Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 30.6.2006. Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju

HRVATSKI SABOR

84

Na temelju članka 88.L304210 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG LABORATORIJA ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/19

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 7. lipnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG LABORATORIJA ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju, potpisan u Ženevi, 10. svibnja 1973., u izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O OSNIVANJU EUROPSKOG LABORATORIJA ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU

REPUBLIKA AUSTRIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

DRŽAVA IZRAEL,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I

SJEVERNE IRSKE,

kao stranke Ugovora o osnivanju Europske konferencije za molekularnu biologiju (u daljnjem tekstu: »EMBC« – European Molecular Biology Conference), potpisanog u Ženevi 13. veljače 1969.,

IMAJUĆI U VIDU da se postojeća međunarodna suradnja u području molekularne biologije treba dalje razvijati osnivanjem Europskog laboratorija za molekularnu biologiju te s obzirom na prijedloge koje je s tim ciljem podnijela Europska organizacija za molekularnu biologiju (u daljnjem tekstu: »EMBO« – European Molecular Biology Organization),

S OBZIROM na odluku od 28. lipnja 1972. kojom je EMBC odobrio osnivanje takvog Laboratorija, u skladu sa stavkom 3. člankom II. spomenutog Ugovora pod kojim se mogu provoditi posebni projekti,

U ŽELJI DA se detaljno odrede uvjeti i okolnosti pod kojima će se Laboratorij osnovati i biti rukovođen, na način da ne bude podložan bilo kakvim preinakama u Ugovoru o osnivanju EMBC-a,

S OBZIROM na to da EMBC prihvaća one odredbe ovoga Ugovora koje se na njega odnose,

SPORAZUMJELE SU SE kako slijedi:

Članak I.

Osnivanje laboratorija

(1) Europski laboratorij za molekularnu biologiju (u daljnjem tekstu »Laboratorij«), ovime je osnovan kao međuvladina institucija.

(2) Sjedište Laboratorija bit će u Heidelbergu, u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Članak II.

Ciljevi i sredstva

(1) Laboratorij će promicati suradnju među europskim državama u temeljnom istraživanju, u razvitku napredne instrumentacije i napredne poduke u molekularnoj biologiji, kao i u drugim područjima istraživanja koja su uz nju usko vezana te će u tom smislu usredotočiti svoje aktivnosti na rad koji se ne može jednostavno i u normalnim okolnostima postići u državnim institucijama. Rezultati eksperimentalnog i teoretskog rada Laboratorija objavit će se ili javno oglasiti na neki drugi način.

(2) Da bi ispunio svoje ciljeve, Laboratorij će provoditi program koji predviđa:

a) primjenu molekularnih pojmova i metoda za istraživanje temeljnih bioloških procesa,

b) razvitak i uporabu potrebne instrumentacije i tehnologije,

c) radni smještaj i ustanove za istraživanje za gostujuće znanstvenike,

d) naprednu poduku i obrazovanje.

(3) Laboratorij može osnovati i voditi ustanove potrebne za svoj program.

Laboratoriju pripada:

a) oprema potrebna za provedbu programa Laboratorija,

b) objekti potrebni za primitak opreme u stavku a), administraciju Laboratorija i izvršenje njegovih drugih djelatnosti.

(4) Laboratorij će u potpunosti organizirati i sponzorirati međunarodnu suradnju, u područjima i programima određenima u stavku 1. i 2. ovoga članka, a u skladu s Općim programom EMBC-a. Ta suradnja će posebice uključivati promicanje kontakata i razmjenu znanstvenika kao i uzajamno širenje informacija. U skladu sa svojim ciljevima Laboratorij će također u potpunosti surađivati sa znanstvenim institucijama i savjetovati ih. Laboratorij treba izbjegavati dupliciranje radova koji se rade u određenim institucijama.

Članak III.

Članstvo

Države stranke ovoga Ugovora bit će države članice Laboratorija.

Članak IV.

Suradnja

(1) Laboratorij će održavati usku suradnju s EMBC-om.

(2) Laboratorij može uspostaviti formalnu suradnju s državama koje nisu članice, državnim tijelima tih država te međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama. Uspostavljanje, uvjete i okolnosti takve suradnje određivat će Vijeće jednoglasnim prihvaćanjem država članica koje su nazočne i glasuju prema okolnostima u svakom pojedinom slučaju.

Članak V.

Tijela

Tijela Laboratorija su Vijeće i generalni direktor.

Članak VI.

Vijeće

Sastav

(1) Vijeće će se sastojati od svih država članica Laboratorija. Svaku državu članicu će predstavljati ne više od dva izaslanika, koje mogu pratiti savjetnici.

Vijeće će izabrati predsjednika i dva zamjenika predsjednika s mandatom od godine dana, koji mogu biti ponovno izabrani, ali ne više od dva puta uzastopce.

Promatrači

(2) a) Države koje nisu stranke u ovom Ugovoru mogu nazočiti sjednicama Vijeća kao promatrači i to kao:

i) članovi EMBC-a po pravu koje imaju,

ii) države koje nisu članice EMBC-a, po odluci Vijeća koja je donesena koja je donesena jednoglasnim prihvaćanjem država članica koje nisu nazočne i glasuju.

b) EMBO i drugi promatrači mogu nazočiti sjednicama Vijeća u skladu s Poslovnikom koji će prihvatiti Vijeće prema stavku 3. j) ovoga članka.

Ovlasti

(3) Vijeće će:

a) odrediti politiku Laboratorija u znanstvenim, tehničkim i administrativnim predmetima,

posebice dajući smjernice generalnom direktoru,

b) odobriti okvirni plan za provedbu programa na koji se odnosi stavak 2. članka II. ovoga Ugovora i naznačiti njegovo trajanje. Pri odobrenju plana, Vijeće će odrediti, jednoglasnim prihvaćanjem država članica koje su nazočne i glasuju, najmanje razdoblje sudjelovanja u spomenutom programu i najveći kredit koji se može upotrijebiti ili potrošiti za to razdoblje. To se razdoblje i iznos ne mogu naknadno mijenjati, osim ako Vijeće tako odluči, jednoglasnim prihvaćanjem država članica koje su nazočne i glasuju. Nakon isteka navedenog razdoblja, Vijeće će na isti način odrediti najveće kredite, za novo razdoblje, koji će opet odrediti to Vijeće,

c) usvojiti godišnji proračun dvotrećinskom većinom glasova država članica koje su nazočne i glasuju, pod uvjetom da doprinosi tih država članica ne budu manji od dvije trećine ukupnog doprinosa proračunu Laboratorija ili da sve osim jedne države članice koje su nazočne i glasuju, daju potvrdan glas,

d) odobriti privremeni proračun troškova za sljedeće dvije godine, dvotrećinskom većinom država članica koje su nazočne i glasuju,

e) prihvatiti financijske propise za Laboratorij, dvotrećinskom većinom država članica koje su nazočne i glasuju,

f) odobriti i objaviti revidirani godišnji obračun,

g) odobriti godišnje izvješće koje predaje generalni direktor,

h) prihvatiti neophodni plan radnih mjesta,

i) prihvatiti Pravilnik o radu, dvotrećinskom većinom svih država članica,

j) odlučiti o osnivanju grupa i ustanova Laboratorija izvan glavnog sjedišta, dvotrećinskom većinom država članica koje su nazočne i glasuju,

k) prihvatiti svoj Poslovnik,

l) imati takve druge ovlasti i obavljati takve druge djelatnosti kakve bi mogle biti potrebne za ciljeve Laboratorija, kako je opisano u ovom Ugovoru.

(4) Vijeće može prilagoditi program na koji se odnosi stavak 2. članka II. ovoga Ugovora, odlukom jednoglasnog prihvaćanja država članica koje su nazočne i glasuju.

Sjednice

(5) Vijeće će se sastajati jednom godišnje na redovitoj sjednici. Ono se može sastati i na izvanrednoj sjednici. Sjednice će se održavati u sjedištu Laboratorija, ako Vijeće ne odredi drugačije.

Glasovanje

(6) a) i) Svaka država članica imat će jedan glas u Vijeću.

ii) Države koje su potpisale ali još nisu potvrdile, prihvatile ili odobrile ovaj Ugovor mogu biti predstavljene na sjednicama Vijeća i mogu sudjelovati u njegovom radu, bez prava glasovanja, dvije godine nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora u skladu sa stavkom 4. članka XV.

iii) Država članica koja je u zaostatku s plaćanjem doprinosa neće imati pravo glasa na onoj sjednici Vijeća na kojoj Generalni direktor izjavi da je iznos njezina zaostatka jednak ili prelazi iznos doprinosa koji duguje za dvije prethodne proračunske godine.

b) Osim kada je drugačije određeno u ovom Ugovoru, odluke Vijeća će se donositi većinom glasova država članica koje su nazočne i glasuju.

c) Da bi došlo do kvoruma na bilo kojoj sjednici Vijeća, bit će potrebna nazočnost izaslanika većine svih država članica.

Podređena tijela

(7) a) Vijeće će osnovati, odlukom donesenom dvotrećinskom većinom svih država članica, Znanstveni savjetodavni odbor, Financijski odbor i druga takva podređena tijela koja se mogu pokazati potrebnima.

b) Odluka o osnivanju Znanstvenoga savjetodavnog odbora obuhvatit će odredbe koje se tiču članstva, njegove rotacije i projektnog zadatka tog odbora u skladu s člankom VIII. ovoga Ugovora, a odredit će i uvjete mandata njegovih članova.

c) Odluka o osnivanju Financijskog odbora i ostalih podređenih tijela obuhvatit će odredbe koje se tiču članstva i projektnih zadataka takvih tijela.

d) Podređena tijela će usvojiti vlastite poslovnike.

Članak VII.

Generalni direktor i osoblje

(1) a) Vijeće će imenovati dvotrećinskom većinom svih država članica generalnog direktora na određeno razdoblje, a moći će ga istom većinom i smijeniti.

b) Vijeće može odgoditi imenovanje generalnog direktora za razdoblje koje smatra potrebnim, u slučaju naknadnog oslobođenja radnog mjesta. U tom slučaju će imenovati osobu koja će biti vršitelj dužnosti, na takav način i s ovlastima i odgovornošću kakve mu Vijeće odredi.

(2) Generalni direktor će biti glavni izvršni dužnosnik i pravni zastupnik Laboratorija.

(3) a) Generalni direktor će predočiti Vijeću:

i) nacrt plana uputa na koje se odnosi stavak 3. članka VI. ovoga Ugovora,

ii) proračun i privremeni troškovnik predviđen u podstavak c) i d) stavka 3. članka VI. ovoga Ugovora,

iii) revidirani godišnji obračun i godišnje izvješće na koje se odnose podstavka f)

i g) stavka 3. članka VI. ovog Ugovora,

b) Generalni direktor će podnijeti EMBC-u na razmatranje godišnje izvješće koje je odobrilo Vijeće u skladu sa stavkom 3. g) članka VI. ovoga Ugovora.

(4) Generalnom direktoru će pomagati znanstveno, tehničko, administrativno i upravno osoblje koje za to ovlasti Vijeće.

(5) Generalni direktor će imenovati i razrješavati osoblje. Vijeće će odobravati imenovanja ili otpuštanje višeg osoblja kako je ta kategorija određena u pravilniku o osoblju. Bilo kakvo imenovanje ili otkaz bit će u skladu s pravilnikom o osoblju. Svaka osoba koja nije dio osoblja, a pozvana je raditi u Laboratoriju, bit će podložna ovlasti generalnog direktora i takvim općim uvjetima kakve može odobriti Vijeće.

(6) Svaka država članica će poštivati isključivi međunarodni karakter odgovornosti generalnog direktora i osoblja s obzirom na Laboratorij. U obavljanju bilo koje dužnosti oni neće tražiti niti dobivati upute od bilo koje države članice ili bilo koje vlade ili autoriteta izvan Laboratorija.

Članak VIII.

Znanstveni savjetodavni odbor

(1) Znanstveni savjetodavni odbor osnovan u skladu sa stavkom 7. članka VI. ovoga Ugovora davat će savjete Vijeću, posebno što se tiče prijedloga generalnog direktora o provedbi programa Laboratorija.

(2) Odbor će se sastojati od istaknutih znanstvenika imenovanih prema vlastitoj zasluzi, ne kao zastupnika država članica. Članstvo odbora treba biti iz redova znanstvenika širokih područja znanosti kako bi moglo biti zastupljeno veće područje molekularne biologije i drugih srodnih znanstvenih disciplina. Generalni direktor će nakon konzultacija, napose s Vijećem EMBO-a i odgovarajućim državnim institucijama, predložiti Vijeću popis kandidata koje će Vijeće uzeti u obzir pri imenovanju članova Odbora.

Članak IX.

Proračun

(1) Proračunska godina Laboratorija teći će od 1. siječnja do 31. prosinca.

(2) Generalni direktor će, ne kasnije od 1. listopada svake godine, podnijeti proračun Povjerenstvu, na razmatranje i odobrenje, prikazujući detaljne procjene dohotka i troškova Laboratorija za sljedeću proračunsku godinu.

(3) Laboratorij će se financirati iz:

a) financijskih doprinosa država članica,

b) bilo kakvih donacija od država članica, koji predstavljaju dodatak na njihov financijski doprinos, osim ako Vijeće dvotrećinskom većinom država članica koje su nazočne i glasuju odluči da je takva donacija protivna ciljevima Laboratorija,

c) bilo kojih drugih izvora, posebno donacija ponuđenih od privatnih organizacija ili pojedinaca koje podliježu prihvaćanju ili odobrenju Vijeća, dvotrećinskom većinom država članica koje su nazočne i glasuju.

(4) Proračun Laboratorija bit će izražen u obračunskim jedinicama koje će predstavljati težinu od 0.88867088 grama čistog zlata.

Članak X.

Doprinosi i revizija

(1) Svaka država članica će davati svoj godišnji doprinos u kapitalno ulaganje i u tekuće operativne troškove Laboratorija, u ukupnom iznosu konvertibilne valute, u skladu s tablicom koju će određivati Vijeće svake tri godine, dvotrećinskom većinom svih država članica, a temeljit će se na prosječnom neto nacionalnom dohotku po faktoru troška svake države članice, u tri posljednje kalendarske godine za koje postoji statistika.

(2) Vijeće može uzeti u obzir, odlukom dvotrećinske većine svih država članica, bilo koje posebne okolnosti države članice i u skladu s njima prilagoditi njezin doprinos. U primjeni ove odredbe izraz »posebne okolnosti« uključit će posebice situaciju u kojoj je nacionalni dohodak po glavi stanovnika zemlje članice manji od iznosa koji će odrediti Vijeće, dvotrećinskom većinom, ili situaciju prema kojoj neka država članica treba pridonijeti s više od trideset posto ukupnog iznosa doprinosa koje je Vijeće predvidjelo u skladu s tabelom na koju se odnosi stavak 1. ovoga članka.

(3) a) Države koje postanu stranke ovoga Ugovora nakon 31. prosinca, koji slijedi nakon njegovog stupanja na snagu, dat će poseban doprinos u kapitalno ulaganje Laboratorija koje je već u tijeku, kao dodatak na doprinos budućem kapitalnom ulaganju i tekućim operativnim troškovima. Iznos tog posebnog doprinosa odredit će Vijeće dvotrećinskom većinom svih država članica.

b) Svi doprinosi koji su u skladu s odredbama podstavka a) ovoga stavka, bit će upotrijebljeni za smanjenje doprinosa drugih država članica osim ako Vijeće ne odredi drukčije, dvotrećinskom većinom glasova svih država članica.

(4) U slučaju da, nakon stupanja ovoga Ugovora na snagu, neka država pristupi ili prestane biti njegova stranka, tablica doprinosa na koju se odnosi stavak 1. ovoga članka bit će preinačena. Nova tablica stupa na snagu od sljedeće proračunske godine.

(5) Generalni direktor će obavijestiti države članice o iznosima njihovih godišnjih doprinosa, i, u dogovoru s Financijskim odborom, o datumu kad se plaćanje mora izvršiti.

(6) Generalni direktor će voditi točan račun svih prihoda i rashoda.

(7) Vijeće će imenovati revizore da pregledaju račune Laboratorija. Revizori će podnijeti izvješće Vijeću o godišnjem obračunu.

(8) Generalni direktor će za revizore pribaviti takve informacije i pomoć kakve mogu biti potrebne u obavljanju te dužnosti.

Članak XI.

Pravni status

Laboratorij ima pravnu osobnost. On posebice ima pravnu osobnost sklapanja ugovora, stjecanja i raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom te vođenja pravnih postupaka. Država u kojoj je smješten Laboratorij sklopit će sporazum o sjedištu Laboratorija, koji će odobriti Vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih država članica, vezano uz status Laboratorija i takvih povlastica i imuniteta Laboratorija kakvi su potrebni za ispunjavanje njegovih ciljeva i provedbu djelatnosti.

Članak XII.

Rješavanje sporova

Bilo kakav spor između dviju ili više država članica o tumačenju ili primjeni ovoga Ugovora koji se ne riješi dobrim uslugama Vijeća, bit će podnesen na zahtjev bilo koje stranke u sporu Međunarodnom sudu pravde, osim ako se te države članice ne sporazumiju o drugom načinu rješavanja, u sklopu tri mjeseca od datuma kada predsjednik Vijeća izjavi da se spor ne može riješiti kroz dobre usluge Vijeća.

Članak XIII.

Izmjene i dopune

(1) Prijedlog bilo koje države članice za izmjenom i dopunom ovoga Ugovora stavit će se na dnevni red redovite sjednice Vijeća koja će se održati odmah nakon što generalni direktor zaprimi prijedlog. Takav prijedlog može također biti predmet izvanredne sjednice.

(2) Bilo kakva izmjena i dopuna ovoga Ugovora zahtijevat će jednoglasno prihvaćanje država članica. One će obavijest o prihvaćanju podnijeti pisanim putem Vladi Švicarske.

(3) Izmjene će stupiti na snagu trideset dana nakon primitka posljednje pisane obavijesti o prihvaćanju izmjene i dopune.

Članak XIV.

Raspuštanje

Laboratorij će se raspustiti ako u bilo koje vrijeme članstvo bude manje od tri države članice. Prema bilo kojem sporazumu do kojeg može doći među državama članicama u vrijeme raspuštanja, država u kojoj se nalazi sjedište, bit će odgovorna za likvidaciju. Osim ako države članice ne odluče drukčije, višak će se razdijeliti između onih država koje su članice Laboratorija u vrijeme raspuštanja, proporcionalno svim njihovim uplatama. U slučaju deficita, on će biti pokriven od spomenutih država članica u istoj proporciji u kojoj su bili predviđeni njihovi doprinosi za tekuću proračunsku godinu.

Članak XV.

Potpisivanje, ratifikacija, pristupanje, stupanje na snagu

(1) Ovaj Ugovor će biti otvoren za potpisivanje državama članicama EMBC-a do dana njegova stupanja na snagu u skladu sa stavkom 4. a) ovoga članka.

(2) Ovaj Ugovor podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Odgovarajuće isprave polažu se Vladi Švicarske.

(3) a) Bilo koja država članica EMBC-a koja nije potpisnica ovoga Ugovora može mu kasnije pristupiti u svako doba.

b) Ako Ugovor o osnivanju EMBC-a prestane važiti, to neće spriječiti državu, njegovu prijašnju stranku ili onu u odnosu na koju je donesena odluka prema stavku 2. članka III. toga Ugovora kojom se dopušta toj državi da mu pristupi, pristupanje tom ugovoru.

c) Isprave o pristupu polažu se Vladi Švicarske.

(4) a) Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga ratificira, prihvati ili odobri većina država spomenutih u preambuli ovoga Ugovora, uključujući državu u kojoj je smješteno sjedište, pod uvjetom da ukupan doprinos tih država predstavlja najmanje sedamdeset posto ukupnih doprinosa prikazanih u tablici koja je priložena uz ovaj Ugovor.

b) Nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora kako je određeno u stavku (4) ovoga članka, on će, u odnosu na države potpisnice koje ga naknadno ratificiraju, prihvate ili odobre, stupiti na snagu na dan kada ta država potpisnica položi svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

c) Za svaku državu koja pristupa ovaj Ugovor stupa na snagu na dan polaganja njezine isprave o pristupu. Za sve pristupajuće države ovaj će Ugovor stupiti na snagu na dan predaje pristupnog instrumenta.

d) i) Ovaj Ugovor u početku ostaje na snazi za razdoblje od sedam godina. Nakon toga će ostati na snazi na neodređeno vrijeme osim ako Vijeće, ne kasnije od godine dana prije isteka sedmogodišnjeg razdoblja, dvotrećinskom većinom svih država članica, pod uvjetom da doprinosi tih država članica ne sadrže manje od trećine ukupnih doprinosa u proračunu Laboratorija, ne odluči produljiti ovaj Ugovor na određeno vrijeme ili ga okončati.

ii) Prestanak Ugovora o osnivanju EMBC-a ne utječe na valjanost ovoga Ugovora.

Članak XVI.

Otkazivanje

(1) Nakon što ovaj Ugovor bude na snazi šest godina, država stranka ovoga Ugovora može ga, podložno odredbama stavka 3. b) članka VI. ovoga Ugovora, otkazati pisanom obaviješću upućenom Vladi Švicarske. Takvo otkazivanje proizvodi učinak krajem sljedeće proračunske godine.

(2) Ako država članica propusti ispuniti svoje obveze prema ovom Ugovoru, može joj se oduzeti članstvo odlukom Vijeća donesenom dvotrećinskom većinom glasova svih država članica. Takvu odluku generalni direktor priopćuje državama potpisnicama i državama koje pristupaju.

Članak XVII.

Obavijesti i registracija

(1) Vlada Švicarske će izvješćivati države potpisnice i države koje pristupaju o:

a) svim potpisima,

b) polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu,

c) stupanju na snagu ovoga Ugovora,

d) svakom pisanom prihvaćanju izmjena i dopuna prema stavku (3) članka XIII. ovoga Ugovora,

e) stupanju na snagu svake izmjene i dopune,

f) svakom otkazu ovoga Ugovora;

(2) Vlada Švicarske će ovaj Ugovor, nakon njegova stupanja na snagu, registrirati u Tajništvu Ujedinjenih naroda, u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak XVIII.

Prijelazne odredbe

(1) Od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora do sljedećeg 31. prosinca Vijeće će izraditi proračunski plan, a troškovi će se pokrivati razrezom po državi članici, temeljenom u skladu s dva sljedeća stavka.

(2) Države stranke ovoga Ugovora nakon njegova stupanja na snagu i države koje mogu postati stranke do sljedećeg 31. prosinca zajednički će snositi troškove predviđene proračunom koje Vijeće može prihvatiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Razrezi po državama iz stavka 2. ovoga članka uspostavit će se na privremenoj osnovi prema potrebama i sukladno stavku 1. i 2. članka X. ovoga Ugovora. Nakon isteka razdoblja navedenog u stavku 1. ovoga članka doći će do konačne podjele troškova među državama prema stvarnim izdacima. Svako prekoračenje plaćanja države, preko i iznad njezina konačnog udjela, sačuvat će se kao njezin kredit.

U POTVRDU TOGA kao opunomoćenici, za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Ženevi, 10. svibnja 1973., na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna, u jednom izborniku koji će biti pohranjen u pismohrani Vlade Švicarske, koja će dostaviti ovjerene preslike svim državama potpisnicama i onima koje pristupaju.

DODATAK

Ugovoru o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju

Tablica doprinosa izračunana na temelju prosječnoga nacionalnog dohotka, 1968. – 1970. objavljena od Ujedinjenih naroda

Tablica je ovdje prikazana isključivo zbog razloga navedenog u stavku 4. članka XV. ovog Ugovora. Ona ni na koji način ne prejudicira odluke koje će Vijeće donijeti prema stavku 1. članka X. o budućim tablicama doprinosa.

           

%

Austria

2.063

Denmark

2.282

France

22.585

Federal Republic of Germany

25.926

Israel

0.804

Italy

14.572

Netherlands

4.916

Sweden

5.039

Switzerland

3.305

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

18.508

 

100.000
 

AGREEMENT ESTABLISHING THE EUROPEAN MOLEKULAR BIOLOGY LABORATORY

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE KINGDOM OF DENMARK

THE FRENCH REPUBLIC

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

THE STATE OF ISRAEL

THE ITALIAN REPUBLIC

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

THE KINGDOM OF SWEDEN

THE SWISS CONFEDERATION

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN

AND NORTHERN IRELAND,

being Parties to the Agreement establishing the European Molecular Biology Conference (herein after referred to as «EMBC»), signed at Geneva on 13 February 1969;

CONSIDERING that the existing international co-operation in the domain of molecular biology should be further developed by establishing a European Molecular Biology Laboratory and taking note of the proposals to this end submitted by the European Molecular Biology Organisation (hereinafter referred to as «EMBO»);

HAVING REGARD to the decision of 28 June 1972. by which EMBC approved the project for such a Laboratory in accordance with paragraph 3 of Article II of the said Agreement under which Special Projects may be established;

DESIRING to specify the terms and conditions under which the Laboratory shall be established and operated, in such a way that they would not be affected by any modification of the Agreement establishing EMBC;

TAKING NOTE of the acceptance by EMBC of those provisions of this Agreement which concern it;

HAVE AGREED as follow:

Article I

Establishment of the Laboratory

(1) A European Molecular Biology Laboratory (hereinafter referred to as «the Laboratory») is hereby established as an intergovernmental institution.

(2) The Headquarters of the Laboratory shall be situated at Heidelberg in the Federal Republic of Germany.

Article II

Purposes and means

(1) The Laboratory shall promote co-operation among European States in fundamental research, in the development of advanced instrumentation and in advanced teaching in molecular biology as well as in other areas of research essentially related thereto, and to this end shall concentrate its activities on work not normally or easily carried out in national institutions. The results of the experimental and theoretical work of the Laboratory shall be published or otherwise made generally available.

(2) In order to fulfil its purposes the Laboratory shall carry out a programme which provides for:

a) the application of molecular concepts and methods for the investigation of basic biological processes;

b) the development and use of necessary instrumentation and technology;

c) working accommodation and research facilities for visiting scientists;

d) advanced training and teaching.

(3) The Laboratory may establish and operate the facilities necessary for its programme.

The Laboratory shall include:

a) the necessary Equipment for use in the programme carried out by the Laboratory;

b) the necessary buildings to contain the equipment referred to in a) above and c) for the administration of the Laboratory and the fulfilment of its other functions.

(4) The Laboratory shall organise and sponsor international co-operation, to the fullest possible extent, in the fields and programme of activities defined in paragraphs (1) and (2) of this Article, and in harmony with the General Programme of EMBC. This co-operation shall include in particular the promotion of contacts between, and the interchange of, scientists and the dissemination of information. So far as is consistent with its aims the Laboratory shall also seek to co-operate, to the fullest possible extent, with research institutions by collaborating with and advising them. The Laboratory should avoid duplication of work carried out in the said institutions.

Article III

Membership

The States Parties to this Agreement shall be Member States of the Laboratory.

Article IV

Co-operation

(1) The Laboratory shall maintain close co-operation with EMBC.

(2) The Laboratory may establish formal co-operation with non-Member States, national bodies in those States, international governmental or non-governmental organisations. The establishment, conditions and terms of such co-operation shall be defined by the Council, by unanimous vote of the Member States present and voting, in each case according to the circumstances.

Article V

Organs

The organs of the Laboratory are the Council and the Director-General.

Article VI

The Council

Composition

(1) The Council shall be composed of all Member States of the Laboratory. Each Member State shall be represented by not more than two delegates, who may be accompanied by advisers.

The Council shall elect a Chairman and two Vice-Chairmen who shall hold office for one year and may be re-elected on not more than two consecutive occasions.

Observers

(2) a) States not Parties to this Agreement may attend sessions of the Council as observers as follows:

i) Members of EMBC as of right;

ii) States which are not Members of EMBC, on a decision of the Council taken by unanimous vote of the Member States present and voting.

b) EMBO and other observers may attend sessions of the Council in accordance with the Rules of Procedure adopted by the Council under paragraph (3) j) of this Article.

Powers

(3) The Council shall:

a) determine the Laboratory’s policy in scientific, technical and administrative matters, in particular by giving guidelines to the Director-General;

b) approve an indicative scheme for the realisation of the programme referred to in paragraph (2) of Article II of this Agreement and specify its duration. In approving this scheme, the Council shall determine, by unanimous vote of the Member States present and voting, a minimum period of participation in the said programme and maximum credits that may be committed or spent during that period. This period and this amount may not be varied thereafter, unless the Council by unanimous vote of the Member States present and voting so decides. After the expiry of the said period the Council shall determine in the same manner the maximum credits for a new period to be defined by the Council;

c) adopt the annual budget by a two-thirds majority of the Member States present and voting provided that, either the contributions of such Member States constitute not less than two-thirds of the total contributions to the Laboratory budget, or that affirmative votes are cast by all but one of the Member States present and voting;

d) approve the provisional estimate of expenditure for the two following years by a two-thirds majority of the Member States present and voting;

e) adopt Financial Regulations for the Laboratory by a two-thirds majority of the Member States present and voting;

f) approve and publish audited annual accounts;

g) approve the annual report presented by the Director-General;

h) decide on the staff establishment required;

i) adopt, by a two-thirds majority of all the Member States, Staff Rules;

j) decide on the establishment of groups and facilities of the Laboratory outside its Headquarters by a two-thirds majority of the Member States present and voting;

k) adopt its Rules of Procedure;

l) have such other powers and perform such other functions as may be necessary for the purposes of the Laboratory as laid down in this Agreement.

(4) The Council may modify the programme referred to in paragraph (2) of Article II of this Agreement by a decision taken unanimously by the Member States present and voting.

Sessions

(5) The Council shall meet at least once a year in ordinary session. It may also meet in extraordinary session. The sessions shall be held at the Laboratory’s Headquarters, unless otherwise decided by the Council.

Voting

(6) a) i) Each Member State shall have one vote in the Counci1.

ii) States which have signed but not yet ratified, accepted or approved this Agreement may be represented at the sessions of the Council and take part in its work, without the right to vote, for a period of two years after the coming into force of this Agreement in accordance with paragraphe (4) of Article XV.

iii) A Member State which is in arrears in the payment of its contributions shall have no vote at any Council session at which the Director-General states that the amount of its arrears equals or exceeds the amounts of the contributions due from it for the preceding two financial years.

b) Except where otherwise stipulated in this Agreement, decisions of the Council shall be taken by a majority of the Member States present and voting.

c) The presence of delegates of a majority of all Member States shall be necessary to constitute a quorum at any session of the Council.

Subordinate Bodies

(7) a) The Council shall establish, by a decision taken by a two-thirds majority of all the Member States, a Scientific Advisory Committee, a Finance Committee and Such other subordinate bodies as may prove necessary.

b) The decision establishing the Scientific advisory Committee shall include provisions concerning tile membership, its rotation and terms of reference of that Committee in accordance with Article VIII. of this Agreement and shall determine the conditions of office of its members.

c) The decision establishing the Finance Committee and other subordinate bodies shall include provisions concerning the membership and terms of reference of such bodies.

d) Subordinate bodies shall adopt their own rules of procedure.

Article VII

Director-General and Staff

(1) a) The Council shall appoint, by a two-thirds majority of all the Member States, a Director-General for a defined period of time and may by the same majority dismiss him.

b) The Council may postpone the appointment of the Director-General for such a period as it considers necessary, on the occurrence of a subsequent vacancy. In this event it shall appoint a person to act in his stead, the person so appointed to have such powers and responsibilities as the Council may direct.

(2) The Director-General shall be the chief executive officer and the legal representative of the Laboratory.

(3) a) The Director-General shall present to the Council:

i) the draft indicative scheme referred to in paragraph (3) b) of Article VI of this Agreement;

ii) the budget and provisional estimate provided for in sub-paragraphs c) and d) of paragraph (3) of Article VI of this Agreement;

iii) the audited annual accounts and the annual report called for in sub-paragraphs f) and

g) of paragraph (3) of Article VI of this Agreement.

b) The Director-General shall transmit to EMBC for consideration the annual report approved by the Council in accordance with paragraph (3) g) of Article (V). of this Agreement.

(4) The Director-General shall be assisted by such scientific, technical, administrative and clerical staff as may be authorised by the Council.

(5) The Director-General shall appoint and dismiss the staff. The Council shall approve the appointment and dismissal of the senior staff as that category is defined in the Staff Rules. Any appointment and its termination shall be in accordance with the Staff Rules. Any persons, no members of the staff, who are invited to work at the Laboratory shall be subject to the authority of he Director-General and to such general conditions as may be approved by the Council.

(6) Each Member State shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General and the staff in regard to the Laboratory. In the discharge of their duties they shall neither seek nor receive instructions from any Member State or any government or other authority external to the Laboratory.

Article VIII

Scientific Advisory Committee

(1) The Scientific Advisory Committee established in accordance with paragraph (7) of Article VI of this Agreement shall give advice to the Council, in particular with regard to proposals from the Director-General on the realisation of the programme of the Laboratory.

(2) The Committee shall be composed of distinguished scientists appointed in their own right, not as representatives of Member States. Membership of the Committee should be drawn from scientists in a wide range of relevant fields of science in order to cover as far as possible both the field of molecular biology and other appropriate scientific disciplines. The Director-General shall, after due consultations with, in particular, the Council of EMBO and appropriate national institutions, propose to the Council a list of candidates which the Council shall take into account in appointing the members of the Committee.

Article IX

Budget

(1) The financial year of the Laboratory shall run from 1 January to 31 December.

(2) The Director-General shall, not later than 1 October of each year, submit to the Council for consideration and approval a budget showing detailed estimates of the income and expenditure of the Laboratory for the following financial year.

(3) The Laboratory shall be financed by:

a) the financial contributions of Member States;

b) any gifts contributed by Member States in addition to their financial contributions, unless the Council, by a two-thirds majority of Member States present and voting, decides that any such gift is inconsistent with the purposes of the Laboratory;

c) and any other resources, in particular gifts offered by private organisations or individuals, subject to their acceptance by approval of the Council given by a two-thirds majority of Member States present and voting.

(4) The budget of the Laboratory shall be expressed in accounting units representing a weight of 0.88867088 grammes of find gold.

Article X

Contributions and Auditing

(1) Each Member State shall contribute annually to the capital expenditure and to the current operating expenses of the Laboratory an aggregate amount of convertible funds in accordance with a scale which shall be fixed every three years by the Council by a two-thirds majority of all the Member States, and shall be based on the average net national income at factor cost of each Member State for the three latest preceding calendar years for which statistics are available.

(2) The Council may decide, by a two-thirds majority of all the Member States, to take into account any special circumstances of a Member State and adjust its contribution accordingly. In applying this provision the term «special circumstances» shall include, in particular, a situation in which the per capita national income of a Member State is less than an amount which the Council shall fix by a two-thirds majority, or one by which any Member State is required to contribute more than thirty per cent of the aggregate amount of contributions assessed by the Council in accordance with the scale referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) a) States which become Parties to this Agreement after the thirty-first of December following its entry into force, shall make a special contribution towards the capital expenditure of the Laboratory already incurred, in addition to contributing to future capital expenditure and current operating expenses. The amount of this special contribution shall be fixed by the Council by a two-thirds majority of all Member States.

b) All contributions made in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of this paragraph shall be applied in reducing the contributions of the other Member States unless otherwise decided by the Council by a two thirds majority of all Member States.

(4) If, after this Agreement has entered into force, a State becomes or ceases to be a Party thereto, the scale of contributions referred to in paragraph (1) of this Article shall be modified. The new scale shall take effect as from the beginning of the financial year following.

(5) The Director-General shall notify Member States of the amounts of their annual contributions and, in agreement with the Finance Committee, of the dates on which payments shall be made.

(6) The Director-General shall keep an accurate account of all receipts and disbursements.

(7) The Council shall appoint auditors to examine the accounts of the Laboratory. The auditors shall submit a report on the annual accounts to the Council.

(8) The Director-General shall furnish the auditors with such information and help as they may require to carry out their duties.

Article XI

Legal Status

The Laboratory shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute legal proceedings. The State in which the Laboratory is situated shall conclude with the Laboratory a headquarters agreement, to be approved by the Council by a two-thirds majority of the votes of all the Member States, relating to the status of the Laboratory and such privileges and immunities of the Laboratory and its staff which are necessary for the fulfilment of its objectives and for the exercise of its functions.

Article XII

Settlement of disputes

Any dispute between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Agreement which is not settled through the good offices of the Council shall be submitted, at the request of any party to the dispute, to the International Court of Justice, unless the Member States concerned agree on another mode of of settlement within three months from the date on which the President of the Council states that the dispute cannot be settled through the good offices of the Council.

Article XIII

Amendments

(1) A proposal by any Member State to amend this Agreement shall be placed on the agenda of the ordinary session of the Council which immediately follows the deposit of the proposal with the Director-General. Such a proposal may also be the object of an extraordinary session.

(2) Any amendment to this Agreement shall require unanimous acceptance by the Member States. They shall notify their acceptance in writing to the Government of Switzerland.

(3) Amendments shall come into force thirty days after the deposit of the last written notification of acceptance.

Article XIV

Dissolution

The Laboratory shall be dissolved if at any time there are less than three Member States. Subject to any agreement which may be made between Member States at the time of dissolution, the State in which the Laboratory’s Headquarters are located shall be responsible for the liquidation. Except where otherwise decided by the Member States, the surplus shall be distributed among those States which are Members of the Laboratory at the time of the dissolution in proportion to all payments made by them. In the event of a deficit, this shall be met by the said Member States in the same proportions as those in which their contributions have been assessed for the current financial year.

Article XV

Signature, Ratification, Accession, Entry into force

(1) This Agreement shall be open for signature by the State Members of EMBC until the dace of its entry into force in accordance with paragraph (4) a) of this Article.

(2) This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval. The appropriate instruments shall be deposited with the Government of Switzerland.

(3) a) Any State Member of EMBC not s signatory to this Agreement may accede at any later time.

b) If the Agreement establishing EMBC terminates this shall not preclude a State, formerly party to it or in respect of which a decision has been taken under paragraph (2) of Article III. of that Agreement to permit that State to accede to it, from acceding to the present Agreement.

c) The instruments of accession shall be deposited with the Government of Switzerland.

(4) a) This Agreement shall enter into force when ratified, accepted or approved by the majority of States mentioned in the Preamble to this Agreement, including the State in which the Laboratory’s Headquarters are located, and on condition that the total contributions of these States represent at least seventy per cent of the total of contributions shown in the scale annexed to this Agreement.

b) After this Agreement enters into force as provided in paragraph 4.a) of this Article, it shall, as regards any signatory State subsequently ratifying, accepting or approving the Agreement, come into force on the date on which such signatory State’s instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.

c) For any acceding State this Agreement shall come into force on the date of deposit of its instrument of accession.

d) i) This Agreement shall initially remain in force for a period of seven years. Thereafter it shall remain in force for an indefinite period unless the Council, not later than one year before the expiry of the seven year period, by a two-thirds majority of all the Member States provided the contributions of such Member States constitute not less than two-thirds of the s total contributions to the Laboratory budget, decides to prolong this Agreement for a specific period or to terminate it.

ii) Termination of the Agreement establishing EMBC shall not affect the validity of this Agreement.

Article XVI

Denunciation

(1) After this Agreement has been in force for six years, a State Party to the Agreement may, subject to the provisions of paragraph (3) b) of Article VI of this Agreement denounce it by giving ratification to that effect to the Government of Switzerland. Such denunciation shall take effect at the end of the following financial year.

(2) If a Member State fails to fulfil its obligations under this Agreement, it may be deprived of its membership by decision of the Council taken by a majority of two-thirds of all the Member States. Such decision shall be notified to signatory and acceding States by the Director-General.

Article XVII

Notifications and Registration

(1) The Government of Switzerland shall notify signatory and acceding States of:

a) all signatures;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c) the entry into force of this Agreement;

d) all written acceptances of amendments notified under paragraph 3. of Article XIII of this Agreement;

e) the entry into force of any amendment;

f) any denunciation of this Agreement;

(2) The Government of Switzerland shall, upon entry into force of this Agreement, register it with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article XVIII

Transitional Provisions

(1) For the period from the entry into force of this Agreement to 31 December following, the Council shall make budgetary arrangements and expenditure shall be covered by assessments upon Member States established in accordance with the following two paragraphs.

(2) States Parties to this Agreement upon its coming into force, and States which may become parties up to 31 December following, shall together bear the whole of the expenditure foreseen in the budgetary arrangements which the Council may adopt in accordance with paragraph (1) of this Article.

(3) The assessments upon States covered by paragraph (2) of this Article shall be established on a provisional basis according to the need and in conformity with paragraphs (1) and (2) of Article X of this Agreement. On the expiry of the period indicated in paragraph (1) of this Article a definitive sharing of costs as between these States shall be effected on the basis of actual expenditures. Any excess payment by a State, over and above its definitive share as thus established, shall be placed to its credit.

IN WITTNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries having been duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Geneva, this 10 May 1973, in the English, French and German languages, the three texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of Switzerland which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.

ANNEX

to the Agreement establishing the European Molecular Biology Laboratory

Scale of Contributions calculated on the basis of average national incomes, 1968 – 1970 as published by the United Nations

The scale is given here solely for the specific purposes of paragraph (4) a) of Article XV of this Agreement. It in no way prejudges the decisions which the Council will have to take under paragraph (1) of Article X on the future scales of contributions.

     

 

%

Austrija

2.063

Danska

2.282

Francuska

22.585

Savezna Republika Njemačka

25.926

Izrael

0.804

Italija

14.572

Nizozemska

4.916

Švedska

5.039

Švicarska

3.305

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

18.508

 

100.000
  

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i tehnologiju.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-01/06-01/01

Zagreb, 2. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !