Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 29.12.2005 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja

HRVATSKI SABOR

127

Na temelju članka 88.L285432 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA HRVATSKI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3666/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA HRVATSKI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, potpisan u Zagrebu, 16. rujna 2005., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA HRVATSKI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

ZAJAM BROJ 7320-HR

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 16. rujna 2005., između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimac) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

S OBZIROM NA TO (A) da je Zajmoprimac, nakon što se uvjerio u izvedivost i prvenstvo projekta opisanog u Prilogu 2. ovoga Ugovora (Projekt), od Banke zatražio da pomogne u financiranju Projekta,

(B) da će Dio A Projekta provoditi Brodarski institut (BI) i druge odabrane znanstveno-istraživačke ustanove, Dio B Projekta – BICRO (BI i BICRO skupno se nazivaju »projektne agencije«), uz pomoć Zajmoprimca, te da će u okviru te pomoći Zajmoprimac dio sredstava Zajma staviti na raspolaganje svakoj od projektnih agencija, kako je utvrđeno u ovom Ugovoru,

S OBZIROM NA TO da se Banka, inter alia i na temelju naprijed navedenog, suglasila Zajmoprimcu odobriti Zajam pod odredbama i uvjetima utvrđenim u ovom Ugovoru i u odnosnim ugovorima o projektu sa svakom od projektnih agencija, koji nose isti datum kao ovaj ugovor, sklopljenim između Banke i svake od projektnih agencija,

STOGA su se stranke suglasile kako slijedi:

Članak I.

OPĆE ODREDBE, DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i ugovore o jamstvu za zajmove u jednoj valuti« Banke od 1. rujna 1999. (izmijenjeni i dopunjeni do 1. svibnja 2004.) sastavni su dio ovoga Ugovora:

Odjeljak 1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drukčije, nekoliko izraza definiranih u Općim uvjetima i u preambuli ovoga Ugovora imaju značenje kao što je u njima navedeno:

(a) »Brodarski institut« ili »BI« znači društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano i koje posluje na području Zajmoprimca na temelju Uredbe o osnivanju koju je donijela Vlada RH 15. siječnja 1992. (Izvod iz sudskog registra br. Fi-22202/92, od 25. veljače 1992. MB 080127309) ili bilo kojega njegovog pravnog sljednika,

(b) »Ugovor o projektu za BI« znači ugovor između Banke i BI-a, koji nosi isti datum kao ovaj Ugovor, a isti se s vremena na vrijeme može mijenjati i dopunjavati, taj izraz obuhvaća i sve dopunske ugovore uz Ugovor o projektu za BI,

(c) »Plan otpuštanja osoblja BI-a« znači plan koji donosi BI, a u kojem su opisani odredbe, uvjeti i mjerila, usuglašeni s Bankom, za prestanak radnog odnosa zaposlenika BI-a, uključujući i isplate otpremnina na temelju toga plana,

(d) »BICRO« znači Poslovno-inovacijski centar Hrvatske, društvo s ograničenom odgovornošću, koje je osnovano Odlukom Vlade RH od 30. listopada 1997. (Izvod iz sudskog registra br. Tt-98/1091-2, od 3. rujna 1998. MB 080214447), ili bilo kojeg njegovog pravnog sljednika,

(e) »Ugovor o projektu za BICRO« znači ugovor između Banke i BICRO-a koji nosi isti datum kao ovaj Ugovor, a isti se s vremena na vrijeme može mijenjati i dopunjavati, taj izraz obuhvaća i sve dopunske ugovore uz Ugovor o projektu za BICRO,

(f) »Korisnik« znači svaki subjekt koji ispunjava uvjete, u skladu s mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima, za financiranje prema Dijelu B i Dijelu C.2 Projekta,

(g) »Izvješće o financijskom praćenju« ili »izvješće FMR« znači svako izvješće pripremljeno u skladu s odjeljkom 4.02. ovoga Ugovora,

(h) »MZOŠ« znači Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Zajmoprimca ili bilo koji njegov pravni sljednik,

(i) »Operativni postupci« znače postupke, koji su usuglašeni s Bankom i koje su usvojili BICRO i MZOŠ, a u kojima su utvrđena mjerila u pogledu ispunjavanja uvjeta i postupci odabira, ocjene i odobrenja korisnika i potprojekata, koji će se financirati u okviru Projektu, kao i administrativni postupci i postupci praćenja provedbe potprojekata,

(j) »PIP« znači Plan provedbe projekta u kojem su utvrđeni postupci i zahtjevi za provedbu projekta, a koji Zajmoprimac usvaja u suglasnosti s Bankom, isti se s vremena na vrijeme, u suglasnosti s Bankom, može mijenjati i dopunjavati,

(k) »PMU« znači Jedinicu za vođenje Projekta koju Zajmoprimac osniva pri MZOŠ-u radi upravljanja Projektom,

(l) »Plan nabave« znači plan nabave Zajmoprimca od 3. svibnja 2005., koji obuhvaća razdoblje od početnih 18 mjeseci provedbe Projekta (ili dulje), a isti se s vremena na vrijeme može ažurirati u skladu s odredbama odjeljka 3.02. ovoga Ugovora tako da obuhvaća naknadna razdoblja od 18 mjeseci provedbe Projekta (ili dulja),

(m) »Projektne agencije« skupno znači BI i BICRO,

(n) »Ugovori o projektu« skupno znače Ugovor o projektu za BI i Ugovor o projektu za BICRO,

(o) »Program RAZUM« znači program inovativnih tehnologija koji je pokrenuo Zajmoprimac radi pružanja potpore razvoju na znanju utemeljenih poduzeća kroz komercijalizaciju rezultata njihovih razvoja i istraživanja,

(p) »Znanstvenoistraživačke ustanove« znači znanstvenoistraživačke ustanove koje se, s vremena na vrijeme i prema dogovoru između Zajmoprimca i Banke, mogu odabrati za sudjelovanje u Dijelu A Projekta i koje ispunjavaju uvjete za pomoć prema Dijelu A Projekta, a koja će se financirati iz sredstava zajma,

(q) »Otpremnine« znači isplate koje će se vršiti iz sredstava Zajma zaposlenicima BI-ja i ostalih znanstvenoistraživačkih ustanova, koji će biti sporazumno otpušteni prema Planu otpuštanja osoblja BI-ja i Planu otpuštanja osoblja znanstvenoistraživačkih ustanova,

(r) »Specijalni račun« znači račun iz odjeljka 2.02. (b) ovoga Ugovora,

(s) »Dopunski financijski sporazum« znači ugovor koji će Zajmoprimac sklopiti sa svakom projektnom agencijom na temelju odjeljka 3.01.(c) ovoga Ugovora, a isti se s vremena na vrijeme može mijenjati i dopunjavati, taj izraz obuhvaća sve priloge Dopunskom financijskom sporazumu, a izraz »dopunski financijski sporazumi« skupno znači podugovore o financiranju koje Zajmoprimac sklapa sa svakom od projektnih agencija,

(t) »Ugovor o potprojektu« znači ugovor, koji će se sklopiti između BICRO-a i korisnika, koji ispunjava uvjete radi provedbe potprojekta prema Dijelu B Projekta, te između MZOŠ-a i korisnika, koji ispunjava uvjete radi provedbe potprojekta prema Dijelu C.2. Projekta,

(u) »Podfinanciranje« znači svako financiranje u obliku zajma, darovnice ili ulaganja u vlasnički kapital koje izvrši ili predloži BICRO ili MZOŠ korisniku koji ispunjava uvjete za određeni potprojekt, a koji će se financirati iz sredstava Zajma,

(v) »Potprojekt« znači određeni projekt koji, prema mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima, ispunjava uvjete za financiranje iz sredstava Zajma, a koji će provoditi korisnik korištenjem sredstava za podfinanciranje prema Dijelu B i C.2 Projekta,

(w) »SPREAD« znači Sponzorirani program istraživanja i razvoja iz Dijela B.5 Priloga 2 ovoga Ugovora,

(x) »TC-i« znači tehnologijski centri iz Dijela B Projekta,

Odjeljak 1.03. Svaki put kad se u Općim uvjetima spomene »subjekt za provedbu Projekta«, misli se na BICRO i BI.

Članak II.

ZAJAM

Odjeljak 2.01. Banka je suglasna pozajmiti Zajmoprimcu, pod odredbama i uvjetima, koji su utvrđeni u Ugovoru o zajmu ili na koje se taj Ugovor poziva, iznos od tridesetjedan milijun eura (EUR 31.000.000), a isti se s vremena na vrijeme može preračunavati u drugu valutu u skladu s odredbama Odjeljka 2.09 ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.02. (a) Iznos Zajma može se povlačiti s računa Zajma u skladu s odredbama Priloga 1. ovoga Ugovora za (i) iznose koje je Zajmoprimac isplatio (odnosno koje će isplatiti, ako se Banka s tim suglasi) na ime povlačenja koje BICRO ili MZOŠ izvrši prema Ugovoru o potprojektu radi namirenja razumnih troškova robe, usluga i ulaganja u vlasnički kapital potrebnih za potprojekt, a u odnosu na koje se traži povlačenje sredstava s računa Zajma, (ii) izdatke koji su učinjeni (odnosno koji će biti učinjeni, ako se Banka s tim suglasi) u vezi s razumnim troškovima robe, usluga, isplata otpremnina te operativnim troškovima potrebnim za Projekt, a koji će se financirati iz Zajma, (iii) početnu naknadu iz Odjeljka 2.04 ovoga Ugovora, te (iv) bilo koju premiju u vezi s gornjom i donjom granicom kamatnih stopa plativih od zajmoprimca u skladu s Odjeljkom 4.04 (c) Općih uvjeta.

(b) Zajmoprimac može, u svrhu Projekta, otvoriti i potom zadržati, specijalni depozitni račun u eurima u nekoj komercijalnoj banci, pod odredbama i uvjetima zadovoljavajućim za Banku, uključujući i odgovarajuću zaštitu od uzimanja jednog zajma za otplatu drugog, ovrhe i zaloga. Polozi na specijalni račun i isplate s njega vršit će se u skladu s odredbama Priloga 6. ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.03. Datum zatvaranja Zajma bit će 30. studenoga 2009. ili neki kasniji datum koji odredi Banka. Banka će odmah izvijestiti Zajmoprimca o tom kasnijem datumu.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će Banci platiti početnu naknadu u iznosu od jedan posto (1%) iznosa Zajma, podložno svakom odricanju od dijela takve naknade koje Banka može s vremena na vrijeme odrediti. Na datum stupanja na snagu ili odmah nakon tog datuma Banka će, u ime Zajmoprimca, povući s računa Zajma iznos navedene naknade i uplatiti ga sebi.

Odjeljak 2.05. Zajmoprimac će Banci platiti naknadu za neiskorišteni dio glavnice odobrenog Zajma s vremena na vrijeme po stopi od: (i) osamdeset pet stotina jednog postotka (0,85%) od datuma od kada se ta naknada počinje obračunavati u skladu s odredbama Dijela 3.02 Općih uvjeta, no ne uključujući i četvrtu godišnjicu tog datuma, i (ii) sedamdeset pet stotina jednog postotka (0,75%) nakon toga.

Odjeljak 2.06. Zajmoprimac će platiti kamatu na iznos glavnice Zajma koji je povučen i neotplaćen s vremena na vrijeme, po stopi za svako kamatno razdoblje koja je jednaka varijabilnoj stopi, pod uvjetom da će nakon konverzije cjelokupnog ili određenog dijela iznosa glavnice Zajma, Zajmoprimac plaćati kamatu tijekom razdoblja konverzije na taj iznos u skladu s relevantnim odredbama članka IV. Općih uvjeta.

Odjeljak 2.07. Kamate i druge naknade bit će plative polugodišnje unatrag 15. svibnja i 15. studenoga svake godine.

Odjeljak 2.08. Zajmoprimac će otplaćivati iznos glavnice Zajma u skladu s planom amortizacije utvrđenim u Prilogu 3. ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.09. (a) Zajmoprimac može u bilo kojem trenutku zatražiti bilo koju od sljedećih konverzija vezano uz uvjete Zajma kako bi potpomogao razborito upravljanje dugom:

(i) promjenu valute zajma cjelokupnog ili bilo kojega djelomičnog iznosa glavnice Zajma, bilo da je ta glavnica povučena ili nije povučena, u jednu od odobrenih valuta,

(ii) promjenu osnovice kamatne stope koja je primjenjiva na cjelokupni iznos ili bilo koji dio glavnice Zajma s promjenjive kamatne stope na fiksnu kamatnu stopu, ili obrnuto, i

(iii) postavljanje ograničenja na varijabilnu kamatnu stopu primjenjivo na cjelokupni iznos ili bilo koji dio glavnice Zajma koji je povučen odnosno nepodmiren tako što se uspostavlja gornja ili donja granica kamatne stope na varijabilnu kamatnu stopu.

(b) Bilo koja konverzija koja je zatražena u skladu sa stavkom (a) ovoga Odjeljka i koju Banka prihvaća smatra se »konverzijom« prema Odjeljku 2.01 (7) Općih uvjeta i provodi se u skladu s odredbama članka IV. Općih uvjeta i Smjernica o konverzijama.

(c) Odmah po datumu izvršenja gornje granice kamatne stope ili donje granice kamatne stope u vezi s čim je Zajmoprimac zatražio da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka će u ime Zajmoprimca povući s računa zajma i uplatiti na svoj račun iznose za plaćanje bilo koje premije koju treba platiti u skladu s Odjeljkom 4.04 (c) Općih uvjeta sve do iznosa koji je s vremena na vrijeme raspoređen za tu svrhu u tablici 1. Priloga 1. ovoga Ugovora.

Članak III.

IZVRŠENJE PROJEKTA

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac izražava svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta utvrđene u Prilogu 2. ovoga Ugovora, te će se, u tu svrhu, bez ikakvih ograničenja ili smanjenja bilo koje od svojih drugih obveza na temelju ovoga Ugovora, pobrinuti, putem MZOŠ-a, da projektne agencije izvršavaju, svaka u skladu s odredbama svog ugovora o projektu, sve obveze iz ugovora o projektu koje su u njima utvrđene, poduzet će ili će se pobrinuti da se poduzmu sve radnje, uključujući osiguravanje financijskih sredstava (koja će uključivati sredstva partnera), objekata, usluga i drugih resursa, potrebnih ili prikladnih da se projektnim agencijama omogući izvršenje tih obveza, te neće poduzeti niti dopustiti da se poduzme ikakva radnja, koja bi spriječila ili ometala to izvršenje, odnosno koja bi na bilo koji način ograničila organizacijsku, upravljačku ili financijsku autonomiju projektnih agencija.

(b) Ne ograničavajući odredbe stavka (a) ovoga odjeljka i osim ako se Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će, putem MZOŠ-a, provoditi Projekt i pobrinuti se da svaka projektna agencija provodi svoj Dio u skladu s Programom provedbe navedenim u Prilogu 5. ovoga Ugovora i PIP-om.

(c) Zajmoprimac će, putem MZOŠ-a, dio sredstava Zajma staviti na raspolaganje projektnim agencijama na temelju posebnih dopunskih financijskih sporazuma sklopljenih između Zajmoprimca i svake od projektnih agencija ili znanstvenoistraživačkih ustanova, koje ispunjavaju uvjete, pod odredbama i uvjetima koje odobri Banka i koji će inter alia uključivati sljedeće uvjete:(i) sredstva zajma bit će dodijeljena BI-u i prihvatljivim znanstvenoistraživačkim ustanovama – 65% u obliku darovnice, a 35% u obliku zajma od ukupno dodijeljenih sredstava Zajma za BI ili za znanstvenoistraživačke ustanove, koje ispunjavaju uvjete, odnosno, (ii) sredstva zajma bit će dodijeljena BICRO-u – 50% u obliku darovnice i 50% u obliku zajma, od iznosa dodijeljenog za financiranje aktivnosti prema Dijelovima B.2. i B.3. Projekta, te 100% iznosa u obliku darovnice dodijeljenog za financiranje aktivnosti prema Dijelovima B.1, B.4 i B.5. Projekta.

(d) Zajmoprimac će svoja prava iz dopunskih financijskih sporazuma ostvarivati na način da se štite interesi Zajmoprimca i Banke i da se ispuni svrha Zajma te, osim ako se Banka ne suglasi drukčije, Zajmoprimac neće prenijeti, dopuniti i izmijeniti te staviti izvan snage dopunske financijske sporazume niti bilo koju njihovu odredbu, odnosno odreći se prava iz njih.

Odjeljak 3.02. (a) Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, na nabavu robe i konzultantskih usluga, koji su potrebni za Projekt i koji će se financirati iz sredstava Zajma, primjenjivat će se odredbe Priloga 4. ovoga Ugovora, s time da se navedene odredbe mogu dalje razraditi u Planu nabave, i

(b) Zajmoprimac će, putem MZOŠ-a, ažurirati Plan nabave u skladu sa smjernicama prihvatljivim Banci, te će svaki na taj način ažurirani plan Banci podnijeti na odobrenje najkasnije 12 mjeseci nakon datuma prethodnoga Plana nabave.

Odjeljak 3.03. U svrhu odjeljka 9.07. Općih uvjeta i bez ograničavanja tih uvjeta, Zajmoprimac će:

(a) izraditi, na temelju smjernica prihvatljivih Banci, i dostaviti Banci najkasnije dva (2) mjeseca prije dana zatvaranja Zajma ili nekoga kasnijeg datuma o kojem se Zajmoprimac i Banka u tu svrhu mogu dogovoriti, plan buduće provedbe Projekta, i

(b) Banci pružiti razumnu mogućnost da sa Zajmoprimcem razmijeni mišljenja o tom planu.

Odjeljak 3.04. Banka i Zajmoprimac su suglasni da će projektne agencije izvršavati obveze utvrđene u odjeljcima 9.04., 9.05., 9.06., 9.07., 9.08. i 9.09. Općih uvjeta (koji se odnose na osiguranje, korištenje robe i usluga, planove i rasporede, evidencije i izvješća, odnosno održavanje i nabavu zemljišta) u odnosu na Projekt u skladu s odjeljkom 2.03. ugovora o projektu.

Članak IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimac će održavati sustav financijskog upravljanja, uključujući evidencije i račune, te pripremati financijska izvješća, u skladu s računovodstvenim standardima prihvatljivim Banci, koji će se dosljedno primjenjivati i biti takvi da odražavaju njegove aktivnosti, sredstva i izdatke u vezi s Projektom.

(b)Zajmoprimac:

(i) će se pobrinuti da se za svaku fiskalnu godinu (ili drugo razdoblje s kojim se suglasi Banka), obavi revizija financijskih izvješća iz stavka (a) ovoga odjeljka, u skladu s revizijskim standardima prihvatljivima Banci i dosljedno primjenjivanima od strane neovisnih revizora prihvatljivih Banci,

(ii) će Banci dostaviti čim budu dostupna, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od pet mjeseci nakon kraja svake takve godine ili nekoga drugog razdoblja s kojim se Banka suglasi, (A) ovjerene preslike financijskih izvješća iz stavka (a) ovoga odjeljka za tu godinu ili drugo razdoblje s kojim se suglasi Banka za koje je na taj način obavljena revizija i (B) mišljenje o takvim izvješćima koje su izradili navedeni revizori, u onakvom opsegu i s onakvim pojedinostima koji budu zadovoljavajući za Banku, te

(iii) će Banci dostaviti druge informacije o navedenim evidencijama i računima, te reviziji takvih financijskih izvješća, kao i o navedenim revizorima, kako Banka bude s vremena na vrijeme razumno tražila.

(c)Za sve izdatke u odnosu na koje su se povlačenja s računa Zajma izvršila na temelju izvješća o izdacima, Zajmoprimac će:

(i) čuvati, barem do proteka godine dana nakon što je Banka primila revizijsko izvješće za fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno zadnje povlačenje sredstava s računa Zajma odnosno koje obuhvaća tu godinu, svu evidenciju (ugovore, narudžbe, fakture, račune, potvrde i druge isprave) kojima se dokazuju ti izdaci,

(ii) predstavnicima Banke omogućiti da izvrše uvid u tu evidenciju, i

(iii) osigurati da ta izvješća i izvješća o izdacima budu uključena u reviziju za svaku fiskalnu godinu ili drugo razdoblje s kojim se Banka suglasila, iz stavka (b) ovoga odjeljka.

Odjeljak 4.02. (a) Ne ograničavajući Zajmoprimčeve obveze izvješćivanja o napretku utvrđene u Prilogu 5. ovoga Ugovora, Zajmoprimac će izraditi i Banci dostaviti Izvješće o financijskom praćenju (izvješće FMR), čiji je oblik i sadržaj usuglašen s Bankom, a:

(i) u kojem su naznačeni izvori i načini korištenja sredstava za Projekt, kako kumulativno, tako i za razdoblje na koje se to izvješće odnosi, s time da sredstva osigurana u okviru Zajma posebno budu iskazana, te u kojem su objašnjene razlike između stvarnog i planiranog korištenja tih sredstava,

(ii) u kojem je opisan fizički napredak u provedbi Projekta, kako kumulativno, tako i za razdoblje na koje se to izvješće odnosi, te u kojem su objašnjene razlike između stvarne i planirane provedbe Projekta, i

(iii) u kojem je naznačeno stanje nabave u okviru Projekta, na kraju razdoblja na koje se to izvješće odnosi.

(b) Prvo će se izvješće FMR Banci dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od kraja prvog kalendarskog tromjesečja nakon datuma stupanja na snagu, i odnosit će se na razdoblje od nastanka prvog izdatka u okviru Projekta do kraja toga prvog kalendarskog tromjesečja. Nakon toga, svako će se izvješće FMR Banci dostaviti najkasnije u roku od 30 dana nakon svakoga sljedećega kalendarskog tromjesečja i odnosit će se na to kalendarsko tromjesečje.

Članak V.

PRAVNI LIJEKOVI BANKE

Odjeljak 5.01. Na temelju odjeljka 6.02. (p) Općih uvjeta, navode se sljedeći dodatni događaji, i to:

(a) ako bilo koja od projektnih agencija ne izvrši bilo koju od svojih obveza na temelju svoga odnosnog Ugovora o projektu,

(b) ako je, zbog događaja koji su se zbili nakon datuma Ugovora o zajmu, nastala izvanredna situacija zbog koje nije vjerojatno da će bilo koja od projektnih agencija biti sposobna izvršiti svoje obveze na temelju svoga odnosnog Ugovora o projektu,

Odjeljak 5.02. Na temelju Odjeljka 7.01. (k) Općih uvjeta, navode se sljedeći dodatni događaji, i to ako se događaji navedeni u stavku (a) odjeljka 5.01. ovoga Ugovora dogode i traju tijekom razdoblja od šezdeset (60) dana nakon što je Banka o tome dala obavijest Zajmoprimcu.

Članak VI.

STUPANJE NA SNAGU, PRESTANAK

Odjeljak 6.01. Sljedeći se događaj navodi kao dodatni uvjet za stupanje na snagu Ugovora o zajmu u smislu odjeljka 12.01.(c) Općih uvjeta, a to je formalno sklapanje svih dopunskih financijskih sporazuma u ime Zajmoprimca i svake od projektnih agencija.

Odjeljak 6.02. Navode se sljedeća dodatna pitanja koja se, u smislu odjeljka 12.02 (c) Općih uvjeta, trebaju uvrstiti u mišljenje ili mišljenja koja se dostavljaju Banci:

(a) da je svaka od projektnih agencija propisno odobrila ili potvrdila svaki Ugovor o projektu, te da je on pravno obvezujući za odnosnu projektnu agenciju u skladu s njegovim uvjetima, i

(b) da su Zajmoprimac i odnosna projektna agencija propisno odobrili ili potvrdili dodatne financijske sporazume i da su oni pravno obvezujući za Zajmoprimca i odnosnu projektnu agenciju u skladu s njihovim uvjetima.

Odjeljak 6.03. U svrhu odjeljka 12.04. Općih uvjeta, ovime se određuje sto dvadeset (120) dana nakon datuma ovoga Ugovora.

Članak VII.

PREDSTAVNIK ZAJMOPRIMCA, ADRESE

Odjeljak 7.01. Ministar financija Zajmoprimca određuje se kao predstavnik Zajmoprimca u svrhu odjeljka 11.03. Općih uvjeta.

Odjeljak 7.02. Sljedeće su adrese naznačene u svrhu odjeljka 11.01. Općih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Ministar financija

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

Republika Hrvatska

Teleks: Telefaks:

862-21215

862-21833 (385-1) 4922-598

Za Banku:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kabelogramska adresa: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke su, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale ovaj Ugovor u svoje ime u Zagrebu, Hrvatska na naprijed naznačeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Šuker, v. r.

Ministar financija

Ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand Seth, v. r.

Direktor jedinice za Južnu Srednju Europu

Ovlašteni predstavnik

PRILOG 1.

POVLAČENJE SREDSTAVA ZAJMA

U sljedećoj su tablici navedene kategorije stavki koje će se financirati iz sredstava Zajma, iznos Zajma raspoređen za svaku kategoriju, te postotak izdataka za stavke koje će se financirati u svakoj kategoriji.

Kategorija Raspoređeni % izdataka koji iznos Zajma će se financirati Zajma iskazan u eurima

(1) Roba 6.900.000 100% stranih izdataka,

100% lokalnih izdataka (tvornička cijena) i 80% lokalnih izdataka za druge lokalno nabavljene stavke

(2) Konzultantske 100% stranih izdataka i usluge 3.900.000 75% lokalnih izdataka

(3) Izobrazba 1.145.000 100%

(4) Podfinanciranje

(a) prema Dijelu B.3. 4.500.000 100% iznosa potprojekta Projekta

(b) prema Dijelu B.5. 1.500.000 100% iznosa potprojekta Projekta

(c) prema Dijelovima 10.700.000 80% iznosa potprojekta B.2, B.4. i C.2. Projekta

(5) Otpremnine 700.000 100%

(6) Operativni troškovi 500.000 75% BICRO-a, znanstveno- istraživačkih ustanova i Jedinice za vođenje Projekta

(7) Naknada 155.000 Iznos prema odjeljku 2.04. ovoga Ugovora

(8) Premija za utvrđivanje donje i gornje granice kamatne stope Iznos prema odjeljku 2.09.(c) ovoga Ugovora

(9) Neraspoređeno 1.000.000

UKUPNO 31.000.00

2. U svrhu ovoga Priloga:

(a) izraz »strani izdaci« znači izdatke u valuti svake druge zemlje osim zemlje Zajmoprimca za robu ili usluge nabavljene s područja svake druge zemlje osim zemlje Zajmoprimca,

(b) izraz »lokalni izdaci« znači izdatke u valuti Zajmoprimca za robu ili usluge nabavljene s područja Zajmoprimca, a

(c) izraz »operativni troškovi« znači (i) povećane operativne troškove nastale u Jedinici za vođenje projekta uslijed provedbe projekta uključujući, inter alia, plaće administrativnog osoblja (osim državnih službenika), uredsku opremu, troškove materijala i održavanja te troškove službenih putovanja, (ii) povećane operativne troškove nastale u BICRO-u i odnosnoj znanstvenoistraživačkoj ustanovi, koja ispunjava uvjete, a popis operativnih izdataka koji ispunjavaju uvjete utvrdit će se u planu za svaku odnosnu znanstvenoistraživačku ustanovu, Jedinicu za vođenje Projekta ili BICRO i usuglasiti s Bankom.

3. Unatoč odredbama stavka 1. ovoga odjeljka, nisu dopuštena povlačenja sredstava u odnosu na:

(a) plaćanja izvršena za izdatke prije datuma ovoga Ugovora, s time da se povlačenja koja u ukupnom iznosu ne premašuju1.000.000 EUR mogu vršiti na ime plaćanja izvršenih za izdatke u okviru kategorija (1) – (5) prije tog datuma, ali nakon 1. siječnja 2005., i

(b) plaćanja izvršena za izdatke u odnosu na kategoriju (3)(a) naznačenu u tablici iz stavka 1. ovoga Priloga dok se (i) ne donese zakonodavstvo, usuglašeno s Bankom, koje uređuje ulaganja rizičnoga kapitala te (ii) ne izmijene i usuglase s Bankom Operativni postupci za upravljanje izvršenjem Dijela B.3. Projekta.

4. Banka može zatražiti da se povlačenja sredstava s računa Zajma vrše na temelju izvješća o izdacima za izdatke koji se odnose na: (a) robu na temelju ugovora čija vrijednost nije veća od protuvrijednosti 200.000 EUR, (b) usluge koje pružaju konzultantske tvrtke na temelju ugovora čija vrijednost nije veća od protuvrijednosti 100.000 EUR, (c) usluge koje pružaju pojedinačni konzultanti na temelju ugovora čija vrijednost nije veća od protuvrijednosti 50.000 EUR, (d) dopunske financijske sporazume, (e) operativne troškove, (f) izobrazbu, te (g) otpremnine, sve to pod odredbama i uvjetima koje će Banka precizirati u obavijesti upućenoj Zajmoprimcu.

PRILOG 2.

OPIS PROJEKTA

Ciljevi Projekta su (a) ojačati i preustrojiti znanstvenoistraživačke ustanove i promicati komercijalizaciju rezultata istraživanja, i (b) unaprijediti tehnologijske sposobnosti poduzeća.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, podložno onim izmjenama o kojima se Zajmoprimac i Banka mogu s vremena na vrijeme suglasiti radi postizanja tih ciljeva:

Dio A: PREUSTROJ ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH USTANOVA

1. Pružanje opreme, konzultantskih usluga, izobrazbe, BI-u i odabranim znanstveno-istraživačkim ustanovama za (a) jačanje upravljačke strukture znanstvenoistraživačkih ustanova i njihovih sposobnosti u strateškom planiranju i upravljanju promjenama, (b) razvijanje i uvođenje suvremenih proračunskih i računovodstvenih sustava, informacijskog upravljačkog sustava (MIS) i revizijskih sustava, (c) jačanje marketinga, upravljanja ugovorima i intelektualnim vlasništvom, uvođenje transparentnih mjerila za odabir istraživačkih programa i pojedinačnih projekata, osnivanje znanstvenih parkova i profitnih centara, (d) razvoj ljudskih resursa kroz donošenje odgovarajuće i transparentne politike ljudskih resursa i izobrazba osoblja, (e) unapređenje fizičke infrastrukture, te (f) osnivanje virtualnih znanstvenih parkova.

2. Financiranje povećanih operativnih troškova BI-a i odabranih znanstvenoistraživačkih ustanova nastalih u vezi s organizacijskim preustrojem tih subjekata.

3. Provedba programa smanjenja broja osoblja, uključujući isplatu otpremnina osoblju BI-a te ostalih znanstvenoistraživačkih ustanova, koje je otpušteno u skladu s odredbama njihovih odnosnih planova otpuštanja osoblja.

Dio B: UNAPREĐENJE PROGRAMA FINANCIRANJA TEHNOLOGIJSKOGA RAZVOJA

1. Institucionalna izgradnja BICRO-a. Jačanje institucionalnih sposobnosti BICRO-a, uključujući upravljačke i tehničke vještine njegova osoblja, upravljanje ljudskim resursima, marketing, informacijski upravljački sustav (MIS), financijsko upravljanje i planiranje, te funkcije praćenja i nadzora.

2. Program RAZUM. Osiguravanje sredstava za podfinanciranje, putem BICRO-a, privatnih tvrtki i istraživača odabranih u skladu s mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima, za provedbu programa RAZUM.

3. Rizični kapital. Osiguravanje sredstava za podfinanciranje i tehničku pomoć za fondove rizičnoga kapitala odabrane u skladu s mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima, a za ulaganje u financiranje tehnologije i na znanju utemeljenih poduzeća kojima se upravlja na komercijalnoj osnovi.

4. Unaprjeđenje tehnologijskih centara, inkubatora i znanstveno-istraživačkih centara. Osiguravanje sredstava za podfinanciranje odabranih tehnologijskih centara, inkubatora i znanstvenoistraživačkih centara za potprojekte odabrane u skladu s mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima.

5. SPREAD. Osiguravanje sredstava za podfinanciranje malim i srednjim poduzećima koja ispunjavaju uvjete, za provedbu Sponzoriranog programa istraživanja i razvoja (SPREAD) u skladu s mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima.

Dio C: FOND JEDINSTVO KROZ ZNANJE

1. Osnivanje Fonda jedinstvo kroz znanje (UKF) za promicanje stručne razmjene i kontakata između hrvatskih znanstvenika i istraživača koji rade u inozemstvu i njihovih kolega u Hrvatskoj, te njihovih zajedničkih projekata.

2. Osiguravanje sredstava za podfinanciranje korisnika, koji ispunjavaju uvjete kroz Fond jedinstvo kroz znanje kojim će upravljati MZOŠ u skladu s mjerilima utvrđenim u Operativnim postupcima.

Dio D: PROVEDBA PROJEKTA I SKUPINA ZA HRVATSKI INOVACIJSKI SUSTAV

1. Jačanje sposobnosti Jedinice za vođenje Projekta, uključujući nabavu opreme, pružanje tehničke pomoći, studija i financijske potpore za obavljanje poslova nabave, isplate, financijskoga upravljanja, praćenja i ocjene, te vođenje kampanje informiranja javnosti o projektnim aktivnostima, kao i pružanje financijskih usluga kojima bi se obuhvatile revizijske usluge za potrebe Projekta.

2. Pružanje tehničke pomoći i izobrazbe za osnivanje i djelovanje Skupine za hrvatski inovacijski sustav pod MZOŠ-om i Hrvatske akreditacijske agencije.

********

Očekuje se da će projekt biti dovršen do 30. lipnja 2009.

PRILOG 3.

PLAN OTPLATE (AMORTIZACIJE)

1. Sljedeća tablica određuje datume otplate glavnice Zajma te postotak ukupnog iznosa glavnice Zajma koji se plaća na svaki datum otplate glavnice (udio otplatne rate). Ukoliko su sredstva iz Zajma u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koju otplaćuje Zajmoprimac na svaki datum otplate glavnice određuje Banka na način da pomnoži: (a) ukupni iznos glavnice Zajma na ime povučenih i nepodmirenih sredstava na prvi datum otplate glavnice, s (b) udjelom otplatne rate za svaki datum otplate Glavnice, s time da se takav iznos otplate po potrebi uskladi na način da se oduzmu iznosi navedeni u stavku 4. ovoga Priloga na koje se primjenjuje valutna konverzija.

Udio otplatne rate

Datum plaćanja (izražen kao %)

Na svaki 15. svibnja i 15. studenoga

počevši s 15. studenoga 2010.

zaključno s 15. svibnja 2020. 5%

2. Ukoliko sredstva Zajma nisu u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma kojeg Zajmoprimac otplaćuje na svaki datum otplate glavnice određuje se kako slijedi:

(a) Ukoliko su bilo koja sredstva iz Zajma povučena do prvog datuma otplate glavnice, Zajmoprimac će otplaćivati iznos koji je povučen i nepodmiren do takvog datuma u skladu sa stavkom 1. ovoga Priloga.

(b) Bilo koja povlačenja koja se vrše nakon prvog datuma otplate glavnice otplatit će se na svaki datum otplate glavnice koji pada nakon datuma takvog povlačenja, u iznosima koje određuje Banka na način da pomnoži iznos svakoga takvog povlačenja s razlomkom u kojem je brojnik jednak originalnom udjelu otplatne rate koji je naveden u tablici u stavku 1. ovoga Priloga za spomenuti datum otplate glavnice (originalni udio otplatne rate), dok je nazivnik jednak zbroju svih preostalih originalnih udjela otplatne rate za datume otplate glavnice koji padaju na ili nakon takvog datuma, gdje će se takvi iznosi otplate po potrebi uskladiti kako bi se umanjili za iznose koji se navode u stavku 4. ovoga Priloga na koje se primjenjuje valutna konverzija.

3. (a) Povlačenja izvršena unutar dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg datuma otplate glavnice će se isključivo u svrhu izračuna iznosa glavnice koji se otplaćuje na bilo koji datum otplate glavnice smatrati kao povučena i nepodmirena na drugi datum otplate glavnice, koji slijedi nakon datuma povlačenja i otplaćivat će se na svaki datum otplate glavnice započevši s drugim datumom otplate glavnice nakon datuma povlačenja.

(b) Unatoč odredbama podstavka (a) ovoga stavka 3., ukoliko Banka u bilo kojem trenutku želi usvojiti sustav ispostavljanja faktura prema datumu dospijeća prema kojem se fakture izdaju na ili nakon datuma otplate glavnice, odredbe tog pododjeljka neće se više primjenjivati na bilo koja povlačenja izvršena nakon usvajanja takvog sustava ispostavljanja faktura.

4. Unatoč odredbama stavaka 1. i 2. ovoga Priloga, nakon valutne konverzije cjelokupnog iznosa ili bilo kojeg dijela povučenog iznosa glavnice Zajma u odobrenu valutu, iznos koji je tako konvertiran u odobrenu valutu, koji će se moći otplaćivati na bilo koji datum otplate glavnice do kojeg dolazi tijekom razdoblja konverzije, bit će određen od Banke na način da se pomnoži taj iznos u denominiranoj valuti prije konverzije bilo s: (i) tečajem koji reflektira iznose glavnice u odobrenoj valuti kojeg plaća Banka prema Transakciji valutnog ‘hedginga’ povezano s navedenom konverzijom, ili (ii) s tečajnom komponentom ‘Screen rate-a’ ukoliko Banka tako odredi u skladu sa Smjernicama konverzije.

5. Ukoliko je iznos glavnice iz Zajma, koju čine sredstva koja su povučena ali i nepodmirena, s vremena na vrijeme izražen u više od jedne valute Zajma, odredbe ovoga Priloga primjenjivat će se odvojeno na iznos izražen u svakoj valuti Zajma, tako da se sastave posebni rasporedi otplate za svaki takav iznos.

PRILOG 4.

NABAVA

Odjeljak I. OPĆENITO

A. Sva će se roba nabavljati u skladu s odredbama odjeljka I. »Smjernica o nabavi u okviru zajmova IBRD-a i kredita IDA-e« iz svibnja 2004. (Smjernice o nabavi) i odredbama ovoga Priloga.

B. Sve će se konzultantske usluge nabavljati u skladu s odjeljcima I. i IV. »Smjernica o izboru i zapošljavanju konzultanata od zajmoprimaca Svjetske banke« iz svibnja 2004. (Smjernice o konzultantima) i odredbama ovoga Priloga.

C. Izrazi napisani velikim početnim slovima koji su u nastavku ovoga Priloga upotrijebljeni radi opisivanja pojedinih načina nabave odnosno načina pregleda pojedinih ugovora od Banke imaju značenje koje im je pripisano u Smjernicama o nabavi, odnosno u Smjernicama o konzultantima, ovisno o slučaju.

Odjeljak II. POJEDINI NAČINI NABAVE ROBE I USLUGA (OSIM KONZULTANTSKIH USLUGA)

A. Međunarodno nadmetanje. Osim ako nije drukčije predviđeno u Dijelu B ovoga odjeljka, ugovori će se dodjeljivati na temelju međunarodnoga nadmetanja. Odredbe stavka 2.55. i 2.56. Smjernica o nabavi koje predviđaju davanje prednosti domaćim ponuditeljima prilikom ocjene ponuda, primjenjuju se na robu proizvedenu na području Zajmoprimca.

B. Drugi postupci nabave

1. Ograničeno međunarodno nadmetanje. Roba za koju se Banka suglasi da se može kupiti isključivo od ograničenog broja dobavljača i čija se vrijednost procjenjuje na manje od 200.000 EUR po ugovoru, može se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju ograničenoga međunarodnog nadmetanja.

2. Domaće nadmetanje. Roba čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 500.000 EUR po ugovoru može se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju domaćeg nadmetanja i sljedećim dodatnim odredbama:

(a) Postupci

Metoda javnog nadmetanja (otvoreni natječaj) primjenjivat će se za sve ugovore. Pozivi za podnošenje ponuda objavljivat će se u »Narodnim novinama« Zajmoprimca te na internetskoj stranici MZOŠ-a, te će dozvoljavati najmanje trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.

(b) Ocjena ponuđačevih kvalifikacija

Kada se za velike i složene ugovore zahtijeva prethodna kvalifikacija, poziv za prethodnu kvalifikaciju za nadmetanje mora biti oglašen u Zajmoprimčevim »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici MZOŠ-a najmanje trideset (30) dana prije roka za podnošenje prijava za prethodnu kvalifikaciju. Minimalni iskustveni, tehnički i financijski zahtjevi moraju biti jasno naznačeni u dokumentima za prethodnu kvalifikaciju te se ocjenjuju primjenom metode »zadovoljava / ne zadovoljava«, a ne korištenjem sustava bodova. Kada se ne koristi prethodna kvalifikacija, kvalifikacija ponuđača za koga se predlaže da mu ugovor bude dodijeljen mora biti ocijenjena kroz ocjenu naknadne kvalifikacije, uz primjenu minimalnih iskustvenih, tehničkih i financijskih zahtjeva koji moraju biti jasno navedeni u natječajnim dokumentima.

(c) Sudjelovanje poduzeća u vlasništvu države

Poduzeća u vlasništvu države koja se nalaze i posluju na području Zajmoprimca ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nadmetanju jedino ako mogu dokazati, na Banci prihvatljiv način, da su pravno i financijski neovisni, da posluju prema trgovinskim zakonima i nisu agencije koje su u odnosu ovisnosti s vladom Zajmoprimca. Ta poduzeća podliježu istim zahtjevima u pogledu ponudbenog jamstva i jamstva za izvršenje posla kao i drugi ponuđači.

(d) Natječajna dokumentacija

Subjekti koji vrše nabavu će, u svrhu nabave robe, radova ili usluga, upotrijebiti odgovarajuće standardne dokumente za nadmetanje, određene stavkom 1.1. Smjernica, koji će sadržavati nacrt ugovora i ugovorne uvjete prihvatljive Banci.

(e)Podnošenje, otvaranje i ocjena ponuda

(i) Ponude se podnose u jednoj omotnici koja sadrži podatke o ispunjavanju uvjeta od ponuditelja, tehničku ponudu i ponudbenu cijenu, a sve će se omotnice otvoriti u isto vrijeme na javnom otvaranju ponuda.

(ii) Ponude se otvaraju javno, odmah po proteku roka za podnošenje ponuda. Ime ponuditelja, ukupan iznos svake ponude i svi ponuđeni popusti pročitat će se naglas i zabilježiti u zapisniku s javnog otvaranja ponuda.

(iii) Ocjena ponuda izvršit će se uz strogo pridržavanje novčano mjerljivih kriterija navedenih u natječajnoj dokumentaciji, te se neće upotrijebiti sustav bodovanja na temelju zasluga.

(iv) Dozvoljeno je samo jednom produžiti valjanost ponude za najviše trideset (30) dana. Nije dozvoljeno dalje produživati valjanost ponude bez prethodne suglasnosti Banke.

(v) Ugovori se dodjeljuju ponuditeljima koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli najnižu ponudu koja je sadržajno odgovarajuća.

(vi) U domaćem se nadmetanju neće primijeniti načelo davanja prednosti domaćim proizvođačima.

(f)Odbijanje svih ponuda

(i) Sve ponude se ne smiju odbiti niti se smije objaviti poziv za nove ponude bez prethodne pisane suglasnosti Banke.

(ii) Kada je broj primljenih ponuda manji od dvije, ne smije se ponoviti natječaj bez prethodne suglasnosti Banke.

(g) Jamstva

Ponudbena jamstva ne bi trebala premašiti 2% (dva posto) procijenjene vrijednosti ugovora, a jamstva za izvršenje posla ne bi trebala biti veća od 10% (deset posto) ugovornoga iznosa. Tekst svih tih jamstava mora biti uključen u natječajnu dokumentaciju i mora biti prihvatljiv Banci.

3. Kupovanje. Roba čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 60.000 EUR po ugovoru može se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju postupka kupovanja u skladu s odredbama stavka 3.1 i 3.5. Smjernica, uključujući i oblik kupovanja putem elektronskog nadmetanja koje Zajmoprimčev Središnji državni ured za e-Hrvatsku provodi za nabavu računala i standardne IT opreme, uz uvjet da su tehničke specifikacije za takvu opremu predmetom prethodnog pregleda Banke u skladu s postupcima koji su navedeni u Odjeljku IV. ovoga Priloga.

4. Izravna pogodba. Roba za koju se Banka suglasi da ispunjava zahtjeve za izravnu pogodbu može se nabaviti u skladu s pravilima tog načina nabave.

5. Trgovačka praksa. Roba čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 200.000 EUR po ugovoru, a koja se financira u okviru podfinanciranja potprojekata prema Dijelovima B.2., B.3., B.5. i C.2. Projekta, može se nabaviti u skladu s Banci prihvatljivom trgovačkom praksom.

Odjeljak III. POJEDINI NAČINI NABAVE KONZULTANTSKIH USLUGA

A. Odabir utemeljen na kakvoći i cijeni. Ako nije drukčije predviđeno u Dijelu B ovoga odjeljka, konzultantske se usluge nabavljaju prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira utemeljenog na kakvoći i cijeni. U svrhu stavka 2.7. Smjernica o konzultantima, na popisu konzultanata koji su ušli u uži izbor za usluge čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 200.000 EUR po ugovoru mogu se nalaziti samo domaći konzultanti.

B: Ostali postupci

1. Odabir utemeljen na kakvoći. Usluge za poslove za koje se Banka suglasi da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavku 3.2. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira utemeljenog na kakvoći u skladu s odredbama stavka 3.1 do 3.4. Smjernica o konzultantima.

2. Odabir u okviru fiksnog proračuna. Usluge za poslove za koje se Banka suglasi da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavku 3.5. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira u okviru fiksnog proračuna u skladu s odredbama stavka 3.1. i 3.5. Smjernica o konzultantima.

3. Odabir prema najnižoj cijeni. Usluge za poslove za koje se Banka suglasi da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavku 3.6. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju odabira prema najnižoj cijeni u skladu s odredbama stavka 3.1. i 3.6. Smjernica o konzultantima.

4. Odabir utemeljen na kvalifikacijama konzultanata. Usluge čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 160.000 EUR po ugovoru mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim u skladu s odredbama stavka 3.1., 3.7. i 3.8. Smjernica o konzultantima.

5. Odabir iz jednog izvora. Usluge za poslove u okolnostima koje ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.10. Smjernica o konzultantima za odabir iz jednog izvora mogu se, uz prethodnu suglasnost Banke, nabaviti u skladu s odredbama stavka 3.9. do 3.13. Smjernica o konzultantima.

6. Trgovačka praksa. Usluge čija se vrijednost procjenjuje na manje od protuvrijednosti 160.000 EUR po ugovoru, a koje se financiraju u okviru podfinanciranja potprojekata prema Dijelovima B.2., B.3., B.5. i C.2. Projekta, mogu se nabaviti u skladu s Banci prihvatljivom trgovačkom praksom.

7. Pojedinačni konzultanti. Usluge za poslove koji ispunjavaju zahtjeve iz prve rečenice stavka 5.1. Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim pojedinačnim konzultantima u skladu s odredbama stavka 5.2. – 5.3. Smjernica o konzultantima. U okolnostima opisanim u stavku 5.4. Smjernica o konzultantima, takvi se ugovori pojedinačnim konzultantima mogu dodjeljivati po načelu isključivog izvora, podložno prethodnom odobrenju Banke.

Odjeljak IV. PREGLED ODLUKA O NABAVI OD BANKE

Osim ako Banka ne bi drukčije odredila u obavijesti upućenoj Zajmoprimcu, sljedeći ugovori podliježu prethodnom pregledu Banke: (a) svaki ugovor za robu i usluge (osim konzultantskih usluga) nabavljen na temelju međunarodnoga nadmetanja, ograničenoga međunarodnog nadmetanja ili izravne pogodbe, (b) prvi ugovor koji svaka projektna agencija dodijeli prema postupku domaćeg nadmetanja i prvi ugovor koji svaka projektna agencija dodijeli prema postupku kupovanja, (c) svaki ugovor za konzultantske usluge koje pruža tvrtka, čija se vrijednost procjenjuje na protuvrijednost 100.000 EUR ili više, a u odnosu na one koje pruža pojedinac, čija se vrijednost procjenjuje na protuvrijednost 50.000 EUR ili više, (d) prvi ugovor koji svaka projektna agencija dodijeli načinom odabira prema najnižoj cijeni i svi ugovori iznad protuvrijednosti 100.000 EUR, dodijeljeni navedenim načinom odabira, odnosno načinom odabira u okviru fiksnog proračuna, odnosno prema postupcima trgovačke prakse, (e) svi ugovori dodijeljeni odabirom iz jednog izvora i (f) svi ugovori za osoblje Jedinice za vođenje Projekta ili za osoblje odgovarajuće projektne agencije ili znanstvenoistraživačke ustanove, koji se financiraju iz sredstava Zajma. Svi ostali ugovori podliježu naknadnom pregledu Banke.

PRILOG 5.

PROGRAM PROVEDBE

1. Zajmoprimac će MZOŠ-u prenijeti nadležnost za upravljanje projektom i koordinaciju, uključujući i nadzor nad provedbom odnosnih dijelova Projekta od projektnih agencija.

2. Zajmoprimac će se pobrinuti da Jedinica za vođenje Projekta, projektne agencije i odabrane znanstvenoistraživačke ustanove Projekt provode u skladu s odredbama PIP-a i Operativnim postupcima (u odnosu na Dijelove B i C.2. Projekta) te, bez prethodne suglasnosti Banke, neće izmijeniti i dopuniti, obustaviti, staviti izvan snage odredbe PIP-a ili Operativnih postupaka, odnosno odreći se prava iz tih odredaba.

3. Tijekom izvršenja Projekta, Zajmoprimac će pri MZOŠ-u održavati Jedinicu za vođenje Projekta s opsegom posla i djelokrugom usuglašenim s Bankom, kvalificiranim osobljem i drugim primjerenim resursima, koja će biti odgovorna za upravljanje aktivnostima Projekta, poslove nabave, isplate, financijsko upravljanje, praćenje, izvješćivanje i koordinaciju s projektnim agencijama.

4. Zajmoprimac će se, putem Jedinice za vođenje Projekta, pobrinuti da svaka od projektnih agencija:

(a) vodi politiku i postupke koji su takvi da omogućuju stalno praćenje i ocjenu izvršenja Projekta i postizanja njegovih ciljeva, u skladu s pokazateljima prihvatljivim Banci,

(b) izradi, prema opisu posla usuglašenom s Bankom, i dostavi Banci, točno ili približno na dan 31. svibnja 2007. izvješće u kojem su objedinjeni rezultati aktivnosti praćenja i ocjene provedenih u skladu s podstavkom (a) ovoga stavka, o napretku postignutom u izvršenju Projekta tijekom razdoblja koje prethodi datumu tog izvješća, te u kojem su utvrđene mjere preporučene radi osiguravanja učinkovitoga izvršenja Projekta i postizanja njegovih ciljeva tijekom razdoblja koje slijedi nakon tog datuma, i

(c) pregleda zajedno s Bankom, do 30. lipnja 2007. ili kasnijeg datuma prema zahtjevu Banke, izvješće iz podstavka (b) ovoga stavka i nakon toga poduzme sve mjere potrebne radi osiguravanja učinkovitog dovršenja Projekta i postizanja njegovih ciljeva, a na temelju zaključaka i preporuka iz navedenog izvješća i stajališta Banke o tom pitanju.

5. U svrhu izvršenja Dijela A Projekta, Zajmoprimac će, putem MZOŠ-a, odabrati znanstvenoistraživačke ustanove na temelju mjerila utvrđenih u PIP-u i usuglašenih s Bankom, te će sa svakom odabranom znanstveno-istraživačkom ustanovom sklopiti sporazum, pod odredbama i uvjetima usuglašenim s Bankom, koji će bez ograničenja uključivati:

(a) obvezu znanstvenoistraživačke ustanove da aktivnosti koje se financiraju iz sredstava Zajma provodi s dužnom pažnjom i učinkovitošću i u skladu s odredbama PIP-a i ovoga Ugovora, te da osigura, promptno prema potrebi, sredstva, prostore, usluge i druge resurse potrebne za provedbu tih aktivnosti,

(b) obvezu znanstvenoistraživačke ustanove da robu i usluge koje se financiraju iz sredstava Zajma nabavlja u skladu s odredbama ovoga Ugovora i PIP-a,

(c) obvezu znanstvenoistraživačke ustanove da održava zadovoljavajući sustav financijskoga upravljanja, uključujući vođenje evidencije i računa u odnosu na izdatke koji se financiraju iz sredstava Zajma, te i da redovito obavlja reviziju tih računa, a Zajmoprimcu i Banci dostavlja izvješća, sve u skladu s odredbama ovoga Ugovora,

(d) obvezu znanstvenoistraživačke ustanove da MZOŠ i Banku izvijesti o napretku u provedbi aktivnosti koje se financiraju iz sredstava Zajma, te da predstavnicima Zajmoprimca i Banke, ako Banka to bude tražila, omogući posjet prostorima i drugim mjestima koja se financiraju iz sredstava Zajma.

6. Najkasnije do 31. prosinca 2005. Zajmoprimac će sklopiti sporazum iz stavka 5. ovog Priloga s najmanje jednom znanstvenoistraživačkom ustanovom, koja ispunjava uvjete i koju prihvati Banka.

7. Zajmoprimac će izraditi i Banci podnijeti na odobrenje poslovne planove, uključujući godišnje planove izobrazbe i studijskih putovanja koji su po sadržaju i obliku prihvatljivi Banci, te će se pobrinuti da i svaka projektna agencija to učini.

8. Zajmoprimac će poduzeti sve potrebne radnje kako bi BI-u i ostalim znanstvenoistraživačkim ustanovama omogućio da otvore i vode svoje odnosne institucionalne investicijske račune pod uvjetima usuglašenim s Bankom.

9. Zajmoprimac će, putem MZOŠ-a, dovršiti Studiju politike znanosti i tehnologije, koja je po obliku i sadržaju usuglašena s Bankom, poduprijeti preporuke iz te Studije do 31. listopada 2005. i nakon toga provoditi odobrenu politiku.

10. Zajmoprimac će se pobrinuti da Fond jedinstvo kroz znanje djeluje u skladu s politikama, operativnim postupcima i postupcima praćenja koji su usuglašeni s Bankom.

PRILOG 6.

SPECIJALNI RAČUN

1. U svrhu ovoga Priloga:

(a) izraz »kategorije koje ispunjavaju uvjete« znači kategorije (1) – (6) utvrđene u tablici iz stavka 1. Priloga 1. ovoga Ugovora.

(b) izraz »izdaci koji ispunjavaju uvjete« znači izdatke za razumne troškove roba, usluga, izobrazbe, podfinanciranja, otpremnina i operativnih troškova potrebnih za Projekt, koji će se financirati iz sredstava Zajma raspoređenih s vremena na vrijeme za kategorije koje ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama Priloga 1. ovoga Ugovora, i

(c) izraz »odobrena alokacija (odobrena namijenjena sredstva)« znači iznos u protuvrijednosti 3.000.000 EUR u odnosu na specijalni račun za dio koji će se povući s računa Zajma i položiti na specijalni račun u skladu sa stavkom 3. (a) ovoga Priloga, s time da će, osim ako se Banka ne bi drukčije suglasila, ta odobrena alokacija međutim biti ograničena na protuvrijednost 1.500.000 EUR, dok ukupni iznos povlačenja s računa Zajma, uvećan za ukupni iznos svih preostalih posebnih ugovornih obveza koje Banka preuzme prema odjeljku 5.02. Općih uvjeta, ne bude jednak ili veći od protuvrijednosti 5.000.000 EUR.

2. Isplate sa specijalnog računa vršit će se isključivo za izdatke koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama ovoga Priloga.

3. Nakon što Banka primi zadovoljavajuće dokaze da je specijalni račun propisno otvoren, povlačenja odobrene alokacije i naknadna povlačenja radi punjenja specijalnog računa vršit će se na sljedeći način:

(a) U svrhu povlačenja odobrene alokacije, Zajmoprimac će Banci dostaviti zahtjev ili zahtjeve za polaganje jednog ili više iznosa koji nisu veći od ukupnog iznosa odobrene alokacije na specijalni račun. Na temelju takvoga zahtjeva ili takvih zahtjeva Banka će, u ime Zajmoprimca, povući s računa Zajma i položiti na specijalni račun onaj iznos ili iznose koje je Zajmoprimac zatražio.

(b)(i) U svrhu punjenja specijalnoga računa, Zajmoprimac će Banci dostavljati zahtjeve za pologe na specijalni račun u onim vremenskim razmacima koje će odrediti Banka.

(ii) Prije, ili u vrijeme podnošenja svakog takvog zahtjeva, Zajmoprimac će Banci dostaviti isprave i druge dokaze potrebne u skladu sa stavkom 4. ovoga Priloga za jednu ili više isplata u odnosu na koje se traži punjenje računa. Na temelju svakog takvog zahtjeva, Banka će, u ime Zajmoprimca, s računa Zajma povući i na specijalni račun položiti onaj iznos koji je Zajmoprimac zatražio i za koji navedene isprave i drugi dokazi budu pokazivali da je sa specijalnog računa isplaćen za izdatke koji ispunjavaju uvjete. Banka će sve takve pologe s računa Zajma povlačiti po odgovarajućim kategorijama koje ispunjavaju uvjete i u odgovarajućim iznosima u protuvrijednosti, kako budu pravdani navedenim ispravama i drugim dokazima.

4. Za svaku isplatu koju Zajmoprimac izvrši sa specijalnog računa, Zajmoprimac će, u vrijeme kad to Banka bude razumno tražila, Banci dostaviti isprave i druge dokaze koji pokazuju da je ta isplata izvršena isključivo za izdatke koji ispunjavaju uvjete.

5. Bez obzira na odredbe stavka 3. ovoga Priloga, Banka neće biti obvezna dalje uplaćivati pologe na specijalni račun:

(a) ako, u bilo kojem trenutku, Banka odredi da bi sva daljnja povlačenja sredstava Zajmoprimac trebao vršiti izravno s računa Zajma u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta i stavka (a) odjeljka 2.02. ovoga Ugovora,

(b) ako je Zajmoprimac propustio, u roku utvrđenom u odjeljku 4.01. (b) (ii) ovoga Ugovora, Banci dostaviti bilo koje od revizijskih izvješća koje je Banci trebao dostaviti u skladu s navedenim odjeljkom, a u odnosu na reviziju evidencija i računa koji se odnose na specijalni račun,

(c) ako, u bilo kojem trenutku, Banka obavijesti Zajmoprimca o svojoj namjeri da, u cijelosti ili djelomično, obustavi Zajmoprimčevo pravo na povlačenje sredstava s računa Zajma u skladu s odredbama odjeljka 6.02. Općih uvjeta, ili

(d) kad ukupni iznos nepovučenih sredstava Zajma dodijeljen za kategorije koje ispunjavaju uvjete, umanjen za ukupni iznos svih nepodmirenih posebnih obveza koje je Banka preuzela u skladu s odjeljkom 5.02. Općih uvjeta, bude jednak protuvrijednosti dvostrukog iznosa odobrene alokacije.

Nakon toga će se preostali nepovučeni iznos Zajma namijenjen dodijeljen za kategorije koje ispunjavaju uvjete s računa Zajma povlačiti prema postupcima koje Banka odredi u obavijesti upućenoj Zajmoprimcu. Ta daljnja povlačenja sredstava vršit će se tek nakon što se Banka uvjeri, i u opsegu u kojem se ona uvjeri, da će svi takvi iznosi koji ostanu položeni na specijalnom računu od datuma takve obavijesti biti korišteni za vršenje isplata u svrhu izdataka koji ispunjavaju uvjete.

6. (a) Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da je bilo koja isplata sa specijalnog računa: (i) bila izvršena za izdatak ili u iznosu koji ne ispunjava uvjete u skladu sa stavkom 2. ovoga Priloga ili da (ii) nije pravdana dokazima dostavljenim Banci, Zajmoprimac će, odmah nakon dobivanja obavijesti od Banke: (A) dostaviti one dodatne dokaze koje bi Banka mogla zatražiti ili (B) položiti na specijalni račun (odnosno refundirati Banci, ako Banka to bude zahtijevala) iznos jednak iznosu te isplate ili njenog dijela koji u tom smislu nije ispunjavao uvjete ili bio pravdan. Osim ako se Banka drukčije ne suglasi, Banka neće vršiti daljnje pologe na specijalni račun dok Zajmoprimac ne dostavi takve dokaze, odnosno dok ne izvrši takvu uplatu pologa ili refundiranje, ovisno o slučaju.

(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da bilo koji preostali iznos na specijalnom računu neće biti potreban za pokrivanje daljnjih isplata za izdatke koji ispunjavaju uvjete, Zajmoprimac će, odmah nakon dobivanja obavijesti od Banke, Banci refundirati taj preostali iznos.

(c) Zajmoprimac može, nakon što o tome pošalje obavijest Banci, Banci refundirati čitav ili djelomičan iznos sredstava položenih na specijalni račun.

(d) Sredstva refundirana Banci na temelju stavka 6. (a), (b) i (c) ovoga Priloga knjižit će se u korist računa Zajma za naknadna povlačenja ili za otkazivanja u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Ugovora, uključujući i Opće uvjete.

LOAN AGREEMENT (SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN NUMBER 7320-HR

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated September 16, 2005, between the REPUBLIC OF CROATIA (the Borrower) and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the project described in Schedule 2 to this Agreement (the Project), has requested the Bank to assist in the financing of the Project,

(B) Part A of the Project will be carried out by the Brodarski Institute (BI) and other selected RDIs, Part B of the Project – by BICRO, (BI and BICRO are collectively referred to as »Project Agencies« ), with the Borrower’s assistance and, as part of such assistance, the Borrower will make part of the proceeds of the Loan available to each of the Project Agencies, as set forth in this Agreement,

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement and in the respective Project Agreements with each of the Project Agencies of even date herewith between the Bank and each of the Project Agencies,

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS, DEFINITIONS

Section 1.01. The »General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed- Spread Loans« of the Bank, dated September 1, 1999 (as amended through May 1, 2004) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth:

(a) »Brodarski Institute« or »BI« means the limited liability company established and operating in the territory of the Borrower pursuant to its Articles of Association, approved by the Government Decision dated January 15, 1992 (court registration No. Fi-22202/92, of February 25, 1992, MBS 08012 7309) or any legal successor thereto,

(b) »BI Project Agreement« means the agreement between the Bank and BI of even date herewith, as the same may be amended from time to time, and such term includes all agreements supplemental to the BI Project Agreement,

(c) »BI Staff Severance Plan« means a plan adopted by the BI describing the terms and conditions and criteria, agreed with the Bank, for termination of employment of the employees of the BI, including severance payments thereunder,

(d) »BICRO« means Business Innovation Center of Croatia established pursuant to Government’s Decision of October 30, 1997 (commercial court registration No. Tt-98/1091-2 of September 3, 1998, MBS 08021 4447), or any legal successor thereto,

(e) »BICRO Project Agreement« means the agreement between the Bank and BICRO of even date herewith, as the same may be amended from time to time, and such term includes all agreements supplemental to the BICRO Project Agreement,

(f) »Beneficiary« means an entity eligible, in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures, to receive Sub-financing under Part B and Part C.2 of the Project,

(g) »Financial Monitoring Report« or »FMR« means each report prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement,

(h) »MSES« means the Ministry of Science, Education and Sports of the Borrower, or any legal successor thereto,

(i) »Operational Procedures« means the procedures, agreed with the Bank and adopted by BICRO and MSES setting forth eligibility criteria and procedures for selection, appraisal and approval of Beneficiaries and Sub-projects to be financed under the Project, as well as the procedures for administration and monitoring of implementation of Sub-projects.

(j) »PIP« means Project Implementation Plan setting forth procedures and requirements for carrying our the Project, adopted by the Borrower and agreed with the Bank, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank,

(k) »PMU« means the Project Management Unit established by the Borrower within MSES for purposes of Project management,

(l) »Procurement Plan« means the Borrower’s procurement plan, dated May 3, 2005 covering the initial 18 month period (or longer) of Project implementation, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of Section 3.02 to this Agreement, to cover succeeding 18 month periods (or longer) of Project implementation,

(m) »Project Agencies« means collectively the BI and BICRO,

(n) »Project Agreements« means collectively the BI Project Agreement and BICRO Project Agreement,

(o) »RAZUM Program« means a program on innovative technologies established by the Borrower for supporting development of knowledge-based companies through commercialization of their research and development outputs,

(p) »RDIs« means Research and Development Institutes which may be selected from time to time, upon agreement between the Borrower and the Bank, for participation in Part A of the Project and are eligible for assistance under Part A of the Project, to be financed out of the proceeds of the Loan,

(q) »Severance Payments« means the payments to be made out of the Loan proceeds to the employees of BI and other RDIs, separated pursuant to the BI Staff Severance Plan and RDIs’ Staff Severance Plans, respectively,

(r) »Special Account« means the account referred to in Section 2.02 (b) of this Agreement,

(s) »Subsidiary Finance Agreement« means the agreement to be entered into between the Borrower and each Project Agency pursuant to Section 3.01(c) of this Agreement, as the same may be amended from time to time, and such term includes all schedules to the Subsidiary Finance Agreement and the term »Subsidiary Finance Agreements« means collectively the Subsidiary Finance Agreements between the Borrower and each of the Project Agencies,

(t) »Sub-Project Agreement« means an agreement to be entered into between BICRO and an eligible Beneficiary to implement a Sub-Project under Part B of the Project, and between MSES and an eligible Beneficiary to implement a Sub-project under Part C.2 of the Project,

(u) »Sub-financing« means any financing in the form of a loan, grant or equity investment made or proposed to be made by BICRO, or MSES to an eligible Beneficiary for a Sub-project, and to be financed out of the procedures of the Loan,

(v) »Sub-project« means a specific project eligible for financing out of the proceeds of the Loan in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures, to be carried out by a Beneficiary using a Sub-Financing under Part B and C.2 of the Project,

(w) »SPREAD« means Sponsored Research and Development Program referred to in Part B.5 of Schedule 2 to this Agreement,

(x) »TCs« means Technology Centers referred to in Part B of the Project.

Section 1.03. Each reference in the General Conditions to the Project implementation entity shall be deemed as a reference to BICRO and BI.

Article II

THE LOAN

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, an amount equal to thirty-one million Euro (EUR 31,000,000), as such amount may be converted from time to time through a currency conversion in accordance with the provisions of Section 2.09 of this Agreement.

Section 2.02. (a). The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for: (i) amounts paid (or if the Bank shall so agree, to be paid) by the Borrower on account of withdrawals to be made by BICRO or MSES under a Sub-Project Agreement to meet the reasonable cost of goods, services and equity investments required for the Sub-project in respect of which the withdrawal from the Loan Account is requested, (ii) for expenditures made (or if the Bank shall so agree to be made) in respect of the reasonable cost of goods, services, severance payments and operating costs required for the Project and to be financed out of the Loan, (iii) the front-end fee referred to in Section 2.04 of this Agreement, and (iv) any premium in respect of an Interest Rate Cup or Interest Rate Collar payable by the Borrower in accordance with Section 4.04 (c) of the General Conditions.

(b) The Borrower may, for the purposes of the Project open and maintain in Euro a special deposit account in a commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure and attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 6 to this Agreement.

Section 2.03. The Closing Date shall be November 30, 2009 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a front-end fee in an amount equal to one percent (1%) of the amount of the Loan, subject to any waiver of a portion of such fee as may be determined by the Bank from time to time. On or promptly after the Effective Date, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount of such fee.

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time, at a rate equal to: (i) eighty-five one-hundredths of one per cent (0.85%) from the date on which such charge commences to accrue in accordance with the provisions of Section 3.02 of the General Conditions to but not including the fourth anniversary of such date, and (ii) seventy-five one-hundredths.

Section 2.06. The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to the Variable Rate, provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the Borrower shall, during the Conversion Period, pay interest on such amount in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions.

Section 2.07. Interest and commitment charges shall be payable semiannually in arrears on May 15 and November 15 in each year.

Section 2.08. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Section 2.09. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management:

(i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency,

(ii) a change of the interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa, and

(iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on said Variable Rate.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a »Conversion«, as defined in Section 2.01 (7) of the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

(c) Promptly after the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar in respect of which the Borrower has requested that the premium be paid out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself that amounts required to pay any premium payable in accordance with Section 4.04(c) of the General Conditions up to the amount allocated from time to time for such purpose in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, without any limitation or restriction upon any of its other obligations under this Agreement, shall cause, through MSES, the Project Agencies to perform each in accordance with the provisions of their respective Project Agreements, all the obligations of the Project Agreements therein set forth, shall take and cause to be taken all action, including the provision of funds (which shall include counterpart funds), facilities, services and other resources, necessary or appropriate to enable the Project Agencies to perform such obligations, and shall not take or permit to be taken any action which would prevent or interfere with such performance, or which would limit in any respect organizational, managerial or financial autonomy of Project Agencies.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall, through MSES, carry out the Project and cause each Project Agency to carry out its respective Part in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 5 to this Agreement, and PIP.

(c) The Borrower, through MSES, shall make part of the proceeds of the Loan available to the Project Agencies under separate Subsidiary Finance Agreements to be entered into between the Borrower and each of the Project Agencies, or eligible RDIs, under terms and conditions which shall have been approved by the Bank and which shall include, inter alia, the following conditions: (i) the loan proceeds shall be made available to BI and other RDIs’– 65% on a grant basis and 35% as a loan of the total allocation to BI or an eligible RDI, resepctively, (ii) the loan proceeds shall be made available to BICRO -- 50% on a grant basis and 50% as a loan of the amount allocated for financing the activities under Parts B.2 and B.3 of the Project, and 100% on a grant basis of the amount allocated for financing activities under Parts B.1, B.4 and B.5 of the Project.

(d) The Borrower, shall exercise its rights under the Subsidiary Finance Agreements in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan, and, except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend, abrogate or waive the Subsidiary Finance Agreements or any provision thereof.

Section 3.02. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the goods and consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement, as said provisions may be further elaborated in the Procurement Plan, and

(b) The Borrower shall, through MSES, update the Procurement Plan in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish such update to the Bank not later than 12 months after the date of the preceding Procurement Plan, for the Bank’s approval.

Section 3.03. For the purposes of Section 9.07 of the General Conditions and without limitation thereto, the Borrower shall:

(a) prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than two (2) months before the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan for the future operation of the Project, and

(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on said plan.

Section 3.04. The Bank and the Borrower hereby agree that the obligations set forth in Sections 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 and 9.09 of the General Conditions (relating to insurance, use of goods and services, plans and schedules, records and reports, maintenance and land acquisition, respectively) in respect of the Project shall be carried out by the Project Agencies pursuant to Section 2.03 of the Project Agreements.

Article IV

FINANCIAL COVENANTS

Section 4.01. (a) The Borrower shall maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards, acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Project.

(b)The Borrower shall:

(i) have the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for each fiscal year (or other period agreed by the Bank) audited, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank,

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than five months after the end of each such year or such other period agreed to by the Bank, (A) certified copies of the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for such year or such other period agreed to by the Bank, as so audited, and (B) an opinion on such statements by said auditors, in scope and detail satisfactory to the Bank, and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts, and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c)For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of statements of expenditure, the Borrower shall:

(i) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for, or covering, the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures,

(ii) enable the Bank’s representatives to examine such records, and

(iii) ensure that such reports and statements of expenditures are included in the audit for each fiscal year or other period agreed to by the Bank, referred to in paragraph (b) of this Section.

Section 4.02. (a) Without limitation upon the Borrower’s progress reporting obligations set out in Schedule 5 to this Agreement, the Borrower shall prepare and furnish to the Bank a Financial Monitoring Report, in form and substance agreed with the Bank, which:

(i) sets forth sources and uses of funds for the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, showing separately funds provided under the Loan and explains variances between the actual and planned uses of such funds,

(ii) describes physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report, and explains variances between the actual and planned Project implementation, and

(iii) sets forth the status of procurement under the Project, as at the end of the period covered by said report.

(b) The first FMR shall be furnished to the Bank not later than 30 days after the end of the first calendar quarter after the Effective Date, and shall cover the period from the incurrence of the first expenditure under the Project through the end of such first calendar quarter, thereafter, each FMR shall be furnished to the Bank not later than 30 days after each subsequent calendar quarter, and shall cover such calendar quarter.

Article V

REMEDIES OF THE BANK

Section 5.01. Pursuant to Section 6.02(p) of the General Conditions, the following additional events are specified namely, that:

(a) Any of the Project Agencies shall have failed to perform any of their obligations under their respective Project Agreement, and

(b) As a result of events, which have occurred after the date of the Loan Agreement, an extraordinary situation shall have arisen which, shall make it improbable that any of the Project Agencies will be able to perform their obligations under their respective Project Agreements.

Section 5.02. Pursuant to Section 7.01(k) of the General Conditions, the following additional events are specified, namely that events specified in paragraphs (a) of Section 5.01 of this Agreement shall occur and shall continue for a period of 60 days after notice thereof shall have been given by the Bank to the Borrower.

Article VI

EFFECTIVE DATE, TERMINATION

Section 6.01. The following event is specified as an additional condition to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01(c) of the General Conditions, namely that all Subsidiary Finance Agreements have been executed on behalf of the Borrower and each of the Project Agencies.

Section 6.02. The following are specified as additional matters within the meaning of Section 12.02(c) of the General Conditions, to be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank:

(a) that each of the Project Agreement has been duly authorized and entered into by each of the Project Agencies, and is legally binding the respective Project Agency in accordance with its terms, and

(b) that the Subsidiary Finance Agreements have been duly authorized and entered into by the Borrower and each of the Project Agencies and are legally binding upon the Borrower and the respective Project Agencies in accordance with their terms.

Section 6.03. The date ninety one hundred-twenty (120) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VII

REPRESENTATIVE OF THE BORROWER, ADDRESSES

Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:

Minister of Finance

Ministry of Finance

Katančićeva 5

Republic of Croatia

Telex: Facsimile:

862-21215

862-21833 (385-1) 4922-598

For the Bank:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

Ivan Šuker

Minister of Finance

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION ANDDEVELOPMENT

Anand Seth

Director, South Central Europe Country Unit

Authorized Representative

SCHEDULE 1

WITHDRAWAL OF THE PROCEEDS OF THE LOAN

The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category Amount of the % of Expenditures Loan Allocated to be financed Expressed in Euro

(1) Goods 6,900,000 100% of foreign expenditures, 100% of local expenditures (ex factory and 80% of local costs for other items procured locally

(2) Consultants’ services 3,900,000 100% of foreign expenditures, and 75% of local expenditures

(3) Training 1,145,000 100%

(4) Sub-financing

(a) under Part B.3 4,500,000 100% of Sub-project amount of the Project,

(b) under Part B.5 1,500,000 100% of Sub-project amount of the Project,

(c) under Parts B.2, B.4 10,700,000 80% of Sub-project amount and C.2 of the Project

(5) Severance payments 700,000 100%

(6) Operating costs of BICRO, RDIs and PMU 500,000 75%

(7) Fee 155,000 Amount due to under Section 2.04 Agreement

(8) Premia for Interest Rate Amount due under Secti Caps and Interest on 2.09(c) of this Agreement Rate Collars

(9) Unallocated 1,000,000

TOTAL 31,000,000

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »foreign expenditures« means expenditures in the currency of any country other than that of the Borrower for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Borrower.

(b) the term »local expenditures« means expenditures in the currency of the Borrower or for goods or services supplied from the territory of the Borrower, and

(c) the term »operating costs« means: (i) incremental operating costs incurred by the PMU on account of Project implementation, including, inter alia, salaries of administrative staff (except for Government employees), office equipment, maintenance and supplies, and travel expenses, (ii) incremental operating costs incurred by BICRO and a respective eligible RDI, and a list of eligible operating expenditures shall be set forth in a plan for each respective RDI, PMU or BICRO, and agreed upon with the Bank.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of:

(a) payments made for expenditures prior to the date of this Agreement, except that withdrawals, in an aggregate amount not exceeding the equivalent of EUR 1,000,000, may be made on account of payments made for expenditures under Categories (1) through (5) before that date but after January 1, 2005, and

(b) payments made for expenditures in respect of Category (3)(a) set forth in the table in paragraph 1 of this Schedule until: (i) legislative enactments, agreed with the Bank, have been passed for regulating venture capital investments, and (ii) the Operational Procedures have been modified, as agreed with the Bank, to govern the implementation of Part B.3. of the Project.

4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditure for expenditures for: (a) goods under contracts not exceeding EUR 200,000 equivalent, (b) services provided by consulting firms under contracts not exceeding EUR 100,000 equivalent, (c) services provided by individual consultants under contracts not exceeding EUR 50,000 equivalent, (d) Sub-financing contracts, (e) operating costs, (f) training, and (g) severance payments, all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

SCHEDULE 2

DESCRIPTION OF THE PROJECT

The objectives of the Project are: (a) to strengthen and restructure research and development institutions and promote commercialization of the research outputs, and (b) to upgrade technological capabilities of enterprises.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part A: RESTRUCTURING OF RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTIONS (RDIS)

1. Provision of equipment, consulting services, training to BI and selected RDIs for: (a) strengthening RDIs’ governance structure and capacity in strategic planning and change management, (b) development and introduction of modern budgetary, accounting, MIS and audit systems, (c) strengthening marketing, contract and intellectual property management introducing transparent criteria for selecting research programs and individual projects, establishing science parks and profit centers, (d) human resources development through adopting proper transparent human resources policies and staff training, (e) upgrading physical infrastructure, and (f) establishing virtual Science Parks.

2. Financing of incremental operating costs of BI and selected RDIs, incurred in connection with organizational restructuring of these entities.

3. Implementation of staff retrenchment program, including provision of Severance Payments to BI’s staff and selected RDIs’ staff separated in accordance with the provisions of their respective Staff Severance Plans.

Part B: UPGRADING OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT FINANCING PROGRAMS

1. Institutional Building of BICRO. Strengthening institutional capacity of BICRO, including managerial and technical skills of its staff, human resources management, marketing, MIS, financial management and planning, and monitoring and evaluation functions.

2. RAZUM Program. Provision of Sub-financing, through BICRO, to private firms and researchers selected in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures, for implementation of RAZUM Program.

3. Venture Capital. Provision of Sub-financing and technical assistance to venture capital funds, selected in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures, for investing in technology financing and knowledge based companies managed on a commercial basis.

4. Upgrading Technology Centers, Incubators and Research and Development Centers. Provision of Sub-financing to selected Technology Centers, Incubators and Research and Development Centers for Sub-projects selected in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures.

5. SPREAD Provision of Sub-financing to eligible enterprises for implementation of the Sponsored Research and Development Program (SPREAD) in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures.

Part C: UNITY THROUGH KNOWLEDGE FUND

1. Establishment of the Unity Through Knowledge Fund (UKF) for promotion of professional exchanges and contacts and joint projects between Croatian scientists and researchers working abroad with their Croatian colleagues.

2. Provision of Sub-financing to eligible Beneficiaries through the Unity Trough Knowledge Fund administered by MSES in accordance with the criteria set forth in the Operational Procedures.

Part D: PROJECT IMPLEMENTATION AND CROATIAN INNOVATION SYSTEM GROUP

1. Strengthening the capacity of the PMU to manage the Project, including provision of equipment, technical assistance, studies and financial support for carrying out procurement, disbursement, financial management, monitoring and evaluation, and conducting of a public outreach campaign on Project activities, and provision of financial services to cover Project auditing services.

2. Provision of technical assistance and training for setting up and operations of a Croatian Innovation System Group under MSES and Croatian Accreditation Agency.

********

The Project is expected to be completed by June 30, 2009.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date (Installment Share). If the proceeds of the Loan shall have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) the total principal amount of the Loan withdrawn and outstanding as of the first Principal Payment Date, by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayment amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Installment Share

Payment Date (Expressed as a %)

On each May 15, and November 15

beginning November 15, 2010

through May 15, 2020, [5 % ]

2. If the proceeds of the Loan shall not have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan shall have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the amount withdrawn and outstanding as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any withdrawal made after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which shall be the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date (the Original Installment Share) and the denominator of which shall be the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date, such repayment amounts to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

3. (a) Withdrawals made within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph 3, if at any time the Bank shall adopt a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the withdrawn principal amount of the Loan to an Approved Currency, the amount so converted in said Approved Currency that shall be repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to said Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in said Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to said Conversion, or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

5. If the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time shall be denominated in more than one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.

SCHEDULE 4

PROCUREMENT

Section I. GENERAL

A. All goods shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the »Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits« dated May 2004 (the Procurement Guidelines), and with the provisions of this Schedule.

B. All consultants’ services shall be procured in accordance with Sections I and IV of the »Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers« dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and with the provisions of this Schedule.

C. The capitalized terms used below in this Schedule to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, have the meanings ascribed to them in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

Section II. PARTICULAR METHODS OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES (OTHER THAN CONSULTANTS’ SERVICES)

A. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in Part B of this Section, contracts for goods shall be awarded on the basis of International Competitive Bidding. The provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines, providing for domestic preference in the evaluation of bids, shall apply to goods manufactured in the territory of the Borrower.

B. Other procurement procedures

1. Limited International Bidding. Goods which the Bank agrees can only be purchased from a limited number of suppliers and estimated to cost less than EUR 200,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded on the basis of Limited International Bidding.

2. National Competitive Bidding. Goods estimated to cost less than EUR 500,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding and the following additional provisions:

(a) Procedures

The public bidding method (open tendering) shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette (Narodne Novine) and on the MSES’s website allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(b) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette and on the MSES website a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(c) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Borrower’s territory, shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Borrower’s Government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(d) Bidding Documents

Procuring entities shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods or services (other than consulting services), as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(e)Bid Submission, Opening and Evaluation

(i) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(ii) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(iii) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(iv) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(v) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(vi) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(f)Rejection of All Bids

(i) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior written concurrence.

(ii) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(g) Securities

Bid securities should not exceed 2% (two percent) of the estimated cost of the contract, and performance securities – not more than 10% (ten percent). The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

3. Shopping. Goods estimated to cost less than EUR60,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of Shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Guidelines, including as a form of such shopping, the electronic bidding carried out by the Borrower’s Central State Administration Office for E-Croatia (Sredisnji drzavni ured za e-Hrvatsku) for procurement of computer and standard IT equipment, provided that technical specifications for said equipment shall be subject to the prior review by the Bank in accordance with the procedures set forth in Section IV of this Schedule.

4. Direct Contracting. Goods which the Bank agrees meet the requirements for Direct Contracting may be procured in accordance with the provisions of said procurement method.

5. Commercial Practices. Goods estimated to cost less than EUR 200,000 equivalent per contract and to be financed under Sub-financing made for Sub-projects under Parts B.2, B.3, B.5, and C.2 of the Project, may be procured in accordance with commercial practices acceptable to the Bank.

Section III. PARTICULAR METHODS OF PROCUREMENT OF CONSULTANTS’ SERVICES

A. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in Part B of this Section, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost-based Selection. For purpose of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines, the short list of consultants for services estimated to cost less than EUR 200,000 equivalent per contract may comprise entirely national consultants.

B: Other Procedures

1. Quality-based Selection. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements set forth in paragraph 3.2 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of Quality-based Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 through 3.4 of the Consultant Guidelines.

2. Selection Under a Fixed Budget. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.5 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of a Fixed Budget Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Consultant Guidelines.

3. Least-cost Selection. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.6 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of Least-cost Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.6 of the Consultant Guidelines.

4. Selection Based on Consultants’ Qualifications. Services estimated to cost less than EUR 160,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1, 3.7 and 3.8 of the Consultant Guidelines.

5. Single Source Selection. Services for tasks in circumstances which meet the requirements of paragraph 3.10 of the Consultant Guidelines for Single Source Selection, may, with the Bank’s prior agreement, be procured in accordance with the provisions of paragraphs 3.9 through 3.13 of the Consultant Guidelines.

6. Commercial Practices. Services estimated to cost less than EUR 160,000 equivalent per contract and to be financed under Sub-financing made for Sub-projects under Parts B.2, B.3, B.5 and C.2 of the Project may be procured in accordance with commercial practices acceptable to the Bank.

7. Individual Consultants. Services for assignments that meet the requirements set forth in the first sentence of paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.2 through 5.3 of the Consultant Guidelines. Under the circumstances described in paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded to individual consultants on a sole-source basis, subject to prior approval of the Bank.

Section IV. REVIEW BY THE BANK OF PROCUREMENTDECISIONS

Except as the Bank shall otherwise determine by notice to the Borrower, the following contracts shall be subject to Prior Review by the Bank: (a) each contract for goods and services (other than consultants’ services) procured on the basis of International Competitive Bidding, Limited International Bidding or Direct Contracting, (b) the first contract awarded by each Project Agecny under National Competitive Bidding procedure and the first contract awarded by each Project Agency under the Shopping Procedures, (c) each contract for consultants’ services provided by a firm estimated to cost the equivalent of EUR 100,000 or more and provide by an individual estimated to cost the equivalent of EUR 50,000 or more, (d) the first contract awarded by each Project Agency under the Least-Cost Selection method and all contracts above EUR 100,000 awarded under the said method, or under the Fixed-Budget Selection method, or under Commercial Practices procedures, (e) all Single Source contracts, and (f) each contract with the PMU staff or staff of a respective Project Agency or an RDI to be financed from the Loan proceeds. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

SCHEDULE 5

IMPLEMENTATION PROGRAM

1. The Borrower shall delegate to MSES the responsibility for Project management and coordination, including the overseeing the implementation by Project Agencies of their respective Parts of the Project.

2. The Borrower shall ensure that the Project shall be implemented by the PMU, the Project Agencies and selected RDIs in accordance with the provisions of the PIP and the Operational Procedures (with respect to Parts B and C.2 of the Project) and shall not amend, suspend, abrogate or waive the provisions of the PIP or the Operational Procedures without prior agreement with the Bank.

3. During Project execution, the Borrower shall maintain the PMU within MSES with terms of reference and scope of responsibilities agreed with the Bank, qualified staff and other adequate resources, which shall be responsible for management of the Project activities, procurement, disbursement, financial management, monitoring, reporting and coordination with Project Agencies.

4. The Borrower shall, through the PMU, cause each of the Project Agencies to:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable them to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators acceptable to the Bank, the carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof,

(b) prepare, under terms of reference agreed with the Bank, and furnish to the Bank, on or about May 31, 2007, a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities performed pursuant to sub-paragraph (a) of this paragraph, on the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date, and

(c) review with the Bank, by June 30, 2007, or such later date as the Bank shall request, the report referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank’s views on the matter.

5. For the purposes of carrying out Part A of the Project, the Borrower, through MSES, shall select RDIs based on the criteria set forth in the PIP and agreed upon with the Bank, and shall enter into agreements with each selected RDIs with terms and conditions agreed with the Bank and which shall include, without limitation:

(a) the obligation of RDI to carry out the activities to be financed out of the proceeds of the Loan with due diligence and efficiency and in accordance with the provisions of the PIP and this Agreement, and to provide. Promptly as needed, funds, facilities, services and other resources required for carrying out such activities,

(b) the obligation of RDI to procure goods and services to be financed out of the Loan proceeds in accordance with the provisions of this Agreement and the PIP,

(c) the obligation of RDI to maintain a satisfactory financial management system, including maintaining records and accounts for expenditures financed form the proceeds of the Loan, and to conduct regular audits of such accounts and provide reports to the Borrower and to the Bank, all in accordance with the provisions of this Agreement,

(d) the obligation of RDI to report to MSES and the Bank on the progress in carrying out the activities financed from the proceeds of the Loan and to enable representatives of the Borrower and of the Bank, if the Bank shall so request, to visit facilities or other sites financed form the proceeds of the Loan.

6. Not later than December 31, 2005, the Borrower shall enter into an agreement, referred to in paragraph 5 of this Schedule, with at least one eligible RDI, acceptable to the Bank.

7. The Borrower shall and shall cause each Project Agency to prepare and submit for the Bank’s approval business plans, including annual training and study tours plans in substance and format acceptable to the Bank.

8. The Borrower shall take all necessary actions to enable BI and other RDIs to open and maintain their respective institutional renewal accounts, on terms and conditions agreed with the Bank.

9. The Borrower, through MSES, shall complete a Science and Technology Policy Study in a format and substance as agreed with the Bank, endorse recommendations of the said study by October 31 2005, and implement the approved policy thereafter.

10. The Borrower shall ensure that the Unity Through Knowledge Fund shall operate in accordance with the policies, operating and monitoring procedures agreed with the Bank.

SCHEDULE 6

SPECIAL ACCOUNT

1. For the purposes of this Schedule:

(a) the term »eligible Categories« means Categories (1) through (6) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement,

(b) the term »eligible expenditures« means expenditures in respect of the reasonable cost of goods, services, training, Sub-finacning, Severance Payments and operating costs required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan allocated from time to time to the eligible Categories in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement, and

(c) the term »Authorized Allocation« means the amount of EUR 3,000,000 in respect of the Special Account for Part to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule, provided, however, that unless the Bank shall otherwise agree, the Authorized Allocation shall be limited to the amount of EUR 1,500,000 until the aggregate amount of withdrawals from the Loan Account plus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall be equal to or exceed the equivalent of EUR 5,000,000.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Borrower shall have requested.

(b)(i) For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify.

(ii) Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to para¬graph 4 of this Schedule for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures. All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under the respective eligible Categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and paragraph (a) of Section 2.02 of this Agreement,

(b) if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of the records and accounts for the Special Account,

(c) if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to the provisions of Section 6.02 of the General Conditions, or

(d) once the total unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.

Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule, or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request, or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), (b) and (c) of this Schedule shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement, including the General Conditions.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planirat će se i podmirivati u okviru stavke Državnog proračuna tijela državne uprave iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona, sve u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2006. – 2020., prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao donatora bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna za provedbu Projekta, planirat će se i podmirivati u okviru stavke Državnog proračuna tijela državne uprave iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona, sve u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za vrijeme provedbe Projekta.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i tehnologije, koje je dužno godišnje pisano izvještavati Vladu Republike Hrvatske o tijeku i rezultatima njegove provedbe.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/05-01/05

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !