Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 17.11.2006 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU

HRVATSKI SABOR

129

Na temelju članka 88.L315856 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG USKLAĐIVANJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. listopada 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/66

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG USKLAĐIVANJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, potpisan 8. svibnja 2006. u Zagrebu u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 7360 HR

UGOVOR O ZAJMU (Projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU) između REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 8. svibnja 2006., između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimac) I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka)

BUDUĆI DA (A) je Zajmoprimac, zadovoljan u smislu izvedivosti i prioritetnosti Projekta opisanog u Dodatku 2. ovoga Ugovora (Projekt), od Banke zatražio pomoć u financiranju Projekta;

(B) Dio A.3 Projekta provest će Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG), uz pomoć Zajmoprimca te će kao dio takve pomoći Zajmoprimac dio sredstava Zajma staviti na raspolaganje HAMAG-u, kako je utvrđeno ovim Ugovorom;

(C) Zajmoprimac namjerava od Vlade Nizozemske dobiti darovnicu u iznosu od 4.000.000 EUR za pomoć u financiranju Projekta prema rokovima i uvjetima utvrđenim Ugovorom, koji će Zajmoprimac sklopiti s vladom Nizozemske (Ugovor o nizozemskoj darovnici);

BUDUĆI DA je Banka suglasna, između ostaloga, i na temelju naprijed navedenog, Zajmoprimcu odobriti Zajam pod uvjetima i rokovima utvrđenim ovim Ugovorom i Ugovorom o projektu od istog datuma sklopljenim između Banke i HAMAG-a;

STOGA se ugovorne stranke ovime obvezuju na sljedeće:

Članak I.

Opći uvjeti; Definicije

Odjeljak 1.01. »Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i ugovore o jamstvu za zajmove s fiksnom kamatnom maržom» Banke od 1. rujna 1999. (izmijenjeni i dopunjeni do 1. svibnja 2004.) (Opći uvjeti) sastavni su dio ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.02. Osim ako kontekst ne nalaže drugačije, nekoliko izraza definiranih u Općim uvjetima i u preambuli ovoga Ugovora imaju značenje kao što je u njima navedeno:

(a) »Ugovor o administrativnim uslugama« je ugovor koji će sklopiti Zajmoprimac, koji predstavljaju MF i MŠPVG i HAMAG u skladu s Odjeljkom 3.01(c) ovoga Ugovora,

(b) »Korisnik« je tijelo koje je registrirano i djeluje u Republici Hrvatskoj i prihvatljivo, u skladu sa SAPARD-ovim Višegodišnjim sporazumom o financiranju, za dobivanje darovnice za SAPARD potprojekt,

(c) »Prihvatljive kategorije« su kategorije od (1) do (5) navedene u tablici u Dijelu A.1 Dodatka 1. ovom Ugovoru,

(d) »Prihvatljivi izdaci« su izdaci navedeni u Odjeljku 2.02 ovoga Ugovora,

(e) »PUO« znači Plan upravljanja okolišem koji opisuje mjere ublažavanja djelovanja na okoliš, mjere praćenja i institucionalne mjere za Projekt,

(f) »IFP« znači Izvješće o financijskom praćenju pripremljeno u skladu s Odjeljkom 4.02 ovoga Ugovora,

(g) »UOJM« je Upravljački odbor jamstvenog mehanizma, naveden u Dijelu C.1 Dodatka 5. ovoga Ugovora,

(h) »Ugovor o jamstvu« je ugovor čiji su sadržaj i uvjeti navedeni u Operativnim smjernicama i koji uključuje, bez ograničenja, definicije nositelja jamstva, pokrivenih rizika, neispunjenja ugovornih obveza i ostale primjenjive izraze, a koji je sklopljen ili će biti sklopljen između HAMAG-a i banke sudionice sukladno Dijelu C.2 Dodatka 5. ovoga Ugovora,

(i) »Račun jamstvenog mehanizma« je račun koji će HAMAG osnovati sukladno stavku 1. Dodatka 1. Ugovora o projektu za potrebe funkcioniranja jamstvenog mehanizma SAPARD-a (definiran u daljnjem tekstu) u sklopu Dijela A.3 Projekta,

(j) »IACS« je Integrirani sustav upravljanja i kontrole,

(k) »ISTA« je Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena,

(l) »MPŠVG« je Zajmoprimčevo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ili njegov pravni sljednik,

(m) »MF« je Ministarstvo financija Zajmoprimca ili bilo kojeg njegovog pravnog sljednika,

(n) »NUTS« je Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku,

(o) »Operativne smjernice« su smjernice koje je odobrio UOJM, a koje: (i) navode postupke za ispitivanje (screening) SAPARD potprojekta i utvrđuju njegovu prihvatljivost za SAPARD financiranje; (ii) navode postupke prema kojima HAMAG izdaje jamstva za djelomično pokriće rizika u sklopu Dijela A.3 projekta; i (iii) utvrđuje rokove i uvjete Ugovora o jamstvu, koji uključuje, bez ograničenja, definiciju nositelja jamstva, pokrivenih rizika, neispunjenja ugovorne obveze, jamstvene naknade i ostale primjenjive izraze, a koji će sklopiti HAMAG i banka sudionica,

(p) »Operativni priručnik« je priručnik, usvojen od MPŠVG i prihvatljiv za Banku, u kojem su opisani postupci za provedbu Projekta i koji uključuje Plan za upravljanje okolišem (EMP) kao sastavni dio, a isti je moguće s vremena na vrijeme mijenjati ako se Banka s tim složi,

(r) »JPP« je Jedinica za provedbu projekta osnovana u Upravi za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju u MPŠVG-u,

(q) »Banka sudionica« je komercijalna banka koja je registrirana i posluje u Republici Hrvatskoj i koja je prihvatljiva, u skladu s kriterijima navedenim u Operativnim smjernicama, za dobivanje jamstva iz Financijskog jamstvenog mehanizma, koji je osiguran za zajmove koji se odobravaju korisnicima za SAPARD potprojekte,

(s) »Plan nabave« je plan nabave Zajmoprimca od 1. prosinca 2005. koji obuhvaća početno razdoblje od 18 mjeseci (ili duže) provedbe Projekta, a isti se s vremena na vrijeme može ažurirati u skladu s odredbama Odjeljka 3.02 ovoga Ugovora kako bi obuhvatio naredno razdoblje od 18 mjeseci (ili duže) provedbe Projekta,

(t) »Sredstva za pripremu Projekta« je predujam za pripremu Projekta koji Banka odobrava Zajmoprimcu u skladu s Ugovorom potpisanim u ime Banke 29. ožujka 2005. i u ime Zajmoprimca 24. lipnja 2005.,

(u) »Isplata na temelju izvješća« su postupci Zajmoprimčevog povlačenja sredstava sa računa Zajma navedeni u Dijelu A.4 Dodatka 1. ovom Ugovoru,

(v) »SAPARD« je Posebni predpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvitak, koji osigurava financijski doprinos Europske zajednice, a osnovan je uredbom Vijeća (EZ) br. 1268/1999 od 21. lipnja 1999. o potpori Zajednice za predpristupne mjere za poljoprivredu i ruralni razvitak u državama kandidatima središnje i istočne Europe u predpristupnom razdoblju, ili bilo koji kasniji instrument koji može odobriti Europska zajednica za potporu mjera prije pristupa za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj,

(w) »SAPARD financiranje« su sredstva koja će Europska zajednica osigurati Zajmoprimcu u okviru SAPARD-a prema SAPARD-ovom Višegodišnjem sporazumu o financiranju,

(x) »Jamstveni mehanizam SAPARD-a« znači mehanizam koji će Zajmoprimac uspostaviti prema Dijelu A.3 Projekta, kroz HAMAG kao administrativnu agenciju, u svrhu osiguravanja jamstava bankama sudionicama davanjem zajmova za predfinanciranje prihvatljivim korisnicima za potprojekte SAPARD-a, kako bi pokrio rizik povezan s udovoljavanjem Zajmoprimca uvjetima isplate za financiranje od strane SAPARD-a,

(y) »SAPARD-ov Višegodišnji ugovor o financiranju« je ugovor koji će sklopiti Zajmoprimac i Komisija Europskih zajednica u ime Europske zajednice, a u kojem je naveden tehnički, zakonski i administrativni okvir za provedbu SAPARD-a u Hrvatskoj,

(z) »SAPARD potprojekt« je projekt koji će provesti Korisnik prihvatljiv za SAPARD financiranje sukladno rokovima i uvjetima SAPARD-ovog Višegodišnjeg sporazuma o financiranju, a za koji je Korisnik dobio zajam za predfinanciranje od banke sudionice,

(aa) »Poseban račun« je račun naveden u Dijelu B Dodatka 1. ovom Ugovoru.

Članak II.

Zajam

Odjeljak 2.01. Banka je suglasna Zajmoprimcu pozajmiti, prema rokovima i uvjetima koji su utvrđeni u Ugovoru u zajmu, iznos u protuvrijednosti od dvadeset pet milijuna i pet stotina tisuća eura (EUR 25.500.000), takav iznos koji se s vremena na vrijeme odredi preračunavanjem valute sukladno odredbama Odjeljka 2.09 ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.02. (a) Iznos zajma može se povlačiti s računa Zajma u skladu s odredbama Dodatka 1. ovom Ugovoru za: (a) troškove nastale (ili ako se Banka tako složi, za troškove koji će nastati) za razumne troškove roba, radova, usluga i operativnih troškova potrebnih za Projekt, a koji će se financirati iz sredstava Zajma; (b) financiranje programa Jamstvenog mehanizma u sklopu Dijela A.3 Projekta; i (c) bilo koje premije s obzirom na gornju granicu kamatne stope ili donju granicu kamatne stope koju Zajmoprimac plaća u skladu s Odjeljkom 4.04 (c) Općih uvjeta.

(b) Odmah nakon datuma stupanja na snagu Banka će u ime Zajmoprimca povući sa računa Zajma i sebi isplatiti iznos potreban za otplatu glavnice sredstava za pripremu Projekta, koji je povučen i neplaćen do tog datuma, kao i za plaćanje svih pripadajućih neplaćenih naknada. Nepovučeni saldo odobrenog iznosa sredstava za pripremu Projekta nakon toga će se otkazati.

Odjeljak 2.03. Datum zatvaranja je 31. listopada 2010. ili takav drugi datum koji Banka odredi. Banka će odmah obavijestiti Zajmoprimca o takvom kasnijem datumu.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će Banci platiti početnu naknadu u iznosu od jedan posto (1%) od iznosa Zajma, podložno odricanju od dijela takve naknade koju Banka može s vremena na vrijeme odrediti. Na dan stupanja zajma na snagu ili odmah nakon njega Banka će, u ime Zajmoprimca, povući s računa zajma i sebi isplatiti iznos takve naknade.

Odjeljak 2.05. Zajmoprimac će Banci platiti naknadu za neiskorišteni dio glavnice odobrenog Zajma, koji u danom trenutku nije povučen, po stopi od: (i) osamdesetpet stotinki od jedan posto (0,85%) od datuma od kojeg se takva naknada treba platiti u skladu s odredbama Odjeljka 3.02 Općih uvjeta do, ali ne uključujući, četvrtu godišnjicu tog datuma; i (ii) sedamdesetpet stotinki od jedan posto (0,75%) nakon toga, podložno bilo kakvom odricanju od dijela naknade za neiskorištena sredstva kako Banka s vremena na vrijeme može odrediti.

Odjeljak 2.06. Zajmoprimac je obvezan platiti kamate na, u danom trenutku iskorišteni, a neotplaćeni iznos glavnice Zajma, po stopi koja je za svako kamatno razdoblje jednaka varijabilnoj stopi; uz uvjet da je nakon preračunavanja cijelog ili dijela iznosa glavnice Zajma Zajmoprimac tijekom razdoblja preračunavanja platio kamatu na takav iznos u skladu s važećim odredbama članka IV. Općih uvjeta.

Odjeljak 2.07. Kamate i naknade za neiskorištena sredstva plaćaju se polugodišnje unatrag 15. travnja i 15. listopada svake godine.

Odjeljak 2.08. Zajmoprimac otplaćuje iznos glavnice Zajma u skladu s planom amortizacije navedenim u Dodatku 3. ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.09. (a) Zajmoprimac može u svakom trenutku tražiti bilo koju od sljedećih Konverzija uvjeta Zajma kako bi olakšao razborito servisiranje duga:

(i) Promjenu valute Zajma za bilo koji iskorišteni ili neiskorišteni dio glavnice Zajma u Odobrenu valutu,

(i) Promjenu osnovice za obračun kamatne stope primjenjivu na bilo koji dio glavnice Zajma s varijabilne stope na fiksnu stopu, ili obrnuto, i

(ii) Određivanje limita na varijabilnu stopu primjenjivu na iskorišteni ili neiskorišteni iznos glavnice ili dijela glavnice Zajma, na način da se odredi gornja ili donja granica kamatne stope na tu varijabilnu stopu.

(b) Svaka konverzija koja se zatraži u skladu sa stavkom (a) ovoga Odjeljka, a Banka je prihvati, smatrat će se »Konverzijom«, kako je definirano u Odjeljku 2.01 (7) Općih uvjeta i imat će učinak u skladu s odredbama članka IV. Općih uvjeta i Smjernica o konverziji.

(c) Odmah nakon datuma izvršenja gornje granice kamatne stope ili donje granice kamatne stope, s obzirom na koje je Zajmoprimac tražio da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka će u ime Zajmoprimca, povući s računa Zajma i sebi isplatiti iznose potrebne za plaćanje bilo koje premije u skladu s Odjeljkom 4.04(c) Općih uvjeta do iznosa koji se za te potrebe povremeno odredi u tablici navedenoj u stavku 1. Dodatka 1. ovom Ugovoru.

Članak III.

Izvršenje Projekta

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac izjavljuje da je preuzeo obvezu u vezi s ostvarenjem ciljeva Projekta, i u tom će smislu: (i) provesti Projekt putem MPŠVG-a i (ii) bez ograničenja ili restrikcija glede svojih ostalih obveza u sklopu ovoga Ugovora, pobrinuti se da HAMAG provede Dio A.3 Projekta s dužnom pažnjom i djelotvornošću i sukladno odgovarajućim administrativnim i financijskim postupcima, kao i postupcima zaštite okoliša te osigurati odmah prema potrebi financijska sredstva, opremu, usluge i druge resurse potrebne za Projekt.

(b) Bez ograničenja odredaba iz stavka (a) ovoga Odjeljka i osim ako se Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će, kroz MPŠVG, provesti Projekt i pobrinuti se da HAMAG provede Dio A.3 Projekta u skladu s Programom provedbe utvrđenim u Dodatku 5. ovom Ugovoru.

(c) Za potrebe provedbe Dijela A.3 Projekta Zajmoprimac će sredstva Zajma, s vremena na vrijeme raspoređenih u kategoriju (5) tablice navedene u stavku 1. Dodatka 1. ovom Ugovoru, proslijediti HAMAG-u, u sklopu Ugovora o administrativnim uslugama, koji će sklopiti Zajmoprimac, kojeg će predstavljati MF i MPŠVG, i HAMAG prema rokovima i uvjetima koje Banka treba odobriti, uključujući, između ostalog, odredbe Dijela C Dodatka 5. ovom Ugovoru.

(d) Zajmoprimac će ostvarivati svoja prava u sklopu Ugovora o administrativnim uslugama na način da štiti interese Zajmoprimca i Banke i da ostvari ciljeve ovoga Zajma i neće, osim ukoliko Banka ne ugovori drukčije, ustupiti, opozvati ili odustati od Ugovora o administrativnim uslugama, ili bilo koje njegove odredbe.

Odjeljak 3.02. (a) Osim ako Banka ne ugovori drukčije, na nabavu radova, robe i konzultantskih usluga, koji su potrebni za Projekt i koji će se financirati iz sredstava Zajma, primjenjivat će se odredbe Dodatka 4. ovom Ugovoru, s time da se navedene odredbe mogu dalje razraditi u Planu nabave.

(b) Zajmoprimac je, kroz MPŠVG, obvezan ažurirati Plan nabave u skladu sa smjernicama prihvatljivim Banci te takav ažurirani plan dostaviti Banci najkasnije 12 mjeseci nakon datuma prethodnog Plana nabave na odobrenje.

Odjeljak 3.03. U smislu Odjeljka 9.07 Općih uvjeta i bez njihova ograničavanja, Zajmoprimac je obvezan, kroz MPŠVG:

(a) izraditi, na temelju smjernica prihvatljivih Banci, i Banci dostaviti najkasnije šest (6) mjeseci nakon Datuma zatvaranja ili nekog kasnijeg datuma o kojem se Zajmoprimac i Banka u tom smislu mogu dogovoriti, plan budućih aktivnosti projekta, i

(b) osigurati Banci odgovarajuću priliku za razmjenu mišljenja sa Zajmoprimcem o spomenutom planu.

Članak IV.

Financijski uglavci

Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimac je obvezan putem MPŠVG-a voditi i pobrinuti se da HAMAG vodi sustav financijskog upravljanja, uključujući evidenciju i račune te pripremiti financijska izvješća u skladu s računovodstvenim standardima prihvatljivim Banci, koji će se dosljedno primjenjivati i biti takvi da odražavaju njegove aktivnosti, sredstva i izdatke u vezi s Projektom.

(b) Zajmoprimac je obvezan putem MPŠVG-a osigurati da se za svaku fiskalnu godinu (ili drugo razdoblje s kojim se Banka složi) obavi revizija financijskih izvješća iz stavka (a) ovog Odjeljka, u skladu s revizijskim standardima prihvatljivima Banci, koje će nezavisni revizori prihvatljivi Banci dosljedno primjenjivati,

(i) Banci dostaviti čim budu dostupna, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od šest mjeseci nakon isteka svake godine, ili kojeg drugog razdoblja s kojim se Banka složi, (A) ovjerene primjerke financijskih izvješća iz stavka (a) ovog Odjeljka za tu godinu, ili drugo razdoblje s kojim se Banka složi, i za koje je na taj način obavljena revizija i (B) mišljenje o takvim izvješćima koje su izradili navedeni revizori, u takvom opsegu i na razini iscrpnosti koji zadovoljavaju Banku, te

(ii) Banci dostaviti druge informacije o navedenim evidencijama i računima te reviziji takvih financijskih izvješća, kao i o navedenim revizorima, što Banka u danom trenutku može razložno tražiti.

(c) Za sve izdatke za koje su povučena sredstva s računa Zajma na osnovi izvješća o izdacima, Zajmoprimac je obvezan putem MPŠVG-a:

(i) čuvati svu evidenciju (ugovore, naloge, račune, fakture, priznanice i ostalu dokumentaciju) u kojoj su ti izdaci evidentirani najmanje jednu godinu nakon što Banka primi revizorsko izvješće za fiskalnu godinu u kojoj je obavljeno posljednje povlačenja s računa Zajma,

(ii) omogućiti predstavnicima Banke pregled te evidencije, i

(iii) osigurati da ta izvješća o izdacima budu uključena u reviziju za svaku fiskalnu godinu (ili drugo razdoblje koje Banka odobri), iz stavka (b) ovoga Odjeljka.

Odjeljak 4.02. (a) Bez ograničenja Zajmoprimčevih obveza vezanih uz izvješćivanje o napredovanju, utvrđenih u Dodatku 5. ovom Ugovoru, Zajmoprimac je dužan, putem MPŠVG-a, izraditi i Banci dostaviti IFP, čiji je oblik i sadržaj prihvatljiv za Banku i u kojem:

(i) su navedeni izvori i načini korištenja sredstava za Projekt, i kumulativno i za razdoblje na koje se to izvješće odnosi, iskazujući odvojeno sredstva osigurana u sklopu Zajma te objašnjenje razlike između stvarnog i planiranog korištenja tih sredstava,

(ii) je navedeno fizičko napredovanje u provedbi Projekta, i kumulativno i za razdoblje na koje se to izvješće odnosi, te objašnjenje razlike između stvarne i planirane provedbe Projekta, i

(iii) je navedeno stanje nabave u sklopu Projekta, na kraju razdoblja na koje se to izvješće odnosi.

(b) Prvo se Izvješće o financijskom praćenju (IFP) Banci dostavlja najkasnije u roku trideset (30) dana nakon isteka prvog kalendarskog tromjesečja od Datuma stupanja na snagu i odnosi se na razdoblje od nastanka prvog izdatka u okviru Projekta do kraja tog prvog kalendarskog tromjesečja; nakon toga, svako se Izvješće o financijskom praćenju Banci dostavlja najkasnije u roku od 45 dana nakon svakog sljedećeg kalendarskog tromjesečja i obuhvaća to kalendarsko tromjesečje.

Članak V.

Bančini pravni lijekovi

Odjeljak 5.01. Sukladno Odjeljku 6.02(p) Općih uvjeta posebno se navode sljedeći dodatni događaji:

(a) Zajmoprimac ili HAMAG su Ugovor o administrativnim uslugama, ili neku njegovu odredbu izmijenili, obustavili, opozvali, odbili ili su od nje odustali, a da su nisu o tome prethodno sporazumjeli s Bankom, a takva izmjena, obustava, opoziv, odbijanje ili odustajanje materijalno, ili na drugi način utječe na sposobnost Zajmoprimca ili HAMAG-a u izvršavanju njihovih obveza u okviru ovoga Ugovora.

(b) Nizozemski ugovor o darovnici nije stupio na snagu do 30. travnja 2006., ili takvog kasnijeg datuma koji Banka odredi; međutim uz uvjet da se odredbe ovoga stavka neće primijeniti ukoliko Zajmoprimac dokaže na način koji zadovoljava Banku, da su odgovarajuća sredstva za Projekt dostupna Zajmoprimcu iz drugih izvora i uz rokove i uvjete koji su u skladu s obvezama Zajmoprimca u okviru ovoga Ugovora, i

(c) (i) Prema podstavku (ii) ovoga stavka Zajmoprimcu je u cijelosti ili djelomično obustavljeno, otkazano ili okončano pravo povlačenja sredstava iz Ugovora o nizozemskoj darovnici, sukladno uvjetima Ugovora o nizozemskoj darovnici.

(ii) Podstavak (i) ovoga stavka neće se primjenjivati ukoliko Zajmoprimac, na način koji zadovoljava Banku, dokaže da: (A) takva obustava, otkaz ili okončanje nije nastalo zbog Zajmoprimčevog neispunjenja obveza u okviru takvog Ugovora; i (B) Zajmoprimcu su dostupna odgovarajuća sredstva za Projekt iz drugih izvora, prema rokovima i uvjetima koji su u skladu s obvezama Zajmoprimca u okviru ovoga Ugovora.

Članak VI.

Datum stupanja na snagu; Prestanak Ugovora

Odjeljak 6.01. Sljedeći se događaj navodi kao dodatni uvjet, u smislu Odjeljka 12.02(c) Općih uvjeta, i treba ga uključiti u mišljenje ili mišljenja koja se dostavljaju Banci, tj. da je HAMAG valjano potpisao Ugovor o Projektu, te da je on za HAMAG pravnoobvezujući u skladu s njegovim uvjetima.

Odjeljak 6.02. Datum od devedeset (90) dana poslije datuma ovoga Ugovora navodi se u smislu Odjeljka 12.04 Općih uvjeta.

Članak VII.

Predstavnik Zajmoprimca; Adrese

Odjeljak 7.01. Ministar financija Zajmoprimca određuje se kao predstavnik Zajmoprimca u smislu Odjeljka 11.03 Općih uvjeta.

Odjeljak 7.02. Sljedeće su adrese naznačene u smislu Odjeljka 11.01 Općih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Ministar financija, Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Republika Hrvatska, teleks: 862-21215, 862-21833, telefaks: (385-1) 4922-598.

Za Banku:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj, 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Sjedinjene Američke Države

Adresa za brzojave: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 4145 (MCI)

U POTVRDU TOGA stranke ovoga Ugovora su, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale ovaj Ugovor u svoje ime u Zagrebu, Hrvatska na prvi naprijed naznačeni datum i godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ivan Šuker, ministar financija,

ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand Seth, regionalni direktor,

ovlašteni predstavnik

DODATAK 1

Povlačenje sredstava Zajma

A. Općenito

U sljedećoj su tablici navedene kategorije stavki koje će se financirati iz sredstava Zajma, iznos Zajma raspoređen za svaku kategoriju te postotak izdatka za stavke koje će se financirati u svakoj kategoriji:

Kategorija

Raspoređeni iznos Zajma Izražen u EUR

% izdataka koji će se financirati

(1) Radovi

11 136 250

85%

(2) Roba

6 600 000

100% stranih izdataka, 100% domaćih izdataka (iz tvornice) i 85% domaćih izdataka za ostale stavke nabavljene u zemlji

(3) Konzultantske usluge i obuka

1 450 000

100%

(4) Operativni troškovi

650 000

100%

(5) Financijski jamstveni mehanizam

4 000 000

100% iznosa jamstvene obveze prema svakom Ugovoru o jamstvu

(6) Povrat sredstava za pripremu Projekta

1 600 000

Dospjeli iznos sukladno Odjeljku 2.02(b) ovoga Ugovora

(7) Naknada koja se plaća na početku korištenja zajma (početna naknada)

63 750

Dospjeli iznos sukladno Odjeljku 2.04 ovoga Ugovora

(8) Premije za gornju granicu kamatne stope i donju granicu kamatne stope

Dospjeli iznos sukladno Odjeljku 2.09(c) ovoga Ugovora

UKUPNO

25 500 000

2. U smislu ovoga Dodatka:

(a) izraz »strani izdaci« su izdaci u valuti bilo koje druge zemlje osim zemlje Zajmoprimca za robu, radove ili usluge dobavljene s teritorija bilo koje druge zemlje osim zemlje Zajmoprimca;

(b) izraz »domaći izdaci« su izdaci u valuti Zajmoprimca ili za robu, radove ili usluge dobavljene s teritorija Zajmoprimca,

(c) izraz »obuka« su izdaci za provedbu obuke, uključujući troškove objekata, materijala i opreme, troškove prevođenja i dnevnica sudionika, kako su definirani s Bankom, i

(d) izraz »operativni troškovi« su povećani operativni troškovi Jedinice za provedbu Projekta (JPP) na račun provedbe Projekta, uključujući komunikacije, uredski materijal, komunalne troškove, rad i održavanje uredske opreme, održavanje vozila i troškove objavljivanja projektnih izvješća.

3. Neovisno o odredbama gore spomenutog stavka 1., nisu dopuštena povlačenja sredstava za:

(a) plaćanja za izdatke nastale prije datuma ovoga Ugovora;

(b) s obzirom na plaćanja prema kategoriji (5) navedene u tablici u stavku 1. ovoga Dodatka u vezi s bilo kojim Ugovorom o jamstvu dok: (i) Zajmoprimac i HAMAG propisno ne potpišu Ugovor o administrativnim uslugama, s kojim je Banka sporazumna, (ii) UOJM ne odobri Operativne smjernice, prihvatljive za Banku; i (iii) dok se Banci ne dostavi dokaz, prihvatljiv za Banku, da je Ugovor o jamstvu između HAMAG-a i banke sudionice, prihvatljiv za Banku, propisno odobren i potpisan i da treba platiti jamstvo sukladno s uvjetima navedenog Ugovora o jamstvu.

4. Banka može tražiti da se povlačenja s računa Zajma izvrše na temelju izvješća o izdacima za izdatke nastale za: (i) radove u okviru ugovora koji ne prelaze protuvrijednost od 3.000.000 EUR; (ii) robu prema ugovorima koji ne prelaze protuvrijednost od 500.000 EUR; (iii) usluge koje su pružile konzultantske tvrtke u okviru ugovora koje ne prelaze protuvrijednost od 160.000 EUR; (iv) usluge koje su pružili individualni konzultanti u okviru ugovora, koje ne prelaze protuvrijednost od 50.000 EUR; (v) obuku; i (vi), operativne troškove, prema rokovima i uvjetima koje će Banka navesti u obavijesti Zajmoprimcu.

5. Zajmoprimac može podnijeti zahtjev da se povlačenja sa računa Zajma vrše na temelju izvješća koja treba podnijeti Banci u obliku i sadržaju koji je zadovoljavajući za Banku, a takvo izvješće treba uključivati izvješće o financijskom praćenju i bilo koju drugu informaciju koju će Banka specificirati u obavijesti Zajmoprimcu (isplate temeljene na izvješću). U slučaju prvog takvog izvješća podnesenog Banci, prije bilo kakvih povlačenja sredstava sa računa Zajma, Zajmoprimac će Banci podnijeti samo izvješće s predviđenim izvorima i primjenama sredstava za Projekt za razdoblje od šest mjeseci od datuma takvog zahtjeva.

B. Poseban račun

1. Zajmoprimac može otvoriti i voditi poseban depozitni račun u eurima u banci, koja je prihvatljiva za Banku, prema uvjetima i rokovima koji zadovoljavaju Banku, uključujući odgovarajuću zaštitu od namirenja, zapljene ili zabrane.

2. Kad Banka dobije prihvatljiv dokaz da je posebni račun otvoren, povlačenja s računa Zajma iznosa koji će se deponirati na posebni račun obavljat će se na sljedeći način:

(a) ukoliko Zajmoprimac ne vrši isplate temeljene na izvješću, povlačenja će se vršiti u skladu s odredbama Aneksa A ovom Dodatku 1; i

(b) ukoliko Zajmoprimac vrši isplate temeljene na izvješću, povlačenja će se obavljati u skladu s odredbama Aneksa B ovom Dodatku 1.

3. Isplate s posebnog računa vrše se isključivo za prihvatljive izdatke. Za svaku isplatu koju Zajmoprimac izvrši sa posebnog računa, Zajmoprimac će, kad to Banka opravdano traži, dostaviti Banci takve dokumente i ostale dokaze iz kojih je vidljivo da je takva isplata izvršena isključivo za prihvatljive izdatke.

4. Neovisno o odredbama iz Dijela B.2 ovoga Dodatka, Banka neće biti obvezna dalje uplaćivati depozite na posebni račun:

(a) ako, u bilo kojem trenutku, Banka nije zadovoljna izvješćima navedenim u Dijelu A.5 ovog Dodatka 1. te smatra da ne daju odgovarajuće informacije koje se traže za isplate temeljene na izvješću,

(b) ako, u bilo kojem trenutku, Banka odredi da će Zajmoprimac daljnja povlačenja za isplatu prihvatljivih izdataka vršiti izravno sa računa Zajma; ili

(c) ako Zajmoprimac ne dostavi u roku navedenom u Odjeljku 4.01 (b) (ii) ovog Ugovora, bilo koje revizorsko izvješće koje se Banci mora dostaviti na temelju spomenutog Odjeljka s obzirom na reviziju: (A) evidencije i računa za posebni račun; ili (B) evidenciju i račune koji iskazuju izdatke zbog kojih su povlačenja obavljena kao isplate na temelju izvješća ili na osnovi izvješća o izdacima, ovisno o slučaju.

5. Od Banke se neće zahtijevati daljnji depoziti na posebni račun u skladu s odredbama Dijela B.2 ovog Dodatka, ako Banka u bilo kojem trenutku obavijesti Zajmoprimca o svojoj namjeri suspendiranja u cijelosti ili djelomično Zajmoprimčeva prava na povlačenja sredstava sa računa Zajma na temelju Odjeljka 6.02 Općih uvjeta. Nakon takve obavijesti Banka će prema svojem diskrecionom pravu utvrditi mogu li se polagati daljnja sredstva na poseban račun i kojih se postupaka za polaganje sredstava Zajmoprimac mora pridržavati te će o toj svojoj odluci obavijestiti Zajmoprimca.

6. (a) Ako Banka u bilo kojem trenutku odluči da je neka isplata sa posebnog računa izvršena za izdatak koji nije prihvatljiv izdatak, ili nije bio potkrijepljen dokazom dostavljenim Banci, Zajmoprimac je obvezan odmah nakon obavijesti Banke dostaviti dodatnu evidenciju koju Banka može zatražiti, ili na posebni račun položiti (ili ako to Banka zatraži, Banci refundirati) iznos u protuvrijednosti takve isplate. Osim ako se Banka drukčije ne složi, Banka neće polagati daljnje depozite na posebni račun sve dok Zajmoprimac ne dostavi potrebni dokaz ili izvrši depozit, odnosno vrati sredstva, ovisno o slučaju.

(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku odluči da bilo koji nepovučeni iznos na posebnom računu neće biti potreban za pokriće isplata za prihvatljive troškove tijekom šestomjesečnog razdoblja nakon takve odluke, Zajmoprimac će, odmah po obavijesti Banke, refundirati Banci takav nepovučeni iznos.

(c) Zajmoprimac može, po obavijesti Banci, refundirati Banci sredstva deponirana na posebnom računu, u cijelosti ili djelomično.

(d) Povrat sredstava Banci na temelju podstavaka (a), (b) ili (c) ovoga stavka 6. pripisuju se računu Zajma za daljnja povlačenja ili za otkazivanja u skladu s odredbama Ugovora o zajmu.

Aneks A DODATKU 1

FUNKCIONIRANJE POSEBNOG RAČUNA KAD POVLAČENJA NISU ISPLATE TEMELJENE NA IZVJEŠĆU

1. U smislu ovoga Aneksa izraz »odobrena alokacija« znači iznos od 2.500.000 eura koji će se povući sa računa Zajma i deponirati na posebni račun u skladu sa stavkom 2. ovoga Aneksa.

2. Povlačenja odobrene alokacije i sljedeća povlačenja za nadopunu posebnog računa obavljat će se na sljedeći način:

(a) Za povlačenja odobrene alokacije Zajmoprimac je obvezan Banci dostaviti zahtjev ili zahtjeve za deponiranje na posebni račun iznosa, ili nekoliko iznosa, koji ukupno ne prelaze iznos odobrene alokacije. Na temelju takvog zahtjeva Banka će u ime Zajmoprimca povući sa računa Zajma i deponirati na posebni račun takav iznos kakav je Zajmoprimac zatražio.

(b) Za nadopunu posebnog računa Zajmoprimac će Banci dostaviti zahtjeve za deponiranje na posebni račun u intervalima koje odredi Banka. Prije, ili u vrijeme takvog zahtjeva, Zajmoprimac će Banci dostaviti dokumente i ostale potrebne dokaze sukladno Dijelu B.3 Dodatka 1. ovom Ugovoru za isplatu ili isplate za koje se nadopuna traži. Na temelju svakog takvog zahtjeva Banka će u ime Zajmoprimca povući s računa Zajma i deponirati na posebni račun iznos koji je Zajmoprimac tražio i za koji je iz dokumenata i ostale evidencije razvidno da su isplaćeni sa posebnog računa za prihvatljive troškove. Svaki takav depozit na posebni račun Banka će povući sa računa Zajma u sklopu jedne ili više prihvatljivih kategorija.

3. Od Banke se neće zahtijevati daljnji depoziti na posebni račun kad ukupan nepovučeni iznos Zajma umanjen za ukupan iznos svih nenaplaćenih posebnih obveza koje je Banka preuzela sukladno Odjeljku 5.02 Općih uvjeta, bude jednak ili manji od protuvrijednosti dvostrukog iznosa odobrene alokacije. Nakon toga će se povlačenja preostalog nepovučenog iznosa Zajma sa računa Zajma vršiti u skladu s postupkom koji Banka navede u obavijesti Zajmoprimcu. Takva će se daljnja povlačenja vršiti samo u razmjeru koji je prihvatljiv Banci u pogledu korištenja svih takvih preostalih iznosa deponiranih na posebnom računu od datuma takve obavijesti za isplate za prihvatljive izdatke.

Aneks B DODATKU 1

FUNKCIONIRANJE POSEBNOG RAČUNA KAD SU POVLAČENJA ISPLATE TEMELJENE NA IZVJEŠĆU

1. Povlačenja sa računa Zajma Banka će deponirati na posebni račun u skladu s odredbama Dodatka 1. ovom Ugovoru. Svaki takav depozit na posebni račun Banka će povući sa računa Zajma u sklopu jedne ili više prihvatljivih kategorija.

2. Po primitku svakog zahtjeva za povlačenje određenog iznosa Zajma, Banka je obvezna u ime Zajmoprimca povući sa računa Zajma i deponirati na posebni račun iznos jednak ili manji od: (a) tog traženog iznosa; i (b) iznos koji odredi Banka na osnovi izvješća navedenog u Dijelu A.5 ovoga Dodatka 1., a koji se primjenjuje na takve zahtjeve za povlačenja, a mora biti deponiran kako bi se financirali prihvatljivi izdaci tijekom šestomjesečnog razdoblja od datuma takvih izvješća.

DODATAK 2

OPIS PROJEKTA

Cilj je Projekta razviti održive sustave i kapacitete u MPŠVG-u i drugim javnim institucijama kako bi se osiguralo pravovremeno usklađivanje s uvjetima za usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a u ruralnom sektoru.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, podložno njihovim izmjenama o kojima se Zajmoprimac i Banka mogu s vremena na vrijeme dogovoriti radi postizanja tih ciljeva:

Dio A:

Jačanje kapaciteta za preuzimanje financijske pomoći EU-a za poljoprivredni sektor

1. Upravno tijelo SAPARD-a. Osnivanje Upravnog tijela SAPARD-a u MPŠVG-u; jačanje kapaciteta za provedbu i praćenje SAPARD-a; i razvoj i provedba komunikacijske strategije za SAPARD.

2. Isplatna agencija. Osnivanje Isplatne agencije MPŠVG-a (PA), uključujući ovlaštenu Isplatnu agenciju SAPARD-a, izgradnja i opremanje regionalnih podružnica Isplatne agencije u NUTS regijama izvan Zagreba; i uspostava sveobuhvatnog IACS-a unutar PA.

3. SAPARD-ov financijski jamstveni mehanizam za pokriće rizika. Uspostava SAPARD-ovog financijskog jamstvenog mehanizma za korisnike za zajmove iz banaka sudionica u sklopu SAPARD-a.

Dio B:

Jačanje upravljanja i rukovođenja u MPŠVG-u

1. Uspostava organiziranog, povezanog i dobro informiranog rukovodstvenog i upravljačkog tima u MPŠVG-u, s boljom osposobljenošću za rješavanje izazova vezanih uz pristupanje EU-u.

2. Pružanje tehničke pomoći i obuke u cilju jačanja kapaciteta za analizu politike Jedinice za analizu politike u MPŠVG-u.

3. Unapređenje Poljoprivrednog informacijskog centra (AIC) i upisnika poljoprivrednih gospodarstava, te osnivanje pilot mreže podataka za računovodstvo poljoprivrednih gospodarstava (FADN) u tom centru.

4. Uspostava sustava informacijskog upravljanja za MPŠVG usklađenog s politikom informacijske tehnologije Zajmoprimca.

Dio C:

Osiguranje uvjeta za sigurnost hrane te sanitarnih i fitosanitarnih uvjeta

1. Razvoj Hrvatske agencije za hranu (HAH). Razvoj HAH-a i uspostava konsolidiranog, transparentnog i učinkovitog te na ocjeni rizika zasnovanog programa za sigurnost hrane.

2. Jačanje veterinarskih usluga i usluga za zdravlje bilja.

(a) Razvoj regionalno strukturiranih veterinarskih i fitosanitarnih inspekcijskih usluga uz potporu putem ulaganja u usavršavanje zaposlenika, prijevoz, opremu za testiranje, inspekcijsko izvještavanje putem interneta, sustav atestiranja i upravljanja podacima te građevinske radove i uredsku opremu za do pet regionalnih centara.

(b) Osnivanje veterinarske epidemiološke jedinice, uključujući dovršenje i uključivanje epidemiologije, testiranja ostataka, evidentiranja životinja i softwarea za graničnu inspekciju u okviru MPŠVG-a te obuku zaposlenika za korištenje istog.

(c) Unapređenje nacionalnih veterinarskih instituta i instituta za zdravlje bilja; te osnivanje novih veterinarskih referalnih laboratorija i referalnih laboratorija za zdravlje bilja uz primjenu metoda ispitivanja u skladu sa ISO 17025, uključujući i ulaganje u građevinske radove, kapacitete osoblja, informacijsko upravljanje i nešto opreme.

(d) Osnivanje ISTA ovlaštenog laboratorija za testiranje genetski modificiranih organizama (GMO) u hrvatskom Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (CISS).

Dio D:

Upravljanje Projektom

Pružanje potpore Jedinici za provedbu Projekta (JPP), uključujući osiguravanje robe, tehničke pomoći, obuke i studijskih putovanja za zaposlenike Jedinice za provedbu projekta (JPP), obnovu ureda Jedinice za provedbu projekta, konzultantske honorare, revizije i ostale operativne izdatke u vezi s Projektom

* * *

Očekuje se da će Projekt biti dovršen do 30. travnja 2010.

DODATAK 3

Plan amortizacije

1. Sljedeća tablica određuje datume otplate glavnice Zajma te postotak ukupnog iznosa glavnice Zajma koji se plaća na svaki datum otplate glavnice (udjel otplatne rate). Ukoliko su sredstva iz Zajma u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koju otplaćuje Zajmoprimac na svaki datum otplate glavnice određuje Banka na način da pomnoži: (a) ukupni iznos glavnice Zajma na ime povučenih i nepodmirenih sredstava na prvi datum otplate glavnice; s (b) udjelom otplatne rate za svaki datum otplate glavnice, takav iznos otplate uskladit će se, ukoliko je to potrebno, kako bi se odbio bilo koji iznos naveden u stavku 4. ovoga Dodatka, na koji se primjenjuje konverzija valute.

Datum plaćanja

Udjel otplatne rate (izražen kao %)

Na svaki 15. travnja i 15. listopada
Počevši sa 15. travnja 2011.
zaključno sa 15. listopada 2020.

5%

2. Ukoliko sredstva Zajma nisu u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma kojeg Zajmoprimac otplaćuje na svaki datum otplate glavnice određuje se kako slijedi:

(a) Ukoliko su bilo koja sredstva iz Zajma povučena do prvog datuma otplate glavnice, Zajmoprimac će otplaćivati iznos koji je povučen i nepodmiren do takvog datuma u skladu sa stavkom 1. ovoga Dodatka.

(b) Bilo koja povlačenja koja se vrše nakon prvog datuma otplate glavnice otplatit će se na datum otplate glavnice koji pada nakon datuma takvog povlačenja u iznosima koje određuje Banka na način da pomnoži iznos svakog takvog povlačenja s razlomkom u kojem je brojnik jednak originalnom udjelu otplatne rate koji ne naveden u tablici u stavku 1. ovoga Dodatka za spomenuti datum otplate glavnice (originalni udjel otplatne rate), dok je nazivnik jednak zbroju svih preostalih originalnih udjela otplatne rate za datume otplate glavnice koji padaju na ili nakon takvog datuma, takvi iznosi otplate će se prema potrebi uskladiti, kako bi se odbio bilo koji iznos naveden u stavku 4. ovoga Dodatka, na koji se primjenjuje konverzija valute.

3. (a) Povlačenja izvršena unutar dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg datuma otplate glavnice smatrat će se, isključivo za potrebe obračuna iznosa glavnice koji se plaćaju na datum otplate glavnice, kao povučena i nepodmirena na drugi datum otplate glavnice koji slijedi nakon datuma povlačenja i otplaćivat će se na svaki datum otplate glavnice započevši s drugim datumom otplate glavnice nakon datuma povlačenja.

(b) Unatoč odredbama podstavka (a) ovoga stavka 3., ukoliko Banka u bilo kojem trenutku želi usvojiti sustav ispostavljanja faktura prema datumu dospijeća, prema kojem se fakture izdaju na ili nakon datuma otplate glavnice, odredbe tog podstavka neće se primjenjivati na bilo koja povlačenja izvršena nakon usvajanja takvog sustava ispostavljanja faktura.

4. Unatoč odredba stavaka 1. i 2. ovoga Dodatka, nakon konverzije valute dijela ili cjelokupnog povučenog iznosa glavnice Zajma u odobrenu valutu, takav konvertirani iznos u spomenutoj odobrenoj valuti koji će se moći otplatiti na bilo koji datum otplate glavnice koji nastupi tijekom razdoblja konverzije, odredit će Banka na način da pomnoži iznos svake takve denominacije valute neposredno prije spomenute konverzije s ili: (i) deviznim tečajem koja odgovara iznosima glavnice u spomenutoj odobrenoj valuti koju Banka može platiti u skladu sa transakcijom zaštitne valute, koja se donosi na spomenutu konverziju; ili (ii) sa komponentom deviznog tečaja Screen Rate, ukoliko Banka tako odluči u skladu sa Smjernicama o konverziji.

5. Ukoliko se nepovučeni i nepodmireni iznos glavnice Zajma s vremena na vrijeme denominira u više od jedne valute Zajma, odredbe ovoga Dodatka primjenjivat će se posebno za svaki denominirani iznos u pojedinoj valuti Zajma, kako bi se za svaki takav iznos osigurao posebni plan amortizacije.

DODATAK 4

Nabava

Odjeljak I.

Općenito

A. Sva se roba i radovi nabavljaju u skladu s odredbama Odjeljka I »Smjernica o nabavi u okviru zajmova IBRD-a i kredita IDA-e« iz svibnja 2004. (Smjernice o nabavi) i odredbama ovog Dodatka.

B. Sve se konzultantske usluge nabavljaju u skladu s Odjeljcima I i IV »Smjernica o izboru i zapošljavanju konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske Banke« iz svibnja 2004. (Smjernice o konzultantima) i odredbama ovoga Dodatka.

C. Izrazi napisani velikim početnim slovima koji su u nastavku ovoga Dodatka upotrijebljeni radi opisivanja pojedinih metoda nabave, odnosno načina pregleda pojedinih ugovora od strane Banke, imaju značenje koje im je dano u Smjernicama o nabavi, odnosno u Smjernicama o konzultantima, ovisno o slučaju.

Odjeljak II.

Pojedine metode nabave robe, radova i usluga (osim konzultantskih usluga)

A. Međunarodno nadmetanje

Osim ako nije drukčije predviđeno u Dijelu B ovoga Odjeljka, svi se ugovori o nabavi robe dodjeljuju na temelju međunarodnog nadmetanja. Odredbe stavaka 2.55 i 2.56 Smjernica o nabavi, koje predviđaju davanje prednosti domaćim ponuđačima prilikom ocjene ponuda, primjenjuju se na robu proizvedenu na području Zajmoprimca.

B. Ostali postupci nabave

1. Nacionalno nadmetanje. (a) Radovi čija je vrijednost procijenjena na manje od protuvrijednosti 3.000.000 EUR po ugovoru (b) ugovor za radove za preseljenje Državnog veterinarskog zavoda koji ne prelazi protuvrijednost od 5.000.000 EUR; i (c) roba čija je vrijednost procijenjena na manje od protuvrijednosti od 500.000 EUR po ugovoru, može se nabavljati prema ugovorima dodijeljenim na temelju postupka Nacionalnog nadmetanja kao i sljedećih dodatnih odredbi navedenih u podstavcima (a) do (h) ovoga stavka. Banka može, nakon obavijesti Zajmoprimcu, povećati navedene pragove za robu koja se nabavlja na temelju postupka o Nacionalnom nadmetanju.

(a) Postupci

Postupak javnog nadmetanja primjenjuje se na sve ugovore. Pozivi za nadmetanje objavljuju se u glasilu Zajmoprimca (»Narodnenovine«) i u barem jednim nacionalnim dnevnim novinama s velikom tiražom te na internetskim stranicama MPŠVG-a i daju najmanje trideset (30) dana za pripremu i podnošenje ponuda.

(b) Ocjena kvalifikacija ponuđača

Kad je za opsežne i složene radove prema ugovoru potrebna pretkvalifikacija, pretkvalifikacijski poziv za nadmetanje oglašuje se u glasilu Zajmoprimca (»Narodne novine«) i barem jednim nacionalnim dnevnim novinama s velikom tiražom najmanje trideset (30) dana prije krajnjeg roka za predaju molbi za pretkvalifikaciju. U pretkvalifikacijskim dokumentima izričito se traži minimalno iskustvo, tehnički i financijski uvjeti, koji se određuju metodom «zadovoljio/nije zadovoljio«, a ne korištenjem sustava bodovanja. Kad se pretkvalifikacija ne koristi, kvalifikacija ponuđača preporučenih za dodjelu ugovora ocjenjuje se naknadnom kvalifikacijom, koja se odnosi na minimalno iskustvo, tehničke i financijske uvjete koji se izričito navode u natječajnoj dokumentaciji. Na ponuđače će se primjenjivati odredbe stavka 1.8 (c) Odjeljka I Smjernica o nabavi.

(c) Natječajna dokumentacija

Institucije koje će obavljati nabavu primjenjuju odgovarajuću standardnu natječajnu dokumentaciju za nabavu roba, radova ili usluga, kako je definirano u stavku 1.1. Smjernica, koje sadrže tipske obrasce ugovora i uvjete ugovora prihvatljive za Banku.

(d) Podnošenje ponuda, otvaranje i ocjena

(i) Ponude se predaju u omotnici koja sadrži informacije o kvalifikaciji ponuđača, tehničku ponudu i ponudu cijene, a iste se otvaraju istovremeno na otvaranju javnih ponuda.

(ii) Ponude se otvaraju javno, odmah nakon krajnjeg roka za predaju ponuda. Izvikuju se imena ponuđača, ukupan iznos svake ponude i eventualni ponuđeni popusti te se evidentiraju u zapisniku otvaranja javnih ponuda.

(iii) Ocjena ponuda vrši se uz striktno pridržavanje monetarno mjerljivih kriterija navedenih u natječajnoj dokumentaciji, pri čemu se ne koristi sustav bodovanja.

(iv) Dopušteno je samo jedno produženje valjanosti ponude i to za najviše trideset (30) dana. Daljnja produženja nisu dopuštena bez prethodnog odobrenja Banke.

(v) Ugovori se dodjeljuju kvalificiranim ponuđačima koji su podnijeli najnižu, sadržajno odgovarajuću ponudu.

(vi) Nacionalno nadmetanje ne predviđa davanje prednosti pojedinim ponuđačima.

(f) Korekcija cijena

Ugovori za dugotrajne građevinske radove (npr. više od osamnaest (18) mjeseci) trebaju sadržavati odgovarajuću klauzulu za korekciju cijene.

(g) Odbijanje svih ponuda

(i) Bez prethodne pismene suglasnosti Banke neće se provesti odbacivanje svih ponuda i prikupljanje novih ponuda

(ii) U slučaju da je broj primljenih ponuda manji od dvije, ponovno nadmetanje neće se provesti bez prethodne suglasnosti Banke.

(h) Jamstva

Jamstva uz ponudu ne bi trebala prijeći 2% (dva posto) procijenjene vrijednosti ugovora, a činidbeno jamstvo – ne više od 10 % (deset posto). Ugovarateljima koji nemaju odgovarajuće jamstvo za isplatu predujma neće se vršiti isplata predujma. Tekst svih takvih jamstava treba biti uključen u natječajnu dokumentaciju i prihvatljiv za Banku.

2. Kupovanje. Roba i radovi čija se vrijednost procjenjuje na iznos manji od protuvrijednosti od 60.000 EUR po ugovoru mogu se nabaviti prema ugovorima dodijeljenim na temelju postupka kupovanja usuglašenim s odredbama stavaka 3.1 i 3.5 Smjernica, uključujući kao oblik ovakve nabave, nadmetanje elektroničkim putem posredstvom Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku za nabavu računala i standardne računalne opreme, uz uvjet da tehničku specifikaciju za navedenu opremu prethodno ocijeni Banka u skladu s postupcima navedenim u Prilogu I Smjernica.

Odjeljak III.

Posebne metode nabave konzultantskih usluga

A. Odabir na temelju kvalitete i cijene

Osim ako se drugačije ne navodi u Dijelu B ovog Odjeljka, konzultantske će se usluge nabavljati u sklopu ugovora dodijeljenih na osnovi odabira na temelju kvalitete i cijene. Za potrebe stavka 2.7. Smjernica o konzultantima lista s najužim izborom konzultanata za usluge čija je vrijednost procijenjena na manje od protuvrijednosti od 200.000 EUR po ugovoru može obuhvaćati u potpunosti domaće konzultante.

B. Ostali postupci

1. Odabir na temelju kvalitete. Usluge za angažmane za koje se Banka slaže da udovoljavaju uvjetima navedenim u stavku 3.2 Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti u sklopu ugovora dodijeljenih prema odabiru na temelju kvalitete u skladu s odredbama stavaka 3.1 do 3.4 Smjernica o konzultantima.

2. Odabir na temelju fiksnog proračuna. Usluge za angažmane za koje se Banka slaže da udovoljavaju uvjetima navedenim u stavku 3.5 Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti u sklopu ugovora dodijeljenih na temelju fiksnog proračuna u skladu s odredbama stavaka 3.1 i 3.5 Smjernica o konzultantima.

3. Odabir na temelju najniže cijene. Usluge za angažmane za koje se Banka slaže da udovoljavaju uvjetima navedenim u stavku 3.6 Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti u sklopu ugovora dodijeljenih putem odabira na temelju najniže cijene u skladu s odredbama stavaka 3.1 i 3.6 Smjernica o konzultantima.

4. Odabir na temelju kvalifikacija konzultanata. Usluge čija je vrijednost procijenjena na manje od protuvrijednosti 160.000 EUR po ugovoru mogu se nabaviti u sklopu ugovora dodijeljenih u skladu s odredbama stavaka 3.1, 3.7 i 3.8 Smjernica o konzultantima.

5. Odabir iz jednog izvora (izravna pogodba) Usluge za zadaće u okolnostima koje udovoljavaju uvjetima navedenim u stavku 3.10 Smjernica o konzultantima za odabir iz jednog izvora (izravnom pogodbom), mogu se, uz prethodnu suglasnost Banka, nabaviti u skladu s odredbama stavaka 3.9 do 3.13 Smjernica o konzultantima.

6. Individualni konzultanti. Usluge za angažmane koji udovoljavaju uvjetima navedenim u prvoj rečenici stavka 5.1 Smjernica o konzultantima mogu se nabaviti u sklopu ugovora dodijeljenih individualnim konzultantima u skladu s odredbama stavaka 5.2 do 5.3 Smjernica o konzultantima. U okolnostima opisanim u stavku 5.4 Smjernica o konzultantima, takvi se ugovori uz prethodno odobrenje Banke mogu dodjeljivati individualnim konzultantima na temelju odabira iz jednog izvora (izravnom pogodbom).

Odjeljak IV.

Pregled odluka o nabavi od strane Banke

U Planu nabave navest će se ugovori koji će biti podložni prethodnom pregledu Banke. Svi drugi ugovori bit će podložni naknadnom pregledu od strane Banke.

DODATAK 5

Program provedbe

Dio A:

Upravljanje Projektom

1. Zajmoprimac će ustupiti odgovornost za upravljanje i koordinaciju Projekta MPŠVG-u.

2. Zajmoprimac će, kroz MPŠVG, za vrijeme trajanja Projekta: (a) podržavati Upravljački odbor Projekta, koji će biti odgovoran za opće usmjeravanje politike i koordinaciju projektnih aktivnosti; i (b) podržavati JPP u MPŠVG-u, odgovarajući ekipiranu, koja će biti odgovorna za svakodnevno upravljanje planiranja i proračunavanja projektnih aktivnosti, nabavu, isplate i financijsko upravljanje, izradu izvješća o napretku, upravljanje zaposlenicima i nadzor i procjenu Projekta.

3. Zajmoprimac će, kroz MPŠVG, provesti Projekt (osim Dijela A.3 Projekta) u skladu s odredbama Operativnog priručnika, uključujući odredbe Plana za upravljanje okolišem (EMP) i neće izmijeniti, obustaviti, opozvati, odbiti ili odustati od bilo koje odredbe Operativnog priručnika bez prethodnog odobrenja Banke.

Dio B:

Izvješćivanje i praćenje

1. Zajmoprimac će putem MPŠVG-a:

a) voditi politiku i postupke primjerene za omogućavanje stalnog praćenja i ocjene, u skladu s pokazateljima prihvatljivim Banci, izvršenja Projekta i postizanja njegovih ciljeva,

(b) izraditi, pod opsegom posla (ToR) zadovoljavajućim za Banku i dostaviti Banci na datum 30. rujna 2007. ili otprilike toga datuma izvješće koje uključuje rezultate praćenja i ocjene provedenih u skladu s podstavkom (a) ovoga stavka, o postignutom napretku i izvršenju Projekta tijekom razdoblja koje prethodi datumu spomenutog izvješća i koji navodi mjere preporučene za osiguranje učinkovitog izvršenja Projekta i postizanje njegovih ciljeva tijekom razdoblja nakon tog datuma, i

(c) izvršiti s Bankom, 31. listopada 2007. ili nekog kasnijeg datuma koji Banka odredi, pregled izvješća navedenog u podstavku (b) ovoga stavka, i nakon toga poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo učinkovito dovršenje Projekta i postizanje njegovih ciljeva na temelju zaključaka i preporuka iz spomenutog izvješća i mišljenja Banke o tom pitanju.

2. Zajmoprimac će Banci do 1. veljače svake godine tijekom izvršenja Projekta, počevši s 1. veljače 2007., podnijeti godišnje izvješće o napretku ostvarenom u provedbi Projekta, u obimu i s potankostima koje Banka opravdano može tražiti, uključujući prijedlog godišnjeg plana Projekta na narednu godinu.

Dio C.

Provedba Dijela A.3 »SAPARD-ov financijski jamstveni mehanizam« Projekta

1. Najkasnije 31. svibnja 2006., Zajmoprimac će osnovati i podržavati UOJM, sastavljen, među ostalim, od predstavnika MPŠVG-a, MF-a, Tijela za upravljanje SAPARD-a i Povjerenstva za praćenje SAPARD-a, koji će u ime Zajmoprimca biti odgovorni za nadzor provedbe Dijela A.3 Projekta i koji će blisko surađivati sa HAMAG-om.

2. Zajmoprimac će se pobrinuti da HAMAG: (a) provede Dio A.3 Projekta u skladu s Operativnim smjernicama; i da (b) ne ustupi, izmijeni, opozove, ili odustane od Operativnih smjernica, ili bilo koje njihove odredbe bez prethodne suglasnosti Banke.

3. Zajmoprimac će tražiti od Banke da sredstva Zajma, koja se s vremena na vrijeme rasporede u kategoriju (5) navedenu u tablici stavka 1. Dodatka 1. ovom Ugovoru isplati na Račun jamstvenog mehanizma, nakon što HAMAG podnese na odobrenje (a) Ugovor o jamstvu, a koji je zadovoljavajući za Banku i propisno potpisan s bankom sudionicom; i (b) dokaze kojima je Banka zadovoljna da je isplata jamstva prema određenom Ugovoru o jamstvu aktivirana (dospjela) i plativa u skladu s njegovim uvjetima.

4. Zajmoprimac će se pobrinuti da HAMAG Banci odmah izvrši povrat svih povlačenja ili isplata s računa jamstvenog mehanizma, ukoliko:

(a) Banka, u bilo kojem trenutku, ustanovi da je bilo koje plaćanje sa Računa jamstvenog mehanizma korišteno za bilo koje izdatke koji nisu u skladu s odredbama ovoga Ugovora,

(b) Banka ustanovi da je bilo koje plaćanje sa Računa jamstvenog mehanizma (ili tako ostvarenog prihoda od ulaganja) izvršeno prema Ugovoru, povezano s korupcijom ili prijevarom korisnika ili predstavnika Zajmoprimca, ili HAMAG-a tijekom nabave ili izvršenja takvog ugovora, a da Zajmoprimac ili HAMAG nisu pravovremeno poduzeli odgovarajuće korake kako bi popravili stanje, ili

Vraćanje novca Banci u skladu s podstavkama (a) do (b) gore pripisat će se na račun Zajma za daljnja povlačenja za projektne aktivnosti ili za otkazivanje u skladu s važećim odredbama ovoga Ugovora.

5. Zajmoprimac će odmah obustaviti isplate na račun jamstvenog mehanizma HAMAG-a ukoliko:

(a) Zajmoprimac ili HAMAG izmijene, obustave, opozovu, odbace ili ukinu Ugovor o administrativnim uslugama, ili neku njegovu odredbu bez prethodne suglasnosti Banke, a takva izmjena, obustava, opoziv, odbacivanje ili ukidanje materijalno, ili na neki drugi način utječu na sposobnost Zajmoprimca ili HAMAG-a da izvrše bilo koju od svojih obveza prema Ugovoru o administrativnim uslugama,

(b) bilo koja institucija sa zakonskim ovlastima poduzme korake za raspuštanje ili ukidanje HAMAG-a, ili obustavljanje njenog djelovanja, a takvo raspuštanje, ukidanje ili obustavljanje materijalno, ili na neki drugi način utječe na sposobnost HAMAG-a u provođenju njegovih obveza prema Ugovoru o administrativnim uslugama,

(c) HAMAG ne izvrši svoje obveze u skladu s Ugovorom o administrativnim uslugama, ili

(d) statut HAMAG-a bude izmijenjen, obustavljen, opozvan ukinut ili odbačen na način koji bi po mišljenu Banke materijalno, ili na neki drugi način utjecao na sposobnost (i) Zajmoprimca da učinkovito izvrši svoje obveze u skladu s Ugovorom o Zajmu ili Ugovorom o administrativnim uslugama; ili (ii) HAMAG-a da učinkovito izvrši svoje obveze u skladu sa Ugovorom o administrativnim uslugama.

6. Zajmoprimac će se pobrinuti da HAMAG pribavi odobrenje Banke za prvi Ugovor o jamstvu između HAMAG-a i banke sudionice prije sklapanja navedenog Ugovora o jamstvu.

LOAN NUMBER 7360 HR

LOAN AGREEMENT (Agricultural Acquis Cohesion Project) between REPUBLIC OF CROATIA and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT, dated May 08, 2006, between the REPUBLIC OF CROATIA (the Borrower) and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the project described in Schedule 2 to this Agreement (the Project), has requested the Bank to assist in the financing of the Project;

(B) Part A.3 of the Project will be carried out by Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG), with the Borrower’s assistance and, as part of such assistance, the Borrower will make part of the proceeds of the Loan available to HAMAG, as set forth in this Agreement;

(C) The Borrower intends to obtain from the Government of the Netherlands a grant in an amount of EUR 4,000,000 to assist in financing of the Project on the terms and conditions set forth in an agreement to be entered into between the Borrower and the Government of the Netherlands (the Dutch Grant Agreement);

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement and in the Project Agreement of even date herewith between the Bank and HAMAG;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. The «General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans» of the Bank, dated September 1, 1999 (as amended through May 1, 2004) (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement.

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth:

(a) «Administrative Service Agreement» means the agreement to be entered into between the Borrower, represented by MOF and MAFWM, and HAMAG pursuant to Section 3.01(c) of this Agreement;

(b) «Beneficiary» means an entity duly established and operating in the Republic of Croatia and eligible, in accordance with the SAPARD Multi-Annual Financing Agreement to receive a grant for a SAPARD Sub-project;

(c) «Eligible Categories» means Categories (1) through (5) set forth in the table in Part A.1 of Schedule 1 to this Agreement;

(d) «Eligible Expenditures» means the expenditures referred to in Section 2.02 of this Agreement;

(e) «EMP» means the Environmental Management Plan describing the environmental mitigation measures, monitoring and institutional measures for the Project;

(f) «FMR» means a Financial Monitoring Report prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement;

(g) «FSC» means the Facility Steering Committee referred to in Part C.1 of Schedule 5 to this Agreement;

(h) «Guarantee Agreement» means an agreement, the content and terms and conditions of which are set forth in the Operational Guidelines and which includes, without limitation, definitions of a guarantee holder, covered risks, default and other applicable terms, entered or to be entered into between HAMAG and a Participating Bank, pursuant to Part C.3 of Schedule 5 to this Agreement;

(i) «Guarantee Facility Account» means the account to be established by HAMAG pursuant to paragraph 1 of Schedule 1 to the Project Agreement for the purposes of operating the SAPARD Guarantee Facility (hereinafter defined) under Part A.3 of the Project;

(j) «IACS» means Integrated Administration and Control System;

(k) «ISTA» means International Seed Testing Association;

(l) «MAFWM» means the Borrower’s Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, or any legal successor thereto;

(m) «MOF» means the Borrower’s Ministry of Finance, or any legal successor thereto;

(n) «NUTS» means Nomenclature of Territorial Units for Statistics;

(o) «Operational Guidelines» means the guidelines approved by FSC which: (i) set forth procedures for screening SAPARD Sub-projects and establishing their eligibility for SAPARD financing; (ii) set forth procedures for issuance of guarantees by HAMAG under Part A.3 of the Project; and (iii) establish terms and conditions of Guarantee Agreements, including, without limitation, a definition of a guarantee holder, covered risks, default, guarantee fees and other applicable terms, to be entered into between HAMAG and a Participating Bank;

(p) «Operational Manual» means the manual, adopted by the MAFWM and satisfactory to the Bank, setting forth procedures for implementation of the Project, and which includes the EMP as its integral part, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank;

(q) «Participating Bank» means a commercial bank duly established and operating in the Republic of Croatia which is eligible, in accordance with the criteria set forth in the Operational Guidelines, to receive a guarantee from the SAPARD Guarantee Facility for loans provided to Beneficiaries for SAPARD Sub-projects;

(r) «PIU» means the Project Implementation Unit established within the Department for Policy, EU and International Relations of MAFWM;

(s) «Procurement Plan» means the Borrower’s procurement plan, dated December 1, 2005 covering the initial 18-month period (or longer) of Project implementation, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of Section 3.02 to this Agreement, to cover succeeding 18 month periods (or longer) of Project implementation;

(t) «Project Preparation Facility» means the project preparation advance granted by the Bank to the Borrower pursuant to the letter agreement signed on behalf of the Bank on March 29, 2005 and on behalf of the Borrower on June 24, 2005;

(u) «Report-based Disbursements» means the Borrower’s option for withdrawal of funds form the Loan Account referred to in Part A.4 of Schedule 1 to this Agreement;

(v) «SAPARD» means Special Accession Program for Agriculture and Rural Development, providing for a European Community financial contribution and established by Council Regulation (EC) No. 1268/1999 of June 21, 1999 on Community support for pre-accession measures for Agriculture and Rural Development in the applicant countries of Central and Eastern Europe in the pre-accession period, or any successive instrument that may be approved by the European Community to support pre-accession measures for Agriculture and Rural Development

(w) «SAPARD Financing» means the funds to be provided by the European Community to the Borrower under SAPARD pursuant to the SAPARD Multi-Annual Financing Agreement;

(x) «SAPARD Guarantee Facility» means the facility to be established by the Borrower under Part A.3 of the Project, through HAMAG as an administrative agent, for the purpose of providing guarantees to Participating Banks providing pre-financing loans to eligible Beneficiaries for SAPARD Sub-projects, to cover risks associated with the Beneficiaries’ compliance with disbursement conditions for SAPARD Financing.

(y) «SAPARD Multi-Annual Financing Agreement» means an agreement to be entered into between the Borrower and the Commission of the European Communities on behalf of the European Community, setting forth the technical, legal and administrative framework under which SAPARD shall be executed in Croatia;

(z) «SAPARD Sub-project» means a project to be carried out by a Beneficiary, eligible for SAPARD financing pursuant to the terms and conditions of the SAPARD Multi-Annual Financing Agreement, and for which a pre-financing loan has been obtained by the Beneficiary from a Participating Bank; and

(aa) «Special Account» means the account referred to in Part B of Schedule 1 to this Agreement.

Article II

THE LOAN

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, an amount equal to twenty-five million five hundred thousand Euro (EUR 25,500,000), as such amount may be converted from time to time through a currency conversion in accordance with the provisions of Section 2.09 of this Agreement.

Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for: (a) expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works, services and operating costs required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan; (b) the funding of a Guarantee Facility program under Part A.3 of the Project; and (c) any premium in respect of an Interest Rate Cup or Interest Rate Collar payable by the Borrower in accordance with Section 4.04 (c) of the General Conditions.

(b) Promptly after the Effective Date, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount required to repay the principal amount of the Project Preparation Facility withdrawn and outstanding as of such date and to pay all unpaid charges thereon. The unwithdrawn balance of the authorized amount of the Project Preparation Advance shall thereupon be canceled.

Section 2.03. The Closing Date shall be October 31, 2010 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a front-end fee in an amount equal to one percent (1%) of the amount of the Loan, subject to any waiver of a portion of such fee as may be determined by the Bank from time to time. On or promptly after the Effective Date, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount of such fee.

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time, at a rate equal to: (i) eighty-five one-hundredths of one per cent (0.85%) from the date on which such charge commences to accrue in accordance with the provisions of Section 3.02 of the General Conditions to but not including the fourth anniversary of such date; and (ii) seventy-five one-hundredths of one per cent (0.75%) thereafter, subject to any waiver of a portion of the commitment charge as may be determined by the Bank from time to time.

Section 2.06. The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to the Variable Rate; provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the Borrower shall, during the Conversion Period, pay interest on such amount in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions.

Section 2.07. Interest and commitment charges shall be payable semiannually in arrears on April 15 and October 15 in each year.

Section 2.08. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

Section 2.09. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management:

(i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency;

(ii) a change of the interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; and

(iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on said Variable Rate.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a «Conversion», as defined in Section 2.01 (7) of the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

(c) Promptly after the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar in respect of which the Borrower has requested that the premium be paid out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself that amounts required to pay any premium payable in accordance with Section 4.04(c) of the General Conditions up to the amount allocated from time to time for such purpose in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project, and, to this end, shall: (i) carry out the Project through MAFWM, and (ii) without any limitation or restriction upon any of its other obligations under this Agreement, shall cause HAMAG to carry out Part A.3 of the Project; all with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative, environmental and financial practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through MAFWM, shall carry out the Project and shall cause HAMAG to carry out Part A.3 of the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 5 to this Agreement.

(c) For the purposes of carrying out Part A.3 of the Project, the Borrower shall make the proceeds of the Loan, allocated from time to time to Category (5) in the table set forth in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement, to HAMAG, under the Administrative Service Agreement, to be entered into between the Borrower, represented by MOF and MAFWM, and HAMAG under terms and conditions which shall have been approved by the Bank, including, inter alia, the provisions of Part C of Schedule 5 to this Agreement;

(d) The Borrower shall exercise its rights under the Administrative Service Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan, and, except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, abrogate or waive the Administrative Service Agreement or any provision thereof.

Section 3.02. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of works, goods and consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement, as said provisions may be further elaborated in the Procurement Plan.

(b) The Borrower, through MAFWM, shall update the Procurement Plan in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish such update to the Bank not later than 12 months after the date of the preceding Procurement Plan, for the Bank’s approval.

Section 3.03. For the purposes of Section 9.07 of the General Conditions and without limitation thereto, the Borrower, through MAFWM, shall:

(a) prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan for the future operation of the Project; and

(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on said plan.

Article IV

FINANCIAL COVENANTS

Section 4.01. (a) The Borrower, through MAFWM, shall maintain and shall cause HAMAG to maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards, acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Project.

(b) The Borrower shall, through MAFWM, have the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for each fiscal year (or other period agreed by the Bank) audited, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank;

(i) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year or such other period agreed to by the Bank, (A) certified copies of the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for such year or such other period agreed to by the Bank, as so audited, and (B) an opinion on such statements by said auditors, in scope and detail satisfactory to the Bank; and

(ii) furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts, and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of statements of expenditure, the Borrower shall, through MAFWM:

(i) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for, or covering, the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures;

(ii) enable the Bank’s representatives to examine such records; and

(iii) ensure that such statements of expenditures are included in the audit for each fiscal year (or other period agreed to by the Bank), referred to in paragraph (b) of this Section.

Section 4.02. (a) Without limitation upon the Borrower’s progress reporting obligations set out in Schedule 5 to this Agreement, the Borrower shall, through MAFWM, prepare and furnish to the Bank an FMR, in form and substance satisfactory to the Bank, which:

(i) sets forth sources and uses of funds for the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, showing separately funds provided under the Loan and explains variances between the actual and planned uses of such funds;

(ii) describes physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report, and explains variances between the actual and planned Project implementation; and

(iii) sets forth the status of procurement under the Project, as at the end of the period covered by said report.

(b) The first FMR shall be furnished to the Bank not later than 45 days after the end of the first calendar quarter after the Effective Date, and shall cover the period from the incurrence of the first expenditure under the Project through the end of such first calendar quarter; thereafter, each FMR shall be furnished to the Bank not later than 45 days after each subsequent calendar quarter, and shall cover such calendar quarter.

Article V

REMEDIES OF THE BANK

Section 5.01. Pursuant to Section 6.02(p) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) Administrative Service Agreement, or any provision thereof, shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived by the Borrower or HAMAG, without the prior concurrence of the Bank, and such amendment, suspension, abrogation, repeal or waiver affects materially and adversely the ability of the Borrower or HAMAG to perform any of its respective obligations under this Agreement.

(b) The Dutch Grant Agreement shall have failed to become effective by April 30, 2006, or such later date as the Bank may agree; provided, however, that the provisions of this paragraph shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement; and

(c) (i) Subject to subparagraph (ii) of this paragraph, the right of

the Borrower to withdraw the proceeds of the Dutch Grant Agreement shall have been suspended, canceled or terminated in whole or in part, pursuant to the terms of the Dutch Grant Agreement.

(i) Subparagraph (i) of this paragraph shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that: (A) such suspension, cancellation or termination is not caused by the failure of the Borrower to perform any of its obligations under such agreement; and (B) adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement.

Article VI

EFFECTIVE DATE; TERMINATION

Section 6.01 The following is specified as additional matter, within the meaning of Section 12.02(c) of the General Conditions, to be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank, namely that the Project Agreement has been duly executed by HAMAG and is legally binding upon HAMAG, in accordance with its terms.

Section 6.02. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Article VII

REPRESENTATIVE OF THE BORROWER; ADDRESSES

Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:

Minister of Finance, Ministry of Finance, Katančićeva 5, Republic of Croatia, Telex: 862-21215, 862-21833, Facsimile: (385-1)4922-598

For the Bank:

International Bank for Reconstruction and Development, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By Ivan Šuker, Minister of Finance

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By Anand Seth, Regional Director

Authorized Representative

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Loan

A. General

The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category

Amount of the Loan Allocated Expressed in Euro

% of Expenditures to be financed

(1)

Works

11,136,250

85%

(2)

Goods

6,600,000

100% of foreign expenditures, 100% of local expenditures (ex-factory) and 85% of local expenditures for other items procured locally

(3)

Consultant’s Services and training

1,450,000

100%

(4)

Operating Cost

650,000

100%

(5)

Guarantee Facility

4,000,000

100% of the amount of the guarantee commitment under each Guarantee Agreement

(6)

Refunding of Project Preparation Facility

1,600,000

Amount due pursuant to Section 2.02(b) of this Agreement

(7)

Front-end fee

63,750

Amount due under Section 2.04 of this Agreement

(8)

Premia for Interest Rate Caps and Interest Rate Collars

Amount due under Section 2.09(c) of this Agreement

TOTAL

25,500,000

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term «foreign expenditures» means expenditures in the currency of any country other than that of the Borrower for goods, works or services supplied from the territory of any country other than that of the Borrower;

(b) the term «local expenditures» means expenditures in the currency of the Borrower or for goods, works or services supplied from the territory of the Borrower;

(c) the term «training» means expenditures for training events, including the cost of facilities, materials and supplies, translation costs and participants’ per diem, as such costs are agreed upon with the Bank; and

(d) the term «operating costs» means incremental operating costs incurred by the PIU on account of Project implementation including communications, office supplies, utilities, operation and maintenance of office equipment, vehicles maintenance, and publication costs for Project reports.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of:

(a) payments made for expenditures incurred prior to the date of this Agreement;

(b) in respect of payments under Category (5) of the table in paragraph 1 of this Schedule in connection with any Guarantee Agreement until: (i) the Administrative Service Agreement, satisfactory to the Bank, has been duly executed by the Borrower and HAMAG; (ii) the Operational Guidelines, acceptable to the Bank, have been approved by FSC; and (iii) the Bank has been furnished with evidence, satisfactory to the Bank, that a Guarantee Agreement between HAMAG and a Participating Bank, acceptable to the Bank, has been duly authorized and executed and the guarantee payment is called and payable in accordance with the terms of said Guarantee Agreement.

4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditure for expenditures for: (i) works under contracts not exceeding EUR 3,000,000 equivalent; (ii) goods under contracts not exceeding EUR 500,000 equivalent; (iii) services provided by consulting firms under contracts not exceeding EUR 160,000 equivalent; (iv) services provided by individual consultants under contracts not exceeding EUR 50,000 equivalent; (v) training; and (vi) operating costs, all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower.

5. The Borrower may request withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of reports to be submitted to the Bank in form and substance satisfactory to the Bank, such reports to include the FMR and any other information as the Bank shall specify by notice to the Borrower (Report-based Disbursements). In the case of the first such request submitted to the Bank before any withdrawal has been made from the Loan Account, the Borrower shall submit to the Bank only a statement with the projected sources and applications of funds for the Project for the six-month period following the date of such request.

B. Special Account

1. The Borrower may open and maintain in Euro a special deposit account in a bank acceptable to the Bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure and attachments.

2. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been opened, withdrawals from the Loan Account of amounts to be deposited into the Special Account shall be made as follows:

(a) if the Borrower is not making Report-based Disbursements, withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex A to this Schedule 1; and

(b) if the Borrower is making Report-based Disbursements, withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex B to this Schedule 1.

3. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for Eligible Expenditures. For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for Eligible Expenditures.

4. Notwithstanding the provisions of Part B.2 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if the Bank, at any time, is not satisfied that the reports referred to in Part A.5 of this Schedule 1 adequately provide the information required for Report-based Disbursements;

(b) if the Bank determines at any time that all further withdrawals for payment of Eligible Expenditures should be made by the Borrower directly from the Loan Account; or

(c) if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of: (A) the records and accounts for the Special Account; or (B) the records and accounts reflecting expenditures with respect to which withdrawals were Report-based Disbursements or were made on the basis of statements of expenditure, as the case may be.

5. The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account in accordance with the provisions of Part B.2 of this Schedule if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to Section 6.02 of the General Conditions. Upon such notification, the Bank shall determine, in its sole discretion, whether further deposits into the Special Account may be made and what procedures should be followed for making such deposits, and shall notify the Borrower of its determination.

6. (a) If the Bank determines at any time that any payment out of the Special Account was made for an expenditure which is not an Eligible Expenditure, or was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, provide such additional evidence as the Bank may request, or deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank determines at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover payments for Eligible Expenditures during the six-month period following such determination, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to subparagraph (a), (b) or (c) of this paragraph 6 shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the provisions of the Loan Agreement.

ANNEX A to SCHEDULE 1

OPERATION OF SPECIAL ACCOUNT WHEN WITHDRAWALS ARE NOT REPORT-BASED DISBURSEMENTS

1. For the purposes of this Annex, the term «Authorized Allocation» means the amount of EUR 2,500,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 2 of this Annex.

2. Withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which in the aggregate do not exceed the Authorized Allocation. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested.

(b) For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposit into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify. Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to Part B.3 of Schedule 1 to this Agreement for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for Eligible Expenditures. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.

3. The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account, once the total unwithdrawn amount of the Loan minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall be equal to or less than the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation. Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for Eligible Expenditures.

ANNEX B to SCHEDULE 1

OPERATION OF SPECIAL ACCOUNT WHEN WITHDRAWALS ARE REPORT-BASED DISBURSEMENTS

1. Withdrawals from the Loan Account shall be deposited by the Bank into the Special Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.

2. Upon receipt of each application for withdrawal of an amount of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account an amount equal to the lesser of: (a) the amount so requested; and (b) the amount which the Bank has determined, based on the reports referred to in Part A.5 of this Schedule 1 applicable to such withdrawal application, is required to be deposited in order to finance Eligible Expenditures during the six-month period following the date of such reports.

SCHEDULE 2

DESCRIPTION OF THE PROJECT

The objective of the Project is to develop sustainable systems and capacities within MAFWM and other public institutions to ensure timely compliance with EU acquis conditions in the rural sector.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part A:

Strengthening Capacity for Absorbing EU Financial Assistance in the Agriculture Sector

1. SAPARD Managing Authority: Establishment of a SAPARD Managing Authority within MAFWM; strengthening SAPARD implementation and monitoring capacities; and development and implementation of a communication strategy for SAPARD.

2. Payment Agency. Establishment of the MAFWM’s Payment Agency (PA), including an accredited SAPARD Payment Agency; construction and equipping of regional PA sub-offices in NUTS regions; and establishment of a comprehensive IACS within the PA.

3. SAPARD Guarantee Facility: Establishment of a SAPARD Guarantee Facility for providing guarantees to Beneficiaries for loans from Participating Banks under SAPARD.

Part B:

Empowerment of MAFWM Administration and Management

1. Establishment of an organized, cohesive and well-informed MAFWM management and administration team, with improved capacity to address the challenges of EU accession.

2. Provision of technical assistance and training to strengthen the policy analysis capacity of the MAFWM Policy Analysis Unit.

3. Upgrading of the Agricultural Information Center and of the farm register, and establishment of a pilot Farm Accounting Data Network (FADN) in the Center.

4. Establishment of a management information system for MAFWM compatible with the Borrower’s information technology policy.

Part C:

Ensuring Safe Food and Sanitary and Phytosanitary Conditions

1. Development of the Croatia Food Agency (CFA). Development of the CFA and establishment of a consolidated, transparent, efficient, and risk assessment based food safety program.

2. Strengthening Veterinary and Plant Health services.

(a) Development of regionally structured veterinary and phytosanitary inspection services supported by investments in staff capacity building, transportation, testing equipment, a web-based inspection reporting, certification and data management system and civil works and office equipment at up to five regional centers.

(b) Establishment of a veterinary epidemiology unit including the completion and integration of MAFWM epidemiology, residue testing, animal numbering, and border inspection software and staff training in its use.

(c) Upgrading of the national veterinary and plant health institutes; and establishment of the new veterinary and plant health reference laboratories implementing ISO 17025 testing methodologies, including investment in civil works, staff capacity, information management and some equipment.

(d) Establishment of an ISTA certified laboratory for genetically modified organism (GMO) testing at the Croatian Institute for Seeds and Seedlings.

Part D:

Project Management

Provision of support to the PIU, including provision of goods, technical assistance, training and study tours for the PIU staff, refurbishment of the PIU office, consultant fees, auditing and other operating expenses related to the Project.

* * *

The Project is expected to be completed by April 30, 2010.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date (Installment Share). If the proceeds of the Loan shall have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) the total principal amount of the Loan withdrawn and outstanding as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayment amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Installment Share

Payment Date (Expressed as a %)

On each April 15 and October 15 beginning April 15, 2011, through October 15, 2020

5%

2. If the proceeds of the Loan shall not have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan shall have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the amount withdrawn and outstanding as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any withdrawal made after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which shall be the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date (the Original Installment Share) and the denominator of which shall be the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date, such repayment amounts to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

3. (a) Withdrawals made within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph 3, if at any time the Bank shall adopt a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the withdrawn principal amount of the Loan to an Approved Currency, the amount so converted in said Approved Currency that shall be repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to said Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in said Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to said Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

5. If the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time shall be denominated in more than one Loan Currency, the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.

SCHEDULE 4

PROCUREMENT

Section I.

General

A. All goods and works shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the «Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» dated May 2004 (the Procurement Guidelines), and with the provisions of this Schedule.

B. All consultants’ services shall be procured in accordance with Sections I and IV of the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and with the provisions of this Schedule.

C. The capitalized terms used below in this Schedule to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, have the meanings ascribed to them in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

Section II.

Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Service (other than Consultants’ Services)

A. International Competitive Bidding

Except as otherwise provided in Part B of this Section, contracts for goods shall be awarded on the basis of International Competitive Bidding. The provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines, providing for domestic preference in the evaluation of bids, shall apply to goods manufactured in the territory of the Borrower.

B. Other Procurement Procedures

1. National Competitive Bidding. (a) Works estimated to cost less than EUR 3,000,000 equivalent per contract; (b) a works contract for relocation of the National Veterinary Institute not exceeding EUR 5,000,000 equivalent; and (c) goods estimated to cost less than EUR 500,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding and the following additional provisions set forth in (a) through (h) of this paragraph. The Bank may, upon notice to the Borrower, increase the above threshold for goods to be procured on the basis of the National Competitive Bidding

(a) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one widely circulated national daily newspaper or at MAFWM website, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(b) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex works contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette and at least one widely circulated national daily newspaper a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents. Provisions of paragraph 1.8(c) of Section I of the Procurement Guidelines shall apply to the bidders.

(c) Bidding Documents

Procuring entities shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods, works or services, as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(d) Bid Submission, Opening and Evaluation

(i) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(ii) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(iii) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(iv) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(v) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(vi) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(e) Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (e.g. more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(f) Rejection of All Bids

(i) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior written concurrence.

(ii) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(g) Securities

Bid securities should not exceed 2% (two percent) of the estimated cost of the contract; and performance securities -- not more than 10% (ten percent). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

2. Shopping. Goods and works estimated to cost less than EUR 60,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded on the basis of Shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Guidelines, including as a form of such shopping, the electronic bidding carried out by the Borrower’s Central State Office for E-Croatia (Sredisnji drzavni ured za e-Hrvatsku) for procurement of computer and standard IT equipment, provided that technical specifications for said equipment shall be subject to the prior review by the Bank in accordance with the procedures set forth in Appendix I to the Guidelines.

Section III.

Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

A. Quality- and Cost-based Selection

Except as otherwise provided in Part B of this Section, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost-based Selection. For purposes of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines, the short list of consultants for services estimated to cost less than EUR 200,000 equivalent per contract may comprise entirely national consultants.

B: Other Procedures

1. Quality-based Selection. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements set forth in paragraph 3.2 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of Quality-based Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 through 3.4 of the Consultant Guidelines.

2. Selection Under a Fixed Budget. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.5 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of a Fixed Budget in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Consultant Guidelines.

3. Least-cost Selection. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.6 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of Least-cost Selection in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.6 of the Consultant Guidelines.

4. Selection Based on Consultants’ Qualifications. Services estimated to cost less than EUR 160,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1, 3.7 and 3.8 of the Consultant Guidelines.

5. Single Source Selection. Services for tasks in circumstances which meet the requirements of paragraph 3.10 of the Consultant Guidelines for Single Source Selection, may, with the Bank’s prior agreement, be procured in accordance with the provisions of paragraphs 3.9 through 3.13 of the Consultant Guidelines.

6. Individual Consultants. Services for assignments that meet the requirements set forth in the first sentence of paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.2 through 5.3 of the Consultant Guidelines. Under the circumstances described in paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded to individual consultants on a sole-source basis, subject to prior approval of the Bank.

Section IV.

Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

SCHEDULE 5

IMPLEMENTATION PROGRAM

Part A:

Project Management

1. The Borrower shall assign to MAFWM the responsibility for Project management and coordination.

2. The Borrower, through MAFWM, shall, during duration of the Project: (a) maintain a Project Steering Committee which shall be responsible for the overall policy guidance and coordination of the Project activities; and (b) maintain a PIU within MAFWM, adequately staffed, which shall be responsible for day-to-day management of the planning and budgeting of Project activities, procurement, disbursement and financial management, preparation of progress reports, staff management and Project monitoring and evaluation.

3. The Borrower, through MAFWM, shall carry out the Project (except for Part A.3 of the Project) in accordance with the provisions of the Operational Manual, including provisions of EMP, and shall not amend, suspend, abrogate, repeal or waive any provision of the Operational Manual without prior approval of the Bank.

Part B:

Reporting and Monitoring

1. The Borrower shall, through MAFWM:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators acceptable to the Bank, the carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about September 30, 2007 a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities performed pursuant to sub-paragraph (a) of this paragraph, on the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and

(c) review with the Bank, October 31, 2007 or such later date as the Bank shall request, the report referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank’s views on the matter.

2. The Borrower shall provide to the Bank, by February 1 of each year throughout the execution of the Project, commencing from February 1, 2007, an annual report on the progress of Project implementation, of such scope and such detail as the Bank shall reasonably request, including a draft annual Project plan for the following year.

Part C.

Implementation of Part A.3 of the Project «SAPARD Guarantee Facility»

1. Not later than May 31, 2006, the Borrower shall establish and thereafter maintain an FSC comprised, inter alia, of representatives of MAFWM, MOF, SAPARD Management Authority and SAPARD Monitoring Committee, which shall be responsible for overseeing the implementation of Part A.3 of the Project on behalf of the Borrower, and which shall closely cooperate with HAMAG.

2. The Borrower shall cause HAMAG: (a) to implement Part A.3 of the Project in accordance with the Operational Guidelines; and (b) not to assign, amend, abrogate or waive the Operational Guidelines or any provisions thereof, without the Bank’s prior concurrence.

3. The Borrower shall request the Bank to disburse the proceeds of the Loan, allocated from time to time to Category (5) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement to the Guarantee Facility Account, upon submission by HAMAG of: (a) a Guarantee Agreement, satisfactory to the Bank, duly executed with a Participating Bank; and (b) evidence satisfactory to the Bank that the guarantee payment under the respective Guarantee Agreement is called and payable in accordance with its terms.

4. The Borrower shall promptly refund to the Bank any withdrawals or payments from the Guaranty Facility Account, if:

(a) the Bank shall have determined at any time that any payment made from the Guarantee Facility Account was used for any expenditure not consistent with the provisions of this Agreement;

(b) any payment made from the Guarantee Facility Account (or from the investment income generated therefrom) was made under a contract in respect of which the Bank determines that corrupt or fraudulent practices were engaged in by the Beneficiary, or by representatives of the Borrower, or HAMAG during the procurement or execution of such contract, without the Borrower or HAMAG having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to remedy the situation; or

Refunds to the Bank made pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) above, shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal for Project activities of for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement.

5. The Borrower shall immediately terminate disbursements into the Guarantee Facility Account of HAMAG in the event that:

(a) Administrative Service Agreement, or any provision thereof, is amended, suspended, abrogated, waived or repealed by the Borrower or HAMAG, without the prior concurrence of the Bank, and such amendment, suspension, abrogation, waiver or repeal materially and adversely affects the ability of the Borrower or HAMAG to perform any of its obligations under Administrative Service Agreement;

(b) any authority having lawful jurisdiction shall have taken any action for dissolution or disestablishment of HAMAG, or for the suspension of its operations, and such dissolution, disestablishment or suspension shall materially and adversely affect the ability of HAMAG to carry out their respective obligations under Administrative Service Agreement;

(c) HAMAG fails to fulfil its obligations under Administrative Service Agreement; or

(d) the charter of HAMAG is amended, suspended, abrogated, repealed or waived in a manner which, in the opinion of the Bank, would materially and adversely affect the ability of: (i) the Borrower to effectively implement its obligations under the Loan Agreement or Administrative Service Agreement; or (ii) HAMAG to effectively carry out its obligations under Administrative Service Agreement.

6. The Borrower shall cause HAMAG to obtain the Bank’s approval of the first Guarantee Agreement between HAMAG and the Participating Bank, prior to entering into said Guarantee Agreement.

Članak 3.

Tekst Ugovora o projektu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, koji je prilog i sastavni dio Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Ugovor o Projektu (Projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom) između MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I HAMAG-a

UGOVOR O PROJEKTU

UGOVOR od 8. svibnja 2006. između MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG-a).

BUDUĆI DA (A) je na osnovi Ugovora o zajmu od istog datuma zaključenog između Banke i Republike Hrvatske (Zajmoprimac), Banka suglasna staviti na raspolaganje Zajmoprimcu zajam u iznosu od protuvrijednosti dvadeset i pet milijuna petsto tisuća eura (EUR 25.500.000), sukladno odredbama i uvjetima navedenim u Ugovoru o zajmu, ali samo pod uvjetom da je HAMAG suglasan preuzeti takve obveze prema Banci koje su navedene u ovom Ugovoru;

(B) dio sredstava zajma osigurana prema Ugovoru o zajmu bit će stavljena na raspolaganje HAMAG-u u skladu s Ugovorom o administrativnim uslugama između Zajmoprimca i HAMAG-a, pod uvjetima navedenim u tom Ugovoru o administrativnim uslugama;

BUDUĆI DA je HAMAG, uzimajući u obzir zaključivanje Ugovora o zajmu između Banke i Zajmoprimca, suglasan preuzeti obveze iz ovoga Ugovora;

STOGA su se stranke sporazumjele kako slijedi:

Članak I.

DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Ukoliko se kontekstom ne traži drugačije, nekoliko termina definiranih u Ugovoru o zajmu, Preambuli tome Ugovoru i Općim uvjetima (kako su definirani) imaju odgovarajuća značenja kako su u njima definirana.

Članak II.

IZVRŠENJE PROJEKTA

Odjeljak 2.01. (a) HAMAG izražava svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta kako je navedeno u Dodatku 2 Ugovora o zajmu, i u tom smislu će provesti Dio A.3 Projekta, s dužnom pažnjom i učinkovitošću i sukladno odgovarajućoj administrativnoj i financijskoj praksi kao i praksi upravljanja te će promptno, kako je potrebno, osigurati ili urediti da se osiguraju sredstva, objekti, usluge i drugi izvori nužni za Dio A.3 Projekta.

(b) Bez ograničenja u vezi s odredbama stavka (a) ovoga Odjeljka i osim ako se Banka i HAMAG drugačije slože i nakon obavijesti Zajmoprimcu, HAMAG će provesti Dio A.3 Projekta u skladu sProgramom provedbe navedenim u Dodatku 1 ovoga Ugovora.

Odjeljak 2.02. (a) HAMAG će izvršiti obveze navedene u Odjeljcima 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 i 9.09 Općih uvjeta (u vezi s osiguranjem, upotrebom robe i usluga, planovima i dodacima, evidencijama i izvješćima, održavanjem odnosno kupnjom zemljišta) u vezi s Ugovorom o Projektu.

(b) Za svrhe Odjeljka 9.07 Općih uvjeta i bez ograničenja u vezi s njima, HAMAG će:

(i) pripremiti na temelju smjernica dogovorenih s Bankom i dostaviti Banci najkasnije dva (2) mjeseca poslije Datuma zatvaranja ili takvog kasnijeg datuma kako se može dogovoriti za ovu svrhu između Banke i HAMAG-a plan budućih aktivnosti Projekta, uključujući plan stalnog djelovanja SAPARD-ova jamstvenog mehanizma prema Dijelu C.5 Dodatka 5 ugovora o zajmu, i

(ii) dati Banci razumnu mogućnost za razmjenu mišljenja s HAMAG-om o tom planu.

Odjeljak 2.03. HAMAG je dužan uredno izvršavati svoje obveze iz Ugovora o administrativnim uslugama. Osim ukoliko se Banka drugačije ne suglasi, HAMAG se obvezuje ne poduzimati ili pridonijeti bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla imati za posljedicu izmjene, opoziv, ustupanje ili odustajanje od Ugovora o administrativnim uslugama ili bilo koje njegove odredbe.

Odjeljak 2.04. (a) HAMAG se obvezuje, na zahtjev Banke, razmjenjivati mišljenja s Bankom u svezi napredovanja Dijela A.3 Projekta, izvršenja svojih obveza iz ovoga Ugovora i Ugovora o administrativnim uslugama te u vezi s drugim stvarima koje se odnose na svrhu Zajma.

(b) HAMAG se obvezuje promptno obavještavati Banku o bilo kojoj okolnosti koja ometa ili prijeti da omete napredak Projekta, postizanje ciljeva Zajma ili izvršenje HAMAG-ovih obveza iz ovoga Ugovora i administrativnim uslugama.

Članak III.

UPRAVLJANJE I POSLOVANJE HAMAG-a

Odjeljak 3.01. HAMAG će poslovati i voditi svoje poslove sukladno dobroj administrativnoj i financijskoj praksi te praksi očuvanja okoliša pod nadzorom kvalificiranog i iskusnog rukovodstva, kojem će pomagati kompetentno osoblje u odgovarajućem broju.

Članak IV.

FINANCIJSKI UGLAVCI

Odjeljak 4.01. (a) HAMAG se obvezuje održavati sustav financijskog upravljanja, uključujući evidencije i račune te pripremati financijska izvješća, u skladu sa dosljednom primjenom računovodstvenih standarda prihvatljivima za Banku, adekvatnima da iskazuju njegovo poslovanje i financijsko stanje te pojedinačno registriraju poslovne događaje, sredstva i izdatke vezane uz Dio A.3 Projekta.

(b) HAMAG će:

(i) počevši sa fiskalnom godinom u koju pada datum stupanja na snagu, uključujući fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno zadnje povlačenje prema Zajmu, obaviti reviziju svojih financijskih izvješća (bilanci, izvješća o prihodima i izdacima i povezanih izvješća) za svaku fiskalnu godinu ili drugo razdoblje dogovoreno s Bankom, sukladno revizijskim standardima prihvatljivima za Banku, koje dosljedno primjenjuju nezavisni revizori prihvatljivi za Banku,

(ii) dostaviti Banci što je ranije moguće, ali ni u kojem slučaju ne kasnije od proteka šest (6) mjeseci nakon kraja svake takve godine ili drugog takvog razdoblja dogovorenog s Bankom: (A) ovjerene kopije revidiranih financijskih izvješća za godinu za koju je tako obavljena revizija, ili drugo takvo razdoblje dogovoreno s Bankom; i (B) mišljenje navedenih revizora o takvim izvješćima, takvog opsega i sa toliko detalja da budu prihvatljivi za Banku, i

(iii) dostaviti Banci takve druge informacije u vezi s takvim evidencijama, računima i financijskim izvješćima i revizije takvih financijskih izvješća i u vezi s takvim revizorima, kako Banka s vremena na vrijeme može razumno zahtijevati.

Članak V.

DATUM STUPANJA NA SNAGU; ZAVRŠETAK; OTKAZI I OBUSTAVA

Odjeljak 5.01. Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada stupi na snagu Ugovor o Zajmu.

Odjeljak 5.02. Ovaj Ugovor i sve obveze Banke i HAMAG-a završavaju na dan završetka Ugovora o zajmu, sukladno njegovim uvjetima, o čemu se Banka obvezuje promptno obavijestiti HAMAG.

Odjeljak 5.03. Sve odredbe ovoga Ugovora ostaju na snazi i važe bez obzira na bilo kakve otkaze ili obustave u Općim uvjetima.

Članak VI.

RAZNE ODREDBE

Odjeljak 6.01. Bilo kakve obavijesti ili zahtjevi zatraženi ili odobreni na temelju ovoga Ugovora i svaki dogovor između stranaka navedenih u ovom Ugovoru, moraju biti u pismenom obliku. Smatra se da su takve obavijesti ili zahtjevi dani ili iskazani ako su isporučeni osobno, poštom, telegramom, kablogramom, ili radiogramom stranci kojoj su zahtijevane ili dozvoljene da budu uručene na adresi takve stranke, dolje navedenoj, ili na takvoj drugoj adresi, o kojoj je takva stranka obavijestila stranku koja daje takvu obavijest ili čini takav zahtjev. Tako specificirane adrese su:

Za Banku:

International Bank for Reconstruction and Development, 1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, United States of America

Telegramska adresa: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili

Washington, D.C. 64145 (MCI) (202) 477-6391

Za HAMAG:

Prilaz Gj. Dezelica 7, 10 000 Zagreb, Croatia

Telefaks: +385-1-484-6750

Odjeljak 6.02. Bilo koji postupak zatražen ili dozvoljen i bilo koji dokument zatražen ili dozvoljen na temelju ovoga Ugovora može za HAMAG poduzeti ili potpisati predsjednik Uprave, ili takve druge osobe ili osoba koje predsjednik Uprave pismeno opunomoći, a HAMAG se obvezuje Banci dostaviti odgovarajući dokaz o takvom ovlaštenju i ovjerenim potpisima svake takve osobe.

Odjeljak 6.03. Ovaj Ugovor može biti potpisan u više primjeraka, a svaki od njih se smatra originalom, a svi zajedno samo jednim instrumentom.

U SVJEDOČANSTVO, stranke putem svojih ovlaštenih predstavnika, učinile su ovaj Ugovor potpisanim u njihovo ime u Zagrebu, Hrvatska, na dan i godinu koja je prva gore navedena.

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Anand Seth, regionalni direktor

ovlašteni predstavnik

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Tomislav Kovačević, predsjednik Uprave

ovlašteni predstavnik

DODATAK 1

PROGRAM PROVEDBE

Dio A:

RAČUN JAMSTVENOG MEHANIZMA

1. HAMAG će otvoriti račun jamstvenog mehanizma za jamstveni mehanizam SAPARD-a pod uvjetima prihvatljivim Zajmoprimcu i Banci i za potrebe provedbe Dijela A.3 Projekta.

2. HAMAG se obvezuje da će upravljati i koristiti sredstva na računu jamstvenog mehanizma u skladu sa svrhom i ciljevima Ugovora o zajmu i u skladu s odredbama Operativnih smjernica, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje sredstava Računa jamstvenog mehanizma isključivo za plaćanja u svezi sa pozivima za aktiviranje jamstva banaka sudionica, izdanih prema pojedinom Ugovoru o jamstvu.

3. HAMAG se obvezuje da će postupati promišljeno i razborito u izvršavanju svojih obveza upravljanja u vezi sa Računom jamstvenog mehanizma, uključujući razborito ulaganje sredstava sa Računa jamstvenog mehanizma na način prihvatljiv Zajmoprimcu i Banci i u skladu s odredbama Ugovora o administrativnim uslugama, te da će prihode stečene povratom subrogacije (subrogation recoveries) i bilo kakve naknade deponirati izravno na taj Račun jamstvenog mehanizma.

4. HAMAG se obvezuje da će, po Bančinom izboru, za sva povlačenja ili plaćanja sa tog Računa jamstvenog mehanizma, ukoliko:

(a) Banka ustanovi u bilo kojem trenutku da je bilo koje plaćanje sa Računa jamstvenog mehanizma korišten za bilo koje izdatke koji nisu u skladu s odredbama ovoga Ugovora,

(b) Banka ustanovi da je bilo koje plaćanje sa Računa jamstvenog mehanizma (ili tako ostvarenog prihoda od ulaganja) izvršeno prema Ugovoru, povezano s korupcijom ili prijevarom korisnika ili predstavnika Zajmoprimca, ili HAMAG-a tijekom nabave ili izvršenja takvog ugovora, bez da su Zajmoprimac ili HAMAG na vrijeme poduzeli odgovarajuće korake kako bi popravili stanje.

Vraćanje novca Banci u skladu sa potstavkama (a) i (b) ovoga stavka pripisat će se na Račun zajma za daljnja povlačenja za projektne aktivnosti ili za otkazivanje u skladu sa važećim odredbama Ugovora.

5. HAMAG se obvezuje da će u pogledu izdataka koji se kreditiraju povlačenjem sa Računa jamstvenog mehanizma provesti sljedeće:

(a) voditi evidenciju i račune koji iskazuju takve izdatke,

(b) čuvati barem godinu dana nakon datuma zatvaranja Projekta svu evidenciju koja iskazuje takve troškove,

(c) omogućiti Zajmoprimcu i Banci provjeru te evidencije, i

(d) osigurati da revizorska izvješća sadrže i posebno mišljenje revizora glede pouzdanosti evidencije i računa podnesenih na relevantnu reviziju, kao i postupaka i kontrole koja je uključena u pripremu istih, a kao dokaz o povlačenjima.

Dio B:

RAD JAMSTVENOG MEHANIZMA SAPARD-a

1. Kad Banka primi prihvatljiv dokaz da je Račun jamstvenog mehanizma propisno otvoren, povlačenja iznosa sa Računa zajma za deponiranje na Račun jamstvenog mehanizma obavljat će se na slijedeći način:

(a) HAMAG se obvezuje da će potpisati Ugovor o jamstvu s bankom sudionicom glede sadržaja i na način prihvatljiv Banci, te da će za svaki potpisani Ugovor o jamstvu, dostaviti Zajmoprimcu i Banci prihvatljiv dokaz da je taj Ugovor o jamstvu propisno odobren i potpisan u skladu s odredbama Operativnih smjernica i ovoga Ugovora, i

(b) Unutar trideset (30) dana od isplate na temelju aktiviranja jamstva od strane banke sudionice, dostaviti Zajmoprimcu i Banci pismeno izvješće u kojem će se navesti razlozi za neispunjenje ugovornih obveza i svoju ocjenu o tome je li zahtjev za plaćanjem jamstva potpuno u skladu s uvjetima dotičnog Ugovora o jamstvu,

(c) ako je, kako HAMAG razumno i razborito utvrdi, isplata jamstva dospjela i ako je treba platiti u skladu s uvjetima dotičnog Ugovora o jamstvu, HAMAG se obvezuje da će putem Zajmoprimca podnijeti Banci zahtjev za povlačenje sa Računa zajma i deponiranje na Račun jamstvenog mehanizma iznosa jamstvene obveze prema navedenom Ugovoru o jamstvu.

2. HAMAG će obavljati povlačenja s računa jamstvenog mehamizma za: (a) plaćanja izvršena u skladu s aktiviranjem jamstva izdanog Banci sudionici u skladu s Ugovorom o jamstvu, kao rezultat neizvršenja ugovorne obveze zajma od strane Korisnika, za koje Banka sudionica ne može osigurati ispunjenje uvjeta navedenog zajma u skladu s relevantnim ugovorom o jamstvu, (b) upotrebu naknada deponiranih na navedeni račun; te (c) refundiranja sredstva Banci ili Zajmoprimcu koja se mogu tražiti prema odredbama ovoga Ugovora ili Ugovora o administrativnim uslugama. Sva povlačenja s Računa jamstvenog mehanizma uradit će se u skladu s odredbama Operativnih smjernica.

3. HAMAG se obvezuje da će pribaviti odobrenje Banke za prvi Ugovor o jamstvu između HAMAG-a i banke sudionice prije sklapanja odnosnog Ugovora o jamstvu.

4. Banka ima pravo otkazati isplate na Račun jamstvenog mehanizma HAMAG-a u slučaju da:

(a) Zajmoprimac ili HAMAG izmijene, obustave, opozovu, odbace ili ukinu Ugovor o administrativnim uslugama, ili neku njegovu odredbu bez prethodne suglasnosti Banke, a takva izmjena, obustava, opoziv, odbacivanje ili ukidanje materijalno, ili na neki drugi način utječu na sposobnost Zajmoprimca ili HAMAG-a da izvrše bilo koju od svojih obveza prema Ugovoru o administrativnim uslugama,

(b) bilo koja institucija sa zakonskim ovlastima poduzme korake za raspuštanje ili ukidanje HAMAG-a ili obustavljanje njenog djelovanja, a takvo raspuštanje, ukidanje ili obustavljanje materijalno, ili na neki drugi način utječe na sposobnost HAMAG-a u provođenju njegovih obveza prema Ugovoru o administrativnim uslugama,

(c) HAMAG ne izvrši svoje obveze u skladu sa Ugovorom o administrativnim uslugama, ili

(d) statut HAMAG-a bude izmijenjen, obustavljen, opozvan ukinut ili odbačen na način koji bi po mišljenu Banke materijalno, ili na neki drugi način utjecao na sposobnost (i) Zajmoprimca da učinkovito izvrši svoje obveze u skladu s Ugovorom o administrativnim uslugama ili (ii) HAMAG-a da učinkovito izvrši svoje obveze u skladu s Ugovorom o administrativnim uslugama.

Project Agreement (Agricultural Acquis Cohesion Project) between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT and HAMAG

PROJECT AGREEMENT

AGREEMENT, dated May 08, 2006 between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank) and Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG).

WHEREAS (A) by the Loan Agreement of even date herewith between the Bank and the Republic of Croatia (the Borrower), the Bank has agreed to make available to the Borrower a loan in an amount equal to twenty-five million five hundred thousand Euro (EUR25,500,000) on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condition that HAMAG agree to undertake such obligations toward the Bank as are set forth in this Agreement;

(B) by an Administrative Service Agreement to be entered into between the Borrower and HAMAG, a portion of the proceeds of the Loan provided for under the Loan Agreement will be made available to HAMAG on the terms and conditions set forth in said Administrative Service Agreement;

WHEREAS HAMAG, in consideration of the Bank’s entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to undertake the obligations set forth in this Agreement;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

DEFINITIONS

Section 1.01. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the Loan Agreement, the Preamble to this Agreement and the General Conditions (as so defined) have the respective meanings therein set forth.

Article II

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 2.01. (a) HAMAG declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to the Loan Agreement, and, to this end, shall carry out Part A.3 of the Project with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative, financial, and managerial practices, and shall provide, or cause to be provided, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for Part A.3 of the Project.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Bank and HAMAG shall otherwise agree and upon notice to the Borrower, HAMAG shall carry out Part A.3 of the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 1 to this Agreement.

Section 2.02. (a) HAMAG shall carry out the obligations set forth in Sections 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 and 9.09 of the General Conditions (relating to insurance, use of goods and services, plans and schedules, records and reports, maintenance and land acquisition, respectively) in respect of the Project Agreement.

(b) For the purposes of Section 9.07 of the General Conditions and without limitation thereto, HAMAG shall:

(i) prepare, on the basis of guidelines agreed with the Bank, and furnish to the Bank not later than two (2) months before the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Bank and HAMAG, a plan for the future operation of the Project, including a plan for continued operation of the SAPARD Guarantee Facility pursuant to Part C.5 of Schedule 5 to the Loan Agreement; and

(ii) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with HAMAG on said plan.

Section 2.03. HAMAG shall duly perform all its obligations under the Administrative Service Agreement. Except as the Bank shall otherwise agree, HAMAG shall not take or concur in any action which would have the effect of amending, abrogating, assigning or waiving the Administrative Service Agreement or any provision thereof.

Section 2.04. (a) HAMAG shall, at the request of the Bank, exchange views with the Bank with regard to progress of Part A.3 of the Project, the performance of its obligations under this Agreement and under the Administrative Service Agreement, and other matters relating to the purposes of the Loan.

(b) HAMAG shall promptly inform the Bank of any condition which interferes or threatens to interfere with the progress of the Project, the accomplishment of the purposes of Loan, or the performance by HAMAG of its obligations under this Agreement and under the Administrative Service Agreement.

Article III

MANAGEMENT AND OPERATIONS OF HAMAG

Section 3.01. HAMAG shall carry on its operations and conduct its affairs in accordance with sound administrative, financial and environmental practices under the supervision of qualified and experienced management assisted by competent staff in adequate numbers.

Article IV

FINANCIAL COVENANTS

Section 4.01. (a) HAMAG shall maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements, in accordance with consistently applied accounting standards, acceptable to the Bank, and adequate to reflect its operations and financial condition and to register separately the operations, resources and expenditures related to Part A.3 of the Project.

(b) HAMAG shall:

(i) commencing with the fiscal year in which the Effective Date falls, to and including the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan is made, have financial statements (balance sheets, statements of income and expenses and related statements) for each fiscal year or other period agreed to by the Bank, audited, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, by independent auditors acceptable to the Bank;

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six (6) months after the end of each such year, or such other period agreed to by the Bank: (A) certified copies of its financial statements for such year or such other period agreed to by the Bank, as so audited; and (B) an opinion on such statements by said auditors, in such scope and detail satisfactory to the Bank; and

(iii) furnish to the Bank such other information concerning said records, accounts and financial statements and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank shall from time to time reasonably request.

Article V

EFFECTIVE DATE; TERMINATION; CANCELLATION AND SUSPENSION

Section 5.01. This Agreement shall come into force and effect on the date upon which the Loan Agreement becomes effective.

Section 5.02. This Agreement and all obligations of the Bank and of HAMAG thereunder shall terminate on the date on which the Loan Agreement shall terminate in accordance with its terms, and the Bank shall promptly notify HAMAG thereof.

Section 5.03. All the provisions of this Agreement shall continue in full force and effect notwithstanding any cancellation or suspension under the General Conditions.

Article VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 6.01. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or radiogram to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party’s address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request. The addresses so specified are:

For the Bank:

International Bank for Reconstruction and Development, 1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or

Washington, D.C. 64145 (MCI) (202) 477-6391

For HAMAG:

Prilaz Gj. Dezelica 7, 10000 Zagreb, Croatia

Facsimile: +385-1-484-6750

Section 6.02. Any action required or permitted to be taken, and any document required or permitted to be executed, under this Agreement on behalf of HAMAG, may be taken or executed by the President of the Managing Board, or such other person or persons as the President of the Managing Board shall designate in writing, and HAMAG shall furnish to the Bank sufficient evidence of the authority and the authenticated specimen signature of each such person.

Section 6.03. This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be an original, and all collectively but one instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Anand Seth, Country Director

Authorized Representative

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Tomislav Kovačević, Executive Bord President

Authorized Representative

SCHEDULE 1

IMPLEMENTATION PROGRAM

Part A:

GUARANTY FACILITY ACCOUNT

1. HAMAG shall establish a Guaranty Facility Account for the SAPARD Guarantee Facility in a bank on terms and conditions satisfactory to the Borrower and the Bank and for the purposes of implementing Part A.3 of the Project.

2. HAMAG shall manage and use the proceeds of the Guaranty Facility Account in a manner consistent with the purposes and objectives of the Loan Agreement and in accordance with the provisions of the Operational Guidelines, including but not limited to using the proceeds of the Guaranty Facility Account exclusively for making payments in connection with calls on guarantees provided to the Participating Banks issued pursuant to the respective Guarantee Agreement.

3. HAMAG shall act prudently and reasonably in exercising its management obligations in respect of the Guaranty Facility Account, including prudently investing the proceeds of the Guaranty Facility Account, in a manner satisfactory to the Borrower and the Bank and in accordance with the provisions of the Administrative Service Agreement, and shall deposit income deriving from subrogation recoveries and any fees directly into said Guaranty Facility Account.

4. HAMAG shall promptly refund to the Borrower any withdrawals or payments from the Guaranty Facility Account, if:

(a) the Bank shall have determined at any time that any payment made from the Guarantee Facility Account was used for any expenditure not consistent with the provisions of this Agreement;

(b) any payment made from the Guarantee Facility Account (or from the investment income generated therefrom) was made under a contract in respect of which the Bank determines that corrupt or fraudulent practices were engaged in by the beneficiary, or by representatives of the Borrower, or HAMAG during the procurement or execution of such contract, without the Borrower or HAMAG having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to remedy the situation; or

Refunds to the Bank made pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal for Project activities of for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement.

5. HAMAG shall carry out the following with respect to expenditures funded with withdrawals from the Guaranty Facility Account:

(a) maintain records and accounts reflecting such expenditures;

(b) retain for at least one year after the Project Closing Date all records evidencing such expenditures;

(c) enable the Borrower and the Bank to examine such records; and

(d) ensure that the audit reports contain a separate opinion by the auditors as to whether the records and accounts submitted for the relevant audit, together with the procedures and controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.

Part B:

OPERATION OF THE SAPARD GUARANTEE FACILITY

1. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Guaranty Facility Account has been duly opened, withdrawals of the amounts from the Loan Account for deposit into the Guaranty Facility Account shall be made as follows:

(a) HAMAG shall execute a Guarantee Agreement with Participating Bank in form and substance acceptable to the Bank and, for each executed Guarantee Agreement, furnish the Borrower and the Bank with evidence satisfactory to the Bank that said Guarantee Agreement has been duly authorized and executed in compliance with the provisions of the Operational Guidelines and this Agreement; and

(b) within thirty (30) days of a guarantee call payment made by a Participating Bank, provide to the Borrower and the Bank, a written report indicating the reasons for the default and its assessment whether the request for the guarantee payment is fully in compliance with the terms and conditions of the respective Guarantee Agreement;

(c) if, as HAMAG shall reasonably and prudently determine, the guarantee payment is called and payable in accordance with the terms and conditions of the respective Guarantee Agreement, HAMAG shall submit, through the Borrower, a request to the Bank for withdrawal from the Loan Account and deposit to the Guaranty Facility Account of an amount equivalent to the amount of the guarantee commitment under said Guarantee Agreement.

2. HAMAG shall make withdrawals from the Guaranty Facility Account for: (a) payments made in accordance with a call on a guarantee issued to a Participating Bank in accordance with a Guarantee Agreement, as a result of a default on a loan by a Beneficiary, for which the Participating Bank is unable to secure satisfaction of said loan in accordance with the relevant guarantee agreement, (b) using the fees deposited on said account; and (c) refunds to the Bank or the Borrower that may be required pursuant to the provisions of this Agreement or the Administrative Service Agreement. All withdrawals from the Guarantee Facility Account shall be made in accordance with the provisions of the Operational Guidelines.

3. HAMAG shall obtain the Bank’s approval of the first Guarantee Agreement between HAMAG and a Participating Bank, prior to entering into said Guarantee Agreement.

4. The Bank has the right to terminate disbursements into the Guaranty Facility Account of HAMAG in the event that:

(a) Administrative Service Agreement, or any provision thereof, is amended, suspended, abrogated, waived or repealed by the Borrower or HAMAG, without the prior concurrence of the Bank, and such amendment, suspension, abrogation, waiver or repeal materially and adversely affects the ability of the Borrower or HAMAG to perform any of its obligations under Administrative Service Agreement;

(b) any authority having lawful jurisdiction shall have taken any action for dissolution or disestablishment of HAMAG, or for the suspension of its operations, and such dissolution, disestablishment or suspension shall materially and adversely affect the ability of HAMAG to carry out their respective obligations under the Administrative Service Agreement;

(c) HAMAG fails to fulfill its obligations under the Administrative Service Agreement; or

(d) the charter of HAMAG is amended, suspended, abrogated, repealed or waived in a manner which, in the opinion of the Bank, would materially and adversely affect the ability of: (i) the Borrower to effectively implement its obligations under the Administrative Service Agreement; or (ii) HAMAG to effectively carry out its obligations under the Administrative Service Agreement.

Članak 4.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, planirat će se i podmirivati sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2006. – 2021., prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30.L315854 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/06-01/04

Zagreb, 20. listopada 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !