Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 31.10.2007. Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca«

HRVATSKI SABOR

114

Na temelju članka 88.L359326 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DODATNIH TROŠKOVA »PROJEKTA OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/146

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DODATNIH TROŠKOVA »PROJEKTA OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA«

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca«, potpisan 11. lipnja 2007. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

BROJ ZAJMA 4715-1 HR

UGOVOR O JAMSTVU (Dodatni zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 11. lipnja 2007., sklopljen između REPUBLIKE HRVATSKE (»Jamac«) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«) (»Ugovor o jamstvu«) povezano s Ugovorom o zajmu od istog datuma (»Ugovor o zajmu«) između Banke i Lučke uprave Rijeka (»Zajmoprimac«) s ciljem osiguranja dodatnog financiranja za izvorni Projekt (na način kako je to definirano u Dodatku Ugovora o zajmu). Ovime Jamac i Banka ugovaraju kako slijedi:

Članak I.

OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

Točka 1.01. Opći uvjeti (na način kako je to definirano u Dodatku Ugovora o zajmu) čine sastavni dio ovog Ugovora.

Točka 1.02. Osim ako se iz konteksta ne proizlazi drukčije, izrazi pisani velikim slovima korišteni u ovom Ugovoru imaju značenje, koje im je dodijeljeno u Općim uvjetima ili Ugovoru o zajmu.

Članak II.

JAMSTVO; OSIGURANJE SREDSTAVA

Točka 2.01. Jamac preuzima obvezu vezano za ciljeve Projekta. U tom smislu, Jamac ovime, bez ograničenja ili restrikcija drugih svojih obveza po ovom Ugovoru o jamstvu, kao glavni dužnik, a ne samo kao jamac bezuvjetno jamči urednu i točnu isplatu svih plaćanja po Zajmu, koje Zajmoprimac plaća na temelju Ugovora o zajmu kao i da će Zajmoprimac točno izvršiti sve svoje druge obveze definirane Ugovorom o zajmu ili na koje se poziva u Ugovoru o zajmu.

Točka 2.02. Ne ograničavajući ili umanjujući odredbe točke 2.01 ovog Ugovora, Jamac se posebno obvezuje da će, uvijek kad postoji opravdani razlog za procjenu da sredstva, koja Zajmoprimac ima na raspolaganju, neće biti dovoljna za podmirenje procijenjenih izdataka potrebnih za provedbu Projekta, bez odgađanja Zajmoprimcu osigurati sredstva potrebna za podmirenje takvih izdataka.

Članak III.

PREDSTAVNIK; ADRESE

Točka 3.01. Predstavnik Jamca je ministar financija.

Točka 3.02. Adresa Jamca je:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

Zagreb 10000

Republika Hrvatska

Teleks: Telefaks:

862-21215 (385-1) 4922-598

862-21833

Točka 3.03. Adresa Banke jes:

International Bank for

Reconstruction and Development

/Međunarodna banka za obnovu i razvoj/

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Telegram: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

USUGLAŠENO u Zagrebu, Republika Hrvatska, prethodno navedenog datuma.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Šuker

Ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth

Ovlašteni predstavnik

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Lučke uprave Rijeka, potpisan 11. lipnja 2007., u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU (Dodatni zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca) IZMEĐU MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I LUČKE UPRAVE RIJEKA

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 11. lipnja, 2007. godine, sklopljen između MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (»Banka«) i LUČKE UPRAVE RIJEKA (»Zajmoprimac«) s ciljem osiguranja dodatnog financiranja za aktivnosti vezane za dio A izvornog projekta (na način kako je to definirano u Dodatku ovom Ugovoru). Ovime Zajmoprimac i Banka ugovaraju sljedeće:

Članak I.

OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Opći uvjeti (na način kako je to definirano u Dodatku ovom Ugovoru) čine sastavni dio ovog Ugovora.

1.02. Osim ako se u kontekstu ne traži drukčije, izrazi pisani velikim slovima korišteni u Ugovoru o zajmu imaju značenje, koje im je dodijeljeno u Općim uvjetima, u Dodatku ovom Ugovoru ili u izvornom Ugovoru o zajmu, pod uvjetom da ti izrazi nisu definirani u Općim uvjetima ili Dodatku ovom Ugovoru.

Članak II.

FINANCIRANJE

2.01. Banka je suglasna Zajmoprimcu dati zajam po uvjetima utvrđenima u ovom Ugovoru ili na koje se poziva u ovom Ugovoru u iznosu od trideset pet milijuna i tristo tisuća EUR-a (EUR 35,300,000) kao pomoć u financiranju projekta opisanog u Dodatku 1 ovom Ugovoru (»Projekt«).

2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva iz zajma u skladu s poglavljem IV. Dodataka 2 ovom Ugovoru.

2.03. Naknada za neiskorišteni dio zajma, koju plaća Zajmoprimac jednaka je iznosu od tri četvrtine postotka (3/4 od 1%) godišnje na nepovučeni saldo zajma, ovisno o bilo kakvom odricanju dijela takve naknade, koji Banka povremeno može odrediti.

2.04. Pristojba na osiguranje kredita, koju plaća Zajmoprimac jednaka je jednom postotku (1.0%) iznosa Zajma, ovisno o bilo kakvom odricanju dijela takve pristojbe, koji Banka povremeno može odrediti.

2.05. Kamata, koju Zajmoprimac plaća za svako kamatno razdoblje bit će po stopi, koja je jednaka LIBOR-u za valutu zajma plus varijabilna kamatna marža, ovisno o bilo kakvom odricanju dijela takve kamate, koji Banka povremeno može odrediti.

2.06. Datumi plaćanja su 15. travanj i 15. listopad svake godine.

2.07. Iznos glavnice zajma vratit će se sukladno planu amortizacije utvrđenom u Dodatku 3 ovom Ugovoru.

Članak III.

PROJEKT

3.01. Zajmoprimac prihvaća obveze vezano za ciljeve Projekta. U tom smislu Zajmoprimac će provesti Projekt u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta.

3.02. Ne ograničavajući odredbe članka 3.#clanak301#clanak01 ovog Ugovora, osim ako Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će se pobrinuti za provođenje Projekta u skladu s odredbama iz Dodatka 2 ovom Ugovoru.

Članak IV.

STUPANJE NA SNAGU, PRESTANAK

4.01. Krajnji rok za stupanje na snagu ovog Ugovora je devedeset (90) dana od datuma ovog Ugovora.

Članak V.

PREDSTAVNIK; ADRESE

5.01. Predstavnik Zajmoprimca je ravnatelj.

5.02. Adresa Zajmoprimca je:

Lučka uprava Rijeka

Riva 1

Rijeka 51 000

Republika Hrvatska

Telefaks:

385-51-331-764

5.03. Adresa Banke je:

International Development Bank

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Telegram: Teleks: Telefaks:

INDEVAS 248423 (MCI) ili 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

USUGLAŠENO u Zagrebu, Republika Hrvatska, prethodno navedenog datuma.

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth

Ovlašteni predstavnik

LUČKA UPRAVA RIJEKA

Bojan Hlača

Ovlašteni predstavnik

DODATAK 1

OPIS PROJEKTA

Cilj Projekta je povećati učinkovitost putem privatnih operatora te poboljšati financijsko, društveno stanje i stanje u okolišu riječke luke, obnoviti infrastrukturu i zamijeniti opremu za teški teret.

Projekt se sastoji od Dijela A iz izvornog Projekta.

DODATAK 2

PROVEDBA PROJEKTA

Poglavlje I. Upravna i ostala rješenja

Zajmoprimac će poduzeti sve mjere za osiguranje provedbe Projekta sukladno odredbama iz Plana za okoliš.

Poglavlje II. Praćenje Projekta, izvještavanje, ocjenjivanje

A. Izvješća o Projektu

Zajmoprimac će pratiti i ocjenjivati napredovanje Projekta sukladno odredbama članka 5.08 Općih uvjeta i na osnovu pokazatelja dogovorenih s Bankom. Svako izvješće o Projektu pokriva razdoblje od 1 (jednog) kalendarskog polugodišta i Banci se dostavlja najkasnije četrdeset pet (45) dana od isteka razdoblja koje pokriva to izvješće.

B. Upravljanje financijama, financijska izvješća i revizije

1. Zajmoprimac će sukladno odredbama članka 5.09 Općih uvjeta održavati ili dati da se održava sustav upravljanja financijama.

2. Ne ograničavajući odredbe Dijela A iz ovog poglavlja, Zajmoprimac će za Projekt pripremiti i dostaviti Banci, najkasnije četrdeset pet (45) dana po isteku svakog kalendarskog tromjesečja, privremena financijska izvješća, nepodvrgnuta reviziji, koja pokrivaju tromjesečje i to u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku.

3. Zajmoprimac će svoja Financijska izvješća podvrgnuti reviziji sukladno odredbama članka 5.09 (b) Općih uvjeta. Svaka revizija Financijskih izvješća pokriva razdoblje od jedne (1) fiskalne godine Zajmoprimca. Financijska izvješća podvrgnuta reviziji za svako takvo razdoblje dostavljaju se Banci najkasnije šest (6) mjeseci od isteka tog razdoblja.

Poglavlje III. Nabava

A. Općenito

1. Radovi i roba. Svi radovi i roba potrebni za Projekt nabavit će se u skladu sa zahtjevima definiranima poglavljem I. Smjernica za nabavu ili na koje se poziva u istom članku Smjernica za nabavu te sukladno odredbama iz Dodataka.

2. Konzultantske usluge. Sve konzultantske usluge potrebne za Projekt nabavit će se u skladu sa zahtjevima definiranima poglavljima I. i IV. Smjernica za konzultante ili na koje se poziva u istim poglavljima dotičnih Smjernica te sukladno odredbama iz Dodataka.

3. Definicije. Izrazi pisani velikim slovom i korišteni u ovom poglavlju za opisivanje određenih metoda nabave ili metoda provjere određenih ugovora od strane Banke odnose se na odgovarajuću metodu opisanu u Smjernicama za nabavu ili Smjernicama za konzultante, ovisno o slučaju.

B. Posebne metode za nabave radova i roba

1. Međunarodno podnošenje ponuda. Osim ako drukčije nije navedeno u stavku 2, u nastavku, roba i radovi se nabavljaju po ugovoru, koji je zaključen na osnovu Međunarodnog podnošenja ponuda.

2. Ostale metode nabave roba i radova. U sljedećoj se tablici navode metode nabave, koje ne uključuju Međunarodno podnošenje ponuda, a koje se mogu koristiti za robu i radove. U Planu nabave se navode okolnosti pod kojima se takve metode mogu koristiti:

Metoda nabave

(a) Domaće nadmetanje (nacionalno), sukladno
odredbama utvrđenima u ovom poglavlju

(b) Ograničeno međunarodno nadmetanje

(c) Kupovina

(d) Izravno ugovaranje

(a) Domaće nadmetanje (nacionalno). Radovi čija je vrijednost procijenjena na iznos u protuvrijednosti manjoj od $5,000,000 po ugovoru i roba čija je vrijednost procijenjena na iznos u protuvrijednosti manjoj od $1,000,000 po ugovoru, mogu se nabaviti po ugovoru zaključenom na osnovi Domaćeg nadmetanja i sljedećih dodatnih odredbi utvrđenih u (i) do (viii) ovog stavka.

(i) Postupci

Metoda javnog nadmetanja se primjenjuje za sve ugovore. Poziv na nuđenje objavljuje se u službenom listu Jamca (»Narodne novine«) i u najmanje jednim visokotiražnim nacionalnim dnevnim novinama ili na web-stranici Zajmoprimca uz odobravanje najmanje trideset (30) dana za izradu i podnošenje ponuda.

(ii) Procjena kvalifikacija Ponuđača

Kada se za velike ili opsežne radove traži pretkvalifikacija, pozivi za pretkvalifikaciju za nuđenje se objavljuju u službenom listu Jamca (»Narodne novine«) i u najmanje jednim visokotiražnim nacionalnim dnevnim novinama odobravajući rok od najmanje trideset (30) dana za podnošenje zahtjeva za predkvalifikaciju. U dokumentaciji za pretkvalifikaciju izričito se navode minimalno iskustvo, tehnički i financijski zahtjevi, koji se rješavaju metodom ‘prolazi/ne prolazi’ neprimjenom sustava bodovanja vrijednosti. Tamo gdje se pretkvalifikacija ne primjenjuje, kvalifikacije ponuđača, koji je preporučen za zaključenje ugovora, procijenit će se postkvalifikacijom primjenjujući minimalno iskustvo, tehničke i financijske zahtjeve što će se eksplicitno navesti u ponudbenoj dokumentaciji.

(iii) Sudjelovanje društava u vlasništvu države

Društva u vlasništvu države, koja se nalaze i djeluju na državnom području Jamca mogu sudjelovati u nadmetanju samo ako mogu, prihvatljivo za Banku, dokazati da su pravno i financijski nezavisni, da posluju po trgovačkim zakonima i nisu subjekt koji ovisi o državi Jamca. Navedena društva obvezatna su ispuniti iste zahtjeve vezane za jamstvo uz ponudu i garanciju za dobro izvršenje posla kao i ostali ponuđači.

(iv) Ponudbena dokumentacija

Zajmoprimac će za nabavu roba, radova i usluga koristiti standardnu ponudbenu dokumentaciju, na način kako je to definirano u stavku 1.1 Smjernica, a ista će sadržavati prijedlog ugovora i uvjete ugovora prihvatljive za Banku.

(v) Podnašanje ponude, otvaranje i vrednovanje

(1) Ponude se dostavljaju u jednoj omotnici, koja sadrži informacije o kvalifikaciji ponuđača, tehničke i komercijalne ponude, koje će se otvoriti istodobno na javnom otvaranju ponuda.

(2) Otvaranje ponuda je javno i isto će uslijediti neposredno nakon roka za podnašanje ponuda. Glasno će se pročitati ime ponuđača, ukupan iznos svake ponude i svi ponuđeni popusti i evidentirati u zapisniku sa javnog otvaranja ponuda.

(3) Vrednovanje ponuda uslijedit će uz strogo poštivanje kriterija, koji se monetarno mogu kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji, a sustav bodovanja vrijednosti se neće primjenjivati.

(4) Produženje važenja ponude dopustit će se jednom samo za najduže trideset (30) dana. Daljnja se produženja bez prethodnog odobrenja Banke neće odobravati.

(5) Ugovori će se zaključivati s kvalificiranim ponuđačima, koji su dostavili u suštini odgovarajuću ponudu a koja je procijenjena kao najniža.

(6) U okviru Domaćeg nadmetanja neće se davati nikakve prednosti.

(vi) Usklađenje cijena

Ugovori o izvođenju radova s dugim trajanjem (npr. duže od osamnaest (18) mjeseci) sadržavati će odgovarajuću klauzulu o usklađenju cijena.

(vii) Odbijanje svih ponuda

(1) Sve ponude se neće odbiti niti će se zatražiti nove ponude bez prethodne pisane suglasnosti Banke.

(2) Kad je broj primljenih ponuda manji od dvije, ponovno raspisivanje nadmetanja se neće provesti bez prethodne suglasnosti Banke.

(viii) Jamstva

Jamstva uz ponudu ne bi smjela prekoračiti 2% (dva posto) procijenjenih troškova ugovora; a jamstva za dobro izvršenje posla – ne bi smjela biti viša od 10% (deset posto). Predujmovi se neće plaćati bez odgovarajuće garancije za predujam. Tekst svih takvih jamstava sadržan je u ponudbenoj dokumentaciji i treba biti prihvatljiv za Banku.

(b) Ograničeno međunarodno nadmetanje. Robe, za koje se Banka suglasi mogu se nabaviti od ograničenog broja dobavljača na temelju zaključenja ugovora na osnovu Ograničenog međunarodnog nadmetanja.

(c) Kupovina. Robe i radovi, čija je vrijednost procijenjena u protuvrijednosti manjoj od $100,000 po ugovoru mogu se nabaviti po metodi kupovine.

C. Posebne metode nabave konzultantskih usluga

1. Odabir prema kvaliteti i troškovima. Osim ako stavkom 2. u nastavku nije predviđeno drukčije, konzultantske usluge se nabavljaju na temelju ugovora zaključenih na bazi Odabira prema kvaliteti i troškovima.

2. Ostale metode nabave konzultantskih usluga. U sljedećoj se tablici navode metode nabave, osim Odabira prema kvaliteti i troškovima, koje se mogu koristiti za konzultantske usluge. U Planu nabave će se navesti okolnosti pod kojima se takve metode mogu primjenjivati.

Metoda nabave

(a) Odabir prema najnižoj cijeni

(b) Odabir prema kvalifikacijama konzultanta

(c) Odabir s fiksnim proračunom

(d) Odabir izravnom pogodbom

D. Provjera odluke o nabavi od strane Banke

Svi ugovori financirani sredstvima zajma podliježu prethodnoj provjeri od strane Banke.

Poglavlje IV. Povlačenje sredstava iz zajma

A. Općenito.

1. Zajmoprimac smije sredstva iz zajma povlačiti sukladno odredbama članka II. Općih uvjeta, ovog poglavlja i dodatnim uputama, koje Banka navede u priopćenju upućenom Zajmoprimcu (uključujući »Smjernice Svjetske banke za isplate po Projektima« od svibnja 2006. godine, koje Banka povremeno revidira i ako se iste, sukladno uputama, mogu primijeniti na ovaj Ugovor) za financiranje prihvatljivih izdataka definiranih u tablici iz sljedećeg stavka 2.

2. U sljedećoj se tablici navode kategorije prihvatljivih izdataka, koje se mogu financirati iz sredstava zajma (»Kategorija«), dodjeljivanja iznosa iz zajma svakoj Kategoriji i postotak izdataka, koji će se financirati u smislu prihvatljivih izdataka u svakoj Kategoriji:

Kategorija

Dodijeljeni iznos
iz zajma
(iskazano u EUR-ma)

Postotak izdataka koji će se financirati

(1) Radovi, robe i konzultantske usluge

35.300.000

88%

UKUPAN IZNOS

35.300.000

B. Razdoblje povlačenja.

1. Bez obzira na odredbe iz Dijela A ovog poglavlja povlačenje neće uslijediti za plaćanja, koja su bila prije datuma ovog Ugovora.

2. Krajnji rok je 31. prosinac 2010. godine.

DODATAK 3

PLAN AMORTIZACIJE

Datumi isplate glavnice Iznos glavnice zajma,

koji se može isplatiti

(Iskazano u eurima)*

15. listopad 2011. 1,630,000

15. travanj 2012. 1,660,000

15. listopad 2012. 1,700,000

15. travanj 2013. 1,735,000

15. listopad, 2013. 1,770,000

15. travanj 2014. 1,810,000

15. listopad 2014. 1,850,000

15. travanj 2015. 1,890,000

15. listopad 2015. 1,930,000

15. travanj 2016. 1,970,000

15. listopad 2016. 2,010,000

15. travanj 2017. 2,055,000

15. listopad 2017. 2,100,000

15. travanj 2018. 2,145,000

15. listopad 2018. 2,190,000

15. travanj 2019. 2,240,000

15. listopad 2019. 2,285,000

15. travanj 2020. 2,330,000

*Brojke u ovoj rubrici predstavljaju iznos u eurima koji se vraća, osim predviđenog u članku 3.10 Općih uvjeta.

PRILOG

Definicije

1. »Kategorija« znači kategorija definirana u tablici iz poglavlja IV. Dodatka 2 ovom Ugovoru.

2. »Smjernice za konzultante« znači »Smjernice: Odabir i angažiranje konzultanata od strane Zajmoprimca Svjetske banke », koje je Banka objavila u svibnju 2004.

3. »Opći uvjeti« znači »Opći uvjeti za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj« od 1. srpnja 2005.

4. »Izvorni Ugovor o zajmu« znači Ugovor o zajmu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca između Zajmoprimca i Banke od 12. srpnja 2003. (Zajam br. 4715-HR).

5. »Izvorni Projekt« znači Projekt opisan u Dodatku 2 izvornom Ugovoru o zajmu.

6. »Smjernice za nabavu« znači »Smjernice za nabavu na temelju zajmova IBRD i kredita IDA-a«, koje je Banka objavila u svibnju 2004.

7. »Plan nabave« znači plan nabave Zajmoprimca za Projekt od 03. svibnja 2007. i odnosi se na plan naveden u stavku 1.16 Smjernica za nabavu i stavku 1.24 Smjernica za konzultante, budući će se isti povremeno aktualizirati sukladno odredbama navedenima u spomenutim stavcima.

LOAN NUMBER 4715-1 HR

GUARANTEE AGREEMENT (Additional Loan for the Rijeka Gateway Project) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT, dated June 11, 2007, entered into between REPUBLIC OF CROATIA («Guarantor») and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank») («Guarantee Agreement») in connection with the Loan Agreement of same date («Loan Agreement») between the Bank and the Port of Rijeka Authority («Borrower») for the purpose of providing additional financing for the Original Project (as defined in the Appendix to the Loan Agreement). The Guarantor and the Bank hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Loan Agreement.

Article II

GUARANTEE; PROVISION OF FUNDS

Section 2.01. The Guarantor, declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, without limitation or restriction upon any of its other obligations under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of all Loan Payments payable by the Borrower pursuant to the Loan Agreement, and the punctual performance of all the other obligations of the Borrower set forth or referred to in the Loan Agreement.

Section 2.02. Without limitation or restriction upon the provisions of Section 2.01 of this Agreement, the Guarantor specifically undertakes, whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, promptly to provide the Borrower with the funds needed to meet such expenditures.

Article III

REPRESENTATIVE; ADDRESSES

Section 3.01. The Guarantor’s Representative is the Minister of Finance.

Section 3.02. The Guarantor’s Address is:

Ministry of Finance

Katančićeva 5

Zagreb 10000

Republic of Croati

Telex: Facsimile:

862-21215 (385-1) 4922-598

862-21833

Section 3.03. The Bank’s Address is:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

AGREED at Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By Ivan Šuker

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand K. Seth

Authorized Representative

LOAN AGREEMENT (Additional Loan for Rijeka Gateway Project) BETWEEN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND PORT OF RIJEKA AUTHORITY

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated June 11, 2007, entered into between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank») and PORT OF RIJEKA AUTHORITY («Borrower») for the purpose of providing additional financing for activities related to Part A of the Original Project (as defined in the Appendix to this Agreement). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in the Loan Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions, in the Appendix to this Agreement or in the Original Loan Agreement, provided that these terms are not defined in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

Article II

FINANCING

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, an amount equal to thirty-five million and three hundred thousand Euro (EUR 35,300,000) to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement («Project»).

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be equal to three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance, subject to any waiver of a portion of such charge, as may be determined by the Bank from time to time.

2.04. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one percent (1.0%) of the Loan amount, subject to any waiver of a portion of such fee as may be determined by the Bank from time to time.

2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to LIBOR for the Loan Currency plus the Variable Spread, subject to any waiver of a portion of such interest as may be determined by the Bank from time to time.

2.06. The Payment Dates are April 15 and October 15 in each year.

2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Article III

PROJECT

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall carry out the Project in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions.

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

Article IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

4.01. The Effectiveness Deadline is the date ninety (90) days after the date of this Agreement.

Article V

REPRESENTATIVE; ADDRESSES

5.01. The Borrower’s Representative is the Executive Director.

5.02. The Borrower’s Address is:

Port of Rijeka Authority

Riva 1

Rijeka 51 000

Republic of Croatia

Facsimile:

385-51-331-764

5.03. The Bank’s Address is:

International Development Bank

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable: Telex: Facsimile:

INDEVAS 248423 (MCI) or 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

AGREED at Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand K. Seth

Authorized Representative

PORT OF RIJEKA AUTHORITY

By Bojan Hlača

Authorized Representative

SCHEDULE 1

PROJECT DESCRIPTION

The objective of the Project is to increase efficiency, through private operators, and improve financial, social and environmental conditions at Rijeka Port, rehabilitate infrastructure and replace heavy cargo equipment.

The Project consists of Part A of the Original Project.

SCHEDULE 2

PROJECT EXECUTION

Section I. Institutional and Other Arrangements

The Borrower shall take all measures necessary to ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Environmental Plan.

Section II. Project Monitoring, Reporting, Evaluation

A. Project Reports

The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of the indicators agreed with the Bank. Each Project Report shall cover the period of one (1) calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than forty five (45) days after the end of the period covered by such report.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.

2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower shall prepare and furnish to the Bank not later than forty-five (45) days after the end of each calendar quarter, interim un-audited financial reports for the Project covering the quarter, in form and substance satisfactory to the Bank.

3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one (1) fiscal year of the Borrower. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of such period.

Section III. Procurement

A. General

1. Works and Goods. All works and goods required for the Project shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Schedule.

2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines, and with the provisions of this Schedule.

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Works and Goods

1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods and works shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.

2. Other Methods of Procurement of Goods and Works. The following table specifies the methods of procurement, other than International Competitive Bidding, which may be used for goods and works. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used:

Procurement Method

(a) National Competitive Bidding, subject to the provisions set forth in this Section

(b) Limited International Bidding

(c) Shopping

(d) Direct Contracting

(a) National Competitive Bidding. Works estimated to cost less than $5,000,000 equivalent per contract, and goods estimated to cost less than $1,000,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding and the following additional provisions set forth in (i) through (viii) of this paragraph.

(i) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Guarantor’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one widely circulated national daily newspaper or at the Borrower’s website, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(ii) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex works contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Guarantor’s Official Gazette («Narodne novine») and at least one widely circulated national daily newspaper a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(iii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Guarantor’s territory shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Guarantor’s Government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(iv) Bidding Documents

The Borrower shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods, works or services, as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(v) Bid Submission, Opening and Evaluation

(1) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(5) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(vi) Price Adjustment

Works contracts of long duration (e.g. more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(vii) Rejection of All Bids

(1) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior written concurrence.

(2) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(viii) Securities

Bid securities should not exceed 2% (two percent) of the estimated cost of the contract; and performance securities -- not more than 10% (ten percent). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

(b) Limited International Bidding. Goods which the Bank agrees can only be procured from a limited number of suppliers may be procured under contracts awarded on the basis of Limited International Bidding.

(c) Shopping. Goods and works estimated to cost less than US$100,000 equivalent per contract may be procured on the basis of Shopping.

C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table specifies methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Method

(a) Least-Cost Selection

(b) Selection Based on Consultant’s Qualifications

(c) Fixed-Budget Selection

(d) Single Source Selection

D. Review by the Bank of Procurement Decisions

All contracts financed with the Loan proceeds shall be subject to Prior Review by the Bank.

Section IV. Withdrawal of the Proceeds of the Loan

A. General.

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Bank may specify by notice to the Borrower (including the «World Bank Disbursement Guidelines for Projects» dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan («Category»), the allocations of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category:

Category

Amount of the Loan Allocated
(expressed in EUR)

Percentage of Expenditures to be Financed

(1) Works, Goods and Consultants’ Services

35,300,000

88%

TOTAL AMOUNT

35,300,000

B. Withdrawal Period.

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this Agreement.

2. The Closing Date is December 31, 2010.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

Principal Payment Date Principal Amount of the

Loan Payable

(Expressed in Euro)*

October 15, 2011 1,630,000

April 15, 2012 1,660,000

October 15, 2012 1,700,000

April 15, 2013 1,735,000

October 15, 2013 1,770,000

April 15, 2014 1,810,000

October 15, 2014 1,850,000

April 15, 2015 1,890,000

October 15, 2015 1,930,000

April 15, 2016 1,970,000

October 15, 2016 2,010,000

April 15, 2017 2,055,000

October 15, 2017 2,100,000

April 15, 2018 2,145,000

October 15, 2018 2,190,000

April 15, 2019 2,240,000

October 15, 2019 2,285,000

April 15, 2020 2,330,000

*The figures in this column represent the amount in Euro to be repaid, except as provided in Section 3.10 of the General Conditions.

APPENDIX

Definitions

1. «Category» means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2. «Consultant Guidelines» means the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» published by the Bank in May 2004.

3. «General Conditions» means the «International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans», dated July 1, 2005.

4. «Original Loan Agreement» means the Loan Agreement for the Rijeka Gateway Project between the Borrower and the Bank, dated July 12, 2003 (Loan No. 4715-HR).

5. «Original Project» means the Project described in Schedule 2 to the Original Loan Agreement.

6. «Procurement Guidelines» means the «Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» published by the Bank in May 2004.

7. «Procurement Plan» means the Borrower’s procurement plan for the Project, dated May 3rd, 2007, and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provision of said paragraphs.

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2007. do 2020. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjih tijela državne uprave nadležnih za financije i more, turizam, promet i razvitak.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/07-01/02

Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !