Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt autoceste Zagreb - Rijeka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 3.7.2002 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt autoceste Zagreb - Rijeka

HRVATSKI SABOR

101

Na temelju članka 88.L115219 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT AUTOCESTE ZAGREB – RIJEKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt autoceste Zagreb – Rijeka, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. lipnja 2002.

Broj: 01-081-02-2417/2
Zagreb, 18. lipnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT AUTOCESTE ZAGREB – RIJEKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt autoceste Zagreb – Rijeka, potpisan u Zagrebu 22. listopada 2001., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

(ZAGREB – RIJEKA MOTORWAY PROJECT) between THE REPUBLIC OF CROATIA and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated 22nd October 2001 between the REPUBLIC OF CROATIA (the »Guarantor«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Autocesta Rijeka Zagreb d.d., (the »Borrower«) have requested assistance from the Bank in the restructuring of the Borroweržs funding structure, and in the implementation of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between the Borrower and the Bank (the »Loan Agreement« as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of ninety million Euro (EUR 90.000,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I – STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01 Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (provisions are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«).

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to therm therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

»Guarantoržs Authorised Representative« means the Minister of Finance of the Guarantor.

»Management Plan« means a plan prepared by the Roads Council and referred to in Section 2.02 (c).

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

Article II – GUARANTEE AND OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by accelaration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Other Obligations

The Guarantor shall:

(a) charge the Borrower a fee of 0.5% for providing the guarantee of the obligations of the Borrower under the Loan Agreement;

(b) ensure that a Management Plan (the »Management Plan«) for the national road sector has been prepared and is acceptable to the Bank before 31 December 2003, which plan shall include, inter alia, a proposal for introduction of competitive procurement of road operation, management, hierarchy and contracting functions for the National Road Network;

(c) on or before 30 April of each year provide evidence satisfactory to the Bank that the revenues from the Road User Charges spent on maintenance of national roads are increasing in accordance with the Implementation Schedule; and

(d) promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet estimated expenditures required for the carrying out of the Project, whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet such expenditures.

Article III – MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Minister of Finance of the Republic of Croatia

Katanciceva 5

10 000 Zagreb

Croatia

Attention: Deputy Minister of Finance of the Republic of Croatia

Fax: + 385 1 4591248

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: + 44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

Section 3.02. Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02 of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, the Republic of Croatia as of the day and year first above written.

THE REPUBLIC OF CROATIA

Name: Dr. Mato Crkvenac

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Name: Johan Bastin

Title: Buisiness group director

 

UGOVOR O JAMSTVU (Projekt autoceste ZAGREB – RIJEKA) SKLOPLJEN IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 22. listopada 2001. godine između REPUBLIKE HRVATSKE (»Jamac«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI DA su Jamac i Autocesta Rijeka Zagreb d.d., (»Zajmoprimac«) zatražili pomoć Banke u preustroju financijske konstrukcije Zajmoprimca i u provedbi Projekta;

BUDUĆI DA je, temeljem Ugovora o kreditu od istoga datuma sklopljenog između Zajmoprimca i Banke (»Ugovor o kreditu« kao što je utvrđeno u Standardnim uvjetima i odredbama), Banka pristala dati kredit Zajmoprimcu u iznosu od devedeset milijuna Eura (90.000.000 Eura), prema uvjetima i odredbama navedenim u Ugovoru o kreditu ili se na njih poziva, ali samo pod uvjetom da Jamac jamči za obveze Zajmoprimca po Ugovoru o kreditu kao što je utvrđeno ovim Ugovorom; te

BUDUĆI DA je Jamac, obzirom da je Banka sklopila Ugovor o kreditu sa Zajmoprimcem, pristao jamčiti za obveze Zajmoprimca;

Ugovorne strane dogovorile su se kako slijedi:

Članak I – STANDARDNI UVJETI I ODREDBE; DEFINICIJE

Stavak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta i odredbi

Sve odredbe Standardnih uvjeta i odredbi Banke iz veljače 1999. ovime postaju sastavni dio ovog ugovora i primjenjuju se u odnosu na isti te su pravovaljane i na snazi kao da su u cijelosti navedene u istom (u daljnjem tekstu: »Standardni uvjeti i odredbe«).

Stavak 1.02. Definicije

Ma gdje se koristili u ovom Ugovoru (uključujući i Preambulu), osim ako je drukčije navedeno ili kontekst drukčije zahtijeva, izrazi definirani u Preambuli imaju odgovarajuća značenja koja su im tamo dana, a izrazi definirani u Standardnim uvjetima i odredbama i u Ugovoru o kreditu imaju odgovarajuća značenja tamo im dana, a sljedeći izraz ima sljedeće značenje:

»Ovlašteni predstavnik Jamca« označava Ministra financija Jamca

»Plan upravljanja« znači plan što ga je izradila Uprava za ceste, a koji se navodi u Stavku 2.02(c).

Stavak 1.03. Tumačenje

U ovom Ugovoru, pozivanje na određeni članak ili stavak tumačit će se, osim gdje je drukčije navedeno u ovom Ugovoru, kao pozivanje na taj određeni članak ili stavak ovog Ugovora.

Članak II – JAMSTVO I DRUGE OBVEZE

Stavak 2.01. Jamstvo

Jamac ovim bezuvjetno jamči, kao prvi dužnik, a ne samo kao jamac, za pravovremeno i točno plaćanje svih iznosa koji se duguju po Ugovoru o kreditu, bilo po navedenom dospijeću, ubrzanju ili na drugi način, kao i za pravovremeno izvršavanje svih drugih obveza Zajmoprimca kako je utvrđeno Ugovorom o kreditu.

Stavak 2.02. Druge obveze

Jamac će:

a) zaračunati Zajmoprimcu naknadu od 0,5% za pružanje jamstva za obveze Zajmoprimca po Ugovoru o kreditu,

b) osigurati da Plan upravljanja (»Plan upravljanja) za sektor državnih cesta bude izrađen i prihvatljiv Banci do 31. prosinca 2003. godine, a koji će Plan, između ostaloga, obuhvaćati prijedlog za uvođenje konkurentnih funkcija eksploatiranja, upravljanja, hijerarhije i ugovaranja za Mrežu državnih cesta,

c) najkasnije 30. travnja svake godine podnijeti dokaz koji će zadovoljiti Banku da se prihodi od naplate cestarine utrošeni na održavanje državnih cesta povećavaju u skladu s Planom provedbe i

d) odmah poduzeti mjere koje će zadovoljiti Banku, kako bi osigurao Zajmoprimcu ili pridonio da Zajmoprimac dobije onoliko sredstava koliko mu je potrebno za pokriće troškova za provođenje Projekta, kadgod postoji razuman razlog da se smatra kako sredstva na raspolaganju Zajmoprimcu neće biti dostatna za pokriće takvih troškova.

Članak III – RAZNO

Stavak 3.01. Priopćavanje

Sljedeće adrese navedene su za potrebe Stavka 10.01. Standardnih uvjeta i odredbi:

Za Jamca:

Ministar financija Republike Hrvatske

Katančićeva 5

10000 ZAGREB

Hrvatska

n/o: Zamjenik Ministra financija Republike Hrvatske

Faks: + 385 1 4591248

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: + 44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

Stavak 3.02. Pravno mišljenje

Za potrebe stavka 9.03(b) Standardnih uvjeta i odredbi, a u skladu sa stavkom 6.02 Ugovora o kreditu, pravno mišljenje ili mišljenja u ime Jamca davat će Ministar pravosuđa.

U POTVRDU NAVEDENOGA, ugovorne stranke, putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale su ovaj Ugovor u četiri primjerka i izdale ga u Zagrebu, Republika Hrvatska, gore navedenoga datuma.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ime: Dr. Mato Crkvenac

Svojstvo: Ministar financija

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Ime: Johan Bastin

Svojstvo: Direktor poslovne grupe

GUARANTEE AGREEMENT

 

Članak 3.

Tekst Ugovora o kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj i društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. za projekt autoceste Zagreb – Rijeka, potpisan u Zagrebu dana 22. listopada 2001. godine, iz Ugovora o jamstvu iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

LOAN AGREEMENT (ZAGREB–RIJEKA MOTORWAY PROJECT) between AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d. and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated 22nd October 2001 between AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., a public company organised and existing under the laws of the Republic of Croatia, (the »Borrower«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«)

PREAMBLE

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics;

WHEREAS, the Borrower and the Republic of Croatia have entered into a Concession Agreement dated 24 June 1998 relating to the construction and operation of a multi-lane roadway between Zagreb and Rijeka (the »Motorway«);

WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project as defined and described in Schedule 1;

WHEREAS, the Borrower intends to contract a loan from the European Investment Bank (the »EIB«) in the amount of approximately ninety million Euro (EUR 90,000,000) (the »EIB Loan«) in connection with, inter alia, building and operating the Motorway;

WHEREAS, the Republic of Croatia and the Borrower have requested that the Bank assist the Borrower in the implementation of the Project;

WHEREAS, pursuant to a guarantee agreement dated the date hereof between the Republic of Croatia as Guarantor and the Bank (the »Guarantee Agreement« as defined in the Standard Terms and Conditions), the Guarantor has guaranteed the obligations of the Borrower under this Agreement; and

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis of, inter alia, the foregoing to make a loan to the Borrower in the amount of ninety million Euro (EUR 90,000,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I – STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the following modifications (such provisions as so modified are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«):

(a) The definition of »Business Day« in Section 2.02 of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Business Day« means a day on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System is open.

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble and Schedules), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to therms therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

»Borroweržs Authorised

Representative« means the Director of the Borrower.

»Environmental

Impact Assessment« means the Environmental Protection Study, Highwy Karlovac-Rijeka, Section: Karlovac-Bosiljevo, July, 1996 commissioned by the Croatian Road Authority and prepared by the Croatian Engineering Institute.

»Expenses« means costs and expenses reasonably incurred by the Bank or any of its agents, including, but not limited to, attorneyžs fees arising in connection with the negotiation, preparation, execution, delivery, enforcement, amendment and waiver of any rights under this Agreement or the Guarantee Agreement.

»Fiscal Year« means the Borroweržs fiscal year commencing on 1 January of each year.

»Implementation means the Implementation Schedule de-

Schedule« fined in paragraph 2(b)(ii) of Schedule 2.

»Monitoring means monitoring consultant hired by the

Consultant« Borrower and the contractor(s) in agreement with the rules set out by Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (»FIDIC«) in its »red book«.

»National Road means public roads classified as state

Network« roads according to the regulations of the Republic of Croatia.

»PIU« means the project implementation unit referred to in Section 3.02.

»Project« shall be described and defined herein as set forth in Schedule 1.

»Reference Page« means the display of Euro-zone interbank offered rates (commonly known as »EURIBOR«) for desposits in the Loan Currency designated as page 248 on Telerate (or such other page as may replace page 248 on Telerate for the purpose of displaying interbank offered rates for deposits in the Loan Currency).

»Roads Council« means a working body formed by Government of the Republic of Croatia, including representatives of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications of the Republic of Croatia, the Ministry of Public Works, Reconstruction and Construction of the Republic of Croatia and road user and business organisations established in accordance with the legislation of the Republic of Croatia.

»Road Management

Contracts« means long-term performance based road operation and management contracts entered into by the Borrower in respect of the Motorway which improve cost effectiveness and provide efficiency efficiency and economic benefit for the Borrower.

»Road User Charges« means all charges, taxes and duties, charged by any appropriate Croatian authority and intended for financing state roads in accordance with the legislation of the Republic of Croatia; which items may include (if premitted by applicable Croatian law) toll revenues for the usage of the National Road Network and duties, taxes and charges on the following: sales of motor vehicles, fuel, lubricants, spare parts and tyres; motor vehicle ownership; the issuance and maintenance of licences on transportation by motor vehicles and permits, for overloaded and oversized vehicles and the transit of foreign motor vehicles; provided that Road User Charges shall exclude any value added tax, or, any toll revenues levied in respect of privately financed roads, which for the avoidance of doubt excludes toll revenues from the Motorway.

»Statutes« means the Borroweržs Articles of Association and the decision of the incorporation of the Borrower issued by the Commercial Court in Zagreb on February 26, 1998.

»Sustainable Level« means the Sustainable Level defined in paragraph 2(b)(i) of Schedule 2.

»Technical Assistance

Consultants« means technical assistance consultants referred to in Section 3.05 (a).

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article, Section or Schedule shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule to, this Agreement.

Article II – PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN

Section 2.01. Amount and Currency

The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set fort or referred to in this Agreement, the amount of ninethy million Euro (EUR 90.000,000).

Section 2.02. Other Financial Terms of the Loan

(a) The Minimum Drawdown Amount shall be (i) EUR 1.000,000 in respect of Drawdowns to finance civil works, goods and equipment and(ii) EUR 100,000 in respect of Drawdowns to finance consultancy services.

(b) The Minimum Prepayment Amount shall be EUR 5.000,000.

(c) The Minimum Cancellation Amount shall be EUR 5.000,000.

(d) The Interest Payment Dates shall be 12 May and 12 November of each year.

(e) The Borrower shall repay the principal of the Loan on the following dates and in the following amounts:

Loan Repayment Date Principal Amount Due

(EUR)

12 May 2005 3.000,000

12 November 2005 3.000,000

12 May 2006 3.000,000

12 November 2006 3.000,000

12 May 2007 3.000,000

12 November 2007 3.000,000

12 May 2008 3.000,000

12 November 2008 3.000,000

12 May 2009 3.000,000

12 November 2009 3.000,000

12 May 2010 3.000,000

12 November 2010 3.000,000

12 May 2011 3.000,000

12 November 2011 3.000,000

12 May 2012 3.000,000

12 November 2012 3.000,000

12 May 2013 3.000,000

12 November 2013 3.000,000

12 May 2014 3.000,000

12 November 2014 3.000,000

12 May 2015 3.000,000

12 November 2015 3.000,000

12 May 2016 3.000,000

12 November 2016 3.000,000

12 May 2017 3.000,000

12 November 2017 3.000,000

12 May 2018 3.000,000

12 November 2018 3.000,000

12 May 2019 3.000,000

12 November 2019 3.000,000

Total 90.000,00

(f) The Last Availability Date shall be 11 May 2005.

(g) The rate of the Commitment Charge shall be 0.5% per annum.

(h) The Loan is subject to a Variable Interest Rate. For purposes of Section 3.04 (b) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the offered six-month rate for deposits in the Loan Currency that appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of the relevant Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of the relevant Interest Period, the average of the two relevant rates); provided that:

(1) if, for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to the nearest 1/16%) of the offered rates per annum for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are advised to the Bank by three major banks active in the Euro-zone interbank market selected by the Bank; and

(2) if the Bank determines that deposits in the Loan Currency are not being offered in the Euro-zone interbank market in such amounts or for such period, the Relevant Market Interest Rate shall be the cost to the Bank (expressed as a rate per annum) of funding the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period from whatever sources it selects.

Section 2.03. Drawdowns

(a) The Available Amount may be drawn down from time to time to in acoordance with the provisions of Schedule 2 to finance the expenditures made (or, if the Bank so agrees, to be made) in respect of the cost of goods, civil works and services required for the Project.

(b) Subject to Section 3.05 of the Standard Terms and Conditions, the Borrower hereby authorises the Bank to draw down from the Available Amount an amount equal to the Front-end Commission and pay to itself the Front-end Commission on behalf of the Borrower.

Article III – EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. Other Affirmative Project Covenants

In addition to the general undertakings set forth in Article IV of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees:

(a) maintain its corporate existance in compliance with all applicable laws;

(b) retain corporate and management independence;

(c) prepare in co-opeation with Technical Assistance Consultants and the Bank a strategy and criteria/test for the Road Management Contracts before 30 June 2003;

(e) enter into the Road Management Contract, based on the strategy and criteria/test referred to in Section 3.01 (c), before 31 December 2003;

(e) complete the construction of the Motorway before 1 June 2005;

(f) comply with all obligations undertaken by the Borrower in accordance with the EIB Loan Agreement and ensure that the EIB Loan remains in full force and effect, in each case only if the EIB Loan Agreement is fully executed by the Borrower and the EIB;

(g) hire, in co-ordination with the contractors employed in respect of the Project, the Monitoring Consultant, whose terms of reference and qualification shall be acceptable to the Bank, to visit the construction site as least once every quarter and report to the Bank, the EIB, the Borrower and the contractors. In the event a disagreement shall have occurred between the Borrower and the contractors the Monitoring Consultant shall act as adjudicator, with such role to be defined in the terms of reference;

(h) subject to the other provisions of this Agreement, maintain this Agreement in full force and effect without modification and perform its obligations under, and not commit any breach of this Agreement;

(i) execute all such other documents and instruments and do all such other acts and things as the Bank may reasonably determine are necessary or desirable to give effect to the provisions of this Agreement and the Guarantee Agreement and to cause this Agreement and the Guarantee Agreement to be duly registered, notarised and stamped in any applicable jurisdiction;

(j) take all action reasonably necessary to provide adequate funds for the completion of the Project;

(k) ensure that the Motorway is operated in accordance with policies that a prudent operator would adopt for operating a Croatian standard toll motorway;

(l) maintain adequate accounting, management information and cost control systems;

(m) maintain independent auditors reasonably acceptable to the Bank;

(n) make timely filing of all tax returns and pay when due all taxes other than taxes being contested in good faith and for which adequate reserves have been set aside;

(o) bear all taxes and registration fees payable in connection with the execution, delivery, notarisation and registration of this Agreement and the Guarantee Agreement; and

(p) indemnify the Bank for any taxes and Expenses incurred in connection with any payments under or otherwise relating to the provisions in this Agreement or the Guarantee Agreement.

Section 3.02. Project Implementation Unit

In order to co-ordinate, manage, monitor and evaluate all aspects of Project implementation, including co-ordination between the EIB (if applicable), the Bank and the Borrower, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, establish and maintain at all times during execution of the Project a project implementation unit (the »PIU«) with adequate resources and suitably qualified personnel, under terms of reference reasonably acceptable to the Bank.

Section 3.03 Procurement

For purposes of Section 4.03 of the Standard Terms and Conditions, the following provisions shall, except as the Bank otherwise agrees, govern procurement of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan:

(a) Goods, works and services (other than consultantsž services which are included within Section 3.03(c) shall be procured through open tendering

(b) For purposes of Section 3.03(a), the procedures for open tendering are set out in Chapter 3 of the EBRD Procurement Rules.

(c) Technical Assistance Consultants to be employed by the Borrower shall be selected in accordance with the procedures set out in Chapter 5 of the EBRD Procurement Rules.

(d) All contracts shall be subject to the review procedures set out in the Annex to the EBRD Procurement Rules. All contracts shall be subject to prior review.

Section 3.04. Environmental Covenants

Without limiting the generality of Sections 4.02(a) 4.04 (a)(iii), and 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions and with due regard to the Environmental Impact Assessment, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees, carry out the Project in accordance with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof (or, in the event that such standards do not exist in the European Union, as set forth in the applicable environmental guidelines of the World Bank Group).

Section 3.05. Consultants

(a) The Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, employ or cause to be employed, as required, and use consultants financed out of the proceeds of the Loan whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to the Bank, to assist in the preparation and conclusion of the Road Management Contracts and such Technical Assistance Consultants shall be employed or caused to be employed before 31 December 2002.

(b) The Borrower shall provide, without charge, to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Borrower all facilities and support reasonably necessary for the carrying out of their functions, as well as all documents, materials and other information that may be reasonably, relevant to their work, provided that in respect of the provision of confidential documents, materials and other information to any such consultant, such consultant shall have entered into a confidentiality undertaking in form and reasonable substance satisfactory to the Borrower prior to receipt of or request for such documents, materials or other information.

Section 3.06 Reporting Frequency and Submission Requirements

(a) Until the full amount of the Loan has been repaid or cancelled, the Borrower shall submit to the Bank annual reports on environmental and worker health and safety matters relating to the Borroweržs operations (including without limitation the Project), as referred to in Section 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, within 120 days after the end of the year being reported on. Such reports shall include information on the following specific matters:

(1) information on compliance by the Borrower with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof (or, in the event that such standards do not exist in the European Union, as set forth in the applicable environmental guidelines of the World Bank Group), including the status of any environmental permits required for the Project, the results of any inspections carried out by environmental authorities, any violations of such environmental regulations and standards and remedial action relating thereto and any fines imposed for any such violations;

(2) a summary of any material notices, reports and other communications on environmental matters submitted by the Borrower to any environmental authorities;

(3) information on the health and safety record of the Project, including the rate of accidents and any initiatives in relation to health and safety matters which have been implemented or planned by the Borrower;

(4) a summary of any changes in environmental, health and safety laws which may have a material effect on the Borroweržs operations or the Project; and

(5) the implementation and effectiveness of the environmental mitigation measures identified in the Environmental Impact Assessments (the »EIA«) and tender documents.

(b) The Borrower shall submit the periodic Project reports referred to in Section 4.04(a)(iv) of the Standard Terms and Conditions semi-annually, within sixty days after the end of the period being reported on, until the Project has been completed. Such reports shall include the following specific features:

(1) The following general information:

(A) the physical progress accomplished in the implementation of the Project to the date of report and during the reporting period;

(B) actual or expected difficulties or delays in the implementation of the Project and their effect on the implementation schedule, and the actual steps taken or planned to overcome the difficulties and avoid delays;

(C) expected changes in the completion date of the Project;

(D) key personnel changes in the staff of the PIU, the Technical Assistance Consultants or the contractors;

(E) matters that may materially affect the cost of the Project; and

(F) any development or activity likely to have a material adverse effect on the economic viability of the Project.

(2) A bar-type progress chart, based on the Project implementation schedule, showing the progress in each Part of the Project and including a planned and actual expenditure graph.

(3) Financial statements showing details of the expenditures incurred under each Part of the Project and the Drawdowns, together with a statement showing:

(A) original cost estimates;

(B) revised cost estimates, if any, with reasons for any material changes;

(C) original estimated expenditures and actual expenditures to date;

(D) reasons for material variations of actual expenditures to date from original estimated expenditures to date; and

(E) estimated expenditures for the remaining quarters of the year.

(4) A brief statement of the status of compliance with each of the convenants contained in this Agreement.

(c) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Borrower or the Project which is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety, the Borrower shall give the Bank notice thereof by facsimile transmission or telex specifying the nature of such incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same. Without limiting the generality of the foregoing, an incident or accident is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety if any applicably law requires notification of such incident or accident to any governmental authority, such incident or accident involves fatality or multiple serious injuries requiring hospitalisation or such inicident or accident has become public knowledge whether through media coverage or otherwise.

Article IV – FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 4.01. Financial Records and Reports

(a) The Borrower shall maintain procedures, records and accounts adequate to reflect, in accordance with internationally accepted accounting standards as required by Croatian accounting law consistently applied, the operations and financial condition of the Borrower and its Subsidiaries, if any, and adequate to monitor and record the progress of the Project (including its costs).

(b) The Borrower shall:

(1) have its records, accounts and financial statements (including its balance sheet, income statement and statement of changes in equity, and notes thereon), and the records, accounts and financial statements of its Subsidiaries, for each Fiscal Year audited by independent auditors reasonably acceptable to the Bank in accordance with internationally accepted auditing principles and standards as required by Croatian Accounting Law;

(2) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than nine months after the end of each Fiscal Year:

(A) copies certified by its Director of its financial statements for such Fiscal Year as so audited; and

(B) the report of such audit by such auditors of such scope and in such detail as the Bank may reasonably request as required by Croatian Accounting Law; and

(C) a statement of all financial transactions between the Borrower and each of its Subsidiaries; and

(3) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and financial statements, and the audit thereof, as the Bank may from time to time reasonably request.

Section 4.02. Negative Financial Covenants

(a) The Borrower shall not, except as the Bank otherwise agrees, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any agreement or arrangement to guarantee or in any way or under any condition to become obligated for all or any part of any financial or other obligation of another person;

(2) enter into any transaction whereby the Borrower might pay more than the ordinary commercial price for any purchase or might receive less than the full exworks commercial price (subject to normal trade discounts) for its products or services;

(3) enter into any partnership, profit-sharing or royalty agreement or other similar arrangement whereby the Borroweržs income or profits are, or might be, shared with any other person;

(4) except as contemplated by the Road Management Contracts, sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise);

(6) undertake or permit any merger, consolidation or reorganisation;

(7) from any Subsidiary (except for the purposes of entering into the Road Management Contracts), or make or permit to exist loans or advances to, or deposits, except deposits in the ordinary course of business with reputable banks and investments in investment grade marketable securities, with other persons or investments in any person;

(8) enter into any interest rate or currency swap, interest rate cap or collar, forward rate agreement or other interest rate or currency hedge for speculative purposes other than as agreed with the Bank;

(9) create or permit to exist any liens or charges on any of its property, other than liens created by operation of law or in the ordinary course of business;

(10) carry out any business or activity other than the construction, ongoing operation and maintenance and privatisation of the Motorway;

(11) reduce its capital or, permit any change in the equity interest or any transfer of any shares held in its registered capital by a Shareholder, except that the Borrower may (i) permit a transfer to a third party of up to 49% of its registered capital thorugh an open tender process in accordance with Croatian law, and (ii) permit the transfer of its shares from the Republic of Croatia to a Croatian company or Ministry wholly-owned and controlled by the Republic of Croatia;

and

(12) change its Statutes in any material manner, including, for avoidance of doubt any change which would have a material adverse effect on the ability of the Borrower to perform any of its obligations under this Agreement.

(b) The Borrower shall not, unless it informs the Bank at least 30 days in advance, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any management contract or similar arrangement whereby its business or operations are managed by any other person, including any Subsidiary or Affiliate, other than as contemplated by the Road Management Contracts.

Section 4.03. Conduct of Business and Operations

The Borrower shall, except as the Bank otherwise agrees:

(a) conduct its business and operations in accordance with internationally recognised sound administrative, financial, engineering and other relevant standards and practices, with due regard to ecological and environmental factors and public and occupational health and safety and with due regard to all its principal operating policies;

(b) promptly take all action within its powers to maintain its legal existence, to carry on its operations and to acquire, maintain and renew all rights, properties, powers, privileges and franchises that are necessary for the conduct of its business, including the carrying out of the Project;

(c) except as contemplated in the Road Management Contracts, not sell, lease or otherwise dispose of any of its assets that are required for the efficient carrying on of its operations or the disposal of which may prejudice its ability to perform satisfactorily any of its obligations under this Agreement;

(d) promptly notify the Bank of any proposal to amend, suspend or repeal any provision of the Statutes and afford the Bank an adequate opportunity to comment on such proposal prior to taking any action thereon;

(e) take out and maintain with reputable insurers, or make other provisions satisfactory to the Bank in respect of, insurance against such risks of loss, damage and liability and in such amounts as are consistent with appropriate practice; and

(f) at all times operate and maintain its plant, facilities, equipment and other property in good working order and, promptly as needed, make all necessary repairs and renewals thereof, all in accordance with sound business and financial practice.

Article V – SUSPENSION; ACCELERATION; CANCELLATION

Section 5.01. Suspension

The following are specified for purposes of Section 7.01(a)(xiv) of the Standard Terms and Conditions:

(a) the legislative and regulatory framework applicable to the road infrastructure sector in the territory of the Guarantor shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived such that the amendment, suspension, abrogation, repeal or waiver has, in the reasonable opinion of the Bank, a material adverse effect on the Borrower or the Project;

(b) the Statutes shall have been materially amended, suspended, abrogated, repealed or waived; or

(c) the Borrower shall cease to be, directly or indirectly, majority owned and controlled by the Republic of Croatia;

Section 5.02. Acceleration of Maturity

The following are specified for purposes of Section 7.06 (f) of the Standard Terms and Conditions:

(a) Any indebtedness in respect of borrowed money of the Borrower in excess of 1.000,000 Euro (or the equivalent thereof in other currencies) is not paid when due and such payment default continues beyond any applicable period of grace; or a default of any nature occurs under any agreement pursuant to which there is outstanding any such indebtedness in respect of borrowed money and such default continues beyond any applicable period of grace; or any such indebtedness in respect of borrowed money becomes prematurely due and payable or is placed on demand;

(b) Any license, approval or consent required for the execution, delivery or performance of the Project shall be modified in any material respect so as to adversely affect the Project, revoked, or withdrawn or ceasing to remain in full force and effect (subject to such exceptions as may be agreed);

(c) the Borrower no longer continues to have vacant possession of the site required for the Motorway; and

(d) The Motorway becomes an actual, constructive, compromised or arranged total loss.

Article VI – EFFECTIVENESS

Section 6.01. Conditions Precedent to Effectiveness

The following are specified for purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and Conditions as additional conditions to the effectiveness of this Agreement and the Guarantee Agreement:

(a) the Roads Council shall have been created by the Government of the Republic of Croatia and in a manner acceptable to the Bank;

(b) the revised fuel levy structure shall have been implemented in accordance with the Public Roads Act of 22nd February 2001 and the increase of charges on oil products for financing construction and maintenance of public roads as prescribed by the Act shall have been implemented;

(c) the roads plan as specified in the Public Roads Act of 22nd February 2001 for the period starting from 1 January 2002 and covering operation, maintenance, development and indicating financing needs and sources, physical works programme, and administration and management arrangements shall have been updated;

(d) the EIB Loan shall have become effective; and

(e) the Bank shall have received evidence, reasonably satisfactory to the bank, confirming that the Borrower has undertaken to pay a guarantee fee to the Guarantor in connection with the guarantee to be provided by the Guarantor for the Loan.

Section 6.02. Legal Opinions

(a) For purposes of Section 9.03/(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Borroweržs Croatian legal advisor.

(b) For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

Section 6.03. Termination for Failure to Become Effective

The date 180 days after the date of this Agreement is specified for purposes of Section 9.04 of the Standard Terms and Conditions.

Article VII – MISCELLANEOUS

Section 7.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Borrower:

Autocesta Rijeka Zagreb d.d.

Frankopanska 11

10000 Zagreb

Croatia

Attention: Director

Fax: +385-1-489-6140

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, the Republic of Croatia as of the day and year first above written.

AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d.

By: ––––––––––––––––––––––––––––

Name: Dr. Mato Crkvenac

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: ––––––––––––––––––––––––––––

Name: Johan Bastin

Title: Buisiness group director

Schedule 1 – DESCRIPTION OF THE PROJECT

1. The Project is:

(i) the construction of sections 7 and 8 of the Motorway between Vrbovsko and Vukova Gorica;

(ii) the purchase and installation of tolling equipment; and

(iii) obtaining consultancy services acceptable to the Bank to be incurred in connection with the privatisation of the Borroweržs Motorway operations, and maintenance along with conclusion of the Road Management Contracts.

Schedule 2 – CATEGORIES AND DRAWDOWNS

1. The table attached here sets forth the categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each category, and the percentage of expenditures for items so to be financed in each category.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no drawdown shall be made in respect of:

(a) payments made for expenditures prior to the date of the Loan Agreement;

(b) expenditures made (or, if the Bank so agrees, to be made) in respect of civil works unless the Bank has been provided:

(i) evidence satisfactory to the Bank that the Roads Council has agreed on a level of annual expenses for maintenance of the National Road Network to ensure that the National Road Network is maintained at a sustainable serviceable quality level, with such expenses to be funded by Road User Charges (the »Sustainable Level«); and

(ii) evidence satisfactory to the Bank that the Road Council has agreed on a schedule satisfactory to the Bank which shall ensure that revenues from Road User Charges shall reach the Sustainable Level within ten years after the date of this Agreement (»Implementation Schedule«).

 

UGOVOR O KREDITU (Projekt Autoceste Zagreb – Rijeka) IZMEĐU AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d. i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O KREDITU

UGOVOR od 22. listopada 2001. godine između AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., javnog društva organiziranog i postojećeg prema zakonima Republike Hrvatske (»Korisnik kredita«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI DA je Banka osnovana kako bi osiguravala financiranje specifičnih projekata s ciljem olakšavanja tranzicije prema otvorenom tržišnom gospodarstvu i promicanja privatne i poduzetničke inicijative u zemljama srednje i istočne Europe koje su predane načelima višestranačke demokracije, pluralizma i tržišnog gospodarstva i koje ta načela primjenjuju;

BUDUĆI DA su Korisnik kredita i Republika Hrvatska sklopili Koncesijski ugovor od 24. lipnja 1998. koji se odnosi na izgradnju i gospodarenje višetračnom cestom između Zagreba i Rijeke (»Autocesta«);

BUDUĆI DA Korisnik kredita namjerava provesti Projekt definiran i opisan u Prilogu 1;

BUDUĆI DA Korisnik kredita namjerava sklopiti ugovor o kreditu s Europskom investicijskom bankom (»EIB«) u visini od oko devedeset milijuna eura (90.000.000 EUR) (»kredit EIB-a«) vezano na, između ostalog, izgradnju i upravljanje Autocestom;

BUDUĆI DA su Republika Hrvatska i Korisnik kredita od Banke zatražili da pomogne Korisniku kredita u provedbi Projekta;

BUDUĆI DA, sukladno ugovoru o jamstvu od ovog datuma između Republike Hrvatske kao Jamca i Banke (»Ugovor o jamstvu« definiran u Standardnim uvjetima), Jamac jamči za obveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora; i

BUDUĆI DA je Banka suglasna na temelju, između ostalog, i gore navedenog odobriti kredit Korisniku kredita u iznosu od devedeset milijuna eura (90.000.000 EUR) podložno uvjetima opisanim ili spomenutim u ovom Sporazumu,

STOGA se strane ovim dogovaraju kako slijedi:

Članak I – STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Odlomak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine ovime postaju sastavni dio ovog Ugovora i primjenjuju se na isti te su pravovaljane i na snazi kao da su u njemu u cijelosti navedene, no podliježu sljedećim promjenama (te se odredbe tako promijenjene u daljnjem tekstu nazivaju »Standardni uvjeti«):

(a) Definicija »Radnog dana« iz Odlomka 2.02 Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine promijenit će se u svrhu ovog Ugovora na sljedeći način:

»žRadni dan« odnosi se na dan na koji je TARGET sustav (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) otvoren.«

Odlomak 1.02. Definicije

Kadgod se koriste u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge), osim ako nije drugačije navedeno ili ako kontekst ne zahtijeva drugačije, pojmovi definirani u Preambuli imaju značenja utvrđena u Preambuli, pojmovi definirani u Standardnim uvjetima imaju značenja utvrđena u tom dokumentu i sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:

»Ovlašteni zastupnik odnosi se na Direktora Korisnika kredita.

Korisnika kredita«

»Ocjena utjecaja odnosi se na Studiju utjecaja na okoliš,

na okoliš« Autocesta Karlovac – Rijeka, Dionica: Karlovac – Bosiljevo, srpanj 1996. koju je naručila Hrvatska uprava za ceste, a izradio Institut građevinarstva Hrvatske.

»Troškovi« odnose se na troškove i izdatke koje su Banka ili bilo koji od njezinih agenata opravdano prouzročili, uključujući,ali ne ograničavajući se na naknade odvjetnicima povezane s pregovorima, pripremom, provedbom, isporukom, provođenjem, izmjenama ili izuzećem bilo kojih prava iz ovog Ugovora ili Ugovora o jamstvu.

»Fiskalna godina« odnosi se na fiskalnu godinu Korisnika kredita koja svake godine počinje 1. siječnja.

»Plan odnosi se na Plan implementacije defini-

implementacije« ran u odlomku 2(b)(ii) Priloga 2.

»Prateći konzultant« odnosi se na konzultanta za praćenje kojeg angažira Korisnik kredita i izvođač(i) u skladu s pravilima koje definira Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (»FIDIC«) u svojoj »crvenoj knjizi«.

»Nacionalna odnosi se na javne ceste razvrstane prema

cestovna mreža« propisima Republike Hrvatske kao državne ceste

»JPP1« odnosi se na jedinicu za provedbu projekta iz Odlomka 3.02.

»Projekt« se u ovom Ugovoru opisuje i definira kao što je navedeno u Prilogu 1.

»Referentna stanica« odnosi se na prikaz Euro-zone međubankarskih kamatnih stopa (uobičajeni naziv »EURIBOR«) na depozite u valuti kredita, utvrđen kao Telerate-stranica 248 (ili neka druga stranica koja zamijeni Telerate-stranicu 248, za prikazivanje EURIBOR-stopa na depozite u valuti Kredita)

»Savjet za ceste« odnosi se na radno tijelo koje je osnovala Vlada Republike Hrvatske, a sačinjavaju ga predstavnici Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske i organizacije korisnika cesta i poslovne organizacije osnovane u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

»Ugovori o odnosi se na dugoročne ugovore o

upravljanju cestom« gospodarenju i upravljanju cestom na osnovi učinka koje je Korisnik kredita sklopio za Autocestu, da bi poboljšao isplativost troškova i postizanje učinkovitosti i gospodarske koristi za Korisnika kredita.

»Davanja odnose se na sve naknade, poreze i druga

korisnika cesta« davanja, koja zaračunava odgovarajuće hrvatsko tijelo, a koja su prema propisima Republike Hrvatske namijenjena financiranju državnih cesta; a mogu uključivati (ako je dozvoljeno prema važećem hrvatskom zakonu) cestarine za korištenje Nacionalne cestovne mreže te davanja, poreze i naknade na sljedeće: prodaju motornih vozila, goriva, maziva, rezervnih dijelova i guma; vlasništvo nad motornim vozilima; izdavanje i održavanje dozvola za transport motornim vozilima i; dozvole za pretovarena i prevelika vozila; s tim da Davanja korisnika cesta ne sadrže porez na dodanu vrijednost niti prihode od cestarina koje se naplaćuju za privatno financirane ceste, koje, da ne bude nejasnoća, ne uključuju prihode od cestarine na Autocesti.

»Statut« odnosi se na Statut Korisnika kredita i odluku o registraciji Korisnika kredita koju je izdao Trgovački sud u Zagrebu 26. veljače 1998.

»Održiva razina« odnosi se na Održivu razinu definiranu o odlomku 2(b)(i) Priloga 2.

»Konzultanti odnosi se na konzultante tehničke pomoći

tehničke pomoći« koji se spominju u Odlomku 3.05(a).

Odlomak 1.03. Tumačenje

U ovom se Ugovoru navođenje određenog članka, odlomka ili priloga, osim ako nije drugačije navedeno, interpretira kao navođenje tog određenog članka, odlomka ili priloga ovog Ugovora.

Članak II – GLAVNI UVJETI KREDITA

Odlomak 2.01. Iznos i valuta

Banka je suglasna odobriti Korisniku kredita, prema uvjetima naznačenim u ovom Ugovoru ili uvjetima na koje se on referira, kredit u iznosu od devedeset milijuna eura (90.000.000 EUR).

Odlomak 2.02. Ostali financijski uvjeti Kredita

(a) Najniži iznos povlačenja bit će (i) 1.000.000 EUR kod povlačenja za financiranje građevinskih radova, robe i opreme i (ii) 100.000 kod povlačenja za financiranje konzultantskih usluga.

(b) Najniži iznos prijevremene otplate bit će 5.000.000 EUR.

(c) Najniži otkazani iznos bit će 5.000.000 EUR.

(d) Datumi plaćanja kamata bit će 12. svibnja i 12. studenoga svake godine.

(e) Korisnik će kredita otplaćivati glavnicu Kredita na sljedeće dane i u sljedećim iznosima:

Datum otplate kredita Dospjeli iznosi glavnice

(EUR)

12. svibnja 2005. 3.000.000

12. studenoga 2005. 3.000.000

12. svibnja 2006. 3.000.000

12. studenoga 2006. 3.000.000

12. svibnja 2007. 3.000.000

12. studenoga 2007. 3.000.000

12. svibnja 2008. 3.000.000

12. studenoga 2008. 3.000.000

12. svibnja 2009. 3.000.000

12. studenoga 2009. 3.000.000

12. svibnja 2010. 3.000.000

12. studenoga 2010. 3.000.000

12. svibnja 2011. 3.000.000

12. studenoga 2011. 3.000.000

12. svibnja 2012. 3.000.000

12. studenoga 2012. 3.000.000

12. svibnja 2013. 3.000.000

12. studenoga 2013. 3.000.000

12. svibnja 2014. 3.000.000

12. studenoga 2014. 3.000.000

12. svibnja 2015. 3.000.000

12. studenoga 2015. 3.000.000

12. svibnja 2016. 3.000.000

12. studenoga 2016. 3.000.000

12. svibnja 2017. 3.000.000

12. studenoga 2017. 3.000.000

12. svibnja 2018. 3.000.000

12. studenoga 2018. 3.000.000

12. svibnja 2019. 3.000.000

Ukupno: 90.000.000

(f) Krajnji rok povlačenja kredita bit će 11. svibnja 2005. godine.

(g) Stopa naknade za rezervaciju sredstava (commitment) iznosit će 0.5% godišnje.

(h) Na kredit se zaračunava promjenjiva kamatna stopa. U smislu Odlomka 3.04(b) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa bit će ponuđena šestomjesečna stopa na depozite u valuti kredita, koja se nalazi na Referentnoj stranici u 11:00 prema briselskom vremenu na relevantan dan određivanja kamata za razdoblje koje je najbliže trajanju relevantnog kamatnog razdoblja (ili, ako su dva razdoblja jednako duga kao relevantno kamatno razdoblje, prosječna vrijednost dvaju relevantnih stopa); pod uvjetom da:

(1) ukoliko, bilo iz kojih razloga, relevantna tržišna kamatna stopa ne može biti utvrđena u navedeno vrijeme na osnovi Referentne stranice, relevantna tržišna kamatna stopa bit će ona stopa za koju Banka odredi da je aritmetička sredina (po potrebi zaokružena na višu najbližu 1/16%) godišnjih stopa, što se tijekom razdoblja, koje je jednako relevantnom kamatnom razdoblju, nude na depozite u valuti kredita i iznosu usporedivom s dijelom kredita koji je u relevantnom kamatnom razdoblju neotplaćena, a o kojima Banku izvijeste tri velike banke, po odabiru Banke, koje posluju u Euro-zoni međubankarskoga tržišta; i

(2) ukoliko Banka utvrdi da se u Euro-zoni međubankarskog tržišta ne nude depoziti u valuti Kredita u odgovarajućim iznosima ili razdobljima, relevantnu tržišnu kamatnu stopu predstavljat će troškovi Banke (izraženi kao godišnja stopa) vezani za financiranje onog dijela Kredita koji treba dospjeti za vrijeme relevantnog kamatnog razdoblja iz izvora koje Banka odabere.

Odlomak 2.03. Povlačenje

(a) Dostupni iznos može se povlačiti u više navrata sukladno odredbama Priloga 2 u svrhu financiranja izdataka nastalih (ili, ukoliko Banka to odobri, koji će nastati) u pogledu troškova robe, građevinskih radova ili usluga potrebnih za Projekt.

(b) U skladu s Odlomkom 3.05 Standardnih uvjeta, Korisnik kredita ovime ovlašćuje Banku da od dostupnog iznosa povuče iznos u visini provizije Banke za osiguravanje kredita˛ i sama plati proviziju Banke za osiguravanje kredita u ime Korisnika kredita.

Članak III – PROVEDBA PROJEKTA

Odlomak 3.01. Druge pozitivne projektne odredbe

Osim općih obaveza iz članka IV Standardnih uvjeta, Korisnik kredita će, osim ukoliko Banka ne odobri drugačije:

(a) zadržati svoje pravno postojanje u skladu s važećim zakonima;

(b) zadržati pravnu i upravljačku nezavisnost;

(c) pripremiti u suradnji s konzultantima tehničke pomoći i Bankom strategiju i kriterije/test za Ugovore o upravljanju cestama do 30. lipnja 2003. godine;

(d) sklopiti Ugovor o upravljanju cestama na temelju strategije i kriterija/testa navedenih u odlomku 3.01(c), do 31. prosinca 2003. godine;

(e) završiti izgradnju Autoceste do 1. lipnja 2005. godine;

(f) ispuniti sve obaveze koje je Korisnik kredita preuzeo u skladu s Ugovorom o kreditu EIB-a i osigurati da Kredit EIB-a ostane pravovaljan i na snazi, u svakom slučaju samo ukoliko Korisnik kredita i EIB sklope EIB Ugovor o kreditu;

(g) angažirati, u suradnji s izvođačima koji rade na Projektu, Pratećeg konzultanta, čiji opis poslovał i kvalifikacija mora biti prihvatljiva Banci, da posjećuje gradilište najmanje jednom kvartalno i podnese izvještaj Banci, EIB-u, Korisniku kredita i izvođačima. U slučaju da dođe do nesuglasica između Korisnika kredita i izvođača, Prateći konzultant će djelovati kao miritelj, a ta će se uloga definirati opisom posla.

(h) u skladu s ostalim odredbama ovog Ugovora, zadržati ovaj Ugovor pravovaljanim i na snazi bez izmjena i ispuniti obveze iz ovog Ugovora te ni na koji način ne prekršiti ovaj Ugovor;

(i) provesti sve druge dokumente i instrumente i učiniti sve radnje i stvari koje će Banka eventualno opravdano odrediti kao nužne ili poželjne kako bi se provele odredbe Ugovora ili Ugovora o jamstvu te ovaj Ugovor i Ugovor o jamstvu prema propisima dati registrirati i ovjeriti kod javnog bilježnika te na njih staviti žigove u bilo kojem tijelu čija je nadležnost primjenjiva;

(j) poduzeti bilo koju radnju opravdano nužnu da pribavljanje odgovarajućih sredstava za završetak Projekta;

(k) osigurati da se Autocestom upravlja u skladu s politikom koju bi promišljeni gospodarstvenik usvojio za gospodarenje autocestom s naplatom cestarine prema hrvatskim standardima;

(l) brinuti se za odgovarajuće računovodstvene sustave, sustave upravljanja informacijama i kontrole troškova;

(m) uzeti nezavisne revizore koji su razumno prihvatljivi Banci;

(n) na vrijeme izvršiti sve prijave poreza i po dospijeću platiti sve poreze osim poreza koji se osporavaju u dobroj vjeri za koje se moraju odvojiti odgovarajuće rezerve;

(o) snositi sve poreze i naknade za registraciju koji se plaćaju u vezi s provedbom, isporukom, ovjerom kod javnog bilježnika ili registracijom ovog Ugovora i Ugovora o jamstvu;

(p) nadoknaditi Banci sve poreze i troškove nastale u vezi s bilo kakvim plaćanjima ili na neki drugi način povezane s odredbama ovog Ugovora ili Ugovora o jamstvu.

Odlomak 3.02. Jedinica za provedbu projekta

Kako bi koordinirao, upravljao, pratio i procjenjivao sve aspekte provedbe Projekta, uključujući koordinaciju između EIB-a (ako je primjenljivo), Banke i Korisnika kredita, Korisnik kredita će, osim ako nije drugačije dogovoreno s Bankom, uspostaviti i održavati cijelo vrijeme tijekom provedbe Projekta jednu jedinicu za provedbu projekta (»JPP«) s odgovarajućim resursima i osobljem s primjerenim kvalifikacijama, prema opisima posla razumno prihvatljivima za Banku.

Odlomak 3.03. Nabavke

Za potrebe Odlomka 4.03. Standardnih uvjeta, sljedeća će odredba, ukoliko Banka ne odobri drugačije, biti mjerodavna za nabavku roba, radova i usluga koji su potrebni za Projekt ili koji će biti financirani iz sredstava Kredita:

(a) Roba, radovi i usluge (osim usluga konzultanata iz Odlomka 3.03(c)) nabavljat će se kroz otvoreni natječaj.

(b) U smislu Odlomka 3.03(a), procedure za otvoreni natječaj navedena su u Poglavlju 3. Pravila EBRD-a o nabavkama.

(c) Konzultanti tehničke pomoći koje će Korisnik kredita zaposliti bit će odabirani u skladu s procedurama navedenim u Poglavlju 5. Pravila EBRD-a o nabavkama.

(d) Svi su ugovori podložni procedurama pregledavanja navedenim u Aneksu Pravila EBRD-a o nabavkama. Svi su ugovori podložni prethodnom pregledu.

Odlomak 3.04. Odredbe o zaštiti okoliša

Bez ograničavanja općenitosti Odlomaka 4.02(a), 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta i s dužnim poštovanjem Ocjene utjecaja na okoliš, Korisnik kredita će, ukoliko Banka ne odobri drugačije, Projekt provoditi u skladu s propisima i standardima o zaštiti okoliša na snazi s vremena na vrijeme u nadležnosti u kojoj se nalazi Projekt i sa standardima o zaštiti okoliša koji postoje u Europskoj uniji na današnji datum (ili u slučaju da takvi standardi ne postoje u Europskoj uniji, onima navedenim u primjenjivim smjernicama Grupe Svjetske banke).

Odlomak 3.05. Konzultanti

(a) Korisnik kredita će, ukoliko se nešto drugo ne dogovori s Bankom, prema potrebi zaposliti ili dati zaposliti i koristiti konzultante financirane sredstvima Kredita čije kvalifikacije, iskustvo i opis posla zadovoljavaju Banku, za pomoć u pripremi i zaključivanju Ugovora o upravljanju cestama te će ti Konzultanti tehničke pomoći biti zaposleni ili će ih se dati zaposliti prije 31. prosinca 2002. godine.

(b) Korisnik će kredita bez naknade konzultantima angažiranim za pomoć po pitanjima vezanim za Projekt ili aktivnosti Korisnika kredita pružiti sva opravdano potrebna sredstva i podršku za vršenje njihovih funkcija, kao i sve dokumente, materijale i druge informacije koje bi mogle biti relevantne za njihov rad, pod uvjetom da je, vezano na predaju povjerljivih dokumenata, materijala i drugih informacija bilo kojem od konzultanata, taj konzultant prije primitka ili zahtjeva za predajom takve dokumentacije, materijala ili drugih informacija, potpisao ugovor o čuvanju poslovne tajne u obliku i sadržaju koji zadovoljava Korisnika kredita.

Odlomak 3.06. Zahtjevi o učestalosti i podnošenju izvještaja

(a) Sve do otplate ili otkaza cjelokupnog iznosa Kredita Korisnik kredita će Banci podnositi godišnje izvještaje o pitanjima zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti radnika koja se odnose na aktivnosti Korisnika kredita (uključujući bez ograničenja na Projekt), kako se spominje u Odlomku 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, u roku od 120 dana nakon isteka godine o kojoj se izvještava. Ti će izvještaji uključivati informacije o sljedećim specifičnim pitanjima:

(1) informacije o poštivanju od strane Korisnika kredita propisa i standarda o zaštiti okoliša na snazi s vremena na vrijeme u nadležnosti u kojoj se nalazi Projekt i standardima zaštite okoliša koji postoje u Europskoj uniji na današnji dan (ili, u slučaju da takvi standardi ne postoje u Europskoj uniji, kao što je naznačeno u smjernicama o zaštiti okoliša Grupe Svjetske banke), uključujući status svih dozvola zaštite okoliša koje bi bile potrebne za Projekt, rezultate svih inspekcija koje su provela tijela vlasti za zaštitu okoliša, svih kršenja takvih propisa i standarda zaštite okoliša i aktivnosti za njihov popravak ili novčanih kazni za takva kršenja;

(2) sažetak o svim bitnim obavijestima, izvještajima i drugoj komunikaciji o pitanjima zaštite okoliša koje Korisnik kredita daje tijelima vlasti za zaštitu okoliša;

(3) informacije o evidenciji Projekta o zdravlju i sigurnosti, uključujući stopu nezgoda ili sve inicijative povezane s pitanjima zdravlja i sigurnosti koje Korisnik kredita provodi ili planira;

(4) sažetak svih promjena u zakonima o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti koji bi mogli imati bitnog utjecaja na aktivnosti Korisnika kredita ili na Projekt; i

(5) provedba i učinkovitost mjera za ublažavanje učinka na okoliš identificiranih u Ocjenama utjecaja na okoliš (»OUO«) i natječajnim dokumentima.

(b) Korisnik kredita će podnositi periodične izvještaje o Projektu spomenute u Odlomku 4.04(a)(iv) Standardnih uvjeta polugodišnje u roku od šezdeset dana nakon isteka predmetnog izvještajnog razdoblja, do završetka Projekta. Ti će izvještaji uključivati sljedeće specifične karakteristike:

(1) Sljedeće opće informacije:

(A) fizički napredak postignut u implementaciji projekta do dana izvještavanja i tijekom izvještajnog razdoblja;

(B) stvarne ili očekivane poteškoće ili kašnjenja u implementaciji projekta i njihov utjecaj na plan implementacije te poduzete ili planirane korake za prevladavanje poteškoća i izbjegavanje kašnjenja;

(C) očekivane promjene dana završetka Projekta;

(D) ključne kadrovske promjene među zaposlenima u JPP, konzultantima tehničke pomoći ili izvođačima;

(E) pitanja koja mogu znatno utjecati na koštanje Projekta; i

(F) bilo kakav razvoj događaja ili aktivnost koja bi mogla znatno negativno utjecati na ekonomsku održivost Projekta.

(2) Shemu napretka, npr. tipa Gantt, na temelju plana implementacije Projekta koja pokazuje napredak u svakom pojedinom dijelu Projekta i uključuje grafikon planiranih i stvarnih rashoda.

(3) Financijske izvještaje koji pokazuju detalje rashoda nastalih na svakom pojedinom dijelu Projekta i povlačenju Kredita, zajedno s izvještajem koji pokazuje:

(A) izvorne procjene troškova;

(B) revidirane procjene troškova, ukoliko takvi postoje, uz naznaku razloga svake znatne promjene;

(C) izvorne procijenjene rashode i stvarne dosadašnje rashode;

(D) razloge za dosadašnje znatne razlike između stvarnih dosadašnjih rashoda i izvornih procijenjenih rashoda; i

(E) procijenjene rashode za preostale kvartale u godini.

(4) Kratki izvještaj o statusu pridržavanja svake od odredbi sadržanih u ovom Ugovoru.

(c) Neposredno nakon što se dogodi incident ili nezgoda povezana s Korisnikom kredita ili Projektom koji bi mogli imati znatan negativan utjecaj na okoliš, zdravlje ili sigurnost, Korisnik kredita će o tome obavijestiti Banku telefaksom ili teleksom, specificirajući prirodu takvog incidenta ili nezgode i sve korake koje Korisnik kredita poduzima da se otklone njihove posljedice. Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenog, neki incident ili nezgoda bi mogli imati znatan negativan utjecaj na okoliš, zdravlje ili sigurnost ako bilo koji primjenjivi zakon zahtijeva da se takav incident ili nezgoda prijavi nekom vladinom tijelu, ako takav incident ili nezgoda uključuju smrt ili višestruke teške ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju ili ako su takav incident ili nezgoda postali poznati javnosti kroz izvještavanje u medijima ili na neki drugi način.

Članak IV – FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE

Odlomak 4.01. Financijske knjige i izvještaji

(a) Korisnik kredita primjenjivat će procedure, financijske knjige i račune prikladne za prikazivanje, u skladu s međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima kako se traži prema hrvatskom zakonu o računovodstvu konzistentno primjenjivanim, aktivnosti i financijskog stanja Korisnika kredita i njegovih podružnica, ukoliko takve postoje, i prikladne za praćenje i evidentiranje napretka Projekta (uključujući njegovo koštanje).

(b) Korisnik kredita će:

(1) svoje knjige, račune i financijske izvještaje (uključujući svoju bilancu, izvještaj o dobiti i izvještaj o promjenama u financijskoj imovini i bilješke o njima) i knjige, račune i financijske izvještaje svojih podružnica za svaku fiskalnu godinu dati na reviziju nezavisnim revizorima razumno prihvatljivim Banci u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim načelima i standardima kako se traži prema hrvatskom Zakonu o računovodstvu;

(2) dostaviti Banci čim budu dostupni, ali u svakom slučaju ne kasnije od devet mjeseci nakon isteka svake fiskalne godine:

(A) kopije revidiranih financijskih izvještaja za tu fiskalnu godinu koje će ovjeriti njegov Direktor; i

(B) izvještaj o reviziji provedenoj od strane revizora u opsegu i do detalja koje Banka može opravdano zatražiti kako se traži prema hrvatskom Zakonu o računovodstvu; i

(C) izvještaj o svim financijskim transakcijama između Korisnika kredita i svake od njegovih podružnica; i

(3) dostaviti Banci druge informacije povezane s knjigama, računima i financijskim izvještajima, kao i njihovom revizijom, koje Banka može povremeno opravdano zatražiti.

Odlomak 4.02. Negativne financijske odredbe

(a) Korisnik kredita neće, osim ukoliko Banka ne odobri drugačije, poduzimati niti jednu od sljedećih aktivnosti te će o tome Banci pružiti sve informacije koje Banka može opravdano zatražiti:

(1) zaključiti bilo kakav ugovor ili aranžman u kojem bi jamčio ili na bilo koji drugi način ili pod ikakvim drugim uvjetima odgovarao za dio bilo kakve financijske ili neke druge obaveze treće osobe;

(2) ulaziti u bilo kakve transakcije u kojima bi Korisnik kredita mogao platiti višu cijenu od redovite komercijalne cijene prilikom kupovine ili mogao primiti manje od pune komercijalne cijene franko tvornica (uz normalne trgovinske popuste) za svoje proizvode ili usluge;

(3) ulaziti u partnerstvo, dijeljenje dobiti ili ugovor o honoraru ili drugi sličan aranžman na osnovi kojeg se dohodak ili dobit Korisnika kredita dijeli, ili bi se mogli dijeliti, s trećom osobom;

(4) osim kako je zamišljeno u Ugovorima o upravljanju cestom, prodati, prenijeti, iznajmiti ili drukčije raspolagati znatnim dijelom svoje imovine (bilo u jednoj transakcijom ili kroz niz transakcija, povezanih ili nepovezanih);

(6) poduzeti ili dozvoliti pripajanje, konsolidiranje ili reorganizaciju;

(7) formirati podružnicu (osim u svrhu sklapanja Ugovora o upravljanju cestom) te davati ili dozvoliti postojanje zajmova ili avansa drugim osobama, ili depozita kod drugih osoba ili ulaganja u bilo koju drugu osobu, osim depozita u redovitom poslovanju kod renomiranih banaka i ulaganja u investicijske vrijednosnice koje se mogu plasirati;

(8) ući u bilo kakav angažman zamjene kamatnih stopa ili valuta, određivanja gornje granice kamatne stope4 ili pojasa5, ugovora o budućem kreditu s danas utvrđenom kamatnom stopom6 ili druge zaštite kamatne stope ili valute iz spekulativnih razloga osim one dogovorene s Bankom;

(9) stvoriti ili dozvoliti postojanje bilo kakvog prava pljenidbe ili nekog drugog tereta na bilo koji dio svoje imovine, osim prava pljenidbe proizašlog iz zakona ili normalnog tijeka poslovanja;

(10) poslovati ili vršiti bilo koju aktivnost osim izgradnje, trajnog upravljanja i održavanja te privatizacije Autoceste;

(11) umanjiti svoj kapital ili dozvoliti bilo kakvu promjenu u udjelu ili bilo kakav prijenos dionica iz svojeg ubilježenog kapitala od strane nekog dioničara, osim što Korisnik kredita može (i) dozvoliti prijenos na treću stranku do 49% svog registriranog kapitala putem otvorenog natječaja u skladu s hrvatskim zakonom, i (ii) dozvoliti prijenos svojih dionica s Republike Hrvatske na hrvatsko društvo ili ministarstvo koje je u potpunom vlasništvu i pod potpunom kontrolom Republike Hrvatske; te

(12) ni na koji način znatno promijeniti svoj Statut, uključujući, da ne bude zabune, svaku promjenu koja bi imala znatno negativni učinak na sposobnost Korisnika kredita da ispuni svoje obveze prema ovom Ugovoru.

(b) Korisnik kredita neće, osim u slučaju da o tome obavijesti Banku najmanje 30 dana unaprijed, poduzimati niti jednu od sljedećih aktivnosti te će Banci o tome dostaviti sve informacije koje Banka može opravdano zatražiti.

(1) zaključiti bilo kakav menadžerski ugovor ili sličan aranžman kojim bi njegovim poslovanjem upravljala druga osoba, uključujući bilo koju podružnicu, osim kako je zamišljeno u Ugovorima za upravljanje cestom.

Odlomak 4.03. Vođenje posla i aktivnosti

Korisnik će kredita, osim ukoliko Banka ne odobri drugačije;

(a) voditi svoje poslovanje i aktivnosti u skladu s međunarodno priznatim pozitivnim administrativnim, financijskim, građevinskim i drugim relevantnim standardima i praksom, uz dužno poštivanje ekoloških faktora i faktora zaštite okoliša te javnog zdravlja, medicine rada i sigurnosti kao i dužno poštovanje svoje osnovne poslovne politike;

(b) promptno poduzimati sve mjere u svojoj moći u cilju održavanja svojeg pravnog postojanja, nastavka svojih aktivnosti i stjecanja, održavanja ili obnavljanja svih prava, imovine, ovlasti, privilegija i franšiza potrebnih za obavljanje poslova, uključujući izvođenje ovog Projekta;

(c) osim kako je predviđeno Ugovorima o upravljanju cestom, neće prodati, iznajmiti ili na drugi način raspolagati bilo kojim dijelom svoje imovine koja je potrebna za učinkovito izvođenje aktivnosti ili raspolaganjem kojom može nauditi svojoj sposobnosti da na zadovoljavajući način izvrši bilo koju od svojih obaveza iz ovog Ugovora;

(d) promptno obavijestiti Banku o svakom prijedlogu o promjeni, ukidanju ili opozivu bilo koje odredbe Statuta i pružiti Banci primjerenu priliku da komentira takav prijedlog prije nego što po istom poduzme bilo kakve korake;

(e) uzeti ili kod respektabilnog osiguravatelja zadržati osiguranje, ili se na drugi način koji zadovoljava Banku, pobrinuti o osiguranju protiv rizika od gubitka, oštećenja ili odgovornosti, i to u iznosima koji su konzistentni s odgovarajućom praksom; i

(f) cijelo vrijeme upravljati i održavati svoj pogon, objekte, opremu i drugu imovinu u ispravnom stanju i, prema potrebi promptno, vršiti sve potrebne popravke i obnove na njima, u skladu s pozitivnom poslovnom i financijskom praksom.

Članak V – SUSPENZIJA; UBRZANJE DOSPIJEĆA; OTKAZIVANJE

Odlomak 5.01. Suspenzija

Sljedeće se navodi u smislu Odlomka 7.01(a)(xiv) Standardnih uvjeta:

(a) ukoliko bi se zakonodavni i regulatorni okvir, primjenjiv na sektor cestovne infrastrukture na području Jamca, dopunio, suspendirao, ukinuo, opozvao ili izuzeo tako da dopuna, suspenzija, ukidanje, opoziv ili izuzeće ima, po opravdanom mišljenju Banke, znatno negativni učinak na Korisnika kredita ili Projekt;

(b) ukoliko bi se Statut znatno izmijenio, suspendirao, ukinuo, opozvao ili izuzeo; ili

(c) ukoliko bi Korisnik kredita prestao biti, direktno ili indirektno, u većinskom vlasništvu i kontroli Republike Hrvatske;

Odlomak 5.02. Ubrzanje dospijeća

Sljedeće se navodi u smislu Odlomka 7.06(f) Standardnih uvjeta:

(a) ukoliko se bilo kakav dug koji se odnosi na posuđena sredstva Korisnika kredita koji prelazi 1.000.000 eura (ili njihovu protuvrijednost u drugim valutama) ne plati po dospijeću i takav propust plaćanja se nastavi i nakon važećeg razdoblja počeka; ukoliko se dogodi kašnjenje plaćanja bilo koje prirode u sklopu nekog ugovora na temelju kojeg postoji obaveza plaćanja takvog duga koji se odnosi na posuđena sredstva i takvo se kašnjenje nastavi nakon primjenjivog razdoblja odgode; ili ukoliko takav dug koji se odnosi na posuđena sredstva dospije na plaćanje prerano ili na zahtjev;

(b) ukoliko bi se neka potrebna dozvola, odobrenje ili pristanak za provedbu, isporuku ili izvođenje Projekta izmijenila na znatan način tako da negativno utječe na Projekt, opozvala, ukinula ili prestala biti pravovaljana i na snazi (uz moguće izuzetke o kojima je moguć dogovor);

(c) Korisnik kredita više ne bi imao u slobodnom posjedu zemljište potrebno za Autocestu; i

(d) ukoliko bi Autocesta predstavljala stvaran, konstruktivan, kompromisni ili dogovoreni potpuni gubitak.

Članak VI – STUPANJE NA SNAGU

Odlomak 6.01. Uvjeti za stupanje na snagu

Sljedeći uvjeti su navedeni u smislu Odlomka 9.02(c) Standardnih uvjeta, kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora i Ugovora o jamstvu:

(a) osnivanje Savjeta za ceste od strane Vlade Republike Hrvatske na način prihvatljiv Banci;

(b) provođenje revidirane strukture poreza i trošarina na gorivo u skladu sa Zakonom o javnim cestama od 22. veljače 2001. godine i povećanje naknada za naftne proizvode za financiranje i održavanje javnih cesta kako je propisano Zakonom;

(c) ažuriranje cestovnog plana definiranog u Zakonu o javnim cestama od 22. veljače 2001. za razdoblje od 1. siječnja 2002. godine koji pokriva upravljanje, održavanje i razvoj te naznačuje potrebe i izvore financiranja, program fizičkih radova te dogovore o administraciji i upravljanju;

(d) stupanje na snagu Kredita EIB-a; i

(e) primitak od strane Banke dokaza, koji su za Banku relativno zadovoljavajući, a koji potvrđuju da se Korisnik kredita obavezao Jamcu platiti naknadu za jamstvo, povezanu s jamstvom koje će Jamac dati za Kredit.

Odlomak 6.02. Pravno mišljenje

(a) U smislu Odlomka 9.03(a) Standardnih uvjeta, u ime Korisnika kredita mišljenje ili mišljenja savjetnika dati će hrvatski pravni savjetnik.

(b) U smislu odlomka 9.03(b) Standardnih uvjeta, u ime Jamca mišljenje ili mišljenja savjetnika dati će Ministar pravosuđa.

Odlomak 6.03. Okončanje radi nestupanja na snagu

Datum 180 dana nakon datuma ovog Ugovora naveden je u smislu Odlomka 9.04 Standardnih uvjeta.

Članak VII. – RAZNO

Odlomak 7.01. Obavijesti

Sljedeće adrese navedene su u smislu Odlomka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Korisnika kredita:

Autocesta Rijeka Zagreb d.d.

Frankopanska 11

10000 Zagreb

Hrvatska

n/r: Direktora

Faks: +385-1-489-6140

Za Banku:

Europska banka za obnovu i razvoj

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

n/r: Operation Administration Unit

Faks: +44-20-7338-6100

Teleks: 8812161

Naš znak: EBRD L G

U ZNAK POTVRDE PRETHODNO NAVEDENOG, ugovorne stranke, putem svojih pravovaljano ovlaštenih predstavnika, sklapaju ovaj Ugovor koji se potpisuje u četiri primjerka i dostavlja u Zagrebu, Republika Hrvatska s naprijed navedenim datumom.

AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d.

Potpis nečitak

Ime: Zoran Klarić

Funkcija: direktor

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Potpis nečitak

Ime: Roy Knighton

Funkcija: direktor, Grupa za transport

Prilog 1 – OPIS PROJEKTA

1. Projekt je:

(i) izgradnja dionica 7 i 8 Autoceste između Vrbovskog i Vukove Gorice;

(ii) kupovina i postavljanje opreme za naplatu cestarine; i

(iii) pribavljanje konzultantskih usluga prihvatljivih Banci koje će se koristiti vezano za privatizaciju aktivnosti Korisnika kredita na Autocesti i održavanje uz zaključivanje Ugovora o upravljanju cestama.

Prilog 2 – KATEGORIJE I POVLAČENJA

1. Ovdje priložena tablica navodi kategorije stavki koje će se financirati iz sredstava Kredita, raspored Kredita prema kategorijama te postotak izdataka za pojedine stavke koje će se financirati u svakoj kategoriji.

2. Bez obzira na odredbe navedene u prethodnom odlomku 1, nikakva povlačenja se ne mogu realizirati vezano uz:

(a) plaćanja za izdatke prije dana Ugovora o kreditu

(b) učinjene izdatke (ili, ukoliko Banka to odobri, koji će se učiniti) u pogledu građevinskih radova, osim ako Banka nije dobila:

(i) za Banku zadovoljavajuće dokaze da se Savjet za ceste suglasio o razini godišnjih izdataka za održavanje Nacionalne cestovne mreže kako bi se osiguralo da se Nacionalna cestovna mreža održava na održivoj razini za pružanje usluga, s tim da se takvi izdaci financiraju iz davanja korisnika cesta (»Održiva razina«);

i

(ii) za Banku zadovoljavajuće dokaze da je Savjet za ceste suglasan sa za Banku zadovoljavajućim planom koji će osigurati da prihodi od davanja korisnika cesta dostignu Održivu razinu u roku od deset godina od datuma ovog Ugovora (»Plan implementacije«).

 

Category Amount of loan to Percentage of

allocated in the expenditure to be

Category financed (net of

(Euro) taxes and duties)

(1) Goods and € 5.900,000 50% of contract

Equipment value

(2) Civil Works € 82,200,000 50% of contract

value

(3) Consulting Services € 1,000,000 100% of contract

value

(4) Front End € 900,000

Fee (1%)

Total € 90,000,000

 

Kategorija Iznos kredita koji se Postotak izdataka

raspoređuje za koji će se financirati

Kategoriju (neto od poreza

(euro) i davanja)

(1) Roba i oprema 5.900.000 EUR 50% od ugovorne

vrijednosti

(2) Građevinski radovi 82.200,000 EUR 50% od ugovorne

vrijednosti

(3) Konzultantske 1.000.000 EUR 100% od ugovorne

usluge vrijednosti

(4) Provizija za 900.000 EUR

osiguranje kredita

(1%)

Ukupno 90.000.000

 

Članak 4.

Potencijalne financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2002. do 2019.

Članak 5.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/02-01/03
Zagreb, 13. lipnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt autoceste Zagreb - Rijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !