Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 29.12.2005 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu

HRVATSKI SABOR

126

Na temelju članka 88.L285431 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROGRAMSKI ZAJAM ZA PRILAGODBU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za programski zajam za prilagodbu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3665/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROGRAMSKI ZAJAM ZA PRILAGODBU

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu potpisan 20. rujna 2005. u Zagrebu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 7330 HR

UGOVOR O ZAJMU (PROGRAMSKI ZAJAM ZA PRILAGODBU) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 20. rujna 2005., između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimac) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

S OBZIROM NA TO (A) da je Banka od Zajmoprimca primila pismo od 8. kolovoza 2005., u kojemu: (i) Zajmoprimac opisuje svoj makroekonomski okvir i program mjera, ciljeva i politika čiji je cilj ostvariti i održati strukturnu prilagodbu Zajmoprimčevoga gospodarstva u razdoblju od 2004. do 2007. (u daljnjem tekstu: Program), a koji Program se sastoji od mjera i politika koje je Zajmoprimac na zadovoljavajući način već poduzeo i donio, kako je opisano u Prilogu 2. ovome Ugovoru (u daljnjem tekstu: Prva faza Programa), kao i onih mjera i politika koje Zajmoprimac namjerava poduzeti i donijeti prije daljnjih faza Programa; (ii) Zajmoprimac izjavljuje svoju opredijeljenost za izvršenje Programa; i (iii) od Banke traži pomoć i potporu Programu tijekom njegovoga izvršenja,

(B) da je Banka inter alia i na temelju naprijed navedenog odlučila u potporu Prve faze Programa Zajmoprimcu pružiti tu pomoć tako što će mu odobriti Zajam kako se predviđa u daljnjem tekstu,

STOGA su se stranke suglasile kako slijedi:

Članak I.

OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i ugovore o jamstvu za zajmove s fiksnom kamatnom maržom« Banke od 1. rujna 1999. (izmijenjeni i dopunjeni do 1. svibnja 2004.), zajedno s izmjenama utvrđenim u nastavku (Opći uvjeti), sastavni su dio ovoga Ugovora.

(a) Odjeljak 2.01. stavak 41. mijenja se i glasi:

»Projekt« znači Prvu fazu Programa, iz preambule Ugovora o zajmu, u potporu koje se Zajam odobrava«,

(b) Odjeljak 3.08. mijenja se i glasi:

»Svako povlačenje određenog iznosa s računa Zajma vrši se u valuti Zajma. Na zahtjev Zajmoprimca i djelujući kao njegov zastupnik, Banka će za sredstva povučena u valuti Zajma s računa Zajma kupiti sredstva u valuti ili valutama depozitnoga računa navedenog u odjeljku 2.02. Ugovora o zajmu.«.

(c) Odjeljak 5.01. mijenja se i glasi:

»Zajmoprimac ima pravo povlačiti sredstva Zajma s računa Zajma u skladu s odredbama Ugovora o zajmu i ovih Općih uvjeta«,

(d) Posljednja rečenica iz odjeljka 5.03. briše se.

(e) Odjeljak 9.07. (c) mijenja se i glasi:

»(c) Najkasnije šest (6) mjeseci prije datuma zatvaranja ili nekog kasnijeg datuma o kojemu se u tu svrhu Zajmoprimac i Banka suglase, Zajmoprimac će pripremiti i Banci dostaviti, onoliko opsežno i iscrpno koliko to Banka bude razumno tražila, izvješće o izvršenju dijela Programa iz preambule Ugovora o zajmu, izvršenju obveza iz Ugovora o zajmu od strane Zajmoprimca i Banke te o postizanju svrha Zajma.«, i

(f) Odjeljak 9.05. briše se, a odjeljci 9.06., 9.07. (kako je gore izmijenjen), 9.08. i 9.09. prenumeriraju se i postaju odjeljci 9.05., 9.06., 9.07., odnosno 9.08.

Odjeljak 1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drukčije, nekoliko izraza definiranih u Općim uvjetima i u preambuli ovoga Ugovora ima značenje kao što je u njima navedeno, a sljedeći dodatni izrazi imaju sljedeća značenja:

(a) »HFP« znači Hrvatski fond za privatizaciju, osnovan u skladu sa Zakonom o privatizaciji donesenimL285425 1. ožujka 1996. (»Narodne novine«, br. 21/96.), te izmijenjenim i dopunjenimL285426 1. srpnja 1997. (»Narodne novine«, br. 71/97.) i 19. srpnja 2000. (»Narodne novine«, br. 73/00.),

(b) »Depozitni račun« znači račun iz odjeljka 2.02. ovoga Ugovora,

(c) »HŽ« znači Hrvatske željeznice, hrvatsko željezničko poduzeće osnovano u skladu sa Zajmoprimčevim Zakonom o željeznicama donesenimL285427 28. lipnja 1994. (»Narodne novine«, br. 53/94.) te izmijenjenim i dopunjenimL285428 16. prosinca 1998. (»Narodne novine«, br. 162/98.),

(d) »Zakon o zemljišnim knjigama« znači Zajmoprimčev zakon donesenL285429 2. listopada 1996. (»Narodne novine«, br. 91/96.) te izmijenjen i dopunjenL285430 13. prosinca 2001. (»Narodne novine«, br. 114/01.) i 14. srpnja 2004. (»Narodne novine«, br. 100/04.).

Članak II.

ZAJAM

Odjeljak 2.01. Banka je suglasna Zajmoprimcu pozajmiti, prema odredbama i uvjetima koji su utvrđeni u ovome Ugovoru ili na koje se ovaj Ugovor poziva, iznos od stotinu i pedeset milijuna eura (150.000.000 EUR).

Odjeljak 2.02. (a) Podložno odredbama stavka (b) i (c) ovoga odjeljka, Zajmoprimac ima pravo s računa Zajma povlačiti sredstva Zajma za potporu Prvoj fazi Programa.

(b) Prije nego što Banci podnese prvi zahtjev za povlačenje sredstava s računa Zajma, Zajmoprimac će u Hrvatskoj narodnoj banci otvoriti i potom zadržati depozitni račun u eurima prema odredbama i uvjetima zadovoljavajućim za Banku. Sva sredstva povučena s računa Zajma Banka polaže na depozitni račun.

(c) Zajmoprimac se obvezuje da se sredstva Zajma neće koristiti za financiranje izdataka koji su isključeni prema odredbama Priloga 1. ovoga Ugovora. Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da se bilo koji iznos sredstava Zajma koristio za plaćanje tako isključenih izdataka, Zajmoprimac će, odmah po primitku obavijesti od Banke: (i) na depozitni račun položiti iznos jednak tako plaćenom iznosu; ili (ii) taj iznos vratiti Banci, ako Banka to zatraži. Sredstva koja su Banci vraćena na temelju tog zahtjeva knjiže se u korist računa Zajma radi storniranja.

Odjeljak 2.03. Datum zatvaranja Zajma bit će 30. lipnja 2006. ili neki kasniji datum koji odredi Banka. Banka će o tom kasnijem datumu odmah izvijestiti Zajmoprimca.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će Banci platiti početnu naknadu u iznosu od jedan posto (1%) iznosa Zajma, podložno svakom odricanju od dijela takve naknade koje Banka može s vremena na vrijeme odrediti. Na dan stupanja na snagu ili odmah nakon toga dana, Banka će, u ime Zajmoprimca, povući iznos te naknade s računa Zajma i uplatiti ga sebi.

Odjeljak 2.05. Zajmoprimac će Banci platiti naknadu za neiskorišteni dio glavnice odobrenoga Zajma s vremena na vrijeme po stopi od:

(i) osamdeset i pet stotina jednoga postotka (0,85%) na godinu od datuma kada se ta naknada počinje obračunavati u skladu s odredbama odjeljka 3.02. Općih uvjeta do isključno četvrte godišnjice tog datuma, i

(ii) sedamdeset i pet stotina jednoga postotka (0,75%) na godinu nakon toga.

Odjeljak 2.06. Zajmoprimac će platiti kamatu na iznos glavnice Zajma koji je povučen i nepodmiren s vremena na vrijeme, po promjenjivoj stopi za svako kamatno razdoblje.

Odjeljak 2.07. Kamate i naknade na neiskorišteni dio glavnice bit će plative polugodišnje unatrag na datume 15. ožujka i 15. rujna svake godine.

Odjeljak 2.08. Zajmoprimac će iznos glavnice Zajma u potpunosti otplatiti 15. rujna 2015.

Članak III.

POSEBNE ODREDBE

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac i Banka će, s vremena na vrijeme, na zahtjev bilo koje od stranaka, razmijeniti mišljenja o napretku postignutom u provedbi Programa i mjera navedenih u Prilogu 2. ovom Ugovoru.

(b) Prije svake takve razmjene mišljenja Zajmoprimac će Banci dostaviti na pregled i očitovanje izvješće o napretku postignutom u provedbi Programa, onoliko iscrpno koliko to Banka bude razumno tražila.

(c) Ne ograničavajući odredbe stavka (a) ovoga odjeljka, Zajmoprimac će s Bankom razmijeniti mišljenja o svakoj predloženoj mjeri koja će se poduzeti nakon isplate Zajma, a koja bi dovela do bitnog mijenjanja ciljeva Programa, odnosno bilo kojoj mjeri poduzetoj u okviru Programa, uključujući i bilo koju od mjera navedenih u Prilogu 2. ovoga Ugovoru.

Odjeljak 3.02. Na zahtjev Banke, Zajmoprimac:

(a) će se pobrinuti da se obavi revizija depozitnoga računa u skladu s odgovarajućim revizijskim načelima, dosljedno primjenjivanima od strane neovisnih revizora prihvatljivih Banci;

(b) će Banci dostaviti čim bude dostupan, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od šest (6) mjeseci nakon datuma kad Banka zatraži takvu reviziju, ovjereni primjerak izvješća o takvoj reviziji koju su obavili navedeni revizori, onoliko opsežan i iscrpan koliko to Banka bude razumno tražila; te

(c) će Banci dostaviti druge informacije o depozitnome računu i njegovoj reviziji, kako Banka bude razumno tražila.

Odjeljak 3.03. Ne ograničavajući odredbe odjeljka 9.01. (a) Općih uvjeta, Zajmoprimac će Banci odmah dostaviti informacije u vezi s odredbama članka II. ovoga Ugovora koje Banka bude s vremena na vrijeme razumno tražila.

Članak IV.

DODATNI DOGAĐAJ ZA SUSPENZIJU

Odjeljak 4.01. Na temelju odjeljka 6.02. (p) Općih uvjeta, navodi se sljedeći dodatni događaj, a to je da je nastala situacija zbog koje nije vjerojatno da će se Program ili njegov značajan dio provesti.

Članak V.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Odjeljak 5.01. U svrhe odjeljka 12.04. Općih uvjeta, ovime se određuje datum devedeset (90) dana nakon datuma ovoga Ugovora.

Članak VI.

PREDSTAVNIK ZAJMOPRIMCA; ADRESE

Odjeljak 6.01. Kao predstavnik Zajmoprimca u svrhu odjeljka 11.03. Općih uvjeta određuje se ministar financija Zajmoprimca.

Odjeljak 6.02. Sljedeće su adrese naznačene u svrhu odjeljka 11.01. Općih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Kablogramska adresa:

Ministarstvo financija

Zagreb

Teleks:

862-21215 ili

862-21833

Telefaks:

(385)1-492-25-93

Za Banku:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Kablogramska adresa:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Teleks:

248423 (MCI) ili

64145 (MCI)

Telefaks:

(202) 477-6391

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke ovoga Ugovora su, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale ovaj Ugovor u svoje ime u Zagrebu, Republika Hrvatska, na naprijed naznačeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni zastupnik:

Ivan Šuker, ministar financija Republike Hrvatske

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ovlašteni zastupnik:

Annan Seth, direktor Svjetske banke za Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku

Regija Europa i srednja Azija

PRILOG 1.

ISKLJUČENI IZDACI

U svrhu odjeljka 2.02. (c) ovoga Ugovora, sredstva Zajma ne smiju se koristiti za financiranje bilo kojih od sljedećih izdataka:

1. izdaci u valuti Zajmoprimca odnosno za robu ili usluge nabavljene s područja Zajmoprimca,

2. izdaci za robu ili usluge nabavljene prema ugovoru na temelju kojega bilo koja domaća ili međunarodna financijska institucija ili agencija, osim Banke ili Udruge, financira ili se suglasila financirati, odnosno koje Banka ili Udruga financira ili se suglasila financirati u okviru nekog drugog zajma ili kredita,

3. izdaci za robu iz sljedećih skupina ili podskupina Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, Revizija 3 (SMTK, Rev. 3), koju su objavili Ujedinjeni narodi u Statističkim dokumentima (Statistical Papers), Serija M, br. 34/Rev.3 (1986) (SMTK), ili bilo kojih naknadnih skupina ili podskupina prema budućim revizijama SMTK-a, o kojima će Banka obavijestiti Zajmoprimca.

Skupina Podskupina Opis stavke

112 – Alkoholna pića

121 – Duhan, neprerađeni, duhanski otpaci

122 – Duhan, prerađeni (bez obzira sadrži li ili ne sadrži nadomjestke duhana)

525 – Radioaktivni i s njima povezani materijali

667 – Biseri, drago i poludrago kamenje, neo- brađeno ili obrađeno

718 718.7 Nuklearni reaktori i njihovi dijelovi; go- rivi elementi (patrone) neozračeni, za nuklearne reaktore.

728 728.43 Strojevi za preradu duhana

897 897.3 Nakit od zlata, srebra ili platinske skupi- ne metala (osim satova i kutija za sato- ve), te zlatarski ili filigranski proizvodi (uključujući i ugrađene dragulje)

971 – Zlato, nemonetarno (isključujući zlatnu rudu i koncentrate)

4. izdaci za robu namijenjenu za vojne ili paravojne svrhe ili za luksuznu potrošnju,

5. izdaci za ekološki opasnu robu (u svrhu ovoga stavka izraz »ekološki opasna roba«znači robu čija je proizvodnju, upotreba ili izvoz zabranjena prema zakonima Zajmoprimca ili međunarodnim ugovorima kojih je Zajmoprimac stranka te bilo koja druga roba naznačena kao ekološki opasna sporazumom između Zajmoprimca i Banke),

6. izdaci nastali: (a) na području bilo koje zemlje koja nije članica Banke, odnosno za robu nabavljenu na tom području ili usluge koje se pružaju iz toga područja; ili (b) u vezi s bilo kojim plaćanjem osobama ili subjektima, odnosno bilo kojim uvozom robe, ako su takvo plaćanje ili uvoz zabranjeni odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda donesenom na temelju Poglavlja VII. Povelje Ujedinjenih naroda, i

7. izdaci nastali na temelju ugovora za koji Banka utvrdi da su se tijekom postupka nabave ili izvršenja takvog ugovora predstavnici Zajmoprimca ili korisnika Zajma bavili koruptivnim ili prijevarnim radnjama, a da pritom Zajmoprimac nije poduzeo pravovremene i odgovarajuće mjere, zadovoljavajuće za Banku, kako bi se ispravilo nastalo stanje.

PRILOG 2.

MJERE IZ TOČKE (A) PREAMBULE OVOGA UGOVORA

Makroekonomski okvir

1. Zajmoprimac provodi razboritu makroekonomsku politiku koja pridonosi ostvarenju dobrih rezultata u pogledu rasta te održava, i obvezao se održavati zadovoljavajući makroekonomski okvir, sukladan temeljnim ciljevima Programa, uključujući: (a) stopu rasta od 3,8 posto u kalendarskoj godini 2004. i procijenjenu stopu rasta od 3,7 posto za kalendarsku godinu 2005., (b) 12-mjesečnu stopu inflacije na dan 31. prosinca 2004. od 2,7 posto te procijenjenu stopu inflacije od 3,0 posto za razdoblje koje završava s 31. prosinca 2005., (c) fiskalni deficit od 4,9 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) za kalendarsku godinu 2004. i procijenjeni fiskalni deficit po stopi od 3,7 posto BDP-a za kalendarsku godinu 2005., (d) vanjski deficit tekućeg računa od 4,2 posto BDP-a u kalendarskoj godini 2004. i ciljani vanjski deficit tekućeg računa za kalendarsku godinu 2005. u iznosu od 4,6 posto BDP-a, te (e) javni dug na razini od 53,4 posto BDP-a (uključujući potencijalne obveze) na dan 31. prosinca 2004., te procijenjeni javni dug na razini od 55,5 posto BDP-a na dan 31. prosinca 2005.

Poboljšanje klime za ulaganje

2. Zajmoprimac je privatizirao, posredstvom HFP-a, deset (10) odabranih poduzeća u većinskom državnom vlasništvu, na Banci prihvatljiv način.

3. Zajmoprimac je donio plan smanjenja subvencija sektoru poduzeća s godišnjim ciljevima prihvatljivima Banci, i ti su ciljevi na primjeren način odraženi u Državnome proračunu za kalendarsku godinu 2005.

4. Zajmoprimac je donio izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama prema kojima se poslovi uknjižbe zemljišta sa sudaca prenose na zemljišnoknjižne referente, na Banci prihvatljiv način.

Jačanje upravljanja

5. Zajmoprimac je donio novi Zakon o državnim službenicima koji je prihvatljiv Banci i odražava standarde Europske unije (EU).

Poboljšanje fiskalne održivosti sektorskih programa

6. Zajmoprimac je uredio da HŽ pripremi srednjoročni poslovni plan, koji je prihvatljiv Banci, te se pobrinuo da HŽ poduzme mjere potrebne za smanjenje radnoga omjera HŽ-a na dvije stotine i dvadeset posto (220%) u kalendarskoj godini 2005., uključujući sljedeće: (a) HŽ je iz matične tvrtke otpustio 534 zaposlenika bilo kroz dobrovoljne otkaze ili otpuštanje, u skladu s postupcima usuglašenima s Bankom; (b) HŽ je osigurao da zaposlenici koji ispunjavaju uvjete za mirovinu u 2005. godini napuste HŽ prema rasporedu umirovljenja; (c) HŽ nije premašio granicu od 80 novozaposlenih radnika za 2005.; (d) HŽ je izradio vremenski ograničeni plan privatizacije svojih tvrtki kćeri u razdoblju od 2005. do 2009. po fazama te je započeo njegovu provedbu; te (e) HŽ je proveo dodatne analize radi smanjenja usluga duž nerentabilnih pruga ili njihovoga zatvaranja u razdoblju od 2006. do 2009.

7. Zajmoprimac je donio odluku kojom se utvrđuje primjereni pravni okvir za privatizaciju tvrtki kćeri HŽ-a, koja je prihvatljiva Banci.

LOAN NUMBER 7330 HR

LOAN AGREEMENT (PROGRAMMATIC ADJUSTMENT LOAN) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTLOAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated September 20, 2005 between REPUBLIC OF CROATIA (the Borrower) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) the Bank has received from the Borrower a letter, dated August 8, 2005: (i) describing its macro-economic framework and a program of actions, objectives and policies designed to achieve and sustain structural adjustment of the Borrower’s economy during the period of 2004-2007 (hereinafter called the Program) which Program consists of actions and policies that have already been taken and adopted, in a satisfactory manner, by the Borrower as described in Schedule 2 to this Agreement (hereinafter called the First Phase of the Program) as well as actions and policies that the Borrower intends to take and adopt prior to the subsequent phases of the Program; (ii) declaring the Borrower’s commitment to the execution of the Program; and (iii) requesting assistance from the Bank in support of the Program during the execution thereof;

(B) on the basis, inter alia, of the foregoing, the Bank has decided in support of the First Phase of the Program to provide such assistance to the Borrower by making the Loan as hereinafter provided;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The »General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed Spread Loans« of the Bank, dated September 1, 1999 as amended through May 1, 2004), with the modifications thereto set forth below (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement:

(a) Section 2.01, paragraph 41, is modified to read:

»‘Project’ means the First Phase of the Program, referred to in the Preamble to the Loan Agreement, in support of which the Loan is made«;

(b) Section 3.08 is modified to read:

»Each withdrawal of an amount from the Loan Account shall be made in the Loan Currency of such amount. The Bank, at the request and acting as an agent of the Borrower, shall purchase with the Loan Currency withdrawn from the Loan Account the currency or currencies of the deposit account specified in Section 2.02 of the Loan Agreement.«

(c) Section 5.01 is modified to read:

»The Borrower shall be entitled to withdraw the proceeds of the Loan from the Loan Account in accordance with the provisions of the Loan Agreement and of these General Conditions«;

(d) The last sentence of Section 5.03 is deleted.

(e) Section 9.07 (c) shall be modified to read:

»(c) Not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, the Borrower shall prepare and furnish to the Bank a report, of such scope and in such detail as the Bank shall reasonably request, on the execution of the part of the Program referred to in the Preamble to the Loan Agreement, the performance by the Borrower and the Bank of their respective obligations under the Loan Agreement and the accomplishment of the purposes of the Loan.«; and

(f) Section 9.05 is deleted and Sections 9.06, 9.07 (as modified above), 9.08 and 9.09 are renumbered, respectively, Sections 9.05, 9.06, 9.07 and 9.08.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a) »CPF« means the Croatian Privatization Fund, established pursuant to the Privatization Law, adopted in March 1 1996 (Official Gazette 21/96), as amended on July 1, 1997 (Official Gazette 71/97); and on July 19, 2000 (Official Gazette 73/00);

(b) »Deposit Account« means the account referred to in Section 2.02 of this Agreement;

(c) »HŽ« means Hrvatske Željeznice, the Croatian railway authority, established pursuant to the Borrower’s Railways Law, adopted in June 28, 1994 (Official Gazette 53/94), as amended on December 16, 1998 (Official Gazette 162/98) and;

(d) »Land Registry Law« means the Borrower’s law adopted on October 2, 1996 (Official Gazette 91/96) as amended on December 13, 2001. (Official Gazette 114/01) and July 14, 2004 (Official Gazette 100/04).

Article II

THE LOAN

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, an amount equal to one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000).

Section 2.02. (a) Subject to the provisions of paragraphs (b) and (c) of this Section, the Borrower shall be entitled to withdraw the proceeds of the Loan from the Loan Account in support of the First Phase of the Program.

(b) The Borrower shall open, prior to furnishing to the Bank the first request for withdrawal from the Loan Account, and thereafter maintain in the Croatian National Bank, a deposit account in Euro on terms and conditions satisfactory to the Bank. All withdrawals from the Loan Account shall be deposited by the Bank into the Deposit Account.

(c) The Borrower undertakes that the proceeds of the Loan shall not be used to finance expenditures excluded pursuant to the provisions of Schedule 1 to this Agreement. If the Bank shall have determined at any time that any proceeds of the Loan shall have been used to make a payment for an expenditure so excluded, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank: (i) deposit into the Deposit Account an amount equal to the amount of said payment; or (ii) if the Bank shall so request, refund such amount to the Bank. Amounts refunded to the Bank upon such request shall be credited to the Loan Account for cancellation.

Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 2006, or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a front-end fee in an amount equal to one percent (1%) of the amount of the Loan subject to any waiver of a portion of such fee as may be determined by the Bank from time to time. On or promptly after the Effective Date, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount of such fee.

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time, at a rate equal to:

(i) eighty-five one-hundredths of one percent (0.85%) per annum from the date on which such charge commences to accrue in accordance with the provisions of Section 3.02 of the General Conditions to but not including the fourth anniversary of such date; and

(ii) seventy-five one-hundredths of one percent (0.75%) per annum thereafter.

Section 2.06. The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, in respect of each Interest Period at the Variable Rate.

Section 2.07. Interest and commitment charges shall be payable semiannually in arrears on March 15 and September 15, in each year.

Section 2.08. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in full on September 15, 2015.

Article III

PARTICULAR COVENANTS

Section 3.01. (a) The Borrower and the Bank shall from time to time, at the request of either party, exchange views on the progress achieved in carrying out the Program and the actions specified in Schedule 2 to this Agreement.

(b) Prior to each such exchange of views, the Borrower shall furnish to the Bank for its review and comment a report on the progress achieved in carrying out the Program, in such detail as the Bank shall reasonably request.

(c) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section, the Borrower shall exchange views with the Bank on any proposed action to be taken after the disbursement of the Loan which would have the effect of materially reversing the objectives of the Program, or any action taken under the Program including any action specified in Schedule 2 to this Agreement.

Section 3.02. Upon the Bank’s request, the Borrower shall:

(a) have the Deposit Account audited in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(b) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six (6) months after the date of the Bank’s request for such audit, a certified copy of the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and

(c) furnish to the Bank such other information concerning the Deposit Account and the audit thereof as the Bank shall have reasonably requested.

Section 3.03. Without limitation upon the provisions of Section 9.01(a) of the General Conditions, the Borrower shall promptly furnish to the Bank such information relating to the provisions of Article II of this Agreement as the Bank may, from time to time, reasonably request.

Article IV

ADDITIONAL EVENT OF SUSPENSION

Section 4.01. Pursuant to Section 6.02 (p) of the General Conditions, the following additional event is specified, namely, that a situation has arisen which shall make it improbable that the Program, or a significant part thereof, will be carried out.

Article V

EFFECTIVE DATE

Section 5.01. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VI

REPRESENTATIVE OF THE BORROWER; ADDRESSES

Section 6.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 6.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:

Ministry of Finance

Katanciceva 5

Zagreb, 10000

Republic of Croatia

Cable address:

Ministry of Finance

Zagreb

Telex:

862-21215 or

862-28133

Facsimile:(385)1-492-25-83

For the Bank:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex:

248423 (MCI) or

64145 (MCI)

Facsimile:

(202) 477-6391

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By Authorized Representative:

Ivan Šuker, Minister of Finance

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Authorized Representative:

Annan Seth, Director South Central Europe Country Unit

Europe and Central Asia Region

SCHEDULE 1

EXCLUDED EXPENDITURES

For purposes of Section 2.02 (c) of this Agreement, the proceeds of the Loan shall not be used to finance any of the following expenditures:

1. expenditures in the currency of the Borrower or for goods or services supplied from the territory of the Borrower;

2. expenditures for goods or services supplied under a contract which any national or international financing institution or agency other than the Bank or the Association shall have financed or agreed to finance, or which the Bank or the Association shall have financed or agreed to finance under another loan or a credit;

3. expenditures for goods included in the following groups or subgroups of the Standard International Trade Classification, Revision 3 (SITC, Rev.3), published by the United Nations in Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev.3 (1986) (the SITC), or any successor groups or subgroups under future revisions to the SITC, as designated by the Bank by notice to the Borrower:

Group Subgroup Description of Items

112 – Alcoholic beverages

121 – Tobacco, unmanufactured, tobacco refuse

122 – Tobacco, manufactured (whether or not containing tobacco substitutes)

525 – Radioactive and associated materials

667 – Pearls, precious and semiprecious stones, unworked or worked

718 718.7 Nuclear reactors, and parts thereof; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

728 728.43 Tobacco processing machinery

897 897.3 Jewelry of gold, silver or platinum group metals (except watches and watch cases) and goldsmiths’ or silversmiths’ wares (including set gems)

971 – Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

4. expenditures for goods intended for a military or paramilitary purpose or for luxury consumption;

5. expenditures for environmentally hazardous goods (for purposes of this paragraph the term »environmentally hazardous goods« means goods, the manufacture, use or import of which is prohibited under the laws of the Borrower or international agreements to which the Borrower is a party, and any other goods designated as environmentally hazardous by agreement between the Borrower and the Bank);

6. expenditures: (a) in the territories of any country which is not a member of the Bank or for goods procured in, or services supplied from, such territories; or (b) on account of any payment to persons or entities, or any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations; and

7. expenditures under a contract in respect of which the Bank determines that corrupt or fraudulent practices were engaged in by representatives of the Borrower or of a beneficiary of the Loan during the procurement or execution of such contract, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to remedy the situation.

SCHEDULE 2

ACTIONS REFERRED TO IN RECITAL (A) OF THE PREAMBLE TO THIS AGREEMENT

Macroeconomic Framework

1. The Borrower has implemented prudent macroeconomic policy contributing to solid growth performance, and has maintained and has committed to maintain a satisfactory macroeconomic framework, consistent with the core objectives of the Program, including: (a) a growth rate of 3.8 percent in calendar year 2004 and an estimated growth rate of 3.7 percent for calendar year 2005; (b) a 12-month inflation rate, as of December 31, 2004, of 2.7 percent, and an estimated inflation rate of 3.0 percent as of December 31, 2005 end of period; (c) a fiscal deficit of 4.9 percent of Gross Domestic Product (GDP) for calendar year 2004 and an estimated fiscal deficit rate of 3.7 percent of GDP for calendar year 2005; (d) an external current account deficit of 4.2 percent of the GDP in calendar year 2004 and a target for the external current account deficit of 4.6 percent of GDP for calendar year of 2005; and (e) public debt to GDP of 53.4 percent (including contingent liabilities), as of December 31, 2004, and an estimated public debt to GDP of 55.5 percent as of December 31, 2005.

Improving Investment Climate

2. The Borrower has privatized, trough CPF, ten (10) selected companies with majority state ownership, in a manner acceptable to the Bank.

3. The Borrower has adopted a corporate sector subsidy reduction plan with annual targets acceptable to the Bank, and has adequately reflected such targets in the State Budget for the calendar year 2005.

4. The Borrower has amended the Land Registry Law to transfer land registration functions from judges to court registrars, in a manner acceptable to the Bank.

Strengthening Governance

5. The Borrower has adopted a new Civil Service Law, acceptable to the Bank and reflecting European Union (EU) standards.

Enhancing Fiscal Sustainability of Sector Programs

6. The Borrower has caused HŽ to prepare a medium-term business plan acceptable to the Bank, and has caused HŽ to take actions required for reduction of HŽ’s working ratio to two hundred twenty percent (220%) in the calendar year 2005, including the following: (a) HŽ has laid-off, through voluntary and involuntary retrenchment, 534 staff from the mother company in accordance with the procedures agreed with the Bank; (b) HŽ has ensured that staff eligible for retirement in 2005 has left HŽ as per the retirement schedule; (c) HŽ has not exceeded a limit of total 80 new staff hiring for 2005; (d) HŽ has prepared a time-bound step-by-step plan for privatization of its subsidiaries during 2005-2009, and started its implementation; and (e) HŽ has conducted further analysis to reduce services along or close uneconomic lines in 2006-09.

7. The Borrower has issued a decision establishing an adequate legal framework for HŽ subsidiaries’ privatization, acceptable to the Bank.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2005. – 2015., do otplate zajma.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te se podaci o njegovom stupanju na snagu objavljuju naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/05-01/04

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !