Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.3.2007 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta«

HRVATSKI SABOR

40

Na temelju članka 88.L327327 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU OGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj »Projekt integracije trgovine i transporta«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/19

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 23. veljače 2007.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA«

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta«, potpisan 20. studenoga 2006. u Pločama u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 7410 -HR

UGOVOR O JAMSTVU (PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 20. studenoga 2006. sklopljen između REPUBLIKE HRVATSKE (»Jamac«) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«) (»Ugovor o jamstvu«) u vezi s Ugovorom o zajmu istoga datuma između Banke i Lučke uprave Ploče (»Zajmoprimac«) (»Ugovor o zajmu«). Jamac i Banka suglasili su se kako slijedi:

Članak I.

OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Opći uvjeti (prema definiciji iz Dodatka Ugovoru o zajmu) sastavni su dio ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.02. Ako kontekst ne nalaže drukčije, izrazi napisani velikim početnim slovima koji se upotrebljavaju u ovom Ugovoru imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima ili u Ugovoru o zajmu.

Članak II.

JAMSTVO; OSIGURANJE SREDSTAVA

Odjeljak 2.01. Jamac izražava svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta. U tu svrhu, bez ikakvih ograničenja ili smanjenja bilo koje svoje druge obveze iz Ugovora o jamstvu, Jamac bezuvjetno jamči, kao primarni dužnik, a ne samo kao jamac, pravodobno i točno plaćanje svih otplata Zajma koje je Zajmoprimac dužan plaćati u skladu s Ugovorom o zajmu, kao i točno izvršavanje svih drugih obveza Zajmoprimca navedenih u Ugovoru o zajmu ili na koje se Ugovor o zajmu poziva.

Odjeljak 2.02. Ne ograničavajući ni na koji način odredbe odjeljka 2.01. ovoga Ugovora, Jamac se posebno obvezuje da će, kad god bude imao razloga vjerovati da sredstva kojima raspolaže Zajmoprimac neće biti dovoljna za podmirenje procijenjenih izdataka potrebnih za izvršenje Projekta, Zajmoprimcu promptno osigurati sredstva potrebna za podmirenje tih izdataka.

Odjeljak 2.03. Jamac će provoditi aktivnosti predviđene Pismom o politici razvoja u skladu s vremenskim planom navedenim u tom pismu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeće obveze:

(a) jamac će poduzeti potrebne mjere za smanjenje državnog vlasništva u luci Ploče na ne više od dvadeset posto (20%) u skladu s postojećim zakonima i odredbama i u dogovoru s Bankom. Ovaj će se postupak temeljiti na načelima pravične tržišne vrijednosti te će se dovršiti na vrijeme kako bi se Luci Ploče omogućilo da po trgovinskim uvjetima osigura dovoljno financijskih sredstava za nabavu opreme za nove terminale koji će se graditi pod Dijelom A ovog Projekta,

(b) jamac će osigurati financiranje putem odgovarajućih proračunskih izdvajanja tijekom provedbe Projekta za unapređenje željezničke infrastrukture u luci Ploče u skladu s planom dogovorenim s Bankom.

Odjeljak 2.04. Najkasnije do 23. siječnja 2007. Jamac će podnijeti Hrvatskom saboru Izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukamaL327321 od 25. rujna 2003. (»Narodne novine«, br. 158/03.), koji će izmijeniti definiciju »lučke nadgradnje« kako bi se isključile dizalice i ostala oprema za manipulaciju teretom.

Članak III.

PREDSTAVNIK; ADRESE

Odjeljak 3.01. Predstavnik Jamca je ministar financija.

Odjeljak 3.02. Adresa Jamca je:

Ministar financija

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

Republika Hrvatska

Teleks: Telefaks:

862-21215 (385-1) 4922-598

862-21833

Odjeljak 3.03. Adresa Banke je:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kabelogram: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili 1-202-477-6391

Washington, D.C 64145 (MCI)

UGOVORENO u Pločama, Republika Hrvatska, na prvi gore navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ana Hrastović, pomoćnica ministra

MEĐUNARODNA BANKA ZA

OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth, direktor

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Lučke uprave Ploče, potpisan 20. studenoga 2006. u Pločama, u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 7410 -HR

UGOVOR O ZAJMU(Projekt integracije trgovine i transporta)IZMEĐU LUČKE UPRAVE PLOČE i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O ZAJMU

Ugovor od 20. studenoga 2006. između MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«) i LUČKE UPRAVE PLOČE (»Zajmoprimac«). Zajmoprimac i Banka suglasili su se kako slijedi:

Članak I.

OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Opći uvjeti (prema definiciji iz Dodatka ovom Ugovoru) sastavni su dio ovoga Ugovora.

1.02. Ako kontekst ne nalaže drukčije, izrazi napisani velikim početnim slovima koji se upotrebljavaju u Ugovoru o zajmu imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima te u Dodatku Ugovora.

Članak II.

ZAJAM

2.01. Banka je suglasna Zajmoprimcu pozajmiti, pod uglavcima i uvjetima koji su utvrđeni u ovom Ugovoru ili na koje se ovaj Ugovor poziva, iznos od pedeset i osam milijuna osam stotina eura (58.800.000 EUR), odnosno takav iznos koji se s vremena na vrijeme može preračunati konverzijom valute u skladu s odredbama odjeljka 2.08 ovog Ugovora (Zajam), kako bi pomogla u financiranju projekta opisanog u Prilogu 1. ovome Ugovoru (»Projekt«).

2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odjeljkom IV. Priloga 2. ovome Ugovoru.

2.03. Naknada za neiskorišteni dio glavnice odobrenog zajma koju plaća Zajmoprimac iznosi tri četvrtine jednog postotka (3/4 od 1%) godišnje na povučeni saldo Zajma, s time da se Banka s vremena na vrijeme može odreći dijela troška, prema svojoj odluci.

2.04. Početna naknada koju plaća Zajmoprimac iznosi jedan posto (1.0%) iznosa Zajma, s time da se Banka s vremena na vrijeme može odreći dijela te naknade, prema svojoj odluci.

2.05. Za svako kamatno razdoblje Zajmoprimac plaća kamatu po stopi jednakoj LIBOR-u za valutu zajma uvećanoj za fiksnu kamatnu maržu, s time da se Banka s vremena na vrijeme može odreći dijela te kamate, prema svojoj odluci, ukoliko nakon konverzije cjelokupne glavnice Zajma ili njezinog dijela, kamata koju Zajmoprimac treba platiti tijekom razdoblja konverzije na takav iznos bude određena u skladu s relevantnim odredbama članka IV. Općih uvjeta.

2.06. Datumi plaćanja su 1. travnja i 1. listopada svake godine.

2.07. Glavnica Zajma otplaćuje se u skladu s planom amortizacije utvrđenim u Prilogu 3. ovome Ugovoru.

2.08. (a) Zajmoprimac može u bilo kojem trenutku tražiti bilo koju od sljedećih konverzija uvjeta Zajma kako bi olakšao razborito upravljanje dugom: (i) izmjenu valute Zajma ukupne glavnice ili dijela glavnice Zajma, povučenog ili nepovučenog, u Odobrenu valutu; (ii) izmjenu osnovice za kamatnu stopu primjenjivu na ukupan ili dio iznosa glavnice Zajma s promjenjive stope na fiksnu stopu, ili obratno; i (iii) uspostavu limita na promjenjivu stopu primjenjivu na ukupan ili dio iznosa glavnice Zajma, povučenog i neotplaćenog uspostavom gornje granice kamatne stope ili donje granice kamatne stope na promjenjivu stopu.

(b) Svaka konverzija koju se zatraži na temelju stavka (a) ovog odjeljka koju Banka prihvati smatrat će se »konverzijom« kako je definirana u Općim uvjetima i bit će izvršena sukladno odredbama članka IV. Općih uvjeta i Smjernica o konverziji.

(c) Odmah nakon datuma izvršenja gornje granice kamatne stope ili donje granice kamatne stope za koju je Zajmoprimac tražio da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka će, u ime Zajmoprimca, povući s Računa zajma i isplatiti sebi iznose tražene za plaćanje bilo koje premije koja se plaća sukladno odjeljku 4.04 (c) Općih uvjeta do iznosa koji se s vremena na vrijeme odredi za potrebe tablice iz odjeljka IV. Priloga 2. ovom Ugovoru.

Članak III.

PROJEKT

3.01. Zajmoprimac izražava svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta. U tu će svrhu Zajmoprimac izvršiti Projekt u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta.

3.02. Ne ograničavajući odredbe odjeljka 3.01. ovoga Ugovora i osim ako se Zajmoprimac i Banka ne bi dogovorili drukčije, Zajmoprimac će osigurati da se Projekt izvršava u skladu s odredbama Priloga 2. ovome Ugovoru.

Članak IV.

PRAVNI LIJEKOVI BANKE

4.01. Dodatni događaj za obustavu sastoji se u sljedećem:

(a) zbio se događaj koji čini malo vjerojatnim da će se program opisan u Pismu o razvojnoj politici, ili njegov bitni dio, provesti.

4.02. Dodatni događaj za ubrzanje sastoji se u sljedećem:

(a) zbio se događaj naveden u stavku (a) odjeljka 4.01. ovoga Ugovora.

4.03. Rok stupanja na snagu sufinanciranja iz Ugovora o sufinanciranju je 1. ožujka 2008.

Članak V.

STUPANJE NA SNAGU

5.01. Rok stupanja na snagu je sto dvadeset (120) dana od datuma ovog Ugovora.

Članak VI.

PREDSTAVNIK; ADRESE

6.01. Predstavnik Zajmoprimca je izvršni direktor.

6.02. Adresa Zajmoprimca je:

Lučka uprava Ploče

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče

Republika Hrvatska

Telefaks:

+385(0) 20 67 02 71

6.03. Adresa Banke je:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kabelogramska adresa: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili 1-202-477-6391

Washington, D.C 64145 (MCI)

UGOVORENO u Pločama, Republika Hrvatska, na prvi naprijed navedeni datum.

MEĐUNARODNA BANKA ZA

OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth, direktor

LUČKA UPRAVA PLOČE

Tomislav Batur, ravnatelj

PRILOG 1.

OPIS PROJEKTA

Cilj Projekta je razviti trgovinu duž Koridora Vc poboljšanjem kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga južnog ruba Koridora Vc s posebnom usmjerenošću na luku Ploče kao i aspekte koordiniranja svih sudionika u koridoru.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova:

A. Razvoj infrastrukture luke Ploče

(1) izgradnja terminala za rasute terete;

(2) izgradnja kontejnerskog/višenamjenskog terminala; i

(3) izgradnja/obnova cestovne/željezničke/energetske infrastrukture na području luke i izgradnja ulaznih lučkih objekata.

B. Integracija trgovine i transporta

Razvoj i unaprjeđenje modernog lučkog elektronskog komunikacijskog sustava koji će olakšati integraciju toka informacija u koridoru Vc definiranjem povezivanja razmjene dokumenata na osnovi međunarodnih standarda.

C. Provedba projekta

(1) obuka osoblja jedinice za provedbu Projekta o upravljanju projektom, nabavi i financijskom upravljanju,

(2) podrška pri nabavi i prevođenju,

(3) vanjske revizije,

(4) izgradnja sposobnosti Zajmoprimca za provedbu poslovnog plana,

(5) usluge tehničkih konzultacija i

(6) povećani operativni troškovi.

PRILOG 2.

IZVRŠENJE PROJEKTA

Odjeljak I.

INSTITUCIONALNA I DRUGA UREĐENJA

1. Zajmoprimac će tijekom provedbe Projekta održavati u funkciji jedinicu za provedbu Projekta, s odgovarajućim stručnim osobljem i resursima, a koja će biti odgovorna za nabavu, nadzor i izvješćivanje, upravljanje isplatama i financijsko upravljanje, vođenje računa Projekta i pripremu izvješća Projekta i financijskih izvješća.

2. Zajmoprimac će:

(a) provoditi Projekt u skladu s Planom provedbe Projekta dogovorenog između Banke i Zajmoprimca, kako se već takav plan može s vremena na vrijeme izmijeniti sukladno dogovoru između Zajmoprimca i Banke i

(b) poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala provedba Projekta u skladu s Planom upravljanja okolišem.

Odjeljak II.

Praćenje Projekta, izvješćivanje, ocjenjivanje

A. Izvješća o Projektu

1. Zajmoprimac će pratiti i ocjenjivati napredak Projekta i izrađivati izvješća o Projektu, u skladu s odredbama odjeljka 5.08. Općih uvjeta i na temelju pokazatelja dogovorenih s Bankom. Svako će se izvješće o Projektu odnositi na razdoblje od jednog kalendarskog polugodišta, a Banci će se dostaviti najkasnije mjesec dana od kraja razdoblja na koje se to izvješće odnosi.

2. U svrhe odjeljka 5.08. (c) Općih uvjeta, izvješće o izvršenju Projekta i s njime povezani plan koji je obvezan na temelju tog odjeljka Banci će se dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2008.

B. Financijsko upravljanje, financijska izvješća i revizija.

1. Zajmoprimac će u funkciji održavati ili će se pobrinuti da se u funkciji održava sustav financijskog upravljanja u skladu s odredbama odjeljka 5.09. Općih uvjeta.

2. Ne ograničavajući odredbe Dijela A ovoga odjeljka, Zajmoprimac će izraditi i Banci dostaviti najkasnije četrdeset pet (45) dana od kraja svakog kalendarskog polugodišta, privremena nerevidirana financijska izvješća za Projekt koja se odnose na dotično polugodište, a po obliku su i sadržaju zadovoljavajuća za Banku.

3. Zajmoprimac će se pobrinuti da se njegova financijska izvješća podvrgnu reviziji u skladu s odredbama odjeljka 5.09. (b) Općih uvjeta. Svaka revizija financijskih izvješća obuhvatit će razdoblje od jedne fiskalne godine Zajmoprimca, počevši od fiskalne godine u kojoj je izvršeno prvo povlačenje u okviru Predujma za pripremu projekta i odražavat će poslovanje i financijsko stanje Zajmoprimca te zasebno registrirati poslovanje, resurse i izdatke Zajmoprimca vezane uz Projekt. Revidirana financijska izvješća za svako takvo razdoblje Banci se dostavljaju najkasnije šest mjeseci nakon kraja tog razdoblja.

Odjeljak III.

Nabava

A. Općenito

1. Roba i radovi. Sva roba i radovi koji su potrebni za Projekt i koji se financiraju iz sredstava Zajma nabavljat će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u odjeljku I. Smjernica o nabavi i odredbama ovog odjeljka.

2. Konzultantske usluge. Sve konzultantske usluge koje su potrebne za projekt i koje se financiraju iz sredstava zajma nabavljat će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u odjeljcima I. i IV. Smjernica o konzultantima i odredbama ovog odjeljka.

3. Definicije. Izrazi napisani velikim početnim slovima koji se u nastavku ovoga odjeljka upotrebljavaju za opisivanje pojedinih metoda nabave odnosno metoda pregleda pojedinih ugovora od strane Banke odnose se na odgovarajuće metode opisane u Smjernicama o nabavi, ili Smjernicama o konzultantima, ovisno o slučaju.

B. Pojedine metode nabave roba i radova

1. Međunarodno nadmetanje. Ako nije drukčije predviđeno stavkom 2. u nastavku, roba i radovi nabavljaju se prema ugovorima dodijeljenim na temelju međunarodnog nadmetanja.

2. Druge metode nabave robe i radova. Sljedeća tablica prikazuje druge metode nabave, osim međunarodnog nadmetanja, koji se mogu primijeniti u odnosu na robu i radove. U Planu nabave navest će se okolnosti u kojima se te metode mogu primijeniti.

Metoda nabave

(a) Domaće nadmetanje (podložno dodatnim odredbama utvrđenim u stavku (a) ovog odjeljka)

(b) Kupnja

(c) Izravno ugovaranje

(a) Nacionalno nadmetanje. Radovi čija se cijena procjenjuje na protuvrijednost manju od 4.000.000 EUR po ugovoru, kao i roba čija se cijena procjenjuje na protuvrijednost manju od 800.000 EUR po ugovoru, mogu se nabaviti na temelju ugovora dodijeljenih na osnovi domaćeg nadmetanja i sljedećih dodatnih odredaba navedenih u točkama (i) do uključivo (viii) ovog stavka. Banka može, nakon davanja obavijesti Zajmoprimcu, povećati taj prag za robu koju treba nabaviti na osnovi domaćeg nadmetanja.

(i) Postupak

Na sve ugovore primijenit će se metoda javnog natječaja. Pozivi na podnošenje ponuda objavit će se u službenom glasilu Jamca (»Narodnim novinama«) i u barem jednom nacionalnom dnevnom listu s velikom nakladom ili na internetskoj stranici Zajmoprimca, s rokom od najmanje trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.

(ii) Ocjena kvalifikacija ponuđača

Kada prethodna kvalifikacija bude potrebna za ugovore za velike ili složene radove, pozivi za prethodnu kvalifikaciju za podnošenje ponuda objavit će se u službenom glasilu Jamca i u bar jednom nacionalnom dnevnom listu s velikom nakladom najmanje trideset (30) dana prije roka za podnošenje prijava za prethodnu kvalifikaciju. U dokumentima za prethodnu kvalifikaciju treba izričito navesti minimalno iskustvo, tehničke i financijske zahtjeve, koji se određuju prema metodi ‘prolazi/ne prolazi’, a ne upotrebom sustava bodovanja. Kada se prethodna kvalifikacija ne primjenjuje, kvalifikacije ponuđača koji se preporuča za sklapanje ugovora treba ocijeniti naknadnom kvalifikacijom, primjenjujući minimalno iskustvo, tehničke i financijske zahtjeve koje treba izričito navesti u natječajnoj dokumentaciji.

(iii) Sudjelovanje poduzeća u državnom vlasništvu

Poduzeća u državnom vlasništvu koja se nalaze i rade na području Jamca bit će prihvatljiva za sudjelovanje u natječaju samo ako mogu ustvrditi, a Banka se u to uvjeri, da su pravno i financijski neovisna, da posluju prema zakonima o trgovačkim društvima i nisu ovisne agencije Vlade Jamca. Ta će poduzeća podlijegati istim zahtjevima za ponudbena jamstva i činidbena jamstva kao i drugi ponuđači.

(iv) Natječajna dokumentacija

Zajmoprimac će upotrebljavati odgovarajuću standardnu natječajnu dokumentaciju za nabavu robe, radova ili usluga, prema definiciji iz stavka 1.1. Smjernica, koja će sadržavati nacrt ugovora i uvjete ugovora prihvatljive Banci.

(v) Podnošenje, otvaranje i vrednovanje ponuda

(1) Ponude se podnose u jednoj omotnici koja mora sadržavati informacije o kvalifikacijama ponuđača, tehničku ponudu i ponudu cijene, a otvaraju se istodobno na javnom otvaranju ponuda.

(2) Ponude se otvaraju javno, odmah nakon proteka roka za podnošenje ponuda. Imena ponuđača, ukupan iznos svake ponude i bilo kakvi ponuđeni popusti pročitat će se naglas i upisati u zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

(3) Vrednovanje ponuda obavlja se uz strogo pridržavanje kriterija koji se mogu novčano kvantificirati, specificiranim u natječajnoj dokumentaciji, a sustav bodovanja neće se primjenjivati.

(4) Produženje valjanosti ponude bit će dopušteno jednom, i to za razdoblje ne duže od trideset (30) dana. Neće se odobravati nikakva kasnija produženja bez prethodnog odobrenja Banke.

(5) Ugovori se dodjeljuju kvalificiranim ponuđačima koji su podnijeli najnižu vrednovanu ponudu koja odgovara zahtjevima.

(6) U domaćem nadmetanju neće se primjenjivati nikakvo davanje prednosti.

(vi) Usklađenje cijena

Ugovori o radovima dugog trajanja (npr. duže od osamnaest (18) mjeseci) sadržavat će odgovarajuću odredbu o usklađenju cijena.

(vii) Odbacivanje svih ponuda

(1) Bez prethodne pismene suglasnosti Banke ne smiju se odbaciti sve ponude i objaviti poziv za nove ponude.

(2) Kada je broj primljenih ponuda manji od dvije, ponovni natječaj neće se provoditi bez prethodne suglasnosti Banke.

(viii) Jamstva

Ponudbena jamstva neće biti viša od 2% (dva posto) procijenjene cijene ugovora, a činidbena jamstva neće biti viša od 10% (deset posto). Izvođačima se neće plaćati nikakvi predujmovi bez odgovarajućeg jamstva za plaćanje predujma. Tekst svih takvih jamstava bit će uključen u natječajnu dokumentaciju i bit će prihvatljiv Banci.

(b) Kupnja. Roba i oprema čija je cijena procijenjena na manje od protuvrijednosti 80.000 EUR po ugovoru mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na osnovi postupaka kupnje u skladu s odredbama stavaka 3.1. i 3.5. Smjernica.

(c) Izravno ugovaranje. Roba i radovi za koje je Banka suglasna da ispunjavaju zahtjeve Izravnog ugovaranja mogu se nabaviti u skladu s odredbama stavka 3.6 Smjernica te će se takvi ugovori uključiti u Plan nabave ili njegove izmjene dogovorene s Bankom.

C. Posebne metode nabave konzultantskih usluga

1. Odabir na temelju kvalitete i cijene. Osim ako je drugačije predviđeno dolje navedenim stavkom 2., konzultantske usluge nabavljat će se na temelju ugovora dodijeljenih na osnovi odabira na temelju kvalitete i cijene.

2. Ostale metode nabave konzultantskih usluga. Sljedeća tablica navodi metode nabave, osim odabira na temelju kvalitete i cijene, koji se mogu koristiti za konzultantske usluge. Plan nabave definirat će okolnosti pod kojima se takve metode mogu koristiti.

Metoda nabave

(a) Kvalifikacije konzultanta

(b) Odabir fiksnog proračuna

(c) Odabir najniže cijene

(d) Individualni konzultanti

(e) Odabir jednog izvora

(f) Odabir na temelju kvalitete

D. Pregled odluka o nabavi od strane Banke

U Planu nabave navest će se ugovori koji podliježu prethodnom pregledu Banke. Svi drugi ugovori podliježu naknadnom pregledu Banke.

Odjeljak IV.

Povlačenje sredstava Zajma

A. Općenito

1. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odredbama ovoga odjeljka i dodatnim uputama o kojima će Banka obavijestiti Zajmoprimca, a u svrhu financiranja prihvatljivih izdataka utvrđenih u tablici u stavku 2. u nastavku.

2. Sljedeća tablica prikazuje kategorije prihvatljivih izdataka koji se mogu financirati iz sredstava Zajma (»kategorija«), iznose Zajma raspoređene za svaku kategoriju, te postotak izdataka koji će se financirati u odnosu na prihvatljive izdatke u svakoj od kategorija

Kategorija

Raspoređeni iznos Zajma
(iskazan u EUR)

Postotak izdataka koji će se financirati

(1) Radovi

45.947.000

60%

(2) Roba i konzultantske usluge

4.900.000

100%

(3) Povrat Predujma za pripremu Projekta

1.620.000

Iznos koji se plaća na temelju odjeljka 2.07 (a) Općih uvjeta

(4) Kamata i ostali troškovi Zajma nastali na ili prije 31. prosinca 2011.

6.333.000

Iznosi koji se plaćaju na temelju odjeljka 2.05 ovog Ugovora i sukladno odjeljku 2.07(c) Općih uvjeta

(5) Premija gornja ili donje granice kamatne stope

Iznosi plativi sukladno Odjeljku 2.08 (c) ovog Ugovora

UKUPAN IZNOS

58.800.000

B. Uvjeti povlačenja; razdoblje povlačenja

1. Datum zatvaranja Zajma je 31. prosinca 2011.

Odjeljak V.

Ostale obveze

1. (a) Osim ako se Banka ne bi suglasila drukčije, Zajmoprimac se ne smije ni na koji način zadužiti ako neto prihodi, neto dohodak od neposlovne djelatnosti i akumulirane neto zarade Zajmoprimca za fiskalnu godinu koja neposredno prethodi datumu tog zaduživanja ili za neko kasnije dvanaestomjesečno razdoblje koje je završilo prije datuma tog zaduživanja, ovisno o tome koji su veći, nisu barem 1,3 puta veći od procijenjenih maksimalnih zahtjeva servisiranja duga Zajmoprimca za svaku sljedeću fiskalnu godinu u odnosu na sve dugove Zajmoprimca, uključujući i dug u koji namjerava ući.

(b) U svrhe ovoga odjeljka:

(i) Izraz »dug« znači svako zaduženje Zajmoprimca koje, prema svojim uvjetima, dospijeva više od godinu dana nakon datuma kad je izvorno nastalo.

(ii) Smatrat će se da je dug nastao: (A) na temelju ugovora ili sporazuma o zajmu ili drugog instrumenta kojim se predviđa taj dug ili izmjene uvjeta njegove otplate, na datum tog ugovora, sporazuma ili instrumenta; i (B) na temelju ugovora o jamstvu, na datum kad je sklopljen ugovor koji predviđa to jamstvo.

(iii) Izraz »neto prihodi« znači razliku između:

(A) zbroja prihoda iz svih izvora koji se odnose na poslovanje i subvencije koje odredi Jamac, usklađenih na način da se uzmu u obzir naknade i obveze Zajmoprimca koje su bile na snazi u vrijeme zaduživanja, čak i ako nisu bile na snazi u dvanaestomjesečnom razdoblju na koje se ti prihodi odnose, i neto dohotka od neposlovne djelatnosti i

(B) zbroja svih troškova koji se odnose na poslovanje, uključujući i troškove administracije, odgovarajućeg održavanja, poreze i plaćanja izjednačena s porezom, ali isključujući naknadu za amortizaciju, osim negotovinskih operativnih troškova i kamata i drugih troškova duga.

(iv) Izraz »neto dohodak od neposlovne djelatnosti« znači razliku između:

(A) prihoda iz svih izvora osim onih koji se odnose na poslovanje i

(B) troškova, uključujući poreze i plaćanja izjednačena s porezom, koji su nastali u ostvarivanju prihoda iz gore navedene točke (A).

(v) Izraz »zahtjevi servisiranja duga« znači ukupan iznos otplata (uključujući i uplate u amortizacijski fond, ako postoji) duga, te kamate i druge troškove na njega.

(vi) Kad god u svrhu ovog odjeljka bude potrebno u valuti Jamca odrediti iznos duga plativog u nekoj drugoj valuti, to će se učiniti na temelju važećeg zakonitog tečaja prema kojem se ta druga valuta u vrijeme takvog određivanja može nabaviti u svrhu servisiranja tog duga, ili, ako takvog tečaja nema, na temelju tečaja prihvatljivog Banci.

2. Najkasnije 30. lipnja 2007. Zajmoprimac će podnijeti Banci nacrt ugovora o koncesiji o kojem se pregovaralo za terminale koji će se izgraditi u okviru Dijela A Projekta, prema odredbama i uvjetima koji zadovoljavaju Banku, a koji će uključiti bez ograničenja:

(a) naknade za koncesiju koje će omogućiti Zajmoprimcu da uz uvjet učinkovitog poslovanja uz razumnu razinu korištenja kapaciteta, pokrije troškove izgradnje i poslovanja novog terminala u sklopu Dijela A Projekta, uključujući amortizaciju nove imovine koja će se izgraditi u okviru Projekta, razumne troškove održavanja, kao i kamata i ostalih naknada za sufinanciranje Zajma; i

(b) obvezu koncesionara da osigura putem pisama namjere ili drugih odgovarajućih ugovornih instrumenata, minimalnu financijsku obvezu za promet rasutog tereta za novi terminal za rasute terete koji će se izgraditi u okviru Dijela A Projekta, a koji će omogućiti povrat troškova od izgradnje i poslovanja novog terminala, u skladu s formulom povrata troškova prihvatljivog Banci.

3. Zajmoprimac neće izdavati natječajnu dokumentaciju za izgradnju postrojenja za manipulaciju rasutim teretom u okviru Dijela A.2 Projekta, osim ako primi dokaz od koncesionara navedenog u stavku 2. ovog odjeljka da je osigurao, putem pisama namjere ili drugih odgovarajućih ugovornih instrumenata, minimalne financijske obveze za promet rasutog tereta koje omogućuje povrat troškova izgradnje i poslovanja novog terminala za rasute terete koji će se izgraditi u okviru Dijela A ovog Projekta; te takav dokaz Banka pregleda i ocijeni ga zadovoljavajućim.

PRILOG 3.

PLAN AMORTIZACIJE

1. Sljedeća tablica navodi datume otplate glavnice Zajma kao i postotak ukupnog iznosa glavnice Zajma koji treba platiti na datum otplate glavnice (»Plativi iznos glavnice«). Ukoliko do prvog datuma otplate glavnice sva sredstva Zajma budu potpuno povučena, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba otplatiti na svaki datum otplate glavnice odredit će Banka množenjem: (a) povučenog salda Zajma na prvi datum otplate glavnice; s (b) plativim iznosom glavnice na svaki datum otplate glavnice takav iznos koji treba otplatiti po potrebi će se uskladiti kako bi se odbili svi iznosi navedeni u stavku 4. ovog Priloga na koji se odnosi konverzija valute.

Datum otplate glavnice

Plativi iznos glavnice
(iskazan kao postotak)

Svakog 1. travnja i 1. listopada
počevši od 1. travnja 2012.
do 1. listopada 2021.

5 %

2. Ukoliko sredstva Zajma ne budu u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma kojeg Zajmoprimac treba otplatiti na svaki dan otplate glavnice odredit će se na sljedeći način:

(a) U mjeri u kojoj su povučena bilo koja sredstva Zajma do prvog datuma otplate glavnice, Zajmoprimac će otplatiti povučeni saldo Zajma do tog datuma sukladno stavku 1. ovog Priloga.

(b) Svaki iznos povučen nakon prvog datuma otplate glavnice otplatit će se na svaki datum otplate glavnice nakon datuma takvog povlačenja u iznosima koje odredi Banka množeći iznos svakog takvog povlačenja s razlomkom, čiji je brojnik prvotni plativi iznos glavnice Zajma naveden u tablici u stavku 1. ovog Priloga za datum otplate glavnice (prvotni plativi iznos glavnice Zajma), a nazivnik kojeg je suma svih preostalih prvotnih plativih iznosa glavnice Zajma na datume otplate glavnice koji padaju na ili iza tog datuma, takve plative iznose treba po potrebi uskladiti, kako bi se odbili bilo koji iznosi navedeni u stavku 4. ovog Priloga, na koje se primjenjuje konverzija valute.

3. (a) Iznosi Zajma povučeni tijekom dva kalendarska mjeseca prije svakog datuma otplate glavnice tretirat će se isključivo za potrebe obračuna iznosa glavnice plativog na svaki datum otplate glavnice, kao povučeni i neotplaćeni na drugi datum otplate glavnice Zajma koji slijedi nakon datuma povlačenja i koji će biti plativ na svaki datum otplate glavnice koji počinje s drugim datumom otplate glavnice nakon datuma povlačenja.

(b) Neovisno o odredbama podstavka (a) ovog stavka, ako Banka u bilo kojem trenutku usvoji sustav naplate na temelju roka dospijeća prema kojem se fakture ispostavljaju na određeni datum otplate glavnice ili nakon njega, odredbe takvog podstavka se više neće primjenjivati na bilo koja povlačenja sredstava nakon usvajanja takvog sustava naplate.

4. Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2. ovog Priloga, nakon konverzije valute cjelokupnog ili dijela povučenog salda Zajma u odobrenu valutu, iznos tako konvertiran u odobrenu valutu, koji je plativ na bilo koji dan otplate glavnice Zajma koji nastupi tijekom razdoblja konverzije, Banka će odrediti množenjem takvog iznosa u njegovoj valuti denominacije neposredno prije konverzije sa: (i) tečajem koji odražava iznose glavnice u odobrenoj valuti plative od strane Banke putem transakcije zaštite valute koja se odnosi na konverziju; ili (ii) ukoliko Banka tako odredi u skladu sa Smjernicama o konverziji, s tečajem koji je komponenta Screen Rate.

5. Ukoliko je povučeni saldo Zajma denominiran u više od jedne valute Zajma, odredbe ovog Priloga primjenjivat će se posebno na iznos denominiran u svaku valutu Zajma, kako bi se za svaki takav iznos napravio poseban plan amortizacije.

DODATAK

DEFINICIJE

1. »Kategorija« znači kategoriju utvrđenu u tablici u odjeljku IV. Priloga 2. ovome Ugovoru.

2. »Sufinancijer« znači Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD)

3. »Sufinanciranje« znači iznos od 11.200.000 EUR koji će osigurati sufinancijer kako bi pomogao u financiranju Projekta.

4. »Ugovor o sufinanciranju« znači ugovor koji će sklopiti Zajmoprimac i sufinancijer koji osigurava sufinanciranje.

5. »Smjernice o konzultantima« znače »Smjernice: Izbor i zapošljavanje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke« što ih je Banka objavila u svibnju 2004.

6. »Opći uvjeti« znače »Opće uvjete Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se odnose na zajmove«, od 1. srpnja 2005.

7. »Smjernice o nabavi« znače »Smjernice o nabavi u okviru zajmova IBRD-a i kredita IDA-e« što ih je Banka objavila u svibnju 2004.

8. »Plan nabave« znači plan nabave Zajmoprimca za Projekt od 5. rujna 2006. o kojemu je riječ u stavku 1.16. Smjernica o nabavi i stavku 1.24. »Smjernica o konzultantima«, s time da se on s vremena na vrijeme može ažurirati u skladu s odredbama navedenih stavaka.

9. »Predujam za pripremu Projekta« znači predujam naveden u odjeljku 2.07 (a) Općih uvjeta koji Banka odobrava Zajmoprimcu sukladno sporazumu potpisanom od strane Banka i Jamca 3. rujna 2005.

10. »PPA« znači Lučka uprava Ploče, neprofitna pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama,L327322 od 25. rujna 2003. (»Narodne novine« 158/2003), odnosno njegovom izmjenama i dopunama.

11. »Luka Ploče« znači dioničarsko društvo registrirano na Trgovačkom sudu u Dubrovniku 22. kolovoza 2003. (R.b. 03/66-4).

12. »PIU« znači jedinicu za provedbu projekta osnovanu u Odjelu za razvoj Lučke uprave Ploče.

13. »Pismo o razvojnoj politici« znači pismo Jamca od 17. listopada 2006. kojim on opisuje program aktivnosti, ciljeve i politiku planiranu za podršku ostvarenju ciljeva Projekta te izražava obvezu Jamca za izvršenje tog programa.

14. »EMP« znači plan upravljanja okolišem što ga je usvojio Zajmoprimac, a koji opisuje mjere ublažavanja utjecaja na okoliš, koje će se provoditi i pratiti u okviru projekta tijekom faza izgradnje i rada.

LOAN NUMBER 7410 -HR

GUARANTEE AGREEMENT (Trade and Transport Integration Project) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT, dated November 20, 2006, entered into between REPUBLIC OF CROATIA («Guarantor») and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank») («Guarantee Agreement») in connection with the Loan Agreement of same date between the Bank and Port of Ploce Authority («Borrower») («Loan Agreement»). The Guarantor and the Bank hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Loan Agreement.

Article II

GUARANTEE; PROVISION OF FUNDS

Section 2.01. The Guarantor declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, without limitation or restriction upon any of its other obligations under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of all Loan Payments payable by the Borrower pursuant to the Loan Agreement, and the punctual performance of all the other obligations of the Borrower set forth or referred to in the Loan Agreement.

Section 2.02. Without limitation or restriction upon the provisions of Section 2.01 of this Agreement, the Guarantor specifically undertakes, whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, promptly to provide the Borrower with the funds needed to meet such expenditures.

Section 2.03. The Guarantor shall implement the actions set forth in the Letter of Development Policy in accordance with the time table set forth in said letter, including, but not limited to, the following undertakings:

(a) the Guarantor shall take all necessary measures to reduce the state ownership in Luka Ploce to no more than twenty percent (20%), in accordance with its existing laws and regulations and in consultation with the Bank. This process shall be based on fair market value principles and be completed in due time to enable Luka Ploce to secure sufficient financing, on commercial terms, for the purchase of equipment for the new terminals to be constructed under Part A of the Project.

(b) The Guarantor shall provide financing, through adequate budgetary allocations during Project implementation, for upgrading railway infrastructure in the Port of Ploce in accordance with the plan agreed upon with the Bank.

Section 2.04. Not later than January 23, 2007, the Guarantor shall submit to the parliament an amendment to the Maritime Domain and Seaport Act dated September 25, 2003L327323 (Narodne novine, 158/2003), which shall modify a definition of «port superstructure» to exclude cranes and other cargo handling equipment.

Article III

REPRESENTATIVE; ADDRESSES

Section 3.01. The Guarantor’s Representative is the Minister of Finance.

Section 3.02. The Guarantor’s Address is:

Minister of Finance

Ministry of Finance

Katančićeva 5

Republic of Croatia

Telex: Facsimile:

862-21215

862-21833 (385-1) 4922-598

Section 3.03. The Bank’s Address is:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

AGREED at Ploce, Republic of Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By Ana Hrastović, Assistant Minister

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand K Seth, Director

LOAN NUMBER 7410 -HR

LOAN AGREEMENT(Trade and Transport Integration Project)BETWEEN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND PORT PLOCE AUTHORITY

LOAN AGREEMENT

Agreement dated November 20, 2006, between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank») and PORT OF PLOCE AUTHORITY (the «Borrower»). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in the Loan Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions and in the Appendix to the Agreement.

Article II

LOAN

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of fifty-eight million eight hundred thousand Euro (EUR 58,800,000),as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.08 of this Agreement («Loan»), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement («Project»).

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be equal to three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance, subject to any waiver of a portion of such charge, as may be determined by the Bank from time to time.

2.04. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one percent (1.0%) of the Loan amount, subject to any waiver of a portion of such fee as may be determined by the Bank from time to time.

2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to LIBOR for the Loan Currency plus the Fixed Spread, subject to any waiver of a portion of such interest as may be determined by the Bank from time to time; provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions.

2.06. The Payment Dates are April 1 and October 1 in each year.

2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the provisions of Schedule 3 to this Agreement.

2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; and (iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable Rate.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a «Conversion», as defined in the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

(c) Promptly following the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar for which the Borrower has requested that the premium be paid out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amounts required to pay any premium payable in accordance with Section 4.04 (c) of the General Conditions up to the amount allocated from time to time for the purpose in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

Article III

PROJECT

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall carry out the Project in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions.

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

Article IV

REMEDIES OF THE BANK

4.01. The Additional Event of Suspension consists of the following:

(a) A situation has arisen which shall make it improbable that the program, as described in the Letter of Development Policy, or a significant part of it, will be carried out.

4.02. The Additional Event of Acceleration consists of the following:

(a) The event specified in paragraph (a) of Section 4.01 of this Agreement occurs.

4.03. The Co-financing Deadline for the effectiveness of the Co-financing Agreement is March 1, 2008.

Article V

EFFECTIVENESS

5.01. The Effectiveness Deadline is the date one hundred twenty (120) days after the date of this Agreement.

Article VI

REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01. The Borrower’s Representative is the Executive Director.

6.02. The Borrower’s Address is:

Port of Ploce Authority

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploce

Republic of Croatia

Facsimile:

+385(0) 20 67 02 71

6.03. The Bank’s Address is:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423(MCI) or 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)

AGREED at Ploce, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand K Seth, Director

PORT OF PLOCE AUTHORITY

By Tomislav Batur, Executive Director

SCHEDULE 1

PROJECT DESCRIPTION

The objective of the Project is to develop trade along Corridor Vc by improving the capacity, efficiency and quality of services on the Southern end of Corridor Vc with particular focus on Port of Ploce and on coordination aspects of all corridor participants.

The Project consists of the following parts:

A. Port of Ploce Infrastructure Development

(1) construction of the bulk cargo terminal;

(2) construction of a container/multipurpose terminal; and

(3) construction/rehabilitation of the road/rail/energy infrastructure within the port area and construction of the port entrance facility.

B. Trade and Transport Integration

Development and rollout of a modern electronic port community system which will facilitate integration of information flows along the Corridor Vc by defining document exchange interfaces based on international standards.

C. Project Implementation

(1) training of the PIU staff on project management, procurement and financial management;

(2) procurement and translation support;

(3) external audits;

(4) capacity building for the Borrower to implement its business plan;

(5) technical consulting services; and

(6) incremental operating costs.

SCHEDULE 2

PROJECT EXECUTION

Section I.

Institutional and Other Arrangements

1. The Borrower shall maintain the PIU during execution of the Project, with adequate staffing and resources, and which shall be responsible for procurement, monitoring and reporting, disbursement and financial management, maintenance of Project accounts and preparation of Project reports and Financial Statements.

2. The Borrower shall:

(a) implement the Project in accordance with the Project Implementation Plan agreed upon between the Bank and the Borrower, as such plan may be amended from time to time upon the agreement between the Borrower and the Bank; and

(b) take all necessary measures to ensure that the Project is implemented in accordance with the Environmental Management Plan.

Section II.

Project Monitoring, Reporting, Evaluation

A. Project Reports.

1. The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of the indicators agreed with the Bank. Each Project Report shall cover the period of one (1) calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than one (1) month after the end of the period covered by such report.

2. For purposes of Section 5.08 (c) of the General Conditions, the report on the execution of the Project and related plan required pursuant to that Section shall be furnished to the Bank not later than December 31, 2008.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits.

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.

2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower shall prepare and furnish to the Bank not later than forty-five (45) days after the end of each calendar semester, interim un-audited financial reports for the Project covering the semester, in form and substance satisfactory to the Bank.

3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one (1) fiscal year of the Borrower, commencing with the fiscal year in which the first withdrawal under the Project Preparation Advance was made, and shall be adequate to reflect the operations and financial condition of the Borrower and to register separately the operation, resources and expenditures of the Borrower related to the Project. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of such period.

Section III.

Procurement

A. General

1. Goods and Works. All goods and works required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Schedule.

2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions of this Schedule.

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Goods and Works

1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods and works shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.

2. Other Methods of Procurement of Goods and Works. The following table specifies the methods of procurement, other than International Competitive Bidding, which may be used for goods and works. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Methods

(a) National Competitive Bidding (subject to additional provisions set forth in paragraph (a) of this Section)

(b) Shopping

(c) Direct Contracting

(a) National Competitive Bidding. Works estimated to cost less than EUR 4,000,000 equivalent per contract, and goods estimated to cost less than EUR 800,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding and the following additional provisions set forth in (i) through (viii) of this paragraph. The Bank may, upon notice to the Borrower, increase the above threshold for goods to be procured on the basis of the National Competitive Bidding.

(i) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Guarantor’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one (1) widely circulated national daily newspaper or at the Borrower’s website, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(ii) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex works contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Guarantor’s Official Gazette and at least one (1) widely circulated national daily newspaper a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(iii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Guarantor’s territory shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Guarantor’s Government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(iv) Bidding Documents

The Borrower shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods, works or services, as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(v) Bid Submission, Opening and Evaluation

(1) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(5) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(vi) Price Adjustment

Works contracts of long duration (e.g. more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(vii) Rejection of All Bids

(1) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior written concurrence.

(2) When the number of bids received is less than two (2), re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(viii) Securities

Bid securities should not exceed two percent (2%) of the estimated cost of the contract; and performance securities – not more than ten percent (10%). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

(b) Shopping. Goods and equipment estimated to cost less than EUR 80,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of Shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Guidelines.

(c) Direct Contracting. Goods and works which the Bank agrees meet the requirements for Direct Contracting may be procured in accordance with the provisions of paragraph 3.6 of the Guidelines and such contracts shall be included in the Procurement Plan or its updates agreed with the Bank.

C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

1. Quality – and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Method

(a) Consultant Qualifications

(b) Fixed Budget Selection

(c) Least Cost Selection

(d) Individual Consultants

(e) Single Source Selection

(f) Quality-Based Selection

D. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Section IV.

Withdrawal of Loan Proceeds

A. General.

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of this Section and such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan («Category»), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category.

Category

Amount of the Loan Allocated(expressed in Euro)

Percentage of Expenditures to be financed

(1) Works

45,947,000

60%

(2) Goods and consultants’ services

4,900,000

100%

(3) Refund of the Project Preparation Advance

1,620,000

Amount payable pursuant to Section 2.07 (a) of the General Conditions

(4) Interest and other charges on the Loan accrued on or before December 31, 2011.

6,333,000

Amounts payable pursuant to Section 2.05 of this Agreement and in accordance with Section 2.07(c) of the General Conditions

(5) Interest Rate Cap or Collar Premium

Amounts payable pursuant to Section 2.08 (c) of this Agreement

TOTAL AMOUNT

58,800,000

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period.

1. The Closing Date is December 31, 2011.

Section V.

Other Undertakings

1. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not incur any debt, unless the net revenues, net non operating income and accumulated earnings of the Borrower for the fiscal year immediately preceding the date of such incurrence or for a later twelvemonth period ended prior to the date of such incurrence, whichever is the greater, shall be at least 1.3 times the estimated maximum debt service requirements of the Borrower for any succeeding fiscal year on all debt of the Borrower, including the debt to be incurred.

(b) For the purposes of this Section:

(i) The term «debt» means any indebtedness of the Borrower maturing by its terms more than one (1) year after the date on which it is originally incurred.

(ii) Debt shall be deemed to be incurred: (A) under a loan contract or agreement or other instrument providing for such debt or for the modification of its terms of payment on the date of such contract, agreement or instrument; and (B) under a guarantee agreement, on the date the agreement providing for such guarantee has been entered into.

(iii) The term «net revenues» means the difference between:

(A) the sum of revenues from all sources related to operations and subsidies provided by the Guarantor, adjusted to take account of the Borrower’s fees and dues in effect at the time of the incurrence of debt even though they were not in effect during the twelvemonth period to which such revenues relate and net nonoperating income; and

(B) the sum of all expenses related to operations including administration, adequate maintenance, taxes and payments in lieu of taxes, but excluding provision for depreciation, other noncash operating charges and interest and other charges on debt.

(iv) The term «net nonoperating income» means the difference between:

(A) revenues from all sources other than those related to operations; and

(B) expenses, including taxes and payments in lieu of taxes, incurred in the generation of revenues in (A) above.

(v) The term «debt service requirements» means the aggregate amount of repayments (including sinking fund payments, if any) of, and interest and other charges on debt.

(vi) Whenever for the purposes of this Section it shall be necessary to value, in terms of the currency of the Guarantor, debt payable in another currency, such valuation shall be made on the basis of the prevailing lawful rate of exchange at which such other currency is, at the time of such valuation, obtainable for the purposes of servicing such debt, or in the absence of such rate, on the basis of a rate of exchange acceptable to the Bank.

2. Not later than June 30, 2007, the Borrower shall submit to the Bank a draft negotiated concession agreement for the terminals to be constructed under Part A of the Project, with terms and conditions satisfactory to the Bank, which will include, without limitation:

(a) concession fees which would allow the Borrower, under conditions of efficient operation at reasonable levels of capacity utilization, to cover the costs of construction and operation of the new terminals under Part A of the Project, including depreciation of the new assets to be constructed under the Project, reasonable maintenance costs and an interest and other charges on the Loan and Co-financing; and

(b) an obligation of the concessionaire to secure, through letters of intent or other adequate contractual instruments, minimum bulk traffic commitments for the new bulk cargo terminal to be constructed under Part A of the Project which would allow for recovering the costs of construction and operation of the new terminal, in accordance with the cost recovery formula acceptable to the Bank.

3. The Borrower shall not issue tender documents for construction of a bulk handling facility under Part A.2 of the Project, unless it receives evidence from the concessionaire referred to in paragraph 2 of this Section that the concessionaire has secured, through letters of intent or other adequate contractual instruments, minimum bulk traffic commitments allowing for recovering the costs of construction and operation of the new bulk cargo terminal to be built under Part A of the Project; and such evidence has been reviewed by the Bank and found satisfactory.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date («Installment Share»). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

On each April 1 and October 1
Beginning April 1, 2012
through October 1, 2021

5%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date («Original Installment Share») and the denominator of which is the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two (2) calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.

APPENDIX

DEFINITIONS

1. «Category» means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2. «Co-financier» means European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

3. «Co-financing» means an amount of EUR 11,200,000 to be provided by the Co-financier to assist in financing the Project.

4. «Co-financing Agreement» means the agreement to be entered into between the Borrower and the Co-financier providing for the Co-financing.

5. «Consultant Guidelines» means the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» published by the Bank in May 2004.

6. «General Conditions» means the «International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans», dated July 1, 2005

7. «Procurement Guidelines» means the «Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» published by the Bank in May 2004.

8. «Procurement Plan» means the Borrower’s procurement plan for the Project, dated September 5, 2006 and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.

9. «Project Preparation Advance» means the advance referred to in Section 2.07 (a) of the General Conditions, granted by the Bank to the Borrower pursuant to the letter agreement signed by the Bank and the Guarantor on September 3, 2005.

10. «PPA» means Port Ploce Authority, a non-profit legal entity established pursuant to the Maritime Domain and Seaport Act, dated September 25, 2003L327324 (Narodne Novine, 158/2003), as amended.

11. «Luka Ploce» means a joint-stock company registered in the commercial court of Dubrovnik on August 22, 2003 (No. Tf 03/66-4).

12. «PIU» means the Project Implementation Unit established within the Development Section of the PPA.

13. «Letter of Development Policy» means the letter dated October 17, 2006 from the Guarantor describing a program of actions, objectives and policies designed to support the achievement of Project’s objectives and declaring the Guarantor’s commitment to the execution of said program.

14. «EMP» means Environmental Management Plan adopted by the Borrower which sets forth agreed mitigation measures to be implemented and monitored under the project during construction and operation phases.

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna Republike Hrvatske za godine 2007. do 2021., prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjih tijela državne uprave nadležnih za financije i more, turizam, promet i razvitak.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbama članka 30.L327325, stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/07-01/01

Zagreb, 16. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !