Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju ugovora o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 22.12.2010 Zakon o potvrđivanju ugovora o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC)

HRVATSKI SABOR

128

Na temelju članka 89.L643511 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PRESTANKU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OSNIVANJU REGIONALNOG SREDIŠTA ZA POMOĆ U VERIFIKACIJI I PROVEDBI KONTROLE NAORUŽANJA (RACVIAC)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. studenoga 2010. godini.

Klasa: 011-01/10-01/124

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PRESTANKU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OSNIVANJU REGIONALNOG SREDIŠTA ZA POMOĆ U VERIFIKACIJI I PROVEDBI KONTROLE NAORUŽANJA (RACVIAC)

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC), potpisan u Zagrebu 26. svibnja 2010. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O PRESTANKU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OSNIVANJU REGIONALNOG SREDIŠTA ZA POMOĆ U VERIFIKACIJI I PROVEDBI KONTROLE NAORUŽANJA (RACVIAC)

Vlada Republike Hrvatske, Vlada Savezne Republike Njemačke, Vlada Republike Italije i Vlada Republike Turske (u daljnjem tekstu »stranke»),

budući da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC) sklopljen 8. ožujka 2001. i stupio na snagu 26. svibnja 2002.,

budući da je Republika Italija pristupila 21. kolovoza 2002. godine i Republika Turska 15. rujna 2004.,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

U skladu sa člankom 13. (4) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC), sklopljenog u Zagrebu 8. ožujka 2001., te u skladu sa člankom 54. (b) Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, stranke su suglasne da okončaju predmetni Sporazum.

Članak 2.

Sva imovina, prava i obveze RACVIAC-a prenose se na RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, osnovan na temelju Ugovora o RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju, sklopljenog u Budvi, Crna Gora, 14. travnja 2010.

Članak 3.

Svaki spor koji se odnosi na tumačenje ili primjenu ovog Ugovora rješava se konzultacijama između stranaka bez obraćanja bilo kojoj trećoj strani.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske bit će depozitar ovog Ugovora.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom stupanja na snagu Ugovora o RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju, sklopljenog u Budvi, Crna Gora, 14. travnja 2010., uz uvjet da je do tog datuma svaka stranka obavijestila depozitara u pisanom obliku, diplomatskim putem, da su njezini unutarnji postupci potrebni za stupanje na snagu ovog Ugovora okončani.

Ukoliko stranke ne obavijeste depozitara da su njihovi unutarnji postupci potrebni za stupanje na snagu ovog Ugovora okončani do datuma stupanja na snagu Ugovora o RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju, sklopljenog u Budvi, Crna Gora, 14. travnja 2010., ovaj Ugovor će stupiti na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom su stranke obavijestile depozitara, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Sastavljeno u Zagrebu, 26. svibnja 2010. u jednom vjerodostojnom primjerku, na engleskom jeziku, koji će biti pohranjen kod depozitara koji će dostaviti ovjerene preslike svakoj stranci.

Za Vladu Republike Hrvatske

dr. Mario Nobilo, v. r.

ravnatelj Uprave za multilateralne poslove Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

Za Vladu Savezne Republike Njemačke

dr. Bernd Fischer, v. r.

veleposlanik

Za Vladu Republike Italije

Alessandro Pignatti Morano Di Custoza, v. r.

veleposlanik

Za Vladu Republike Turske

Umur Apaydin, v. r.

veleposlanik


TERMINATION AGREEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL ARMS CONTROL VERIFICATION AND IMPLEMENTATION ASSISTANCE CENTER (RACVIAC)

The Government of the Republic of Croatia, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as »the Parties«),

Whereas the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Federal Republic of Germany on the establishment of the Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC) was done at Zagreb on 8 March 2001 and entered into force on 26 May 2002,

Whereas the Republic of Italy acceded on 21 August 2002 and the Republic of Turkey on 15 September 2004,

Have agreed as follows:

Article 1

Pursuant to Article 13 (4) of the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Federal Republic of Germany on the establishment of the Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC), done at Zagreb on 8 March 2001, as well as to Article 54 (b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Parties agree to terminate the said Agreement.

Article 2

All assets, rights and obligations of RACVIAC shall be transferred to the RACVIAC – Centre for Security Cooperation, established under the Agreement on RACVIAC – Centre for Security Cooperation, done at Budva, Montenegro on 14 April 2010.

Article 3

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through consultations between the Parties without recourse to any third party.

Article 4

The Government of the Republic of Croatia shall act as a Depositary of this Agreement.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement on RACVIAC – Centre for Security Cooperation done at Budva, Montenegro, on 14 April 2010, provided that by that date each Party has notified to the Depositary in a written form, through diplomatic channels, that its internal procedures necessary for this Agreement to enter into force have been completed.

If the Parties do not notify the Depositary that their internal procedures necessary for this Agreement to enter into force have been completed by the date of entry into force of the Agreement on RACVIAC – Centre for Security Cooperation, done at Budva, Montenegro, on 14 April 2010, this Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties have notified the Depositary, through diplomatic channels, of the completion of their internal procedures necessary for this Agreement to enter into force.

Done at Zagreb on 26 May 2010 in a single authentic copy, in the English language, which shall be deposited with the Depositary which shall transmit a certified copy to each of the Parties.

For the Government of the

Republic of Croatia

Mario Nobilo, Ph.D.

Director of the Directorate for Multilateral Affairs of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration

For the Government of the

Federal Republic of Germany

Bernd Fischer, Ph.D.

Ambassador

For the Government of the

Republic of Italy

Alessandro Pignatti Morano Di Custoza

Ambassador

For the Government of the

Republic of Turkey

Umur Apaydin

Ambassador

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/10-01/03

Zagreb, 5. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju ugovora o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole naoružanja (RACVIAC)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !