

2. Bez obzira na odredbe odjeljka 1. gore, neće se povlačiti niti jedna tranša za plaćanja izdataka izvršena prije datuma Ugovora o zajmu.

Privitak uz PRILOG 2

Kategorija

Iznosi zajma raspoređeni prema kategorijama (Euro)

Postotak izdataka koji će se financirati iz zajma

(1) Građevinski radovi za dio A Projekta

37 000 000

55% vrijednosti ugovora, bez poreza na dodanu vrijednost

(2) Neraspoređeno uključujući nepredviđene troškove

2 600 000

 

(3) Početna naknada zajma

400 000

 

Ukupno

40 000 000

100%
 

PRILOG 3

SAŽETAK USLUGA TEHNIČKE POMOĆI ZA SKLAPANJE UGOVORA ODRŽAVANJA PREMA UČINKU (DIO B PROJEKTA)

Ugovor za tehničku pomoć s vanjskim konzultantima za razvoj i uvođenje ugovora održavanja prema učinku bit će podijeljeni kako slijedi:

Faza 1:

(i) Pomoći Zajmoprimcu u izradi strategije uvođenja ugovora održavanja prema učinku u okviru regija,

(ii) Izraditi standardnu ugovornu dokumentaciju za provođenje ugovora za održavanje prema učinku na cestama pod upravljanjem Zajmoprimca.

Faza 2:

(i) Pomoći Zajmoprimcu u natječaju i ugovaranju ugovora za održavanje prema učinku u pilot-regijama,

(ii) savjetovati Zajmoprimca i pilot-izvođače o ugovornim pitanjima koja su se pojavila tijekom početnog vođenja pilot-ugovora,

(iii) pomoći Zajmoprimcu u izradi strategije za proširenje ugovora održavanja prema učinku na druge regije u zemlji.

PRILOG 4

IZRAČUN ZA FINANCIJSKE ODREDBE

Za svako dvanaestomjesečno razdoblje, na temelju Zajmoprimčevih financijskih izvješća izrađenih prema međunarodnim normama financijskog izvješćivanja i podvrgnutih reviziji, financijske odredbe navedene u Odjeljku 4.02 Ugovora o zajmu trebaju se izračunati pomoću dolje navedenih formula. U svrhe podataka iz izvještaja o novčanom toku, revizori trebaju dati revizijom pregledane podatke izrađene prema direktnoj metodi.

(a) Omjer pokrića otplate duga: (čisti novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (i) + kamate plaćene tijekom razdoblja) tražena otplata duga

(i) poslovne aktivnosti uključuju investicije u redovito održavanje, izvanredno održavanje i betterment

(b) Dani za naplatu potraživanja: ukupno potraživanja novčani priljevi od poslovnih aktivnosti x 365

(c) Dani za podmirenje obveza: ukupne kratkoročne obveze

(novčani odljevi za poslovne aktivnosti + novčani odljevi za investicije) x 365

PRILOG 5

POSLOVNI PLAN

Zajmoprimac će izraditi srednjoročni plan svog predviđenog poslovanja svake fiskalne godine za tekuću godinu te sljedeće tri godine. Takav plan treba u svako doba biti podložan i dosljedan državnoj strategiji koju je odredio Hrvatski Sabor i Vladinom programu, prema Zakonu o javnim cestama Hrvatske, te treba obuhvatiti, bez ograničavanja, sljedeće:

(i) planove organizacije i restrukturiranja Zajmoprimca, uključujući napredak u izradi i provedbi ugovora za aktivnosti pojačanog održavanja prema učinku, izradu financijskih i poslovnih sustava i kadrovske planove,

(ii) planove poslovanja Zajmoprimca, uključujući program planirane izgradnje, rehabilitacije i održavanja, predviđeni promet i prihode iz raznih izvora, zajedno s predviđenim razinama naknada korisnicima cesta,

(iii) financijske planove Zajmoprimca, uključujući sažetak postojećih i predviđenih zajmova i druge izvore financiranje, te

(iv) predviđeni račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom toku Zajmoprimca, zajedno s projekcijama financijskih ciljeva u planskom razdoblju, uključujući financijske omjere zadane u odjeljku 4.02 ovog Ugovora, te izvršenje tih ciljeva u nadolazećim godinama.

Operation Number 31849

GUARANTEE AGREEMENT

(Rijeka Bypass Project) between the Republic of Croatia and European Bank for Reconstruction and Development

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT dated 12 December 2006 between the REPUBLIC OF CROATIA (the »Guarantor«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Hrvatske Ceste d.o.o. (the »Borrower«) have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between the Borrower and the Bank (the »Loan Agreement«as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of forty million Euro (EUR 40,000,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (provisions are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«).

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

»Guarantor’s Authorised

Representative« means the Minister of Finance of the Guarantor.

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

Article II

GUARANTEE AND OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Other Obligations

The Guarantor shall:

(a) ensure that no action on its part shall be taken which would prevent or interfere with the Project including the performance of the Borrower’s obligations under the Loan Agreement; and

(b) promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet estimated expenditures required for the carrying out of the Project, whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet such expenditures.

Article III

MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Minister of Finance of the Republic of Croatia

Katanciceva 5

10000 Zagreb

Croatia

Attention: Minister of Finance of the Republic of Croatia

Fax: + 385 1 4591248

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

Section 3.02. Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02 of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice of the Republic of Croatia.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, the Republic of Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By:

Name: Ivan Šuker

Title: Minister of Finance         

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By:

Name: Sue Barrett

Title: Deputy Director, Transport Team

LOAN AGREEMENT

(Rijeka Bypass Project) between Hrvatske ceste d.o.o. and European Bank for Reconstruction and Development

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated 12 December 2006 between HRVATSKE CESTE D.O.O., a limited liability company organised and existing under the laws of the Republic of Croatia, (the »Borrower«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster the transition towards open market oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics;

WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project as described in Schedule 1 which is designed to assist the Borrower in completing the final section of the eastern bypass of Rijeka between Sveti Kuzam and Krizisce and to assist the Borrower with the introduction of performance-based maintenance contracts;

WHEREAS, the Republic of Croatia and the Borrower have requested that the Bank assists the Borrower in financing Part A of the Project;

WHEREAS, the Bank will endeavour to arrange technical co-operation funds on a grant basis to assist the Borrower in implementing Part B of the Project, subject to the availability of donor funds;

WHEREAS, pursuant to a guarantee agreement dated the date hereof between the Republic of Croatia as Guarantor and the Bank (the »Guarantee Agreement«as defined in the Standard Terms and Conditions), the Guarantor has guaranteed the obligations of the Borrower under this Agreement; and

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis of, inter alia, the foregoing to make a loan to the Borrower in the amount of forty million Euro (EUR 40,000,000), to assist in financing the Project, subject to the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the following modifications (such provisions as so modified are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«):

(a) The definition of »Business Day« in Section 2.02 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Business Day« means a day on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System is open.«

(b) The definition of »Unwinding Costs« in Section 2.02 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Unwinding Costs« means the amount by which the Original Income Stream exceeds the Substitute Income Stream, where:

(a) »Original Income Stream« means the aggregate of the present values of the payments of principal and interest which would have become due to the Bank during the Calculation Period (as defined below) on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if such prepayment, acceleration or cancellation had not occurred and if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan.

(b) »Substitute Income Stream« means the sum of:

(1) the aggregate of the present values of any remaining payments of principal and interest which, after taking into account such prepayment, cancellation or acceleration, would become due to the Bank during the Calculation Period on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan; and

(2) as applicable:

(A) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the present value of the amount of the Loan to be prepaid, determined by discounting such amount from the date such prepayment becomes due to the Calculation Date (as defined below) at the Discount Rate (as defined below); and/or

(B) in the case of any other prepayment, the amount of the Loan which has been prepaid; and/or

(C) in the case of an acceleration, the present value of the amount of the Loan which has been accelerated, determined by discounting such amount from the date such acceleration becomes effective to the Calculation Date at the Discount Rate; and/or

(D) in the case of a cancellation, the present value of the amount of the Loan which has been cancelled, determined by discounting such amount from the Last Availability Date to the Calculation Date at the Discount Rate.

(c) For purposes of paragraphs (a) and (b)(1) above, the present value of each payment of principal and interest shall be determined by discounting the amount of such payment from its due date to the Calculation Date using the Discount Rate.

(d) »Calculation Date« means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the date two Business Days prior to the date such prepayment becomes due or, at the Bank’s option, the date such prepayment becomes due;

(2) in the case of any other prepayment, the date such prepayment is made or such later date as the Bank may select in its discretion; and

(3)  in the case of an acceleration or cancellation, the date two Business Days prior to the date such acceleration or cancellation becomes effective or, at the Bank’s option, the date such acceleration or cancellation becomes effective.

(e) »Calculation Period« means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the period commencing on the date such prepayment becomes due and ending on the final Loan Repayment Date;

(2) in the case of any other prepayment, the period commencing on the date such prepayment is made, or such later date as the Bank may select in its discretion, and ending on the final Loan Repayment Date; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the period commencing on the date such acceleration or cancellation becomes effective and ending on the final Loan Repayment Date.

(f) »Discount Rate« means the discount factor for the relevant maturity derived from the par swap curve for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap and options market on the Calculation Date.

(c) Section 3.10 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Section 3.10. Unwinding Costs

(a) If, for any reason (including, without limitation, an acceleration pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Condition), any portion of the Loan which is subject to a Variable Interest Rate becomes due and payable on a date other than the last day of an Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such portion of the Loan from the date on which such portion of the Loan has become due and payable to the last day of the then current Interest Period at a rate equal to the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan for such Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such portion of the Loan on deposit with a leading bank in the Euro-zone market for the period commencing on the date on which such portion of the Loan has become due and payable and ending on the last day of the then current Interest Period.

(b) If, at any time:

(1) the Borrower gives a notice, pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, of prepayment of any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate or the Borrower otherwise prepays any such portion of the Loan;

(2) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is accelerated pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Conditions or otherwise becomes due prior to its stated maturity; or

(3) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is cancelled pursuant to Section 3.08, 7.02 or 7.06 of the Standard Terms and Conditions or is otherwise cancelled;

the Borrower shall, in addition to any prepayment administrative fee, cancellation fee or other amounts payable in connection therewith, pay to the Bank on demand the amount of any Unwinding Costs; provided that, if the amount of such Unwinding Costs is negative, the Bank shall, on the next Interest Payment Date, credit to the Borrower, in the Loan Currency, the amount of such Unwinding Costs.

(c) If any overdue amount is paid on a date other than the last day of a Default Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such overdue amount from the date of receipt of such overdue amount to the last day of the then current Default Interest Period at a rate equal to the rate specified in Section 3.09(a)(iii) of the Standard Terms and Conditions for such Default Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such overdue amount on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date of receipt of such overdue amount and ending on the last day of the then current Default Interest Period.

(d) A certificate of the Bank as to any amount payable under this Section 3.10 shall be final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the Borrower to the satisfaction of the Bank to contain manifest error.«

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble and Schedules), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

»Accounts Payable Days«

means the financial calculation described in Schedule 4.

»Accounts Receivable Days«

means the financial calculation described in Schedule 4.

»Corporate Plan«

means the plan as described in Schedule 5.

»Debt Service Cover Ratio«

means the financial ratio described in Schedule 4.

»Debt Service Requirement«

means, for any period, the aggregate amount of repayments of principal, interest and other charges on debt incurred in such period by the Borrower, where such debt matures by its terms more than one year after the date on which it was originally incurred.

»Environmental Management

Plan«

means the environmental and social management plan for the Project dated December 2004 prepared by URBING Ltd., Zagreb, as such environmental action plan may be amended from time to time with the prior written consent of the Bank.

»Environmental Impact

Assessment«

means the environmental impact assessment document prepared for the Project by URBING Ltd., Zagreb, dated December 2004.

»Fiscal Year«

means the Borrower’s fiscal year commencing on 1 January of each year.

»IFRS«

means International Financial Reporting Standards issued or adopted by the International Accounting Standards Board and consistently applied.

»Independent Engineer«

means the independent engineer referred to in Section 3.01(f).

»Minister of Justice«

means the Minister of Justice of the Republic of Croatia.

»Ministry of Transport«

means the Ministry of Sea, Tourism, Transport and Development of the Republic of Croatia.

»PIU«

means the project implementation unit referred to in Section 3.02.

»Project«

means the project as described in Schedule 1.

»Public Consultation and

Disclosure Plan«

means the plan on public consultation and disclosure prepared for the Project by URBING Ltd., Zagreb dated December 2004.

»Reference Page«

means the display of Euro-zone interbank offered rates for deposits in the Loan Currency designated as page EURIBOR01 on Reuters services (or such other page as may replace EURIBOR01 on Reuters services for the purpose of displaying Euro-zone interbank offered rates for deposits in the Loan Currency).

»Statutes«

means the declaration on the establishment of the Borrower dated 5 April 2001, as amended on 12 March 2002, 12 February 2004 and 3 June 2004.

»Technical Assistance«

means technical co-operation funds for consultants’ services to assist the Borrower with the preparation and introduction of performance-based road maintenance contracts.
 

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article, Section or Schedule shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule to, this Agreement.

Article II

PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN

Section 2.01. Amount and Currency

The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of forty million Euro (EUR 40,000,000).

Section 2.02. Other Financial Terms of the Loan

(a) The Minimum Drawdown Amount shall be EUR 250,000.

(c) The Minimum Prepayment Amount shall be EUR 5,000,000.

(c) The Minimum Cancellation Amount shall be EUR 5,000,000.

(d) The Interest Payment Dates shall be 23 March and 23 September of each year.

(e) The Borrower shall repay the principal of the Loan on the following dates and in the following amounts:

Loan Repayment Date Principal Amount Due (EUR)

23 September 2010     930,233

23 March 2011           930,233

23 September 2011     930,233

23 March 2012           930,233

23 September 2012     930,233

23 March 2013           930,233

23 September 2013     930,233

23 March 2014           930,233

23 September 2014     930,233

23 March 2015           930,233

23 September 2015     930,233

23 March 2016           930,233

23 September 2016     930,233

23 March 2017           930,233

23 September 2017     930,233

23 March 2018           930,233

23 September 2018     930,233

23 March 2019           930,233

23 September 2019     930,233

23 March 2020           930,233

23 September 2020     930,233

23 March 2021           930,233

23 September 2021     930,233

23 March 2022           930,233

23 September 2022     930,232

23 March 2023           930,232

23 September 2023     930,232

23 March 2024           930,232

23 September 2024     930,232

23 March 2025           930,232

23 September 2025     930,232

23 March 2026           930,232

23 September 2026     930,232

23 March 2027           930,232

23 September 2027     930,232

23 March 2028           930,232

23 September 2028     930,232

23 March 2029           930,232

23 September 2029     930,232

23 March 2030           930,232

23 September 2030     930,232

23 March 2031           930,232

23 September 2031     930,232

Total                            40,000,000

Notwithstanding the foregoing, in the event that (i) the Borrower does not draw down the entire Loan amount prior to the first Loan Repayment Date specified in this Section 2.02.(e), and (ii) the Bank extends the Last Availability Date specified in Section 2.02.(f) below to a date which falls after such first Loan Repayment Date, then the amount of each drawdown made on or after the first Loan Repayment Date shall be allocated for repayment in equal amounts to the several Loan Repayment Dates which fall after the date of such drawdown (with the Bank adjusting the amounts so allocated as necessary so as to achieve whole numbers in each case). The Bank shall, from time to time, notify the Borrower of such allocations.

(f)  The Last Availability Date shall be 31 March 2010.

(g) The rate of the Commitment Charge shall be 0.5% per annum.

(h) The Loan is subject to a Variable Interest Rate. For purposes of Section 3.04(b) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the offered six-month rate for deposits in the Loan Currency that appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of the relevant Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of the relevant Interest Period, the average of the two relevant rates); provided that:

(1) if, for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to the nearest 1/16%) of the offered rates per annum for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are advised to the Bank by three major banks active in the Euro-zone interbank market selected by the Bank; and

(2) if the Bank determines that deposits in the Loan Currency are not being offered in the Euro-zone interbank market in such amounts or for such period, the Relevant Market Interest Rate shall be the cost to the Bank (expressed as a rate per annum) of funding the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period from whatever sources it selects.

Section 2.03. Drawdowns

(a) The Available Amount may be drawn down from time to time in accordance with the provisions of Schedule 2 to finance the expenditures made (or, if the Bank so agrees, to be made) in respect of the cost of goods, civil works and services required for the Project.

(b)  Subject to Section 3.05 of the Standard Terms and Conditions, the Borrower hereby authorises the Bank to draw down from the Available Amount an amount equal to the Front-end Commission and pay to itself the Front-end Commission on behalf of the Borrower.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. Other Affirmative Project Covenants

In addition to the general undertakings set forth in Article IV of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees:

(a) take all action necessary to provide adequate funds for the completion of the Project;

(b) submit to the Bank, in form satisfactory to the Bank:

(j) not later than by 30 September 2007, a draft of a four-year corporate plan for the Borrower;

(ii) not later than by 30 September of each year thereafter a draft update thereof; and

(iii) following the receipt of the Bank’s comments (which comments shall be submitted to the Borrower not later than by 30 October of each year) on the draft corporate plan submitted pursuant to Sections 3.01(c)(i) and (ii) (as applicable), but in any case not later than by 30 November of the relevant year, a final draft of the corporate plan of the Borrower for the relevant period, such final draft giving due consideration to the Bank’s comments thereto.

(c) develop and implement financial and management reporting systems in accordance with IFRS by not later than 31 December 2006;

(d) develop and implement competitively-tendered, performance-based road maintenance contracts in pilot areas of the Borrower’s road network as follows:

(j) by 30 June 2007, the Borrower shall have in place the contract for technical assistance for the performance-based maintenance contracting as per terms of reference agreed with the Bank (Phase 1 of Schedule 3);

(ii) by 31 March 2008, on the basis of the conclusions and recommendations of Phase 1 of Schedule 3, the Borrower shall submit to the Bank and to the Ministry of Transport a draft form of contract and three proposed pilot areas of the Borrower’s road network in which the new contracts would first be tendered and introduced;

(iii) by 30 June 2008, the Borrower shall endeavour to obtain the approval of the Ministry of Transport to launch the tender for the new contracts;

(iv) subject to the approval of the Ministry of Transport set forth in Section 3.01(d)(iii), by 30 September 2008, the Borrower shall proceed with Phase 2 of Schedule 3, and tender the new contracts for the performance-based maintenance in the two to three pilot areas agreed with the Bank; and

(v) by 30 April 2009, the Borrower shall have contracts in place for the pilot areas;

(e) execute all such other documents and instruments and do all such other acts and things as the Bank may reasonably determine are necessary or desirable to give effect to the provisions of this Agreement and the Guarantee Agreement and to cause this Agreement and the Guarantee Agreement to be duly registered, notarised and stamped in any applicable jurisdiction; and

(f) employ an independent engineer (the »Independent Engineer«) according to Croatian law, whose qualifications, experience and terms of reference are acceptable to the Bank in order to assist in the construction supervision, arbitration and monitoring of the Project.

Section 3.02. Project Implementation Unit

In order to coordinate, manage, monitor and evaluate all aspects of Project implementation, including the procurement of goods, works and services for the Project, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, establish and at all times during execution of the Project operate a project implementation unit (the »PIU«) with adequate resources and suitably qualified personnel, including consultants to assist the PIU in the implementation of the Project, if necessary, under terms of reference acceptable to the Bank.

Section 3.03. Procurement

For purposes of Section 4.03 of the Standard Terms and Conditions, the following provisions shall, except as the Bank otherwise agrees, govern procurement of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan:

(a) Goods, works and services (other than consultants’ services which are included within Section 3.03(c)) shall be procured through Open Tendering;

(b) For purposes of Section 3.03(a), the procedures for Open Tendering are set out in Chapter 3 of the EBRD Procurement Rules;

(c) Technical Assistance consultants to be employed by the Borrower shall be selected in accordance with the procedures set out in Chapter 5 of the EBRD Procurement Rules; and

(d) All contracts shall be subject to the review procedures set out in the Annex to the EBRD Procurement Rules. All contracts shall be subject to prior review.

Section 3.04. Environmental Covenants

Without limiting the generality of Sections 4.02(a), 4.04(a)(iii), and 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees:

(a) implement and adhere to the Environmental Management Plan;

(b) make the Environmental Impact Assessment for the Project available at a publicly accessible location at or near the site of the Project;

(c) release to the affected public (as defined in the Public Consultation and Disclosure Plan), annual reports on environmental, health and safety issues related to the Project;

(d) carry out the Project in accordance with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union; and

(e) observe all applicable laws and standards on employment, which applicable laws and standards shall include (i) the International Labour Organisations’ fundamental conventions concerning the abolition of child labour, the elimination of discrimination at the workplace and the elimination of forced and compulsory labour, and (ii) national law.

Section 3.05. Consultants

The Borrower shall, without charge, provide to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Borrower, all facilities and support necessary for the carrying out of their functions, including all documents, materials and other information that may be relevant to their work.

Section 3.06. Reporting Frequency and Submission Requirements

(a) Commencing from the Effective Date, until the full amount of the Loan has been repaid or cancelled, the Borrower shall submit to the Bank annual reports on environmental and worker health and safety matters relating to the Borrower’s operations (including without limitation the Project), as referred to in Section 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, within 120 days after the end of the year being reported on. Such reports shall include information on the following specific matters:

(1) compliance by the Borrower with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union, including the status of any environmental permits required for the Project, the results of any inspections carried out by environmental authorities, any violations of such environmental regulations and standards and remedial action relating thereto and any fines imposed for any such violations;

(2) a summary of any material notices, reports and other communications on environmental matters submitted by the Borrower to any environmental authorities;

(3) the health and safety record of the Project, including the rate of accidents and any initiatives in relation to health and safety matters which have been implemented or planned by the Borrower;

(4) a summary of any changes in environmental, health and safety laws which may have a material effect on the Borrower’s operations or the Project; and

(5) the implementation of the Environmental Management Plan, including any proposed changes to actions, schedules or costs.

(b) Commencing from the Effective Date, the Borrower shall submit the periodic Project reports referred to in Section 4.04(a)(iv) of the Standard Terms and Conditions semi-annually, within sixty days after the end of the period being reported on, until the Project has been completed. Such reports shall include the following specific features:

(1) The following general information:

(A) the physical progress accomplished in the implementation of the Project to the date of report and during the reporting period;

(B) actual or expected difficulties or delays in the implementation of the Project and their effect on the implementation schedule, and the actual steps taken or planned to overcome the difficulties and avoid delays;

(C) expected changes in the completion date of the Project;

(D) key personnel changes in the staff relevant to the implementation of the Project, including but not limited to staff of the PIU, the Technical Assistance consultants or the contractors;

(E) matters that may materially affect the cost of the Project; and

(F) any development or activity likely to have an adverse effect on the economic viability of the Project.

(2)  A bar-type progress chart, based on the Project implementation schedule, showing the progress in each part of the Project and including a planned and actual expenditure graph.

(3) Financial statements showing details of the expenditures incurred under each part of the Project and the Drawdowns, together with a statement showing:

(A) original cost estimates;

(B) revised cost estimates, if any, with reasons for any material changes;

(C) original estimated expenditures and actual expenditures to date;

(D) reasons for material variations of actual expenditures to date from original estimated expenditures to date; and

(E) estimated expenditures for the remaining quarters of the year.

(4) A brief statement of the status of compliance with each of the covenants contained in this Agreement.

(c) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Borrower or the Project which is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety, the Borrower shall give the Bank notice thereof by facsimile transmission or telex specifying the nature of such incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same. Without limiting the generality of the foregoing, an incident or accident is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety if any applicable law requires notification of such incident or accident to any governmental authority, such incident or accident involves fatality or multiple serious injuries requiring hospitalisation or such incident or accident has become public knowledge whether through media coverage or otherwise.

Article IV

FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 4.01. Financial Records and Reports

(a) The Borrower shall maintain procedures, records and accounts adequate to reflect, in accordance with IFRS, the operations and financial condition of the Borrower and its Subsidiaries, if any, and adequate to monitor and record the progress of the project.

(b) The Borrower shall, as of the Fiscal Year ending 31 December 2005:

(1) have its records, accounts and financial statements (including its balance sheet, income statement and statement of changes in equity, and notes thereon), and the records, accounts and financial statements of its Subsidiaries, for each Fiscal Year audited by indepen¬dent auditors reasonably acceptable to the Bank in accordance with IFRS;

(2) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each Fiscal Year:

(A) certified copies of its financial statements for such Fiscal Year as so audited;

(B) the report of such audit by such auditors of such scope and in such detail as the Bank may reasonably request as required by IFRS; and

(C) a statement of all financial transactions between the Borrower and each of its Subsidiaries and Affiliates, if any; and

(3) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and financial statements, and the audit thereof, as the Bank may from time to time reasonably request.

Section 4.02. Affirmative Financial Covenants

Except as otherwise agreed by the Bank, the Borrower shall:

(a) achieve a Debt Service Cover Ratio of at least 1.1 by 31 December 2007 and in each Fiscal Year thereafter;

(b) at all times maintain annual Debt Service Requirement at no more than 25% of total revenues;

(c) at all times maintain Accounts Payable Days of less than 90 days; and

(d) at all times maintain Accounts Receivable Days of less than 30 days.

Section 4.03 Negative Financial Covenants

(a) The Borrower shall not, except as the Bank otherwise agrees, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any agreement or arrangement to guarantee or in any way or under any condition to become obligated for all or any part of any financial or other obligation of another person;

(2) enter into any transaction whereby the Borrower might pay more than the ordinary commercial price for any purchase or might receive less than the full ex-works commercial price (subject to normal trade discounts) for its products or services;

(3) enter into any partnership, profit-sharing or royalty agreement or other similar arrangement whereby the Borrower’s income or profits are, or might be, shared with any other person;

(4) sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise);

(5) undertake or permit any merger, consolidation or reorganisation which results in changes to the corporate structure of the Borrower.

(b) The Borrower shall not, unless it informs the Bank at least 30 days in advance, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any management contract or similar arrangement whereby its business or operations are managed by any other person, including any Subsidiary or Affiliate;

(2) form any Subsidiary, or make or permit to exist loans or advances to, or deposits (except deposits in the ordinary course of business with reputable banks) with other persons, or investments in any person, including any subsidiary or Affiliate; provided, however, that the Borrower shall be at liberty to invest in short-term investment grade marketable securities solely to give temporary employment to the Borrower’s idle resources.

Section 4.04. Conduct of Business and Operations

The Borrower shall, except as the Bank otherwise agrees:

(a) conduct its business and operations in accordance with internationally recognised sound administrative, financial, engineering and other relevant standards and practices, with due regard to ecological and environmental factors and public and occupational health and safety and with due regard to all its principal operating policies;

(b) promptly take all action within its powers to maintain its legal existence, to carry on its operations and to acquire, maintain and renew all rights, properties, powers, privileges and franchises that are necessary for the conduct of its business, including the carrying out of the Project;

(c) not sell, lease or otherwise dispose of any of its assets that are required for the efficient carrying on of its operations or the disposal of which may prejudice its ability to perform satisfactorily any of its obligations under this Agreement;

(d) promptly notify the Bank of any proposal to amend, suspend or repeal any provision of the Statutes and afford the Bank an adequate opportunity to comment on such proposal prior to taking any action thereon;

(e) take out and maintain with reputable insurers, or make other provisions satisfactory to the Bank in respect of, insurance against such risks of loss, damage and liability and in such amounts as are consistent with appropriate practice; and

(f) at all times operate and maintain its plant, facilities, equipment and other property in good working order and, promptly as needed, make all necessary repairs and renewals thereof, all in accordance with sound business and financial practice.

Article V

SUSPENSION; ACCELERATION; CANCELLATION

Section 5.01. Suspension

The following are specified for purposes of Section 7.01(a)(xiv) of the Standard Terms and Conditions:

(a) the legislative and regulatory framework applicable to the road sector in the territory of the Guarantor shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived such that the amendment, suspension, abrogation, repeal or waiver has, in the reasonable opinion of the Bank, a material adverse effect on the Borrower or the Project;

(b) the Borrower ceases to be, directly or indirectly, majority owned and controlled by the Republic of Croatia.

Section 5.02. Acceleration of Maturity

The following are specified for purposes of Section 7.06(f) of the Standard Terms and Conditions:

(a) Any event specified in Section 5.01 which shall have continued for thirty days after notice has been given by the Bank to the Borrower and the Guarantor of the Bank’s determination that such event has occurred, citing therein the Bank’s willingness to take action in accordance with the terms of Section 7.06 of the Standard Terms and Conditions.

Article VI

EFFECTIVENESS

Section 6.01. Conditions Precedent to Effectiveness

The following are specified for purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and Conditions as additional conditions to the effectiveness of this Agreement and the Guarantee Agreement:

(a)the PIU shall have been duly established and is in operation in accordance with Section 3.02.

(b)The Borrower and the Guarantor shall have concluded an agreement regulating the terms and conditions of the provision of the Guarantee Agreement.

Section 6.02. Legal Opinions

(a) For purposes of Section 9.03(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Borrower’s Croatian legal advisor.

(b) For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

Section 6.03. Termination for Failure to Become Effective

The date 180 days after the date of this Agreement is specified for purposes of Section 9.04 of the Standard Terms and Conditions.

Article VII

MISCELLANEOUS

Section 7.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Borrower:

Hrvatske ceste d.o.o.

Voncinina 3

10 000 Zagreb

Croatia

Attention: President of the Management Board

Fax:  +385 1 47 22 581

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, the Republic of Croatia as of the day and year first above written.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Name:  Stjepko Boban

Title: President of the Management Board

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Name:  Sue Barrett

Title: Deputy Director, Transport Team

SCHEDULE 1

DESCRIPTION OF THE PROJECT

1. The purpose of the Project is to assist the Borrower in the completion of the final section of the eastern bypass of Rijeka between Sveti Kuzam and Krizisce, including two connector roads, and to assist the Borrower with road sector reform.

2. The Project consists of the following Parts, subject to such modifications thereof as the Bank and the Borrower may agree upon from time to time:

Part A: Construction of the section between Sveti Kuzam and Krizisce as follows:

i) Section between Sveti Kuzam and Krizisce (total length 8.365 km) of the eastern Rijeka Bypass to motorway standard;

ii) Grade-separated interchange at Hreljin (near Meja) and partial interchange works at Krizisce;

iii) A short connecting road (approximately 1.00 km long) from the Meja interchange to the D501; and,

iv) A short connecting road (approximately 1.50 km long) from the Krizisce interchange to the D102.

Part B: Technical assistance consultancy services to assist the Borrower with the preparation and introduction of performance-based road maintenance contracts in two to three pilot areas of the country.

3. The Project is expected to be completed by 30 June 2009.

SCHEDULE 2

CATEGORIES AND DRAWDOWNS

1. The table attached herein sets forth the categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each category, and the percentage of expenditures for items so to be financed in each category.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no drawdown shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of the Loan Agreement.

Attachment to SCHEDULE 2

Category

Amount of the Loan Allocated in the Category (Euro)

Percentage of Expenditures to be Financed

(1) Civil Works for Part A of the Project

37,000,000

55% of value of contracts, excluding value added tax

(2) Unallocated including contingencies

2,600,000

 

(3) Front-end Commission

400,000

 

Total

40,000,000

100%
 

SCHEDULE 3

SUMMARY TECHNICAL ASSISTANCE SERVICES FOR PERFORMANCE-BASED CONTRACTING (PART B OF THE PROJECT)

The contract for technical assistance with external consultants for the development and introduction of performance-based contracts will be divided as follows:

Phase 1:

(i) Assist the Borrower to develop a strategy for the introduction of area-wide performance-based contracts for road maintenance;

(ii) Develop standard contract documents for undertaking performance-based maintenance contracts on roads administered by the Borrower.

Phase 2:

(i) Assist the Borrower in tendering and award of performance-based contracts in pilot areas;

(ii) Advise the Borrower and pilot contractors on contractual issues that arise during the initial operation of the pilot contracts;

(iii) Assist the Borrower to develop a strategy for rolling out performance-based contracts to other areas.

SCHEDULE 4

CALCULATION OF FINANCIAL COVENANTS

For any twelve-month period, using the Borrower’s audited IFRS accounts, the financial covenants set forth in Section 4.02 of the Loan Agreement shall be calculated using the formulae below. For the purpose of figures from the cash flow statement, auditors shall provide audited figures that are prepared according to the direct method.

(a) Debt Service Cover Ratio:

(net cash flow from operating activities (i) + interest paid during the period)

Debt Service Requirement

(i) Operating Activities include investment in routine maintenance, periodic maintenance and betterment.

(b) Accounts Receivable Days: total receivables cash inflows from operating activities x 365

(c) Accounts Payable Days: total short-term payables (cash outflows for operating activities + cash outflows for investments) x 365

SCHEDULE 5

CORPORATE PLAN

The Borrower shall prepare a medium term plan for its business and operations as projected each Fiscal Year for the current and subsequent three years. Such plan shall at all times be subject to and consistent with the strategy set forth by the Parliament of Croatia and the program of the Government, pursuant to the Law on Public Roads of Croatia, and shall include, but not be limited to:

(i) organisational and restructuring plans of the Borrower, including progress on the development and implementation of the performance-based contracts for periodic maintenance activities; development of financial and operational systems and staffing plans;

(ii) operational plans of the Borrower, including a schedule of planned new construction, rehabilitation and maintenance; forecast traffic and revenue from the different sources, together with assumptions on road user charging levels;

(iii) financing plans of the Borrower, including a summary of existing and anticipated loans and other sources of finance; and

(iv) projected income statement, balance sheet and cash flow statement of the Borrower, together with projections of financial targets for the period of the plan, including the financial ratios set forth in Section 4.02 of this Agreement, and performance against these targets in the immediately preceding years.

 

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2007. do 2031. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove financija, mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/07-01/01

Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt riječke obilaznice«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !