Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 21.7.2006 Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini

HRVATKI SABOR

92

Na temelju članka 88.L305467 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE MAKEDONIJE SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/36

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE MAKEDONIJE SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, sklopljen u Skopju, 27. veljače 2006. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE MAKEDONIJE SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

PREAMBULA

Republika Bugarska, Republika Hrvatska i Rumunjska s jedne strane te Republika Makedonija s druge strane (u daljnjem tekstu: stranke),

Potvrđujući svoje opredjeljenje za načela tržišnog gospodarstva koje čini osnovu njihovih odnosa;

S obzirom na pozitivan razvitak međusobne gospodarske suradnje između stranaka;

Želeći pridonijeti procesu integriranja u Europi proširenjem Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini;

Pozivajući se na službeni zahtjev Republike Makedonije od 15. travnja 2004. godine za pristupanje Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini;

Uzimajući u obzir Ugovor o izmjenama i dopunama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini potpisan u Brnu 11. rujna 1995. godine;

Imajući na umu Odluku donesenu na redovnoj sjednici CEFTA Zajedničkog odbora 30. lipnja 2004. godine u Sofiji;

U skladu s odredbama članka 39.a Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini;

Ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Republika Makedonija pristupa Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini.

Članak 2.

Republika Makedonija prihvaća Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini sa svim njegovim izmjenama i dopunama potpisanim prije potpisivanja ovog Ugovora te će ga primjenjivati sukladno odredbama ovog Ugovora.

Članak 3.

Kada se u Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini govori o strankama

i tamo gdje se sve države izričito navode podrazumijevat će se da je uključena i Republika Makedonija.

Članak 4.

1. U cilju provedbe stavka 2. članka 3. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, ovime se utvrđuju i dodaju ovom Ugovoru Protokoli 44., 45. i 46. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini.

2. Odredbe o ukidanju uvoznih carina između:

• Republike Bugarske s jedne strane i Republike Makedonije s druge strane utvrđene su Protokolom 44.;

• Republike Hrvatske s jedne strane i Republike Makedonije s druge strane utvrđene su Protokolom 45.;

• Rumunjske s jedne strane i Republike Makedonije s druge strane utvrđene su Protokolom 46.

Članak 5.

1. U cilju provedbe odredbi stavka 1. članka 12. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, ovime se utvrđuju i dodaju ovom Ugovoru Protokoli 47., 48. i 49. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini.

2. Odredbe o odobravanju međusobnih poljoprivrednih koncesija između:

• Republike Bugarske s jedne strane i Republike Makedonije s druge strane utvrđene su Protokolom 47.;

• Republike Hrvatske s jedne strane i Republike Makedonije s druge strane utvrđene su Protokolom 48.;

• Rumunjske s jedne strane i Republike Makedonije s druge strane utvrđene su Protokolom 49.

Članak 6.

U svezi s člankom 16. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, Protokol 7a, koji se odnosi na definiciju »proizvoda s podrijetlom« te načine administrativne suradnje primjenjivat će se umjesto Protokola 7 s obzirom na trgovinu između Republike Makedonije i bilo koje druge stranke, a u skladu s odredbama Dodatka članku 6., koji je sastavni dio ovog Ugovora. Protokol 7a, koji je sastavni dio Dodatka ovog članka, zamijenit će Protokol 7a iz članka 6. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i).

Članak 7.

Kada se u stavku 2. članka 16. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini govori o suradnji u carinskim pitanjima, podrazumijeva se da se međusobna suradnja između upravnih tijela u carinskim pitanjima Republike Hrvatske i Republike Makedonije odvija u skladu s odredbama Dodatka članku 7., koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 8.

Ovaj Ugovor čini sastavni dio Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini.

Članak 9.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana nakon što depozitar primi posljednju obavijest stranaka Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini i Republike Makedonije o okončanju u tu svrhu potrebnih postupaka.

2. Depozitar će bez odgađanja obavijestiti sve stranke o okončanju postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora.

3. Do stupanja na snagu ovog Ugovora, sukladno stavku 1. ovog članka, ovaj će se Ugovor primjenjivati od 1. srpnja 2006. godine pod uvjetom da Rumunjska prije 1. lipnja 2006. godine obavijesti ostale stranke da su ispunjeni unutarnji zakonski uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora i da će Rumunjska ovaj Ugovor primjenjivati od 1. srpnja 2006. godine.

4. Danom stupanja na snagu ovog Ugovora, ugovori o slobodnoj trgovini sklopljeni između:

• Republike Bugarske i Republike Makedonije potpisan u Sofiji 13. listopada 1999.;

• Republike Hrvatske i Republike Makedonije potpisan u Skopju 9. svibnja 1997. te izmjene i dopune potpisane u Zagrebu 11. lipnja 2002.;

• Rumunjske i Republike Makedonije potpisan u Skopju 7. veljače 2003. prestaju biti na snazi temeljem međusobnog pristanka stranaka na koje se odnosi, danog u ovom Ugovoru.

5. Danom primjene ovog Ugovora, Ugovori o slobodnoj trgovini navedeni u stavku 4. ovog članka neće se primjenjivati između ugovornih stranaka tih ugovora.

6. Stranke su suglasne da u slučaju pristupanja bilo koje stranke Europskoj uniji sadašnji Ugovor prestaje važiti za tu stranku dan prije pristupanja EU, bez sukcesivne naknade drugim strankama.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

SASTAVLJENO u Skopju, dana 27. veljače 2006. godine u jednom izvorniku na engleskom jeziku koji će biti pohranjen pri Vladi Republike Bugarske. Depozitar će ovjerene kopije dostaviti svim strankama.

Za Republiku Bugarsku

Miho Mihov, v. r.

veleposlanik Republike Bugarske u

Republici Makedoniji

Za Republiku Hrvatsku

Vladimir Vranković, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu

gospodarstva, rada i poduzetništva

Za Rumunjsku

Nicolae Romulus Buzdun, v. r.

državni podtajnik u Ministarstvu gospodarstva

i trgovine

Za Republiku

Makedoniju

Fatmir Besimi, v. r.

ministar Ministarstva gospodarstva

Memorandum o razumijevanju

Raspodjela carinskih kvota odobrenih prema bilateralnim popisima koncesija

Godišnje bi kvote utvrđene bilateralnim popisima koncesija trebale biti otvorene prema uvjetima specificiranim u tim popisima. Za godinu 2006. bi ih, s obzirom na to da se te godišnje kvote mogu otvarati tek nakon 1. siječnja 2006. na datum koji treba utvrditi, trebalo smanjiti proporcionalno broju mjeseci te godine koji su već protekli.

Količine koje se koriste iz carinskih kvota prema Sporazumu o slobodnoj trgovini između Republike Bugarske i Republike Makedonije (potpisanog 13. listopada 1999. u Sofiji) i koji su u slobodnom optjecaju od 1. siječnja 2006. do dana stupanja na snagu ili datuma primjene Sporazuma o pridruživanju, koji bude prije, bit će u potpunosti odbrojene od količina utvrđenih u Dodatku C i Dodatku D Protokolu 47. Preostale količine koje se koriste prema carinskim kvotama odobrenim prema Sporazumu o pristupanju bit će na temelju pro rata smanjene za broj mjeseci koji su već protekli od 1. siječnja 2006.

Za godinu 2006., obujam novih carinskih kvota i povećanje obujma postojećih carinskih kvota odobrenih između Republike Hrvatske i Republike Makedonije utvrđenih u Dodatku 1. i Dodatku 2. Protokolu 48. bit će izračunate kao pro rata osnovnih, uzimajući u obzir dio razdoblja koje je već proteklo između 1. siječnja 2006. i dana stupanja na snagu ili datuma primjene Sporazuma o pristupanju, koji bude raniji.

Za godinu 2006., na dan stupanja na snagu ili datum primjene Sporazuma o pristupanju, koji bude raniji, godišnje carinske kvote odobrene između Rumunjske i Republike Makedonije prema Dodatku A i Dodatku B Protokolu 49. trebale bi biti smanjene proporcionalno broju mjeseci koji su već protekli od te godine.

PROTOKOL 44.(iz stavka 2. članka 4.)

UKIDANJE CARINA IZMEĐU REPUBLIKE BUGARSKE S JEDNE STRANE I REPUBLIKE MAKEDONIJE S DRUGE STRANE

1. Uvozne carine koje Republika Bugarska primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije ukinut će se danom primjene ovog Ugovora.

2. Uvozne carine koje Republika Makedonija primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Bugarske ukinut će se danom primjene ovog Ugovora.

PROTOKOL 45.(iz stavka 2. članka 4.)

UKIDANJE CARINA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE S JEDNE STRANE I REPUBLIKE MAKEDONIJE S DRUGE STRANE

1. Uvozne carine koje Republika Hrvatska primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije ukinut će se danom primjene ovog Ugovora.

2. Uvozne carine koje Republika Makedonija primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske ukinut će se danom primjene ovog Ugovora.

PROTOKOL 46.(iz stavka 2. članka 4.)

UKIDANJE CARINA IZMEĐU RUMUNJSKE S JEDNE STRANE I REPUBLIKE MAKEDONIJE S DRUGE STRANE

1. Uvozne carine koje Rumunjska primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije ukinut će se datumom primjene Ugovora, osim onih koje se primjenjuju na proizvode navedene u Dodatku A ovog Protokola, a koje će biti ukinute u skladu sa sljedećim rasporedom:

– na datum primjene ovog Ugovora, na 55 % od MFN carine;

– 1. siječnja 2007., na 35 % MFN carine;

– 1. siječnja 2008., ukinut će se preostale carine.

2. Uvozne carine koje Republika Makedonija primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Rumunjske ukinut će se datumom primjene Ugovora, osim onih koje se primjenjuju na proizvode navedene u Dodatku B ovog Protokola, a koje će biti ukinute u skladu sa sljedećim rasporedom:

– na datum primjene ovog Ugovora, na 55 % od MFN carine;

– 1. siječnja 2007., na 35 % MFN carine;

– 1. siječnja 2008., ukinut će se preostale carine.

DODATAK A PROTOKOLA 46.

39253000

64061011

64062010

DODATAK B PROTOKOLA 46.

34022020

34022090

34029010

34029090

68071010

68071090

68079000

69079010

69079099

69119000

PROTOKOL 47.(iz stavka 2. članka 5.)

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE BUGARSKE S JEDNE STRANE I REPUBLIKE MAKEDONIJE S DRUGE STRANE

1. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Makedoniji na proizvode podrijetlom iz Republike Bugarske i uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Bugarskoj na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije navedene u Dodatku A ovog Protokola bit će ukinute danom primjene ovog Ugovora.

2. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Bugarskoj na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije i uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Makedoniji na proizvode podrijetlom iz Republike Bugarske navedene u Dodatku B ovog Protokola bit će snižene na razinu utvrđenu ovim Dodatkom danom primjene ovog Ugovora.

3. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Makedoniji na proizvode podrijetlom iz Republike Bugarske navedene u Dodatku C ovog Protokola bit će snižene bez količinskih ograničenja ili u okviru carinskih kvota navedenih u ovom Dodatku na razinu utvrđenu ovom Dodatkom od dana primjene ovog Ugovora.

4. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Bugarskoj na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije navedene u Dodatku D ovog Protokola bit će snižene bez količinskih ograničenja ili u okviru carinskih kvota navedenih u ovom Dodatku na razinu utvrđenu ovom Dodatkom od dana primjene ovog Ugovora.

5. Osnovne carine na koje će se primjenjivati postupna sniženja za proizvode i za količine navedene u Dodacima C i D ovoga Protokola bit će carine prema načelu najpovlaštenije nacije (MFN) koje se primjenjuju u vrijeme stvarnog uvoza. Ako se primjenjuju bilo koja sniženja carina na erga omnes osnovi, takve će snižene carine zamjeniti osnovne carine od dana od kojeg se takva sniženja primjenjuju.

DODATAK A PROTOKOLA 47.

(KN oznaka)

0101 10 10

0303 21;

0803

1005 10 11

0102 10

0303 79 11;

0804

1005 10 13

0103 10

0303 79 19

0805

1005 10 15

0104 10 10

0304

0806 20

1005 10 19

0104 20 10

0305

0807 20

1005 10 90

0106 11 00

0306

0810 50

1007

0106 12 00

0307

0810 60

1108 11 00

0106 19 90

0501

0810 90

1201

0106 20 00

0502

0812 90 20

1203

0106 31 00

0503

0812 90 30

1204

0106 32 00

0504

0812 90 70

1205 10 10

0106 39 90

0505

0813 40 50

1205 10 90

0205

0506

0813 40 60

1205 90

0208

excluding:

020810

0507

0813 40 70

1206 00 10

0508

0814

1207 10

0509

0901

1207 20

0210 91

0510

0902

1207 30

0210 92

0511

0903

1207 40

0210 93

0601

0904 11 00

1207 50

0301 10

0602

0905

1207 60

0301 92

0604

0906

1207 99

0301 99

0709 10

0907

1208

0302

excluding:

0302 11;

0302 69 11;

0302 69 19

0712 90 11

0908

1209 22 10

0714

0909 10

1209 23 11

0801

0909 20

1209 23 15

0802,

excluding:

0802 31

0802 32

0909 30

1209 23 80

0909 40

1209 24 00

0303

excluding:

0910

1209 25 10

1003 00 10

1209 25 90

1209 26 00

1302 13 00

1508 90 10

1804

1209 29 10

1302 14 00

1509

1805

1209 29 50

1302 19 05

1510

1901 10 00

1209 29 80

1302 19 90

1511

1903

1209 30 00

1302 31 00

1512 21

2101 11

1209 91 10

1302 32 10

1512 29

2101 12

1209 91 30

1302 32 90

1513

2101 20

1209 91 90

1302 39 00

1515

2103 10

1209 99 10

1401

1518

2301 20 00

1209 99 91

1402

1520

2303

1211

1403

1521

2304

1212 10

1404

1522

2305

1212 20

1501

1603

2306

1212 30

1502

1604

2307

1212 99

1503

1605

2308

1213

1504

1702 20

1214

1505

1801

1301

1507

1802

1302 12 00

1508 10 10

1803

DODATAK B PROTOKOLA 47.

KN oznaka

Najviša razina primjenjivih carinskih stopa (%)

KN oznaka

Najviša razina primjenjivih carinskih stopa (%)

0105 11

9

0709 70

10

0105 12

9

0710 40

7

0105 19

9

0711 20 10

10

0105 92

10

0711 20 90

10

0105 93

10

0711 30 00

30

0105 99

10

0810 30

9

0209

20

1002

15

0402 91

37

1003isključujući: 1003 00 10

18

0402 99

37

1004

15

0704 20

10

1108 14

10

0705 21

10

1108 19

14

0705 29

10

1108 20

14

0709 20

15

1109

14

1210

5

2008 30

20

1703

14

2008 91

7

1704

19

2008 99 24

4

1806 10

12

2008 99 28*

4

1806 20

15

2008 99 31

4

1902 11

25

2008 99 34*

4

1902 19

25

2008 99 46

4

1905 10

19

2008 99 47

4

1905 20

19

2008 99 61

4

2003 20

30

2009 11

15

2005 70

10

2101 30

14

2005 80

15

2201

20

2008 19

15

2202

25

2008 20

20

DODATAK C PROTOKOLA 47.

Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Makedoniji na proizvode podrijetlom iz Republike Bugarske

KN oznaka

Količina

Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)

0201

0202

300 t

50 % smanjenje

0203

200 t

50 % smanjenje

0207

500 t

0 %

0301 93 00 00

150 t

0 %

0303 79 11 00
0303 79 19 00

100 t

0 %

0406 90 29 00

150 t

0%

0406 90 50 10
0406 90 99 10

300 t

0701 90

100 t

50 % smanjenje

0802 31 00 00

0802 32 00 00

40 t

50 % smanjenje

1108 12

400 t

0 %

1202

150 t

50 % smanjenje

1209 21 00 00

15 t

50 % smanjenje

1209 91

5 t

0 %

1211 90

50 t

50 % smanjenje

1517 10

50 t

0 %

1601 00

100 t

0 %

1602

100 t

0 %

1702 30
1702 40
1702 60

1 000 t

0 %

1704 90

250 t

0 %

1806

200 t

35 %

1902

200 t

0 %

1905

300 t

0 %

2003 10

50 t

0 %

2007 99

50 t

0 %

2009 71
2009 79
2009 90

200 t

0 %

2105 00

100 t

0 %

2201

300 t

12 %

2204 21 38 00 2204 21 78 00
2204 21 82 00
2204 21 84 0

10 000 hl

50 % smanjenje

2302 10
2302 30

800 t

0 %

0% – izuzet od ad valorem i specifičnih carina i promjenjivih pristojbi

50% smanjenje – 50 posto smanjenje od ad valorem MFN carinske stope i od specifične MFN carinske stope i promjenjivih pristojbi; gdje je fiksna ad valorem carinska stopa određena, ne mogu se primjenjivati dodatne ad valorem i specifične carine te promjenjive pristojbe.

DODATAK D PROTOKOLA 47.

Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Bugarskoj na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije

KN oznaka

Količina

Preferencijalna stopa carine unutar kvote (%)

0204

200 t

0 %

0406

100 t

21 %

0703 10

50 t

50 % smanjenje

0704 10

100 t

0 %

0704 90

1000 t

50 % smanjenje

0707 00

100 t

50 % smanjenje

0709 30 00 0

200 t

0 %

0710 80 51 0,
0710 80 59 0

70 t

50 % smanjenje

0712

70 t

0 %

0713 33 90 0

100 t

0 %

0806 10

100 t

40 %

0807 11 00

100 t

40 %

0808 10 10

1 000 t

0%

ex 0808 10 80*

0808 10 80 1
0808 10 80 2
0808 10 80 3

1 000 t

0 %

0808 10 80 1
0808 10 80 2
0808 10 80 3

3 000 t

50 % smanjenje

0813 40

60 t

0 %

1006 30

1 250 t

13 %

1517 10

50 t

0 %

1601 00

100 t

0 %

1602

100 t

0 %

1704 90

250 t

0 %

1806

100 t

35 %

1902

200 t

0 %

1904 10 10 0

50 t

32 %

1905

100

35 %

2003 10

50

0 %

2005 20 20 0

100 t

50 % smanjenje

2005 90 70 0
2005 90 80 0

100 t

50 % smanjenje

2007 99

50 t

0 %

2009 71
2009 79
2009 90

200 t

0 %

2103 30 90 0

50 t

17 %

2103 90 90 0

100 t

15 %

2104 10

50 t

0 %

2105 00

100 t

0 %

2201

300 t

12 %

2203 00

20 000 hl

35 %

2204 21 38 0,
2204 21 78 0,
2204 21 82 0,
2204 21 84 0

10 000 hl

50 % smanjenje

2209 00 11 0
2209 00 91 0

100 t

50 % smanjenje

0% – izuzet od ad valorem i specifičnih carina i promjenjivih pristojbi

50% smanjenje – 50 posto smanjenje od ad valorem MFN carinske stope i od specifične MFN carinske stope i promjenjivih pristojbi; gdje je fiksna ad valorem carinska stopa određena, ne mogu se primjenjivati dodatne ad valorem i specifične carine te promjenjive pristojbe.

PROTOKOL 48.(iz stavka 2. članka 5.)

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE S JEDNE STRANE I REPUBLIKE MAKEDONIJE S DRUGE STRANE

1. Sve uvozne carine ili mjere s jednakim učinkom koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske pri uvozu u Republiku Makedoniju ukinut će se danom primjene ovog Ugovora, uz izuzeće proizvoda navedenih u Dodatku 1. ovog Protokola.

2. Sve uvozne carine ili mjere s jednakim učinkom koje se primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Republike Makedonije pri uvozu u Republiku Hrvatsku ukinut će se danom primjene ovog Ugovora, uz izuzeće proizvoda navedenih u Dodatku 2. ovog Protokola.

3. Proizvodi navedeni u Dodatku 1a podrijetlom iz Republike Hrvatske uvozit će se u Republiku Makedoniju po carinskoj stopi od 0% unutar carinskih kvota navednih u Dodatku 1a.

Carinske stope koje će se primjenjivati na uvoz količina izvan carinskih kvota navednih u stavku 1. smanjit će se na razinu od 45% od osnovne carine.

4. Proizvodi navedeni u Dodatku 1.b podrijetlom iz Republike Hrvatske uvozit će se u Republiku Makedoniju po carinskoj stopi prema načelu najpovlaštenije nacije (MFN).

5. Proizvodi navedeni u Dodatku 2.a podrijetlom iz Republike Makedonije uvozit će se u Republiku Hrvatsku po carinskoj stopi od 0% unutar carinskih kvota navedenih u Dodatku 2.a.

Carinske stope koje će se primjenjivati na uvoz količina izvan carinskih kvota navednih u stavku 1. smanjit će se na razinu od 45 % od osnovne carine.

6. Proizvodi navedeni u Dodatku 2.b podrijetlom iz Republike Makedonije uvozit će se u Republiku Hrvatsku po carinskoj stopi prema načelu najpovlaštenije nacije (MFN).

7. Za svaki proizvod za koji će se primjenjivati smanjenje od osnovne carine kako je utvrđeno ovim Ugovorom, osnovna carina će biti ona koja se primjenjuje erga omnes na dan koji prethodi potpisivanju ovog Ugovora ili obvezujuća carina u okviru Svjetske trgovinske organizacije za godinu 2006., koja je niža.

Nakon potpisivanja ovog Ugovora, ako se primjeni bilo koje snižavanje carina na erga omnes osnovi, takve snižene carine će zamjeniti osnovne carine iz stavka 1. od dana od kad se to sniženje primjenjuje.

DODATAK 1.

KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Dodatak 1.a

Tarifna oznaka

Količina u tonama

0203 21

0203 22

0203 29

300

0401 20

600

0406 30

150

0406 90

150

1001

20.000

1101

200

1512 19

200

1601

400

1602

1.100

2103 90 90 90

300

2104 10

540

2204 29

40

2401 10

2.500

2402 20

100

Dodatak 1.b

Tarifna oznaka

0203 11

0203 12

0203 19

1701 99

DODATAK 2.

KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE

Dodatak 2.a

Tarifna oznaka

Količina u tonama

0203 21
0203 22
0203 29

300

0204 10

800

0406

100

0702 00

4.000

0707 00

1.200

0709 60

3.500

0807 11

7.500

0808 10

1.000

1101

200

1512 19

200

1601

150

1602

150

2001 10

400

2002

1.500

2005 90 10
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70 10
2005 90 80
2005 90 80 10

1.200

2204

4.000

2204 29

2.750

2401 10

2.500

2402 20

180

Dodatak 2.b

Tarifna oznaka

0203 11

0203 12

0203 19

1701 99

PROTOKOL 49.(iz stavka 2. članka 5.)

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU RUMUNJSKE S JEDNE STRANE I REPUBLIKE MAKEDONIJE S DRUGE STRANE

1. Proizvodi podrijetlom iz Rumunjske navedeni u Dodatku A ovog Protokola uvozit će se u Republiku Makedoniju prema uvjetima navedenim u tom Dodatku od dana primjene ovog Ugovora.

2. Proizvodi podrijetlom iz Republike Makedonije navedeni u Dodatku B ovog Protokola uvozit će se u Rumunjsku prema uvjetima navedenim u tom Dodatku od dana primjene ovog Ugovora.

3. Osnovne carine dogovorene prema ovom Protokolu su carine prema načelu najpovlaštenije nacije (MFN) koje se primjenjuju na dan stupanja na snagu ovog Ugovora. Za proizvode koji nisu uključeni u ovaj Protokol, primjenjivat će se carinska stopa prema načelu najpovlaštenije nacije (MFN) u trenutku stvarnog uvoza. Carinske stope navedene u ovom Protokolu uključuju ad valorem i specifične carine te specifične pristojbe proizvoda.

DODATAK A PROTOKOLA 49.

A1 – JEDNOSTRANE KONCESIJE

KN
Oznaka

Opis

Kvota
(tone)

Stopa carine (%)

0207

Meso peradi i jestivi unutrašnji organi (iznutrice) od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti

100

0

0402 10

0402 21

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima. U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s najviše 1,5 masenih % masti.

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima. U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s više od 1,5 masenih % masti, bez dodanog šećera ili drugih sladila.

50

0

0802 31

0802 32

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni. Obični orasi u ljusci.

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni. Obični orasi oljušteni.

40

0

0901 21

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru. Kava, pržena, s kofeinom.

10

0

1001 90 99

Ostala pšenica i suražica

7000

0

1003

Ječam

400

0

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

50

0

1905 32

1905 90

Vafli i oblate

Ostali kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

130

0

2201

2202

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila ili aroma; led i snijeg

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili tvarima za aromatizaciju, i ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

100

0

A2 – KONCESIJE TEMELJENE NA UZAJAMNOSTI

KN
Oznaka

Opis

Kvota

(tone)

Stopa carine (%)

1512 19

Ostalo ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

150

0

1806 31

1806 32

1806 90

1905 31

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao, u blokovima, pločama ili šipkama, punjeni

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao, u blokovima, pločama ili šipkama, nepunjeni

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao. Ostali.

Keksi, slatki

50

0

2101 11

2101 12

Ekstrakti, esencije i koncentrati od kave

Pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave

5

0

2103 90 90

2104 10

Ostali Umaci i pripravci za umake

Juhe, uključujući mesne i pripravke za njih

10

50% od MFN

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

50

0

4101

4102

Sirove goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane

Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 c uz ovo poglavlje

neograničeno

0

DODATAK B PROTOKOLA 49.

B1 – JEDNOSTRANE KONCESIJE

KN Oznake

Opis

Kvota

(tone)

Stopa carine (%)

ex 0703 10

Crveni luk

100

0

0704 90 10

Bijeli i crveni kupus

1500

0

0806 10 10

Svježe stolno grožđe

300

0

0807 11

Lubenice

400

0

0808 10

Jabuke

200

0

2001 10

Krastavci i kornišoni, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

50

0

2001 90 20

Plodovi roda Capsicum (ljutog okusa), osim slatkih paprika ili pimenta, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

30

0

2001 90 50

Gljive, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini

30

0

ex 2005 90 80

Ostalo povrće i mješavine povrća pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 (Ajvar)

20

0

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

200

0

B2 – KONCESIJE TEMELJENE NA UZAJAMNOSTI

KN Oznaka

Opis

Kvota (tone)

Stopa carine (%)

1512 19

Ostalo ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

150

0

1806 31

1806 32

1806 90

1905 31

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao, u blokovima, pločama ili šipkama, punjeni

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao, u blokovima, pločama ili šipkama, nepunjeni

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao. Ostali.

Keksi, slatki

50

0

2101 11

2101 12

Ekstrakti, esencije i koncentrati od kave

Pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave

5

0

2103 90 90

2104 10

Ostali Umaci i pripravci za umake

Juhe, uključujući mesne i pripravke za njih

10

50% od MFN

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

50

0

4101

4102

Sirove goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane

Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 c uz ovo poglavlje

neograničeno

0

DODATAK ČLANKU 7.

MEĐUSOBNA POMOĆ U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Dodatka:

(a) »carinsko zakonodavstvo« znači zakone i propise koje primjenjuju carinska tijela u vezi s uvozom, izvozom i provozom robe koji se odnose na carine, pristojbe i ostale kontrole u svezi kretanja roba preko nacionalnih granica;

(b) »carinska davanja« znače sve carine, takse, pristojbe ili/i druge troškove koji se određuju i naplaćuju na područjima stranaka u primjeni carinskog zakonodavstva, ali ne uključuju pristojbe i takse za iznos kojih je ograničen na približne troškove pruženih usluga;

(c) »služba tražiteljica« znači carinsko tijelo koje podnosi zahtjev za pomoć sukladno ovom Dodatku ili koja prima takvu pomoć;

(d) »zatražena služba« znači carinsko tijelo koje prima zahtjev za pomoć sukladno ovom Dodatku ili daje takvu pomoć;

(e) »prekršaj« znači svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskih propisa;

(f) »carinska služba« znači Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku, te Ministarstvo za finance – Carinska uprava Republike Makedonije za Republiku Makedoniju;

(g) »osobni podaci« znače sve obavijesti o identificiranim osobama ili osobama koje se mogu identificirati.

Članak 2.

Cilj Dodatka

1. Stranke pomažu jedna drugoj na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Dodatkom, u osiguravanju pravilne primjene carinskog zakonodavstva, poglavito sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem prekršaja tog zakonodavstva.

2. Sva pomoć i suradnja koja se daje u skladu s ovim Dodatkom bit će u skladu s domaćim zakonodavstvom zatražene službe.

Članak 3.

Suradnja po zahtjevu

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba pružit će sve potrebne podatke kako bi se omogućila ispravna primjena carinskog zakonodavstva, uključuju i između ostalog, podatke u vezi s prijevozom i otpremom robe, kretanjem i odredištem takve robe, o njezinoj vrijednosti i podrijetlu, te podatke u vezi s izvršenim ili planiranim djelima kojima se krši ili bi se kršilo to zakonodavstvo.

2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će da li je roba izvezena s područja jedne od stranaka ispravno uvezena na područje druge stranke, navodeći, kada je to potrebno, koji je carinski postupak primijenjen.

3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne mjere za osiguranje nastavka nadzora nad:

(a) pojedinim fizičkim i pravnim osobama, za koje postoji osnovana sumnja da krše ili su kršili carinsko zakonodavstvo na području stranke tražiteljice;

(b) mjestima gdje je roba uskladištena na način koji daje osnove za sumnju da je predviđena za ilegalni uvoz na područje stranke tražiteljice;

(c) prometom roba koje bi moglo prouzročiti značajno kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice, a o kojem je služba tražiteljica dala obavijest;

(d) sredstvima prijevoza i kontejnera za koje postoji osnovana sumnja da su bila korištena, ili bi se mogla koristiti za kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice.

Članak 4.

Spontana suradnja

Stranke će, u okviru svojih nadležnosti, jedna drugoj pružiti pomoć ako to smatraju potrebnim za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:

– djela kojima je prekršen, kojima se krši ili će se kršiti to zakonodavstvo i koja bi mogla biti od značaja za drugu stranku;

– nova sredstva ili načine uporabljene pri kršenju carinskog zakonodavstva;

– robe za koje je poznato da su predmet značajnih kršenja carinskog zakonodavstva na području druge stranke;

– pojedine osobe za koje se zna ili sumnja da krše zakonodavstvo koje je na snazi na području stranke;

– sredstva za prijevoz i kontejnere, o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se uporabljali, da se uporabljaju ili bi se mogli uporabljati za izvršenje prekršaja carinskog zakonodavstva koje je na snazi na području druge stranke.

Članak 5.

Tehnička pomoć

1. Suradnja predviđena ovim Dodatkom, uključit će između ostalog pružanje podataka u vezi s:

a) postupcima provođenja zakona koji bi mogli biti korisni u prevenciji prekršaja;

b) novim načinima izvršenja prekršaja;

c) iskustvima i nalazima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika suzbijanja krijumčarenja;

d) novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske vlasti stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim nacionalnim zakonodavstvima, težiti suradnji na:

a) pokretanju, razvoju, ili poboljšanju programa obuke svojih djelatnika;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih priopćajnih kanala u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

c) pospješivanju učinkovite međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka i određivanje službenika za vezu;

d) proučavanju i isprobavanju nove opreme i postupaka;

e) pojednostavljenju i harmoniziranju svojih carinskih postupaka; i

f) bilo kojim drugim upravnim pitanjima koja bi mogla s vremena na vrijeme zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

Članak 6.

Dostavljanje/Izvješćivanje

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere za:

– dostavu svih dokumentata,

– priopćavanje svih odluka

koje su u smislu ovog Dodatka, odnose na adresata, s prebivalištem ili sjedištem na njenom području. U takvom slučaju, primijenit će se članak 7. stavak 3.

Članak 7.

Oblik i sadržaj zahtjeva za pomoć

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Dodatka bit će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za udovoljavanje takvim zahtjevima pratit će zahtjev. Kada je to zbog hitnost postupka potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev, koji se mora odmah pismeno potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

(a) naziv službe tražiteljice koja postavlja zahtjev;

(b) zahtijevano postupanje;

(c) predmet zahtjeva i razlog;

(d) zakone, propise, i druge pravne osnove;

(e) što točnije i obuhvatnije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi;

(f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 6., te

(g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjev se podnosi na službenom jeziku zatražene službe, engleskom ili jeziku prihvatljivom toj službi.

4. (a) Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između dvaju carinskih tijela.

(b) U slučaju kada carinsko tijelo zatražene stranke nije nadležno za postupanje po zahtjevu, odmah će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu, koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, ili će uputiti službu tražiteljicu na pravilan postupak pri takvom zahtjevu.

5. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna; pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.

Članak 8.

Izvršenje zahtjeva

1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere za izvršenje zahtjeva, te će ako je potrebno, nastojati provesti sve upravne ili sudske mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu.

2. Carinsko tijelo bilo koje stranke će, po zahtjevu carinskog tijela druge stranke, provesti sve potrebne istrage, uključuju ispitivanje stručnjaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za izvršenje prekršaja, te poduzeti provjere, kontrole i utvrditi činjenično stanje u svezi s predmetima na koje se odnosi ovaj Dodatak.

3. Zatražena služba može po zahtjevu, do najveće moguće mjere, dozvoliti službenicma druge stranke prisutnost na njenom području, kada njeni službenici istražuju prekršaje koji su od značaja za službu tražiteljicu.

4. Služba tražiteljica će, ako se to zahtijeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano.

5. Službenici službe tražiteljice, koji su ovlašteni za istragu o prekršaju, mogu zahtijevati da zatražena služba pregleda odnosne knjige, registre i druge dokumente ili nosače podataka te da pribavi njihove preslike ili bilo koje podatke vezane uz prekršaj.

Članak 9.

Oblik priopćavanja podataka

1. Zatražena služba priopćit će rezultate istraga službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvještaja i slično, te po potrebi usmeno.

2. Dokumente, predviđene stavkom 1., mogu zamijeniti kompjutorizirani podaci u bilo kojem obliku sačinjeni za istu svrhu, pri tome je potrebno dostaviti i sve obavijesti neophodne za tumačenje ili korištenje takvih kompjutorskih podataka.

Članak 10.

Iznimke obveze pružanja suradnje

1. U slučajevima gdje zatražena stranka smatra da bi udovoljavanje zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, javni interes ili neki drugi bitni nacionalni interes, ili bi predstavljalo povredu gospodarske, poslovne ili službene tajne, pomoć se može odbiti ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanju određenim uvjetima ili zahtjevima. Pomoć se također može odbiti ako zahtjev uključuje valutne ili porezne propise koji nisu u vezi s propisima o carinskim davanjima.

2. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti, ako bi od nje bila zahtjevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

3. Ako je pomoć odbijena ili odgođena, takva odluka i razlozi za nju dostavit će se službi tražiteljici bez odgađanja.

Članak 11.

Obveza čuvanja povjerljivosti

1. Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku koji je u skladu s ovim Dodatkom bit će povjerljivi po naravi. Bit će zaštićeni obvezom službene tajne te će uživati jednaku zaštitu po odnosnim zakonima na snazi u stranci koja podatke prima, a koja se pruža za istu vrstu podataka.

2. Osobni podaci se mogu dostaviti samo u slučaju kad je razina osobne zaštite, koju predviđa zakonodavstvo stranke jednaka. Stranke će osigurati razinu zaštite kakva se temelji na načelima utvrđenim u Prilogu ovog Dodatka.

Članak 12.

Upotreba podataka

1. Podaci, isprave i ostala priopćenja primljena tijekom međusobne pomoći mogu se upotrijebiti samo za svrhe navedene u ovom Dodatku, uključujući i upotrebu u sudskim i upravnim postupcima.

2. Služba tražiteljica neće upotrebljavati dokaze ili podatke, pribavljene prema ovom Dodatku, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pismene suglasnosti zatražene službe.

3. U slučaju razmjene osobnih podataka, po ovom Dodatku, carinske službe stranaka osigurat će primjenu podataka samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena stranka.

4. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz narkotične droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima stranke tražiteljice koja su neposredno uključena u borbi protiv nezakonitog prometa opojnih sredstava.

Članak 13.

Spisi, isprave i svjedoci

1. Carinska tijela stranaka će, na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, količina, podrijetlo i odredište robe.

2. Izvornici spisa, isprava i ostalih materijala koji su otpremljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u svezi s njima ostat će nedirnuta. Na izričit zahtjev, preslici takvih spisa, isprava i ostalih materijala bit će prikladno ovjereni.

3. Izvornici spisa, isprava i ostalih materijala koji su otpremljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u vezi s njima ostat će nedirnuta. Na zahtjev, izvornike, potrebne za donošenje presuda ili slične svrhe, vratiti bez odgađanja.

4. Na zahtjev carinskog tijela jedne stranke, carinsko tijelo druge stranke će, prema svome nahođenju, dozvoliti svojim djelatnicima, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na području stranke tražiteljice, te da podnesu spise, isprave, i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu, treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka, te u kojem svojstvu će djelatnik svjedočiti.

Članak 14.

Troškovi

1. Carinska tijela stranaka odustat će od prava na povrat troškova, nastalih izvršenjem ovog Dodatka, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja, koji nisu državni službenici.

2. Ako se traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova neuobičajene naravi, carinska tijela stranaka će se konzultirati radi određivanja uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, te načina podmirenje troškova.

Članak 15.

Provedba i primjena

1. Provedba ovog Dodatka povjerena je carinskim tijelima stranaka. One odlučuju o svim praktičnim mjerama potrebnim za njegovu primjenu, uzimajući u obzir pravila o zaštiti podataka.

2. Nakon konzultiranja carinskih tijela stranaka izdaju upute potrebne za provedbu ovog Dodatka.

3. Carinska tijela stranaka mogu urediti da njihove istražne službe međusobno neposredno komuniciraju.

PRILOG DODATKU ČLANKA 7.

TEMELJNA NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

1. Osobni podaci koji se unose u kompjutorsku obradu bit će:

a) pribavljeni i obrađeni pravilno i zakonito;

b) pohranjeni za predviđene i zakonite svrhe te se neće koristiti na način nespojiv s tim svrhama;

c) primjereni, korisni i ne preopsežni glede namjene za koju su pohranjeni;

d) točni, i po potrebi, ažurirani;

e) pohranjeni u obliku koji dozvoljava identificiranje subjekata u podacima tako dugo, koliko je potrebno za svrhu u koju su pohranjeni;

2. Osobni podaci, u vezi sa zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati, osim ako domaće zakonodavstvo osigurava prikladna jamstva. Isto vrijedi i za osobne podatke u vezi s kaznenim presudama.

3. Poduzet će se potrebne mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka, pohranjenih u automatske baze podataka, radi zaštite od neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka te protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili raspačavanja.

4. Svakoj osobi treba omogućiti:

a) utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njene glavne svrhe kao i identitet i stalno prebivalište ili glavno sjedište nadzornika datoteke;

b) u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova, potvrdu da li su osobni podaci, koji se odnose na nju, pohranjeni u automatskoj bazi podataka, i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

c) ispravke ili brisanje podataka, ovisno o slučaju, ako su se ti podaci koristili suprotno točkama 1. i 2. ovog Priloga.

d) pravni lijek za slučaj da zahtjevu za uvid nije udovoljeno ili, ovisno o slučaju, priopćavanje, ispravka ili brisanje, predviđeno u stavcima b i c ovoga načela, nije omogućeno.

5. Glede odredbi 1., 2. i 4. načela ovoga Priloga nisu dopuštene bilo kakve izmjene, osim u granicama, definiranih u tim načelima.

6. Odstupanja od odredbi 1., 2. i 4. načela ovoga Priloga dopušteno je kada je takvo odstupanje predviđeno zakonodavstvom stranke i predstavlja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za:

a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili sprečavanje kriminalnih radnji;

b) zaštitu subjekata, na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

7. Ograničenja primjene prava navedenih stavcima b, c i d načela 4. ovog Priloga, mogu se predvidjeti zakonom, kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili naučnih istraživanja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

8. Niti jedna odredba ovog Priloga neće se tumačiti tako da ograničava ili drukčije utječe na mogućnost stranke, da osigura subjektima, na koje se podaci odnose, veća jamstva, nego što je to predviđeno ovim Prilogom.

DODATAK članku 6.

PROTOKOL 7a

definicija pojma proizvoda s podrijetlom i načini administrativne suradnje

Glava I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd., koji služi u izradi nekog proizvoda;

(c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d) »roba« označuje i materijal i proizvode;

(e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu s Ugovorom o provedbi članka VII Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. godine (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača one stranke, u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

(g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla, ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, prvu utvrdivu cijenu, plaćenu za materijal u stranci;

(h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i) »vrijednost dodana« podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz drugih zemalja spomenutih u članku 4, ili ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u toj stranci;

(j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

(k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenog proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenog izvoznika određenom primatelju ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode.

Glava II.DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

Opći zahtjevi

Za potrebe provedbe ovog Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz jedne stranke:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u toj stranci u smislu članka 5;

(b) proizvodi koji su dobiveni u toj stranci, ali sadrže materijal koji nije u toj stranci dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u toj stranci dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

Članak 3.

(izvan snage)

Članak 4.

Kumulacija podrijetla

1. Bez obzira na odredbe članka 2, za proizvode će se smatrati da su podrijetlom iz jedne stranke ako su ti proizvodi bili dobiveni u toj stranci, uključujući materijale podrijetlom iz Bugarske, Švicarske (uključujući i Liechtenstein1)1, Europske unije, Hrvatske, Islanda, Makedonija, Norveške, Rumunjske i Turske, u skladu s odredbama Protokola o pravilima za utvrđivanje podrijetla, dopunjenog sporazumima između stranke i svake od gore navedenih zemalja, pod uvjetom da obrada ili prerada koja je bila izvršena u toj stranci nadilazi radnje spomenute u članku 7. Taj materijal ne mora nužno biti podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi. Materijali koji su hrvatskog i makedonskog podrijetla imaju pravo na kumulaciju podrijetla samo unutar stranaka.

2. Ako obrada ili prerada izvršena u jednoj stranci ne nadilazi radnje spomenute u članku 7., za dobiveni proizvod se smatra da ima podrijetlo iz te stranke jedino ako je dodana vrijednost u toj stranci veća od vrijednosti pri tome korištenih materijala, koji imaju podrijetlo iz bilo koje od zemalja spomenutih u stavku 1. Ukoliko nije tako, za dobiveni proizvod se smatra da ima podrijetlo one zemlje, čiji je materijal, korišten tijekom proizvodnje u toj stranci, imao najveću vrijednost.

3. Proizvodi podrijetlom iz jedne od zemalja spomenutih u stavku 1, koji nisu u stranci bili podvrgnuti bilo kakvoj obradi ili preradi, zadržavaju svoje podrijetlo u slučaju njihovog izvoza u jednu od navedenih zemalja.

4. Kumulacija podrijetla koja se osigurava ovim člankom može se primijeniti jedino ako se između zemalja o kojima se radi primjenjuje ugovor o slobodnoj trgovini pri dobivanju statusa robe s podrijetlom.

Hrvatska i Makedonija će dostaviti ostalim strankama pojedinosti svih Sporazuma i odgovarajućih pravila o utvrđivanju podrijetla robe u njima, koja se primjenjuju s ostalim zemljama spomenutim u stavku 1.

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su u cijelosti dobiveni u stranci:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njenog tla ili s morskog dna te zemlje;

(b) biljni proizvodi, ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje, koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njena plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda te zemlje;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda spomenutih pod točkom (f)

(h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i) otpad i otpadni materijali nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j) proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j).

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1, točke (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u stranci;

(b) koji plove pod zastavom te stranke;

(c) koji se u omjeru od najmanje 50 % nalaze u vlasništvu državljana te stranke, odnosno trgovačkog društva sa sjedištem u jednoj od stranaka, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornog odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani te stranke, i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim strankama ili javnim tijelima odnosno državljanima najmanje polovina kapitala pripada tim državama, ili njihovim državnim organima, ili državljanima te stranke;

(d) čiji su vlasnik i časnici državljani te stranke; i

(e) u čijem osoblju najmanje 75 % otpada na državljane te stranke.

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2., proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore spomenuti uvjeti odnose se na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tome, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda s podrijetlom upotrebljava u proizvodnji nekog drugog proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, materijali bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenog proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

(a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 % tvorničke cijene tog proizvoda;

(b) da zbog primjene ovog stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Bez obzira na stavak 2., sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

(a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

(h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

(n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

(p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo može li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u toj stranci.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovog Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranog sustava.

Prema tome:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranog sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(p) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranog sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju zajedno s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Slogovi

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente istoga imaju podrijetlo. Međutim, kada se slog sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % od cijene sloga fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energije i goriva;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

Glava III.TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

1. Izuzevši u slučajevima predviđenim člankom 4. i stavkom 3. ovoga članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno u obje stranke.

2. Izuzev u slučaju predviđenom člankom 4, ako se roba s podrijetlom, koja je iz jedne od stranaka izvezena u neku treću zemlju vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena; i

(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan stranaka obavljeni na materijalu koji je iz jedne od stranaka izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

(a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u jednoj od stranaka, ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7; i

(b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala; i

ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan stranaka primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 % cijene proizvoda fco tvornica krajnjeg proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu i preradu koja je obavljena izvan stranaka. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan stranke, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan stranaka, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6., stavak 2.

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovog članka i koji je obavljen izvan stranaka obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovog Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između stranaka, ili preko teritorija drugih zemalja navedenih u članku 4. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili kakva drugog postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko drugih teritorija, koji nisu teritoriji stranaka.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava; i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

Izložbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u nekoj trećoj zemlji osim zemalja navedenih u članku 4. i nakon izložbe prodani radi uvoza u jednu od stranaka, pri uvozu će se primjenjivati odredbe Ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz stranke u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u jednoj od stranaka;

(c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu; i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV.POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka ili drugih zemalja navedenih u članku 4., za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u tim strankama neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koji se u tim strankama primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od tog materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je bio uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe s istovjetnim učinkom koje se primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavaka od 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8., stavak 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9., i proizvodima u sklopu u smislu članka 10., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Ugovor primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Ugovora.

Glava V.DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Ugovora svaka će od stranaka primjenjivati pri uvozu proizvoda koji su podrijetlom iz druge stranke po predočenju:

(a) potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III; ili

(b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave, u daljnjem tekstu: »izjava na računu«, koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Dodatku IV.

2. Bez obzira na stavak 1., na proizvode s podrijetlom u smislu ovog Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti nijednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti stranke izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu, izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda mora se upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjeg retka opisa treba povući vodoravnu crtu, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti stranke ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz druge stranke ili jedne od drugih zemalja navedenih u članku 4. i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovog Protokola.

5. Carinske vlasti koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenog dopisivanja.

6. Ako su proizvodi stekli status proizvoda s podrijetlom temeljem ovog Protokola, u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1 treba upisati sljedeće:

BG »KUMULACIA – PROTOKOL 7a«

DE »KUMULIERUNG – PROTOCOL 7a «

EN »CUMULATION – PROTOCOL 7a «

FR »CUMUL – PROTOCOL 7a «

HR »KUMULACIJA – PROTOKOL 7a «

RO »CUMUL – PROTOCOL 7a «

MK »KUMULACIJA – PROTOKOL 7a «

U rubrici »Primjedbe« obrasca EUR 1.

7. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11 na potvrdi.

8. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 17., stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernog propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga;

2. Radi provedbe stavka 1., izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

BG »IZDADEN V POSLEDSTVIE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«,

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

HR »NAKNADNO IZDANO«

RO »EMIS A POSTERIORI«

MK » «

Ili naznaku na jeziku drugih zemalja navedenih u članku 4.

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1, izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

BG »DUBLIKAT«

DE »DUPLIKÁT«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

HR »DUPLIKAT«

RO »DUPLICAT«

MK »«

Ili naznaku na jeziku drugih zemalja navedenih u članku 4.

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojemu mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1 stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili popunjenog dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u jednoj od stranaka, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijeniti sa jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta unutar jedne od stranaka. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 20.a

Računovodstveno razdvajanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja« za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odijeljene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela, koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskih vlasti, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 21.

Uvjeti za davanje izjave na računu

1. Izjavu na računu iz članka 16., stavak 1., točka (b), smije izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22; ili

(b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednog ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz jedne od stranaka ili neke od drugih zemalja koje se navode u članku 4., te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovog Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovog Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što će na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipkati ili otisnuti u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam potpisao rukom.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, u daljnjem tekstu: »ovlašteni izvoznik«, koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovog Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenom izvozniku dodijeliti broj carinskog ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjeg roka za podnošenje navedenog u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenog tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjeg roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja isprava, carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 25.

Uvoz u djelomičnim pošiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općeg pravila 2., točka (a) Harmoniziranog sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstveni dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovog Protokola i da nema sumnja u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1.200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 17., stavak 3. i članku 21., stavak 3., koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz jedne od stranaka ili neke od drugih zemalja navedenih u članku 4., te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovog Protokola, mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) isprava izdanih ili sastavljenih u jednoj od stranaka, kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(c) isprava izdanih ili sastavljenih u jednoj od stranaka, kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u jednoj od stranaka za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u jednoj od stranaka ili u nekoj od drugih zemalja navedenih u članku 4., u skladu s ovim Protokolom, kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17., stavak 3.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu, najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21., st. 3.

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17., stavak 2.

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnost i formalne pogreške

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenog postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 21., stavka 1., točke (b) i članka 26., stavak 3., u slučajevima kada se proizvodi fakturiraju u valuti koja nije euro, svaka od zemalja navedenih u članku 4. jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanog u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21., stavak 1., točka (b) ili članka 26., stavka 3 pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila zemlja o kojoj se radi.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu, a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Stranke će se međusobno izvijestiti o odnosnim iznosima.

4. Zemlja može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanog u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 posto. Stranka može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjeg usklađivanja predviđenog u stavku 3. konverzija tog iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 posto u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev jedne od stranaka. Pri preispitivanju će Zajednički odbor u obzir uzimati poželjnost očuvanja realnog učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

Glava VI.ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoć

1. Carinske će vlasti stranaka jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim carinskim službama rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovog Protokola, stranke će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovog Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba iz stavka 1., carinske će vlasti zemlje uvoznice vratiti carinskim vlastima zemlje izvoznice potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će se i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenog tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz stranke ili neke od drugih zemalja navedenih u članku 4., te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovog Protokola.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenog tretmana.

Članak 33.

Rješavanje sporova

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti, ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenog tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj spriječiti njihovo propadanje.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz jedne od stranaka uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovog Protokola.

Glava VII.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Dodaci Protokolu

Zajednički odbor može donijeti odluku o izmjeni odredaba ovog Protokola.

Članak 37.

Carinski pododbor

1. Utemeljit će se Carinski pododbor zadužen za provedbu upravne suradnje, s ciljem da ispravlja i ujednačuje primjenu ovog Protokola te obavlja sve druge zadaće vezane uz carinska pitanja koje bi mu mogle biti povjerene.

2. Članovi Carinskog odbora bit će stručnjaci obiju stranaka koji se bave carinskim pitanjima.

Članak 38.

Dodaci

Dodaci I. – IV. ovog Protokola predstavljaju njegov sastavni dio.

DODATAK I. PROTOKOLU 7a.

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U DODATKU II. PROTOKOLU 7A.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u stranci.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u stranci na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u stranci. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3 Ne dirajući u napomenu 3.2. kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebnih ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija;

j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250°C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300°C pomoću metode ASTM D 86;

n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

DODATAK II. PROTOKOLU 7a.

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Ugovora.

(1)

(2)

(3) ili (4)

Poglavlje 1

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1 bit će dobivene u cijelosti

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonični proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 3

Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 4

Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

Proizvodnja u kojoj:

- su upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,

- je sav upotrijebljeni sok od voća (osim od ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 dobiven u cijelosti, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica.

ex poglavlje 5

Proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 5 dobiveni u cijelosti

ex 0502

Čekinje i dlake domaće ili divlje svinje, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6 dobiveni u cijelosti,

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 7

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

- je svo upotrijebljeno voće I oraščasto voće dobiveno u cijelosti, I

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. Ne premašuje 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 9

Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi materijali upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni u cijelosti

(1)

(2)

(3) or (4)

0901

Kava, pržena ili nepržena s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeru

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

0902

Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 0910

Mješavine začina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 10

Žitarice

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10 dobiveni u cijelosti

ex poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, inulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj je svo upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106

Brašno i krupica od osušenoga mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 12 dobiveni u cijelosti

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, čak i modificirani

- Sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zguščivaća

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 14 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 15

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503

- Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili kostiju iz 0506

- Ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz tarifnog broja 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

- Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarfinih brojeva 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili kostiju iz tarifnog broja 0506

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

- Krute frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1504

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u cijelosti

ex 1505

Rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz tarifnog broja 1505

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

- - Krute frakcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarfinog broja 1506

- - Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije

- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palminih koštica, »babasu« ulje, tungovo ulje, oiticica ulje, mirtin vosak i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

- Krute frakcije osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja iz drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene biljne tvari dobivene u cijelosti

1516

Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 dobiveni u cijelosti, i

- sve upotrijebljene biljne tvari su dobivene u cijelosti.

Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Proizvodnja u kojoj:

- su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4 dobiveni u cijelosti, i

- sve upotrijebljene biljne tvari su dobivene u cijelosti.

Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

Poglavlje 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

Proizvodnja:

- Od životinja iz poglavlja 1, i/ili

- Svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 bit će dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17

Šećer i proizvodi od šećera, osim:

Proizvodnja iz materijala bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel

- Kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz 1702

- Ostali šećeri u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali dobiveni u cijelosti

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, što ne sadrže kakao ili što sadrže manje od 40 % masenog udjela kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 što ne sadrže kakao ili što sadrže manje od 5 % masenog udjela kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

- Sladni ekstrakt

Prerada žitarica iz poglavlja 10

- Ostalo

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus pripremljeni ili nepripremljeni

- Koji sadrže 20% ili manje mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata), dobiveni u cijelosti

- Koji sadrže više od 20% mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj:

- su sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata) dobiveni u cijelosti, i

- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 su dobiveni u cijelosti

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim od krumpirova škroba iz tarifnog broja 1108

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna, prekrupe i krupice) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, što nisu spomenute niti uključene na drugom mjestu:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja1806;

- u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim pšenice durum i njenih derivata i kukuruza Zea indurata) dobivene u cijelosti, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih iz poglavlja 11

ex Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja u kojoj je sve voće, orašasti plodovi i povrće dobiveno u cijelosti

ex 2001

Yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2004 i ex 2005

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

2006

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

Proizvodnja u kojoj vrijedonost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008

- Orašasti plodovi, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih orašastih plodova i uljnatog sjemenja s podrijetlom iz tarfinih brojeva 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz

- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

- Ostalo osim voća i orašastih plodova, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila;

Proizvodnja u kojoj:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 21

Razni prehrambeni proizvodi osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate- čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj je sva upotrijebljena cikorija dobivena u cijelosti

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

- Pripravci za umake i pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljenu gorušicu

- Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravci za njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 22

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Proizvodnja:

- proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe i bilo koji materijal dobiven iz grožđa dobiveno u cijelosti

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama i ostala bezakoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim od ananasa, limete te grejpa) s podrijetlom

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

- u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

- u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena

ex poglavlje 23

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2301

Brašno, krupica, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku uporabu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u cijelosti

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba od kukuruza (osim koncentriranih tekućina za namakanje), s masenim udjelom bjelančevina, računano na suhi proizvod, većim od 40 %

Proizvodnja u kojoj je upotrijebljeni kukuruz dobiven u cijelosti

ex 2306

Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masenim udjelom većim od 3 % maslinovog ulja

Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene masline dobivene u cijelosti

2309

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja

Proizvodnja u kojoj:

- su upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom; i

- svi materijali iz poglavlja 3 su dobiveni u cijelosti

ex poglavlje 24

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim za;

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24 dobiveni u cijelosti

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% težine upotrijebljena neprerađeng duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% težine upotrebljena neprerađeng duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex poglavlje 25

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečena dolomita

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali ne premašuju 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26

Rudače, troske i pepeli

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na temperaturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709

Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže po masi 70% ili više udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda, otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii)

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena, vosak od treseta, drugi mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili ne

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i) ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, “cutback”)

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istog tarifnog broja pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica

ex 2805

»Mischmetall«

Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijal ne premašuje 50% cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811

Sumporov trioksid

Proizvodnja iz sumpornog dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840

Natrijevi perborati

Proizvodnja iz disodium tetraborata pentahidrat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 29

Organski kemijski spojevi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901

Aciklički ugljikovodici za uporabu kao gorivo za pogon ili grijanje

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), benzeni, tolueni i ksileni,

za uporabu kao gorivo za pogon ili grijanje

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tarifnog broja, te od etanola ili glicerina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2915

Zasićene acikličke mono-karboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2932

Interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ciklički acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s jednim ili više dušikovih heteroatoma

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli; kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2939

Koncentrati od slamke maka koji po masi sadrže najmanje 50% alkaloida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 30

Farmaceutski proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi te ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

- Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapijsku ili profilaktičnu uporabu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo:

- - Ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- - Životinjska krv pripremljena za terapijsku ili profilaktičnu uporabu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- - Frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina i serum globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja. 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- - Hemglobin, globulin od krvi i serum-globulin

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutom, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- - Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostele materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog broja 3002, 3005 ili 3006):

- Dobiveni iz amikacina iz tarifnog broja 2941

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 ili 3004 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni samo pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost zajedno ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3006

Otpadni farmaceutski proizvodi navedeni u napomeni 4(k) ovog poglavlja

Zadržat će se podrijetlo proizvoda prema njegovom izvornom razvrstavanju

ex poglavlje 31

Gnojiva, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja ako i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg, osim:

- Natrij-nitrata

- Kalcij-cianomida

- Kalijeva sulfata

- Magnezium kalium sulfata

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 20% ukupne vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljene premazne boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim za:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3205

Lak bojila; pripravci na osnovi lak bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje(3)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva. 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali iz tarifnog broja kao i proizvod 3205 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite »grupe«(4) iz ovog tarifnog broja. Međutim, materijali iz iste grupe kao i proizvod mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, »zubarski voskovi« te zubarski pripravci na osnovi sadre, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3403

Pripravci za podmazivanje s masenim udjelom naftnog ulja ili ulja dobivenog od bitumenskih minerala manjim od 70 %

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i) ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

- Na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od bitumenskih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim:

- hidrogenih ulja koja imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 1516,

- kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 3823, i

- materijali iz tarifnog broja 3404

Međutim, ti materijali se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njhova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila, enzimi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

- Škrobni eteri i esteri

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br., uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br., osim onih iz tar. br. 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3507

Pripremljeni enzimi, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% prijednost proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; zapaljivi pripravci

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta

- Film za trenutnu (brzu) kolor fotografiju, u kasetama

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 i 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3702 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostali

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 3701 i 3702. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3701 i 3702 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost skupa ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702

Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svicima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 3701 i 3702.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 3701 do 3704

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 38

Razni proizvodi kemijske industrije, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801

- Koloidni grafit u uljnoj suspenziji i polukoloidni grafit; ugljikova pasta za elektrode

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije prijeći 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz tarifnog broja 3403 ne smije premašiti 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3805

Alkohol sulfatnog terpentina, prečišćeni

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3806

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnoga katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), što se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3810

Pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za lemljenje i zavarivanje; prah i paste za lemljenje i zavarivanje što se sastoje od kovina i drugih materijala; pripravci što se rabe kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3811

Pripravci protiv detonacije, pripravci za sprječavanje oksidacije, za sprječavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprječavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine što se rabe za jednake namjene kao mineralna ulja:

- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni omekšivači (plastifikatori) za gumu i plastične mase, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripravci za sprječavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase:

Proizvodnja u kojo vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3813

Pripravci i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje premazanih boja ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektrotehnici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektrotehnici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos, što ne sadrže ili sadrže manje od 70% masenog udjela naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3820

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili 3006; referentni materijali s certifikatom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije.

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3823

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske i srodnih industrija (uključujući i one što se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

- Sljedeće iz ovog tarifnog broja:

- - Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

- - Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

- - Sorbitol osim sorbitola iz tarifnog broja 2905

- - Petrolejski sulfonati, isključujući petrolejske sulfonate alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli

- - Ionski izmjenjivači

- - Apsorpcijska sredstva (geteri) za vakuum cijevi

- - Alkalni željezni oksidi za pročišćavanje plina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- - Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

- - Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

- - Fusel-ulje i Dippel-ulje

- - Mješavine soli što sadrže rezne anione

- - Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim-oblicima, odresci i lomljevina plastičnih masa, osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i 3912 za koje važe pravila u nastavku:

- Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica, i

- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica(v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica(v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3907

- Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril-butadien-styrene kopolimera (ABS)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica (v)

- Poliester

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja iz policarbonata tetrabroma (bisfenol A)

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa, osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede sljedeća pravila:

- Ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drukčije no četvrtasto ili pravokutno i ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo:

- - Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica, i

- unutar gornjeg ograničenja vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica (v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

- - Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica (v)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica, i

- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod, ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3920

Ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

- Listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (vi)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4001

Laminirane ploče ili krep-guma za potplate

Laminiranje listova prirodnoga kaučuka

4005

Pripremljene smjese nevulkaniziranog kaučuka, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili vrpci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodne gume, ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

4012

Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici od gume:

- Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4011 i 4012

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

ex poglavlje 41

Sirova koža s dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje ovčjih i janjećih koža s vunom

4104 do 4106

Štavljena ili »crust« (u suhom stanju) krupna i sitna koža, bez dlake ili vune, cijepana ili necijepana, ali ne dalje obrađivana

Ponovno štavljenje koža

ili

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4107, 4112 i 4113

Koža dalje obrađivana nakon štavljenja ili »crust« obrade, uključujući pergamentno obrađenu kožu, bez vune ili dlake, cijepana ili necijepana, osim kože iz tarifnog broja 4114

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 4104 do 4113

ex 4114

Lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

Proizvodnja iz materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 43

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

- Nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

- Ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog broja 4302

ex poglavlje 44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno)

Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, ravno brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući dobivene siječenjem laminatnog drveta) i za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, sječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4409

Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba, kraja ili lica, brušeno ili spojeno na krajevima

- Brušeno ili spojeno na krajevima

Brušenje ili spajanje na krajevima

- Rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do
ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično, od drva

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

ex 4416

Bačve, kace, vjedra, i drugi bačvarski proizvodi od drva te njihovi drveni dijelovi

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

ex 4418

- Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja ovog proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celulozne daske od drva, »šingle« i »šejl«

- Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

ex poglavlje 45

Pluto i proizvodi od pluta, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz tarifnog broja 4501

Poglavlje 46

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 48

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4811

Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

4816

Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papiri za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofsetploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47

4817

Poštanske omotnice, pisma – omotnice, dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4818

Toaletni papir

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47

ex 4819

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate i koprene od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4820

Blokovi listovnog papira

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823

Ostali papiri, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz glave 47

ex poglavlje 49

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i planovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4909

Poštanske razglednice; čestitke i karte što imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, s ili bez poštanskih omotnica (koverti) ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4909 i 4911

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendare u blokovima:

- »Vječiti« kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi što nije ni papir ni karton

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4909 i 4911

ex poglavlje 50

Svila, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), grebenani ili češljani

Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka

5004 do
ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Proizvodnja iz (vii):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5007

Svilene tkanine i tkanine od svilenih otpadaka:

- Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Proizvodnja iz (vii):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje,

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

- Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 52

Pamuk, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Proizvodnja iz (vii):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5208 do 5212

Pamučne tkanine

- Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, papirna pređa

Proizvodnja iz (vii):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

- Koja sadrži gumene niti,

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- jutene pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja iz (vii):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament-
-pređe

- Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Proizvodnja iz (vii):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje

- ostalih prirodna vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala od kojih se radi papir

5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

- Koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- papira ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 56

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, uzice i užad, te proizvodi od njih, osim:

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe,

- prirodnih vlakana

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

5602

Pust, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

- Iglani pust

Proizvodnja od (vii):

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

- rezano polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

- filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501,

- pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednosti ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- - ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnih vlakana

- rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi s gumom ili plastičnom masom:

- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri koje nisu prekrivene tkaninom

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnih vlakana negrebenanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, što se sastoje od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnog broja 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih kovinom

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnih vlakana

- sintetskog i umjetnog vlakna, nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili 5405, (osim obavijenih proizvoda iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnih vlakana

- negrebenanog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju papira

Poglavlje 57

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

- Od iglanog pusta

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnih vlakana ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

- polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

- filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501

pri čemu je udjel svakog monofilamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, po uvjetom da njihova ukupna vrijednosti ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

- Od ostalog pusta

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnih vlakana negrebanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- pređe od kokosove pređe ili pređe jute

- pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog rezanog sintetičkog ili umjetnog vlakna

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

ex poglavlje 58

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

- Kombinirane s gumenim nitima

Proizvodnja od jednonitne pređe (vii)

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5805

Tapiserije ručno tkane (vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično) i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i gotove proizvode

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% u cijeni proizvoda fco tvornica

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, što ih se rabi za vanjsko uvezivanje knjiga i za sličnu uporabu; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; »buckram« i slični kruti tekstilni materijali što ih se rabi za osnove šešira

Proizvodnja od prediva

5902

Kord-materijali za vanjske pneumatske gume od pređe velike čvrstoće od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona:

- Sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od prediva

- Ostalo

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Proizvodnja iz prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5904

Linoleum, uključujući rezan u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući rezane u oblike

Proizvodnja od prediva (vii)

5905

Zidne tapete od tekstila

- Impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Proizvodnja od prediva

- ostalo

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije obrađenog za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5906

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani kaučukom ili gumom, osim onih iz tarifnog broja 5902:

- pletene ili kačkane tkanine

Proizvodnja iz (vii)

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna, ili

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovi sintetskog vlakna, što sadrže više od 90% tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od kemijskih materijala

Ostalo

Proizvodnja iz prediva

5907

Tekstilni materijali na drugi način impregnirani, premazani, prevučeni ili prekriveni; oslikana platna za kazališne kulise, umjetničke radionice i sličnu uporabu

Proizvodnja iz prediva

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice; impregnirani ili neimpregnirani

- Čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja iz cjevastopletenog vlakna za plinsku rasvjetu

- Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu

- Diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

- Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugle, beskonačne ili sa jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkane sa više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja iz (vii):

- kokosove pređe

- sljedećih materijala:

- - pređe od politetraflouroetilena(viii)

- - prediva, višenitnog, od poliamida, presvučenog, impregniranog ili prekrivenog fenolskom smolom,

- - prediva od sintetskih tekstilnih vlakana aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,

- - monofila od politetrafloureotilena (viii)

- - prediva od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,

- - prediva od stalkenih vlakana, presvučenog fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom (viii)

- - copoliestera monofilamenta i smola tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanol i isoftalična kiselina,

- - prirodnih vlakana

- - umjetnih vlakana nečešljanih i nevlačenih niti drukčije pripremljenih za pređu, ili

- - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo

Proizvodnja iz (vii)

- kokosove pređe

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60

Pleteni ili kačkani materijali

Proizvodnja iz (vii)

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije obrađenih za predenje, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani

- Dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u krojne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od prediva (vii) (ix)

- Ostalo

Proizvodnja od (vii)

- prirodnih vlakana

- rezanih sintetskih ili umjetnih vlakana, negrebanih ni češljanih, ni drukčije obrađenih za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex poglavlje 62

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih, osim:

Proizvodnja od prediva (vii) (ix)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 i

ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

Proizvodnja od prediva (ix)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da vrijednost nevezenih proizvoda ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

ex 6210

i

ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva (ix)

ili

Proizvodnja od nepresvučenih tkanina pod uvjetom da ukupna vrijednost nepresvučenih materijala ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi

- Vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva (vii) (ix) ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

- Ostalo

Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena prediva (vii) (ix) ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212

- Vezeni

Proizvodnja od prediva (ix)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost proizvoda ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

- Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od prediva (ix)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica (ix)

- Pribor za ovratnike i orukvice, razrezano

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja od prediva (ix)

ex Poglavlje 63

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe; osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6301 do 6304

Pokrivači, posteljno rublje, itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

- Od pusta, od netkanog materijala

Proizvodnja od (vii)

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostali:

- - Vezeni

Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva (ix) (x)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih), pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

- - Ostalo

proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva (ix) (x)

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Proizvodnja od (vii):

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra (za čamce, daske za jedrenje ili suhozemna vozila); proizvodi za kampiranje:

- Od netkanog materijala

Proizvodnja od (vii) (ix)

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo

Proizvodnja od jednostavne nebijeljene pređe (vii) (ix)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređa, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirka, tapiserija, vezenih stoljnjaka i ubrusa ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% u cijeni seta fco tvornica

ex poglavlje 64

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornji dio što je pričvršćen ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat); izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 65

Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6503

Šeširi i druga pokrivala za glavu od pusta, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tarifnog broja 6501, uključujući i podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana (ix)

6505

Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih materijala u metraži (osim od vrpca), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana (ix)

ex poglavlje 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67

Preparirano perje i paperje i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 68

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 6803

Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca

Proizvodnja od obrađena škriljevca

ex 6812

Proizvodi od azbesta ili smjese na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući i aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

Poglavlje 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 70

Staklo i stakleni proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7003

ex 7004 i

ex 7005

Staklo bez nereflektirajućeg sloja

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 i 7005, savijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drukčije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima:

- Postakljena podloga obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljivim, u skladu sa SEMII standardom (xi)

Proizvodnja od materijala (podloge) iz tarifnog broja 7006

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7007

Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito staklo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7008

Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7009

Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

7013

Proizvodi od stakla što ih se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, proizvodi za unutarnje opremanje i slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak) puhanih staklenih proizvoda, ako vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne premašuje 50% vrijednost gotova proizvoda fco tvornica

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

- neobojenih svitaka, roving prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili od

- staklene vune

ex poglavlje 71

Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7101

Prirodni ili kultivirani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102

ex 7103 i

ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Proizvodnja iz neobrađenih dragulja ili poludragulja

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

- Neobrađene

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 7106, 7108 i 7110 ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

- Poluobrađena ili u prahu

Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107,

ex 7109 i

ex 7111

Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku

Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih

7116

Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstituiranih)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7117

Imitacije draguljarskih predmeta

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 72

Željezo i čelik, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216

Valjani plosnati proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika

Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206

7217

Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7207

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, valjani plosnati proizvodi, šipke i profili od nerđajućega čelika

Proizvodnja od nerđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7218

7223

Hladno dobivena žica od nerđajućega čelika

Proizvodnja od poluproizvoda od nerđajućega čelika iz tarifnog broja 7218

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipka, nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od nelegirana čelika u ingorima i drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224

7229

Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda ostalih legiranih čelika iz 7224

ex poglavlje 73

Proizvodi od željeza i čelika, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (priboj)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika; tračnice, tračnice, vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani (konstruirani) za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova

Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne premaši 35% cijene proizvoda fco tvornica

7308

Željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata splavnica, tornjevi, rešetkasti i drugi stupovi, upornjaci, krovovi, krovišta (krovni kosturi), vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi i ograde); željezni ili čelični limovi, šipke, profili, cijevi i slično pripremljeni za uporabu u konstrukcijama

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda Međutim, zavarene kutove, kalupe i profile iz tarifnog broja 7301 ne smije se upotrijebiti

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica. Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 74

Bakar i proizvodi od bakra, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7401

Bakrenac; cementni (taložni) bakar

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda

7402

Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitsko rafiniranje:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

- Rafinirani bakar

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

- Slitine bakra i rafinirani bakar koji sadrži druge elemente

Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina

7404

Otpaci i lomljevina, od bakra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7405

Predslitine bakra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 75

Nikal i proizvodi od nikla, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7501 do 7503

Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, nikal u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina, od nikla

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 76

Aluminij i proizvodi od aluminija, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegirana aluminija ili od otpadaka aluminija

7602

Otpaci i lomljevina, od aluminija

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7616

Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine – aluminija

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvode za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ako i ekspandiranu kovinu aluminija; i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77

Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS

ex poglavlje 78

Olovo i proizvodi od olova, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7801

Olovo u sirovim oblicima

- Rafinirano olovo

Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili »obrađeno« olovo

- Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 ne mogu su koristiti

7802

Otpaci i lomljevina, od olova

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 79

Cink i proizvodi od cinka, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

7901

Cink u sirovim oblicima

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 ne mogu se koristiti

7902

Otpaci i lomljevina, od cinka

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 80

Kositar i proizvodi od kositra, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

8001

Kositar u sirovim oblicima

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007

Otpaci i lomljevina, od kostira, ostali proizvodi od kositra

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 81

Ostale obične kovine, kermeti, proizvodi od njih

- Ostale obične kovine, sirove, i proizvodi od njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 82

Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina, osim

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, u slogovima (setovima) za prodaju na malo

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 8202 do 8205. Međutim, alate iz tarifnih brojeva 8202 do 8205 može se upotrijebiti u sklopu setova, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% cijene seta fco tvornica

8207

Izmjenjivi alat za ručne sprave s mehaničkim pogonom ili bez ili za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, probijanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka) uključujući matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina, i alat za bušenje stijena ili zemlje

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8208

Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8211

Noževi s reznim oštricama, pa i ozubljenim (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje, mesarske ili kuhinjske, sjekire i noževi za sjeckalice, noževi za papir); slogovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući rašpe za nokte)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8215

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stolni proizvodi

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

ex poglavlje 83

Razni proizvodi od običnih kovina, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 8306

Kipići i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, aparati i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8401

Nuklearni neozračeni gorivi elementi (ulošci)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda (xii)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala ne premašuje 30% cijene konačnog proizvoda fco tvornica

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 8403 i 8404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8406

Turbine na vodenu i drugu paru:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svijećica s pravocrtnim i rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409

Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za motore iz tarifnog broja 8407 ili 8408

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8412

Ostali motori i pogonski strojevi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413

Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednost materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8419

Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase i papira i kartona

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u spomenutim ograničenjima vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8420

Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- u spomenutim ograničenjima vrijednost svih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih), uključujući i strojeve za brojenje i provjeru što rade na osnovi vaganja mase; utezi za sve vrste vaga;

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8425 do 8428

Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8429

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

- Cestovni valjci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostali

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica;

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje (uključujući kompaktore), vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; zabijala i strojevi za vađenje pilota; ralice za uklanjanje snijega i snjegočistači

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8431

Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom s cestovnim valjcima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz iz istog tarifnog broja kao i proizvod ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8444 do 8447

Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448

Pomoćni strojevi i uređaji za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 i 8445

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8452

Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci posebno pripravljeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:

- Strojevi za šivanje, (samo strojevi s verižnim bodom), s glavom bez motora mase 16 kg ili manje ili s motorom mase 17 kg ili manje

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica,

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala za slaganje glave (bez motora) bez podrijetla, ne premašuje vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom, i

- uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak moraju biti s podrijetlom

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do 8466

Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8469 do 8472

Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

8482

Valjni ležaji (kuglični, valjkasti i igličasti)

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva kovine; slogovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8485

Dijelovi strojeva, aparata i uređaja bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih obilježja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 85

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8501

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8503 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8501 i 8503 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audio-frekventna električna pojačala; električni slogovi za pojačanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8519

Gramofoni s ugrađenim pojačalom ili bez njega, kazetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8520

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka, uključujući aparate s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8521

Aparati za pohranjivanje i reprodukciju slike, s videoprijamnikom ili bez njega

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8522

Dijelovi i pribor prikladni za uporabu samo ili uglavnom s aparatima iz tar. brojeva 8519 do 8521

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523

Za snimanje pripremljeni nesnimljeni nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, osim proizvoda iz poglavlja 37

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8524

Ploče, vrpce i ostali nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz poglavlja 37

- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8523 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8525

Odašiljači radio-telefonije, radio-grafije, radiodifuzije ili televizije, uključujući s ugrađenim prijamnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za nepomične slike i druge video-kamere (kamkorderi); digitalne kamere

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8526

Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8527

Prijamnici radio-telefonije, radio-telegrafije i radiodifuzije, uključujući i prijamnike s, u isto kućište, ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka, odnosno satom

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8528

Televizijski prijamnici, uključujući s ugrađenim prijamnikom radiodifuzije ili aparatom za pohranjivanje ili reprodukciju zvuka ili slike; videomonitori i videoprojektori

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svihupotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528

- Namijenjeni poglavito ili isključivo video-uređajima za pohranjivanje i reprodukciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8535 i 8536

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi: fotoosjetljivi poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip pločica

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8542

Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi

- Monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuju 10% cijene proizvoda fco tvornica ili

postupak difuzije (u kojem se integrirani krugovi formiraju na supstratu poluvodiča, selektivnim uvođenjem odgovarajućeg dopanta) bez obzira da li je sastavljanje ili i/ili testiranje obavljeno u zemlji koja nije jedna od ugovornih stranaka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuju 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

8544

Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s priključnim uređajima ili bez njih; kabeli od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi) čak i kada sadrže električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, s kovinom ili bez nje, za namjenu u elektrotehnici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8546

Električni izolatori od bilo kakvog materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8547

Izolacijski dijelovi električnih strojeva, uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim sastavnicama od kovina (npr. čahurama s navojem) utisnutim isključivo za potrebe ugradnje, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi i njihove spojnice od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom, za električne vodiče

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 86

Tračnička vozila i njihovi dijelovi: kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za prometne putove svih vrsta, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8608

Kolosiječni sklopovi i pribor, mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima i zračnim lukama; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 87

Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8709

Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili rukovanje, što ih se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila što ih se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, uključujući i opremljena naoružanjem i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice

- S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara ne većeg

- Od 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

- Većeg od 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrjebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednosti svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležajeva

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja 8714

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 8804

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89

Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, trupove broda iz tarifnog broja 8906 se ne smije upotrebljavati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 90

Optički, fotografski, kinematografski i mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje točnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od bilo kakvoga materijala, nemontirani, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9002

Leće, prizme, zrcala, i drugi optički elementi, od bilo kakvoga materijala, montirani, kao što su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9004

Naočale i slični proizvodi, korekcijski, zaštitni i ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005

Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja; osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9006

Fotografski aparati; osim kinematografskih kamera; fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice; osim žarulja s električnim paljenjem

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, s ugrađenim aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili bez njega

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9014

Ostali instrumenti i aparati za navigaciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9015

Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru zemljišta (uključujući fotogrametriju), hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9016

Vage osjetljivosti 5 centigrama i finije, s utezima ili bez njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9017

Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, namijenjeni držanju u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, pomična mjerila) što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi u medicini, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida;

- Zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 9018

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihološka ispitivanja, aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera;

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

9024

Strojevi i aparati namjenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drva, tekstila, papira, plastičnih masa)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenta:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili nadzor protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (npr. mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, toplinomjeri), osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja (uključujući svjetlomjere); mikrotomi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina ili tekućine, električna brojila, uključujući i mjerila za njihovo baždarenje:

- Dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksametri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerači brzine i tahometri, osim onih koje se razvrstava u tarifni broj 9014 ili 9015; stroboskopi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili ispitivanje električnih veličina, isključujući mjerila iz tarifnog broja 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9031

Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili ispitivanje, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9033

Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 91

Satovi i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9105

Ostali satovi

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9109

Ostali satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (satni mehanizmi u slogovima); nekompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani satni mehanizmi za satove (osobne ili druge)

Proizvodnja u kojoj:

- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijali iz tarifnog broja 9114 ne premašuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9111

Kućišta za osobne satove i njihovi dijelovi:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9112

Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove i kućišta i kutije slične vrste za drugu robu iz ovog poglavlja i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za njih

- Od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platirani ili presvučeni plemenitim kovinama

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92

Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 94

Pokućstvo; nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (madraci, jastuci i slični punjeni proizvodi); svjetiljke i druga rasvjetna tijela, što nisu spomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9401 i ex 9403

Pokućstvo od običnih kovina presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom težine do najviše 300g/m2

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za uporabu s materijalima iz tarifnih brojeva 9401 ili 9403, pod uvjetom da:

- vrijednost tkanina ne premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica, i

- svi ostali upotrijebljeni materijali su s podrijetlom i razvrstani su unutar tarifnog broja različitog od tarifnih brojeva 9401 ili 9403

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda fco tvornica

9405

Svjetiljke i druga rasvjetna tijela (uključujući reflektore) i njihovi dijelovi, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, sa stalno učvršćenim izvorom svjetlosti, i njihovi djelovi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući s pogonom, slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9506

- Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf-štapove mogu se upotrijebiti

ex poglavlje 96

Razni proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi životinjskog, biljnoga ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

ex 9603

Metle i četke (osim metlâ i metlica od pruća, bez ili sa drškom, i četki od dlake vjeverica i lasica), ručno pogonjene mehaničke naprave za čišćenje poda, bez motora, jastučići za nanošenje boje i soboslikarski valjci; brisači za podove i četke za paučinu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

9605

Putni slogovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu što bi vrijedilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15% cijene proizvoda fco tvornica

9606

Dugmad, kopčice što ih se zatvara utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim onih iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti

9612

Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na svicima ili u patronama; jastučići za žigove natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9613

Upaljači s električnom iskrom (piezo)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne premašuje 30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

poglavlje 97

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

POPIS FUSNOTA

i Za specijalne uvjete glede »specifičnih procesa« vidi Uvodne napomene 7.1 i 7.3

ii Za specijalne uvjete glede »specifičnih procesa« vidi Uvodne napomene 7.2

iii Napomena 3 uz poglavlje 32 određuje da su ove ovdje uključeni preparati za bojenje bilo kakva materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojanje, pod uvjetom da nisu uvršteni u neki drugi tar. br. u poglavlju 32.

iv »Grupa« podrazumijeva bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostalog polukolonom

v Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

vi Sljedeće folije se smatraju jako prozirnima: folije, čije optičko dimljenje se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) – je manji od 2%

vii Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

viii Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina kakve se koriste za strojeve za izradu papira

ix Vidi uvodnu napomenu 6

x U vezi s pletenim i kačkanim proizvodima što nisu ni elastični ni gumirani, dobiveni spajanjem dijelova trikotaže (rezanih ili odmah oblikovanih) vidi Uvodnu napomenu 6

xi SEMII - Institut za poluvodičku opremu i materijale

xii Ovo pravilo vrijedi do 31. 12. 2005.

DODATAK III. PROTOKOLA 7a.

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

Upute za tiskanje

1. Svaka potvrda bit će veličine 210 × 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega je se može prepoznati.

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR. 1

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR. 1 No A 000.000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini

-------------------------------------

i

--------------------------------------

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak)

4. Zemlja, skupina zemalja ili teritorij na kojemu se proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili područje na koje se roba šalje

6. Informacije u svezi s prijevozom
(neobvezatan podatak)

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota; Opis robe (1)

9. Bruto težina (kg) ili druga količinska oznaka (litra, m2 itd.)

10. Računi

(neobvezatno)

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE

Ovjerena deklaracija

Izvozni document (2):

Model.............. Br. .....................

Carinarnica:.....................................

Zemlja ili
teritorij izdavanja:............... Pečat

Datum:..............................................

...........................................................

(Potpis)

12. IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore spomenuta roba udovoljava uvjetima za izdavanje ove potvrde.

Mjesto i datum: ............................................................

(Potpis)

 

(1) Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«

(2) Popunjava se samo ako to zahtijeva propis zemlje ili područja izvoznika.

13. Zahtjev za provjeru, upućuje se:

14. Rezultat provjere

Provjerom je ustanovljeno(*):

da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica i da su podaci u njoj točni.

da ova potvrda nije točna ni ispravna (vidi napomene u prilogu).

.............................................

(mjesto i datum)

............................ Pečat

.............................................

(potpis)

-----------------------------

(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde.

........................................................

(mjesto i datum)

........................................................

Pečat

........................................................

(potpis)

NAPOMENE

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nužan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili teritorija gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE EUR.1

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

EUR. 1 No A 000.000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

......................................................

i

......................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak)

4. Zemlja, skupina zemalja ili teritorij na kojemu se proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili teritorij na koje se roba šalje

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak)

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe

9. Bruto-težina (kg) ili druga količinska oznaka

(litra,

m2, itd.)

10. Računi (neobvezatno)

 

(1) Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke na temelju kojih roba udovoljava tim uvjetima:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave(1):

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

..............................................................

(mjesto i datum)

..............................................................

(potpis)

(1) Na primjer: Uvozne isprave, potvrde o prometu robe, fakture, izjave proizvođača itd., koja se odnosi na proizvode korištene u izradi ili na robu ponovno izvezenu u istom stanju.

DODATAK IV. PROTOKOLA 7A.

TEKST IZJAVE NA RAČUNU

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Bugarska verzija:

??????????? ?? ??????????, ????????? ?? ???? ???????? (?????????? ?????????? ?..........(21)) ?????????, ?? ????? ?????? ? ?????????? ?????, ???? ???????? ?? ?.......... ?????????????? ????????(32), ????????? – PROTOKOL 7a.– PROTOKOL 7a.

Njemačka verzija:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr...........(1)) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte..........(2) Ursprungswaren sind, KUMULIERUNG – PROTOCOL 7a.

Engleska verzija:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No..........(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.......... preferential origin(2), CUMULATION –PROTOCOLl 7a.

Francuska verzija:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanie're no...........(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle..........(2), CUMUL – PROTOCOL 7a.

Hrvatska verzija:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br...........(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi..........(2) preferencijalnog podrijetla, KUMULACIJA – PROTOKOL 7a.

Rumunjska verzija:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr...........(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială..........(2), CUMUL – PROTOCOL 7a.

Makedonska verzija:

?????????? ?? ??????????? ??? ?? ??????? ???? ???????? (???????? ????????? ??.... (1)) ???????? ????, ????? ??? ??? ?? ? ????? ??????? ?????????, ????? ????????? ?????..................... (2) ??????????????? ???????, KUMULACIJA – PROTOKOL 7a.

KUMULACIJA – PROTOKOL 7a.

.................................................................................. (4)

(Mjesto i datum)

.................................................................................. (5)

(Potpis izvoznika, dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala)

1 Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu čl. 22. ovog Protokola, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kada izjavu na računu nije dao ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi će se izostaviti ili će se ostaviti prazno.

2 Navod zemlje podrijetla

3 Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu

4 Vidi članak 21. (5) Protokola. Kada se potpis izvoznika ne zahtijeva izuzeće se također odnosi na navođenje imena potpisnika.

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Dokaz o podrijetlu i upravna suradnja

1. Dokazi o podrijetlu valjano izdani od strane Republike Makedonije ili jedne od zemalja ugovornica u okviru povlaštenih sporazuma koji su se primjenjivali između Republike Makedonije i jedne od zemalja ugovornica, prihvaćat će se u dotičnim državama uz uvjet:

(a) da stjecanje takva podrijetla omogućuje povlašteni carinski tretman temeljem povlaštenih carinskih mjera koje su sadržane u Srednjeeuropskom Ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA);

(b) da su dokaz o podrijetlu isprave o prijevozu izdane najkasnije na dan koji prethodi datumu stupanja na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Makedonije u CEFTA-u (u nastavku Sporazum)

(c) da je dokaz o podrijetlu je podnesen carinskim vlastima u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu Sporazuma.

Ako je roba prijavljena za uvoz bilo u Republiku Makedoniju ili odnosnu zemlju ugovornicu prije stupanja na snagu Sporazuma, prema povlaštenim ugovorima koji se u to vrijeme primjenjuju između Republike Makedonije i odnosne zemlje ugovornice, dokaz o podrijetlu koji je naknadno izdan na temelju tih ugovora ili dogovora može se također prihvatiti, uz uvjet da se podnese carinskim vlastima u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja.

2. Republici Makedoniji i odnosnim zemljama ugovornicama dopušteno je zadržati ovlaštenja kojima se dodjeljuje status »ovlaštenih izvoznika« u okviru povlaštenih ugovora koji se među njima primjenjuju, uz uvjet:

(a) da je takva odredba predviđena i ugovorom koji je zaključen prije datuma stupanja na snagu ovoga Sporazuma;

(b) da ovlašteni izvoznici primjenjuju pravila o podrijetlu koja su na snazi sukladno tom ugovoru.

Ova će se ovlaštenja, najkasnije godinu dana nakon datuma stupanja na snagu Sporazuma zamijeniti novim ovlaštenjima izdanim prema uvjetima CEFTA.

3. Nadležne carinske vlasti Republike Makedonije ili odnosne zemlje ugovornice prihvaćat će zahtjeve za naknadnom provjerom dokaza o podrijetlu izdanih na temelju povlaštenih ugovora iz stavka 1. i 2., tijekom razdoblja od tri godine od izdavanja dotičnog dokaza o podrijetlu, a provjere mogu obaviti u razdoblju od tri godine nakon prihvaćanja dokaza o podrijetlu koji im je dostavljen uz uvoznu deklaraciju.

Roba u provozu

1. Odredbe CEFTA mogu se primjenjivati na robu koja se izvozi bilo iz Republike Makedonije u odnosnu zemlju ugovornicu ili iz odnosne zemlje ugovornice u Republiku Makedoniju a koja zadovoljava odredbe Protokola 7a) CEFTA i koja je na dan stupanja na snagu Sporazuma, ili na putu ili u privremenom skladištenju, carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u Republici Makedoniji ili u jednoj od zemalja ugovornica.

2. U takvim se slučajevima može dodijeliti povlašteni tretman uz uvjet da se carinskim vlastima zemlje uvoznice u roku od četiri mjeseca od datuma pristupanja dostavi dokaz o podrijetlu naknadno izdan od strane carinskih vlasti zemlje izvoznice.

ANNEX TO ARTICLE 7

MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Annex:

a) »Customs legislation« shall mean laws and regulations enforced by the Customs Authorities concerning importation, exportation, and transit of goods, as they relate to Customs duties, charges, and other controls in respect of the movement of goods across national boundaries;

b) »Customs duties« shall mean all duties, taxes, fees or / and other charges which are levied and collected in the territories of the Parties, in application of customs legislation, but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate costs of services rendered;

c) »Applicant Authority« shall mean the Customs Authority which makes a request for assistance in pursuant to this Annex or which receives such assistance;

d) »Requested Authority« shall mean the Customs Authority which receives a request for assistance pursuant to this Annex or which renders such assistance;

e) »Contravention« shall mean any violation of the customs legislation as well as any attempted violation of such legislation;

f) »Customs Authority« shall mean in Croatia, the Ministry of Finance – Customs Directorate of the Republic of Croatia (Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske) and in Macedonia, the Ministry of Finance – Customs Administration of the Republic of Macedonia (Ministerstvo za finansii – Carinska uprava na Republika Makedonija);

g) »Personal data« shall mean all information relating to an identified or identifiable individual.

Article 2

Scope of the Annex

1. The Parties shall assist each other, in the manner and under the conditions laid down in this Annex, in ensuring that customs legislation is correctly applied, in particular by the prevention, detection and investigation of contraventions of this legislation.

2. All assistance rendered pursuant to the present Annex shall be rendered in accordance with the domestic law of the requested Party.

Article 3

Assistance on Request

1. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall furnish it with all relevant information to enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including inter alia, information regarding the transportation and shipment of goods, the disposition and destination of such goods as well as their value and origin as well as information regarding acts committed or planned which contravene or would contravene such legislation.

2. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall inform it whether goods exported from the territory of one of the Parties have been properly imported into the territory of the other Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.

3. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall take the necessary steps to ensure that a surveillance is kept on:

a) particular natural or legal persons of whom there are reasonable grounds for believing that they are contravening or have contravened customs legislation in the territory of the applicant Party;

b) places where goods are stored in a way that gives grounds for suspecting that they are intended to be illicitly imported into the territory of the applicant Party;

c) movement of goods notified by the applicant Authority as possibly giving rise to substantial contraventions of customs legislation in the territory of the applicant Party;

d) means of transport and containers for which there are reasonable grounds for believing that they have been, are or may be used in the contravening of customs legislation in the territory of the applicant Party.

Article 4

Spontaneous Assistance

The Parties shall within their competences provide each other with assistance if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation, particularly when they obtain information pertaining to:

– acts which have contravened, contravene or would contravene such legislation and which may be of interest to the other Party;

– new means or methods employed in committing contraventions against such legislation;

– goods known to be the subject of substantial contraventions against the customs legislation in the territory of the other Party;

– particular persons known to be or suspected of committing contraventions against the legislation in force in the territory of the other Party;

– means of transport and containers, about which knowledge or suspicions exist that they were, are, or could be used in committing contraventions against the customs legislation in force in the territory of the other Party.

Article 5

Technical Assistance

1. Assistance, as provided for in this Annex shall include inter alia information regarding:

a) enforcement actions that may be of use in the prevention of contraventions;

b) new methods used in committing contraventions;

c) observations and findings resulting from the successful application of new enforcement aids and techniques; and

d) new techniques and improved methods of processing passengers and cargo.

2. The Customs Authorities of the Parties shall, if not contrary to their domestic law, also seek to cooperate in:

a) initiating, developing, or improving specific training programs for their personnel;

b) establishing and maintaining channels of communication between themselves in order to facilitate the secure and rapid exchange of information;

c) facilitating effective coordination between themselves, including the exchange of personnel, experts, and the posting of liaison officers;

d) the consideration and testing of new equipment or procedures;

e) the simplification and harmonization of their respective customs procedures; and

f) any other general administrative matters that may from time to time require their joint action.

Article 6

Delivery/Notification

At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall in accordance with its legislation take all necessary measures in order

– to deliver all documents,

– to notify all decisions

falling within the scope of this Annex to an addressee, residing or established in its territory. In such a case paragraph 3 of Article 7 shall apply.

Article 7

Form and Substance of Requests for Assistance

1. Requests pursuant to the present Annex shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request, and translated into the language agreed upon by the Customs Administrations, when it is necessary. When required because of the urgency of the situation, oral request may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:

a) the applicant Authority making the request;

b) the measure requested;

c) the object of and the reason for the request;

d) the laws, rules and other legal elements involved;

e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons, to which the request relates;

f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 6; and

g) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates.

3. Requests shall be submitted in an official language of the requested Authority, in English or in a language acceptable to that Authority.

4. a) Assistance shall be carried out by direct communication between the respective Customs Authorities.

b) In case the Customs Authority of the requested Party is not the appropriate agency to comply with a request, it shall promptly transmit the request to the appropriate agency, who shall act upon the request according to its powers under the law, or advise the Aplicant Authority of the appropriate procedure to be followed regarding such a request.

5. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures may, however, be undertaken.

Article 8

Execution of Requests

1. The requested Authority shall take all reasonable measures to execute the request, and if required, will endeavour to seek any official or judicial measure necessary to carry out the request.

2. The Customs Authority of either Party shall, upon the request of the Customs Authority of the other Party, conduct any necessary investigation, including the questioning of experts and witnesses or persons suspected of having committed a contravention, and undertake verifications, inspections, and fact-finding inquiries in connection with the matters referred to in the present Annex.

3. Upon request, the requested Authority may, to the fullest extent possible, allow officials of the applicant Authority to be present in the territory of the requested Party, when its officials are investigating contraventions which are of concern to the applicant Authority.

4. The applicant Authority shall, if it so requests, be advised of the time and place of the action to be taken in response to the request so that the action may be coordinated.

5. Officials of the applicant Authority, authorized to investigate contraventions, may ask that the requested Authority examine relevant books, registers, and other documents or data media and supply copies thereof, or supply any information relating to the contravention.

Article 9

The Form in which Information is to be Communicated

1. The requested Authority shall communicate the results of enquiries to the applicant Authority in the form of documents, certified copies of documents, reports and the like and, when necessary, orally.

2. The documents provided for in paragraph 1 may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose, any information necessary for the interpretation or utilization of such computerized information shall be furnished along with it.

Article 10

Exceptions to the Obligation to Provide Assistance

1. In cases where the requested Party is of the opinion that compliance with a request would infringe upon its sovereignty, security, public policy, or other substantive national interest, or would violate an industrial, commercial or professional secret, assistance may be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements. Assistance may also be refused if the request involves currency or tax regulations other than regulations concerning customs duties.

2. Where the applicant Authority requests assistance which it would itself be unable to provide if so asked, it shall draw attention to the fact in its request. It shall then be for the requested Authority to decide how to respond to such a request.

3. If assistance is withheld or denied, the decision and the reasons therefore must be notified to the applicant Authority without delay.

Article 11

Obligation to Observe Confidentiality

1. Any information communicated in whatever form pursuant to this Annex shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the same protection extended under the relevant laws relating to the same kind of information applicable in the Party which received it.

2. Personal data may only be transmitted if the level of personal protection afforded by the legislation of the Party is equivalent. The Parties shall ensure at least a level of protection based on the principles laid down in the Attachment to this Annex.

Article 12

Use of Information

1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Annex, including the use in judicial and administrative proceedings.

2. The applicant Authority shall not use evidence or information obtained under this Annex for purposes other than those stated in the request without the prior written consent of the requested Authority.

3. Where personal data is exchanged under this Annex, the Customs Authorities of the Parties shall ensure that it is used only for the purposes indicated in the request and according to any conditions that the requested Party may impose.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable to information concerning contraventions relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to the authorities of the applicant Party which are directly involved in combating illicit drug traffic.

Article 13

Files, Documents and Witnesses

1. The Customs Authorities of the Parties shall, upon request, provide documentation relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, origin disposition, and destination of those goods.

2. Originals of files, documents, and other materials shall be requested only in cases where copies would be insufficient. Upon specific request, copies of such files, documents, and other materials shall be appropriately authenticated.

3. Originals of files, documents, and other materials which have been furnished to the applicant Authority shall be returned at the earliest opportunity. The rights of the requested Authority or of third parties relating thereto shall remain unaffected. Upon request, originals necessary for adjudicative or similar purposes shall be returned without delay.

4. Upon the request of the Custom Authority of one Party, the Customs Authority of the other Party shall, at its discretion, authorize its employees, if such employees consent to do so, to appear as witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the applicant Party, and to produce such files, documents, and other materials, or authenticated copies thereof, as may be considered necessary for the proceedings. Such a request shall specify the time, place, and type of proceedings and in what capacity the employee shall testify.

Article 14

Costs

1. The Customs Authorities of the Parties shall waive all claims for the reimbursement of costs incurred in the execution of the present Annex, with the exception of expenses for witnesses, fees of experts, and the costs of interpreters other than government employees.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will be required, in order to execute the request, the Customs Authorities of the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request shall be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 15

Implementation

1. The management of this Annex shall be entrusted to the Customs Authorities of the Parties. They shall decide on all practical measures and arrangements necessary for its application, taking into consideration rules in the field of data protection.

2. After consultation, the Customs Authorities of the Parties may issue any administrative directives necessary for the implementation of this Annex.

3. The Customs Authorities of the Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.

ATTACHMENT TO THE ANNEX TO ARTICLE 7

BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

a) obtained and processed fairly and lawfully;

b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

d) accurate and, where necessary, kept up to date;

e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorised destruction or accidental loss as well as against unauthorised access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Attachment;

d) to have remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs b and c of this principle is not complied with.

5. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Attachment shall be allowed except within the limits defined in this principle.

6. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Attachment shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;

b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

7. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs b, c and d of this Attachment, may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subjects.

8. None of the provisions of this Attachment shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Attachment.

ANNEX to Article 6

PROTOCOL 7a

concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation

Title IGENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) «manufacture» means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

(b) «material» means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(c) «product» means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(d) «goods» means both materials and products;

(e) «customs value» means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

(f) «ex-works price» means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Party in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) «value of materials» means the customs value at the time of importation of the non originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Party;

(h) «value of originating materials» means the value of such materials as defined in (g) applied mutatis mutandis;

(i) «value added» shall be taken to be the ex works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the countries referred to in Article 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Party;

(j) «chapters» and «headings» mean the chapters and the headings (four digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as «the Harmonized System» or «HS»;

(k) «classified» refers to the classification of a product or material under a particular heading;

(l) «consignment» means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

(m) «territories» includes territorial waters;

Title IIDEFINITION OF THE CONCEPT OF «ORIGINATING PRODUCTS»

Article 2

General requirements

For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in a Party:

(a) products wholly obtained in that Party within the meaning of Article 5;

(b) products obtained in that Party incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in that Party within the meaning of Article 6.

Article 3

(abolished)

Article 4

Cumulation of origin

1. Without prejudice to the provisions of Article 2, products shall be considered as originating in a Party if such products are obtained there, incorporating materials originating in Bulgaria, Switzerland (including Liechtenstein1), the European Community, Croatia, Iceland, Macedonia, Norway, Romania, and Turkey in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between this Party and each of these countries, provided that the working or processing carried out in this Party goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing. Materials originating in Croatia and Macedonia are eligible for cumulation of origin within the Parties only.

2. Where the working or processing carried out in the Party does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in this Party only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in this Party.

3. Products, originating in one of the countries referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in the Party, retain their origin if exported into one of these countries.

4. The cumulation provided for in this Article may only be applied if a free trade agreement is applicable between the countries involved in the acquisition of the originating status.

Croatia and Macedonia shall provide the Parties with the details of the agreements and their corresponding rules of origin which are applied with the other countries referred to in paragraph 1.

Article 5

Wholly obtained products

1. The following shall be considered as wholly obtained in a Party:

(a) mineral products extracted from its soil or from its seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of a Party by its vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside its territorial waters provided that it has sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).

2. The terms «its vessels» and «its factory ships» in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

(a) which are registered or recorded in a Party;

(b) which sail under the flag of that Party;

(c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of that Party, or by a company with its head office in one of the Parties, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of that Party and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to that Party or to public bodies or nationals of that Party;

(d) of which the master and officers are nationals of that Party; and

(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of that Party.

Article 6

Sufficiently worked or processed products

1. For the purposes of Article 2, products, which are not wholly obtained, are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing, which must be carried out on non originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex works price of the product;

(b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.

Article 7

Insufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds,

(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

(o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);

(p) slaughter of animals.

2. All operations carried out in a Party on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 8

Unit of qualification

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product, which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 9

Accessories, spare parts and tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 10

Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 11

Neutral elements

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools;

(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

Title IIITERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

Principle of territoriality

1. Except as provided for in Article 4 and in paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in the Parties.

2. Except as provided for in Article 4, where originating goods exported from one of the Parties to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those exported; and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Parties on materials exported from one of the Parties and subsequently re-imported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in one of the Parties or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and

ii) the total added value acquired outside the Parties by applying the provisions of this Article does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Parties. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the Party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Parties by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, ‘total added value’ shall be taken to mean all costs arising outside the Parties, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfill the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 6 (2) is applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Parties shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

Direct transport

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Parties or through the territories of the other countries referred to in Article 4. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of a Party.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

Exhibitions

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than those referred to in Article 4 and sold after the exhibition for importation in a Party shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from a Party to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in a Party;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

Title IVDRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in a Party or in one of the other countries referred to in Article 4 for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in that Party to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in a Party to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8 (2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

Title VPROOF OF ORIGIN

Article 16

General requirements

1. Products originating in a Party shall, on importation into the other Party benefit from the Agreement upon submission of either:

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or

(b) in the cases specified in Article 21 (1), a declaration, subsequently referred to as the «invoice declaration», given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the invoice declaration appears in Annex IV.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 26, benefit from the Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 17

Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter’s responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages of the Parties or of the countries referred to in Article 4 and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Party if the products concerned can be considered as products originating in that Party or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol.

5. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfillment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. If products have acquired originating status by virtue of this Protocol, the movement certificate EUR.1 shall be endorsed with the following phrase:

BG »KUMULACIÂ – PROTOKOL 7a«

DE »KUMULIERUNG – PROTOCOL 7a«

EN »CUMULATION – PROTOCOL 7a«

FR »CUMUL – PROTOCOL 7a«

HR »KUMULACIJA – PROTOKOL 7a«

RO »CUMUL – PROTOCOL 7a«

MK »KUMULACIJA – PROTOKOL 7a«

in the »Remarks« box of the movement certificate EUR.1.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

1. Notwithstanding Article 17 (7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances; or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter’s application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases:

BG »IZDADEN V POSLEDSTVIE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

HR »NAKNADNO IZDANO«

RO »EMIS A POSTERIORI«

MK » «

or a phrase in the language of the other countries referred to in Article 4.

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the «Remarks» box of the movement certificate EUR.1.

Article 19

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities, which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words:

BG »DUBLIKAT«

DE »DUPLIKÁT«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

HR »DUPLIKAT«

RO »DUPLICAT«

MK »«

or a phrase in the language of the other countries referred to in Article 4.

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the «Remarks» box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 20

Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously

When originating products are placed under the control of a customs office in a Party, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Party. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 20 a

Accounting segregation

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials, which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called «accounting segregation» method to be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as «originating» is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.

3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.

4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products, which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfill any of the other conditions laid down in this Protocol.

Article 21

Conditions for making out an invoice declaration

1. An invoice declaration as referred to in Article 16 (1) (b) may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 22, or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in a Party or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 22

Approved exporter

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter, hereinafter referred to as ‘approved exporter’, who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions, which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 23

Validity of proof of origin

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 24

Submission of proof of origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 25

Importation by instalments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 26

Exemptions from proof of origin

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travelers’ personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travelers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1200 in the case of products forming part of travelers’ personal luggage.

Article 27

Supporting documents

The documents referred to in Articles 17 (3) and 21 (3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in a Party or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;

(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in a Party where these documents are used in accordance with domestic law;

(c) documents proving the working or processing of materials in a Party, issued or made out in a Party, where these documents are used in accordance with domestic law;

(d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in a Party or in one of the other countries referred to in Article 4, in accordance with rules of origin which are identical to the rules in this Protocol.

Article 28

Preservation of proof of origin and supporting documents

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17 (3).

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 21 (3).

3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17 (2).

4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 29

Discrepancies and formal errors

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 30

Amounts expressed in euro

1. For the application of the provisions of Article 21 (1) (b) and Article 26 (3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the countries referred to in Article 4 equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21 (1) (b) or Article 26(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October and shall apply from 1 January the following year. The Parties shall be notified of the relevant amounts.

4. A Party may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of a Party. When carrying out this review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

Title VIARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVECOOPERATION

Article 31

Mutual assistance

1. The customs authorities of the Parties shall provide each other with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Parties shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 32

Verification of proofs of origin

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in a Party or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 33

Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32, which cannot be settled between the customs authorities requesting verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 34

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document, which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 35

Free zones

1. The Parties shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in a Party are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter’s request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

Title VIIFINAL PROVISIONS

Article 36

Amendments to the Protocol

The Joint Committee may decide to amend the provision of this Protocol.

Article 37

Customs Sub-Committee

1. The Customs Sub-Committee shall be set up, charged with carrying out administrative co-operation with a view to the correct and uniform application of this Protocol and with carrying out any other task in the customs field which may be entrusted to it.

2. The Sub-Committee shall be composed of experts of the Parties who are responsible for customs questions.

Article 38

Annexes

The Annexes I – IV to this Protocol shall form an integral part thereof.

ANNEX I TO PROTOCOL 7a

Introductory notes to the list in Annex II to Protocol 7a

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

Note 2:

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in columns 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an ‘ex’, this signifies that the rules in columns 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in columns 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in columns 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

Note 3:

3.1 The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in the Parties.

Example:

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of the ex-works price, is made from «other alloy steel roughly shaped by forging» of heading ex 7224.

If this forging has been forged in a Party from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in a Party. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2 The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required and the carrying out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such material at a later stage is not.

3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression «Manufacture from materials of any heading», then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression «Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading…» or «Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product» means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

3.5 Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904 which specifically excludes the use of cereals and their derivatives does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular material specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

3.6 Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

4.1 The term «natural fibres» is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

4.2 The term «natural fibres» includes horsehair of heading 0503, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203 and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.

4.3 The terms «textile pulp», «chemical materials» and «paper-making materials» are used in the list to describe the materials not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4 The term «man-made staple fibres» is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

Note 5:

5.1 Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10 per cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below).

5.2 However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

– silk,

– wool,

– coarse animal hair,

– fine animal hair,

– horsehair,

– cotton,

– paper-making materials and paper,

– flax,

– true hemp,

– jute and other textile bast fibres,

– sisal and other textile fibres of the genus Agave,

– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

– synthetic man-made filaments,

– artificial man-made filaments,

– current conducting filaments,

– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyester,

– synthetic man-made staple fibres of polyamide,

– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

– synthetic man-made staple fibres of polyimide,

– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,

– synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),

– synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),

– other synthetic man-made staple fibres,

– artificial man-made staple fibres of viscose,

– other artificial man-made staple fibres,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,

– products of heading 5605 (metallized yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

– other products of heading 5605.

Example:

A yarn of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres that do not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the yarn.

Example:

A woollen fabric of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn that does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning) or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric of heading 5802 made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric being made from yarns classified in two separate headings or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is accordingly a mixed product.

5.3 In the case of products incorporating «yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped», this tolerance is 20 per cent in respect of this yarn.

5.4 In the case of products incorporating «strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or colored adhesive between two layers of plastic film», this tolerance is 30 per cent in respect of this strip.

Note 6:

6.1 Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 per cent of the ex-works price of the product.

6.2 Without prejudice to Note 6.3, materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3 Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

7.1 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the «specific processes» are the following:

a) vacuum distillation;

b) redistillation by a very thorough fractionation process;

c) cracking;

d) reforming;

e) extraction by means of selective solvents;

f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

g) polymerization;

h) alkylation;

i) isomerization.

7.2 For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the «specific processes» are the following:

a) vacuum distillation;

b) redistillation by a very thorough fractionation process;

c) cracking;

d) reforming;

e) extraction by means of selective solvents;

f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

g) polymerization;

h) alkylation;

i) isomerization;

j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurization with hydrogen resulting in a reduction of at least 85 per cent of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen at a pressure of more than 20 bars and a temperature of more than 250°C with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment with hydrogen of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolorization) in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 per cent of these products distils, by volume, including losses, at 300°C by the ASTM D 86 method;

n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;

o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 per cent of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallization.

7.3 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

ANNEX II TO PROTOCOL 7a

List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

The products mentioned in the list may not all be covered by the Agreement. It is therefore necessary to consult the other parts of the Agreement.

HS heading No

Description of product

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 1

Live animals

All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained

Chapter 2

Meat and edible meat offal

Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained

Chapter 3

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 4

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained,

- all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and

- the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 5

Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained

ex 0502

Prepared pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair

Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair

Chapter 6

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and

- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 7

Edible vegetables and certain roots and tubers

Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained

Chapter 8

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons

Manufacture in which:

- all the fruit and nuts used are wholly obtained, and

- the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product

ex Chapter 9

Coffee, tea, maté and spices; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

Manufacture from materials of any heading

0902

Tea, whether or not flavoured

Manufacture from materials of any heading

ex 0910

Mixtures of spices

Manufacture from materials of any heading

Chapter 10

Cereals

Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained

ex Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:

Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained

ex 1106

Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713

Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained

1301

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

- Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products

Manufacture from non-modified mucilages and thickeners

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained

ex Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

1501

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503:

- Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506

- Other

Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207

1502

Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503

- Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

1504

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:

- Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

ex 1505

Refined lanolin

Manufacture from crude wool grease of heading 1505

1506

Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

- Solid fractions

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained

1507 to 1515

Vegetable oils and their fractions:

- Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Solid fractions, except for that of jojoba oil

Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515

- Other

Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained

1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and

- all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

Manufacture in which:

- all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and

- all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Manufacture:

- from animals of Chapter 1, and/or

- in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 17

Sugars and sugar confectionery; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

- Chemically-pure maltose and fructose

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702

- Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which all the materials used are originating

ex 1703

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

Chapter 18

Cocoa and cocoa preparations

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1901

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

- Malt extract

Manufacture from cereals of Chapter 10

- Other

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Containing 20 % or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained

- Containing more than 20 % by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which:

- all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and

- all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

1903

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

Manufacture:

- from materials of any heading, except those of heading 1806,

- in which all the cereals and flour (except durum wheat and Zea indurata maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11

ex Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:

Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained

ex 2001

Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2004
and
ex 2005

Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2006

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex 2008

- Nuts, not containing added sugar or spirits

Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60 % of the ex-works price of the product

- Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 21

Miscellaneous edible preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which all the chicory used is wholly obtained

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

- Mustard flour and meal and prepared mustard

Manufacture from materials of any heading

ex 2104

Soups and broths and preparations therefor

Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 22

Beverages, spirits and vinegar; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product,

- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product, and

- in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Manufacture:

- from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and

- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Manufacture:

- from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and

- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume

ex Chapter 23

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2301

Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained

ex 2303

Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40 % by weight

Manufacture in which all the maize used is wholly obtained

ex 2306

Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil

Manufacture in which all the olives used are wholly obtained

2309

Preparations of a kind used in animal feeding

Manufacture in which:

- all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and

- all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained

ex Chapter 24

Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

ex 2403

Smoking tobacco

Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating

ex Chapter 25

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2504

Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground

Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite

ex 2515

Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

ex 2516

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

ex 2518

Calcined dolomite

Calcination of dolomite not calcined

ex 2519

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

ex 2520

Plasters specially prepared for dentistry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2524

Natural asbestos fibres

Manufacture from asbestos concentrate

ex 2525

Mica powder

Grinding of mica or mica waste

ex 2530

Earth colours, calcined or powdered

Calcination or grinding of earth colours

Chapter 26

Ores, slag and ash

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 27

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 2707

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2709

Crude oils obtained from bituminous minerals

Destructive distillation of bituminous materials

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (2)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2711

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (2)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2712

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (2)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2713

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2714

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

2715

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 28

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2805

“Mischmetall”

Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2811

Sulphur trioxide

Manufacture from sulphur dioxide

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2833

Aluminium sulphate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2840

Sodium perborate

Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 29

Organic chemicals; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2901

Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2902

Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 2905

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2915

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2932

- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

- Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2933

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

2934

Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 2939

Concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 30

Pharmaceutical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

3002

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:

- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

- Other

-- Human blood

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

-- Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

-- Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

-- Haemoglobin, blood globulins and serum globulins

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

-- Other

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

3003 and 3004

Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006):

- Obtained from amikacin of heading 2941

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex 3006

Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter

The origin of the product in its original classification shall be retained

ex Chapter 31

Fertilizers; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3105

Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:

- sodium nitrate

- calcium cyanamide

- potassium sulphate

- magnesium potassium sulphate

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 32

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3201

Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

Manufacture from tanning extracts of vegetable origin

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3205

Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes (3)

Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 33

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

Manufacture from materials of any heading, including materials of a different «group» (4) in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, »dental waxes» and dental preparations with a basis of plaster; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3403

Lubricating preparations containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Operations of refining and/or one or more specific process(es) (1)

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

3404

Artificial waxes and prepared waxes:

- With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except:

- hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516,

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

- fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and

- materials of heading 3404

However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 35

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

- Starch ethers and esters

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex 3507

Prepared enzymes not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Chapter 36

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 37

Photographic or cinematographic goods; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

3701

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs:

- Instant print film for colour photography, in packs

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3702

Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3704

Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 38

Miscellaneous chemical products; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3801

- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Graphite in paste form, being a mixture of more than 30% by weight of graphite with mineral oils

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3803

Refined tall oil

Refining of crude tall oil

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3805

Spirits of sulphate turpentine, purified

Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3806

Ester gums

Manufacture from resin acids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3807

Wood pitch (wood tar pitch)

Distillation of wood tar

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3808

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

3810

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

3811

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

- Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3812

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3813

Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3814

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3818

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3819

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3820

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3822

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Industrial fatty alcohols

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:

- The following of this heading:

-- Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products

-- Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

-- Sorbitol other than that of heading 2905

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

-- Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts

-- Ion exchangers

-- Getters for vacuum tubes

- Alkaline iron oxide for the purification of gas

-- Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification

-- Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

-- Fusel oil and Dippel’s oil

-- Mixtures of salts having different anions

-- Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

3901 to 3915

Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below:

- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99% by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (5)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (5)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3907

- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product (5)

- Polyester

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)

3912

Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

3916 to 3921

Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below:

- Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other:

-- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99% by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (5)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

-- Other

Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product (5)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3916
and
ex 3917

Profile shapes and tubes

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3920

- Ionomer sheet or film

Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

ex 3921

Foils of plastic, metallised

Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron (6)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

3922 to 3926

Articles of plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 40

Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4001

Laminated slabs of crepe rubber for shoes

Lamination of sheets of natural rubber

4005

Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50% of the ex-works price of the product

4012

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:

- Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012

ex 4017

Articles of hard rubber

Manufacture from hard rubber

ex Chapter 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4102

Raw skins of sheep or lambs, without wool on

Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on

4104 to 4106

Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared

Retanning of pre-tanned leather

or

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4107, 4112 and 4113

Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114

Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113

ex 4114

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 42

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 43

Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4302

Tanned or dressed furskins, assembled:

- Plates, crosses and similar forms

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

- Other

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

4303

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302

ex Chapter 44

Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4403

Wood roughly squared

Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down

ex 4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Planing, sanding or end-jointing

ex 4408

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed

Splicing, planing, sanding or end-jointing

ex 4409

Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:

- Sanded or end-jointed

Sanding or end-jointing

- Beadings and mouldings

Beading or moulding

ex 4410 to
ex 4413

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Beading or moulding

ex 4415

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Manufacture from boards not cut to size

ex 4416

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood

Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces

ex 4418

- Builders’ joinery and carpentry of wood

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used

- Beadings and mouldings

Beading or moulding

ex 4421

Match splints; wooden pegs or pins for footwear

Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409

ex Chapter 45

Cork and articles of cork; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4503

Articles of natural cork

Manufacture from cork of heading 4501

Chapter 46

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 47

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 48

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 4811

Paper and paperboard, ruled, lined or squared only

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

4816

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

4817

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4818

Toilet paper

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

ex 4819

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4820

Letter pads

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 4823

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

ex Chapter 49

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

4909

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

4910

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:

- Calendars of the »perpetual» type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911

ex Chapter 50

Silk; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 5003

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed

Carding or combing of silk waste

5004 to ex 5006

Silk yarn and yarn spun from silk waste

Manufacture from (7):

- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5007

Woven fabrics of silk or of silk waste:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5106 to 5110

Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair

Manufacture from (7):

- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5111 to 5113

Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7)

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 52

Cotton; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5204 to 5207

Yarn and thread of cotton

Manufacture from (7):

- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5208 to 5212

Woven fabrics of cotton:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5306 to 5308

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Manufacture from (7):

- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5309 to 5311

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- jute yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5401 to 5406

Yarn, monofilament and thread of man-made filaments

Manufacture from (7):

- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5407 and 5408

Woven fabrics of man-made filament yarn:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5501 to 5507

Man-made staple fibres

Manufacture from chemical materials or textile pulp

5508 to 5511

Yarn and sewing thread of man-made staple fibres

Manufacture from (7):

- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5512 to 5516

Woven fabrics of man-made staple fibres:

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

ex Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

- Needleloom felt

Manufacture from (7):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

However:

- polypropylene filament of heading 5402,

- polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

- polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres made from casein, or

- chemical materials or textile pulp

5604

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

- Rubber thread and cord, textile covered

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

- Other

Manufacture from (7):

- natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5605

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

5606

Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

- Of needleloom felt

Manufacture from (7):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

However:

- polypropylene filament of heading 5402,

- polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or

- polypropylene filament tow of heading 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Jute fabric may be used as a backing

- Of other felt

Manufacture from (7):

- natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn or jute yarn,

- synthetic or artificial filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning

Jute fabric may be used as a backing

ex Chapter 58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:

- Combined with rubber thread

Manufacture from single yarn (7)

- Other

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5805

Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5810

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

5901

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Manufacture from yarn

5902

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:

- Containing not more than 90% by weight of textile materials

Manufacture from yarn

- Other

Manufacture from chemical materials or textile pulp

5903

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902

Manufacture from yarn or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5904

Linoleum, whether or note cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

Manufacture from yarn (7)

5905

Textile wall coverings:

- Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

Manufacture from yarn

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5906

Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:

- Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

- Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90% by weight of textile materials

Manufacture from chemical materials

- Other

Manufacture from yarn

5907

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

5908

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated:

- Incandescent gas mantles, impregnated

Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric

- Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

5909 to 5911

Textile articles of a kind suitable for industrial use:

- Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911

Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310

- Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- the following materials:

-- yarn of polytetrafluoroethylene, (8)

-- yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,

-- yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of m-phenylenediamine and isophthalic acid,

-- monofil of polytetrafluoroethylene (8),

-- yarn of synthetic textile fibres of poly(p-phenylene terephthalamide),

-- glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn (8),

-- copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid,

-- natural fibres,

-- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

-- chemical materials or textile pulp

- Other

Manufacture from (7):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

Chapter 60

Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

Chapter 61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:

- Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

Manufacture from yarn (7)(9)

- Other

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

ex Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:

Manufacture from yarn (7)(9)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 and ex 6211

Women’s, girls’ and babies’ clothing and clothing accessories for babies, embroidered

Manufacture from yarn (9) or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (9)

ex 6210
and ex 6216

Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn (9) or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (9)

6213 and 6214

Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

- Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn (7)(9) or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (9)

- Other

Manufacture from unbleached single yarn (7)(9)

or

Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:

- Embroidered

Manufacture from yarn (9)

or

Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (9)

- Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester

Manufacture from yarn (9)

or

Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product (9)

- Interlinings for collars and cuffs, cut out

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from yarn (9)

ex Chapter 63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6301 to 6304

Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:

- Of felt, of nonwovens

Manufacture from (7):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

- Other:

-- Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn (9) (10)

or

Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

-- Other

Manufacture from unbleached single yarn (9) (10)

6305

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

Manufacture from (7):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

6306

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

- Of nonwovens

Manufacture from (7) (9):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

- Other

Manufacture from unbleached single yarn (7) (9)

6307

Other made-up articles, including dress patterns

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

ex Chapter 64

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406

6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 65

Headgear and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6503

Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres (9)

6505

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres (9)

ex Chapter 66

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

6601

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 67

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 68

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 6803

Articles of slate or of agglomerated slate

Manufacture from worked slate

ex 6812

Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate

Manufacture from materials of any heading

ex 6814

Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials

Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)

Chapter 69

Ceramic products

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 70

Glass and glassware; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7003,
ex 7004 and
ex 7005

Glass with a non-reflecting layer

Manufacture from materials of heading 7001

7006

Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:

- Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards (11)

Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006

- Other

Manufacture from materials of heading 7001

7007

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Manufacture from materials of heading 7001

7008

Multiple-walled insulating units of glass

Manufacture from materials of heading 7001

7009

Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

Manufacture from materials of heading 7001

7010

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 7019

Articles (other than yarn) of glass fibres

Manufacture from:

- uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or

- glass wool

ex Chapter 71

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7101

Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 7102,
ex 7103 an
ex 7104

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture from unworked precious or semi-precious stones

7106, 7108 and 7110

Precious metals:

- Unwrought

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110

or

Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110

or

Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals

- Semi-manufactured or in powder form

Manufacture from unwrought precious metals

ex 7107,
ex 7109 and
ex 7111

Metals clad with precious metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7117

Imitation jewellery

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 72

Iron and steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7207

Semi-finished products of iron or non-alloy steel

Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

7208 to 7216

Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206

7217

Wire of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7207

ex 7218,
7219 to 7222

Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218

7223

Wire of stainless steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7218

ex 7224, 7225 to 7228

Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224

7229

Wire of other alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading 7224

ex Chapter 73

Articles of iron or steel; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7301

Sheet piling

Manufacture from materials of heading 7206

7302

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole pates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails

Manufacture from materials of heading 7206

7304, 7305 and 7306

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel

Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224

ex 7307

Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35% of the ex-works price of the product

7308

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used

ex 7315

Skid chain

Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 74

Copper and articles thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7401

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7402

Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought:

- Refined copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

- Copper alloys and refined copper containing other elements

Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper

7404

Copper waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

7405

Master alloys of copper

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 75

Nickel and articles thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7501 to 7503

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 76

Aluminium and articles thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7601

Unwrought aluminium

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

7602

Aluminium waste or scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 7616

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 77

Reserved for possible future use in the HS

ex Chapter 78

Lead and articles thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7801

Unwrought lead:

- Refined lead

Manufacture from »bullion» or »work» lead

- Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used

7802

Lead waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 79

Zinc and articles thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

7901

Unwrought zinc

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used

7902

Zinc waste and scrap

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 80

Tin and articles thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8001

Unwrought tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used

8002 and 8007

Tin waste and scrap; other articles of tin

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof:

- Other base metals, wrought; articles thereof

Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

8206

Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

8207

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8208

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8211

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used

8214

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers’ or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

8215

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used

ex Chapter 83

Miscellaneous articles of base metal; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 8302

Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

ex 8306

Statuettes and other ornaments, of base metal

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 84

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8401

Nuclear fuel elements

Manufacture from materials of any heading, except that of the product (12)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8403 and ex 8404

Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers

Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8406

Steam turbines and other vapour turbines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8411

Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8412

Other engines and motors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8413

Rotary positive displacement pumps

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8414

Industrial fans, blowers and the like

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8415

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product,

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8419

Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8425 to 8428

Lifting, handling, loading or unloading machinery

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:

- Road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8431

Parts suitable for use solely or principally with road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8444 to 8447

Machines of these headings for use in the textile industry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8448

Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles:

- Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product,

- the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and

- the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8456 to 8466

Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8469 to 8472

Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

8482

Ball or roller bearings

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8485

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 85

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8502

Electric generating sets and rotary converters

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8504

Power supply units for automatic data-processing machines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8518

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8519

Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8520

Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not incorporating a sound reproducing device

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8521

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8522

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8523

Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8524

Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded phenomena, including matrices and masters for the production of records, but excluding products of Chapter 37:

- Matrices and masters for the production of records

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8525

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8527

Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8528

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors and video projectors

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528:

- Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8535 and 8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8541

Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8542

Electronic integrated circuits and microassemblies:

- Monolithic integrated circuits

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

or

The operation of diffusion (in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant), whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Article 4

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8544

Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8546

Electrical insulators of any material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8608

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 87

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8710

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8711

Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:

-- Not exceeding 50 cm3

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

-- Exceeding 50 cm3

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8712

Bicycles without ball bearings

Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8715

Baby carriages and parts thereof

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8804

Rotochutes

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8805

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 90

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9001

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9002

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9004

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 9005

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product,

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product; and

- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9006

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product,

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9007

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product,

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9011

Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product,

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9014

Other navigational instruments and appliances

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9016

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9017

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9018

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:

- Dentists’ chairs incorporating dental appliances or dentists’ spittoons

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9019

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9020

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9024

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:

- Parts and accessories

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 91

Clocks and watches and parts thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

9105

Other clocks

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9109

Clock movements, complete and assembled

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9110

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and

- within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9111

Watch cases and parts thereof

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9112

Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9113

Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:

- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated, or of metal clad with precious metal

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Chapter 92

Musical instruments; parts and accessories of such articles

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Chapter 93

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 94

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 9401
and ex 9403

Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m2 or less

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- the value of the cloth does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and

- all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403

9405

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9406

Prefabricated buildings

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 95

Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

9503

Other toys; reduced-size («scale») models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 9506

Golf clubs and parts thereof

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used

ex Chapter 96

Miscellaneous manufactured articles; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex 9601 and ex 9602

Articles of animal, vegetable or mineral carving materials

Manufacture from »worked» carving materials of the same heading as the product

ex 9603

Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9605

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

9606

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

9608

Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609

Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used

9612

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes

Manufacture:

- from materials of any heading, except that of the product, and

- in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 9613

Lighters with piezo-igniter

Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9614

Smoking pipes and pipe bowls

Manufacture from roughly-shaped blocks

Chapter 97

Works of art, collectors’ pieces and antiques

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

List of footnotes

(1) For the special conditions relating to «specific processes», see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

(2) For the special conditions relating to «specific processes», see Introductory Note 7.2.

(3) Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in Chapter 32.

(4) A «group» is regarded as any part of the heading separated from the rest by a semicolon.

(5) In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

(6) The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of which, measured according to ASTM-D 1003-16 by Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), is less than 2 %.

(7) For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(8) The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

(9) See Introductory Note 6.

(10) For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12) This rule shall apply until 31.12.2005.

AGREEMENT ON ACCESSION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

PREAMBLE

The Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania on the one side, and the Republic of Macedonia, on the other side, (hereinafter called «the Parties»),

Reaffirming their commitment to the principles of a market economy, which constitutes the basis for their relations;

Considering the positive development of the mutual economic co-operation between the Parties;

Wishing to contribute to the process of integration in Europe through the extension of the Central European Free Trade Agreement;

Recalling the official request of the Republic of Macedonia from 15 April 2004 to accede to the Central European Free Trade Agreement;

Taking into account the Agreement Amending the Central European Free Trade Agreement, signed in Brno on 11 September 1995;

Having in mind the Decision of the Ordinary Session of the CEFTA Joint Committee from 30 June 2004 in Sofia;

In accordance with the provisions of Article 39a of the Central European Free Trade Agreement;

Have agreed as follows:

Article 1

The Republic of Macedonia shall accede to the Central European Free Trade Agreement.

Article 2

The Republic of Macedonia shall accept the Central European Free Trade Agreement with all its amendments and modifications signed before the signature of this Agreement and shall apply it in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 3

References in the Central European Free Trade Agreement to its Parties and where all states are explicitly mentioned shall be understood to include the Republic of Macedonia.

Article 4

1. In order to implement the provisions of paragraph 2 of Article 3 of the Central European Free Trade Agreement, Protocols 44, 45 and 46 to the Central European Free Trade Agreement are hereby established and attached to this Agreement.

2. Provisions for the abolition of customs duties on imports between:

• the Republic of Bulgaria on the one side and the Republic of Macedonia on the other side are laid down in Protocol 44,

• the Republic of Croatia on the one side and the Republic of Macedonia on the other side are laid down in Protocol 45,

• Romania on the one side and the Republic of Macedonia on the other side are laid down in Protocol 46.

Article 5

1. In order to implement the provisions of paragraph 1 of Article 12 of the Central European Free Trade Agreement Protocols 47, 48 and 49 to the Central European Free Trade Agreement are hereby established and attached to this Agreement.

2. Provisions for granting mutual agricultural concessions between:

• the Republic of Bulgaria on the one side and the Republic of Macedonia on the other side are laid down in Protocol 47,

• the Republic of Croatia on the one side and the Republic of Macedonia on the other side are laid down in Protocol 48,

• Romania on the one side and the Republic of Macedonia on the other side are laid down in Protocol 49.

Article 6

With reference to Article 16 of the Central European Free Trade Agreement Protocol 7a concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative co-operation shall apply instead of Protocol 7 in respect of trade between the Parties if the product contains materials originating in the Republic of Macedonia as well as in respect of trade between the Republic of Macedonia and any other Party, subject to the provisions of Annex to Article 6 as attached to this Agreement. Protocol 7a as attached in Annex to this Article shall replace Protocol 7a referred to in Article 6 of the Agreement on Accession of the Republic of Croatia to the CEFTA.

Article 7

References to co-operation in customs administration mentioned in paragraph 2 of Article 16 of the Central European Free Trade Agreement shall be understood that the mutual assistance between administrative authorities in customs matters of the Republic of Croatia and the Republic of Macedonia shall take place subject to the provisions of Annex to Article 7 as attached to this Agreement.

Article 8

This Agreement shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement and of the Republic of Macedonia on the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall, without any delay, notify all Parties of the completion of procedures necessary for entry into force of this Agreement.

3. Pending the entry into force of this Agreement according to paragraph 1 of this Article this Agreement shall be applied from 1 July 2006, provided that Romania shall notify the other Parties, prior to 1 June 2006, that its internal legal requirements for entry into force of this Agreement are fulfilled and that Romania shall apply this Agreement from 1 July 2006.

4. As from the date of entry into force of this Agreement the free trade agreements concluded between:

• the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia signed at Sofia on 13 October 1999;

• the Republic of Croatia and the Republic of Macedonia signed at Skopje on 9 May 1997 and the amendments to it signed at Zagreb on 11 June 2002;

• Romania and the Republic of Macedonia signed at Skopje on 7 February 2003; shall cease to be in force by mutual consent of the Parties concerned expressed in this Agreement.

5. As from the date of the application of this Agreement the free trade agreements mentioned in paragraph 4 of this Article shall not be applied between their Contracting Parties.

6. The Parties agree that in case of accession of one of the Parties to the European Union the present Agreement and CEFTA will be terminated for that Party on the day before the date of the accession to the EU, without successive compensations for the other Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Skopje this 27th February 2006 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of the Republic of Bulgaria. The Depositary shall transmit certified copies to all Parties.

For the Republicof Bulgaria

Miho Mihov

For the Republicof Croatia

Vladimir Vranković

For Romania

Nicolae Romulus Buzdun

For the Republic of Macedonia

Fatmir Besimi

Memorandum of Understanding

Distribution of tariff quotas granted under the bilateral lists of concessions

The annual quotas provided for in bilateral lists of concessions should be opened under the conditions specified in those Lists. For the year 2006, in view of the fact that these annual quotas can only be opened after 1 January 2006, on a date to be fixed, they should be reduced in proportion to the number of months already elapsed that year.

The quantities benefiting from tariff quotas under the Free Trade Agreement between the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia (signed at Sofia on 13 October 1999) and put in free circulation from 1 January 2006 to the day of entry into force or the date of application of the Agreement on Accession, which one is the earliest, shall be fully counted against the quantities provided in Annex C and Annex D to Protocol 47. The remaining quantities benefiting from tariff quotas granted under the Agreement on Accession will be reduced on pro rata basis to the number of months already elapsed since 1 January 2006.

For the year 2006, the volumes of the new tariff quotas and the increases of the volumes of existing tariff quotas granted between the Republic of Croatia and the Republic of Macedonia provided in Annex 1 and Annex 2 to Protocol 48 shall be calculated as a pro rata of the basic volumes, taking into account the part of the period already elapsed between 1 January 2006 and the day of entry into force or the date of application of the Agreement on Accession, whichever is the earliest.

For the year 2006, on the day of entry into force or the date of application of the Agreement on Accession, which one is the earliest, the annual tariff quotas granted between Romania and the Republic of Macedonia under Annex A and Annex B to Protocol 49 should be reduced in proportion to the number of months already elapsed that year.

PROTOCOL 44(referred to in paragraph 2 of Article 4)

ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA ON THE ONE SIDE AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE OTHER SIDE

1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Bulgaria to products originating in the Republic of Macedonia shall be abolished on the date of application of this Agreement.

2. Customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in the Republic of Bulgaria shall be abolished on the date of application of this Agreement.

PROTOCOL 45(referred to in paragraph 2 of Article 4)

ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE ONE SIDE AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE OTHER SIDE

1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Croatia to products originating in the Republic of Macedonia shall be abolished on the date of application of this Agreement.

2. Customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in the Republic of Croatia shall be abolished on the date of application of this Agreement.

PROTOCOL 46(referred to in paragraph 2 of Article 4)

ABOLITION OF CUSTOMS DUTIES BETWEEN ROMANIA ON THE ONE SIDE AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE OTHER SIDE

1. Customs duties on imports applicable in Romania to products originating in the Republic of Macedonia shall be abolished on the date of application of the Agreement, with the exception of those applied to products listed in Annex A to this Protocol, which shall be progressively eliminated in accordance with the following timetable:

– on the date of application of this Agreement, to 55 % of the MFN duty;

– on 1 January 2007, to 35 % of the MFN duty;

– on 1 January 2008, the remaining duties shall be eliminated.

2. Customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in Romania shall be abolished on the date of application of the Agreement, with the exception of those applied to products listed in Annex B to this Protocol, which shall be progressively eliminated in accordance with the following timetable:

– on the date of application of this Agreement, to 55 % of the MFN duty;

– on 1 January 2007, to 35 % of the MFN duty;

– on 1 January 2008, the remaining duties shall be eliminated.

ANNEX A TO PROTOCOL 46

39253000

64061011

64062010

ANNEX B TO PROTOCOL 46

34022020

34022090

34029010

34029090

68071010

68071090

68079000

69079010

69079099

69119000

PROTOCOL 47(referred to in paragraph 2 of Article 5)

EXCHANGE OF AGRICULTURAL CONCESSIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA ON THE ONE SIDE AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE OTHER SIDE

1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in the Republic of Bulgaria and customs duties on imports applicable in the Republic of Bulgaria to products originating in the Republic of Macedonia listed in Annex A to this Protocol shall be abolished from the date of application of this Agreement.

2. Customs duties on imports applicable in the Republic of Bulgaria to products originating in the Republic of Macedonia and customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in the Republic of Bulgaria listed in Annex B to this Protocol shall be reduced to the level set out in this Annex as from the date of application of this Agreement.

3. Customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in the Republic of Bulgaria listed in Annex C to this Protocol shall be reduced without quantitative limits or within the limits of quotas specified in this Annex to the level set out in this Annex from the date of application of this Agreement.

4. Customs duties on imports applicable in the Republic of Bulgaria to products originating in the Republic of Macedonia listed in Annex D to this Protocol shall be reduced without quantitative limits or within the limits of quotas specified in this Annex to the level set out in this Annex from the date of application of this Agreement.

5. Basic duties to which successive reductions are to be applied for the products and the quantities specified in Annexes C and D to this Protocol shall be the Most Favoured Nation duty rate applied at the time of actual importation. If any tariff reductions are applied on an erga omnes basis, such reduced duties shall replace the basic duties as from the date when such reductions are applied.

ANNEX A TO PROTOCOL 47

(CN code)

CN code

Maximum level of applicable duty (%)

CN code

Maximum level of applicable duty (%)

0105 11

9

0709 70

10

0105 12

9

0710 40

7

0105 19

9

0711 20 10

10

0105 92

10

0711 20 90

10

0105 93

10

0711 30 00

30

0105 99

10

0810 30

9

0209

20

1002

15

0402 91

37

1003excluding: 1003 00 10

18

0402 99

37

1004

15

0704 20

10

1108 14

10

0705 21

10

1108 19

14

0705 29

10

1108 20

14

0709 20

15

1109

14

1210

5

2008 30

20

1703

14

2008 91

7

1704

19

2008 99 24

4

1806 10

12

2008 99 28*

4

1806 20

15

2008 99 31

4

1902 11

25

2008 99 34*

4

1902 19

25

2008 99 46

4

1905 10

19

2008 99 47

4

1905 20

19

2008 99 61

4

2003 20

30

2009 11

15

2005 70

10

2101 30

14

2005 80

15

2201

20

2008 19

15

2202

25

2008 20

20

ANNEX B TO PROTOCOL 47

CN code

Quantity

Preferential duty within the quota (%)

0201

0202

300 t

50 % reduction

0203

200 t

50 % reduction

0207

500 t

0 %

0301 93 00 00

150 t

0 %

0303 79 11 00 0303 79 19 00

100 t

0 %

0406 90 29 00

150 t

0%

0406 90 50 10 0406 90 99 10

300 t

0701 90

100 t

50 % reduction

0802 31 00 000802 32 00 00

40 t

50 % reduction

1108 12

400 t

0 %

1202

150 t

50 % reduction

1209 21 00 00

15 t

50 % reduction

1209 91

5 t

0 %

1211 90

50 t

50 % reduction

1517 10

50 t

0 %

1601 00

100 t

0 %

1602

100 t

0 %

1702 301702 40 1702 60

1 000 t

0 %

1704 90

250 t

0 %

1806

200 t

35 %

1902

200 t

0 %

1905

300 t

0 %

2003 10

50 t

0 %

2007 99

50 t

0 %

2009 712009 792009 90

200 t

0 %

2105 00

100 t

0 %

2201

300 t

12 %

2204 21 38 00 2204 21 78 002204 21 82 002204 21 84 0

10 000 hl

50 % reduction

2302 102302 30

800 t

0 %

Annex C to Protocol 47

Customs duties on imports applicable in the Republic of Macedonia to products originating in the Republic of Bulgaria

CN code

Quantity

Preferential duty within the quota (%)

0204

200 t

0 %

0406

100 t

21 %

0703 10

50 t

50 % reduction

0704 10

100 t

0 %

0704 90

1000 t

50 % reduction

0707 00

100 t

50 % reduction

0709 30 00 0

200 t

0 %

0710 80 51 0,0710 80 59 0

70 t

50 % reduction

0712

70 t

0 %

0713 33 90 0

100 t

0 %

0806 10

100 t

40 %

0807 11 00

100 t

40 %

0808 10 10

1 000 t

0%

ex 0808 10 80*

0808 10 80 10808 10 80 20808 10 80 3

1 000 t

0 %

0808 10 80 10808 10 80 2 0808 10 80 3

3 000 t

50 % reduction

0813 40

60 t

0 %

1006 30

1 250 t

13 %

1517 10

50 t

0 %

1601 00

100 t

0 %

1602

100 t

0 %

1704 90

250 t

0 %

1806

100 t

35 %

1902

200 t

0 %

1904 10 10 0

50 t

32 %

1905

100

35 %

2003 10

50

0 %

2005 20 20 0

100 t

50 % reduction

2005 90 70 02005 90 80 0

100 t

50 % reduction

2007 99

50 t

0 %

2009 71 2009 79 2009 90

200 t

0 %

2103 30 90 0

50 t

17 %

2103 90 90 0

100 t

15 %

2104 10

50 t

0 %

2105 00

100 t

0 %

2201

300 t

12 %

2203 00

20 000 hl

35 %

2204 21 38 0, 2204 21 78 0, 2204 21 82 0, 2204 21 84 0

10 000 hl

50 % reduction

2209 00 11 0

2209 00 91 0

100 t

50 % reduction

0% – exepmt from ad valorem and specific customs duties;

50% reduction – 50 percent reduction of the ad valorem MFN rate of duty and specific MFN rate of duty. Where a fixed ad valorem rate of duty is stipulated no additional ad valorem and specific customs duties shall apply.

PROTOCOL 48(referred to in paragraph 2 of Article 5)

EXCHANGE OF AGRICULTURAL CONCESSIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE ONE SIDE AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE OTHER SIDE

1. All customs duties on imports or charges having equivalent effect applicable to products originating in the Republic of Croatia shall be abolished for imports in the Republic of Macedonia on the date of application of this Agreement, with the exception of the products listed in Annex 1 to this Protocol.

2. All customs duties on import or charges having equivalent effect applicable to products originating in the Republic of Macedonia shall be abolished for imports in the Republic of Croatia on the date of application of this Agreement, with the exception of the products listed in Annex 2 to this Protocol.

3. The products listed in Annex 1a originating in the Republic of Croatia shall be imported into the Republic of Macedonia at the 0% customs rate within the tariff quotas specified in Annex 1a.

The customs duties applicable to imports of quantities exceeding the tariff quotas referred to in paragraph 1 shall be reduced to 45% of the basic duty.

4. The products listed in Annex 1b originating in the Republic of Croatia shall be imported into the Republic of Macedonia at the most favoured nation customs rate.

5. The products listed in Annex 2a originating in the Republic of Macedonia shall be imported into the Republic of Croatia at the 0% customs rate within the tariff quotas specified in Annex 2a.

The customs duties applicable to imports of quantities exceeding the tariff quotas referred to in paragraph 1 shall be reduced to 45% of the basic duty.

6. The products listed in Annex 2b originating in the Republic of Macedonia shall be imported into the Republic of Croatia at the most favoured nation customs rate.

7. For each product the basic duty to which the reductions set out in this Agreement are to be applied shall be the duty actually applied erga omnes on the day preceding the signature of this Agreement or the duty bound in the WTO for the year 2006, whichever is the lowest.

If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, such reduced duties shall replace the basic duty referred to in paragraph 1 as from the date when such reductions are applied.

ANNEX 1

CONCESSIONS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS ORIGINATING IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Annex 1a

Tariff item

Quantity tones

0203 21

0203 22

0203 29

300

0401 20

600

0406 30

150

0406 90

150

1001

20.000

1101

200

1512 19

200

1601

400

1602

1.100

2103 90 90 90

300

2104 10

540

2204 29

40

2401 10

2.500

2402 20

100

Annex 1b

Tariff item

0203 11

0203 12

0203 19

1701 99

ANNEX 2

CONCESSIONS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS ORIGINATING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Annex 2a

Tariff item

Quantity tones

0203 21

0203 22

0203 29

300

0204 10

800

0406

100

0702 00

4.000

0707 00

1.200

0709 60

3.500

0807 11

7.500

0808 10

1.000

1101

200

1512 19

200

1601

150

1602

150

2001 10

400

2002

1.500

2005 90 10
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70 10
2005 90 80
2005 90 80 10

1.200

2204

4.000

2204 29

2.750

2401 10

2.500

2402 20

180

Annex 2b

Tariff item

0203 11

0203 12

0203 19

1701 99

PROTOCOL 49(referred to in paragraph 2 of Article 5)

EXCHANGE OF AGRICULTURAL CONCESSIONS BETWEEN ROMANIA ON THE ONE SIDE AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE OTHER SIDE

1. The products originating in Romania listed in Annex A to this Protocol shall be imported into the Republic of Macedonia according to the conditions stated in that Annex from the date of application of this Agreement.

2. The products originating in the Republic of Macedonia listed in Annex B to this Protocol shall be imported into Romania according to the conditions stated in that Annex from the date of application of this Agreement.

3. Basic duties agreed according to this Protocol are the Most Favored Nation (MFN) duty rates applied at the date of entering into force of this Agreement. For products not included in this Protocol, the MFN duty rate at the moment of actual importation shall be applied. Customs duties referred to in this Protocol include ad valorem and specific custom duties and product’s specific levies.

ANNEX A TO PROTOCOL 49

A1 – UNILATERAL CONCESSIONS

CN Codes

Description

Quotas (Tons)

Customs duty rate (%)

0207

Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen

100

0

0402 10

0402 21

Milk and cream, concentrated or containing adder sugar or other sweetening matter. In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 %.

Milk and cream, concentrated or containing adder sugar or other sweetening matter. In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 %, not containing added sugar or other sweetening matter.

50

0

0802 31

0802 32

Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled. Walnuts in shell.

Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled. Walnuts shelled.

40

0

0901 21

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion. Coffee, roasted not decaffeinated.

10

0

1001 90 99

Other wheat and meslin

7000

0

1003

Barley

400

0

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

50

0

1905 32

1905 90

Waffles and wafers

Other bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

130

0

2201

2202

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

100

0

A2 – CONCESSIONS based on reciprocity

CN Codes

Description

Quotas (Tons)

Customs duty rate (%)

1512 19

Other sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified

150

0

1806 31

1806 32

1806 90

1905 31

Chocolate and other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, filled.

Chocolate and other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, not filled.

Chocolate and other food preparations containing cocoa. Other.

Sweet biscuits.

50

0

2101 11

2101 12

Extracts, essences and concentrates of coffee.

Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee.

5

0

2103 90 90

2104 10

Other sauces and preparations therefore

Soups and broths and preparations therefor;

10

50% of MFN

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009

50

0

4101

4102

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split

Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter

unlimited

0

ANNEX b TO PROTOCOL 49

A1 – UNILATERAL CONCESSIONS

CN Codes

Description

Quotas (Tons)

Customs duty rate (%)

ex 0703 10

Onions for consumption

100

0

0704 90 10

White cabbages and red cabbages

1500

0

0806 10 10

Fresh table grapes

300

0

0807 11

Watermelons

400

0

0808 10

Apples

200

0

2001 10

Cucumbers and gherkins, prepared or preserved by vinegard or acetic acid

50

0

2001 90 20

Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentons, prepared or preserved by vinegard or acetic acid

30

0

2001 90 50

Mushrooms, prepared or preserved by vinegard or acetic acid

30

0

ex 2005 90 80

Other vegetables and mixtures of vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006 (Ajvar)

20

0

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.

200

0

b2 - CONCESSIONS based on reciprocity

CN Codes

Description

Quotas (Tons)

Customs duty rate (%)

1512 19

Other sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified

150

0

1806 31

1806 32

1806 90

1905 31

Chocolate and other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, filled.

Chocolate and other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, not filled.

Chocolate and other food preparations containing cocoa. Other.

Sweet biscuits.

50

0

2101 11

2101 12

Extracts, essences and concentrates of coffee.

Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee.

5

0

2103 90 90

2104 10

Other sauces and preparations therefore

Soups and broths and preparations therefor;.

10

50% of MFN

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009

50

0

4101

4102

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split

Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter

unlimited

0

ANNEX III TO PROTOCOL 7a

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

Printing Instructions:

1. Each form shall measure 210 × 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

2. The competent authorities of the Parties may reserve the right to print the certificates themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR. 1 No A 000.000

See notes overleaf before completing this form

2. Certificate used in preferential trade between

----------------------------------------

and

----------------------------------------

(insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Marks and numbers: Number and kind of packages(1); Description of goods

9. Gross weight(kg) or other measure

(litres,

m3, etc.)

10. Invoices

(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified.

Export document(2):

Form...........................No................

Customs office:. ..............................

Issuing country or territory: .........

Stamp

..........................................................

Date:. ........................................................................................................

(Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

Place and date:............................................................................................................................

(Signature)

 

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state «in bulk» as appropriate.

(2) Complete only when the regulations of the exporting country or territory require.

13. Request for verification, to:

14. Result of verification

Verification carried out shows that this certificate(*):

was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate.

does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

....................................................

(Place and date)

...................................... Stamp

....................................................

(Signature)

-----------------------------

(*) Insert x in the appropriate box.

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

.........................................................

(Place and date)

........................................................

Stamp

........................................................

(Signature)

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR. 1 No A 000.000

See notes overleaf before completing this form

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between

.............................................................

and

.............................................................

(insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are

considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7.Remarks

8. Item number; Marks and numbers: Number and kind of packages (1); Description of goods

9. Gross weight(kg) or other measure

(litres,

m3,etc.)

10. Invoices
(Optional)

 

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state «in bulk» as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE

that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY

as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

SUBMIT

the following supporting documents1:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

UNDERTAKE

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspections of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST

the issue of the attached certificate for these goods.

..................................................................

(Place and date)

..................................................................

(Signature)

(1) For example, import documents, movement certificates, manufacturer’s declarations, etc. referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

ANNEX IV TO PROTOCOL 7a

Invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

Bulgarian version:

??????????? ?? ??????????, ????????? ?? ???? ???????? (?????????? ?????????? ?..........(1)) ?????????, ?? ????? ?????? ???? ? ?????????? ?????, ???? ???????? ?? ?.......... ?????????????? ????????(2), ????????? – PROTOKOL 7a.

German version:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr...........(1)) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte..........(2) Ursprungswaren sind, KUMULIERUNG – PROTOCOL 7a.

English version:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No..........(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.......... preferential origin(2), CUMULATION – PROTOCOL 7a.

French version:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanie're no...........(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle..........(2), CUMUL – PROTOCOL 7a.

Croatian version:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br...........(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi..........(2) preferencijalnog podrijetla, KUMULACIJA – PROTOKOL 7a.

Romanian version:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr...........(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială..........(2), CUMUL – PROTOCOL 7a.

Macedonian version:

?????????? ?? ??????????? ??? ?? ??????? ???j ???????? (???????o ????????? ?? …… (1)) ??j????? ????, ????? ??? ??? ?? ? j???? ??????? ?????????, ???? ????????? ?????......... …………….(2) ??????????ja??? ???????, KUMULACIJA – PROTOKOL 7a.

.................................................................................(3)

(Place and date)

..................................................................................(4)

(Signature of the exporter; in addition the name of the erson signing the declaration has to be indicated in clear script)

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 22 of this Protocol, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated.

(3) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

(4) See Article 21 (5) of the Protocol. In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

JOINT UNDERSTANDING

Proof of origin and administrative co-operation

1. Proofs of origin properly issued by either Republic of Macedonia or respective Party in the framework of preferential agreements applied between Republic of Macedonia and each of the Parties shall be accepted in the respective countries, provided that:

(a) the acquisition of such origin confers preferential tariff treatment on the basis of the preferential tariff measures contained in the Central European Free Trade Agreement (CEFTA);

(b) the proof of origin and the transport documents were issued no later than the day before the date of entry into force of the Agreement for the accession of the Republic of Macedonia to the CEFTA (here in after called the Agreement);

(c) the proof of origin is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of entry into force of the Agreement.

Where goods were declared for importation in either Republic of Macedonia or respective Party, prior to the date of entry into force of the Agreement, under preferential Agreements applied between the Republic of Macedonia and respective Party at that time, proof of origin issued retrospectively under those agreements or arrangements may also be accepted provided that it is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of entry into force of the Agreement.

2. Republic of Macedonia and respective Party are authorised to retain the authorisations with which the status of «approved exporters« has been granted in the framework of preferential agreements applied between them, provided that:

(a) such a provision is also provided for in the agreement concluded prior to the date of entry into force of this Agreement; and

(b) the approved exporters apply the rules of origin in force under this Agreement.

These authorisations shall be replaced, no later than one year after the date of entry into force of the Agreement, by new authorisations issued under the conditions of the CEFTA.

3. Requests for subsequent verification of proof of origin issued under the preferential agreements referred to in paragraphs 1 and 2 above shall be accepted by the competent customs authorities of either Republic of Macedonia or respective Party for a period of three years after the issue of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin submitted to those authorities in support of an import declaration.

Goods in transit

1. The provisions of the CEFTA may be applied to goods exported from either Republic of Macedonia to respective Party or from respective Party to Republic of Macedonia, which comply with the provisions of Protocol 7a to the CEFTA and that on the date of entry into force of the Agreement are either en route or in temporary storage, in a customs warehouse or in a free zone in Republic of Macedonia or in respective Party.

2. Preferential treatment may be granted in such cases, subject to the submission to the customs authorities of the importing country, within four months from the date of entry into force of the Agreement, of a proof of origin issued retrospectively by the customs authorities of the exporting country.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/06-01/01

Zagreb, 30. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !