Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske učinkovitosti ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske učinkovitosti

HRVATSKI SABOR

28

Na temelju članka 88.L115771 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt energetske učinkovitosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. travnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1363/2
Zagreb, 8. travnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt energetske učinkovitosti, potpisan 10. studenoga 2003. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

LOAN NUMBER 7198 HR

Guarantee Agreement (Energy Efficiency Project) between REPUBLIC OF CROATIA and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT, dated November 10, 2003, between REPUBLIC OF CROATIA (the Guarantor) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) the Guarantor and Hrvatska Elektroprivreda d.d. (Borrower), having been satisfied as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to the Loan Agreement, have requested the Bank to assist in the financing of Part A of the Project, and

(B) by the Loan Agreement of even date herewith between the Bank and the Borrower, the Bank has agreed to extend to the Borrower a loan in the amount of four million four hundred thousand Euro (EUR 4,400,000) to assist in financing Part A of the Project, on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condition that the Guarantor agrees to guarantee the obligations of the Borrower in respect of such loan as provided in this Agreement,

(C) by an agreement of even date herewith (the GEF Trust Fund Grant Agreement), the Bank, acting as the implementing agency of the Global Environment Facility (GEF) has agreed to make a grant (the GEF Trust Fund Grant) to the Guarantor in the amount of seven million Dollars ($7,000,000) to assist in financing Parts B, C and D of the Project on the terms and conditions set forth in the GEF Trust Fund Grant Agreement,

WHEREAS the Guarantor, in consideration of the Bankžs entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower as provided herein,

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

General Conditions, Definitions

Section 1.01. The »General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans« of the Bank, dated September 1, 1999, (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and Section 1.02 of the Loan Agreement have the respective meanings therein set forth.

Article II

Guarantee

Section 2.01. The Guarantor declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to the Loan Agreement, and, to this end, without limitation or restriction upon any of its other obligations under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of the principal of, and interest and other charges on, the Loan, and the premium, if any, on the prepayment of the Loan.

Article III

Representative of the Guarantor, Addresses

Section 3.01. The Minister of Finance of the Guarantor is designated as representative of the Guarantor for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 3.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Guarantor:

Ministry of Finance

Katanciceva 5

10000 Zagreb

Republic of Croatia

Telex: Facsimile

862-21215 3851 492 2583

862-28133

For the Bank:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex:

INTBAFRAD 248423 (MCI)

Washington, D.C. 64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Republic of Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By Mato Crkvenac, v. r.

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand K. Seth, v. r.

Director

South Central Europe Country Unit

Europe and Central Asia

 

Broj zajma 7198 HR

GEF darovnica broj TF 052141

Ugovor o jamstvu (Projekt energetske uČinkovitosti) izmeĐu REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 10. studenoga 2003. između REPUBLIKE HRVATSKE (Jamac) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

S obzirom da su (A) Jamac i Hrvatska elektroprivreda (Zajmoprimac), nakon što su se uvjerili u izvedivost i prioritet projekta opisanog u Prilogu 2 Ugovora o zajmu, od Banke zatražili pomoć za financiranje Dijela A Projekta, i

(B) Ugovorom o zajmu između Banke i Zajmoprimca istog datuma kao i ovaj ugovor, Banka se suglasila odobriti Zajmoprimcu zajam u EUR u protuvrijednosti 4,4 milijuna eura (4,000.000 EUR) prema uvjetima i rokovima navedenim u Ugovoru o zajmu, ali samo pod uvjetom da je Jamac suglasan jamčiti obveze Zajmoprimca u vezi ovog Zajma navedene u ovom Ugovoru,

(C) ugovorom istog datuma kao i ovaj ugovor (Ugovor o darovnici GEF-a), Banka, u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za zaštitu okoliša (GEF) suglasna je dati darovnicu Jamcu u iznosu od sedam milijuna američkih dolara kao pomoć u financiranju dijelova B, C i D Projekta prema uvjetima i rokovima navedenima u Ugovoru o darovnici GEF-a,

BUDUĆI DA je Jamac suglasan, u odnosu na sklapanje Ugovora o zajmu između Banke i Zajmoprimca, jamčiti za obveze Zajmoprimca po istom.

U SKLADU S NAVEDENIM, ugovorne strane ugovaraju kako slijedi:

Članak I.

OpĆi uvjeti, definicije

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu s fiksnom kamatnom stopom« Banke od 1. rujna 1999, (Opći uvjeti) čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.02. Osim ako smisao ne nalaže drukčije, izrazi definirani u Općim uvjetima i Odjeljku 1.02. Ugovora o zajmu imaju značenje kao što je u njima navedeno.

Članak II.

Jamstvo

Odjeljak 2.01. Jamac se obvezuje ispuniti ciljeve Projekta navedene u Prilogu 2. Ugovora o zajmu, i u tom cilju, bez ograničenja i restrikcija za bilo koju obvezu na temelju Ugovora o jamstvu, Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao glavni dužnik a ne samo kao instrument osiguranja, pravodobnu i točnu otplatu glavnice, kamata i drugih naknada Zajma, te premiju, ako je primjenjivo, na prijevremene isplate Zajma.

Članak III.

Predstavnik Jamca, adrese

Odjeljak 3.01. Ministar financija Jamca određuje se kao predstavnik Jamca za svrhe Odjeljka 11.03. Općih uvjeta.

Odjeljak 3.02. Sljedeće su adrese navedene za svrhe Odjeljka 11.01. Općih uvjeta:

Za Jamca:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Telefaks: Faks:

862-21215 385 1 492
2583

862-21833

Za Banku:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Brzojavna adresa: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI),

Washington, D.C. 64145 (MCI),

U potvrdu prethodnog, stranke ovoga Ugovora, djelujući putem svojih ovlaštenih predstavnika, potpisale su ovaj Ugovor u svoje ime u Zagrebu, Republika Hrvatska, na naprijed naznačeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

(Mato Crkvenac)

Ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA

OBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth

        Direktor

Odjel za južnu i centralnu Europu

Europa i Centralna Azija

 

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatske elektroprivrede d.d. za Projekt energetske učinkovitosti, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

LOAN NUMBER 7198 HR

GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF 052141 HR

 

Loan Agreement (Energy Efficiency Project) between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT and HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated November 10, 2003, between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank) and HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. (HEP), a power company established under the laws of the Republic of Croatia (the Borrower).

WHEREAS: (A) Republic of Croatia (the Guarantor) and the Borrower, having been satisfied as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to this Agreement, have requested the Bank to assist in the financing of Part A of the Project;

(B) by an agreement (the Guarantee Agreement) of even date herewith between the Guarantor and the Bank, the Guarantor has agreed to guarantee the obligations of the Borrower in respect of the Loan;

(C) by an agreement of even date herewith (the GEF Trust Fund Grant Agreement), the Bank, acting as the implementing agency of the Global Environment Facility (GEF) has agreed to make a grant (the GEF Trust Fund Grant) to the Guarantor in the amount of seven million Dollars ($7,000,000) to assist in financing Parts B, C and D of the Project on the terms and conditions set forth in the GEF Trust Fund Grant Agreement;

(D) Part A of the Project will be carried out by HEP ESCO with the Borroweržs assistance and, as part of such assistance, the Borrower will make the proceeds of the loan provided for in Article II of this Agreement (the Loan) available to HEP ESCO, as set forth in this Agreement; and

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

General Conditions; Definitions

Section 1.01. The »General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans« of the Bank, dated September 1, 1999, (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions, the Preamble to this Agreement and the GEF Trust Fund Grant Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a) »Beneficiaries« and »Beneficiary« mean collectively the individual energy end users and individually the individual energy end user meeting the Eligibility Criteria (hereinafter defined) for assistance under the Project;

(b) »Co-financing Bank« means a commercial bank duly established and operating in the Republic of Croatia, selected, in accordance with the criteria and procedures set forth in the PIP, to arrange a commercial loan facility for co-financing Energy Saving Investments under Part A of the Project;

(c) »Eligibility Criteria« means the criteria adopted by the Borrower and HEP ESCO (hereinafter defined) and included in the PIP (hereinafter defined), for selection of Beneficiaries and Energy Saving Investments (hereinafter defined) under the Project;

(d) »Energy Performance Service Contract« means a contract to be entered into between HEP ESCO and a Beneficiary, the content and terms and conditions of which are set forth in the PIP (hereinafter defined), as the same may be amended from time to time, and such term includes all schedules to any Energy Performance Service Contract;

(e) »Energy Saving Investment« means an energy saving investment eligible for financing with proceeds of the Loan under Energy Performance Service Contract, in accordance with the Eligibility Criteria;

(f) »Energy Service Providers« means commercial enterprises duly registered and operating in the Republic of Croatia and benefiting from commercial loans from Participating Banks (as such term is defined in Section 1.02 (f) of the GEF Trust Fund Grant Agreement) under Part C of the Project for Energy Saving Investments meeting Eligibility Criteria;

(g) »Environmental Management Framework« means the framework, satisfactory to the Bank, prepared and adopted by the Borrower and included in the PIP (hereinafter defined), describing the environmental mitigation, monitoring and institutional measures for the Project, including the guidelines for environmental screening and assessment of Energy Saving Investments;

(h) »Financial Monitoring Report« means each report prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement;

(i) »HEP ESCO« means Energy Service Company of HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., established pursuant to Statement on Establishment of March 14, 2002, and registered in the commercial court of Zagreb on April 24, 2002;

(j) »HEP ESCO Project Implementation Agreement« means the agreement to be entered into between the Borrower and HEP ESCO pursuant to the provisions of paragraph 5 of Schedule 4 to this Agreement;

(k) »Partial Credit Guarantee Facility« means the guarantee facility provided under Part C of the Project;

(l) »PIP« means the Project Implementation Plan adopted by HEP (with respect to implementation of Parts A, B and D of the Project) and HBOR (with respect to implementation of Part C of the Project), setting forth rules and regulations for implementation of the Project, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank; and

(m) »Special Account« means the account referred to in Section 2.02 (b) of this Agreement.

Article II

The Loan

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, an amount equal to four million four hundred thousand Euro (EUR 4,400,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.09 of this Agreement.

Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of: (i) the reasonable cost of goods and works required for carrying out Energy Saving Investments under Part A of the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan; and (ii) the front-end fee referred to in Section 2.04 of this Agreement and any premium in respect of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar payable by the Borrower in accordance with Section 4.04 (c) of the General Conditions.

(b) The Borrower may open and maintain in Euro a special deposit account, in a commercial bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set off, seizure and attachment.

Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 2010, or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower and the Guarantor of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a front-end fee in an amount equal to forty-four thousand Euro (EUR44,000). The Borrower agrees that on or promptly after the Effective Date, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount of such fee.

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time, at a rate equal to: (i) eighty-five one-hundredths of one percent (0.85%) from the date on which such charge commences to accrue in accordance with the provisions of Section 3.02 of the General Conditions to but not including the fourth anniversary of such date; and (ii) seventy-five one-hundredths of one percent (0.75%) thereafter.

Section 2.06. The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to the Variable Rate; provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the Borrower shall, during the Conversion Period, pay interest on such amount in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions.

Section 2.07. Interest, commitment and other charges shall be payable semiannually in arrears on April 15 and October 15 in each year.

Section 2.08. (a) Subject to the provisions of paragraph (b) of this Section, the Borrower shall repay each Disbursed Amount in semiannual installments to be payable on each April 15 and October 15, the first such installment to be payable on the ninth (9th) Interest Payment Date following the Maturity Fixing Date for said Disbursed Amount and the last such installment to be payable on the twentieth (20th) Interest Payment Date following the Maturity Fixing Date for said Disbursed Amount. Each installment except for the last one shall be equal to one-twelfth (1/12) of said Disbursed Amount. The last installment shall be equal to the remaining outstanding amount of said Disbursed Amount.

(b) Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of this Section, if any one or more installments of principal of any Disbursed Amount would, pursuant to the provisions of such paragraph (a), be payable after October 15, 2019, the Borrower shall also pay on such date the aggregate amount of all such installments.

(c) The Bank shall notify the Borrower and the Guarantor of the amortization schedule for each Disbursed Amount promptly after the Maturity Fixing Date for said Disbursed Amount.

(d) Notwithstanding the provisions of paragraphs (a) through (c) of this Section, in the event of a Currency Conversion of all or any portion of a Disbursed Amount to an Approved Currency, the amount so converted in said Approved Currency that shall be repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to said Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in said Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to said Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

Section 2.09. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management:

(i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency;

(ii) a change of the interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; and

(iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on said Variable Rate.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a »Conversion«, as defined in Section 2.01 (7) of the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

(c) Promptly following the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar in respect of which the Borrower has requested that the premium be paid out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amounts required to pay any premium payable in accordance with Section 4.04 (c) of the General Conditions up to the amount allocated from time to time for such purpose in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement.

Article III

Execution of the Project

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, without any limitation or restriction upon any of its other obligations under this Agreement, shall cause HEP ESCO to carry out Part A of the Project with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate financial, administrative, engineering, and environmental practices, and shall take or cause to be taken all action, including provision of funds, facilities, services and other resources, necessary or appropriate to enable HEP ESCO to perform such obligations, and shall not take or permit to be taken any action which would prevent or interfere with such performance.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Bank and the Borrower shall otherwise agree, the Borrower shall cause HEP ESCO to carry out Part A of the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 4 to this Agreement.

(c) The Borrower shall relend the proceeds of the Loan to HEP ESCO (the Subsidiary Loan) under the HEP ESCO Project Implementation Agreement to be entered into between the Borrower and HEP ESCO, under terms and conditions which shall have been approved by the Bank, including, but not limited to, the conditions for HEP ESCO to carry out Part A of the Project in accordance with the provisions set forth in paragraph 5 of Schedule 4 to this Agreement.

(d) The Borrower shall exercise its rights under the HEP ESCO Project Implementation Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan, and, except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, abrogate or waive the HEP ESCO Project Implementation Agreement or any provision thereof.

Section 3.02. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the goods and works required for Part A of the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 3 to this Agreement.

Section 3.03. For the purposes of Section 9.08 of the General Conditions and without limitation thereto, the Borrower shall:

(a) prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan for the future operation of the Project; and

(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on said plan.

Article IV

Financial Covenants

Section 4.01. (a) The Borrower shall, and shall cause HEP ESCO to maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements, all in accordance with accounting standards acceptable to the Bank, consistently applied, adequate to reflect its operations and financial condition and to register separately the operations, resources and expenditures related to Part A of the Project.

(b) The Borrower shall and shall cause HEP ESCO to:

(i) have its records, accounts and financial statements (balance sheets, statements of income and expenses and related statements) and the records and accounts for the Special Account for each fiscal year audited, in accordance with auditing standards acceptable to the Bank, consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six (6) months after the end of each such year, (A) certified copies of the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section, for such year as so audited, and (B) an opinion on such statements and report of such audit, by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts, and financial statements, and the audit thereof, and concerning said auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of statements of expenditures the Borrower shall and shall cause HEP ESCO to:

(i) maintain or cause to be maintained, in accordance with paragraph (a) of this Section, records and separate accounts reflecting such expenditures;

(ii) retain, until at least one (1) year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures;

(iii) enable the Bankžs representatives to examine such records; and

(iv) ensure that such records and accounts are included in the annual audit referred to in paragraph (b) of this Section and that the report of such audit contains a separate opinion by said auditors as to whether the statements of expenditure submitted during such fiscal year, together with the procedures and internal controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.

Section 4.02. (a) Without limitation upon the Borroweržs and HEP ESCOžs progress reporting obligations set forth in Schedule 4 to this Agreement, the Borrower shall cause HEP ESCO to prepare and furnish to the Bank a Financial Monitoring Report (FMR), in form and substance satisfactory to the Bank, which:

(i) sets forth actual sources and use of funds for Part A of the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, showing separately funds provided under the Loan, and explains variances between the actual and planned use of such funds; and

(ii) describes physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report and explains variances between the actual and previously forecast implementation targets; and

(iii) sets forth the status of procurement under Part A of the Project, as at the end of the period covered by said report.

(b) The first FMR shall be furnished to the Bank not later than forty-five (45) days after the end of the first calendar quarter after the Effective Date, and shall cover the period from the incurrence of the first expenditure under the Project through the end of such first calendar quarter; thereafter, each FMR shall be furnished to the Bank not later than forty-five (45) days after each subsequent calendar quarter, and shall cover such calendar quarter.

Section 4.03. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not incur any debt, unless the net revenues of the Borrower for the fiscal year immediately preceding the date of such incurrence or for a later twelve-month period ended prior to the date of such incurrence, whichever is the greater, shall be at least 1.2 times the estimated maximum debt service requirements of the Borrower for any succeeding fiscal year on all debt of the Borrower, including the debt to be incurred.

(b) For the purposes of this Section:

(i) The term »debt« means any indebtedness of the Borrower maturing by its terms more than one (1) year after the date on which it is originally incurred.

(ii) Debt shall be deemed to be incurred: (A) under a loan contract or agreement or other instrument providing for such debt or for the modification of its terms of payment on the date of such contract, agreement or instrument; and (B) under a guarantee agreement, on the date the agreement providing for such guarantee has been entered into.

(iii) The term »net revenues« means the difference between:

(A) the sum of revenues from all sources related to operations adjusted to take account of the Borroweržs rates in effect at the time of the incurrence of debt even though they were not in effect during the twelve-month period to which such revenues relate and net non-operating income; and

(B) the sum of all expenses related to operations including administration, adequate maintenance, taxes and payments in lieu of taxes, but excluding provision for depreciation, other non-cash operating charges and interest and other charges on debt.

(iv) The term »net non-operating income« means the difference between:

(A) revenues from all sources other than those related to operations; and

(B) expenses, including taxes and payments in lieu of taxes, incurred in the generation of revenues in (A) above.

(v) The term »debt service requirements« means the aggregate amount of repayments (including sinking fund payments, if any) of, and interest and other charges on debt.

(vi) Whenever for the purposes of this Section it shall be necessary to value, in terms of the currency of the Guarantor, debt payable in another currency, such valuation shall be made on the basis of the prevailing lawful rate of exchange at which such other currency is, at the time of such valuation, obtainable for the purposes of servicing such debt, or, in the absence of such rate, on the basis of a rate of exchange acceptable to the Bank.

Section 4.04. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall maintain a ratio of current assets to current liabilities of not less than 0.7 for fiscal years 2004 and 2005, and of not less than 1.0 for the fiscal year 2006 and thereafter until completion of the Project.

(b) Before November 30 in each of its fiscal years, the Borrower shall, on the basis of forecasts prepared by the Borrower and satisfactory to the Bank, review whether it would meet the requirements set forth in paragraph (a) in respect of such year and the next following fiscal year and shall furnish to the Bank the results of such review upon its completion.

(c) If any such review shows that the Borrower would not meet the requirements set forth in paragraph (a) for the Borroweržs fiscal years covered by such review, the Borrower shall promptly take all necessary measures (including, without limitation, adjustments of the structure or levels of its prices in order to meet such requirements).

(d) For the purposes of this Section:

(i) The term »current assets« means cash, all assets which could in the ordinary course of business be converted into cash within twelve (12) months, including accounts receivable limited to fifty-five (55) days equivalent of sales, marketable securities, inventories and pre-paid expenses properly chargeable to operating expenses within the next fiscal year.

(ii) The term »current liabilities« means all liabilities which will become due and payable or could under circumstances then existing be called for payment within twelve (12) months, including accounts payable, customer advances, debt service requirements, taxes and payments in lieu of taxes, and dividends.

(iii) The term »debt service requirements« means the aggregate amount of repayments (including sinking fund payments, if any) of, and interest and other charges on, debt.

(iv) Whenever for the purposes of this Section it shall be necessary to value, in terms of the currency of the Guarantor, debt payable in another currency, such valuation shall be made on the basis of the prevailing lawful rate of exchange at which such other currency is, at the time of such valuation, obtainable for the purposes of servicing such debt, or, in the absence of such rate, on the basis of a rate of exchange acceptable to the Bank.

Article V

Other Covenants

Section 5.01. The Borrower shall and shall cause HEP ESCO to:

(a) carry on its operations and conduct its affairs in accordance with sound administrative, financial, engineering, and environmental practices under the supervision of qualified and experienced management assisted by competent staff in adequate numbers;

(b) at all times operate and maintain its plants, machinery, equipment and other property, and from time to time, promptly as needed, make all necessary repairs and renewals thereof, all in accordance with sound engineering, financial and environmental practices; and

(c) take out and maintain with responsible insurers, or make other provision satisfactory to the Bank for, insurance against risks and in such amounts as shall be consistent with appropriate practice.

Article VI

Remedies of the Bank

Section 6.01. Pursuant to Section 6.02 (p) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) The Borrower or HEP ESCO shall have failed to perform any of their respective obligations under the HEP ESCO Project Implementation Agreement; and

(b) The PIP shall have been amended, suspended, abrogated or repealed without the prior agreement of the Bank, and such amendment, suspension, abrogation, repeal or waiver affects materially and adversely the ability of the HEP to perform any of its obligations under this Agreement.

Section 6.02. Pursuant to Section 7.01 (k) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) the event specified in paragraph (a) of Section 6.01 of this Agreement shall occur and shall continue for a period of sixty (60) days after notice thereof shall have been given by the Bank to the Borrower; and

(b) the event specified in paragraph (b) of Section 6.01 of this Agreement shall occur.

Article VII

Effective Date; Termination

Section 7.01. The following events are specified as additional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01 (c) of the General Conditions:

(a) the GEF Trust Fund Agreement has been executed and delivered and all conditions precedent to the effectiveness of the GEF Trust Fund Grant Agreement or to the right of the Borrower to make withdrawals thereunder, except only the effectiveness of the Loan Agreement, have been fulfilled;

(b) the HEP ESCO Project Implementation Agreement between the Borrower and HEP ESCO, satisfactory to the Bank, has been duly executed; and

(c) he PIP, satisfactory to the Bank, has been adopted by the Borrower.

Section 7.02. The following is specified as an additional matter, within the meaning of Section 12.02 (c) of the General Conditions, to be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank, namely that the HEP ESCO Project Implementation Agreement has been authorized and ratified by HEP and is legally binding upon HEP and HEP ESCO in accordance with their terms.

Section 7.03. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VIII

Representative of the Borrower; Addresses

Section 8.01. The President of the Management Board of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 8.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Bank:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (1-202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

For the Borrower:

Hrvatska Elektroprivreda d.d.

Avenija Vukovar 37

Zagreb 10000

Republic of Croatia

Facsimile:

385 1 61 70 439

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand K. Seth

Director

South Central Europe Country Unit

Europe and Central Asia

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.

By Darko Belić

Authorized Representative

 

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Loan

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Amount of the
Loan Allocated % of Expenditures
Category (Expressed in EUR) to be Financed

1. Goods 1,500,000 100% of foreign expenditures,
100% of local expenditures
(ex-factory cost) and 85% of
local expenditures for other
items procured locally

2. Works 500,000 100% of foreign expenditures,
and 85% of local expenditures

3. Supply and 1,800,000 100% of foreign expenditures,
Installation of 100% of local expenditures
Equipment (ex-factory cost) and

85% of local expenditures for
other items procured locally

4. Fee 44,000 Amount due under Section 2.04 of this Agreement

5. Premia for Interest –   Amount due under Section
Rate Caps and 2.09 (c) of this Agreement
Interest Rate Collars

6. Unallocated 556,000

TOTAL 4,400,000

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »foreign expenditures« means expenditures in the currency of any country other than that of the Guarantor for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Guarantor; and

(b) the term »local expenditures« means expenditures in the currency of the Guarantor; or for goods or services supplied from the territory of the Guarantor.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of this Agreement, except that withdrawals, in an amount not exceeding EUR 440,000 may be made on account of payments made for expenditures before that date but after July 1, 2003.

4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditure, under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower, for expenditures for contracts for works, contracts for goods and contracts for supply and installation costing less than $ 200,000 equivalent each with the exception of such contracts for the first five Energy Performance Service Contracts for which withdrawals may be made on the basis of statements of expenditure only after they have been reviewed by the Bank in accordance with the provisions of Part D.2 of Schedule 3 to this Agreement.

SCHEDULE 2

Description of the Project

The objective of the Project is to increase the demand for and supply of energy efficiency projects and services in the Republic of Croatia.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part A: Energy Saving Investments

Improvement of energy efficiency through delivery of energy management services to energy end users through the financing and carrying out under Energy Performance Service Contracts of Energy Saving Investments meeting Eligibility Criteria.

Part B: HEP ESCO Project Development and Project Financing

1. Provision of technical assistance to HEP ESCO for implementation of Part A of the Project, including identifying eligible Energy Saving Investments, pre-contract analysis, energy auditing and investment grade feasibility studies.

2. Financing and carrying out under Energy Performance Service Contracts of Energy Saving Investments meeting Eligibility Criteria.

Part C: Partial Credit Guarantee Facility

Establishment of a Partial Credit Guarantee Facility to help:

1. Establish a commercial loan facility to co-finance initial Energy Saving Investments under the Project and mitigate the risk of energy end user default in payment obligations to HEP ESCO.

2. HBOR underwrite credit guarantees issued by HBOR for Participating Banks providing loans to Beneficiaries and Energy Service Providers for Energy Saving Investments.

Part D: Technical Assistance

1. Provision of technical assistance to HEP ESCO for: (i) developing HEP ESCOžs capacity to perform under Parts A and B of the Project; (ii) training staff of the Borrower, HEP ESCO and firms working with HEP ESCO on Parts A and B of the Project; (iii) disseminating information to the marketplace, and education for potential eligible beneficiaries on developing contracts with HEP ESCO under Parts A or B of the Project and with commercial banks under Part C of the Project; and (iv) program reporting, monitoring and evaluation.

2. Provision of technical assistance and training for carrying out Part C of the Project.

* * *

The Project is expected to be completed by December 31, 2009.

SCHEDULE 3

Procurement

Section I. Procurement of Goods and Works

Part A: General

Goods, works, and supply and installation contracts shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the »Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits« published by the Bank in January 1995 and revised in January and August 1996, September 1997 and January 1999 (the Guidelines) and the following provisions of Section I of this Schedule.

Part B: International Competitive Bidding

1. Except as otherwise provided in Part C of this Section, goods, works and supply and installation contracts, shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of Section II of the Guidelines and paragraph 5 of Appendix 1 thereto.

2. The following provisions shall apply to goods and supply and installation contracts to be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Part B.

(a) Grouping of contracts

To the extent practicable, contracts for goods, works, and supply and installation contracts shall be grouped in bid packages estimated to cost $200,000 equivalent or more each.

(b) Preference for domestically manufactured goods

The provisions of paragraphs 2.54 and 2.55 of the Guidelines and Appendix 2 thereto shall apply to goods manufactured in the territory of the Guarantor.

Part C: Other Procurement Procedures

1. Commercial Practices

Goods, works, and supply and installation contracts under Part A of the Project estimated to cost less than $350,000 equivalent per contract, up to an aggregate amount not to exceed $8,520,000 equivalent may be procured on the basis of commercial practices acceptable to the Bank.

Part D: Review by the Bank of Procurement Decisions

1. Procurement Planning

Prior to the issuance of any invitations to bid for contracts, the proposed procurement plan for the Project shall be furnished to the Bank for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Guidelines. Procurement of all goods, works, and supply and installation contracts shall be undertaken in accordance with such procurement plan as shall have been approved by the Bank, and with the provisions of said paragraph 1.

2. Prior Review

With respect to: (a) all contracts for goods, works, and supply and installation to be procured in accordance with the procedures referred to in Part B above; (b) all contracts for goods, works, and supply and installation to be procured in accordance with the procedures referred to in Part C.1 above, for the first five Energy Performance Service Contracts, irrespective of the value of the contracts; and (c) all contracts for goods, works, and supply and installation to be procured in accordance with the procedures referred to in Part C.1 above and estimated to cost $200,000 equivalent or more per contract, the procedures set forth in paragraphs 2 and 3 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply.

3. Post Review

With respect to each contract not governed by paragraph 2 of this Part, the procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply.

SCHEDULE 4

Implementation Program

1. The Borrower shall and shall cause HEP ESCO to:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators acceptable to the Bank, the carrying out of Part A of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about January 31, 2006, a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities performed pursuant to paragraph (a) of this Section, on the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of Part A of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and

(c) review with the Bank, by April 30, 2006, or such later date as the Bank shall request, the report referred to in paragraph (b) of this Section, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bankžs views on the matter.

2. The Borrower shall and shall cause HEP ESCO to carry out Part A of the Project in accordance with the requirements set forth or referred to in the PIP.

3. The Borrower shall cause HEP ESCO to prepare and furnish to the Bank by November 30 in each year, for its review and concurrence, an annual work program for Part A of the Project for the following calendar year, including procurement and financing plans.

4. The Borrower shall cause HEP ESCO to: (a) follow the guidelines in the Environmental Management Framework for the selection and approval of Energy Saving Investments; and (b) include adequate information on the carrying out of such measures in the Financial Monitoring Reports referred to in Section 4.02 of this Agreement.

5. The Borrower shall cause HEP ESCO to carry out Part A of the Project in accordance with the requirements set forth or referred to in the PIP and the HEP ESCO Project Implementation Agreement to be entered into between the Borrower and HEP ESCO under terms and conditions set forth in the PIP and which shall include, inter alia, provisions whereby:

(a) HEP ESCO shall be required, to implement Part A of the Project in accordance with the PIP and the provisions of this Agreement, including the obligations of HEP ESCO for verification of fulfillment of the Eligibility Criteria in respect of Beneficiaries and proposed Energy Saving Investments under Part A of the Project;

(b) HEP ESCO shall be required, as part of its responsibility for Part A of the Project implementation: (i) to maintain the Project financial records and accounts and to make said records and accounts available to the Borrower; (ii) to supervise the implementation of Part A of the Project including supervising the progress of each Energy Saving Investment; and (iii) to prepare and furnish to the Borrower and the Bank quarterly reports on the progress of implementation of Part A of the Project, not later than forty-five (45) days after each subsequent calendar quarter; and the first such report shall be furnished to the Borrower and the Bank not later than forty-five (45) days after the end of the first calendar quarter after the Effective Date.

6. The Borrower shall cause HEP ESCO to provide to eligible Beneficiaries goods, works and services for approved Energy Saving Investments on the basis of an Energy Performance Service Contract to be entered into between HEP ESCO and each Beneficiary under standard terms and conditions which shall have been agreed upon with the Borrower and the Bank and which shall include, inter alia:

(a) a description of the Energy Saving Investment, together with the cost thereof;

(b) the implementation schedule and implementation arrangements for the Energy Saving Investment;

(c) the degree to which cost sharing, in accordance with the principles set forth in the PIP, shall be required to be made by the Beneficiary with respect to the financing of the Energy Saving Investment for the implementation of which assistance is provided to such Beneficiary under the Energy Performance Service Contract;

(d) the obligation of HEP ESCO and the Beneficiary to enable representatives of the Borrower and the Bank, if the Bank shall so request, to visit the facilities or other activities to be financed under the Energy Performance Service Contract, and to verify the performance of the Energy Saving Investment upon completion of said Investment;

(e) the terms and conditions under which the Beneficiaries shall repay HEP ESCO for the financing provided for the Energy Saving Investment under the Energy Performance Service Contract financed from the proceeds of the Loan; and

(f) the compliance of the Energy Saving Investments with the environmental guidelines in the Environmental Management Framework.

7. The Borrower shall cause HEP ESCO to obtain the Bankžs prior approval of the first five Energy Performance Service Contracts, and thereafter shall cause HEP ESCO to submit for prior approval to the Bank Energy Performance Service Contracts as required by the Bank.

8. Not later than February 1, 2004, the Borrower shall cause HEP ESCO to hire an internationally reputable firm (the Strategic Partner) with qualifications and experience acceptable to the Bank for assisting HEP ESCO with institutional capacity building and implementation of Part A of the Project.

9. Not later than February 1, 2004, the Borrower shall cause HEP ESCO to obtain a commercial loan from the Co-financing Bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank and the Borrower, for co-financing Energy Saving Investments under Part A of the Project.

SCHEDULE 5

Special Account

1. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »eligible Categories« means Categories (1) through (3) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

(b) the term »eligible expenditures« means expenditures in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for Part A of the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan allocated from time to time to the eligible Categories in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement; and

(c) the term »Authorized Allocation« means an amount equal to EUR 440,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule, provided, however, that unless the Bank shall otherwise agree, the Authorized Allocation shall be limited to an amount equal to EUR 220,000 until the aggregate amount of withdrawals from the Loan Account plus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall be equal to or exceeding EUR 500,000.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Borrower shall have requested.

(b) (i) For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify.

(ii) Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Schedule for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures. All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under the respective eligible Categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and paragraph (a) of Section 2.02 of this Agreement;

(b) if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of the records and accounts for the Special Account;

(c) if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to the provisions of Section 6.02 of the General Conditions; or

(d) once the total unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories, minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions with respect to the Project, shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation. Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule; or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), (b) and (c) of this Schedule shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement, including the General Conditions.

 

BROJ ZAJMA 7198 HR

DAROVNICA GEF-a BROJ TF 052141 HR

 

Ugovor o zajmu (Projekt energetske uČinkovitosti) izmeĐu MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ i HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d.

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 10. studenoga 2003. između MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljnjem tekstu: Banka) i HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d.(u daljnjem tekstu HEP), društva za energetiku, osnovanog prema zakonima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac).

(A) Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Jamac) i Zajmoprimac su, nakon što su se uvjerili u izvedivost i prioritet projekta opisanog u Prilogu 2. ovoga Ugovora, od Banke zatražili pomoć za financiranje Dijela A Projekta,

(B) Ugovorom o jamstvu između Jamca i Banke koji će se sklopiti istoga dana kada i ovaj Ugovor, Jamac je suglasan jamčiti za obveze Zajmoprimca koje proizlaze iz ovoga Ugovora,

(C) Ugovorom o darovnici GEF-a, koji će se sklopiti istoga dana kao i ovaj Ugovor, Banka je, u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za zaštitu okoliša (GEF) suglasna dati darovnicu Jamcu u iznosu od 7.000.000 USD 0sedam milijuna USD1 kao pomoć u financiranju dijelova B, C i D Projekta prema uvjetima i rokovima navedenima u Ugovoru o darovnici GEF-a,

(D) Dio A Projekta provest će HEP-ESCO d.o.o.(u daljnjem tekstu HEP ESCO) uz pomoć Zajmoprimca i, u sklopu te pomoći, Zajmoprimac će sredstva zajma osigurana prema članku 2.#clanak2 ovoga Ugovora (Zajam) dati na raspolaganje HEP ESCO-u kao što je navedeno u ovom Ugovoru, i

S obzirom da je, između ostalog i na temelju naprijed navedenog, Banka suglasna Zajmoprimcu odobriti Zajam pod uvjetima i rokovima navedenim u ovom Ugovoru,

STOGA su se stranke sporazumjele kako slijedi:

Članak I.

OpĆi uvjeti, definicije

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove s fiksnom kamatnom stopom« Banke od 1. rujna 1999. (Opći uvjeti) sastavni su dio ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.02. Osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, nekoliko izraza definiranih u Općim uvjetima, preambuli ovoga Ugovora i u Ugovoru o darovnici GEF-a imaju značenje kao što je u njima navedeno, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

(a) »Korisnici i korisnik« zajedno znače individualne krajnje korisnike energije, a pojedinačno znače individualne krajnje korisnike energije koji zadovoljavaju kriterije prikladnosti za pomoć u sklopu Projekta,

(b) »Banka za sufinanciranje« znači komercijalnu Banku propisano osnovanu koja posluje u Republici Hrvatskoj, odabranu u skladu s kriterijima i postupcima navedenim u PIP-u, koja će omogućiti poslovni zajam za sufinanciranje ulaganja u uštedu energije, u sklopu dijela A Projekta,

(c) »Kriteriji prikladnosti« znače kriterije koje su prihvatili Zajmoprimac i HEP ESCO (dolje navedeno) i kriterije uključene u Plan o provedbi Projekta (PIP) (dolje navedeno) za odabir korisnika i ulaganja u uštedu energije (dolje navedeno) u sklopu Projekta,

(d) »Ugovor o primjeni mjera energetske učinkovitosti« je ugovor koji će zaključiti HEP ESCO i Korisnik, a čiji su sadržaj i uvjeti utvrđeni Planom o provedbi Projekta. Taj se sadržaj i uvjeti mogu povremeno mijenjati i dopunjavati. Uvjeti uključuju i sve priloge svakoga Ugovora o primjeni mjera energetske učinkovitosti,

(e) »Ulaganje u uštedu energije« je ulaganje koje je prikladno za financiranje sredstvima Zajma prema Ugovoru o primjeni mjera energetske učinkovitosti, a u skladu s kriterijima prikladnosti,

(f) »Davatelji energetskih usluga« komercijalni su poslovni subjekti koji su propisano registrirani i posluju u Republici Hrvatskoj i koji koriste komercijalne zajmove banaka sudionica (uvjeti definirani u Odjeljku 1.02. (f) Ugovora o darovnici GEF-a) kako je to navedeno u Dijelu C Projekta za ulaganja u uštedu energije koja zadovoljavaju kriterije prikladnosti,

(g) »Okvir za upravljanje zaštitom okoliša« znači okvir, prihvatljiv Banci, koji je pripremio i odobrio Zajmoprimac, u kojem se opisuju mjere za ublažavanje posljedica, nadzor i institucionalne mjere za zaštitu okoliša relevantne za Projekt, uključujući i smjernice za zaštitu okoliša i procjenu ulaganja u uštedu energije,

(h) »Izvješće o financijskom nadzoru« znači svako izvješće izrađeno u skladu s odredbama Odjeljka 4.02. ovoga Ugovora,

(i) HEP ESCO znači trgovačko društvo za vođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti, u okviru HEP-a, osnovano u skladu s Izjavom o osnivanju od 14. ožujka 2002. i registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 24. travnja 2002.,

(j) »Ugovor o provedbi Projekta HEP ESCO« je Ugovor koji će zaključiti Zajmoprimac i HEP ESCO u skladu s odredbom stavka 5. Priloga 4. ovoga Ugovora,

(k) »Djelomična jamstvena kreditna sredstva« znači jamstvena sredstva navedena u Dijelu C Projekta,

(l) »PIP« znači Plan za provedbu Projekta koji je odobrio HEP (u skladu s provedbom Dijelova A, B i D Projekta) i HBOR (u skladu s provedbom Dijela C Projekta), u kojem se navode pravila i propisi za provedbu Projekta, a isti se mogu povremeno mijenjati i dopunjavati uz suglasnost Banke, i

(m) »Poseban račun« znači račun iz Odjeljka 2.02 (b) ovoga Ugovora.

Članak II.

Zajam

Odjeljak 2.01. Banka je suglasna pozajmiti Zajmoprimcu, a prema uvjetima i rokovima utvrđenim u ovom Ugovoru, odnosno prema uvjetima na koje ovaj Ugovor upućuje, iznos u protuvrijednosti od četiri milijuna i četristo tisuća eura (4.400.000 EUR), budući da se taj iznos može povremeno pretvarati u drugu valutu u skladu s odredbama Odjeljka 2.09. ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.02. (a) Sredstva Zajma mogu se povući sa Zajmovnog računa u skladu s odredbama Priloga 1. ovoga Ugovora za učinjene izdatke (odnosno za buduće izdatke za koje Banka prethodno da svoju suglasnost) koji se odnose na: (i) prihvatljive troškove robe, radova i usluga potrebnih za provođenje ulaganja za štednju energije prema Dijelu A Projekta, a koji će se financirati iz sredstava Zajma, i (ii) predujam naveden u Odjeljku 2.04. ovoga Ugovora i svake premije u vezi najviše i najniže kamatne stope koju plaća Zajmoprimac u skladu s Odjeljkom 4.04. (c) Općih uvjeta.

(b) Zajmoprimac može otvoriti i zadržati poseban depozitni račun u eurima, u komercijalnoj banci, prema uvjetima i rokovima prihvatljivim Banci, uključujući i odgovarajuću zaštitu od prijeboja, zapljene ili ovrhe.

Odjeljak 2.03. Dan zatvaranja Zajma biti će 30. lipnja 2010. ili neki kasniji datum kojeg odredi Banka. Banka će o tom kasnijem datumu odmah obavijestiti Zajmoprimca i Jamca.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će Banci platiti jednokratnu naknadu u iznosu protuvrijednosti od četrdesetčetiri tisuće eura (44.000 EUR). Zajmoprimac je suglasan da na dan stupanja na snagu Ugovora ili odmah poslije, Banka povuče sa Zajmovnog računa navedenu naknadu.

Odjeljak 2.05. Zajmoprimac će Banci platiti naknadu za neiskorišteni dio glavnice koji se ne bude povlačio s računa s vremena na vrijeme, i to po stopi od: 1. nula cijelih i osamdesetpet stotnina posto (0,85 %) od dana kad se ista naknada počne obračunavati u skladu s odredbama Odjeljka 3.02 Općih uvjeta sve do, ali ne uključujući i, četvrte godine od tog datuma, i 2. nula cijelih i sedamdesetpet stotnina posto (0,75%) nakon toga.

Odjeljak 2.06. Zajmoprimac će platiti kamatu na iznos glavnice Zajma povučen i neotplaćen s vremena na vrijeme, za svako kamatno razdoblje prema varijabilnoj stopi, pod uvjetom da Zajmoprimac, nakon konverzije cijele glavnice ili dijela glavnice Zajma, tijekom razdoblja konverzije, plati kamatu na taj iznos u skladu s odgovarajućim odredbama članka 4. Općih uvjeta.

Odjeljak 2.07. Kamate, ugovorne i druge naknade plaćat će se polugodišnje za dospjele obveze na dan 15. travnja i 15. listopada svake godine.

Odjeljak 2.08. (a) Podložno odredbama stavka (b) ovoga Odjeljka, Zajmoprimac će vratiti svaku isplaćenu svotu u polugodišnjim obrocima dospjelima svakog 15. travnja i 15. listopada, prvi takav obrok otplate dospijeva devetoga (9.) kamatnog dana otplate nakon dana dospjelosti za navedenu svotu, dok posljednji takav obrok dospijeva dvadesetoga (20.) kamatnog dana otplate nakon dana dospjelosti za navedenu isplaćenu svotu. Svaki obrok otplate, osim posljednjeg, mora biti jednak jednoj dvanaestini (1/12) izdane svote. Posljednji obrok otplate mora biti jednak preostalom neuplaćenom iznosu izdane svote.

(b) Bez zadiranja u odredbe stavka (a) ovoga Odjeljka, ako bilo koji od obroka otplate glavnice bilo koje izdane svote, u skladu s odredbama stavka (a), dospjeva nakon 15. listopada 2019., Zajmoprimac također tada plaća sve takve obroke otplate.

(c) Banka će izvijestiti Zajmoprimca i Jamca o planu otplate za svaku izdanu svotu odmah nakon dana dospjelosti za tu izdanu svotu.

(d) Unatoč odredbama stavka (a) do (c) ovoga Odjeljka, nakon konverzije valute, čitavog ili dijela povučenog iznosa glavnice Zajma u odobrenu valutu, tako pretvoren iznos u navedenu odobrenu valutu koji dospijeva na bilo koji datum otplate glavnice tijekom razdoblja konverzije, Banka će odrediti množenjem tog iznosa u valuti denominacije neposredno prije navedene konverzije sa: (i) deviznim tečajem koji odražava iznose glavnice u navedenoj odobrenoj valuti koju plaća Banka prema transakciji deviznog hedginga koji se odnosi na navedenu konverziju, ili sa (ii) komponentom deviznog tečaja Screen Rate (?) ako Banka tako odluči u skladu sa smjernicama konverzije.

Odjeljak 2.09. (a) Kako bi lakše i bolje upravljao sredstvima Zajma, Zajmoprimac može u svakom trenutku zatražiti promjenu bilo kojih od sljedećih uvjeta Zajma:

(i) konverziju valute Zajma u cijelosti ili konverziju valute pojedinih iznosa glavnice Zajma u drugu odobrenu valutu, bez obzira jesu li ti iznosi povučeni ili nepovučeni s računa,

(ii) promjenu baze za izračunavanje kamatne stope koja se primjenjuje na cijeli iznos ili na dio iznosa glavnice Zajma s varijabilne na fiksnu stopu ili obratno, i

(iii) utvrđivanje limita varijabilne stope koja se primjenjuje na cijeli ili na dio iznosa glavnice Zajma, na povučene i neisplaćene iznose, utvrđivanjem najviše i najniže varijabilne stope.

(b) Svaka promjena zatražena u skladu sa stavkom (a) ovoga Odjeljka koja je prihvatljiva Banci smatra se »promjenom« kako je definirano u Odjeljku 2.01. (7) Općih uvjeta, i izvršit će se u skladu s odredbama članka 4. Općih uvjeta i Smjernicama konverzije.

(c) Odmah nakon što Zajmoprimac zatraži da se najviša ili najniža kamatna stopa isplati iz sredstava Zajma, Banka će, u ime i za račun Zajmoprimca, sa Zajmovnog računa povući iznos potreban za plaćanje naknada plativih na način opisan u Odjeljku 4.04 (c) Općih uvjeta, sve do iznosa koji se povremeno raspoređuje za tu svrhu, što je prikazano u tablici u stavku 1. Priloga 1. ovoga Ugovora.

Članak III.

Provedba Projekta

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac se obvezuje ispuniti ciljeve Projekta navedene u Prilogu 2. ovoga Ugovora, i u tom će se cilju pobrinuti, bez ograničenja i restrikcija za bilo koju obvezu na temelju ovoga Ugovora, da HEP ESCO provede Dio A Projekta s dužnom revnošću i učinkovitošću i sukladno odgovarajućom financijskom, administrativnom, tehničkom i ekološkom praksom, i poduzet će ili učiniti da se poduzmu sve radnje, uključujući osiguranje sredstava, opreme, usluga i drugih resursa potrebnih ili primjerenih koje će omogućiti da HEP ESCO izvrši svoje obveze, i neće poduzeti ili dopustiti da se poduzmu radnje koje bi mogle spriječiti ili ometati to izvršenje.

(b) Ne ograničavajući odredbu stavka (a) ovoga Odjeljka, i osim ako se Banka i Zajmoprimac ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će se pobrinuti da HEP ESCO provede Dio A Projekta sukladno Programu provedbe navedenom u Prilogu 4. ovom Ugovoru.

(c) Zajmoprimac će sredstva zajma dati u podzajam HEP ESCO -u (supsidijarni zajam) na temelju Ugovora o provedbi Projekta HEP ESCO, koji će se zaključiti između Zajmoprimca i HEP ESCO-a, prema uvjetima i rokovima koje će odobriti Banka, uključujući, ali se ne ograničavajući na, uvjete za HEP ESCO o provedbi Dijela A Projekta sukladno odredbama navedenim u stavku 5. Priloga 4. ovom Ugovoru.

(d) Zajmoprimac će svoja prava na temelju Ugovora o provedbi Projekta HEP ESCO ostvarivati na način da štiti interese Zajmoprimca i Banke i ostvariti svrhu Zajma i, osim ako se Banka ne suglasi drukčije, Zajmoprimac neće ustupiti, ukinuti ili opozvati Ugovor o provedbi Projekta HEP ESCO ili neke njegove odredbe.

Odjeljak 3.02. Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, nabava robe, radova i konzultantskih usluga potrebnih za Dio A Projekta, a koji se financiraju iz sredstava Zajma, uredit će se odredbama Priloga 3. ovom Ugovoru.

Odjeljak 3.03. U svrhu Odjeljka 9.08. Općih uvjeta i bez njihovih ograničenja, Zajmoprimac će:

(a) izraditi na temelju smjernica prihvatljivih Banci, i dostaviti Banci najkasnije šest (6) mjeseci nakon dana zatvaranja Zajma ili nekog kasnijeg datuma dogovorenog u tu svrhu između Zajmoprimca i Banke, plan budućih aktivnosti Projekta, i

(b) dati Banci razumnu mogućnost da sa Zajmoprimcem o tom planu razmijeni mišljenje.

Članak IV.

Financijske klauzule

Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimac će, a uredit će da tako postupi i HEP ESCO, održavati sustav financijskog upravljanja, uključujući evidencije i račune te izraditi financijska izvješća, u skladu s računovodstvenim standardima prihvatljivim Banci koji se dosljedno primjenjuju, te adekvatno odražavati poslovanje i financijsko stanje, te će odvojeno voditi poslovanje, resurse i izdatke vezane uz Dio A Projekta.

(b) Zajmoprimac će, a uredit će da tako postupi i HEP ESCO:

(i) izvršiti reviziju evidencija, računa i financijskih izvješća (bilance stanja, računa i drugih srodnih izvješća) i reviziju evidencija i računa za Poseban račun za svaku fiskalnu godinu, a u skladu s revizorskim standardima prihvatljivim Banci koji se dosljedno primjenjuju, a od strane nezavisnih revizora prihvatljivih Banci,

(ii) dostaviti Banci čim to bude moguće, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od završetka svake takve godine, (A) ovjerene primjerke financijskih izvješća navedenih u stavku (a) ovoga Odjeljka, za godinu za koju je na taj način izvršena revizija, i (B) mišljenje o takvim financijskim izvješćima i izvješće o reviziji, koju su izradili navedeni revizori, u opsegu i pojedinostima koje Banka razumno zatraži,

(iii) dostaviti Banci sve druge informacije o navedenim evidencijama, računima financijskim izvješćima, njihovoj reviziji i revizorima, kad to Banka s vremena na vrijeme opravdano zatraži.

(c) Za sve izdatke za koje su povučena sredstva sa Zajmovnog račun na temelju izvješća o izdacima Zajmoprimac će, a urediti će da tako postupi i HEP ESCO:

(i) voditi ili odrediti da se vodi u skladu sa stavkom (a) ovoga Odjeljka, evidencija i odvojeni računi u kojima će ti izdaci biti prikazani,

(ii) čuvati, barem do isteka jedne (1) godine nakon što Banka primi izvješće o reviziji za fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno zadnje povlačenje sa zajmovnog računa, svu evidenciju (ugovore, narudžbe, fakture, račune, priznanice i druge isprave) kojima se dokazuju ti izdaci,

(iii) omogućiti predstavnicima Banke da pregledaju tu evidenciju i

(iv) osigurati da ta evidencija i računi budu uključeni u godišnju reviziju navedenu u stavku (b) ovoga Odjeljka, te da izvješće o toj reviziji sadrži posebno mišljenje navedenih revizora o tome jesu li izvješća o izdacima podnesena tijekom te fiskalne godine, kao i postupci i interne kontrole korištene u njihovoj izradi, pouzdani u smislu da odražavaju za njih vezana povlačenja sredstava.

Odjeljak 4.02. (a) Ne ograničavajući obveze Zajmoprimca i HEP ESCO-a u pogledu izvješćivanja o napretku utvrđene u Prilogu 4. ovoga Ugovora, Zajmoprimac će se pobrinuti da HEP ESCO pripremi i Banci dostavi Izvješće o financijskom nadzoru, prihvatljivo Banci formatom i sadržajem u kojem:

(i) su naznačeni stvarni izvori i korištenje sredstava za Dio A Projekta, i kumulativno i za razdoblje na koje se odnosi navedeno izvješće, s tim da posebno budu iskazana sredstva osigurana Zajmom, i objašnjene razlike između stvarnog i planiranog korištenja takvih sredstava,

(ii) je prikazan fizički napredak u provedbi Projekta, i kumulativno i za razdoblje na koje se odnosi navedeno izvješće, i objašnjene razlike između stvarnih i planiranih ciljeva provedbe, i

(iii) je naznačeno stanje nabave za Dio A Projekta, krajem razdoblja na koje se navedeno izvješće odnosi.

(b) Prvo će se Izvješće o financijskom nadzoru Banci dostaviti najkasnije u roku od četrdesetpet (45) dana računajući od dana završetka prvoga kalendarskog tromjesečja nakon dana stupanja na snagu, i odnosit će se na razdoblje od nastanka prvih izdataka u sklopu Projekta do kraja toga prvoga kalendarskog tromjesečja. Nakon toga, svako će se izvješće o financijskom nadzoru dostavljati Banci najkasnije 45 dana nakon svakoga sljedećega kalendarskog tromjesečja i odnosit će se na to kalendarsko tromjesečje.

Odjeljak 4.03. (a) Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, Zajmoprimac se neće zaduživati, osim ako neto prihod Zajmoprimca za fiskalnu godinu koja neposredno prethodi danu takvog zaduživanja ili kasnijem dvanaestomjesečnom razdoblju koje je završilo prije dana takvog zaduživanja, ovisno što je dulje, ne bude najmanje 1,2 puta veće od procijenjene obveze otplate duga Zajmoprimca za svaku sljedeću fiskalnu godinu na sve dugove Zajmoprimca, uključivo i dug za koji se treba zadužiti.

(b) U svrhu ovoga Odjeljka:

(i) Izraz »dug« znači svako zaduživanje Zajmoprimca koje dospijeva prema svojim rokovima za više od jedne (1) godine nakon dana zaduživanja.

(ii) Smatra se da je dug napravljen: (A) u sklopu ugovora ili sporazuma o zajmu ili nekog drugog instrumenta koji osigurava sredstva za taj dug ili promjenu uvjeta plaćanja na datum takvog ugovora, sporazuma ili instrumenta i (B) u sklopu ugovora o jamstvu, dana kada je ugovor kojim se osiguravaju sredstva jamstva zaključen.

(iii) Izraz »neto prihod« znači razliku između:

(A) iznosa prihoda iz svih izvora koji se odnose na poslovanje, usklađenih na način da vode računa o ratama Zajmoprimca, na snazi u trenutku zaduživanja, premda nisu bili na snazi tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja na koji se ti prihodi odnose, i neto neoperativnog prihoda i

(B) iznosa svih troškova koji se odnose na poslovanje, uključujući i administrativne poslove, odgovarajuće održavanje, poreze i sva plaćanja umjesto poreza, ali bez amortizacije, ostalih negotovinskih operativnih troškova i kamata i drugih naknada za dug.

(iv) Izraz »neto neoperativni prihod« znači razliku između:

(A) prihoda iz svih izvora osim onih iz poslovanja, i

(B) troškova uključujući poreze i plaćanja umjesto poreza, nastalih tijekom generiranja prihoda navedenih pod (A).

(v) Izraz »zahtjevi otplate duga« znači ukupan iznos otplate (uključivo plaćanja amortizacije, ako ih ima), kamata i ostalih naknada za dug.

(vi) Kad god za svrhe ovoga Odjeljka bude potrebno procijeniti, u odnosu na valutu Jamca, dug plativ u drugoj valuti, takva će procjena biti na osnovi pretežnoga zakonskog tečaja po kojem se ta druga valuta, u trenutku procjene, može nabaviti za otplatu duga, ili u nedostatku takvog tečaja na bazi deviznog tečaja prihvatljivog Banci.

Odjeljak 4.04. (a) Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, Zajmoprimac će održavati omjer kratkoročne imovine i kratkoročnih obveza na razini ne manjoj od 0.7 za fiskalnu 2004. i 2005. godinu i ne manju od 1.0 za fiskalnu 2006. godinu, te do završetka Projekta.

(b) Prije 30. studenog svake fiskalne godine, Zajmoprimac će na bazi prognoze koju pripremi Zajmoprimac i koja je prihvatljiva Banci, provjeriti da li zadovoljava uvjete postavljene u stavku (a) s obzirom na tu godinu i sljedeću fiskalnu godinu te Banci dostaviti rezultate takve provjere nakon njezina završetka.

(c) Ako takva provjera pokaže da Zajmoprimac ne zadovoljava uvjete navedene u stavku (a) za fiskalne godine Zajmoprimca na koje se odnosi to izvješće, Zajmoprimac će odmah poduzeti sve potrebne mjere (uključujući, bez ograničenja, prilagodbu strukture ili razine cijena kako bi zadovoljio uvjete).

(d) Za svrhe ovoga Odjeljka:

(i) Izraz »kratkoročna imovina« znači gotovinu, svu imovinu koja se u uobičajenom poslovanju može pretvoriti u gotovinu unutar 12 mjeseci, uključujući potraživanja limitirana na pedeset pet (55) dana u protuvrijednosti prodaje, utrživih vrijednosnih papira, inventara i pretplaćenih troškova koji valjano terete operativne troškove u sljedećoj fiskalnoj godini.

(ii) Izraz »kratkoročne obveze« znači sve obveze koje dospijevaju i koje su plative ili bi u tadašnjim okolnostima mogle biti pozvane na plaćanje unutar dvanaest (12) mjeseci, uključujući obveze prema dobavljačima, predujmove kupcima, obveze otplate duga, poreze i plaćanja umjesto poreza, i dividende.

(iii) Izraz »obveze otplate duga« znači ukupan iznos otplata (uključivo plaćanje amortizacije, ako ih ima), kamata i drugih naknada za dug.

(iv) Kad god za svrhe ovoga Odjeljka bude potrebno procijeniti, u odnosu na valutu Jamca, dug plativ u drugoj valuti, takva će procjena biti na osnovi pretežnoga zakonskog tečaja po kojem se ta druga valuta, u trenutku procjene, može nabaviti za otplatu duga, ili u nedostatku takvog tečaja na bazi deviznog tečaja prihvatljivog Banci.

Članak V.

Ostale klauzule

Odjeljak 5.01. Zajmoprimac će, a uredit će da tako postupi i HEP ESCO:

(a) voditi svoje poslovne aktivnosti i poslove pažnjom dobrog gospodarstvenika u administrativnim, financijskim, tehničkim i ekološkim postupcima, pod nadzorom kvalificirane i iskusne uprave, uz pomoć kompetentnog osoblja odgovarajućih kapaciteta,

(b) u svako doba voditi i održavati svoje pogone, strojeve, opremu i drugu imovinu, i povremeno, kad je to potrebno, obaviti sve potrebne popravke i obnovu, i to pažnjom dobrog gospodarstvenika u administrativnim, financijskim, tehničkim i ekološkim postupcima i

(c) osigurati se kod odgovornog osiguravatelja, ili na neki drugi način, prihvatljiv Banci, osigurati se protiv rizika u iznosu koji je u skladu s odgovarajućom praksom.

Članak VI.

Pravna sredstva Banke

Odjeljak 6.01. Prema Odjeljku 6.02. (p) Općih uvjeta, navode se sljedeći dodatni događaji ako:

(a) Zajmoprimac ili HEP ESCO ne ispune neku od odgovarajućih obveza u sklopu Ugovora o provedbi Projekta HEP ESCO, i

(b) Plan provedbe Projekta bude izmijenjen i dopunjen, ukinut, stavljen van snage ili opozvan bez prethodnog pristanka Banke, a te izmjene ili dopune, ukinuće, stavljanje van snage ili opoziv bude utjecao nepovoljno na sposobnost HEP-a da ispuni svoje obveze iz ovoga Ugovora.

Odjeljak 6.02. Na temelju Odjeljka 7.01. (k) Općih uvjeta, navode se sljedeći dodatni događaji ako se:

(a) događaj naveden u stavku (a) Odjeljka 6.01. ovoga Ugovora dogodi i traje šezdeset (60) dana nakon što je Banka o tome obavijestila Zajmoprimca, i

(b) dogodi događaj naveden u stavku (b) Odjeljka 6.01. ovoga Ugovora.

Članak VII.

Stupanje na snagu i raskid ugovora

Odjeljak 7.01. Sljedeći se događaji navode kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu Ugovora o zajmu u smislu Odjeljka 12.01 (c) Općih uvjeta:

(a) Izvršen i ispunjen Ugovor o darovnici GEF-a kao i svi uvjeti koji prethode stupanju na snagu Ugovora o darovnici GEF-a ili prava Zajmoprimca na povlačenje darovnice, osim stupanja na snagu Ugovora o zajmu,

(b) Propisno izvršen Ugovor o provedbi Projekta HEP ESCO između Zajmoprimca i HEP ESCO-a, prihvatljiv Banci i

(c) Odobren Plan provedbe Projekta, prihvatljiv Banci, od strane Zajmoprimca.

Odjeljak 7.02. Kao dodatno što će se uključiti u mišljenje ili mišljenja koja se moraju dostaviti Banci, a skladu s Odjeljkom 12.02 (c) Općih uvjeta, je da je Ugovor o provedbi Projekta HEP ESCO odobren i ratificiran od strane HEP-a i da je pravno obvezujući za HEP i HEP ESCO u skladu s njihovim uvjetima.

Odjeljak 7.03. U svrhe Odjeljka 12.04 Općih uvjeta određuje se datum od devedeset (90) dana nakon datuma ovoga Ugovora.

Članak VIII.

Predstavnik Zajmoprimca, adrese

Odjeljak 8.01. Za svrhe Odjeljka 11.03 Općih uvjeta [Predsjednik Uprave] Zajmoprimca određuje se kao predstavnik Zajmoprimca.

Odjeljak 8.02. Sljedeće se adrese navode za svrhe Odjeljka 11.01 Općih uvjeta:

Za Banku:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Brzojavna adresa: Teleks Faks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili (1-202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

Za Zajmoprimca:

Hrvatska Elektroprivreda d.d.

Avenija Vukovar 37

Zagreb 10000

Republika Hrvatska

Faks:

385 1 61 70 439

U potvrdu prethodnog, stranke ovoga Ugovora, djelujući putem svojih ovlaštenih predstavnika, potpisale su ovaj Ugovor u svoje ime u Zagrebu, Republika Hrvatska, na naprijed naznačeni datum.

MEĐUNARODNA BANKA ZAOBNOVU I RAZVOJ

Anand K. Seth, v. r.

Direktor

Ured za jugoistočnu Europu

Euroazijska regija

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Darko Belić, v. r.

Ovlašteni predstavnik

PRILOG 1.

PovlaČenje sredstava zajma

1. U tablici koja slijedi navedene su kategorije stavki koje će se financirati iz sredstava Zajma, iznos Zajma raspoređen za svaku kategoriju te postotak izdataka za stavke koje će se financirati u svakoj kategoriji:

Kategorija Raspoređeni iznos % izdataka
Zajma (iskazan u koji će se financirati
eurima [EUR])

(1) Roba 1.500.000 100% stranih izdataka, 100% lokalnih izdataka (tvornička cijena) i 85% lokalnih izda- taka za druge stavke nabav- ljene lokalno

(2) Radovi 500.000 100% stranih izdataka, i 85% lokalnih izdataka

(3) Nabava i 1.800.000 100% stranih izdataka, 100%
montaža opreme lokalnih izdataka (tvornička cijena) i 85% lokalnih izda- taka za druge stavke nabav- ljene lokalno

(4) Naknada 44.000 Iznos koji dospijeva na te- melju Odjeljka 2.04. ovoga Ugovora

(5) Premija za najviše –   Iznos koji dospijeva na odnosno najniže ka- temelju Odjeljka 2.09. (c) matne stope ovoga Ugovora

(6) Neraspoređeno 556.000

UKUPNO 4.400.000

 

2. Za svrhe ovoga Priloga:

(a) Izraz »strani izdaci« znači izdatke u valuti svake druge države osim države Jamca za robu ili usluge nabavljene s područja svake druge države osim države Jamca i

(b) Izraz »lokalni izdaci« znači izdatke u valuti Jamca odnosno za robu ili usluge nabavljene s područja Jamca.

3. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga Odjeljka, nisu dopuštena povlačenja sredstava s obzirom na plaćanja izvršena za izdatke prije dana sklapanja ovoga Ugovora, osim povlačenja, ne većih od 440.000 EUR, koja se mogu učiniti za plaćanje izdataka učinjenih prije toga dana, ali nakon 1. srpnja 2003.

4. Banka može tražiti da se povlačenja sredstava sa Zajmovnog računa vrše na temelju izvješća o izdacima, prema uvjetima o kojima će Banka obavijestiti Zajmoprimca, za izdatke ugovora za radove, ugovora za robu, nabavu i montažu, čija je pojedinačna vrijednost manja od 200,000 USD, osim za prvih pet ugovora o primjeni mjera energetske učinkovitosti za koje se povlačenja mogu izvršiti na temelju izvješća o izdacima, ali tek nakon što ih Banka pregleda u skladu s odredbama Dijela D.2 Priloga 3. ovom Ugovoru.

PRILOG 2.

Opis Projekta

Cilj je Projekta povećati potražnju i ponudu projekata energetske učinkovitosti i usluga u Republici Hrvatskoj.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova koji su podložni promjenama o kojima se Zajmoprimac i Banka mogu dogovarati s vremena na vrijeme kako bi se takvi ciljevi postigli:

Dio A: Ulaganja u uštedu energije

Poboljšanje energetske učinkovitosti kroz isporuku usluga upravljanja energijom krajnjim korisnicima, putem financiranja i ulaganja u uštedu energije, zadovoljavajući kriterije prikladnosti, a u skladu s ugovorima o primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Dio B: Razvoj i financiranje Projekta HEP ESCO

1. Osiguranje tehničke pomoći HEP ESCO-u za provedbu Dijela A Projekta, uključujući utvrđivanje prikladnih ulaganja u uštedu energije, predugovornu analizu, energetsku reviziju i studije izvodivosti investicijskog rejtinga.

2. Financiranje i provođenje ulaganja u uštedu energije koji zadovoljavaju kriterije prikladnosti u skladu s ugovorima o primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Dio C: Djelomična kreditna jamstvena sredstva

Osnivanje djelomičnoga kreditnog jamstva GEF-a kako bi se pomoglo:

1. HEP ESCO-u u osiguranju sindiciranoga komercijalnog zajma za sufinanciranje početnih ulaganja u uštedu energije u sklopu Projekta, i ublažavanju rizika zbog neizvršavanja plaćanja energije od strane krajnjih korisnika HEP ESCO-u i

2. HBOR-u u osiguranju kreditnog jamstva koje HBOR izdaje Bankama sudionicama za davanje zajmova korisnicima i davateljima energetskih usluga za ulaganja u uštedu energije.

Dio D: Tehnička pomoć

1. Pružanje tehničke pomoći HEP ESCO-u za: (i) razvijanje kapaciteta HEP ESCO-a za realizaciju Dijelova A i B Projekta, (ii) izobrazbu osoblja Zajmoprimca, HEP ESCO-a i poslovnih subjekata koji rade s HEP ESCO na Dijelovima A and B Projekta, (iii) širenje informacija na tržištu i izobrazbu potencijalnih kvalificiranih korisnika vezano uz izradu ugovora s HEP ESCO iz Dijelova A ili B Projekta i komercijalnim bankama iz Dijela C Projekta i (iv) izvješćivanje o programu, nadzoru i vrednovanju.

2. Pružanje tehničke pomoći i izobrazbe za provođenje Dijela C Projekta.

* * *

Završetak Projekta očekuje se do 31. prosinca 2009.

PRILOG 3.

Nabava

Odjeljak I. Nabava robe i radova

Dio A: Općenito

Ugovori za robu, radove i nabavu i montažu nabavljaju se u skladu s odredbama Odjeljka I. »Smjernica za nabavu na temelju zajmova IBRD-a i kredita IDA-a« koje je Banka objavila u siječnju 1995. a dopunila u siječnju i kolovozu 1996., rujnu 1997. i siječnju 1999. (Smjernice) i sljedećim odredbama Odjeljka I. ovoga Priloga.

Dio B: Međunarodni natječaj

1. Osim ako nije drukčije određeno u Dijelu C ovoga Odjeljka, roba, radovi i nabava i montaža nabavljaju se prema ugovorima koji se dodjeljuju u skladu s odredbama Odjeljka II. Smjernica i stavka 5. Dodatka 1. Smjernica.

2. Sljedeći se postupci primjenjuju na ugovore za robu i nabavu i montažu koja će se nabavljati prema ugovorima dodijeljenih u skladu s odredbama stavka 1. ovoga Dijela B.

(a) Grupiranje ugovora

U mjeri u kojoj je to moguće, ugovori za robu, radove, i ugovori za nabavu i montažu grupiraju se u natječajne pakete čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na iznos od 200.000 USD ili više.

(b) Davanje prednosti robi domaće proizvodnje

Odredbe stavka 2.54 i 2.55 Smjernica i Dodatka 2. ovom Ugovoru primjenjuju se na robu proizvedenu na području Jamca.

Dio C: Ostali postupci nabave

1. Poslovna praksa

Roba, radovi i ugovori o nabavi i montaži navedeni u Dijelu A Projekta čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na iznos manji od 350.000 USD po ugovoru, i čiji ukupni iznos ne prelazi 8,520.000 USD mogu se nabaviti na temelju poslovne prakse prihvatljive Banci.

Dio D: Pregled odluka o nabavi od strane Banke

1. Planiranje nabave

Prije izdavanja bilo kakvih poziva za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora, Banci se na pregled i odobrenje podnosi predloženi plan nabave za Projekt, u skladu s odredbama stavka 1. Dodatka 1. Smjernicama. Nabava sve robe, radova i ugovora za nabavu i montažu poduzima se u skladu s planom nabave kojeg je odobrila Banka, te u skladu s odredbama navedenog stavka 1.

2. Prethodni pregled

U odnosu na: (a) sve ugovore za robu, radove i ponudu i montažu koja se nabavlja u skladu s postupcima navedenim u Dijelu B, (b) sve ugovore za robu, radove i ponudu i montažu koja se nabavlja u skladu s postupcima navedenim u Dijelu C.1, za prvih pet ugovora o primjeni mjera energetske učinkovitosti, bez obzira na vrijednost ugovora, i (c) sve ugovore za robu, radove i ponudu i montažu koja se nabavlja u skladu s postupcima navedenim u Dijelu C.1 i čija se pojedinačna cijena procjenjuje na iznos 200,000 USD ili više po ugovoru, primjenjuju se postupci navedeni u stavku 2. i 3. Dodatka 1. Smjernica.

3. Naknadni pregled

U odnosu na svaki ugovor koji nije reguliran stavkom 2. ovoga Dijela, primjenjuju se postupci navedeni u stavku 4. Dodatka 1. Smjernica.

PRILOG 4.

Program provedbe

1. Zajmoprimac će, a uredit će da tako postupi i HEP ESCO:

(a) zadržati načela i postupke koji mu omogućuju kontinuirano pratiti i ocjenjivati, u skladu s pokazateljima prihvatljivim Banci, provođenje Dijela A Projekta i ostvarivanja njegovih ciljeva,

(b) izraditi prema uvjetima (TOR) prihvatljivim Banci, i dostaviti Banci, 31. siječnja 2006. ili oko tog datuma izvješće u kojem su objedinjeni rezultati nadzora i ocjene aktivnosti izvršenih na temelju stavka (a) ovoga Odjeljka, o napretku postignutom u izvršenju Projekta tijekom razdoblja koje prethodi datumu izrade tog izvješća i mjerama koje se predlažu kako bi se osiguralo učinkovito provođenje Dijela A Projekta i ostvarenje njegovih ciljeva u razdoblju koje slijedi nakon tog datuma, i

(c) pregledati s Bankom, do 30. travnja 2006. ili nekog kasnijeg datuma na zahtijev Banke, izvješće navedeno u stavku (b) ovoga Odjeljka, i nakon toga, poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo efikasno dovršenje Projekta i postizanje njegovih ciljeva, a na temelju zaključaka i preporuka Banke iz tog izvješća i stajališta Banke o tom pitanju.

2. Zajmoprimac će, a uredit će da tako postupi i HEP ESCO provesti Dio A Projekta u skladu sa zahtjevima navedenim ili koji se odnose na Plan o provedbi projekta.

3. Zajmoprimac će urediti da HEP ESCO pripremi i Banci dostavi do 30. studenoga svake godine na pregled i odobrenje, godišnji program rada za Dio A Projekta za sljedeću kalendarsku godinu, uključujući financijski plan i plan nabave.

4. Zajmoprimac će urediti da HEP ESCO: (a) slijedi smjernice dane u Okviru za upravljanje okolišem prilikom odabira i odobravanja investicija u energetske uštede (b) uključi odgovarajuće informacije o provođenju tih mjera u izvješća o financijskom nadzoru koja su navedena u Odjeljku 4.02. ovoga Ugovora.

5. Zajmoprimac će urediti da HEP ESCO provede Dio A Projekta u skladu sa navedenim zahtjevima ili onima koji se odnose na Plan o provedbi projekta i Ugovor o provedbi HEP ESCO Projekta koji će zaključiti Zajmoprimac i HEP ESCO prema uvjetima koje će ranije biti određeni u PIP-u i koji će između ostaloga uključivati odredbe prema kojima:

(a) HEP ESCO mora provoditi Dio A Projekta u skladu s Planom o provedbi Projekta i odredbama ovoga Ugovora, uključujući i obveze HEP ESCO-a da provjeri ispunjenje kriterija o prikladnosti s obzirom na korisnike i predložena ulaganja u uštedu energije u okviru Dijela A Projekta,

(b) HEP ESCO mora kao dio svoje odgovornosti za Dio A provedbe Projekta: (i) voditi financijsku evidenciju i račune i učiniti ih dostupnima Zajmoprimcu, (ii) nadzirati provedbu Dijela A Projekta, uključujući nadzor napredovanja svakog ulaganja u uštedu energije i (iii) izraditi i Zajmoprimcu i Banci dostavljati tromjesečna izvješća o napredovanju provedbe Dijela A Projekta, i to ne kasnije od proteka četrdesetpet dana (45) nakon svakoga kalendarskog tromjesečja, prvo takvo izvješće Zajmoprimcu i Banci treba biti dostavljeno u roku od četrdesetpet dana (45) nakon proteka prvoga kalendarskog tromjesečja nakon dana stupanja na snagu ovoga Ugovora,

6. Zajmoprimac će urediti da HEP ESCO osigura korisnicima koji udovoljavaju uvjetima prikladnosti robu, radove i usluge za odobrena ulaganja u štednju energije na temelju ugovora o primjeni mjera energetske učinkovitosti koji se zaključuju između HEP ESCO-a i svakog pojedinog korisnika prema standardnim uvjetima koji se dogovaraju sa Zajmoprimcem i Bankom i koji između ostaloga uključuju:

(a) opis ulaganja u štednju energije, zajedno s njihovim troškovima,

(b) dinamiku i aranžmane provedbe ulaganja u uštedu energije,

(c) stupanj korisnikova sudjelovanja u troškovima, u skladu s načelima navedenim u Planu o provedbi Projekta, s obzirom na financiranje ulaganja u uštedu energije za čiju se provedbu korisniku pomoć osigurava putem ugovora o primjeni mjera energetske učinkovitosti,

(d) obvezu HEP ESCO-a i korisnika da predstavnicima Zajmoprimca i Banke, ako Banka zatraži, omogući posjet objektima ili drugim aktivnostima koje će se financirati ugovorima o primjeni mjera energetske učinkovitosti, i provjeri izvršenje ulaganja u uštedu energije nakon završetka navedenog ulaganja,

(e) Uvjete prema kojima će korisnici HEP ESCO-u otplaćivati za financiranje osigurano ulaganje u uštedu energije kroz ugovore o primjeni mjera energetske učinkovitosti financirane sredstvima zajma, i

(f) usklađenost ulaganja u uštedu električne energije sa smjernicama za zaštitu okoliša iz Okvira za upravljanje zaštitom okoliša.

7. Zajmoprimac će urediti da HEP ESCO od Banke dobije prethodno odobrenje za prvih pet ugovora o primjeni mjera energetske učinkovitosti, a potom da HEP ESCO na zahtjev Banci podnosi na prethodno odobrenje ugovore o primjeni mjera energetske učinkovitosti.

8. Najkasnije do 1. veljače 2004. Zajmoprimac će se pobrinuti da HEP ESCO zaposli međunarodno priznatu firmu (strateškog partnera) s kvalifikacijama i iskustvom prihvatljivim Banci za pomoć HEP ESCO-u u stvaranju institucionalnih kapaciteta i provedbi Dijela A Projekta.

9. Najkasnije do 1. veljače 2004. Zajmoprimac će učiniti da HEP ESCO dobije komercijalni zajam od banke sufinancijera, prema uvjetima prihvatljivim Banci i Zajmoprimcu, za sufinanciranje ulaganja u uštedu energije u Dijelu A Projekta.

PRILOG 5.

Poseban raČun

1. Za svrhe ovoga Priloga:

(a) Izraz »prikladne kategorije« znači kategorije od (1) do (3) navedene u tablici u stavku 1. Priloga 1. ovom Ugovoru,

(b) Izraz »prikladni izdaci« znači izdatke s obzirom na prihvatljive troškove robe, radova i usluga potrebnih za Dio A Projekta, a koji se financiraju iz sredstava zajma raspoređenih s vremena na vrijeme u prihvatljive kategorije u skladu s odredbama Priloga 1 ovom Ugovoru, i

(c) Izraz »odobrena raspodjela« znači iznos od 440.000 EUR koji će se povući sa Zajmovnog računa i položiti na Poseban račun u skladu sa stavkom 3 (a) ovoga Priloga s tim da, ako se Banka drukčije ne suglasi, ta odobrena raspodjela bude ograničena na protuvrijednost 220.000 EUR dok ukupan iznos povlačenja sa Zajmovnog računa, uvećan za ukupan iznos svih neplaćenih posebnih obveza koje Banka preuzme u skladu s Odjeljkom 5.02 Općih uvjeta, ne bude jednak ili veći od 500.000 EUR.

2. Isplate s Posebnog računa vršit će se isključivo za prihvatljive izdatke u skladu s odredbama ovoga Priloga.

3. Nakon što Banka primi zadovoljavajući dokaz da je Poseban račun propisno otvoren, povlačenja odobrenih raspodijeljenih sredstava i naknadna povlačenja zbog polaganja sredstava na Poseban račun obavljat će se na sljedeći način:

(a) U svrhu povlačenja odobrenih raspoređenih sredstava, Zajmoprimac će Banci dostaviti zahtjev ili zahtjeve za polaganje na poseban račun jednog ili više iznosa koji nisu veći od ukupnog iznosa odobrenih raspoređenih sredstava. Na temelju svakoga takvog zahtjeva Banka će, u ime, Zajmoprimca povući sa Zajmovnog računa i položiti na poseban račun jedan ili više iznosa koja je Zajmoprimac zatražio.

(b) (i) U svrhu polaganja sredstava na Poseban račun, Zajmoprimac će Banci dostavljati zahtjeve za polaganje jednog ili više iznosa na Poseban račun u vremenskim razmacima koje Banka odredi.

(ii) Prije ili u vrijeme podnošenja svakoga takvog zahtjeva, Zajmoprimac će Banci dostaviti isprave i druge dokaze potrebne u skladu sa stavkom 4. ovoga Priloga za jednu ili više isplata u odnosu na koje se traži polaganje sredstava na račun. Na temelju svakoga takvog zahtjeva, Banka će, u ime Zajmoprimca, povući sa Zajmovnog računa i položiti na Poseban račun onaj iznos koji je Zajmoprimac zatražio i za koji navedene isprave i drugi dokazi budu pokazivali da je s Posebnog računa isplaćen za kvalificirane troškove. Banke će sve takve pologe sa Zajmovnog računa povlačiti prema odgovarajućim kvalificiranim kategorijama, i odgovarajućim iznosima u protuvrijednosti, kako budu pravdani navedenim ispravama i drugim dokazima.

4. Za svaku isplatu koju Zajmoprimac izvrši s Posebnog računa, Zajmoprimac će, u vrijeme kad to banka razumno zatraži, Banci dostaviti one isprave i druge dokaze koji pokazuju da je ta isplata izvršena isključivo za prihvatljive izdatke.

5. Unatoč odredbama stavka 3. ovoga Priloga, od Banke se neće tražiti da uplaćuje daljnje pologe na Poseban račun:

(a) ako, u bilo kojem trenutku, Banka odredi da sva daljnja povlačenja sredstava obavlja Zajmoprimac izravno sa Zajmovnog računa u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta i stavka (a) Odjeljka 2.02. ovoga Ugovora,

(b) ako Zajmoprimac Banci ne dostavi, u roku navedenom u Odjeljku 4.01 (b) (ii) ovoga Ugovora, neko od revizijskih izvješća koje je Banci u skladu s navedenim Odjeljkom dužan dostaviti u vezi revizije evidencije i računa koji se odnose na Poseban račun,

(c) ako, u bilo kojem trenutku, Banka Zajmoprimca obavijesti o svojoj namjeri da u cijelosti ili djelomično, obustavi Zajmoprimčevo pravo na povlačenje sredstava sa Zajmovnog računa u skladu s odredbama Odjeljka 6.02. Općih uvjeta ili

(d) kad ukupan iznos nepovučenih sredstava zajma namijenjen prikladnim kategorijama, umanjen za ukupan iznos svih nenamirenih posebnih obveza koje je Banka preuzela u skladu s Odjeljkom 5.02 Općih uvjeta s obzirom na Projekt, bude jednak protuvrijednosti dvostrukog iznosa odobrene raspodjele. Nadalje, povlačenja sa Zajmovnog računa preostalog nepovučenog iznosa zajma namijenjenog prikladnim kategorijama, obavljat će se prema postupcima o kojima će Banka obavijestiti Zajmoprimca. Ta daljnja povlačenja sredstava vršit će se tek nakon što se Banka uvjeri, i u opsegu u kojem se uvjeri, da će svi iznosi koji ostanu položeni na Posebnom računu od datuma takve obavijesti biti korišteni za isplate prihvatljivih izdataka.

6. (a) Ako Banka, u bilo kojem trenutku, utvrdi da je bilo koja isplata s Posebnog računa: (i) izvršena za izdatak ili u iznosu koji nije prihvatljiv u skladu s stavkom 2. ovoga Priloga, ili da (ii) nije opravdana prema dokazima dostavljenim Banci, Zajmoprimac će, odmah nakon dobivanja obavijesti od Banke: (A) dostaviti dodatne dokaze koje Banka zatraži ili (B) položiti na Poseban račun (odnosno refundirati Banci, ako Banka to bude zahtijevala) iznos jednak iznosu te isplate ili njenog dijela koji u tom smislu nije bio prihvatljiv ili opravdan. Ako se Banka drukčije ne suglasi, Banka neće vršiti daljnje pologe na Poseban račun sve dok Zajmoprimac ne dostavi takve dokaze, odnosno dok ne izvrši takvu uplatu pologa ili refundiranje, ovisno o slučaju.

(b) Ako Banka, u bilo kojem trenutku, utvrdi da bilo koji preostali iznos na Posebnom računu neće biti potreban za pokrivanje daljnjih isplata za prihvatljive izdatke, Zajmoprimac će, odmah nakon dobivanja obavijesti od Banke, Banci refundirati taj preostali iznos.

(c) Zajmoprimac može, nakon što pošalje obavijest Banci, Banci refundirati čitav ili djelomičan iznos sredstava položenih na Posebnom računu.

(d) Sredstva refundirana Banci na temelju stavka 6. (a), (b) i (c) ovoga Priloga knjižit će se u korist računa zajma za naknadna povlačenja ili za otkazivanja u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Ugovora, uključujući Opće uvjete.

 

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planirat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine od 2004. do 2019. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, nakon njegovog stupanja na snagu u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/04-01/01

Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

  
zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske učinkovitosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !