Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt toplinarstva ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 12.1.2007. Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt toplinarstva

HRVATSKI SABOR

3

Na temelju članka 88.L321374 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAVOJ (IBRD) ZA PROJEKT TOPLINARSTVA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt toplinarstva, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/106

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA PROJEKT TOPLINARSTVA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt toplinarstva, potpisan 11. rujna 2006. u Zagrebu od strane Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 4828 -HR

UGOVOR O JAMSTVU (PROJEKT TOPLINARSTVA) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

od 11. rujna 2006.

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 11. rujna 2006., što su ga sklopile REPUBLIKA HRVATSKA (»Jamac«) i MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«) (»Ugovor o Jamstvu«) u vezi s Ugovorom o zajmu istoga datuma između Banke i Hrvatske elektroprivrede d.d. (»Zajmoprimac«) (»Ugovor o Zajmu«). Jamac i Banka suglasili su se kako slijedi:

Članak I.

OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Opći uvjeti (prema definiciji iz Dodatka Ugovoru o Zajmu) sastavni su dio ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.02. Ako kontekst ne nalaže drukčije, izrazi napisani velikim početnim slovima* koji se upotrebljavaju u ovom ugovoru imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima ili u Ugovoru o Zajmu.

Članak II.

JAMSTVO; OSIGURANJE SREDSTAVA

Odjeljak 2.01. Jamac, posredstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), izražava svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta. U tu svrhu, bez ikakvih ograničenja bilo koje svoje druge obveze iz Ugovora o Jamstvu, Jamac bezuvjetno jamči, kao primarni dužnik, a ne samo kao jamac, pravodobno i točno plaćanje svih otplata Zajma koje je Zajmoprimac dužan plaćati u skladu s Ugovorom o Zajmu, kao i točno izvršavanje svih drugih obveza Zajmoprimca navedenih u Ugovoru o Zajmu ili na koje se Ugovor o Zajmu, kao i obveza tijela za provedbu Projekta navedenih u Ugovoru o Projektu.

Odjeljak 2.02. Ne ograničavajući ni na koji način odredbe odjeljka 2.01. ovoga Ugovora, Jamac:

(a) se posebno obvezuje da će, kad god bude imao razloga vjerovati da sredstva kojima raspolaže Zajmoprimac i tijelo za provedbu Projekta neće biti dovoljna za podmirenje procijenjenih izdataka potrebnih za izvršenje Projekta, Zajmoprimcu i tijelu za provedbu Projekta promptno osigurati sredstva potrebna za podmirenje tih izdataka.

(b) će poduzeti sve potrebne mjere kako bi Zajmoprimcu i tijelu za provedbu Projekta omogućio i olakšao podmirenje njihovih financijskih obveza koje proizlaze iz Ugovora o Zajmu odnosno Ugovora o Projektu, uključujući i odobrenje odgovarajućih tarifa u sektoru toplinarstva u skladu s postojećim zakonskim i regulatornim procedurama, koje u svrhu usklađivanja predlože Zajmoprimac i tijelo za provedbu Projekta u skladu s odjeljkom V.2. Priloga 2. Ugovoru o Zajmu i odjeljkom IV.2 Priloga Ugovoru o Projektu.

Odjeljak 2.03. Jamac će:

(a) provoditi Zaključak Vlade Republike Hrvatske br. 5030122-06-01, klasa 310-02/06-02/05.

(b) najkasnije do 31. prosinca 2006. odobriti metodologiju za određivanje razine i strukture tarifa toplinskog grijanja, koji će omogućiti toplinarskim poduzećima da pokriju: svoje troškove poslovanja uključujući amortizaciju, servisiranje duga i ulaganja; te nakon toga podnijeti Banci na uvid i komentare bilo kakve značajne izmjene te metodologije.

(c) najkasnije do 1. ožujka 2008. Jamac će izraditi i odobriti program uvođenja upravljanja potrošnjom.

(d) do 31. siječnja svake godine za vrijeme provedbe Projekta, počevši od 31. siječnja 2007., Banci dostaviti, posredstvom MINGORP-a, godišnja izvješća o napretku u vezi s provedbom Zaključka Vlade Republike Hrvatske br. 310-02/06-02/05, klasa 310-02/06-02/05.

Članak III.

PREDSTAVNIK; ADRESE

Odjeljak 3.01. Predstavnik Jamca je ministar financija.

Odjeljak 3.02. Adresa Jamca je:

Ministar financija

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

Republika Hrvatska

Teleks: Telefaks:

862-21215

862-21833 ______________

Odjeljak 3.03. Adresa Banke je:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kabelogram: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili 1-202-477-6391

Washington, D.C 64145 (MCI)

USUGLAŠENO u Zagrebu, Republici Hrvatskoj na naprijed navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Šuker, v. r.

ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth, v. r.

ovlašteni predstavnik

LOAN NUMBER 4828-HR

GUARANTEE AGREEMENT (DISTRICT HEATING PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated September 11, 2006

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT, dated September 11, 2006, entered into between REPUBLIC OF CROATIA («Guarantor») and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank») («Guarantee Agreement») in connection with the Loan Agreement of same date between the Bank and Hrvatska Elektroprivreda d.d. («Borrower») («Loan Agreement»). The Guarantor and the Bank hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Loan Agreement.

Article II

GUARANTEE; PROVISION OF FUNDS

Section 2.01. The Guarantor, through Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship (MoELE), declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, without limitation or restriction upon any of its other obligations under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of all Loan Payments payable by the Borrower pursuant to the Loan Agreement, and the punctual performance of all the other obligations of the Borrower set forth or referred to in the Loan Agreement, and of the Project Implementing Entity set forth in the Project Agreement.

Section 2.02. Without limitation or restriction upon the provisions of Section 2.01 of this Agreement, the Guarantor:

(a) specifically undertakes, whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower and the Project Implementing Entity will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, promptly to provide the Borrower and the Project Implementing Entity with the funds needed to meet such expenditures.

(b) shall take all necessary actions to enable and facilitate for the Borrower and the Project Implementing Entity to meet their financial obligations under the Loan and Project Agreements, respectively, including approval of adequate tariffs for district heating, in accordance with the existing legislative and regulatory procedures, as may be proposed for adjustment by the Borrower and the Project Implementing Entity pursuant to Section V.2 of Schedule 2 to the Loan Agreement, and to Section IV.2 of the Schedule to the Project Agreement.

Section 2.03. The Guarantor shall:

(a) implement the Conclusion of the Government of the Republic of Croatia, Class No. 310-02/06-02/05, Reg. No. 5030122-06-01;

(b) not later than December 31, 2006, shall approve a methodology for setting the level and structure of tariffs for district heating which would allow district heating companies to cover: their operating costs including depreciation, debt service payments and investments; and thereafter shall submit for the Bank’s review and comments any substantive modifications to said methodology.

(c) not later than March 1, 2008, shall develop and approve a program for introduction of Demand Side Management;

(d) by January 31 of each year during Project implementation, commencing from January 31, 2007, shall provide the Bank, through MOELE, with annual progress reports on implementation of the Conclusion of the Government of the Republic of Croatia, Class No. 310-02/06-02/05.

Article III

REPRESENTATIVE; ADDRESSES

Section 3.01. The Guarantor’s Representative is the Minister of Finance.

Section 3.02. The Guarantor’s Address is:

Minister of Finance

Ministry of Finance

Katančićeva 5

Republic of Croatia

Telex: Facsimile:

862-21215

862-21833 _____________

Section 3.03. The Bank’s Address is:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

AGREED at Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

Ivan Šuker

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Anand K. Seth

Authorized Representative

Članak 3.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona, planirat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2006. – 2021., prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 4.

Provedba ovoga zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za financije i gospodarstvo.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30.L321372 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/06-01/05

Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt toplinarstva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !