Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 6.6.2003 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

 

61

Na temelju članka 88.L115512 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT SANACIJE AUTOCESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 8. svibnja 2003.

Broj: 01-081-03-1707/2
Zagreb, 13. svibnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT SANACIJE AUTOCESTA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj, potpisan u Zagrebu, 13. prosinca 2002., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

GUARANTEE AGREEMENT (Croatia Motorway Rehabilitation Project) between REPUBLIC OF CROATIA and EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT dated 13 December 2002 between REPUBLIC OF CROATIA (the »Guarantor«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Hrvatske Autoceste d.o.o. (the »Borrower«) have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between the Borrower and the Bank (the »Loan Agreement« as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of forty-six million five hundred thousand Euro (EUR 46,500,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (such provisions are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«).

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

»Guarantoržs Authorised

Representative« means the Minister of Finance of the Guarantor.

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

Article II

GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Project Completion

Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet such expenditures and requirements.

Section 2.03. Other Obligations

The Guarantor shall ensure that the Road Management Plan to be prepared by the Road Council is prepared and accepted by the Bank on or prior to 31 December 2003 (in accordance with the provision of the Guarantee Agreement, dated 21 October 2001, between the Republic of Croatia and the Bank in respect of the Zagreb-Rijeka Motorway Project), unless otherwise agreed by the Bank, and that such Plan is implemented in accordance with the timetable provided therein.

Article III

MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Minister of Finance of Croatia

Katanciceva 5

10 000 Zagreb, Croatia

Attention: Minister of Finance of the Republic of Croatia

Fax: +385-1-4922-583

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN, United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

Section 3.02. Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By: dr. Mato Crkvenac

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: Riccardo Pucini

 

UGOVOR O JAMSTVU (Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 13. prosinca 2002. g. između REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Jamac) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljnjem tekstu: Banka).

PREAMBULA

BUDUĆI DA su Jamac i »Hrvatske autoceste« d.o.o. (u daljnjem tekstu: zajmoprimac) zatražili pomoć Banke u financiranju dijela projekta,

BUDUĆI DA se, na temelju Ugovora o zajmu od današnjeg dana između zajmoprimca i Banke (u daljnjem tekstu: Ugovor o zajmu, definiran u Standardnim uvjetima), Banka suglasila isplatiti zajam zajmoprimcu u iznosu od četrdeset i šest milijuna pet stotina tisuća eura (46.500.000,00 EUR) u skladu s uvjetima i klauzulama utvrđenima u Ugovoru o zajmu, ali samo pod uvjetom da Jamac jamči za obveze zajmoprimca na temelju Ugovora o zajmu u skladu s ovim Ugovorom,

BUDUĆI DA se Jamac, u svrhu ulaska Banke u Ugovor o zajmu sa zajmoprimcem, suglasio jamčiti za te obveze zajmoprimca,

STOGA stranke ugovaraju sljedeće:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI, DEFINICIJE

Stavak 1.01. Uključenje Standardnih uvjeta

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. ovime su uključene i primjenjuju se na ovaj Ugovor s istom snagom i učinkom kao da su u potpunosti uključene (te odredbe u nastavku se nazivaju Standardnim uvjetima).

Stavak 1.02. Definicije

Kad god se koriste u ovom Ugovoru (uključujući i preambulu), osim ako je izričito utvrđeno drukčije ili ako kontekst zahtijeva drukčije, izrazi definirani u preambuli imaju značenja koja su im u istoj dana, izrazi definirani u Standardnim uvjetima i Ugovoru o zajmu imaju značenja koja su im dana u istima, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

»Ovlašteni predstavnik

Jamca« jest Ministar financija Jamca.

Stavak 1.3. Tumačenje

U ovom Ugovoru, navođenje pojedinog članka ili stavka se, osim ako je drukčije utvrđeno u ovom Ugovoru, tumači kao navođenje tog određenog članka ili stavka ovog Ugovora.

Članak II.

JAMSTVO; OSTALE OBVEZE

Stavak 2.01. Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao prvenstveni obvezanik a ne samo kao jamac, valjano i pravodobno plaćanje svih iznosa dospjelih na temelju Ugovora o zajmu, bilo po utvrđenom dospijeću, ubrzanom dospijeću ili na drugi način, te pravodobnu provedbu svih drugih obveza zajmoprimca, a sve u skladu s Ugovorom o zajmu.

Stavak 2.02. Provedba projekta

Kad god postoji razumna osnova za vjerovanje da su sredstva raspoloživa zajmoprimcu nedovoljna za plaćanje procijenjenih izdataka potrebnih za provedbu projekta, Jamac će bez odlaganja poduzeti mjere zadovoljavajuće za Banku kako bi zajmoprimcu osigurao ili kako bi uredio da se zajmoprimcu osiguraju sredstva potrebna za plaćanje tih izdataka i obveza.

Stavak 2.03. Ostale obveze

Jamac će osigurati pripremu Plana upravljanja cestama od strane Vijeća za ceste, te prihvaćanje tog Plana najkasnije do 31. prosinca 2003. (u skladu s odredbom Ugovora o jamstvu od 21. listopada 2001. između Republike Hrvatske kao Jamca i Banke vezano uz Autocestu Zagreb – Rijeka), osim ukoliko banka utvrdi drukčije, kao i to da se taj plan provodi u skladu s vremenskim rasporedom sadržanim u Planu.

Članak III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stavak 3.01. Obavijesti

Sljedeće adrese utvrđene su u svrhe Stavka 10.01. Standardnih uvjeta.

Za Jamca:

Ministar financija Republike Hrvatske

Katančićeva 5

10 000 Zagreb, Hrvatska

n/r: Ministar financija Republike Hrvatske

Fax: + 385-1-4922-583

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN, United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Teleks: 8812161

Teleks šifra: EBRD L G

Stavak 3.02. Pravno mišljenje

U svrhe stavka 9.03(b) Standardnih uvjeta i u skladu sa stavkom 6.02(b) Ugovora o zajmu, pravno mišljenje ili mišljenja u ime Jamca daje Ministar pravosuđa.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, stranke ovog Ugovora, djelujući preko svojih ovlaštenih predstavnika, potpisuju ovaj Ugovor u četiri primjerka u Zagrebu, Hrvatska, na gore navedeni dan i godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

Koju zastupa: dr. Mato Crkvenac, v. r.

ministar financija

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Koju zastupa: Riccardo Pucini, v. r.

ovlašteni predstavnik direktora

 

Članak 3.

Tekst Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Hrvatskih autocesta d.o.o. za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj, potpisan u Zagrebu, 13. prosinca 2002., u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

LOAN AGREEMENT (Croatia Motorway Rehabilitation Project) between HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated 13 December 2002 between HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. (the »Borrower«) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the »Bank«).

PREAMBLE

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics;

WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project as described in Schedule 1 which is designed to assist the Borrower in the rehabilitation of Pan-European Corridor 10 motorway between Zabok and Brodski Stupnik and to finance consultants to assist the Borrower with project implementation and institutional development;

WHEREAS, the Republic of Croatia and the Borrower have requested assistance from the Bank in financing part of the Project;

WHEREAS, the Bank is in the process of arranging technical cooperation funds on a grant basis to assist the Borrower in implementing Part B-2 of the Project;

WHEREAS, the Borrower intends to contract a loan from the European Investment Bank (the »EIB«) in the amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000) to assist in financing Part A-1of the Project, subject the terms and conditions to be set forth in an agreement (the »EIB Finance Contract«) between the Borrower and the EIB;

WHEREAS, pursuant to a guarantee agreement dated the date hereof between the Republic of Croatia as Guarantor and the Bank (the »Guarantee Agreement« as defined in the Standard Terms and Conditions), the Guarantor has guaranteed the obligations of the Borrower under this Agreement; and

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis of, inter alia, the foregoing to make a loan to the Borrower in the amount of forty six million five hundred thousand Euro (EUR 46,500,000), subject to the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the following modifications (such provisions as so modified are hereinafter called the »Standard Terms and Conditions«):

(a) The definition of »Business Day« in Section 2.02 of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Business Day« means a day on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System is open.«

(b) The definition of »Unwinding Costs« in Section 2.02 of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

»Unwinding Costs« means the amount by which the Original Income Stream exceeds the Substitute Income Stream, where:

(a) »Original Income Stream« means the aggregate of the present values of the payments of principal and interest which would have become due to the Bank during the Calculation Period (as defined below) on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if such prepayment, acceleration or cancellation had not occurred and if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan.

(b) »Substitute Income Stream« means the sum of:

(1) the aggregate of the present values of any remaining payments of principal and interest which, after taking into account such prepayment, cancellation or acceleration, would become due to the Bank during the Calculation Period on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan; and

(2) as applicable:

(A) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the present value of the amount of the Loan to be prepaid, determined by discounting such amount from the date such prepayment becomes due to the Calculation Date (as defined below) at the Discount Rate (as defined below); and/or

(B) in the case of any other prepayment, the amount of the Loan which has been prepaid; and/or

(C) in the case of an acceleration, the present value of the amount of the Loan which has been accelerated, determined by discounting such amount from the date such acceleration becomes effective to the Calculation Date at the Discount Rate; and/or

(D) in the case of a cancellation, the present value of the amount of the Loan which has been cancelled, determined by discounting such amount from the Last Availability Date to the Calculation Date at the Discount Rate.

(c) For purposes of paragraphs (a) and (b)(1) above, the present value of each payment of principal and interest shall be determined by discounting the amount of such payment from its due date to the Calculation Date using the Discount Rate.

(d) »Calculation Date« means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the date two Business Days prior to the date such prepayment becomes due or, at the Bankžs option, the date such prepayment becomes due;

(2) in the case of any other prepayment, the date such prepayment is made or such later date as the Bank may select in its discretion; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the date two Business Days prior to the date such acceleration or cancellation becomes effective or, at the Bankžs option, the date such acceleration or cancellation becomes effective.

(e) »Calculation Period« means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the period commencing on the date such prepayment becomes due and ending on the final Loan Repayment Date;

(2) in the case of any other prepayment, the period commencing on the date such prepayment is made, or such later date as the Bank may select in its discretion, and ending on the final Loan Repayment Date; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the period commencing on the date such acceleration or cancellation becomes effective and ending on the final Loan Repayment Date.

(f) »Discount Rate« means the discount factor for the relevant maturity derived from the par swap curve for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap and options market on the Calculation Date.«

(c) Section 3.10 of the Bankžs Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

Section 3.10. Unwinding Costs

(a) If, for any reason (including, without limitation, an acceleration pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Condition), any portion of the Loan which is subject to a Variable Interest Rate becomes due and payable on a date other than the last day of an Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such portion of the Loan from the date on which such portion of the Loan has become due and payable to the last day of the then current Interest Period at a rate equal to the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan for such Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such portion of the Loan on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date on which such portion of the Loan has become due and payable and ending on the last day of the then current Interest Period.

(b) If, at any time:

(1) the Borrower gives a notice, pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, of prepayment of any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate or the Borrower otherwise prepays any such portion of the Loan;

(2) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is accelerated pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Conditions or otherwise becomes due prior to its stated maturity; or

(3) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is cancelled pursuant to Section 3.08, 7.02 or 7.06 of the Standard Terms and Conditions or is otherwise cancelled; the Borrower shall, in addition to any prepayment administrative fee, cancellation fee or other amounts payable in connection therewith, pay to the Bank on demand the amount of any Unwinding Costs; provided that, if the amount of such Unwinding Costs is negative, the Bank shall, on the next Interest Payment Date, credit to the Borrower, in the Loan Currency, the amount of such Unwinding Costs.

(c) If any overdue amount is paid on a date other than the last day of a Default Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such overdue amount from the date of receipt of such overdue amount to the last day of the then current Default Interest Period at a rate equal to the rate specified in Section 3.09(a)(iii) of the Standard Terms and Conditions for such Default Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such overdue amount on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date of receipt of such overdue amount and ending on the last day of the then current Default Interest Period.

(d) A certificate of the Bank as to any amount payable under this Section 3.10 shall be final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the Borrower to the satisfaction of the Bank to contain manifest error.«

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble and Schedules), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

»Adjudicator« means the adjudicator hired by the Borrower and the contractor(s) in agreement with the rules set out by Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (»FIDIC«) in its »red book«.

»Borroweržs Authorised Representative« means the President or any member of the Executive Board of Directors of the Borrower.

»Cash Available for Debt Service« means, with respect to any Fiscal Year, Net Operating Income plus depreciation.

»Corporate Plan« means a plan elaborating the Borroweržs medium term strategy for its business and operations as projected each Fiscal Year for the current and subsequent three years. Such plan shall at all times be subject to and consistent with the strategy set forth by the Parliament of Croatia and the program of the Government, pursuant to the Law on Public Roads of Croatia, and shall include, but not limited to:

(i) organisational and restructuring plans of the Borrower, including plans to improve the efficiency of its maintenance activities, development of financial and operational systems and staffing plans;

(ii) operational plans of the Borrower, including a schedule of planned new construction, rehabilitation and maintenance; forecast traffic and toll revenue and revenue from other sources, together with assumptions on toll and road user charging levels;

(iii) financing plans of the Borrower, including a summary of existing and anticipated loans and other sources of finance; and

(iv) projected income statement, balance sheet and cash flow statement of the Borrower, together with projections of financial targets for the period of the plan, including the financial ratios set forth in Section 4.03 of this Agreement, and performance against these targets in the immediately preceding year.

»Current Assets« means cash plus all other assets, which could in the ordinary course of business be converted into cash within twelve months, including accounts receivable, marketable securities, inventories and pre-paid expenses properly chargeable to operating expenses within the next fiscal year.

»Current Liabilities« means all liabilities which will become due and payable or could under the circumstances then existing be called for payment within 12 months, including accounts payable, customer advances, debt service requirements, taxes and payments in lieu of taxes, and dividends.

»Current Ratio« means, with respect to any Fiscal Year, ratio of (i) the Current Assets of the Borrower to (ii) the Current Liabilities of the Borrower.

»Debt Service Cover Ratio« means, with respect to any Fiscal Year, the ratio of (i) Cash Available for Debt Service of the Borrower to (ii) the Debt Service Requirement of the Borrower.

»Debt Service Requirement« means, for any period, the aggregate amount of repayments of principal, interest and other charges on debt incurred in such period by the Borrower, where such debt matures by its terms more than one year after the date on which it was originally incurred.

»Fiscal Year« means the Borroweržs fiscal year commencing on 1 January of each year.

»IAS« means International Accounting Standards promulgated by the International Accounting Standards Committee and consistently applied.

»Interest Conversion Date« means an Interest Payment Date selected by the Borrower as such in accordance with Section 2.02(h)(2)(B).

»Interest Fixing Date« means a Business Day selected by the Borrower as such in accordance with Section 2.02(h)(2)(B).

»Maintenance Strategy« means a strategy for improving the efficiency of the Borroweržs maintenance activities, including but not limited to introduction of performance based maintenance targets and opportunities to contract-out routine maintenance in the longer term.

»Monitoring Consultant« means the monitoring consultant, whose terms of reference and qualifications shall be acceptable to the Bank, hired by the Borrower to monitor and report on the progress of the Project.

»Net Operating Income« means total revenue from operations of the Borrower (such as fuel tax and tolls) less total operating costs of the Borrower (such as labour, materials and maintenance costs).

»PIU« means the project implementation unit referred to in Section 3.02.

»Reference Page« means the display of Euro-zone interbank offered rates (commonly known as »EURIBOR«) for deposits in the Loan Currency designated as page 248 on Telerate (or such other page as may replace page 248 on Telerate for the purpose of displaying Euro-zone interbank offered rates for deposits in the Loan Currency).

»Road Council« means the Road Council established by the Government of the Republic of Croatia on 23 May 2002.

»Road Management Plan« means the Plan to be prepared in accordance with the terms and conditions of the Guarantee Agreement between the Republic of Croatia and the Bank in respect of the Zagreb-Rijeka Motorway Project signed on 21 October 2001, which Plan shall at all times be subject to and consistent with the strategy set forth by the Parliament of Croatia and the program of the Government, pursuant to the Law on Public Roads of Croatia.

»Statutes« means Articles of Association of the Borrower.

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article, Section or Schedule shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule to, this Agreement.

Article II

PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN

Section 2.01. Amount and Currency

The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of forty six million five hundred thousand Euro (EUR 46,500,000).

Section 2.02. Other Financial Terms of the Loan

(a) The Minimum Drawdown Amount shall be (i) EUR 250,000 in respect of Drawdowns to finance civil works, goods and equipment and (ii) EUR 50,000 in respect Drawdowns to finance of consultancy services.

(b) The Minimum Prepayment Amount shall be EUR 5,000,000.

(c) The Minimum Cancellation Amount shall be EUR 5,000,000.

(d) The Interest Payment Dates shall be 20 May and 20 November of each year.

(e) The Borrower shall repay the principal of the Loan on the following dates and in the following amounts:

Loan Repayment Date Principal Amount Due

(EUR)

20 May 2006 1,937,500

20 November 2006 1,937,500

20 May 2007 1,937,500

20 November 2007 1,937,500

20 May 2008 1,937,500

20 November 2008 1,937,500

20 May 2009 1,937,500

20 November 2009 1,937,500

20 May 2010 1,937,500

20 November 2010 1,937,500

20 May 2011 1,937,500

20 November 2011 1,937,500

20 May 2012 1,937,500

20 November 2012 1,937,500

20 May 2013 1,937,500

20 November 2013 1,937,500

20 May 2014 1,937,500

20 November 2014 1,937,500

20 May 2015 1,937,500

20 November 2015 1,937,500

20 May 2016 1,937,500

20 November 2016 1,937,500

20 May 2017 1,937,500

20 November 2017 1,937,500

Total 46,500,000

(f) The Last Availability Date shall be 30 April 2006.

(g) The rate of the Commitment Charge shall be 0.5% per annum.

(h) Interest Rate

(1) The Loan is subject to a Variable Interest Rate. For purposes of Section 3.04(b) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the offered rate per annum for deposits in the Loan Currency that appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of the relevant Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of the relevant Interest Period, the average of the two relevant rates); provided that:

(A) if, for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to the nearest 1/16%) of the offered rates per annum for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are advised to the Bank by three major banks active in the Euro-zone interbank market selected by the Bank; and

(B) if the Bank determines that deposits in the Loan Currency are not being offered in the Euro-zone interbank market in such amounts or for such period, the Relevant Market Interest Rate shall be the cost to the Bank (expressed as a rate per annum) of funding the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period from whatever sources it selects.

(2) Notwithstanding the foregoing, the Borrower may, as an alternative to paying interest at a Variable Interest Rate on all or any portion of the Loan, elect to pay interest at a Fixed Interest Rate on such portion of the Loan, as follows:

(A) The Borrower may only exercise such option if:

(i) at the time of exercise no event specified in Section 7.01 of the Standard Terms and Conditions (and no event which with notice and/or lapse of time would become such an event) has occurred and is continuing; and

(ii) the principal amount of the Loan which is being converted from a Variable Interest Rate to a Fixed Interest Rate is not less than Euro 5,000,000.

(B) The Borrower shall exercise such option by notice to the Bank not less than five Business Days prior to the proposed Interest Fixing Date. Such notice shall, unless the Bank otherwise agrees, be irrevocable and shall specify the Interest Fixing Date and the Interest Conversion Date selected by the Borrower and the principal amount of the Loan to be converted to a Fixed Interest Rate.

(C) Commencing on the Interest Conversion Date, the portion of the Loan being converted (as specified in the Borroweržs notice) shall be subject to a Fixed Interest Rate. For purposes of Section 3.04(a) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the forward fixed interest rate for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap market on such Interest Fixing Date for the period commencing on such Interest Conversion Date and ending on the final Loan Repayment Date, taking into account the principal repayment and interest payment schedules for the Loan. The Bank shall determine the Fixed Interest Rate on such Interest Fixing Date and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor.

(D) The Bank may at any time elect to consolidate all Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan into a single Fixed Interest Rate equal to the weighted average of the Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan. The Bank shall determine such consolidated Fixed Interest Rate and promptly give notice thereof to the Borrower. Such consolidated Fixed Interest Rate shall be applicable to all portions of the Loan then bearing interest a Fixed Interest Rate commencing on the Interest Payment Date immediately following the notice from the Bank to the Borrower.

(i) Unwinding Costs

In the event of cancellation by the Bank pursuant to Section 7.02 of the Standard Terms and Conditions, any Unwinding Costs incurred by the Bank in connection with such cancellation, as assessed by the Bank and notified to the Borrower, shall be immediately payable by the Borrower or the Bank as the case may be.

Section 2.03. Drawdowns

(a) The Available Amount may be drawn down from time to time in accordance with the provisions of Schedule 2 to finance (1) expenditures made (or, if the Bank so agrees, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for the Project, and (2) the Front-end Commission.

(b) The Borrower hereby authorises the Bank to draw down from the Available Amount an amount equal to the Front-end Commission and pay itself the Front-end Commission on behalf of the Borrower.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. Other Affirmative Project Covenants

In addition to the general undertakings set forth in Article IV of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees to:

(a) maintain its corporate existence in compliance with all applicable law;

(b) develop and implement a pavement management system in accordance with international standards no later than 31 December 2003;

(c) develop and implement financial and management reporting systems in accordance with IAS no later than 31 March 2004;

(d) take all action reasonably necessary to provide adequate funds for the completion of the Project; and

(e) engage the Adjudicator who shall adjudicate any disagreement which may occur between the Borrower and the contractors.

Section 3.02. Project Implementation Unit

In order to co-ordinate, manage, monitor and evaluate all aspects of Project implementation, including the procurement of goods, works and services for the Project, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, establish and at all times during execution of the Project operate a project implementation unit with adequate resources and suitably qualified personnel, including consultants to assist the PIU in the implementation of the Project, if necessary, under terms of reference acceptable to the Bank.

Section 3.03. Procurement

For purposes of Section 4.03 of the Standard Terms and Conditions, the following provisions shall, except as the Bank otherwise agrees, govern procurement of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan:

(a) Goods, works and services (other than consultantsž services which are included within Section 3.03(b)) shall be procured through open tendering. Unless the Bank otherwise agrees, contracts for works under Part A-2 of the Project shall be tendered simultaneously on a žslice and packagež basis.

(b) Consultants to be employed by the Borrower to assist in carrying out the Project shall be selected in accordance with the procedures set out in Chapter 5 of the EBRD Procurement Rules.

(c) All contracts shall be subject to the review procedures as set forth in Annex 1 to the EBRD procurement policies and rules. All contracts shall be subject to prior review.

Section 3.04. Environmental Covenants

Without limiting the generality of Sections 4.02(a), 4.04(a)(iii), and 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees, carry out the Project in accordance with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof (or, in the event that such standards do not exist in the European Union, as set forth in the applicable environmental guidelines of the World Bank Group).

Section 3.05. Consultants

(a) In order to assist in the implementation of the Project, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, engage or cause to be engaged, as required (having due regard to the Borroweržs expertise in the relevant field), and use consultants whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to the Bank, including:

(1) consultants to assist in the development of the management and financial systems to international standards and the preparation of the initial Corporate Plan;

(2) consultants to assist in the development of a pavement management system in accordance with international standards;

(3) consultants to assist in the development of a strategy for improving efficiency of maintenance activities; and

(4) Monitoring Consultants, who would visit the construction site at least once every quarter and provide reports to the Bank and the Borrower on the progress of the Project.

(b) The Borrower shall provide, without charge, to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Borrower all facilities and support reasonably necessary for the carrying out of their functions, including all documents, materials and other information that may be relevant to their work.

Section 3.06. Project Plans

Unless the Bank otherwise agrees, the Borrower shall:

(a) (i) submit to the Bank in form and substance satisfactory to the Bank, on or prior to 31 January 2004, the first draft of the Corporate Plan; and on or before 31 January each year thereafter, an update of the Corporate Plan in draft, giving consideration to the Bankžs comments to be provided on or before 28 February of each year in preparing the final draft of the Corporate Plan for the applicable period;

(ii) on or prior to 31 March 2004 and on or prior 31 March each year thereafter, submit in form and substance satisfactory to the Bank the final draft of the Corporate Plan for the applicable period; and

(b) submit to the Bank, in form and substance satisfactory to the Bank, on or prior to 31 December 2003, a Maintenance Strategy for improving the efficiency of its maintenance activities and thereafter shall implement the Maintenance Strategy in accordance with the timetable therein.

Section 3.07. Reporting Frequency and Submission Requirements

(a) Until the full amount of the Loan has been repaid or cancelled, the Borrower shall submit to the Bank annual reports on environmental and worker health and safety matters relating to the Borroweržs operations (including without limitation the Project), as referred to in Section 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, within 60 days after the end of the year being reported on. Such reports shall include information on the following specific matters:

(1) information on compliance by the Borrower with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof (or, in the event that such standards do not exist in the European Union, as set forth in the applicable environmental guidelines of the World Bank Group), including the status of any environmental permits required for the Project, the results of any inspections carried out by environmental authorities, any violations of such environmental regulations and standards and remedial action relating thereto and any fines imposed for any such violations;

(2) a summary of any material notices, reports and other communications on environmental matters submitted by the Borrower to any environmental authorities;

(3) information on the health and safety record of the Project, including the rate of accidents and any initiatives in relation to health and safety matters which have been implemented or planned by the Borrower;

(4) a summary of any changes in environmental, health and safety laws which may have a material effect on the Borroweržs operations or the Project; and

(5) copies of environmental information periodically submitted by the Borrower to its shareholders or the general public.

(b) The Borrower shall submit the periodic Project reports referred to in Section 4.04(a)(iv) of the Standard Terms and Conditions semi-annually, within 60 days after the end of the period being reported on, until the Project has been completed. Such reports shall include the following specific features:

(1) The following general information:

(A) the physical progress accomplished in the implementation of the Project to the date of report and during the reporting period;

(B) actual or expected difficulties or delays in the implementation of the Project and their effect on the implementation schedule, and the actual steps taken or planned to overcome the difficulties and avoid delays;

(C) expected changes in the completion date of the Project;

(D) key personnel changes in the staff relevant to the implementation of the Project, including but not limited to staff of the PIU, the consultants or the contractors;

(E) matters that may materially affect the cost of the Project; and

(F) any development or activity likely to affect the economic viability of any Part of the Project.

(2) A bar-type progress chart, based on the Project implementation schedule showing the progress in each Part of the Project and including a planned and actual expenditure graph.

(3) Financial statements showing details of the expenditures incurred under each Part of the Project and the Drawdowns, together with a statement showing:

(A) original cost estimates;

(B) revised cost estimates, if any, with reasons for material changes;

(C) original estimated expenditures and actual expenditures to date;

(D) reasons for variations of actual expenditures to date from original estimated expenditures to date; and

(E) estimated expenditures for the remaining quarters of the year.

(4) A brief statement of the status of compliance with each of the covenants contained in this Agreement.

(c) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Borrower or the Project which is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety, the Borrower shall give the Bank notice thereof by facsimile transmission or telex specifying the nature of such incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same. Without limiting the generality of the foregoing, an incident or accident is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety if any applicable law requires notification of such incident or accident to any governmental authority, such incident or accident involves fatality or multiple serious injuries requiring hospitalisation or such incident or accident has become public knowledge whether through media coverage or otherwise.

Article IV

FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 4.01. Financial Records and Reports

(a) The Borrower shall maintain procedures, records and accounts adequate to reflect, in accordance with IAS, the operations and financial condition of the Borrower and its Subsidiaries, if any, and adequate to monitor and record the progress of the Project (including its costs and the benefits to be derived from it).

(b) The Borrower shall:

(1) have its records, accounts and financial statements (including its balance sheet, income statement and statement of changes in financial position, and notes thereon), and the records, accounts and financial statements of its Subsidiaries, for each Fiscal Year audited by internationally recognised independent auditors reasonably acceptable to the Bank in accordance with IAS;

(2) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than 180 days after the end of each Fiscal Year:

(A) certified copies of its financial statements for such Fiscal Year as so audited;

(B) the report of such audit by such auditors of such scope and in such detail as the Bank may reasonably request; and

(C) a statement of all financial transactions between the Borrower and each of its Subsidiaries and Affiliates; and

(3) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and financial statements, and the audit thereof, as the Bank may from time to time reasonably request.

Section 4.02. Negative Financial Covenants

(a) The Borrower shall not, except as the Bank otherwise agrees, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any agreement or arrangement to guarantee or in any way or under any condition to become obligated for all or any part of any financial or other obligation of another person, including any Subsidiary or Affiliate, where the aggregate amount payable by the Borrower under such agreement is in excess of EUR 100,000;

(6) enter into any transaction with any person except in the ordinary course of business, on ordinary commercial terms and on the basis of armžs length arrangements, or establish any sole and exclusive purchasing or sales agency, or enter into any transaction whereby the Borrower might pay more than the ordinary commercial price for any purchase or might receive less than the full ex-works commercial price (subject to normal trade discounts) for its products or services, except for two concessions granted or about to be granted with respect to the Istrian motorway and Zagreb-Macelj motorway;

(3) enter into any partnership, profit-sharing or royalty agreement or other similar arrangement whereby the Borroweržs income or profits are, or might be, shared with any other person;

(4) except as contemplated under the Corporate Plan, sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise); or

(5) undertake or permit any merger, consolidation or reorganisation (which results in changes to the corporate structure of the Borrower).

(b) The Borrower shall not, unless it informs the Bank at least 30 days in advance, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any management contract or similar arrangement whereby its business or operations are managed by any other person, including any Subsidiary or Affiliate; or

(2) form any Subsidiary, or make or permit to exist loans or advances to, or deposits (except deposits in the ordinary course of business with reputable banks) with, other persons or investments in any person, including any Subsidiary or Affiliate; provided, however, that the Borrower shall be at liberty to invest in short-term investment grade marketable securities solely to give temporary employment to the Borroweržs idle resources.

Section 4.03. Other Financial Covenants

Without limiting the generality of Section 4.02, the Borrower shall:

(a) achieve a Debt Service Coverage Ratio of at least 1.1 in Fiscal Year 2003 and in each Fiscal Year thereafter; and

(b) achieve a Current Ratio of at least 1.0 in Fiscal Year 2003 and in each Fiscal Year thereafter.

Section 4.04. Conduct of Business and Operations

The Borrower shall, except as the Bank otherwise agrees:

(a) conduct its business and operations in accordance with internationally recognised sound administrative, financial, engineering and other relevant standards and practices, with due regard to ecological and environmental factors and public and occupational health and safety and with due regard to all its principal operating policies;

(b) promptly take all action within its powers to maintain its legal existence, to carry on its operations and to acquire, maintain and renew all rights, properties, powers, privileges and franchises that are necessary for the conduct of its business, including the carrying out of the Project;

(c) not sell, lease or otherwise dispose of any of its assets that are required for the efficient carrying on of its operations or the disposal of which may prejudice its ability to perform satisfactorily any of its obligations under this Agreement;

(d) promptly notify the Bank of any proposal to amend, suspend or repeal any provision of the Statutes and afford the Bank an adequate opportunity to comment on such proposal prior to taking any action thereon;

(e) take out and maintain with responsible insurers, or make other provisions satisfactory to the Bank in respect of, insurance against such risks of loss, damage and liability and in such amounts as are consistent with appropriate practice; and

(f) at all times operate and maintain its plant, facilities, equipment and other property in good working order and, promptly as needed, make all necessary repairs and renewals thereof, all in accordance with sound business and financial practice.

Article V

SUSPENSION; ACCELERATION; CANCELLATION

Section 5.01. Suspension

The following are specified for purposes of Section 7.01(a) (xiv) of the Standard Terms and Conditions:

(a) the legislative and regulatory framework applicable to the road sector in the territory of the Guarantor shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived such that the amendment, suspension, abrogation, repeal, or waiver has, in the reasonable opinion of the Bank, a material adverse effect on the Borrower or the Project;

(b) the Borrower shall have taken any of the actions referred to in Section 4.02(b) so as to affect materially and adversely the operations or the financial condition of the Borrower or its ability to carry out the Project or to perform any of its obligations under this Agreement;

(c) majority ownership and Control of the Borrower shall have been transferred to a party other than the Republic of Croatia; and

(d) the right of the Borrower to draw proceeds under the EIB Finance Contract shall have been suspended, cancelled or terminated in whole or in part pursuant to the terms of the EIB Finance Contract, unless the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement or unless such cancellation or termination occurs as the result of decrease in Project costs.

Section 5.02. Acceleration of Maturity

The following are specified for purposes of Section 7.06(f) of the Standard Terms and Conditions:

(a) any event specified in Section 5.01 which shall have continued for thirty days after notice has been given by the Bank to the Borrower and the Guarantor of the Bankžs determination that such event has occurred, citing therein the Bankžs willingness to take action in accordance with the terms of Section 7.06 of the Standard Terms and Conditions.

Article VI

EFFECTIVENESS

Section 6.01. Conditions Precedent to Effectiveness

The following are specified for purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and Conditions as additional conditions to the effectiveness of this Agreement and the Guarantee Agreement:

(a) the PIU has been duly established and in operation in accordance with Section 3.02 hereof.

Section 6.02. Legal Opinions

(a) For purposes of Section 9.03(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Borrower by Hanzekovic & Radakovic.

(b) For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

Section 6.03. Termination for Failure to Become Effective

The date 120 days after the date of this Agreement is specified for purposes of Section 9.04 of the Standard Terms and Conditions.

Article VII

MISCELLANEOUS

Section 7.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Borrower:

Hrvatske Autoceste D.O.O.

Voncinina 2

10 000 Zagreb

Croatia

Attention: President of the Executive Board

Fax: + 385 46 94 500

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

By: Stanko Kovač

 

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: Riccardo Pucini

Schedule 1 - DESCRIPTION OF THE PROJECT

1. The purpose of the Project is to assist the Borrower in the rehabilitation of European Corridor 10 motorway between Zabok and Brodski Stupnik and to finance consultants to assist the Borrower with project implementation and institutional development.

2. The Project consists of the following Parts, subject to such modifications thereof as the Bank and the Borrower may agree upon from time to time:

Part A: Rehabilitation of European Corridor 10 Motorway

A-1 Rehabilitation of approximately 70 kms of motorway between Zabok and Ivani Grad, including the Sava Bridge.

A-2 Rehabilitation of approximately 130 kms of motorway between Ivanić Grad to Brodski Stupnik, including the Novska Bridge.

Part B: Consultancy Services

B-1 Consultancy services to assist the Borrower in the implementation of the Project and institutional development, including, but not limited to, project monitoring, adjudication, development of management and financial systems to international standards and the preparation of an initial Corporate Plan.

B-2 Consultancy services to assist the Borrower in the development of a road management system to international standards and development of a strategy for improving the efficiency of the Borroweržs maintenance activities.

3. The Project is expected to be completed by 31 December 2005.

Schedule 2 - CATEGORIES AND DRAWDOWNS

1. The table attached to this Schedule sets forth the Categories, the amount of the Loan allocated to each Category and the percentage of expenditures to be financed in each Category.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, no Drawdown shall be made in respect of expenditures incurred and paid for prior to the date of the Loan Agreement.

Attachment to Schedule 2

Amount of the Percentage of

Category Loan Allocated in Expenditures

the Loan Currency to be Financed

(1) Works for motorway 37.600.000 100% of contract
rehabilitation under value excluding
Part A-2 of the Project. duties and taxes.

(2) Consulting services 1.200.000 100% of contract
for assistance under value, excluding
B-1 of the Project duties and taxes.

(3) Unallocated 7.235.000

(4) Front-end 465.000 100%
Commission

Total 46.500.000

 

UGOVOR O ZAJMU (Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj) izmeĐu HRVATSKE
AUTOCESTE d.o.o. I EUROPSKE BANKE ZA
OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 13. prosinca 2002. između HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. (u daljnjem tekstu: zajmoprimac) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljnjem tekstu: Banka).

PREAMBULA

BUDUĆI DA je Banka osnovana za financiranje pojedinih projekata kojima se potiče prijelaz na otvoreno tržišno orijentirano gospodarstvo i promiče privatna i poduzetnička inicijativa u državama Srednje i Istočne Europe koje su se priklonile i primjenjuju načela višestranačke demokracije, pluralizma i tržišnog gospodarstva,

BUDUĆI DA zajmoprimac namjerava provesti Projekt opisan u Prilogu 1, namijenjen za pomoć zajmoprimcu u sanaciji autoceste Paneuropskog koridora 10 između Zaboka i Brodskog Stupnika i financiranje savjetnika za pomoć zajmoprimcu u provedbi Projekta i institucionalnom razvoju,

BUDUĆI DA su Republika Hrvatska i zajmoprimac zatražili pomoć Banke u financiranju dijela navedenog Projekta,

BUDUĆI DA je Banka u postupku aranžiranja sredstava tehničke suradnje na temelju donacije za pomoć zajmoprimcu u provedbi Dijela B-2 Projekta,

BUDUĆI DA zajmoprimac namjerava ugovoriti zajam od Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu skraćeno: EIB) u iznosu od pedeset milijuna eura (50.000.000,00 EUR) za pomoć u financiranju Dijela A-1 Projekta u skladu s uvjetima i klauzulama iznesenima u ugovoru (u daljnjem tekstu: Ugovor o financiranju od strane EIB) između zajmoprimca i EIB,

BUDUĆI DA, na temelju Ugovora o jamstvu od današnjeg dana između Republike Hrvatske kao jamca i Banke (u daljnjem tekstu: Ugovor o jamstvu, definiran u Standardnim uvjetima), jamac jamči za obveze zajmoprimca po ovom Ugovoru,

BUDUĆI DA se Banka suglasila na temelju, između ostalog, prethodno navedenog, odobriti zajmoprimcu zajam od četrdeset i šest milijuna pet stotina tisuća eura (46.500.000,00 EUR) u skladu s uvjetima i klauzulama utvrđenima ili spomenutima u ovom Ugovoru.

STOGA, stranke ugovaraju sljedeće:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Stavak 1.01. Uključenje Standardnih uvjeta

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. ovime se uključuju i utvrđuje njihova primjena na ovaj Ugovor s istom snagom i učinkom kao da su u potpunosti navedene u ovom Ugovoru, pod uvjetom, međutim, da vrijede sljedeće izmjene (odredbe s navedenim izmjenama u daljnjem tekstu se nazivaju: »Standardni uvjeti«):

(a) Definicija »radnog dana« u stavku 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. mijenja se u svrhe ovog Ugovora i glasi kako slijedi:

»radni dan« znači dan na koji je otvoren Transeuropski automatski sustav brzog prijenosa bruto namirenja u stvarnom vremenu (TARGET).«

(b) Definicija »troškova zajma« iz Stavka 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. se, u svrhe ovog Ugovora, mijenja i glasi kako slijedi:

»troškovi zajma« su iznos za koji izvorni dohodak premašuje zamjenski dohodak, pri čemu:

(a) »Izvorni dohodak« znači ukupnu trenutnu vrijednost plaćanja glavnice i kamata koja bi dospjela Banci tijekom obračunskog razdoblja (definiranog u nastavku) na dio zajma koji podliježe fiksnoj kamatnoj stopi da nije došlo do ranije otplate, ubrzanja ili otkaza i da su na taj dio zajma obračunate kamate po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj dio zajma.

(b) »Zamjenski dohodak« je zbroj:

(1) ukupnog iznosa trenutnih vrijednosti preostalih plaćanja glavnice i kamata koji bi, nakon uzimanja u obzir ranije otplate, ubrzanja ili otkaza, dospio Banci tijekom obračunskog razdoblja na onaj dio zajma koji podliježe fiksnoj kamatnoj stopi kad bi se kamata na taj dio zajma obračunala po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj dio zajma,

(2) ovisno o slučaju:

(A) u slučaju ranije otplate sukladno stavku 3.07. Standardnih uvjeta, trenutne vrijednosti iznosa zajma koji se ima otplatiti ranije, utvrđene diskontiranjem tog iznosa od datuma kad ranija otplata dospijeva do datuma obračuna (definiranog u nastavku) po diskontnoj stopi (definiranoj u nastavku), i/ili

(B) u slučaju bilo koje druge ranije otplate, iznosa zajma koji je ranije otplaćen, i/ili

(C) u slučaju ubrzanja dospijeća, trenutne vrijednosti iznosa zajma koji je ubrzan, utvrđene diskontiranjem tog iznosa od datuma kad to ubrzanje stupa na snagu do datuma obračuna po diskontnoj stopi, i/ili

(D) u slučaju otkaza, trenutne vrijednosti iznosa zajma koji je otkazan, utvrđene diskontiranjem tog iznosa od zadnjeg datuma raspoloživosti do datuma obračuna po diskontnoj stopi.

(c) U svrhe podstavka (a) i (b)(1) ovog stavka, trenutna vrijednost bilo kojeg plaćanja glavnice i kamata utvrđuje se diskontiranjem iznosa tog plaćanja od datuma dospijeća do datuma obračuna pomoću diskontne stope.

(d) »Datum obračuna« znači:

(1) u slučaju ranije otplate sukladno stavku 3.07. Standardnih uvjeta, datum dva radna dana prije datuma na koji dospijeva ta ranija otplata ili, po izboru Banke, datum na koji dospijeva ta ranija otplata,

(2) u slučaju bilo koje druge ranije otplate, datum kad se vrši ta ranija otplata ili kasniji datum koji Banka izabere po vlastitom nahođenju,

(3) u slučaju ubrzanja ili otkaza, datum dva radna dana prije datuma kad stupa na snagu to ubrzanje ili otkaz ili, po izboru Banke, datum kad stupa na snagu to ubrzanje ili otkaz.

(e) »Obračunsko razdoblje« znači:

(1) u slučaju ranije otplate sukladno stavku 3.07. Standardnih uvjeta, razdoblje koje počinje na datum dospijeća te ranije otplate i završava na zaključni datum otplate zajma,

(2) u slučaju bilo koje druge ranije otplate, razdoblje koje započinje na datum izvršenja ranije otplate, ili kasniji datum koji izabere Banka po vlastitom nahođenju i završava na zaključni datum otplate zajma,

(3) u slučaju ubrzanja ili otkaza, razdoblje koje počinje na datum stupanja na snagu tog ubrzanja ili otkaza i završava na zaključni datum otplate zajma.

(f) »Diskontna stopa« znači diskontni faktor za relevantno dospijeće dobiven iz nominalne zamjenske krivulje za valutu zajma raspoložive Banci u zamjeni kamatne stope i tržištu opcija na datum obračuna.«

(c) Stavak 3.10. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. se, u svrhe ovog Ugovora, mijenja tako da glasi kako slijedi:

Stavak 3.10. Troškovi zajma

(a) Ako, iz bilo kojeg razloga (uključujući, između ostalog, ubrzanje sukladno stavku 7.06. Standardnih uvjeta), bilo koji dio zajma koji podliježe promjenjivoj kamatnoj stopi dospije na plaćanje na datum koji nije zadnji dan kamatnog razdoblja, zajmoprimac će Banci platiti na zahtjev eventualni iznos za koji:

(1) kamata koja bi se obračunala na taj iznos zajma od datuma dospijeća tog iznosa zajma na plaćanje do zadnjeg dana trenutnog kamatnog razdoblja po stopi jednakoj relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj dio zajma za to kamatno razdoblje,

prelazi:

(2) iznos koji bi Banka mogla dobiti kad bi iznos jednak tom dijelu zajma položila kod vodeće banke na međubankovnom tržištu Euro-zone za razdoblje koje počinje na dan na koji taj dio zajma dospijeva na plaćanje i završava na zadnji dan trenutnog kamatnog razdoblja.

(b) Ako u bilo kojem trenutku:

(1) zajmoprimac dostavi obavijest, sukladno stavku 3.07. Standardnih uvjeta o ranijoj otplati bilo kojeg dijela zajma koji podliježe fiksnoj kamatnoj stopi ili zajmoprimac na drugi način ranije otplati taj dio zajma,

(2) bilo koji dio zajma koji podliježe fiksnoj kamatnoj stopi se ubrza sukladno stavku 7.06. Standardnih uvjeta ili na drugi način dospije na plaćanje prije utvrđenog roka dospijeća,

(3) bilo koji dio zajma koji podliježe fiksnoj kamatnoj stopi se otkaže sukladno stavku 3.08, 7.02. ili 7.06. Standardnih uvjeta ili se otkaže na drugi način, zajmoprimac će, u dodatku eventualnoj administrativnoj naknadi za raniju otplatu, naknadi za otkaz ili drugim iznosima plativim s tim u svezi, platiti Banci na zahtjev iznos eventualnih troškova zajma; pod uvjetom da, ako je iznos tih troškova negativan, Banka će, na sljedeći datum plaćanja kamata, kreditirati zajmoprimcu iznos tih troškova u valuti zajma.

(c) Ako se bilo koji zaostali neplaćeni iznos plati na datum koji nije zadnji dan utvrđenog kamatnog razdoblja, zajmoprimac će platiti banci na zahtjev eventualni iznos za koji:

(1) kamata koja bi nastala na taj zaostali neplaćeni iznos od datuma primitka tog zaostalog neplaćenog iznosa do zadnjeg dana tekućeg utvrđenog kamatnog razdoblja po stopi jednakoj stopi utvrđenoj u stavku 3.09(a)(iii) Standardnih uvjeta za to utvrđeno kamatno razdoblje,

prelazi:

(2) kamatu koju bi Banka mogla dobiti kad bi iznos jednak zaostalom neplaćenom iznosu zajma položila kod vodeće banke na međubankovnom tržištu Euro-zone za razdoblje koje počinje na datum primitka tog zaostalog neplaćenog iznosa i završava na zadnji dan tekućeg utvrđenog kamatnog razdoblja.

(d) Potvrda Banke o bilo kojem iznosu plativom na temelju ovog stavka 3.10 bit će konačna, zaključna i obvezujuća za zajmoprimca, osim ukoliko zajmoprimac na način zadovoljavajući za Banku dokaže da potvrda sadrži očitu grešku.«

Stavak 1.02. Definicije

Kad god se koriste u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge istom), osim ukoliko je izričito utvrđeno drukčije ili ako kontekst zahtijeva drukčije, izrazi definirani u Preambuli imaju značenja koja su im u istoj dana, izrazi definirani u Standardnim uvjetima imaju značenja dana im u istima, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

»Presuditelj« je presuditelj u spornim pitanjima kojeg angažiraju zajmoprimac i izvođač(i) u skladu s pravilima iz crvene knjige »Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils« (FIDIC).

»Ovlašteni predstavnik zajmoprimca« jest predsjednik ili bilo koji član uprave zajmoprimca.

»Novčana sredstva raspoloživa za servisiranje dugovanja« jesu, u odnosu na pojedinu poslovnu godinu, neto poslovni prihodi plus umanjenje vrijednosti (deprecijacija).

»Korporacijski plan« je plan kojim se elaborira srednjoročna strategija poslovanja zajmoprimca projicirana svake poslovne godine za tekuću i sljedeće tri godine. Taj plan podliježe i mora biti u skladu sa strategijom koju utvrđuje Hrvatski sabor i programom Vlade, u skladu sa Zakonom o javnim prometnicama Republike Hrvatske, a obuhvaća između ostalog sljedeće:

(i) planove organizacije i restrukturiranja zajmoprimca, uključujući planove za poboljšanje efikasnosti djelatnosti održavanja, razvoj financijskih i operativnih sustava i kadrovske planove,

(ii) operativne planove zajmoprimca, uključujući raspored planirane nove izgradnje, sanacije i održavanja; predviđeni promet i prihod od cestarina, te prihod od drugih izvora, zajedno s predviđenim vrijednostima naplate cestarine i naknada koje će se naplaćivati od korisnika ceste,

(iii) financijske planove zajmoprimca, uključujući sažetak postojećih i predviđenih zajmova i drugih izvora financiranja,

(iv) predviđeni račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok zajmoprimca, zajedno s predviđanjima financijskih ciljeva za razdoblje plana, uključujući financijske pokazatelje utvrđene u stavku 4.03. ovog Ugovora, te provedbu prema tim ciljevima u neposredno prethodnoj godini.

»Tekuća sredstva« su gotovinska plus sva ostala sredstva, koja se u redovnom tijeku poslovanja mogu pretvoriti u gotovinu u roku od dvanaest mjeseci, uključujući potraživanja, vrijednosnice kojima se može trgovati na tržištu, zalihe i unaprijed plaćene izdatke koji se valjano knjiže kao poslovni izdaci u sljedećoj poslovnoj godini.

»Tekuće obveze« su sve obveze koje će dospjeti na plaćanje ili bi u postojećim okolnostima mogle biti pozvane na plaćanje u roku od 12 mjeseci, uključujući dugovanja, avanse kupaca, obveze servisiranja dugovanja, poreze i druga davanja, te dividende.

»Koeficijent tekuće likvidnosti« znači, za pojedinu poslovnu godinu, omjer (i) tekućih sredstava zajmoprimca u odnosu na (ii) tekuće obveze zajmoprimca.

»Koeficijent pokrića servisiranja duga« znači, za pojedinu poslovnu godinu, omjer (i) novčanih sredstava raspoloživih za servisiranje dugovanja zajmoprimca i (ii) obveze servisiranja dugovanja zajmoprimca.

»Obveza servisiranja dugovanja« znači, za pojedino razdoblje, ukupni iznos otplate glavnice, kamata i drugih naknada na dugovanje nastalo u tom razdoblju za zajmoprimca, pri čemu to dugovanje dospijeva po svojim uvjetima više od godine dana nakon datuma na koji je prvotno nastalo.

»Poslovna godina« je poslovna godina zajmoprimca, koja počinje 1. siječnja svake godine.

»MRS« su Međunarodni računovodstveni standardi koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i koji se dosljedno primjenjuju.

»Datum konverzije kamata« je datum plaćanja kamata koji izabere zajmoprimac sukladno stavku 2.02(h)(2)(B).

»Datum utvrđivanja kamata« je radni dan koji izabere zajmoprimac u skladu sa stavkom 2.02(h)(2)(B).

»Strategija održavanja« je strategija za poboljšanje efikasnosti djelatnosti održavanja koje obavlja zajmoprimac, uključujući između ostalog uvođenje ciljanih brojki održavanja na temelju rezultata, te mogućnosti podugovaranja rutinskog održavanja na duže razdoblje.

»Savjetnik za praćenje« je savjetnik za praćenje, čije su referencije i kvalifikacije prihvatljive banci, kojeg angažira zajmoprimac za praćenje projekta i izvještavanje o napredovanju projekta.

»Neto poslovni prihodi« su ukupni prihodi od poslovanja zajmoprimca (poput poreza na gorivo i cestarina) umanjeni za ukupne troškove poslovanja zajmoprimca (npr. troškovi radne snage, materijala i održavanja).

»JPP« je jedinica za provedbu projekta navedena u stavku 3.02.

»Referentna stranica« je prikaz međubankovnih stopa Euro-zone (koje se obično nazivaju »EURIBOR«) za pologe u valuti zajma koji se navodi na stranici 248 Telerate (ili drugoj stranici koja zamijeni stranicu 248 Telerate u svrhu prikaza međubankovnih stopa Euro-zone za pologe u valuti zajma).

»Vijeće za ceste« je Vijeće za ceste koje je osnovala Vlada Republike Hrvatske 23. svibnja 2002.

»Plan upravljanja cestama« je plan koji će se pripremiti u skladu s uvjetima i klauzulama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Banke vezano uz Projekt autoceste Zagreb-Rijeka potpisanog 21. listopada 2001. Plan mora biti u skladu sa strategijom koju utvrđuje Hrvatski sabor i programom Vlade, sukladno Zakonu o javnim prometnicama Republike Hrvatske.

»Interni akti« odnosi se na Statut zajmoprimca.

Stavak 1.03 Tumačenje

U ovom Ugovoru, navođenje pojedinog članka, stavka ili priloga, osim ukoliko je drukčije utvrđeno u Ugovoru, tumači se kao navođenje tog određenog članka, stavka ili priloga ovom Ugovoru.

Članak II.

GLAVNI UVJETI UGOVORA

Stavak 2.01. Iznos i valuta

(a) Banka je suglasna dati u zajam zajmoprimcu, po uvjetima i klauzulama utvrđenima u ovom ugovoru, iznos od četrdeset i šest milijuna pet stotina tisuća eura (46.500.000,00 EUR).

Stavak 2.02. Ostali financijski uvjeti zajma

(a) Minimalni iznos tranše je (i) 250.000,00 EUR za financiranje građevinskih radova, robe i opreme i (ii) 50.000,00 EUR za financiranje savjetničkih usluga.

(b) Minimalni iznos za raniju otplatu je 5.000.000,00 EUR.

(c) Minimalni iznos za otkaz je 5.000.000,00 EUR.

(d) Datumi plaćanja kamata su 20. svibnja i 20. studenoga svake godine.

(e) Zajmoprimac će otplatiti glavnicu zajma na sljedeće datume u sljedećim iznosima:

Datum otplate zajma Dospjeli iznos glavnice

(EUR)

20. svibnja 2006. 1.937.500,00

20. studenoga 2006. 1.937.500,00

20. svibnja 2007. 1.937.500,00

20. studenoga 2007. 1.937.500,00

20. svibnja 2008. 1.937.500,00

20. studenoga 2008. 1.937.500,00

20. svibnja 2009. 1.937.500,00

20. studenoga 2009. 1.937.500,00

20. svibnja 2010. 1.937.500,00

20. studenoga 2010. 1.937.500,00

20. svibnja 2011. 1.937.500,00

20. studenoga 2011. 1.937.500,00

20. svibnja 2012. 1.937.500,00

20. studenoga 2012. 1.937.500,00

20. svibnja 2013. 1.937.500,00

20. studenoga 2013. 1.937.500,00

20. svibnja 2014. 1.937.500,00

20. studenoga 2014. 1.937.500,00

20. svibnja 2015. 1.937.500,00

20. studenoga 2015. 1.937.500,00

20. svibnja 2016. 1.937.500,00

20. studenoga 2016. 1.937.500,00

20. svibnja 2017. 1.937.500,00

20. studenoga 2017. 1.937.500,00

Ukupno 46.500.000,00

(f) Zadnji datum raspoloživosti zajma je 30. travnja 2006.

(g) Stopa interkalarne kamate je 0,5% godišnje.

(h) Kamata

(1) Zajam podliježe promjenjivoj kamatnoj stopi. U svrhe stavka 3.04(b) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa je ponuđena godišnja stopa za pologe u valuti zajma koja se pojavljuje na referentnoj stranici u 11.00 sati po briselskom vremenu, na relevantni datum utvrđivanja kamate za razdoblje najbliže trajanju relevantnog kamatnog razdoblja (ili, ako su dva razdoblja jednako blizu trajanju relevantnog kamatnog razdoblja, prosjek dvije relevantne stope), pod uvjetom da:

(A) ako se, iz bilo kojeg razloga, relevantna tržišna kamatna stopa ne može utvrditi u to vrijeme prema referentnoj stranici, relevantna tržišna kamatna stopa bit će stopa koju utvrdi banka kao aritmetičku sredinu (zaokruženu naviše, ako je potrebno, na najbližih 1/16%) ponuđenih godišnjih stopa za pologe u valuti zajma u iznosu usporedivom s dijelom zajma ugovorenim za dospijeće tijekom pojedinog kamatnog razdoblja za razdoblje jednako tom kamatnom razdoblju, a koje stope Banci objave tri vodeće banke aktivne na međubankovnom tržištu Euro-zone izabrane od strane Banke,

(B) ako Banka utvrdi da se polozi u valuti zajma ne nude na međubankovnom tržištu Euro-zone u tim iznosima ili za to razdoblje, relevantna tržišna kamatna stopa bit će trošak Banke (izražen u godišnjem postotku) za financiranje dijela zajma utvrđenog kao dospjelog tijekom relevantnog kamatnog razdoblja iz bilo kojih izvora koje izabere Banka.

(2) Neovisno o gornjem, zajmoprimac može, kao alternativu plaćanju kamate po promjenjivoj kamatnoj stopi na cjelokupni ili bilo koji dio zajma, odlučiti platiti kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi na taj dio zajma, kako slijedi:

(A) Zajmoprimac može provesti tu opciju samo ako:

(i) u trenutku provođenja te opcije, nije došlo ni do jednog događaja iz stavka 7.01. Standardnih uvjeta (kao ni do jednog događaja koji bi s obaviješću i/ili protokom vremena postao takav događaj) niti je takav događaj u tijeku,

(ii) glavnica zajma koja se konvertira s promjenjive kamatne stope na fiksnu kamatnu stopu ne iznosi manje od 5.000.000,00 EUR.

(B) Zajmoprimac će provesti tu opciju putem obavijesti koju pošalje Banci najkasnije pet radnih dana prije predloženog datuma utvrđivanja kamata. Ta obavijest će, osim ukoliko se Banka suglasi drukčije, biti neopoziva i njome će se utvrditi datum utvrđivanja kamate i datum konverzije kamate koji izabere zajmoprimac i iznos glavnice zajma koji će se konvertirati u fiksnu kamatnu stopu.

(C) Počevši od datuma konverzije kamate, dio zajma koji se konvertira (utvrđen u obavijesti zajmoprimca) podliježe fiksnoj kamatnoj stopi. U svrhe stavka 3.04(a) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa bit će unaprijed utvrđena kamatna stopa za valutu zajma koja je na raspolaganju Banci na tržištu razmjene kamatnih stopa na taj datum utvrđivanja kamate za razdoblje koje počinje na taj datum konverzije kamate i završava na zadnji datum otplate zajma, uzevši u obzir planove otplate glavnice i otplate kamata za zajam. Banka će utvrditi fiksnu kamatnu stopu na taj datum utvrđivanja kamate i bez odgađanja dostaviti obavijest o tome zajmoprimcu i jamcu.

(D) Banka može u bilo kojem trenutku odlučiti konsolidirati sve fiksne kamatne stope koje vrijede za dijelove zajma u jedinstvenu fiksnu kamatnu stopu jednaku ponderiranom prosjeku fiksnih kamatnih stopa koje u tom trenutku vrijede za dijelove zajma. Banka će utvrditi tu konsolidiranu fiksnu kamatnu stopu i bez odgađanja dostaviti o tome obavijest zajmoprimcu. Konsolidirana fiksna kamatna stopa primjenjuje se na sve kamatonosne dijelove zajma po fiksnim kamatnim stopama počevši od datuma plaćanja kamate neposredno nakon obavijesti Banke zajmoprimcu.

(i) Troškovi zajma

U slučaju otkaza od strane Banke, sukladno stavku 7.02 Standardnih uvjeta, eventualni troškovi zajma nastali Banci u svezi s tim otkazom, procijenjeni od strane Banke i objavljeni zajmoprimcu, bez odgađanja su plativi od strane zajmoprimca ili Banke, ovisno o slučaju.

Section 2.03 Tranše

(a) Raspoloživi iznos može se podizati povremeno u skladu s odredbama Priloga 2. za financiranje (1) plaćenih izdataka (ili, ako se banka suglasi, onih koji će se tek platiti) vezano uz razumnu cijenu robe, radova i usluga potrebnih za projekt i (2) provizije za početak korištenja zajma.

(b) Zajmoprimac ovime ovlašćuje Banku da može iz raspoloživog iznosa podići iznos jednak proviziji za početak korištenja zajma i uplatiti proviziju za početak korištenja zajma u ime zajmoprimca u korist same Banke.

Članak III.

PROVEDBA PROJEKTA

Stavak 3.01. Ostale afirmativne odredbe o Projektu

Pored općih odredaba iz članka IV. Standardnih uvjeta, zajmoprimac se obvezuje, osim ukoliko se Banka suglasi drugačije:

(a) održavati svoje postojanje u vidu pravne osobe u skladu s mjerodavnim propisima,

(b) razviti i primijeniti sustav upravljanja cestama u skladu s međunarodnim standardima najkasnije do 31. prosinca 2003.,

(c) razviti i primijeniti sustav financijskog i upravnog izvještavanja u skladu s MRS najkasnije do 31. ožujka 2004.,

(d) poduzeti sve potrebne mjere za osiguranje odgovarajućih sredstava za provedbu Projekta,

(e) angažirati presuditelja koji će razriješiti svaku eventualnu nesuglasicu nastalu između zajmoprimca i izvođača.

Stavak 3.02. Jedinica za provedbu Projekta

Radi koordinacije, upravljanja, praćenja i procjene svih aspekata provedbe Projekta, uključujući nabavu robe, radova i usluga za projekt, zajmoprimac će, ukoliko se drukčije ne dogovori s Bankom, uspostaviti i u svakom trenutku održavati tijekom provedbe Projekta jedinicu za provedbu Projekta s odgovarajućim resursima i odgovarajućim kvalificiranim djelatnicima, uključujući i savjetnike koji će prema potrebi pomagati JPP u provedbi Projekta, u skladu s referencama prihvatljivima za Banku.

Stavak 3.03 Nabava

U svrhe stavka 4.03. Standardnih uvjeta, po sljedećim odredbama će se, osim ako se Banka suglasi drukčije, ravnati nabava roba, radova i usluga potrebnih za Projekt, a koja će se financirati iz sredstava zajma:

(a) Roba, radovi i usluge (osim savjetničkih usluga koje su uključene u stavak 3.03(b) nabavljaju se otvorenim natječajima. Osim ako se Banka suglasi drukčije, ugovori za radove iz Dijela A-2 projekta nudit će se istodobno na pojedinačnoj i skupnoj osnovi (»slice and package basis«).

(b) Savjetnici koje će zajmoprimac angažirati za pomoć u provedbi Projekta birat će se u skladu s postupcima iz Poglavlja 5. Pravilnika o nabavi EBRD-a.

(c) Svi ugovori podliježu razmatranju u skladu s Dodatkom 1. Pravila i politike nabave EBRD-a. Svi ugovori podliježu prethodnom razmatranju.

Stavak 3.04. Odredbe o zaštiti okoliša

Bez ograničavanja općenitosti stavaka 4.02(a), 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, zajmoprimac će, osim ako se Banka suglasi drukčije, provesti Projekt u skladu s ekološkim propisima i standardima koji su na snazi na državnom području na kojem je sjedište Projekta i s ekološkim standardima koji vrijede u Europskoj Uniji na datum ovog Ugovora (ili, ukoliko takvi standardi ne postoje u Europskoj Uniji, u skladu s mjerodavnim ekološkim smjernicama Grupe Svjetske Banke).

Stavak 3.05. Savjetnici

(a) Radi pomoći u provedbi Projekta, zajmoprimac će, osim ukoliko se drukčije dogovori s Bankom, angažirati ili dovesti do angažiranja, prema potrebi (imajući u vidu iskustvo zajmoprimca u pojedinom području), te koristiti savjetnike s kvalifikacijama, iskustvom i referencama zadovoljavajućima za Banku, uključujući:

(1) savjetnike koji će pomagati u razvoju sustava upravljanja i financijskih sustava prema međunarodnim standardima i u pripremi početnog korporacijskog plana,

(2) savjetnike koji će pomagati u razvoju sustava upravljanja cestama u skladu s međunarodnim standardima,

(3) savjetnike koji će pomagati u razvoju strategije za veću efikasnost djelatnosti održavanja,

(4) savjetnike za praćenje, koji će obilaziti gradilište barem jednom svakog tromjesečja i dostavljati izvještaje Banci i zajmoprimcu o napredovanju projekta.

(b) Zajmoprimac će bez naplate dati bilo kojem od savjetnika angažiranih za pomoć u pitanjima vezanima uz projekt ili djelatnosti zajmoprimca, sve objekte i potporu razumno potrebne za provedbu njihovih funkcija, uključujući i sve dokumente, materijale i druge podatke od važnosti za njihov rad.

Stavak 3.06. Projektni planovi

Osim ako je Banka suglasna drukčije, zajmoprimac će:

(a) (i) dostaviti banci u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, najkasnije 31. siječnja 2004., prvi nacrt korporacijskog plana; te će, najkasnije 31. siječnja svake sljedeće godine, ažurirati korporacijski plan iz nacrta, uzevši u obzir komentare Banke koje će Banka dostavljati najkasnije 28. veljače svake godine u pripremi konačnog nacrta korporacijskog plana za mjerodavno razdoblje,

(ii) najkasnije 31. ožujka 2004. i najkasnije 31. ožujka svake sljedeće godine, dostaviti u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku konačni nacrt korporacijskog plana za mjerodavno razdoblje,

(b) dostaviti Banci, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, najkasnije 31. prosinca 2003., strategiju održavanja za poboljšanje efikasnosti svojih djelatnosti održavanja i nakon toga provoditi tu strategiju održavanja u skladu s vremenskim rasporedom utvrđenim u istoj.

Stavak 3.07. Učestalost izvještavanja i uvjeti predaje dokumentacije

(a) Do otplate ili otkaza punog iznosa zajma, zajmoprimac će dostavljati Banci godišnje izvještaje o ekološkim pitanjima i pitanjima zdravlja i zaštite radnika vezane za poslovanje zajmoprimca (uključujući i projekt, bez ograničenja) navedene u stavku 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, u roku od 60 dana od završetka godine o kojoj se izvještava. Ti izvještaji obuhvaćaju podatke o sljedećim posebnim pitanjima:

(1) podaci o pridržavanju od strane zajmoprimca ekoloških propisa i standarda koji su na snazi na državnom području u kojem je sjedište projekta i ekoloških standarda koji postoje u Europskoj uniji na datum ovog Ugovora (ili, u slučaju da ti standardi ne postoje u Europskoj uniji, onima koji su utvrđeni mjerodavnim ekološkim smjernicama Grupe Svjetske Banke), uključujući i status eventualnih ekoloških dozvola potrebnih za Projekt, rezultate provedenih inspekcija od strane tijela nadležnih za ekološka pitanja, eventualna kršenja tih ekoloških propisa i standarda i pravne lijekove s tim u svezi, te eventualne kazne utvrđene za ta kršenja,

(2) sažetak svih bitnih obavijesti, izvještaja i druge korespondencije o ekološkim pitanjima koje zajmoprimac dostavi bilo kojem tijelu nadležnom za ekološka pitanja,

(3) podatke o zdravstvenim evidencijama i evidencijama o sigurnosti na radu za projekt, uključujući učestalost nezgoda i sve inicijative vezane uz zdravstvena pitanja i pitanja zaštite na radu koje zajmoprimac provodi ili planira,

(4) sažetak svih promjena ekoloških i zdravstvenih propisa i propisa o zaštiti na radu koji mogu imati bitan utjecaj na djelovanje zajmoprimca u okviru Projekta,

(5) preslike ekoloških podataka koje zajmoprimac povremeno dostavlja svojim dioničarima ili javnosti.

(b) Zajmoprimac će na polugodišnjoj osnovi dostavljati povremene izvještaje o Projektu navedene u stavku 4.04(a)(iv) Standardnih uvjeta, u roku od 60 dana od završetka razdoblja o kojem se izvještava, do završetka Projekta. Ti izvještaji obuhvaćaju sljedeće posebne stavke:

(1) Sljedeći opći podaci:

(A) fizički napredak ostvaren u provedbi Projekta do datuma izvještaja i tijekom razdoblja o kojem se izvještava,

(B) stvarne ili očekivane teškoće ili zastoji u provedbi Projekta i njihov utjecaj na provedbeni plan, te stvarni koraci poduzeti ili planirani za prevladavanje poteškoća i izbjegavanje zastoja,

(C) očekivane promjene datuma završetka Projekta,

(D) ključne kadrovske promjene djelatnika vezanih uz provedbu Projekta, uključujući između ostalog djelatnike Jedinice za provedbu Projekta, savjetnike i izvođače,

(E) pitanja koja bi mogla bitno utjecati na cijenu Projekta,

(F) svaki razvoj događaja ili aktivnost koji bi mogli utjecati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela Projekta.

(2) Mapa provedbe linijskog tipa, na temelju plana provedbe Projekta, koja pokazuje napredak svakog pojedinog dijela projekta i sadrži grafički prikaz planiranih i stvarnih izdataka.

(3) Financijski izvještaji koji prikazuju pojedinosti izdataka nastalih u okviru bilo kojeg dijela Projekta i tranši, zajedno sa izvještajem o:

(A) izvornim troškovnicima,

(B) eventualnim revidiranim troškovnicima, s razlozima za promjene,

(C) prvotno procijenjenim izdacima i stvarnim izdacima do tog datuma,

(D) razlozima za varijacije stvarnih izdataka do tog datuma od prvotno procijenjenih izdataka do tog datuma,

(E) procijenjenim izdacima za preostala tromjesečja u godini.

(4) Kratka izjava o pridržavanju svake od odredaba ovog Ugovora.

(c) Odmah po nastupu bilo kakvog incidenta ili nezgode vezane uz zajmoprimca ili projekt koji bi mogli imati bitan negativan utjecaj na okoliš, zdravlje ili sigurnost, zajmoprimac će dostaviti Banci obavijest o tome telefaksom ili teleksom, uz navođenje prirode tog incidenta ili nezgode i eventualnim koracima koje zajmoprimac čini da bi ih ispravio. Bez ograničenja općenitosti navedenog, incident ili nezgoda mogli bi imati bitan negativan utjecaj na okoliš, zdravlje ili sigurnost ako se na temelju bilo kojeg mjerodavnog propisa zahtijeva dostavljanje obavijesti o tom incidentu ili nezgodi bilo kojem vladinom tijelu, ako se radi o smrtnom slučaju ili višestrukim teškim ozljedama za koje je potrebna hospitalizacija ili je taj incident ili nezgoda postao poznat javnosti bilo kroz medije ili na drugi način.

Članak IV.

FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE

Stavak 4.01 Financijske evidencije i izvještaji

(a) Zajmoprimac će voditi postupke, izvještaje i račune potrebne za odražavanje, u skladu s MRS, poslovanja i financijskog stanja zajmoprimca i njegovih eventualnih povezanih društava, te adekvatne za praćenje i bilježenje napredovanja Projekta (uključujući troškove i koristi ostvarene iz Projekta).

(b) Zajmoprimac će:

(1) predavati svoje knjige, račune i financijske izvještaje za svaku poslovnu godinu (uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka, te izvještaje o promjenama financijskog stanja zajmoprimca, kao i obavijesti o istima), kao i knjige, račune i financijske izvještaje svojih povezanih društava za svaku poslovnu godinu, na reviziju od strane međunarodno priznatih neovisnih revizora, razumno prihvatljivih za Banku, u skladu s MRS,

(2) dostaviti Banci, što je prije moguće, a najkasnije 180 dana po završetku svake poslovne godine:

(A) ovjerene preslike svojih revidiranih financijskih izvještaja za svaku poslovnu godinu,

(B) izvještaj o reviziji od strane revizora, onog opsega i s onakvim pojedinostima koje Banka zatraži u razumnim okvirima, te

(C) izvještaj o svim financijskim transakcijama između zajmoprimca i svakog od njegovih povezanih društava, te

(3) dostaviti Banci druge podatke, uključujući knjige, račune i financijske izvještaje, te reviziju istih, koje Banka povremeno zatraži u razumnim okvirima.

Stavak 4.02. Niječne financijske odredbe

(a) Zajmoprimac se obvezuje da neće, osim ako se Banka suglasi drukčije, poduzeti bilo koju od sljedećih mjera i da će dostaviti Banci sve podatke o tome koje Banka zatraži u razumnim okvirima:

(1) sklopiti bilo koji ugovor ili sporazum kojim jamči ili se na bilo koji način ili pod bilo kojim uvjetom obvezuje za cjelokupne ili bilo koji dio bilo koje financijske ili druge obveze druge osobe, uključujući društva-kćeri ili povezana društva, ako je ukupni iznos koji zajmoprimac mora platiti na temelju takvog sporazuma viši od 100.000,00 EUR,

(2) ući u bilo koji pravni posao s bilo kojom osobom, osim u redovnom tijeku poslovanja, po uobičajenim komercijalnim uvjetima i na temelju neutralnih aranžmana, ili osnovati ekskluzivnu agenciju za kupnju ili prodaju roba, ili sklopiti bilo koji posao na temelju kojeg bi zajmoprimac platio više od uobičajene komercijalne cijene za bilo koju kupnju ili bi mogao dobiti manje od pune tvorničke komercijalne cijene (uz redovne trgovačke diskonte) za svoje proizvode ili usluge, osim dvije koncesije koje su dane ili se imaju dati u svezi s Istarskom autocestom i autocestom Zagreb-Macelj,

(3) sklopiti bilo kakav ugovor o partnerstvu, podjeli dobiti ili autorskim naknadama ili druge slične aranžmane kojima se prihodi ili dobit zajmoprimca dijele ili bi se mogli dijeliti s drugim osobama,

(4) osim ukoliko je predviđeno u korporacijskom planu, prodati, prenijeti, dati u zakup ili na drugi način otuđiti cjelokupnu ili bitan dio svoje imovine (bilo u jednom pravnom poslu ili u više pravnih poslova, povezanih ili ne); ili

(5) poduzeti ili dopustiti bilo kakvo spajanje, konsolidaciju ili restrukturiranje (koji dovedu do promjene poslovne strukture zajmoprimca).

(b) Zajmoprimac se obvezuje da neće, osim ako obavijesti Banku najkasnije 30 dana ranije, poduzeti nijednu od sljedećih mjera i da će dostaviti Banci sve podatke o tome koje banka zatraži u razumnim okvirima:

(1) sklopiti bilo kakav ugovor o upravljanju ili sličan aranžman na temelju kojeg djelatnostima ili poslovanjem zajmoprimca upravljaju druge osobe, uključujući bilo koje društvo-kćer ili povezano društvo; niti

(2) osnovati nijedno društvo-kćer, niti dati ili dopustiti postojanje zajmova ili predujmova ili pologa (osim pologa u uobičajenom tijeku poslovanja s renomiranim bankama) kod drugih osoba ili ulaganja u bilo koju osobu, uključujući bilo koje društvo-kćer ili povezano društvo; pod uvjetom, međutim, da je zajmoprimac slobodan ulagati u kratkoročne investicijske utržive vrijednosnice isključivo za privremeno angažiranje pasivnih resursa zajmoprimca.

Stavak 4.03. Ostale financijske odredbe

Bez ograničenja općenitosti Stavka 4.02., zajmoprimac se obvezuje:

(a) postići koeficijent pokrića servisiranja dugovanja od najmanje 1,1 u poslovnoj godini 2003. i svakoj sljedećoj poslovnoj godini, te

(b) postići koeficijent tekuće likvidnosti od najmanje 1,0 u poslovnoj godini 2003. i svakoj sljedećoj poslovnoj godini.

Stavak 4.04 Vođenje poslovanja i djelatnosti

Zajmoprimac se obvezuje, osim ako se Banka suglasi drukčije:

(a) voditi svoje poslovanje i djelatnosti u skladu s međunarodno priznatim zdravim upravnim, financijskim, tehnološkim i drugim relevantnim standardima i praksom, uzevši u obzir ekološke faktore i faktore zaštite okolišta, te faktore javnog zdravstva i sigurnosti na radu, te uzevši u obzir sve glavne operativne odredbe svoje poslovne politike,

(b) bez odgađanja poduzeti sve mjere u okviru svojih ovlaštenja za održavanje svog pravnog postojanja, obavljati svoje djelatnosti, te za stjecanje i obnavljanje svih prava, svojstava, ovlasti, povlastica i dozvola potrebnih za provedbu svojih djelatnosti, uključujući i provedbu Projekta,

(c) ne prodavati, davati u zakup ili na drugi način otuđiti imovinu potrebnu za efikasnu provedbu svojih djelatnosti ili čijim bi se otuđenjem mogla umanjiti njegova sposobnost zadovoljavajuće provedbe bilo koje od obveza zajmoprimca po ovom Ugovoru,

(d) bez odgađanja izvijestiti Banku o bilo kojem prijedlogu izmjena, obustave ili ukidanja bilo koje odredbe internih akata i omogućiti banci odgovarajuću mogućnost komentara tog prijedloga prije poduzimanja bilo kakve mjere s tim u svezi,

(e) ugovoriti i uplaćivati kod odgovarajućih osiguravatelja, ili na drugi način imati pričuve zadovoljavajuće za Banku u svezi osiguranja od rizika gubitka, štete ili osobne odgovornosti u iznosima koji su konzistentni s odgovarajućom praksom, i

(f) u svakom trenutku upravljati i održavati svoja postrojenja, objekte, opremu i drugu imovinu u dobrom stanju i, čim je to potrebno, izvršiti sve potrebne popravke i obnove istih, sve u skladu sa zdravom poslovnom i financijskom praksom.

Članak V.

OBUSTAVA; UBRZANJE DOSPIJEĆA; OTKAZ

Stavak 5.01. Obustava

Sljedeće je utvrđeno u svrhe stavka 7.01(a)(xiv) Standardnih uvjeta:

(a) zakonodavni i regulativni okvir primjenjiv za sektor cesta na državnom području Jamca je izmijenjen, isključen, ukinut, opozvan, ili izuzet; tako da ta izmjena, isključenje, ukinuće, opoziv ili izuzeće, po razumnom nahođenju Banke, imaju bitan negativni učinak na zajmoprimca ili Projekt,

(b) zajmoprimac je poduzeo bilo koju od mjera navedenih u stavku 4.02(b) kojom se bitno i negativno utječe na poslovanje ili financijsko stanje zajmoprimca ili njegovu sposobnost provedbe Projekta ili provedbe bilo koje od svojih obveza po ovom Ugovoru,

(c) većinsko vlasništvo i nadzor nad zajmoprimcem preneseni su na stranu koja nije Republika Hrvatska,

(d) pravo zajmoprimca na korištenje sredstava u okviru Ugovora o financiranju s EIB je obustavljeno, otkazano ili ukinuto u cijelosti ili djelomično, u skladu s odredbama Ugovora o financiranju s EIB, osim ako zajmoprimac utvrdi, na način zadovoljavajući za Banku, da su zajmoprimcu na raspolaganju odgovarajuća sredstva za projekt iz drugih izvora, po uvjetima i klauzulama koje su u skladu s obvezama zajmoprimca po ovom ugovoru ili osim ako taj otkaz ili ukinuće nastane kao posljedica smanjenja troškova projekta.

Stavak 5.02. Ubrzanje dospijeća

Sljedeće je utvrđeno u svrhe stavka 7.06(f) Standardnih uvjeta:

(a) bilo koji događaj utvrđen u stavku 5.01. koji traje trideset dana od dostave obavijesti banke zajmoprimcu i jamcu o utvrđenju banke da je došlo do tog događaja, u kojoj se navodi spremnost banke na poduzimanje mjera u skladu s odredbama Stavka 7.06. Standardnih uvjeta.

Članak VI.

STUPANJE NA SNAGU

Stavak 6.01. Preduvjeti za stupanje na snagu

Sljedeće je utvrđeno u svrhe stavka 9.02(c) Standardnih uvjeta kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora i Ugovora o jamstvu:

(a) Jedinica za provedbu projekta je valjano osnovana i djeluje u skladu sa stavkom 3.02. ovog Ugovora.

Stavak 6.02. Pravna mišljenja

(a) U svrhe stavka 9.03(a) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje ili mišljenja u ime zajmoprimca daje Odvjetničko društvo Hanžeković & Radaković.

(b) U svrhe stavka 9.03(b) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje ili mišljenja u ime jamca daje Ministar pravosuđa.

Stavak 6.03. Prestanak zbog nestupanja na snagu

Datum koji slijedi 120 dana nakon datuma ovog Ugovora utvrđen je u svrhe stavka 9.04. Standardnih uvjeta.

Članak VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stavak 7.01. Obavijesti

Sljedeće adrese utvrđene su u svrhe stavka 10.01. Standardnih uvjeta.

Za zajmoprimca:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Vončinina 2

10 000 Zagreb

Hrvatska

n/r: Predsjednik Uprave

Fax: ++ 385 46 94 500

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Teleks: 8812161

Teleks šifra: EBRD L G

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, stranke ovog Ugovora, djelujući po svojim ovlaštenim predstavnicima, potpisuju ovaj Ugovor u četiri primjerka i potvrđuju ga u Zagrebu, Hrvatska na gore navedeni dan i godinu.

Zagreb, 13. prosinca 2002.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Koje zastupa: Stanko Kovač, v. r.

predsjednik Uprave

(žig: Hrvatske autoceste d.o.o.)

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Koju zastupa: Riccardo Pucini, v. r.

ovlašteni predstavnik direktora

Prilog 1 – OPIS PROJEKTA

1. Svrha Projekta je pomoći zajmoprimcu u sanaciji autoceste Europskog koridora 10 između Zaboka i Brodskog Stupnika i financirati savjetnike koji će pomoći zajmoprimcu u provedbi Projekta i institucionalnom razvoju.

2. Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, uz eventualne izmjene, o kojima se Banka i zajmoprimac dogovore:

Dio A: Sanacija autoceste Europskog koridora 10

A-1 Sanacija približno 70 km autoceste između Zaboka i Ivanić-Grada, uključujući most preko Save.

A-2 Sanacija oko 130 km autoceste između Ivanić-Grada i Brodskog Stupnika, uključujući most u Novskoj.

Dio B: Usluge savjetovanja

B-1 Usluge savjetovanja za pomoć zajmoprimcu u provedbi Projekta i institucionalnom razvoju, uključujući između ostalog praćenje Projekta, presuđivanje u spornim pitanjima, razvoj upravnih i financijskih sustava prema međunarodnim standardima i pripremu početnog korporacijskog plana.

B-2 Usluge savjetovanja kojima se zajmoprimcu pomaže u razvoju sustava upravljanja cestama prema međunarodnim standardima i razvoju strategije za poboljšanje efikasnosti djelatnosti održavanja koje obavlja zajmoprimac.

3. Projekt bi se, prema očekivanjima, trebao završiti do 31. prosinca 2005.

Prilog 2 – KATEGORIJE I TRANŠE

1. U tablici dodanoj ovom Prilogu utvrđene su kategorije, iznos zajma dodijeljen svakoj pojedinoj kategoriji i postotak izdataka koji se financiraju u svakoj pojedinoj kategoriji.

2. Neovisno o odredbama gornjeg stavka 2., neće se podizati nijedna tranša za izdatke nastale i plaćene prije datuma Ugovora o zajmu.

Dodatak Prilogu 2

Dodijeljeni Postotak

Kategorija iznos zajma izdataka koji se

u valuti zajma financiraju

(1) Radovi na sanaciji 37.600.000 100% ugovorne
autoceste u okviru vrijednosti osim
Dijela A-2 projekta davanja i poreza

(2) Usluge savjetovanja 1.200.000 100% ugovorne
za pomoć u okviru vrijednosti, osim
Dijela B-1 projekta davanja i poreza

(3) Neraspoređeno 7.235.000

(4) Provizija za početak 465.000 100%
korištenja

Ukupno 46.500.000

 

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2003. do 2018. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva financija.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/03-01/01

Zagreb, 8. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !