Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HRza Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 14.12.2005. Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HRza Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

HRVATSKI SABOR

110

Na temelju članka 88.L285410 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU BROJ 7307-HRZA PROJEKT RAZVOJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE IMEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HR za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine

Broj: 01-081-05-3431/2

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU BROJ 7307-HR ZA PROJEKT RAZVOJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu broj 7307-HR za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan u Zagrebu, 6. srpnja 2005., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

BROJ ZAJMA 7307 – HR

UGOVOR O ZAJMU (PROJEKT RAZVOJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR od 6. srpnja 2005., između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimac) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

S OBZIROM NA TO (A) da je Zajmoprimac, nakon što se uvjerio u izvedivost i prvenstvo projekta opisanog u Prilogu 2. ovom Ugovoru (Projekt), od Banke zatražio pomoć u financiranju Projekta,

(B) da Zajmoprimac namjerava, od Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), dobiti darovnicu u iznosu od 2 milijuna USD kao pomoć u financiranju Projekta prema odredbama i uvjetima koji će biti utvrđeni u ugovoru koji će zaključiti Zajmoprimac i SIDA (Ugovor o darovnici SIDA-e),

S OBZIROM NA TO da se Banka, inter alia i na temelju naprijed navedenog, suglasila Zajmoprimcu odobriti Zajam pod odredbama i uvjetima utvrđenim u ovom Ugovoru,

STOGA su se stranke suglasile kako slijedi:

Članak I.

Opći uvjeti, Definicije

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i ugovore o jamstvu za zajmove s fiksnom kamatnom maržom« Banke od 1. rujna 1999. (izmijenjeni i dopunjeni do 1. svibnja 2004.) (Opći uvjeti) sastavni su dio ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drukčije, nekoliko izraza definiranih u Općim uvjetima i preambuli ovoga Ugovora imaju odnosno značenje kao što je u njima navedeno:

(a) »Korisnik« znači pružatelj socijalnih usluga na razini zajednice i usluga smještaja koji udovoljavaju uvjetima za primanje i provođenje Darovnice za potprojekt, u skladu s kriterijima postavljenima u Smjernicama Programa za inovacije i učenje,

(b) »CSS« znači Centri za socijalnu skrb osnovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi iz 1997.L285409 (»Narodne novine« , br. 73/97) i kasnijim izmjenama i dopunama:

(c) »Kategorije koje ispunjavaju uvjete« znači Kategorije od (1) do, uključivo, (4) navedene u tablici u Dijelu A.1 Priloga 1. ovoga Ugovora,

(d) »Izdaci koji ispunjavaju uvjete« znači izdatke navedene u Odjeljku 2.02 ovoga Ugovora,

(e) »EMP« znači Plan upravljanja okolišem, zadovoljavajući za Banku, koji je izradio i donio Zajmoprimac 18. ožujka 2005., a u kojem su opisane mjere ublažavanja štetnog djelovanja na okoliš, mjere praćenja i institucionalne mjere u okviru Projekta,

(f) »Izvješće o financijskom praćenju« ili »izvješće FMR« znači svako izvješće izrađeno u skladu s odjeljkom 4.02. ovoga Ugovora,

(g) »Darovnica« znači darovnica koja je dodijeljena Korisniku ili koja se predlaže dodijeliti Korisniku iz sredstava Zajma za provedbu potprojekta, prema Dijelu A. 2(c) Projekta,

(h) »Ugovor o darovnici« znači ugovor koji će sklopiti MZSS i Korisnik u skladu s odredbama Dijela C. Priloga 5. ovom Ugovoru,

(i) »Program za inovacije i učenje«, ili «PIU» znači program za dodjelu Darovnica propisanih u Dijelu A. 2(c) ovoga Projekta,

(j) »Smjernice Programa za inovacije i učenje« znači smjernice odobrene od MZSS-a koje određuju kriterije udovoljavanja uvjetima za dodjelu darovnice i postupke odabira, ocjene i odobrenja Korisnika i Potprojekata koji se financiraju iz Dijela A. 2(c) ovoga Projekta, kao i postupke za provođenje i praćenje provedbe Potprojekata, kako će se oni, uz suglasnost Banke, eventualno izmijeniti i nadopuniti s vremena na vrijeme,

(k) »MZSS« znači Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Zajmoprimca ili bilo koji njegov pravni sljednik,

(l) »Radni priručnik« znači priručnik koji donosi Zajmoprimac, i koji je zadovoljavajući za Banku, a u kojemu su utvrđeni postupci za provedbu Projekta i čiji je sastavni dio Plan upravljanja okolišem, a isti se s vremena na vrijeme može izmijeniti i dopuniti uz suglasnost Banke,

(m) »Plan nabave« znači plan nabave Zajmoprimca od 28. travnja 2005. koji obuhvaća razdoblje od početnih osamnaest (18) mjeseci provedbe Projekta (ili dulje), a isti će s vremena na vrijeme biti ažuriran u skladu s odredbama odjeljka 3.02. ovoga Ugovora tako da obuhvati sljedeća razdoblja od osamnaest (18) mjeseci (ili dulja) provedbe Projekta, i

(n) »Posebni račun« znači račun iz Dijela B Priloga 1. ovoga Ugovora, i

(o) »Isplate na temelju izvješća« znači mogućnost Zajmoprimca na povlačenje sredstava s računa Zajma navedenog u Dijelu A.4 Priloga 1. ovoga Ugovora, i

(p) »Potprojekt« znači specifični projekt prema Dijelu A.2(c) Projekta za koji se predlaže da ga Korisnik provede koristeći se sredstvima Darovnice.

Članak II.

Zajam

Odjeljak 2.01. Banka je suglasna, prema odredbama i uvjetima utvrđenima u Ugovoru o zajmu ili na koje se taj Ugovor poziva, Zajmoprimcu pozajmiti iznos od trideset i jedan milijun eura (31.000.000 EUR), na način kako se taj iznos može konvertirati, s vremena na vrijeme, konverzijom valute u skladu s odredbama Odjeljka 2.09 ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.02. Iznos Zajma može se povlačiti s računa Zajma u skladu s odredbama Priloga 1. ovome Ugovoru za: (i) iznose koje je Zajmoprimac isplatio (odnosno koje će isplatiti, ako se Banka s time suglasi) na ime povlačenja sredstava izvršenih u korist Korisnika u okviru darovnice radi namirenja razumnih troškova robe, radova i usluga potrebnih za potprojekt, a u odnosu na koje se traži povlačenje sredstava s računa Zajma, te (ii) izdatke koji su učinjeni (odnosno koji će biti učinjeni, ako se Banka s time suglasi) u svezi s razumnim troškovima robe, radova i usluga potrebnih za Projekt, a koji će se financirati iz sredstava Zajma, i (c) bilo koju premiju, u vezi s gornjom i donjom granicom kamatnih stopa, plativu od strane Zajmoprimca u skladu s Odjeljkom 4.04 (c) Općih uvjeta.

Odjeljak 2.03. Datum zatvaranja Zajma bit će 30. rujna 2009. ili neki kasniji datum koji odredi Banka. Banka će o tom kasnijem datumu odmah izvijestiti Zajmoprimca.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će Banci platiti početnu (ulaznu) naknadu u iznosu od jedan posto (1%) od iznosa Zajma, podložnu svakom odricanju od dijela takve naknade koje Banka može, s vremena na vrijeme, odrediti. Navedena naknada uplatit će se najkasnije šezdeset (60) dana nakon datuma stupanja na snagu.

Odjeljak 2.05. Zajmoprimac će Banci platiti obveznu naknadu za neiskorišteni (nepodignuti) dio glavnice odobrenog Zajma, s vremena na vrijeme, po stopi od: (i) osamdesetpet stotnina jednog postotka (0,85%) od datuma otkada se ta naknada počinje obračunavati u skladu s odredbama Dijela 3.02 Općih uvjeta, do, ali ne uključujući i četvrtu godišnjicu tog datuma, i (ii) sedamdesetpet stotnina jednog postotka (0,75%) nakon toga.

Odjeljak 2.06. Zajmoprimac će platiti kamatu na iznos glavnice Zajma koji je povučen i neotplaćen, s vremena na vrijeme, po stopi za svako kamatno razdoblje, a koja je jednaka varijabilnoj stopi, pod uvjetom da Zajmoprimac, nakon Konverzije cjelokupnog ili određenog dijela iznosa glavnice Zajma, tijekom Razdoblja konverzije, plati kamatu na taj iznos u skladu s relevantnim odredbama Članka IV. Općih uvjeta.

Odjeljak 2.07. Kamate i naknade na neiskorišteni dio glavnice bit će plative polugodišnje unatrag na datume 15. svibnja i 15. studenoga, svake godine.

Odjeljak 2.08. Zajmoprimac će iznos glavnice Zajma otplaćivati u skladu s planom otplate utvrđenim u Prilogu 3. ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.09. (a) Zajmoprimac može u bilo kojem trenutku zatražiti bilo koju od sljedećih Konverzija vezano uz uvjete Zajma, a kako bi olakšao razborito upravljanje dugom:

(i) promjenu valute zajma, cjelokupnog ili bilo kojeg djelomičnog iznosa glavnice Zajma, bilo da je ta glavnica povučena ili nije povučena, u jednu od Odobrenih valuta,

(ii) promjenu osnovice kamatne stope, primjenjive na cjelokupan iznos ili bilo koji dio glavnice Zajma, s promjenjive kamatne stope na fiksnu kamatnu stopu, ili obrnuto, i

(iii) postavljanje ograničenja na Promjenjivu (varijabilnu) kamatnu stopu primjenjivo na cjelokupan iznos ili bilo koji dio glavnice Zajma koji je povučen i nepodmiren, uspostavljanjem gornje ili donje granice kamatne stope na Promjenjivu (varijabilnu) kamatnu stopu.

(b) Bilo koja konverzija koja je zatražena u skladu sa stavkom (a) ovoga Odjeljka i koju Banka prihvati smatrat će se »Konverzijom« prema Odjeljku 2.01 (7) Općih uvjeta i provodit će se u skladu s odredbama Članka IV. Općih uvjeta i Smjernica o konverzijama.

(c) Odmah po datumu izvršenja Gornje granice kamatne stope ili Donje granice kamatne stope u odnosu na koju je Zajmoprimac zatražio da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka će u ime Zajmoprimca povući s Računa zajma i uplatiti na svoj račun one iznose potrebne za plaćanje bilo koje premije koju treba platiti u skladu s Odjeljkom 4.04(c) Općih uvjeta, sve do iznosa koji je s vremena na vrijeme raspoređen u tu svrhu u tablici 1. Priloga 1. ovoga Ugovora.

Članak III.

Izvršenje Projekta

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac izražava svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta, te će u tu svrhu Projekt provoditi putem MZSS-a, s dužnom ustrajnošću i učinkovitošću, a u skladu s odgovarajućom administrativnom i financijskom praksom, te će, odmah, prema potrebi, osigurati financijska sredstva, prostor, usluge i druge resurse potrebne za Projekt.

(b) Ne ograničavajući odredbe stavka (a) ovoga odjeljka i osim ako se Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će Projekt provoditi u skladu s Programom provedbe utvrđenim u Prilogu 5. ovoga Ugovora.

Odjeljak 3.02. (a) Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, na nabavu radova, robe te konzultantskih usluga koje su potrebne za Projekt i koje će se financirati iz sredstava Zajma primjenjivat će se odredbe Priloga 4. ovoga Ugovora, s time da se navedene odredbe mogu dodatno razraditi u Planu nabave.

(b) Zajmoprimac će Plan nabave ažurirati u skladu sa smjernicama prihvatljivima Banci te će svaki na taj način ažurirani plan Banci podnijeti na odobrenje najkasnije dvanaest (12) mjeseci nakon datuma prethodnoga Plana nabave.

Odjeljak 3.03. U svrhe odjeljka 9.07. Općih uvjeta i ne ograničavajući se na te uvjete, Zajmoprimac će:

(a) izraditi plan buduće provedbe Projekta, na temelju smjernica prihvatljivih Banci, i dostaviti ga Banci, najkasnije šest (6) mjeseci od datuma zatvaranja Zajma ili nekog kasnijeg datuma o kojemu se Zajmoprimac i Banka u tu svrhu mogu dogovoriti, i

(b) Banci pružiti razumnu mogućnost da sa Zajmoprimcem razmijeni mišljenja o tom planu.

Članak IV.

Financijske odredbe

Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimac će, putem MZSS-a, održavati sustav financijskog upravljanja, uključujući evidencije i račune, te pripremati financijska izvješća, dosljedno primjenjujući računovodstvene standarde prihvatljive Banci, koja će na odgovarajući način odražavati njegove aktivnosti, sredstva i izdatke u svezi s Projektom.

(b) Zajmoprimac će, putem MZSS-a:

(i) pobrinuti se da se za svaku fiskalnu godinu (ili drugo razdoblje o kojemu se Banka suglasi) obavi revizija financijskih izvješća iz stavka (a) ovoga odjeljka, uz dosljednu primjenu revizijskih standarda prihvatljivih Banci, od strane neovisnih revizora prihvatljivih Banci,

(ii) Banci dostaviti čim budu dostupna, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od šest (6) mjeseci nakon kraja svake takve godine ili nekog drugog razdoblja o kojem se Banka suglasi, (A) ovjerene primjerke financijskih izvješća iz stavka (a) ovoga odjeljka za tu godinu ili drugo razdoblje o kojem se Banka suglasi za koje je na taj način obavljena revizija i (B) mišljenje o takvim izvješćima koje su izradili navedeni revizori, u opsegu i s pojedinostima zadovoljavajućima za Banku, te

(iii) Banci dostaviti druge informacije o navedenim evidencijama i računima te reviziji takvih financijskih izvješća, kao i o navedenim revizorima, a na način kako Banka s vremena na vrijeme razumno zatraži.

(c) Za sve izdatke za koje su sredstva povučena s Računa zajma, a na temelju Izvješća o financijskom praćenju ili izvješća o izdacima, Zajmoprimac će, putem MZSS-a:

(i) čuvati, barem do proteka godine dana nakon što je Banka primila revizijsko izvješće za fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno zadnje povlačenje sredstava s računa Zajma, odnosno koje obuhvaća tu godinu, svu financijsku evidenciju tih izdataka (ugovore, narudžbenice, fakture, račune, potvrde i druge isprave),

(ii) predstavnicima Banke omogućiti da izvrše uvid u tu evidenciju, i

(iii) osigurati da ta izvješća o izdacima budu uključena u reviziju za svaku fiskalnu godinu (ili drugo razdoblje s kojim se Banka suglasi), iz stavka (b) ovoga Odjeljka.

Odjeljak 4.02. (a) Ne ograničavajući obveze Zajmoprimca o izvješćivanju o napretku, utvrđene u Prilogu 5. ovoga Ugovora, Zajmoprimac će, putem MZSS-a, izraditi i Banci dostaviti Izvješće o financijskom praćenju, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, a:

(i) u kojem su naznačeni izvori i načini korištenja sredstava za Projekt, kako kumulativno, tako i za razdoblje na koje se to izvješće odnosi, s time da sredstva osigurana u okviru Zajma budu posebno iskazana, te u kojem su objašnjene razlike između stvarnog i planiranog korištenja tih sredstava,

(ii) u kojem je opisan fizički napredak u provedbi Projekta, kako kumulativno, tako i za razdoblje na koje se to izvješće odnosi, te u kojem su objašnjene razlike između stvarne i planirane provedbe Projekta, i

(iii) u kojem je naznačeno stanje nabave u okviru Projekta, na kraju razdoblja na koje se to izvješće odnosi.

(b) Prvo će se izvješće o financijskom praćenju (FMR) Banci dostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dana od kraja prvoga kalendarskog tromjesečja nakon datuma stupanja na snagu i odnosit će se na razdoblje od nastanka prvoga izdatka u okviru Projekta do kraja toga prvoga kalendarskog tromjesečja. Nakon toga, svako će se izvješće FMR Banci dostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon svakoga sljedećega kalendarskog tromjesečja i odnosit će se na to kalendarsko tromjesečje.

Članak V.

Pravni lijekovi Banke

Odjeljak 5.01. Na temelju odjeljka 6.02. (p) Općih uvjeta, navode se sljedeći dodatni događaji:

(a) Ukoliko Ugovor o darovnici SIDA-e ne stupi na snagu do 31. prosinca 2005. ili nekog drugog, kasnijeg datuma s kojim se Banka složi, uz uvjet da se odredbe ovoga stavka neće primjenjivati ukoliko Zajmoprimac, na način prihvatljiv Banci, potvrdi da su adekvatna sredstva za Projekt stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu iz drugih izvora, a prema odredbama i uvjetima koji su u skladu s obvezama Zajmoprimca iz ovoga Ugovora, i

(b) (i) Ovisno o podstavku (ii) ovoga stavka, pravo Zajmoprimca da povlači sredstva darovnice SIDA-e bit će otkazano, prekinuto ili ukinuto u cijelosti ili djelomično, u skladu s uvjetima Ugovora o darovnici SIDA-e.

(ii) Podstavak (i) ovoga stavka neće se primjenjivati ukoliko Zajmoprimac, na način prihvatljiv Banci, potvrdi sljedeće: (A) da takvo otkazivanje, prekid ili ukinuće nije prouzročeno nepoštivanjem obveza prema takvom ugovoru od strane Zajmoprimca, i (B) da su adekvatna sredstva za Projekt na raspolaganju iz drugih izvora prema odredbama i uvjetima koji su u skladu s obvezama Zajmoprimca iz ovoga Ugovora.

Članak VI.

Datum stupanja na snagu, prestanak

Odjeljak 6.01. Sljedeći događaji predviđeni su kao dodatni uvjeti za stupanje Ugovora o zajmu na snagu u smislu Odjeljka 12.01(c) Općih uvjeta:

(a) Zajmoprimac je: (i) osnovao radne skupine za svaki pojedini dio Projekta, i (ii) imenovao direktora Projekta koji će biti odgovoran za upravljanje ulaznim informacijama radnih skupina unutar MZSS-a za izradu opsega posla, vođenje ugovora, isplatu sredstava i financijsko upravljanje, nabavu i praćenje, kao i

(b) Zajmoprimac je odobrio Radni priručnik, zadovoljavajući za Banku.

Odjeljak 6.02. Datum, sto dvadeset (120) dana nakon datuma ovoga Ugovora, ovime se precizira u svrhu Odjeljka 12.04 Općih uvjeta.

Članak VII.

Predstavnik Zajmoprimca, adrese

Odjeljak 7.01. Kao predstavnik Zajmoprimca u svrhu odjeljka 11.03. Općih uvjeta određuje se ministar financija Zajmoprimca.

Odjeljak 7.02. Sljedeće su adrese navedene u svrhu odjeljka 11.01. Općih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Ministar financija

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

Republika Hrvatska

Teleks: Telefaks:

862-21215 (385-1) 4922-598

862-21833

Za Banku:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kabelogramska adresa: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili (202) 477-6391

Washington, D.C 64145 (MCI)

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke ovoga Ugovora su, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale ovaj Ugovor u svoje ime u Zagrebu, u Hrvatskoj, na ranije naznačeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni predstavnik

Ivan Šuker, ministar financija

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ovlašteni predstavnik

Annan Seth, direktor Svjetske banke za Hrvatsku,

Bugarsku i Rumunjsku, Regija Europa i srednja Azija

PRILOG 1.

POVLAČENJE SREDSTAVA ZAJMA

A. Općenito

U sljedećoj su tablici navedene kategorije stavki koje će biti financirane iz sredstava Zajma, iznos Zajma dodijeljen svakoj kategoriji te postotak izdataka za stavke koje će biti tako financirane u svakoj kategoriji:

Kategorija

Raspoređeni iznos zajma iskazan u eurima

% izdataka koji će se financirati

(1) Radovi

17.000.000

82%

(2) Roba

8.000.000

100% stranih izdataka,

100% lokalnih izdataka (tvornička cijena) i [82%]

lokalnih izdataka za druge lokalno nabavljene stavke

(3) Konzultantske usluge, uključujući i reviziju Projekta

1.500.000

100% stranih izdataka i

75% lokalnih izdataka

(4) Obuka 500.000

100%

(5) Darovnice iz Dijela A.2(c) Projekta

4.000.000

100%

(6) Premije za gornju i donju granicu kamatnih stopa

________

Potreban iznos naveden u Dijelu 2.09 (c) ovoga Ugovora

UKUPNO

31.000.000

2. U svrhu ovoga Priloga:

(a) izraz »strani izdaci« znači izdatke u valuti svake druge zemlje osim zemlje Zajmoprimca za robu ili usluge nabavljene na području svake druge zemlje osim zemlje Zajmoprimca,

(b) izraz »lokalni izdaci« znači izdatke u valuti Zajmoprimca, ili za robu, ili usluge pribavljene na području Zajmoprimca,

(c) izraz »obuka« znači aktivnosti izobrazbe, uključujući trošak prostora, materijala i potrepština, troškove prijevoda i dnevnice sudionika ukoliko se takvi troškovi dogovore s Bankom.

3. Unatoč odredbama stavka 1. ovoga odjeljka, nisu dopuštena povlačenja sredstava u odnosu na: (a) plaćanja izvršena za izdatke prije datuma ovoga Ugovora, (b) plaćanja izvršena za izdatke u okviru kategorija (1) – (5) naznačene u tablici iz stavka 1. ovoga Priloga dok ne bude plaćena naknada naznačena u Dijelu 2.04 ovog Ugovora, i (c) plaćanja izvršena za izdatke u okviru kategorije (5) naznačene u tablici iz stavka 1. ovoga Priloga, dok ne budu donesene, za Banku zadovoljavajuće, Smjernice Programa za učenje i inovacije.

4. Banka može zatražiti da se povlačenja sredstava s računa Zajma vrše na temelju izvješća o izdacima za izdatke koji se odnose na: (i) robu na temelju ugovora čija vrijednost nije veća od protuvrijednosti 500.000 EUR, (ii) usluge koje pružaju konzultantske tvrtke na temelju ugovora čija vrijednost nije veća od protuvrijednosti 160.000 EUR, (iii) usluge koje pružaju pojedinačni konzultanti na temelju ugovora čija vrijednost nije veća od protuvrijednosti 25.000 EUR, (iv) radove, (v) obuku, te (vi) darovnice, a sve to pod odredbama i uvjetima koje će Banka odrediti u obavijesti upućenoj Zajmoprimcu.

5. Zajmoprimac može zatražiti povlačenja sa računa Zajma na temelju izvješća koja će se podnijeti Banci u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, a takva izvješća će uključiti izvješća o financijskom praćenju i sve druge informacije koje će Banka naznačiti u obavijesti Zajmoprimcu (isplate na temelju izvješća). Pri prvom takvom zahtjevu podnesenom Banci, prije bilo kakvog povlačenja s računa Zajma, Zajmoprimac će podnijeti Banci samo izvješće s projiciranim izvorima i primjenama sredstava za Projekt za šestomjesečno razdoblje koje slijedi nakon datuma takvog zahtjeva.

B. Posebni račun

1. Zajmoprimac može otvoriti i voditi poseban depozitni račun, u eurima, u banci koja je prihvatljiva Banci, pod uvjetima i okolnostima zadovoljavajućima za Banku, uključujući odgovarajuću zaštitu protiv namirenja, ovrhe i pljenidbe.

2. Nakon što Banka dobije zadovoljavajuće dokaze da je otvoren Posebni račun, povlačenja s računa zajma iznosa koji će biti deponirani na posebni račun obavit će se kako slijedi:

(a) ako Zajmoprimac ne vrši isplate na temelju izvješća, povlačenja će se obaviti u skladu s odredbama Dodatka A ovom Prilogu 1., i

(b) ako Zajmoprimac vrši isplate na temelju izvješća, povlačenja će se obaviti u skladu s odredbama Dodatka B ovom Prilogu 1.

3. Isplate s Posebnog računa vršit će se isključivo za izdatke koji ispunjavaju uvjete. Za svaku isplatu koju Zajmoprimac izvrši s Posebnog računa, Zajmoprimac će, u vrijeme kada to Banka razumno zatraži, dostaviti Banci takve dokumente i druge dokaze koji pokazuju da je takva isplata izvršena isključivo za izdatke koji ispunjavaju uvjete.

4. Bez obzira na odredbe Dijela B.2 ovoga Priloga, Banka neće biti obvezna vršiti daljnje uplate na Posebni račun:

(a) ako se Banka, u bilo koje vrijeme, ne bude složila da izvješća navedena u Dijelu A.5 ovoga Priloga 1 daju dovoljno informacija potrebnih za isplate na temelju izvješća,

(b) ako Banka u bilo kojem trenutku odredi da sva daljnja povlačenja sredstava za plaćanje izdataka koji ispunjavaju uvjete Zajmoprimac treba vršiti izravno s računa Zajma,

(c) ako je Zajmoprimac, unutar roka utvrđenog u odjeljku 4.01. (b) (ii) ovoga Ugovora, Banci propustio dostaviti bilo koje od revizijskih izvješća koje je Banci trebao dostaviti u skladu s navedenim odjeljkom, a u odnosu na reviziju: (A) evidencija i računa koji se odnose na Posebni račun, ili (B) evidencija i računa koji odražavaju izdatke s obzirom na koje su povlačenja sredstava bila isplate na temelju izvješća ili su izvršena na temelju izvješća o izdacima, ovisno o slučaju.

5. Banka neće biti obvezna vršiti daljnje uplate na Posebni račun, u skladu s odredbama Dijela B.2 ovoga Priloga ako, u bilo kojem trenutku, Banka obavijesti Zajmoprimca i Jamca o svojoj namjeri da otkaže, u cijelosti ili djelomično, Zajmoprimčevo pravo na povlačenje sredstava s računa Zajma u skladu s Odjeljkom 6.02 Općih uvjeta. Po takvoj obavijesti Banka će, po vlastitom nahođenju, utvrditi mogu li se daljnji polozi uplaćivati na Poseban račun i kojih procedura se treba pridržavati za vršenje takvih uplata, te će obavijestiti Zajmoprimca i Jamca o svojoj odluci.

6. (a) Ako Banka, u bilo kojem trenutku, utvrdi da je bilo koja isplata s Posebnog računa izvršena za izdatak koji ne ispunjava uvjete ili nije opravdana dokazima dostavljenima Banci, Zajmoprimac će, odmah po dobivanju obavijesti od Banke, dostaviti one dodatne dokaze koje Banka može zatražiti, ili će na Posebni račun položiti (odnosno refundirati Banci, ako Banka to bude zahtijevala) iznos jednak iznosu te isplate. Osim ako se Banka drukčije ne suglasi, Banka neće vršiti daljnje uplate na Posebni račun dok Zajmoprimac ne dostavi takve dokaze, odnosno dok ne izvrši takvu uplatu pologa ili refundiranje, ovisno o slučaju.

(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da bilo koji preostali iznos na Posebnom računu neće biti potreban za pokrivanje isplata za izdatke koji ispunjavaju uvjete tijekom razdoblja od šest mjeseci nakon takvog utvrđenja, Zajmoprimac će, odmah po dobivanju obavijesti od Banke, Banci refundirati taj preostali iznos.

(c) Zajmoprimac može, nakon što o tome obavijesti Banku, Banci refundirati čitav ili djelomičan iznos sredstava položenih na posebni račun.

(d) Sredstva refundirana Banci sukladno podstavcima (a), (b) ili (c) ovoga stavka 6. knjižit će se u korist računa Zajma za naknadno, kasnije povlačenje ili za otkazivanje, u skladu s relevantnim odredbama Ugovora o zajmu.

Dodatak A PRILOGU 1.

RAD S POSEBNIM RAČUNOM KADA SE SREDSTVA NE POVLAČE PREMA ISPLATAMA NA TEMELJU IZVJEŠĆA

1. U svrhu ovoga Dodatka izraz »odobrena alokacija (odobrena namijenjena sredstva)« znači iznos od 3.100.000 EUR koji će se povući s računa Zajma i položiti na Posebni račun u skladu sa stavkom 2. ovoga Dodatka.

2. Povlačenja odobrene alokacije (odobrenih namijenjenih sredstava) i kasnija povlačenja za nadopunjavanje Posebnog računa obavit će se kako slijedi:

(a) U svrhu povlačenja odobrene alokacije Zajmoprimac će Banci dostaviti zahtjev ili zahtjeve za polaganje jednog ili više iznosa na Posebni račun, a koji ukupno nisu veći od odobrene alokacije. Na temelju svakoga takvog zahtjeva Banka će, u ime Zajmoprimca, s računa Zajma povući i na Posebni račun položiti onaj iznos koji je Zajmoprimac zatražio.

(b) U svrhu nadopunjavanja Posebnog računa Zajmoprimac će Banci dostavljati zahtjeve za uplatu pologa na Posebni račun u onim vremenskim razmacima koje Banka bude odredila. Prije ili u vrijeme podnošenja svakoga takvog zahtjeva Zajmoprimac će Banci dostaviti isprave i druge dokaze potrebne na temelju Dijela B.3 Priloga 1. ovoga Ugovora za jednu ili više isplata u odnosu na koje se punjenje računa traži. Na temelju svakoga takvog zahtjeva Banka će, u ime Zajmoprimca, s računa Zajma povući i na Posebni račun položiti onaj iznos koji je Zajmoprimac zatražio i za koji navedene isprave i drugi dokazi pokazuju da je s Posebnog računa isplaćen za izdatke koji ispunjavaju uvjete. Svaki takav polog na Posebni račun Banka će s računa Zajma povlačiti u okviru jedne ili više kategorija koje ispunjavaju uvjete.

3. Banka neće morati vršiti daljnje uplate na Posebni račun nakon što ukupan nepovučeni iznos Zajma, umanjen za ukupan iznos svih neotplaćenih posebnih obveza Banke prema Odjeljku 5.02 Općih uvjeta bude jednak ili manji od dvostrukog iznosa odobrene alokacije. Nakon toga će se povlačenje s računa Zajma preostaloga nepovučenog iznosa Zajma vršiti uz pridržavanje procedura koje će Banka precizirati u obavijesti Zajmoprimcu. Takva daljnja povlačenja obavit će se tek nakon i u onoj mjeri u kojoj se Banka uvjeri da će svi takvi iznosi, preostali na pologu na Posebnom računu na dan takve obavijesti, biti iskorišteni za plaćanja za izdatke koji ispunjavaju uvjete.

Dodatak B PRILOGU 1.

RAD S POSEBNIM RAČUNOM KADA SE SREDSTVA POVLAČE PREMA ISPLATAMA NA TEMELJU IZVJEŠĆA

1. Banka će iznose povučene s računa Zajma položiti na Posebni račun u skladu s odredbama Priloga 1. ovoga Ugovora. Svaki takav polog na Posebni račun Banka će povući s računa Zajma prema jednoj ili više kategorija koje ispunjavaju uvjete.

2. Po primitku svakog zahtjeva za povlačenje nekog iznosa Zajma Banka će, u ime Zajmoprimca, povući s računa Zajma i položiti na Posebni račun iznos jednak ili manji od: (a) tako zatraženog iznosa, i (b) iznosa koje je Banka utvrdila na temelju izvješća spomenutih u Dijelu A.5 ovoga Priloga 1. koji se primjenjuje na takav zahtjev za povlačenje sredstava, da trebaju biti položeni u svrhu financiranja izdataka koji ispunjavaju uvjete tijekom šestomjesečnog razdoblja koje slijedi nakon datuma takvih izvješća.

PRILOG 2.

OPIS PROJEKTA

Cilj je Projekta ojačati kvalitetu, ciljanost i administraciju socijalnih naknada i usluga koje su na raspolaganju stanovništvu Zajmoprimca.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, podložnih onim izmjenama o kojima se Zajmoprimac i Banka mogu s vremena na vrijeme suglasiti radi postizanja tih ciljeva:

Dio A:

POBOLJŠANJA U PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA (RACIONALIZACIJA I REORGANIZACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI)

1. Pružanje savjetničkih usluga i obuke u cilju:

(a) razvijanja organizacije planiranja i pružanja socijalnih usluga, uključujući definiranje odgovornosti (županijskih) centara za socijalnu skrb i metodoloških centara,

(b) razvoja glavnog plana za novi i raznolikiji sustav socijalnih usluga,

(c) kreiranja i razvoja koncepta One-Stop ureda koji će uspostaviti jednu polaznu točku kontakta za korisnike većine ili svih programa socijalnih usluga,

(d) analiziranja najboljih praksi i kreiranja i razvoja koncepta metodoloških centara,

(e) kreiranja i provođenja studije za određivanje polaznih vrijednosti za postojeću potražnju i ponudu socijalnih usluga, i

(f) provođenja ostalih studija i ocjena neophodnih za poboljšanja u planiranju i pružanju socijalnih usluga na razini županije, i pružanja tehničke pomoći i obuke MZSS-u za provedbu projekta.

2. Podržavanje provedbe politike Zajmoprimca za kvalitetnijim i troškovno učinkovitijim pružanjem socijalnih usluga kroz:

(a) ocjenu troškova smještajne skrbi i skrbi temeljene na zajednici, razvoj kapaciteta djelatnika CSS-a za učinkovito osiguravanje socijalnih usluga, razvoj novoga financijskog mehanizma za socijalne usluge, i razvoj programa za budžetiranje temeljeno na rezultatima,

(b) poboljšanja postojećih mehanizama standarda i mehanizama praćenja u pružanju socijalnih usluga, i

(c) davanje donacija, na temelju Programa za inovacije i učenje, za financiranje početnih troškova inovativnih potprojekata s područja pružanja socijalnih usluga.

Dio B:

OJAČAVANJE UPRAVLJAČKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA UNUTAR SOCIJALNE SKRBI

1. Provođenje nove administrativne organizacije u CSS-ima.

2. Uvođenje upravljačko-informacijskog sustava u MZSS-u i institucije pod njegovom nadležnošću.

Dio C:

POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

1. Poboljšanja infrastrukture u odabranim smještajnim ustanovama socijalne skrbi kako bi se osiguralo da zadovoljavaju minimalne standarde javnog zdravstva.

2. Izgradnja i renoviranje CSS-a.

* * *

Očekuje se da će projekt biti završen do 31. ožujka 2009.

PRILOG 3.

PLAN OTPLATE (AMORTIZACIJE)

1. Sljedeća tablica određuje Datume otplate glavnice Zajma te postotak ukupnog iznosa glavnice Zajma koji se plaća na svaki Datum otplate glavnice (Udio otplatne rate). Ukoliko su sredstva Zajma u potpunosti povučena do prvog Datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koju otplaćuje Zajmoprimac na svaki Datum otplate glavnice određuje Banka tako da pomnoži: (a) ukupan iznos glavnice Zajma na ime povučenih i nepodmirenih sredstava, na prvi Datum otplate glavnice, s (b) Udjelom otplatne rate za svaki Datum otplate Glavnice, s time da se takav iznos otplate po potrebi uskladi na način da se oduzmu iznosi navedeni u stavku 4. ovoga Priloga na koje se primjenjuje Valutna konverzija.

Datum plaćanja

Udio otplatne rate

(izražen kao %)

Svakog 15. svibnja i 15. studenoga

Počevši od 15. studenoga 2010.

zaključno sa 15. svibnja 2020.

5%

2. Ukoliko sredstva Zajma ne budu u potpunosti povučena do prvog Datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac otplaćuje na svaki Datum otplate glavnice, odredit će se kako slijedi:

(a) Ukoliko su bilo koja sredstva Zajma povučena do prvog Datuma otplate glavnice, Zajmoprimac će otplaćivati iznos koji je povučen i nepodmiren do takvog datuma u skladu ss stavkom 1. ovoga Priloga.

(b) Bilo koje povlačenje izvršeno nakon prvog Datuma otplate glavnice otplatit će se na Datum otplate glavnice koji pada nakon datuma takvog povlačenja u iznosima koje određuje Banka na način da pomnoži iznos svakog takvog povlačenja s razlomkom u kojem je brojnik jednak originalnom Udjelu otplatne rate koji je naveden u tablici u stavku 1. ovoga Priloga za spomenuti Datum otplate glavnice (Originalni udjel otplatne rate), dok je nazivnik jednak zbroju svih preostalih Originalnih udjela otplatne rate za Datume otplate glavnice koji padaju na ili nakon takvog datuma, gdje će se takvi iznosi otplate po potrebi uskladiti kako bi se umanjili za iznose koji se navode u stavku 4. ovoga Priloga, a na koje se primjenjuje Valutna konverzija.

3. (a) Povlačenja izvršena unutar dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg Datuma otplate glavnice će se, isključivo u svrhu izračuna iznosa glavnice koji se otplaćuje na bilo koji Datum otplate glavnice, smatrati povučenima i nepodmirenima na drugi Datum otplate glavnice koji slijedi nakon datuma povlačenja i otplaćivat će se na svaki Datum otplate glavnice počevši s drugim Datumom otplate glavnice nakon datuma povlačenja.

(b) Unatoč odredbama podstavka (a) ovoga stavka 3., ukoliko Banka u bilo kojem trenutku želi usvojiti sustav ispostavljanja faktura (naplate) prema datumu dospijeća, prema kojem se fakture izdaju na ili nakon Datuma otplate glavnice, odredbe tog pododjeljka neće se više primjenjivati na bilo koja povlačenja izvršena nakon usvajanja takvog sustava ispostavljanja faktura.

4. Unatoč odredbama stavaka 1. i 2. ovoga Priloga, nakon valutne konverzije cjelokupnog ili bilo kojeg dijela povučenog iznosa glavnice Zajma u Odobrenu valutu, iznos koji je tako konvertiran u Odobrenu valutu koji će se moći otplaćivati na bilo koji Datum otplate glavnice do kojeg dolazi tijekom Razdoblja konverzije, bit će određen od Banke na način da se taj iznos u denominiranoj valuti pomnoži neposredno prije Konverzije, bilo s: (i) tečajem koji odražava iznose glavnice u Odobrenoj valuti, a kojeg plaća Banka prema Transakciji valutnog hedginga vezano s navedenom Konverzijom, ili (ii) s tečajnom komponentom Screen rate-a ukoliko Banka tako odredi u skladu sa Smjernicama konverzije.

5. Ukoliko je iznos glavnice Zajma, koju čine povučena i nepodmirena sredstva, s vremena na vrijeme, izražen u više od jedne valute Zajma, odredbe ovoga Priloga primjenjivat će se odvojeno na iznos izražen u svakoj valuti Zajma, tako da se sastave posebni planovi otplate za svaki takav iznos.

PRILOG 4.

NABAVA

Odjeljak I.

OPĆENITO

A. Sva roba i radovi nabavljat će se u skladu s odredbama odjeljka I. »Smjernica o nabavi u okviru zajmova IBRD-a i kredita IDA-e« iz svibnja 2004. (Smjernice o nabavi) i odredbama ovoga Priloga.

B. Sve će se konzultantske usluge pribavljati u skladu s odjeljcima I. i IV. »Smjernica o izboru i zapošljavanju konzultanata od zajmoprimaca Svjetske banke« iz svibnja 2004. (Smjernice o konzultantima) i odredbama ovoga Priloga.

C. Izrazi napisani velikim početnim slovima koji su primijenjeni u nastavku ovoga Priloga radi opisivanja pojedinih načina nabave, odnosno načina pregleda pojedinih ugovora od strane Banke imaju značenje koje im je pripisano u Smjernicama o nabavi, odnosno u Smjernicama o konzultantima, ovisno o slučaju.

Odjeljak II.

POJEDINI NAČINI NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA (KOJI NE SPADAJU U KONZULTANTSKE USLUGE)

A. Međunarodno nadmetanje (natječaj). Osim ako nije drukčije predviđeno u Dijelu B ovoga odjeljka, ugovori za robu dodjeljivat će se na temelju međunarodnoga nadmetanja. Na robu proizvedenu na području Zajmoprimca primjenjuju se odredbe stavka 2.55. i 2.56. Smjernica o nabavi koje predviđaju davanje prednosti domaćim ponuđačima prilikom ocjene ponuda.

B. Drugi postupci nabave

1. Domaće nadmetanje (natječaj). Roba čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 500.000 EUR po ugovoru i svi radovi mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenima na temelju domaćeg nadmetanja i sljedećim dodatnim odredbama navedenima pod točkama (b) do, uključno, (h) ovoga stavka. Banka može, nakon obavještavanja Zajmoprimca, povećati gore navedeni prag za nabavu roba prema ugovorima dodijeljenim na temelju domaćeg nadmetanja.

(a) Postupci

Metoda javnog nadmetanja primjenjivat će se za sve ugovore. Pozivi za podnošenje ponuda objavljivat će se u službenom glasilu Zajmoprimca (»Narodnim novinama« ), te u barem još jednim nacionalnim dnevnim novinama s velikom tiražom ili na internetskoj stranici MZSS-a, ostavljajući najmanje trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.

(b) Ocjena kvalifikacija ponuditelja

Kada se za velike i složene ugovore za radove zahtijeva prethodna kvalifikacija, poziv za prethodnu kvalifikaciju za nadmetanje bit će oglašen u službenom glasilu Zajmoprimca te u najmanje još jednim nacionalnim dnevnim novinama s velikom tiražom, najmanje trideset (30) dana prije roka za podnošenje prijava za prethodnu kvalifikaciju. Minimalni iskustveni, tehnički i financijski uvjeti moraju biti jasno naznačeni u dokumentaciji za prethodnu kvalifikaciju te se ocjenjuju primjenom metode »zadovoljava / ne zadovoljava«, a ne korištenjem sustava bodova. Kada se ne koristi prethodna kvalifikacija, kvalifikacija ponuđača koji se predlaže za dodjelu ugovora bit će ocijenjena kroz ocjenu naknadne kvalifikacije, uz primjenu minimalnih iskustvenih, tehničkih i financijskih uvjeta koji moraju biti jasno navedeni u natječajnim dokumentima.

(c) Sudjelovanje poduzeća u vlasništvu države

Poduzeća u vlasništvu države koja se nalaze i posluju na području Zajmoprimca bit će kvalificirana da sudjeluju u nadmetanju samo ukoliko mogu dokazati, na Banci prihvatljiv način, da su pravno i financijski neovisni, da posluju prema trgovinskim zakonima i nisu agencije koje su u odnosu ovisnosti s vladom Zajmoprimca. Spomenuta poduzeća podliježu istim zahtjevima u pogledu ponudbenog jamstva i jamstva za izvršenje posla kao i drugi ponuđači.

(d) Natječajna dokumentacija

Subjekti koji vrše nabavu će, u svrhu nabave robe, radova ili usluga, upotrijebiti odgovarajuće standardne dokumente za nadmetanje, određene stavkom 1.1. Smjernica, koji će sadržavati nacrt ugovora i ugovorne uvjete prihvatljive Banci.

(e) Podnošenje, otvaranje i ocjena ponuda

(i) Ponude se podnose u jednoj omotnici koja sadrži podatke o ispunjavanju uvjeta od ponuditelja, tehničku ponudu i ponudbenu cijenu, a sve će se omotnice otvoriti u isto vrijeme na javnom otvaranju ponuda.

(ii) Ponude se otvaraju javno, odmah po proteku roka za podnošenje ponuda. Ime ponuditelja, ukupan iznos svake ponude i svi ponuđeni popusti pročitat će se naglas i zabilježiti u zapisniku s javnog otvaranja ponuda.

(iii) Ocjena ponuda izvršit će se uz strogo pridržavanje novčano mjerljivih kriterija navedenih u natječajnoj dokumentaciji te se neće upotrijebiti sustav bodovanja na temelju zasluga.

(iv) Dozvoljeno je samo jednom produžiti valjanost ponude, za najviše trideset (30) dana. Daljnje produživanje valjanosti ponude nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti Banke.

(v) Ugovori se dodjeljuju ponuditeljima koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli najnižu ocijenjenu ponudu koja je sadržajno odgovarajuća.

(vi) U domaćem se nadmetanju neće primijeniti načelo davanja prednosti domaćim proizvođačima.

(f) Usklađivanje cijena

Ugovori o građevinskim radovima duljeg trajanja (npr. dulje od osamnaest (18) mjeseci) sadržavat će odgovarajuću klauzulu o usklađivanju cijena.

(g) Odbijanje svih ponuda

(i) Sve se ponude ne smiju odbiti niti se smije objaviti poziv za prikupljanje novih ponuda bez prethodne pisane suglasnosti Banke.

(ii) Kada je broj primljenih ponuda manji od dvije, natječaj se ne smije ponoviti bez prethodne suglasnosti Banke.

(h) Jamstva

Ponudbena jamstva ne bi trebala premašiti 2% (dva posto) procijenjene vrijednosti ugovora, a jamstva za izvršenje posla ne bi trebala biti veća od 10% (deset posto) ugovornoga iznosa. Izvođačima bez prikladnoga jamstva za isplatu predujma neće se isplaćivati predujmovi. Formulacija svih tih jamstava mora biti uključena u natječajnu dokumentaciju i mora biti prihvatljiva Banci.

2. Kupovanje. Roba i radovi čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 60.000 EUR po ugovoru mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenima na temelju postupka kupovanja u skladu s odredbama stavka 3.1 i 3.5. Smjernica, uključujući i oblik kupovanja putem elektronskog nadmetanja koje provodi Zajmoprimčev Središnji državni upravni ured za e-Hrvatsku za nabavu računala i standardne IT opreme, pod uvjetom da su tehničke specifikacije za takvu opremu predmetom prethodnog pregleda Banke u skladu s postupcima koji su navedeni u Prilogu I. Smjernica.

3. Izravna pogodba. Roba i radovi za koju se Banka suglasi da ispunjavaju uvjete izravne pogodbe mogu se nabaviti u skladu s pravilima tog načina nabave.

4. Sudjelovanje zajednice. Roba, radovi i usluge u okviru potprojekata koji se financiraju na temelju Dijela A.2(c) Projekta nabavljaju se u skladu s odredbama stavka 3.17. Smjernica i postupcima utvrđenim u Smjernicama Programa za inovacije i učenje.

Odjeljak III.

POJEDINI NAČINI NABAVE KONZULTANTSKIH USLUGA

A. Odabir utemeljen na kvaliteti i cijeni.

Ako nije drukčije predviđeno u Dijelu B ovoga odjeljka, konzultantske se usluge nabavljaju prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira utemeljenog na kvaliteti i cijeni. Za potrebe stavka 2.7. Smjernica o konzultantima, popis konzultanata koji su ušli u uži izbor za usluge čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 200.000 EUR po ugovoru može obuhvaćati i samo domaće konzultante.

B. Ostali postupci

1. Odabir utemeljen na kvaliteti. Usluge za poslove za koje se Banka suglasi da ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.2 Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira temeljenog na kvaliteti u skladu s odredbama stavka 3.1 – 3.4 Smjernica o konzultantima.

2. Odabir u okviru fiksnog proračuna. Usluge za poslove za koje se Banka suglasi da ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.5. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira u okviru fiksnog proračuna u skladu s odredbama stavka 3.1 i 3.5. Smjernica o konzultantima.

3. Odabir prema najnižoj cijeni. Usluge za poslove za koje se Banka suglasi da ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.6. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira prema najnižoj cijeni u skladu s odredbama stavka 3.1. i 3.6. Smjernica o konzultantima.

4. Odabir utemeljen na kvalifikacijama konzultanata. Usluge čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 160.000 EUR po ugovoru mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim u skladu s odredbama stavka 3.1., 3.7. i 3.8. Smjernica o konzultantima.

5. Odabir iz jednog izvora. Usluge za poslove u okolnostima koje ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.10. Smjernica o konzultantima za odabir iz jednog izvora mogu se, uz prethodnu suglasnost Banke, pribaviti u skladu s odredbama stavka 3.9. – 3.13. Smjernica o konzultantima.

6. Pojedinačni konzultanti. Usluge za poslove koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u prvoj rečenici stavka 5.1. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim pojedinačnim konzultantima u skladu s odredbama stavaka 5.2. – 5.3. Smjernica o konzultantima. U okolnostima opisanima u stavku 5.4. Smjernica o konzultantima, takvi se ugovori mogu dodjeljivati pojedinačnim konzultantima, po načelu isključivog izvora, podložno prethodnom odobrenju Banke.

Odjeljak IV.

PREGLED ODLUKA O NABAVI OD STRANE BANKE

U Planu nabave utvrdit će se ugovori koji podliježu prethodnom pregledu Banke. Svi drugi ugovori podliježu naknadnom pregledu Banke.

PRILOG 5.

PROGRAM PROVEDBE

Dio A:

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

1. Zajmoprimac odgovornost rukovođenja Projektom i koordinacije dodjeljuje MZSS-u, uključujući i nadzor provedbe aktivnosti od strane Radnih skupina za dijelove projekta za koje su Radne skupine zadužene.

2. Zajmoprimac će za vrijeme trajanja Projekta: (a) imati Radne skupine unutar MZSS-a za svaki odnosni dio Projekta, i (b) imati Direktora Projekta koji će biti odgovoran za upravljanje ulaznim informacijama radnih skupina MZSS-a za razvijanje projektnog zadatka (opisa posla) za tehničku pomoć i obuku, vođenje ugovora, isplate sredstava i financijsko upravljanje, nabavu i nadzor.

3. Zajmoprimac će Projekt izvršavati u skladu s odredbama Radnog (operativnog) priručnika, uključujući i odredbe Plana upravljanja okolišem te bez prethodnog odobrenja Banke neće izmijeniti ili dopuniti, obustaviti, staviti izvan snage, povući ili opozvati niti jednu odredbu Radnog priručnika.

Dio B:

IZVJEŠĆIVANJE I PRAĆENJE

1. Zajmoprimac će, putem MZSS-a:

(a) voditi politike i postupke koji mu omogućuju stalno praćenje i ocjenu izvršenja Projekta i ostvarenja njegovih ciljeva, u skladu s pokazateljima prihvatljivima Banci,

(b) izraditi, prema opisu posla zadovoljavajućem za Banku, i dostaviti Banci, točno ili oko 30. rujna 2007., izvješće u kojem su objedinjeni rezultati aktivnosti praćenja i ocjene provedene u skladu s podstavkom (a) ovoga stavka, o napretku postignutom u izvršenju Projekta tijekom razdoblja koje prethodi datumu tog izvješća, te u kojem su utvrđene mjere preporučene radi osiguravanja učinkovitoga izvršenja Projekta i ostvarenja njegovih ciljeva tijekom razdoblja koje slijedi nakon tog datuma, i

(c) pregledati zajedno s Bankom, do 31. prosinca 2007. ili kasnijeg datuma, prema zahtjevu Banke, izvješće iz podstavka (b) ovoga stavka i nakon toga poduzeti sve mjere potrebne radi osiguravanja učinkovitog dovršenja Projekta i ostvarenja njegovih ciljeva, a na temelju zaključaka i preporuka iz navedenog izvješća i stajališta Banke o tom pitanju.

2. Zajmoprimac će Banci do 30. rujna svake godine, tijekom čitave provedbe Projekta, počevši od 30. rujna 2006., dostaviti godišnje izvješće o napretku provedbe Projekta u onakvom opsegu i s onakvim pojedinostima koje Banka bude razumno zahtijevala, uključujući i nacrt godišnjeg Projektnog plana za sljedeću godinu.

Dio C:

PROGRAM ZA INOVACIJE I UČENJE

1. Zajmoprimac će najkasnije 31. prosinca 2005. kroz MZSS osnovati Povjerenstvo za odobrenje darovnica koje će biti odgovorno za odabir, ocjenjivanje i nadzor potprojekata iz Dijela A.2(c) projekta.

2. U svrhu provođenja Dijela A.2(c) Projekta, Zajmoprimac će kroz MZSS osigurati da:

(a) Odbor za odobrenje darovnica odabire potprojekte za financiranje iz sredstava Zajma u skladu s mjerilima i postupcima odabira utvrđenima u Smjernicama Programa za inovacije i učenje,

(b) MZSS osigura financijska sredstva, u obliku darovnice, za odobrene potprojekte na temelju standardnog ugovora čiji je oblik i sadržaj prihvatljiv Zajmoprimcu i Banci (Ugovor o darovnici), a koji sklapaju MZSS i Korisnik. Takav će ugovor o darovnici, inter alia, uključivati:

(i) opis potprojekta, zajedno s procjenom njegovih troškova,

(ii) iznos koji će se korisniku osigurati na temelju ugovora o darovnici te plan isplate sredstava,

(iii) plan provedbe za potprojekt,

(iv) udio sredstava kojima će korisnik sufinancirati potprojekt i/ili ocjenu doprinosa u naravi za potprojekt,

(v) obvezu korisnika da radove, robu i usluge koji se financiraju na temelju Ugovora o darovnici nabavlja u skladu s postupcima utvrđenim u Smjernicama Programa za inovacije i učenje te da se pridržava odredaba Plana upravljanja okolišem,

(vi) obvezu korisnika da MZSS izvješćuje o napretku provedbe potprojekta i da predstavnicima MZSS-a i Banke, ako Banka to bude zahtijevala, omogući posjet objektima, gradilištima ili mjestima održavanja drugih aktivnosti koje se financiraju na temelju ugovora o darovnici,

(vii) obvezu korisnika da vodi evidencije i račune za izdatke nastale u okviru potprojekta koji se financiraju iz sredstava Zajma stavljenih na raspolaganje Korisniku na temelju Ugovora o darovnici i da MZSS-u u redovitim vremenskim razmacima podnosi izvješća u odnosu na te evidencije i račune, i

(viii) pravo MZSS-a da obustavi, otkaže ili zatraži refundiranje Darovnice ili njezinog dijela u slučaju da Korisnik ne izvrši bilo koju svoju obvezu prema Ugovoru o darovnici.

LOAN NUMBER 7307 – HR

LOAN AGREEMENT (SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

AGREEMENT, dated July 6, 2005, between the REPUBLIC OF CROATIA (the Borrower) and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the project described in Schedule 2 to this Agreement (the Project), has requested the Bank to assist in the financing of the Project,

(B) The Borrower intends to obtain from the Swedish International Development Agency (SIDA) a grant in an amount of $2,000,000 to assist in financing of the Project on the terms and conditions set forth in an agreement to be entered into between the Borrower and SIDA (the SIDA Grant Agreement),

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement,

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

General Conditions, Definitions

Section 1.01. The »General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed – Spread Loans« of the Bank, dated September 1, 1999 (as amended through May 1, 2004) (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth:

(a) »Beneficiary« means community care and residential institution providers eligible to receive and administer a Grant for a Sub-project, in accordance with the criteria set forth in the ILP Guidelines,

(b) »CSWs« means Centers for Social Welfare established pursuant to the Social Welfare Act of 1997 (Narodne Novine, No. 73/97), as amended,

(c) »Eligible Categories« means Categories (1) through (4) set forth in the table in Par A.1 of Schedule 1 to this Agreement,

(d) »Eligible Expenditures« means the expenditures referred to in Section 2.02 of this Agreement,

(e) »EMP« means the Environmental Management Plan, satisfactory to the Bank, prepared and adopted by the Borrower on March 18, 2005, describing the environmental mitigation, monitoring, and institutional measures under the Project,

(f) »Financial Monitoring Report« or »FMR« means each report prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement,

(g) »Grant« means a grant made or proposed to be made to a Beneficiary out of the proceeds of the Loan for the carrying out of a Sub-project, under Part A. 2(c) of the Project.

(h) »Grant Agreement« means an agreement to be entered into between MHSW and a Beneficiary in accordance with the provisions of Part C of Schedule 5 to this Agreement,

(i) »Innovation and Learning Program«, or »ILP« means the program for provision of Grants established under Part A.2(c) of the Project,

(j) »ILP Guidelines« means the guidelines approved by MHSW setting forth eligibility criteria and procedures for selection, appraisal and approval of Beneficiaries and Sub-projects to be financed under Part A.2(c) of the Project, as well as the procedures for administration and monitoring of implementation of Sub-projects, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank,

(k) »MHSW« means the Ministry of Health and Social Welfare of the Borrower, or any legal successor thereto,

(l) »Operational Manual« means the manual, adopted by the Borrower and satisfactory to the Bank, setting forth procedures for implementation of the Project, and which includes the EMP as its integral part, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank,

(m) »Procurement Plan« means the Borrower’s procurement plan, dated April 28, 2005 covering the initial eighteen (18) month period (or longer) of Project implementation, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of Section 3.02 to this Agreement, to cover succeeding eighteen (18) month periods (or longer) of Project implementation,

(n) »Special Account« means the account referred to in Part B of Schedule 1 to this Agreement, and

(o) »Report-based Disbursements« means the Borrower’s option for withdrawal of funds form the Loan Account referred to in Part A.4 of Schedule 1 to this Agreement, and

(p) »Sub-Project« means a specific project under Part A.2(c) of the Project which is proposed to be carried out by a Beneficiary utilizing a Grant.

Article II

The Loan

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, an amount equal to thirty-one million Euro (EUR 31,000,000), as such amount may be converted from time to time through a currency conversion in accordance with the provisions of Section 2.09 of this Agreement.

Section 2.02. The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for: (a) amounts paid (or, if the Bank shall so agree, to be paid) by the Borrower on account of withdrawals made by a Beneficiary under a Grant to meet the reasonable cost of goods, works and services required for the Sub-project in respect of which the withdrawal from the Loan Account is requested, and (b) expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan, and (c) any premium in respect of an Interest Rate Cup or Interest Rate Collar payable by the Borrower in accordance with Section 4.04 (c) of the General Conditions.

Section 2.03. The Closing Date shall be September 30, 2009 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a front-end fee in an amount equal to one percent (1%) of the amount of the Loan, subject to any waiver of a portion of such fee as may be determined by the Bank from time to time. Such fee shall be payable not later than sixty (60) days after the Effective Date.

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time, at a rate equal to: (i) eighty-five one-hundredths of one per cent (0.85%) from the date on which such charge commences to accrue in accordance with the provisions of Section 3.02 of the General Conditions to but not including the fourth anniversary of such date, and (ii) seventy-five one-hundredths of one per cent (0.75%) thereafter.

Section 2.06. The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to the Variable Rate, provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the Borrower shall, during the Conversion Period, pay interest on such amount in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions.

Section 2.07. Interest and commitment charges shall be payable semiannually in arrears on May 15 and November 15 in each year.

Section 2.08. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Section 2.09. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management:

(i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency,

(ii) a change of the interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa, and

(iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on said Variable Rate.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a »Conversion«, as defined in Section 2.01 (7) of the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

(c) Promptly after the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar in respect of which the Borrower has requested that the premium be paid out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself that amounts required to pay any premium payable in accordance with Section 4.04(c) of the General Conditions up to the amount allocated from time to time for such purpose in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement.

Article III

Execution of the Project

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project, and, to this end, shall, through MHSW, carry out the Project with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative and financial practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall carry out the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 5 to this Agreement.

Section 3.02. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of works, goods and consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement, as said provisions may be further elaborated in the Procurement Plan.

(b) The Borrower shall update the Procurement Plan in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish such update to the Bank not later than twelve (12) months after the date of the preceding Procurement Plan, for the Bank´s approval.

Section 3.03. For the purposes of Section 9.07 of the General Conditions and without limitation thereto, the Borrower shall:

(a) Prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan for the future operation of the Project, and

(b) Afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on said plan.

Article IV

Financial Covenants

Section 4.01. (a) The Borrower shall, through MHSW, maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards, acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Project.

(b) The Borrower shall, through MHSW:

(i) have the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for each fiscal year (or other period agreed by the Bank) audited, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank,

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six (6) months after the end of each such year or such other period agreed to by the Bank, (A) certified copies of the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for such year or such other period agreed to by the Bank, as so audited, and (B) an opinion on such statements by said auditors, in scope and detail satisfactory to the Bank, and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts, and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of FMRs or statements of expenditure, the Borrower shall, through MSHW:

(i) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for, or covering, the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures,

(ii) enable the Bank’s representatives to examine such records, and

(iii) ensure that such statements of expenditures are included in the audit for each fiscal year (or other period agreed to by the Bank), referred to in paragraph (b) of this Section.

Section 4.02. (a) Without limitation upon the Borrower’s progress reporting obligations set out in Schedule 5 to this Agreement, the Borrower shall, through MHSW, prepare and furnish to the Bank a Financial Monitoring Report, in form and substance satisfactory to the Bank, which:

(i) sets forth sources and uses of funds for the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, showing separately funds provided under the Loan and explains variances between the actual and planned uses of such funds,

(ii) describes physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report, and explains variances between the actual and planned Project implementation, and

(iii) sets forth the status of procurement under the Project, as at the end of the period covered by said report.

(b) The first FMR shall be furnished to the Bank not later than thirty (30) days after the end of the first calendar quarter after the Effective Date, and shall cover the period from the incurrence of the first expenditure under the Project through the end of such first calendar quarter, thereafter, each FMR shall be furnished to the Bank not later than thirty (30) days after each subsequent calendar quarter, and shall cover such calendar quarter.

Article V

Remedies of the Bank

Section 5.01. Pursuant to Section 6.02(p) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) The SIDA Grant Agreement shall have failed to become effective by

December 31, 2005, or such later date as the Bank may agree, provided, however, that the provisions of this paragraph shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement, and

(b) (i) Subject to subparagraph (ii) of this paragraph, the right of the Borrower to withdraw the proceeds of the SIDA Grant shall have been suspended, canceled or terminated in whole or in part, pursuant to the terms of the SIDA Grant Agreement.

(ii) Subparagraph (i) of this paragraph shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that: (A) such suspension, cancellation or termination is not caused by the failure of the Borrower to perform any of its obligations under such agreement, and (B) adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement.

Article VI

Effective Date, Termination

Section 6.01. The following events are specified as additional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01(c) of the General Conditions:

(a) The Borrower has: (i) established working groups for each respective Part of the Project, and (ii) appointed a Project Manager, who shall be responsible for managing inputs from MHSW’s working groups for developing terms of reference, contract administration, disbursement of funds and financial management, procurement and monitoring, and

(b) The Borrower has approved an Operational Manual, satisfactory to the Bank.

Section 6.02. The date one-hundred twenty (120) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VII

Representative of the Borrower, Addresses

Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:

Minister of Finance

Ministry of Finance

Katančićeva 5

Republic of Croatia

Telex: Facsimile:

862-21215 (385-1) 4922-598

862-21833

For the Bank:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

Authorized Representative

Ivan Šuker, Minister of Finance

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT

Authorized Representative

Annan Seth, Director South Central Europe

Country Unit Europe and Central Asia Region

SCHEDULE 1

WITHDRAWAL OF THE PROCEEDS OF THE LOAN

A. General

The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category

Amount of the Loan Allocated Expressed in Euro

% of Expenditures to be financed

(1) Works

17,000,000

82%

(2) Goods

8,000,000

100% of foreign expenditures, 100% of local expenditures (ex factory and 82% of local costs for other items procured locally

(3) Consultant’s Services, including audit for the Project

1,500,000

100% of foreign expenditures, and 75% of local expenditures

(4) Training

500,000

100%

(5) Grants under Part A.2(c) of the Project

4,000,000

100%

(6) Premia for Interest Rate Caps and Interest Rate Collars

________

Amount due under Section 2.09(c) of this Agreement

TOTAL

31,000,000

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »foreign expenditures« means expenditures in the currency of any country other than that of the Borrower for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Borrower,

(b) the term »local expenditures« means expenditures in the currency of the Borrower or for goods or services supplied from the territory of the Borrower,

(c) the term »training« means expenditures for training events, including the cost of facilities, materials and supplies, translation costs and participants’ per diem, as such costs are agreed upon with the Bank.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of: (a) payments made for expenditures prior to the date of this Agreement, (b) payments made under Categories (1) through (5) set forth in the table in paragraph 1 to this Schedule until the fee referred to in Section 2.04 of the Agreement has been paid, and (c) payments for expenditures under Category (5) set forth in the table in paragraph 1 of this Schedule until the ILP Guidelines, satisfactory to the Bank, have been adopted.

4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditure for expenditures for: (i) goods under contracts not exceeding EUR 500,000 equivalent, (ii) services provided by consulting firms under contracts not exceeding EUR 160,000 equivalent, (iii) services provided by individual consultants under contracts not exceeding EUR 25,000 equivalent, (iv) works (v) training, and (vi)Grants, all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

5. The Borrower may request withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of reports to be submitted to the Bank in form and substance satisfactory to the Bank, such reports to include the FMR and any other information as the Bank shall specify by notice to the Borrower (Report-based Disbursements). In the case of the first such request submitted to the Bank before any withdrawal has been made from the Loan Account, the Borrower shall submit to the Bank only a statement with the projected sources and applications of funds for the Project for the six-month period following the date of such request.

B. Special Account

1. The Borrower may open and maintain in Euro a special deposit account in a bank acceptable to the Bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure and attachments.

2. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been opened, withdrawals from the Loan Account of amounts to be deposited into the Special Account shall be made as follows:

(a) if the Borrower is not making Report-based Disbursements, withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex A to this Schedule 1, and

(b) if the Borrower is making Report-based Disbursements, withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex B to this Schedule 1.

3. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for Eligible Expenditures. For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for Eligible Expenditures.

4. Notwithstanding the provisions of Part B.2 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if the Bank, at any time, is not satisfied that the reports referred to in Part A.5 of this Schedule 1 adequately provide the information required for Report-based Disbursements,

(b) if the Bank determines at any time that all further withdrawals for payment of Eligible Expenditures should be made by the Borrower directly from the Loan Account, or

(c) if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of: (A) the records and accounts for the Special Account, or (B) the records and accounts reflecting expenditures with respect to which withdrawals were Report-based Disbursements or were made on the basis of statements of expenditure, as the case may be.

5. The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account in accordance with the provisions of Part B.2 of this Schedule if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower and the Guarantor of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to Section 6.02 of the General Conditions. Upon such notification, the Bank shall determine, in its sole discretion, whether further deposits into the Special Account may be made and what procedures should be followed for making such deposits, and shall notify the Borrower and the Guarantor of its determination.

6. (a) If the Bank determines at any time that any payment out of the Special Account was made for an expenditure which is not an Eligible Expenditure, or was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, provide such additional evidence as the Bank may request, or deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank determines at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover payments for Eligible Expenditures during the six-month period following such determination, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to subparagraph (a), (b) or (c) of this paragraph 6 shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the provisions of the Loan Agreement.

Annex A to SCHEDULE 1

OPERATION OF SPECIAL ACCOUNT WHEN WITHDRAWALS ARE NOT REPORT-BASED DISBURSEMENTS

1. For the purposes of this Annex, the term »Authorized Allocation« means the amount of EUR 3,100,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 2 of this Annex.

2. Withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which in the aggregate do not exceed the Authorized Allocation. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested.

(b) For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposit into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify. Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to Part B.3 of Schedule 1 to this Agreement for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for Eligible Expenditures. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.

3. The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account, once the total unwithdrawn amount of the Loan minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall be equal to or less than the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation. Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for Eligible Expenditures.

Annex B to SCHEDULE 1

OPERATION OF SPECIAL ACCOUNT WHEN WITHDRAWALS ARE REPORT-BASED DISBURSEMENTS

1. Withdrawals from the Loan Account shall be deposited by the Bank into the Special Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.

2. Upon receipt of each application for withdrawal of an amount of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account an amount equal to the lesser of: (a) the amount so requested, and (b) the amount which the Bank has determined, based on the reports referred to in Part A.5 of this Schedule 1 applicable to such withdrawal application, is required to be deposited in order to finance Eligible Expenditures during the six-month period following the date of such reports.

SCHEDULE 2

DESCRIPTION OF THE PROJECT

The objective of the Project is to strengthen the quality, targeting and administration of social benefits and services to the Borrower’ s population.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part A:

IMPROVING SOCIAL SERVICES DELIVERY

1. Provision of advisory services and training to:

(a) develop the organization of social services planning and delivery, including defining responsibilities for the CSWs and Methodological Centers,

(b) develop a master plan for a new and more varied mix of social services,

(c) design and develop a concept for One Stop Offices that will establish one initial point of contact for clients for most or all social service programs,

(d) analyze best practices and design and develop a concept of Methodological Centers,

(e) design and conduct a baseline study of the current demand and supply of social services, and

(f) carrying out other studies or assessments required for improved planning and delivery of social services at the county level, and provision of technical assistance and training to MHSW for Project implementation.

2. Support for the implementation of the Borrower’s policy for qualitative and cost-effective service delivery through:

(a) assessment of the costs for residential and community-based services, development of the CSW staff capacity to effectively procure social services, developing a new financing mechanism of social services, and development of a program for performance based budgeting,

(b) improvement of existing standards and monitoring mechanism for delivery of social services, and

(c) provision of Grants, under the Innovation and Learning Program, for financing of start up costs of innovative social service Sub-projects.

Part B:

STRENGTHENING OF THE SOCIAL WELFARE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

1. Implementation of a new administrative organization in CSWs.

2. Introduction of a management information system at MHSW and its subsidiary agencies.

Part C:

UPGRADING OF SOCIAL SERVICES FACILITIES

1. Upgrading of selected residential social service institutions to ensure that they meet the minimum public health standards.

2. Construction and upgrading of CSWs.

* * *

The Project is expected to be completed by March 31, 2009.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date (Installment Share). If the proceeds of the Loan shall have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) the total principal amount of the Loan withdrawn and outstanding as of the first Principal Payment Date, by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayment amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Payment Date

Installment Share

(Expressed as a %)

On each May 15th and November 15th

beginning November 15, 2010,

through May 15, 2020

5%

2. If the proceeds of the Loan shall not have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan shall have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the amount withdrawn and outstanding as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any withdrawal made after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which shall be the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date (the Original Installment Share) and the denominator of which shall be the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date, such repayment amounts to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

3. (a) Withdrawals made within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph 3, if at any time the Bank shall adopt a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the withdrawn principal amount of the Loan to an Approved Currency, the amount so converted in said Approved Currency that shall be repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to said Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in said Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to said Conversion, or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

5. If the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time shall be denominated in more than one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.

SCHEDULE 4

PROCUREMENT

Section I.

GENERAL

A. All goods and works shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the »Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits« dated May 2004 (the Procurement Guidelines), and with the provisions of this Schedule.

B. All consultants’ services shall be procured in accordance with Sections I and IV of the »Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers« dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and with the provisions of this Schedule.

C. The capitalized terms used below in this Schedule to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, have the meanings ascribed to them in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

Section II.

PARTICULAR METHODS OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICE (OTHER THAN CONSULTANTS’ SERVICES)

A. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in Part B of this Section, contracts for goods shall be awarded on the basis of International Competitive Bidding. The provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines, providing for domestic preference in the evaluation of bids, shall apply to goods manufactured in the territory of the Borrower.

B. Other Procurement Procedures

1. National Competitive Bidding. Goods estimated to cost less than EUR 500,000 equivalent per contract and all works, may be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding and the following additional provisions set forth in (a) through (h) of this paragraph. The Bank may, upon notice to the Borrower, increase the above threshold for goods to be procured on the basis of the National Competitive Bidding

(a) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one widely circulated national daily newspaper or at MHSW website, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(b) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex works contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette and at least one widely circulated national daily newspaper a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(c) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Borrower’s territory, shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Borrower’s Government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(d) Bidding Documents

Procuring entities shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods, works or services, as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(e) Bid Submission, Opening and Evaluation

(i) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(ii) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(iii) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(iv) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(v) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(vi) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(f) Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (e.g. more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(g) Rejection of All Bids

(i) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’ s prior written concurrence.

(ii) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(h) Securities

Bid securities should not exceed 2% (two percent) of the estimated cost of the contract, and performance securities – not more than 10% (ten percent). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

2. Shopping. Goods and works estimated to cost less than EUR 60,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of Shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Guidelines, including as a form of such shopping, the electronic bidding carried out by the Borrower’s Central State Administrative Office for E-Croatia (Sredisnji drzavni ured za e-Hrvatsku) for procurement of computer and standard IT equipment, provided that technical specifications for said equipment shall be subject to the prior review by the Bank in accordance with the procedures set forth in Appendix I to the Guidelines.

3. Direct Contracting. Goods and works which the Bank agrees meet the requirements for Direct Contracting may be procured in accordance with the provisions of said procurement method.

4. Community Participation. Goods, works and services under Sub-projects to be financed under Part A.2(c) of the Project, shall be procured in accordance with the provisions of paragraph 3.17 of the Guidelines and procedures set forth in the ILP Guidelines.

Section III.

PARTICULAR METHODS OF PROCUREMENT OF CONSULTANTS’ SERVICES

A. Quality- and Cost-based Selection

Except as otherwise provided in Part B of this Section, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost-based Selection. For purposes of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines, the short list of consultants for services estimated to cost less than EUR 200,000 equivalent per contract may comprise entirely national consultants.

B: Other Procedures

1. Quality-based Selection. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements set forth in paragraph 3.2 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of Quality-based Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 through 3.4 of the Consultant Guidelines.

2. Selection Under a Fixed Budget. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.5 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of a Fixed Budget in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Consultant Guidelines.

3. Least-cost Selection. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.6 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of Least-cost Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.6 of the Consultant Guidelines.

4. Selection Based on Consultants’ Qualifications. Services estimated to cost less than EUR 160,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1, 3.7 and 3.8 of the Consultant Guidelines.

5. Single Source Selection. Services for tasks in circumstances which meet the requirements of paragraph 3.10 of the Consultant Guidelines for Single Source Selection, may, with the Bank’s prior agreement, be procured in accordance with the provisions of paragraphs 3.9 through 3.13 of the Consultant Guidelines.

6. Individual Consultants. Services for assignments that meet the requirements set forth in the first sentence of paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.2 through 5.3 of the Consultant Guidelines. Under the circumstances described in paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded to individual consultants on a sole-source basis, subject to prior approval of the Bank.

Section IV.

REVIEW BY THE BANK OF PROCUREMENT DECISIONS

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

SCHEDULE 5

IMPLEMENTATION PROGRAM

Part A:

PROJECT MANAGEMENT

1. The Borrower shall assign to MHSW the responsibility for Project management and coordination, including the overseeing the implementation by working groups of their respective Parts of the Project.

2. The Borrower shall, during duration of the Project, (a) maintain working groups within MHSW for each respective Part of the Project, and (b) maintain a Project Manager who shall be responsible for managing inputs form MHSW’s working groups for developing terms of reference for technical assistance and training, contract administration, disbursement of funds and financial management, procurement and monitoring.

3. The Borrower shall carry out the Project in accordance with the provisions of the Operational Manual, including provisions of EMP, and shall not amend, suspend, abrogate, repeal or waive any provision of the Operational Manual without prior approval of the Bank.

Part B:

REPORTING AND MONITORING

1. The Borrower shall, through MHSW

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators acceptable to the Bank, the carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof,

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about September 30, 2007 a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities performed pursuant to sub-paragraph (a) of this paragraph, on the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date, and

(c) review with the Bank, by December 31, 2007 or such later date as the Bank shall request, the report referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank’s views on the matter.

2. The Borrower shall provide to the Bank, by September 30 of each year throughout the execution of the Project, commencing from September 30, 2006, an annual report on the progress of Project implementation, of such scope and such detail as the Bank shall reasonably request, including a draft annual Project plan for the following year.

Part C:

INNOVATION AND LEARNING PROGRAM

1. Not later than December 31, 2005, the Borrower, through MHSW, shall establish a Grant Committee and such Committee shall be responsible for selection, appraisal and monitoring of Sub-projects under Part A.2(c) of the Project.

2. For the purposes of carrying out Part A.2 (c) of the Project, the Borrower, through MHSW, shall ensure that:

(a) a Grant Committee shall select Sub-projects for financing from the proceeds of the Loan in accordance with criteria and selection procedures set forth in the ILP Guidelines,

(b) MHSW shall provide financing, on a grant basis, for approved Sub-projects pursuant to a standard agreement, in a format and substance acceptable to the Borrower and the Bank (the Grant Agreement), to be entered into between MHSW and a Beneficiary, and such Grant Agreement shall include, inter alia:

(i) a description of the Sub-project, together with an estimate of the cost thereof,

(ii) the amount to be provided to a Beneficiary under a Grant Agreement and a disbursement schedule,

(iii) the implementation schedule for the Sub-project,

(iv)an amount of co-financing to be provided for the Sub-project by the Beneficiary and/or evaluation of in-kind contribution to the Sub-project,

(v) the obligation of the Beneficiary to procure works, goods and services to be financed under the Grant Agreement in accordance with the procedures set forth in the ILP Guidelines and to comply with the EMP provisions,

(vi) the obligation of the Beneficiary to report to MHSW on the progress of Sub-project implementation and to enable representatives of MHSW and of the Bank, if the Bank shall so request, to visit the facilities, construction sites or other activities to be financed under the Grant Agreement,

(vii) the obligation of the Beneficiary to maintain records and accounts for expenditures incurred under the Sub-project and financed from the proceeds of the Loan made available to the Beneficiary under the Grant Agreement and to submit to MHSW at regular intervals statements with respect to such records and accounts, and

(viii) the right of MHSW to suspend, cancel or request a refund of the Grant or a portion thereof in case of the failure of the Beneficiary to perform any of its obligations under the Grant Agreement.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planirat će se i podmirivati u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2005. – 2020. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao donatora nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna za provedbu Projekta planirat će se i podmirivati u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za vrijeme provedbe Projekta.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za socijalnu skrb.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/05-01/03

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HRza Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !