Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 30.9.2000 Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1910

Na temelju članka 89.L69812 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3182/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje:

– krug osoba državljana Republike Hrvatske i njihovih pratitelja koji imaju pravo na povlasticu u putničkom prometu na teritoriju Republike Hrvatske u željezničkom i pomorskom putničkom prometu (u daljnjem tekstu: u unutarnjem putničkom prometu),

– broj i namjena putovanja godišnje,

– visina povlastice,

– način i sredstva korištenja povlastice.

Članak 2.

Pravo na povlasticu, prema ovom Zakonu, imaju:

1. učenici osnovnih i srednjih škola,

2. redovni studenti visokih učilišta,

3. slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,

4. vojni i civilni invalidi rata.

Osobe iz stavka 1. točke 3. ovoga članka smatraju se u smislu ovoga Zakona invalidnim osobama (u daljnjem tekstu: invalidne osobe).

II. UČENICI I STUDENTI

Članak 3.

Osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 40% od redovne cijene vozne karte u drugom razredu putničkog ili brzog vlaka te za prijevoz palubnog putnika na brodu – za jedno putovanje godišnje.

Povlastice iz stavka 1. ovoga članka daju se radi izvršavanja ciljeva i zadataka obrazovnog programa.

Članak 4.

Pod organiziranim grupnim putovanjima, u smislu ovoga Zakona, smatra se putovanje osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona u grupi od najmanje petnaest članova koje organiziraju osnovne i srednje škole, odnosno visoka učilišta.

Organizator grupnog putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe.

Pratitelj grupe ima pravo na povlasticu iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 5.

Učenici srednjih škola i studenti visokih učilišta imaju, za vrijeme redovnog školovanja, pravo na povlasticu na željeznici i brodu od 20% od redovne cijene vozne karte za dnevna putovanja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju, za vrijeme školovanja, pravo na povlasticu od 40% od redovne cijene vozne karte u željezničkom i pomorskom putničkom prometu za dva pojedinačna putovanja u toku školske godine od mjesta prebivalita do mjesta u kojem se obavlja nastava i to dva puta u odlasku i dva putovanja u povratku, ako stanuju u mjestu sjedišta obrazovne ustanove koja nije u mjestu njihovog prebivališta.

III. INVALIDNE OSOBE

Članak 6.

Invalidne osobe imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom.

Korisnik povlastice iz stavka 1. ovoga članka ne može biti pratitelj druge takve osobe.

Jednim putovanjem u smislu ovoga Zakona smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta (vožnja u povratku).

Kada se invalidna osoba koristi pravom na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu po ovom Zakonu ima pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Članak 7.

Invalidne osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.

IV. VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA

Članak 8.

Korisnik obiteljske invalidnine iza osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima iz članka 2. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i korisnik obiteljske invalidnine iza osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ima pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu za jedno besplatno putovanje godišnje željeznicom ili brodom radi obilaska groba poginule ili umrle osobe koja nije pokopana u mjestu prebivališta korisnika obiteljske invalidnine.

Korisnik obiteljske invalidnine iz članka 52. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i korisnik obiteljske invalidnine iz članka 25. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ima pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte.

Članak 9.

Ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid i civilni invalid rata I., II., III. i IV. skupine kojem je svojstvo priznato po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ima pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte.

Članak 10.

Vojni i civilni invalid rata iz članka 9.#clanak9 ovoga Zakona kojemu je uz osobnu invalidninu priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i dijete, korisnik obiteljske invalidnine iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona do navršene 15. godine života kojemu je određen skrbnik sukladno Obiteljskom zakonu kada koristi pravo na besplatnu odnosno povlaštenu vožnju ima pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Maloljetni korisnik povlastice iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona i korisnik povlastice iz članka 9.#clanak9 ovoga Zakona koji je korisnik doplatka za njegu i pomoć druge osobe, te osoba pod skrbništvom ne može biti pratitelj korisnika povlastice iz ovoga Zakona.

Članak 11.

Jednim putovanjem u smislu članka 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ovoga Zakona smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta u polazno (vožnja u povratku).

Korisnici prava iz članka 8.#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ovoga Zakona i njihovi pratitelji, imaju pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i za prijevoz putnika u prvom razredu na brodu.

V. NAČIN I SREDSTVA KORIŠTENJA POVLASTICA

Članak 12.

Povlastice iz članka 3.#clanak3 i 5.#clanak5 ovoga Zakona koju ostvaruju učenici srednjih škola koristi se na temelju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove koja organizira putovanje izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu, odnosno Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba.

Povlastice iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona koriste se uz potvrdu srednje škole, da je korisnik povlastice učenik.

Povlastice iz članka 3.#clanak3 i 5.#clanak5 ovoga Zakona koju ostvaruju studenti visokih učilišta koriste se na temelju potvrde koju izdaje nadležno visoko učilište.

Osobe iz članka 2.#clanak2 točke 3. ovoga Zakona i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb, odnosno nadležni županijski ured.

Osobe iz članka 2.#clanak2 točke 4. ovoga Zakona i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb ili nadležni županijski ured, odnosno županijski odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Članak 13.

Osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona i njihovi pratitelji ne mogu za prijevoz u unutarnjem putničkom prometu istovremeno koristiti pravo na naknadu za prijevoz po drugoj osnovi, niti mogu koristiti pravo na povlasticu iz ovoga Zakona po dvije osnove.

Članak 14.

Društvo »HŽ – Hrvatske željeznice« i društvo »Jadrolinija – Rijeka« dužni su obavljati prijevoz korisnika iz ovoga Zakona na teret redovnih sredstava osiguranih u državnom proračunu za obavljanje njihovih djelatnosti.

VI. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona koje se odnose na financijski obračun prijevoznika, obavlja Ministarstvo financija.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju nadležna ministarstva.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja ishodi povlasticu suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 3., 4. i 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 17.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, osim osoba koje u vrijeme ostvarenja zakonskih obilježja prekršaja nisu navršile četrnaest godina života, ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znala, ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili na drugi način ishodi povlasticu.

Članak 18.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ako izda objavu protivno uvjetima za ostvarivanje povlastice propisane ovim Zakonom.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prijevoznik iz članka 14.#clanak14 ovoga Zakona ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao, ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni, ishodi naknadu za povlastice utvrđene ovim Zakonom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

VIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 20.

Ovlašćuje se ministar financija da uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ministra prosvjete i športa, ministra znanosti i tehnologije i ministra zdravstva donese Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice u unutarnjem putničkom prometu te načinu i korištenju sredstava po ovom Zakonu.

Provedbeni propis iz stavka 1. ovoga članka donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometuL69811 (»Narodne novine«, br. 27/93. i 35/93.).

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !